Học nhanh ngữ pháp Tiếng Anh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
218
lượt xem
85
download

Học nhanh ngữ pháp Tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'học nhanh ngữ pháp tiếng anh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học nhanh ngữ pháp Tiếng Anh

  1. Hoïc nhanh TIEÁNG ANH REPORTED SPEECH (Caâu töôøng thuaät) Khi chuyeån töø caâu daãn tröïc tieáp sang caâu töôøng thuaät, caàn löu yù : 1. Chuû ngöõ : - Ngoâi thöù nhaát trong meänh ñeà phuï (trong ngoaëc keùp) → cuøng ngoâi vôùi chuû ng öõø meänh ñeà chính. - Ngoâi th öù hai trong meänh ñeà phuï → cuøng ngoâi vôùi tuùc tö ø meänh ñeà chính. - Ngoâi thöù ba khoâng thay ñoåi. 2. Ñoäng töø : - Neáu ñoäng töø ôû meänh ñeà chính ôû thì hieän taïi hay hieän taïi töông ñöông → ñoäng töø trong meänh ñeà phuï khoâng thay ñoåi thì. - Neáu ñoäng töø ôû meänh ñeà phuï ôû thì quaù khöù → taát caû ñoäng töø trong meänh ñeà phuï seõ ñoåi theo baûng (1). 3. Traïng töø chæ thôøi gian : Thay ñoåi theo baûng (2). BAÛNG (1) BAÛNG (2) DIRECT INDIRECT DIRECT INDIRECT Simple present → Simple past Now → Then Simple past → Past perfect This, these → That, those Present perfect → Past perfect Here → There Past perfect → Past perfect Ago → Before Present continuous → Past continuous Today, tonight → That day, that night Past continuous → Past prefect continuous Last night → The night before Future → Future in past Yesterday → The day before [Would + V (-to)] Tomorrow → The next day TYPE DIRECT INDIRECT SPEECH Statements - He said, “I will come here soon” - He told me (that) he would come there soon. - Mary says, “I am beautiful” - Mary says (that) she is beautiful. Yes, No - Tom asked Mary, “ Do you - Tom asked Mary if (whether) she questions understand me ? “ understood him. - She asked, “ Will he leave ? “ - She asked me if (whether) he would leave. W-H questions - Susan asked, “ What time is it ? “ - She asked me what time it was. - They asked, “ When will the - They asked me when the meeting meeting end ? “ would end. Commands - The teacher said, “Sit down, please“ The teacher told us to sit down. or - She said, “ Don’t put your book on - She told me not to put my book Requests my table “ on her table. 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản