Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - bài 16

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
138
lượt xem
82
download

Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - bài 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Flash CS4 Bài 16: Áp dụng color effect để tạo slideshow

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - bài 16

 1. Flash CS4 Bài 16: Áp d ng color effect đ t o slideshow (Ph n 3) TTO - 12. B qua keyframe đ u khi đã t i v đ y đ . Khi Flash play đ n frame cu i và quay l i frame đ u, b n th y màn nh hi n lên preloader r t nhanh. Đi u này có th gây khó ch u cho ngư i xem. B n có th s d ng m t dòng l nh actionscript đơn gi n đ kh c ph c đi u này. (Actionscript s đư c gi i thi u chi ti t các bài th c hành sau này). 12.1 Lúc này layer preloader đang đư c ch n. B m vào nút New Layer đ b sung layer m i: 12.2 Flash b sung Layer 7 vào Timeline. B m đúp vào và đ i tên thành actions: 12.3 Di chuy n đ n frame cu i. B m ch n frame cu i (frame 286) c a layer actions: 12.4 B m phím t t F6 đ b sung keyframe:
 2. Flash CS4 12.5 B m phím ph i chu t vào frame 286 c a layer actions cho xu t hi n menu ng c nh và ch n Actions: 12.6 Action Panel xu t hi n. B n g vào dòng ch gotoAndPlay(2); như hình minh h a (chú ý không có kho ng tr ng gi a và vi t đúng ch hoa và ch thư ng). Câu l nh này yêu c u Flash di chuy n đ n frame s 2 và play: B m vào d u x góc trên bên ph i đ đóng Actions Panel l i. Trên Timeline t i keyframe 286 b n th y có m t ch a nh . Đó là d u hi u cho bi t có action t i frame này:
 3. Flash CS4 Ch n Control >Test Movie t menu (ho c phím t t Ctrl+Enter) đ xem l i k t qu . Trong bài th c hành, bài đã t o đư c slideshow cho b n nh. B n có th th c hi n theo cách tương t đ áp d ng cho nhi u nh hơn. M t v n đ phát sinh: n u mu n t o slideshow cho m t b sưu t p m i có ph i làm l i t đ u hay không? Hoàn toàn không. B n có th t o m t slideshow cho b sưu t p m i b ng cách thay th các nh trong Library như đư c hư ng d n ph n ti p theo sau đây. 13. C p nh t nh cho slideshow. 13.1 Ch n Library Panel: N i dung c a Libray hi n ra:
 4. Flash CS4 13.2 B n có th t o các folder đ s p x p Library theo các nhóm đ i tư ng đ d qu n lý. B n b m vào nút New Folder phía dư i Library đ b sung m t folder: Flash b sung folder v i tên m c đ nh là untitled folder 1:
 5. Flash CS4 13.3 B n đ i tên folder thành bitmaps: 13.4 B n s chuy n các nh vào folder này. Gi phím Ctrl, b n b m ch n l n lư t vào các t m nh, các nh đư c ch n s có màu đ m hơn trong Library:
 6. Flash CS4 13.5 Rê chu t đ n m t trong các nh đã đư c ch n: 13.6 Kéo chu t v phía folder bitmaps. Khi chu t đã đ n folder bitmaps, folder s đ i màu như hình minh h a:
 7. Flash CS4 Nh chu t ra, các nh đã đư c chuy n vào folder bitmaps: 13.7 B m vào hình tam giác bên trái folder đ m n i dung folder ra, các nh l i xu t hi n v i bi u tư ng n m d ch sang ph i m t chút so v i bi u tư ng c a các symbol khác:
 8. Flash CS4 13.8 B m đúp vào bi u tư ng bitmap c a nh tên Blue-hills.jpg: 13.9 H p tho i Bitmap Properties xu t hi n (Xem thêm ph n Tìm hi u v Bitmap Properties cu i bài). B m vào nút Import…:
 9. Flash CS4 13.10 H p tho i Import Bitmap hi n ra. Di chuy n đ n nơi ch a nh c n import. Ch n nh Lago_Lacar.jpg (đính kèm theo bài m u) và b m nút Open: nh m i đư c đưa vào thay th nh cũ. Tuy nhiên tên nh v n không đ i:
 10. Flash CS4 13.11 B n đ i tên nh thành Lago_Lacar.jpg. B m OK đ đóng h p tho i l i: nh m i và tên nh đư c c p nh t trong Library:
 11. Flash CS4 13.12 Th c hi n theo các bư c trên đây đ thay m i toàn b các nh trong slideshow, b n thu đư c slideshow cho b sưu t p nh m i. Ch n File >Save as… t menu đ lưu file v i tên g i tương ng v i b sưu t p m i c a b n.
Đồng bộ tài khoản