intTypePromotion=3

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần, kiệm liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
3
lượt xem
1
download

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần, kiệm liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỷ niệm 122 năm sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai trên toàn quốc thời gian qua, ngày 18/05/2012 tại hà Nội, Chi đoàn Viện Thông tin Khoa học Xã hội đã chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên Viện Thông tin Khoa học Xã hội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân”. Bài viết tập hợp một số nội dung chính được trình bày và thảo luận trong hội thảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần, kiệm liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân

  1. Häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh: cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t−, suèt ®êi v× d©n V©n hµ tæng thuËt Kû niÖm 122 n¨m ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ h−ëng øng cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” ®−îc triÓn khai trªn toµn quèc thêi gian qua, ngµy 18/5/2012, t¹i Hµ Néi, Chi ®oµn ViÖn Th«ng tin KHXH ®· chñ tr× tæ chøc Héi th¶o khoa häc víi chñ ®Ò “Thanh niªn ViÖn Th«ng tin KHXH häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh: cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t−, suèt ®êi v× d©n”. D−íi ®©y lµ mét sè néi dung chÝnh ®−îc tr×nh bµy vµ th¶o luËn t¹i Héi th¶o. 1. §¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ tÊm muèn lµm chñ t−¬ng lai cho xøng ®¸ng g−¬ng trän ®êi phÊn ®Êu, hy sinh v× sù th× ngay hiÖn t¹i ph¶i rÌn luyÖn tinh nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng thÇn vµ lùc l−îng cña m×nh, ph¶i lµm giai cÊp, gi¶i phãng con ng−êi vµ nh©n viÖc chuÈn bÞ c¸i t−¬ng lai ®ã”. §Ó thùc lo¹i. Ng−êi lu«n tin ë con ng−êi, tin hiÖn lêi d¹y cña Ng−êi, trong nh÷ng t−ëng vµo trÝ tuÖ vµ søc m¹nh cña nh©n n¨m qua, líp líp c¸c thÕ hÖ thanh niªn d©n, dùa vµo d©n, lÊy d©n lµm gèc, ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng häc tËp, rÌn nguyÖn lµm “ng−êi ®Çy tí trung thµnh luyÖn, phÊn ®Êu ®Ó tr−ëng thµnh vµ cã cña nh©n d©n”. Ng−êi sèng thËt sù cÇn, thÓ tiÕp tôc g¸nh v¸c sù nghiÖp c¸ch kiÖm, gi¶n dÞ, coi khinh sù xa hoa, m¹ng cña c¸c thÕ hÖ ®i tr−íc. kh«ng −a chuéng nh÷ng nghi thøc trang träng. Suèt cuéc ®êi, Ng−êi sèng trong “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o s¹ch, v× d©n, v× n−íc, v× con ng−êi. ®øc Hå ChÝ Minh suèt ®êi phÊn ®Êu cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t−, lµm §èi víi thanh niªn, sinh thêi Chñ ng−êi c«ng béc tËn tôy, trung thµnh cña tÞch Hå ChÝ Minh lu«n coi “thanh niªn nh©n d©n, ®êi t− trong s¸ng, cuéc sèng lµ mét bé phËn quan träng cña d©n téc”. riªng gi¶n dÞ” lµ môc tiªu phÊn ®Êu, rÌn Ng−êi ®¸nh gi¸ cao kh¶ n¨ng cña thanh luyÖn trong nÕp nghÜ, nÕp lµm cña niªn, ®ång thêi còng chØ cho chóng ta thanh niªn; xem ®ã lµ bµi häc lín trong thÊy thanh niªn cã nhiÖm vô to lín vµ viÖc h×nh thµnh vµ båi d−ìng nh©n c¸ch nÆng nÒ. Kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ thanh thÕ hÖ trÎ, thÕ hÖ c¸ch m¹ng trong thêi niªn cã thÓ ®¶m ®−¬ng ®−îc vai trß ®¹i míi. Häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng quan träng cña m×nh, mµ “thanh niªn ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ mét qu¸ tr×nh
  2. Häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng… 27 ®ång thêi. Häc tËp ®Ó hiÓu thËt râ, thËt "ChÝnh lµ kh«ng tµ, nghÜa lµ th¼ng ®óng nh÷ng g× Ng−êi ®· nãi vµ ®· lµm th¾n, ®øng ®¾n. §iÒu g× kh«ng ®øng vÒ ®¹o ®øc, vµ qua ®ã ®Ó noi g−¬ng ®¾n, th¼ng th¾n nghÜa lµ tµ”. Lµm viÖc Ng−êi mµ thùc hµnh trong cuéc sèng. chÝnh lµ ng−êi thiÖn. Lµm viÖc tµ lµ 2. T− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ ®¹o ®øc ng−êi ¸c. L−êi biÕng, xa xØ, tham lam lµ c¸ch m¹ng cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh bèn tµ, lµ ¸c. ChÝnh lµ lu«n ®Êu tranh ®Ó b¶o néi dung c¬ b¶n lµ: Trung víi n−íc, hiÕu vÖ lÏ ph¶i, lªn ¸n nh÷ng c¸i xÊu, c¸i sai víi d©n; Yªu n−íc th−¬ng ng−êi; CÇn tr¸i. CÇn cã th¸i ®é chÝnh kiÕn râ rµng kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t− vµ "viÖc ph¶i th× dï nhá còng lµm, viÖc tr¸i Tinh thÇn quèc tÕ trong s¸ng. Trong ®ã, th× dï nhá còng tr¸nh"; "ViÖc g× còng Trung víi n−íc, hiÕu víi d©n vµ cÇn, ph¶i c«ng b×nh, chÝnh trùc, kh«ng nªn v× kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t− lµ hai t− ©n, t− huÖ, hoÆc t− thï, t− o¸n". néi dung ®−îc Ng−êi ®Ò cËp nhiÒu nhÊt ChÝ c«ng v« t−, lµ hÕt m×nh v× viÖc trong c¸c bµi nãi, bµi viÕt cña m×nh vÒ chung, m×nh v× mäi ng−êi, lu«n lu«n ®Æt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. CÇn, kiÖm, liªm lîi Ých cña §¶ng, cña Tæ quèc, cña nh©n chÝnh, chÝ c«ng v« t− lµ mét phÈm chÊt d©n lªn hµng ®Çu; khi khã kh¨n th× ®i ®¹o ®øc g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng hµng tr−íc, h−ëng thô sau; kh«ng tham tiÒn ngµy cña mçi ng−êi. tµi, ®Þa vÞ, danh väng, chØ cã mét môc CÇn lµ cÇn cï, "siªng n¨ng, ch¨m ®Ých cao nhÊt lµ lµm sao ®Ó cuéc sèng chØ, cè g¾ng dÎo dai" trong häc tËp, cña nh©n d©n no ®ñ, h¹nh phóc, ®Êt trong lao ®éng, trong chiÕn ®Êu vµ trong n−íc phån vinh. s¶n xuÊt; cÇn cßn cã nghÜa lµ lµm viÖc cã "CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh" cã quan hÖ ph−¬ng ph¸p, cã khoa häc vµ cã trÝ tuÖ. chÆt chÏ víi nhau vµ víi "chÝ c«ng v« KiÖm “lµ tiÕt kiÖm, kh«ng xa xØ, t−". CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh sÏ dÉn ®Õn kh«ng hoang phÝ, kh«ng bõa b·i”. "KiÖm chÝ c«ng v« t−. Ng−îc l¹i, ®· chÝ c«ng v« tøc lµ kh«ng l·ng phÝ th× giê, cña c¶i cña t−, mét lßng v× n−íc, v× d©n, v× §¶ng th× m×nh vµ cña nh©n d©n"; TiÕt kiÖm kh¸c nhÊt ®Þnh sÏ thùc hiÖn ®−îc cÇn, kiÖm, víi thãi bñn xØn, "tiÕt kiÖm kh«ng ph¶i liªm, chÝnh. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ lµ bñn xØn", “khi cã viÖc ®¸ng lµm, viÖc ®Æt "cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh" c¹nh "chÝ Ých lîi cho ®ång bµo, cho Tæ quèc th× dï c«ng v« t−", bëi chóng cã mèi quan hÖ bao nhiªu c«ng, bao nhiªu cña, còng vui mËt thiÕt víi nhau, võa nh− lµ néi dung lßng. Nh− thÕ míi ®óng lµ tiÕt kiÖm”. lÉn ph−¬ng ph¸p cña nhau. Trong ®ã Liªm lµ liªm khiÕt, trong s¸ng, "lµ "cÇn, kiÖm, liªm lµ gèc cña chÝnh". kh«ng tham lam"; kh«ng nÞnh hãt kÎ 3. C¶ cuéc ®êi c¸ch m¹ng cña Chñ trªn vµ còng kh«ng thÝch ng−êi kh¸c tÞch Hå ChÝ Minh lµ hiÖn th©n cña tinh t©ng bèc m×nh. Ng−êi c¨n dÆn "tr−íc thÇn quyÕt t©m phông sù Tæ quèc, phôc nhÊt lµ c¸n bé c¸c c¬ quan, c¸c ®oµn thÓ, vô nh©n d©n. §Ó phông sù nh©n d©n, cÊp cao th× quyÒn to, cÊp thÊp th× quyÒn theo Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, tÊt c¶ mäi nhá. Dï to hay nhá, cã quyÒn mµ thiÕu ng−êi, ë mäi ®Þa vÞ, mäi c«ng t¸c, mäi l−¬ng t©m lµ cã dÞp ®ôc khoÐt, cã dÞp ¨n hoµn c¶nh ®Òu ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch cña ®ót, cã dÞp "dÜ c«ng vi t−". V× vËy, nhiÖm. ý thøc tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸n bé ph¶i thùc hµnh ch÷ Liªm tr−íc, ng−êi tr−íc hÕt thÓ hiÖn trong quan hÖ ®Ó lµm kiÓu mÉu cho d©n". víi nhiÖm vô ®−îc giao, víi c«ng viÖc
  3. 28 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2012 ph¶i lµm. Khi ®−îc giao viÖc g×, bÊt kú häc x· héi vµ nh©n v¨n, mét trong lín hay nhá, khã hay dÔ, ®Òu ph¶i dån nh÷ng c¬ quan cã nguån lùc trÎ ®«ng hÕt t©m huyÕt lµm ®Õn n¬i, ®Õn chèn, ®¶o nhÊt ViÖn KHXH ViÖt Nam hiÖn lµm mét c¸ch tù gi¸c. NÕu lµm viÖc theo nay, sè l−îng ®oµn viªn, thanh niªn lèi cÈu th¶, lµm cho cã chuyÖn, dÔ lµm trong ViÖn chiÕm ®Õn h¬n mét nöa. khã bá, ®¸nh trèng bá dïi, gÆp sao lµm Trong nh÷ng n¨m qua, ®oµn viªn thanh vËy..., lµ kh«ng cã tinh thÇn tr¸ch niªn trong ViÖn ®· tÝch cùc thùc hiÖn vµ nhiÖm. ý thøc tr¸ch nhiÖm cßn thÓ hiÖn hoµn thµnh tèt nhiÒu nhiÖm vô vµ ho¹t ë viÖc kh«ng thô ®éng, tr«ng chê, û l¹i. ®éng cña c¬ quan, ®oµn thÓ, nh−: Phông sù, phôc vô nh©n d©n ph¶i - Víi ph−¬ng ch©m ch¨m chØ häc tËp lu«n lu«n qu¸n triÖt c¸n bé lµ c«ng béc, nghiªn cøu, tËn tôy víi c«ng viÖc, yªu lµ ®µy tí cña d©n. Ng−êi chØ râ: “Lµm lao ®éng vµ tr©n träng c¸c gi¸ trÞ lao c¸n bé, tøc lµ suèt ®êi lµm ®µy tí trung ®éng cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ; ch¨m chØ thµnh cña nh©n d©n. MÊy ch÷ a, b, c lao ®éng v× sù phån vinh cña mçi gia nµy kh«ng ph¶i ai còng thuéc ®©u, ph¶i ®×nh vµ v× sù lín m¹nh cña tËp thÓ c¬ häc m·i häc suèt ®êi míi thuéc ®−îc”. quan ®óng nh− nh÷ng lêi d¹y cña Chñ Lµm ®µy tí th× ph¶i häc d©n, hái d©n, tÞch Hå ChÝ Minh: "Thanh niªn ph¶i ra hiÓu d©n. “Kh«ng häc hái d©n th× kh«ng søc häc tËp chÝnh trÞ, v¨n hãa vµ khoa l·nh ®¹o ®−îc d©n. Cã biÕt lµm häc trß häc, kÜ thuËt. Häc cã tèt, hµnh míi tèt", d©n, míi lµm ®−îc thÇy häc d©n”. thêi gian qua phong trµo ho¹t ®éng TÊm g−¬ng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cÇn, nghiªn cøu khoa häc cña thanh niªn kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t−, mét trong ViÖn diÔn ra s«i næi víi tinh thÇn lßng v× d©n, v× n−íc, cïng víi tÝnh gi¶n lµm viÖc nhãm tÝch cùc còng nh− tÝch dÞ vÜ ®¹i vµ sù khiªm tèn cao ®é cña cùc hç trî gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé Ng−êi ®−îc c¶ thÕ giíi ca ngîi vµ kh©m trong c«ng t¸c chuyªn m«n; nhiÒu ®oµn phôc. Mét t¸c gi¶ n−íc ngoµi ®· tõng viªn ®−îc giao lµm chñ nhiÖm nhiÖm vô viÕt r»ng: “Cuéc sèng gi¶n dÞ cña Chñ cÊp Bé, mét sè ®oµn viªn lµm th− ký cho tÞch Hå ChÝ Minh vµ sù gÇn gòi víi c¸c ®Ò tµi vµ nhiÖm vô cÊp Bé, nhiÒu nh©n d©n lµ ®Æc tr−ng cho t×nh yªu ®èi ®oµn viªn tham gia lµm céng t¸c viªn, víi ®Êt n−íc cña mét Con Ng−êi ®· trë viÕt bµi cho c¸c ®Ò tµi vµ nhiÖm vô khoa thµnh huyÒn tho¹i ngay trong c¶ cuéc häc cÊp Bé vµ lµm chñ nhiÖm c¸c sèng ®êi th−êng cña m×nh. Mét trong chuyªn ®Ò ®éc lËp. Bªn c¹nh ®ã, c¸c nh÷ng yÕu tè gãp phÇn lµm nªn huyÒn ®oµn viªn thanh niªn thuéc khèi th− tho¹i Êy b¾t ®Çu tõ ®iÒu v« cïng b×nh viÖn Th− viÖn KHXH, víi nh÷ng ®Æc th−êng nhÊt, ®ã lµ nh÷ng b÷a ¨n cña vÞ thï riªng trong c«ng viÖc, lu«n tËn tôy, Chñ tÞch n−íc... Mét tuÇn lÔ «ng nhÞn cã ý thøc hoµn thµnh tèt nh÷ng c«ng ¨n mét b÷a, kh«ng ph¶i lµ ®Ó h¹ m×nh viÖc ®−îc giao vµ hÕt lßng phôc vô nhu cho khæ së, mµ lµ ®Ó nªu mét tÊm g−¬ng cÇu ®éc gi¶. Sù khiªm tèn, chÝ c«ng v« dÌ xÎn g¹o cho ®ång bµo ®Æng lµm gi¶m t−, tËn tôy, hÕt lßng phôc vô b¹n ®äc lµ bít n¹n ®ãi trong n−íc. HÕt th¶y mäi mét tr¸ch nhiÖm ®−îc ®Æt lªn hµng ®Çu ng−êi xung quanh ®Òu b¾t ch−íc hµnh ®èi víi c¸c c¸n bé th− viÖn; kh«ng g©y ®éng ®ã cña «ng...”. phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu ng−êi kh¸c; lu«n 4. ViÖn Th«ng tin KHXH lµ mét c¬ gÇn gòi, g¾n bã víi ®ång chÝ, ®ång quan th«ng tin chuyªn ngµnh vÒ khoa nghiÖp, víi b¹n ®äc.
  4. Häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng… 29 - Thùc hµnh tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc ®−êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn”, cuéc vËn ®−îc cÊp cho c«ng viÖc. BiÕt chi tiªu hîp ®éng “NghÜa t×nh biªn giíi h¶i ®¶o”, lý, chÝnh ®¸ng, hiÖu qu¶ c¸c nguån kinh cuéc vËn ®éng ñng hé quü “V× Tr−êng phÝ cña Nhµ n−íc ®Çu t− cho ViÖn, ®ã Sa th©n yªu”... nßng cèt xung kÝch trong chÝnh lµ tiÕt kiÖm c«ng søc cña nh©n c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ thÓ thao, tÝch d©n, tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc cña x· héi. cùc tham gia phong trµo “Tuæi trÎ t×nh Khi tiÕn hµnh c«ng viÖc ph¶i ®¶m b¶o nguyÖn” vµ chiÕn dÞch “HÌ t×nh tiÕn ®é, tÝnh chÝnh x¸c tøc lµ "tiÕt kiÖm nguyÖn”, v.v... thêi giê cña m×nh vµ cña ng−êi kh¸c". - X©y dùng ®êi sèng v¨n hãa trong §iÓn h×nh lµ viÖc Chi ®oµn kªu gäi tiÕt vµ ngoµi c¬ quan, tÝch cùc thùc hiÖn tiÕt kiÖm ®iÖn h−ëng øng “Giê Tr¸i ®Êt” kiÖm, phßng chèng tham nhòng, l·ng hµng n¨m víi khÈu hiÖu “T«i vµ b¹n phÝ, nç lùc x©y dùng tæ chøc ®¶ng trong h·y cïng tiÕt kiÖm ®iÖn”; huy ®éng søc s¹ch, v÷ng m¹nh, x©y dùng tæ chøc thanh niªn tham gia ®ãng gãi, vËn ®oµn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, kh«ng ngõng chuyÓn kho s¸ch khi Th− viÖn KHXH lín m¹nh. ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn trô së,... Trong thêi gian tíi, ®oµn viªn thanh Thùc hiÖn tinh thÇn "nh−êng c¬m, sÎ niªn ViÖn Th«ng tin KHXH cÇn tiÕp tôc: ¸o", ®ãng gãp ñng hé trÎ em B¶n V¹c (L¹ng S¬n), ®ång bµo d©n téc ë Hµ - Thùc hµnh lèi sèng gi¶n dÞ, trong Giang, t−¬ng trî ng−êi nghÌo th«ng qua s¹ch, kh«ng ®Ó bÞ tha hãa, biÕn chÊt bëi ®ãng gãp c«ng quü, ñng hé cho vïng c¸c thãi h−, tËt xÊu cña x· héi, biÕt tù thiªn tai, b·o lò... §ã lµ nh÷ng hµnh b¶o vÖ m×nh vµ gia ®×nh tr−íc nh÷ng ®éng thiÕt thùc rÊt cã ý nghÜa, cÇn ®−îc c¸m dç, t¸c ®éng tiªu cùc cña x· héi, tiÕp tôc vµ nh©n réng h¬n n÷a. chó träng néi dung, chÊt l−îng con ng−êi vµ c«ng viÖc. Lµm ®óng lêi Chñ - Ngoµi ra, lùc l−îng thanh niªn tÞch Hå ChÝ Minh c¨n dÆn "Tù m×nh ViÖn còng thÓ hiÖn vai trß nßng cèt, gãp ph¶i chÝnh tr−íc, míi gióp ng−êi kh¸c phÇn quan träng t¹o nªn nh÷ng thµnh chÝnh. M×nh kh«ng chÝnh, mµ muèn qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong c¸c phong trµo ng−êi kh¸c chÝnh lµ v« lý". thi ®ua yªu n−íc, hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ chuyªn m«n, phong trµo thi - "CÇn ph¶i trung thµnh, thËt thµ, ®ua “X©y dùng c¬ quan v¨n hãa vµ ngµy chÝnh trùc". RÌn luyÖn vµ thÓ hiÖn nh©n lµm viÖc 8 giê chÊt l−îng, hiÖu qu¶”, c¸ch ®øng ®¾n, cã trÝ tuÖ, cã tiÕng nãi vµ phong trµo “Thùc hiÖn tiÕt kiÖm, chèng chÝnh kiÕn tr−íc nh÷ng c«ng viÖc cña l·ng phÝ vµ chèng tham nhòng”, cuéc tËp thÓ; kh«ng bÌ ph¸i, kh«ng tham vËn ®éng x©y dùng ng−êi c¸n bé c«ng lam, kh«ng lµm viÖc xÊu xa cã h¹i cho chøc “Trung thµnh, s¸ng t¹o, tËn tôy, h×nh ¶nh b¶n th©n, gia ®×nh vµ c¬ quan; g−¬ng mÉu” g¾n víi c¸c phong trµo “Lao nãi vµ lµm thiÖn, "viÖc ph¶i dï nhá còng ®éng giái, lao ®éng s¸ng t¹o”...; Tham lµm, viÖc tr¸i dï nhá còng tr¸nh", sèng cã gia, phèi hîp thùc hiÖn c¸c ch−¬ng t×nh c¶m, tr−íc sau, nh©n ¸i, chan hßa. tr×nh, c¸c ho¹t ®éng §¶ng, §oµn vµ - PhÊn ®Êu ®¹t tíi "ChÝ c«ng v« t−". C«ng ®oµn, trong ®ã cã Héi nghÞ häc Quan t©m ®Õn céng ®ång x· héi, chia sÎ tËp, qu¸n triÖt, tuyªn truyÒn vµ triÓn tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi c¸i chung, khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi biÕt sèng v× tËp thÓ, t¹o dùng mét tËp §¶ng, cuéc thi t×m hiÓu “HuyÒn tho¹i thÓ ®oµn kÕt t¹i n¬i lµm viÖc còng nh−
  5. 30 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2012 n¬i c− tró, ®ång thêi lªn ¸n chñ nghÜa c¸ 2. Tr−¬ng TuÊn Anh: Hå ChÝ Minh – nh©n vµ c¸c c¸ nh©n x©m h¹i cña c«ng, mét tÊm lßng cao c¶, suèt ®êi trung c¸c gi¸ trÞ chung cña céng ®ång. thµnh víi nh©n d©n, v× nh©n d©n, v× - Mçi ng−êi cÇn ph¶i häc thãi quen ®Êt n−íc. tiÕt kiÖm, tiÕt kiÖm kh«ng chØ trong suy 3. Ng« Mai Diªn: Gãp phÇn häc tËp vµ nghÜ mµ thiÕt thùc h¬n lµ tiÕt kiÖm lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc: cÇn, trong tõng hµnh ®éng, viÖc lµm cô thÓ, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t− cña nh−: sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn hîp lý, cã Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. thãi quen ®óng giê, tr¸nh ®Ó ng−êi kh¸c chê ®îi,... 4. NguyÔn ThÞ BÝch H¹nh: Häc tËp vµ - Häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ m«n nghiÖp vô, h¨ng h¸i nghiªn cøu Minh vÒ ®øc tÝnh: cÇn, kiÖm, liªm, khoa häc, tæng kÕt thùc tiÔn g¾n víi chÝnh, chÝ c«ng v« t−. Liªn hÖ víi t¨ng c−êng sè l−îng, n©ng cao chÊt thanh niªn ViÖn Th«ng tin KHXH trong c«ng t¸c vµ sinh ho¹t chung. l−îng c¸c s¶n phÈm nghiÖp vô th− viÖn, th«ng tin nghiªn cøu, gãp phÇn kh«ng 5. NguyÔn ThÞ HiÒn: Häc tËp vµ lµm nhá vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ngµy cµng theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ lín m¹nh cña c¬ quan ®¬n vÞ. Minh vÒ n©ng cao ý thøc tr¸ch - ThÓ hiÖn vai trß xung kÝch trong nhiÖm, hÕt lßng phôc vô nh©n d©n. häc tËp, rÌn luyÖn, th−êng xuyªn cËp 6. NguyÔn ThÞ Thanh Hßa: N©ng cao nhËt th«ng tin lý luËn vµ thùc tiÔn, ®¸p phÈm chÊt, phong c¸ch lµm viÖc cña øng yªu cÇu tiªu chuÈn cña ng−êi c¸n c¸n bé c«ng chøc theo tÊm g−¬ng ®¹o bé th− viÖn, c¸n bé th«ng tin nghiªn cøu ®øc Hå ChÝ Minh trong t×nh h×nh ph¸t triÓn hiÖn t¹i vµ l©u dµi cña c¬ quan ®¬n vÞ. 7. Ph¹m Xu©n Hoµng: §oµn viªn, - Tham gia ho¹t ®éng xuÊt b¶n, t¹p thanh niªn ViÖn Th«ng tin KHXH chÝ, tµi liÖu phôc vô nghiªn cøu, c¸c häc tËp ®−îc nh÷ng g× tõ tÊm g−¬ng c«ng t¸c phæ biÕn tin, bæ sung nguån lùc Hå ChÝ Minh vÒ “cÇn, kiÖm, liªm, th«ng tin, xö lý tµi liÖu theo d©y chuyÒn chÝnh” vµ “chÝ c«ng v« t−”? th− viÖn, tæ chøc, b¶o qu¶n kho s¸ch... 8. Bïi ThÞ Hång: Thanh niªn ViÖn gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu Th«ng tin KHXH phÊn ®Êu häc tËp qu¶ ho¹t ®éng cña Th− viÖn KHXH, cña phong c¸ch sèng gi¶n dÞ vµ tiÕt kiÖm ViÖn Th«ng tin KHXH. cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. - PhÊn ®Êu, rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh 9. Tr−¬ng §¹i NghÜa: Häc tËp tÊm quÇn chóng −u tó, trë thµnh §¶ng viªn g−¬ng Hå ChÝ Minh: tËn tôy phôc vô §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. nh©n d©n. Tham luËn cña Héi th¶o 10. Bïi Minh Ph−îng: ý nghÜa cña ®êi sèng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong giai 1. NguyÔn ThÞ Thanh H¶i: Thanh niªn ®o¹n hiÖn nay. ViÖn th«ng tin KHXH héi häc tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ 11. Ph¹m Thu Trang: Lý t−ëng vµ ®¹o Minh trong giai ®o¹n hiÖn nay (B¸o ®øc cña thanh niªn: tõ t− t−ëng Hå c¸o ®Ò dÉn Héi th¶o). ChÝ Minh ®Õn thùc tiÔn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản