intTypePromotion=3

Học nhanh hóa học_phần 2

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
29
download

Học nhanh hóa học_phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'học nhanh hóa học_phần 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học nhanh hóa học_phần 2

  1. Hoïc nhanh HOÙA HOÏC CAÁP 3 CAÁP 3 Thöôøng gaëp laø : OXY, CLO, LÖU HUYØNH, NITÔ Hoùa tính cuûa Oxy, Clo, Löu huyønh, Nitô : Ñaëc tröng laø tính Oxy hoùa 1. VÔÙI KIM LOAÏI 2. VÔÙI HIDRO ÑIEÀU CHEÁ HÔÏP CHAÁT VÔÙI HIDRO ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC VÓNH VIEÃN 115 Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - ÑT : 846 9886 481 Tröôøng Chinh - P.14 - Q.TB - ÑT : 810 5851 (Ñoái dieän Trung taâm daïy ngheà Taân Bình, vaøo 30m) 33 Vónh Vieãn - Q.10 (Tröôøng CÑ Kinh Teá) - ÑT : 830 3795 9
  2. Hoïc nhanh HOÙA HOÏC CAÁP 3 CAÁP 3 1. VÔÙI KIM LOAÏI 2. VÔÙI HIDRO ÑIEÀU CHEÁ HÔÏP CHAÁT VÔÙI HIDRO HIDROXIT ÖÙNG VÔÙI SOÁ OXY HOÙA CAO NHAÁT 1. VÔÙI KIM LOAÏI 2. VÔÙI HIDRO ÑIEÀU CHEÁ HÔÏP CHAÁT VÔÙI HIDRO HIDROXIT ÖÙNG VÔÙI SOÁ OXY HOÙA CAO NHAÁT 10
  3. Hoïc nhanh HOÙA HOÏC CAÁP 3 CAÁP 3 1. VÔÙI KIM LOAÏI 2. VÔÙI HIDRO ÑIEÀU CHEÁ Chöng caát phaân ñoaïn khoâng khí loûng HÔÏP CHAÁT VÔÙI HIDRO HIDROXIT ÖÙNG VÔÙI SOÁ OXY HOÙA CAO NHAÁT Ñoàng ñaúng : Nhöõng hôïp chaát höõu cô coù thaønh phaàn phaân töû hôn keùm nhau moät hay nhieàu nhoùm −CH2− , nhöng coù hoùa tính töông töï nhau goïi laø nhöõng ñoàng ñaúng. Ví duï : CH3OH ; CH3−CH2OH laø ñoàng ñaúng Ñoàng phaân : Nhöõng hôïp chaát coù coâng thöùc phaân töû gioáng nhau nhöng khaùc nhau coâng thöùc caáu taïo goïi laø nhöõng ñoàng phaân. Ví duï : CH3−O−CH3 ; C2H2OH laø ñoàng phaân 11
  4. Hoïc nhanh HOÙA HOÏC CAÁP 3 CAÁP 3 CnH2n + 2 n≥1 CnH2n n≥2 CnH2n - 2 n≥3 CnH2n - 2 n≥2 CnH2n - 6 n≥6 ñimetylbenzen 12
  5. Hoïc nhanh HOÙA HOÏC CAÁP 3 CAÁP 3 13
  6. Hoïc nhanh HOÙA HOÏC CAÁP 3 CAÁP 3 14
  7. Hoïc nhanh HOÙA HOÏC CAÁP 3 CAÁP 3 15
  8. Hoïc nhanh HOÙA HOÏC CAÁP 3 CAÁP 3 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản