intTypePromotion=1

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 3

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
55
lượt xem
10
download

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

4.1 Truy cập vào Internet Mạng Internet được hàng triệu người trên thế giới sử dụng trong công việc và giải trí. Nhờ có Internet, việc tìm kiếm chia sẻ thông tin, gặp gỡ gia đình và bạn bè, tham gia các diễn đàn, đọc tin tức, chơi điện tử được diễn ra dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuỳ thuộc vào cơ sở hạ tầng nơi bạn sống và làm việc, việc kết nối Internet diễn ra khác nhau. Để kết nối vào Internet, bạn phải đăng ký dịch vụ với Nhà cung cáp dịch vụ Internet (Internet Service Provider (ISP))...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 3

 1. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 80 / 407 9. Vi c c u hình tài kho n th là đã xong. Nh n Apply đ lưu l i các thi t l p đã ch n. C a s Evolution s xu t hi n. Hình 4.42: Evolution Chú ý: Đ bi t thêm thông tin v cách dùng Evolution, hãy xem ph n https://help.ubuntu.com/7.04/internet/C/email.html 4.4.2 Dùng m t trình qu n lý thư đi n t khác Ngoài Evolution ra, b n có th dùng các ng d ng qu n lý thư đi n t khác, như Mozilla Thunderbird, Balsa và Pine. N u b n đã dùng các ng d ng c a Mozilla, có l b n s thích dùng Thunderbird đ duy t thư hơn. Hãy dùng th và xem mình thích dùng chương trình nào. Mozilla Thunderbird là m t ng d ng qu n lý thư đi n t hoàn toàn mi n phí, ch y trên nhi u n n h đi u hành, đư c phát tri n b i Mozilla Foundation. B n có bi t? B ng d ng Mozilla Suite bao g m các chương trình dành cho Internet, bao g m trình duy t web, qu n lý thư đi n t và nhóm tin, trình g i tin nh n nhanh Internet Relay Chat (IRC), trình qu n lý s đ a ch và công c t o trang web. Trình qu n lý thư đi n t Thunderbird n m trong h ng m c Universe và b n có th cài đ t nó thông qua trình qu n lý gói Synaptic Package Manager. Đ cài đ t Thunderbird trên Ubuntu, hãy làm theo các bư c sau 1. M trình đơn System, ch n Administration và b m chu t vào Synaptic Package Manager. C a s Synaptic Package Manager s hi n lên.
 2. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 81 / 407 Hình 4.43: Ch y Synaptic Package Manager 2. Trong h p tho i Synaptic Package Manager, b n có th ch n gói ph n m m mình c n. Ô bên trái li t kê các h ng m c phân lo i, và ô bên ph i li t kê các gói trong h ng m c đó. B n có th tìm gói ph n m m mình c n b ng cách b m vào nút Search và cung c p cho chương trình tên gói c n tìm. N u b n không bi t tên gói, hãy ch n h ng m c phân lo i c n tìm. Sau đó b n có th ch n h p ki m n m bên c nh gói c n cài đ t trong ô bên ph i. B n có bi t? N u b n mu n xem các gói ph n m m nào đã cài ho c chưa cài, hãy nh n vào Status. Đ bi t kho lưu ngu n c a gói ph n m m, b m vào Origin. B m vào Custom Filters n u mu n bi t gói ph n m m nào b h ng ho c có th nâng c p đư c. 3. Vì đã bi t tên c a gói ph n m m, b n có th tìm th y gói đó b ng cách cung c p tên cho chương trình. B m nút Search. H p tho i Find hi n ra. Nh p tên c a gói c n tìm, trong trư ng h p này là Thunderbird, vào trong ô Search và nh n nút Search. Gói Mozilla Thunderbird s đư c hi n th trong ô bên ph i c a c a s Synaptic Package Manager. B n có th xem mô t c a gói đư c ch n trong ph n bên dư i c a s và ki m tra xem gói này có ph i là gói mình c n không trư c khi ti n hành cài đ t.
 3. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 82 / 407 Hình 4.44: Tìm gói Thunderbird Chú ý: Đ tr v danh sách các h ng m c phân lo i sau kih tìm ki m các gói ph n m m, hãy nh n Search, nh n Sections. 4. Ch n h p ki m Mark for Installation đ cài đ t gói.
 4. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 83 / 407 Hình 4.45: Đánh d u cài đ t gói Thunderbird 5. Gói b n ch n cài đ t có th s ph thu c vào nhi u gói khác. Trong trư ng h p này, b n s đư c thông báo v vi c cài đ t các gói liên quan. Mu n ti p t c, b n ph i ch p nh n cài đ t các gói này đ tho mãn đi u ki n ph thu c. Nh n Mark. 6. Đ xác nh n r ng b n mu n cài đ t các gói đã đánh d u, b m vào nút Apply. Hình 4.46: Xác nh n các thay đ i 7. H p tho i Summary hi n lên, yêu c u b n ki m tra l n cu i trư c khi ti n hành cài đ t. Nh n nút Apply đ ti p t c th c hi n quá trình cài đ t.
 5. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 84 / 407 Quá trình cài đ t v y là hoàn t t. Đ ch y Thunderbird, b n m trình đơn Applications, ch n m c Internet và b m vào Mozilla Thunderbird Mail/News. C a s Thunderbird s hi n ra. Hình 4.47: Ch y trình qu n lý thư/tin t c Mozilla Thunderbird
 6. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 85 / 407 Hình 4.48: Thunderbird Window Các tính năng c a Thunderbird Thunderbird có các tính năng cho phép b n qu n lý thư đi n t , g i thư và t ch c s đ a ch c a mình. M t s tính năng chính c a chương trình: • Ch n thư rác N u b n b thư rác và các qu ng cáo làm phi n, Mozilla Thunderbird cung c p công c hi u qu đ phát hi n thư rác. Công c này ki m duy t các thư đi n t g i đ n và tìm ra nh ng thư gi ng thư rác nh t. Chúng s đư c t đ ng xoá ho c đư c chuy n đ n m t thư m c riêng. Hình 4.49: Ch n thư rác Đ b t b l c thư rác trong Thunderbird: 1. Ch n trình đơn Tools và b m vào m c Junk Mail Controls. C a s Junk Mail Controls xu t hi n.
 7. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 86 / 407 2. B m vào th Adaptive Filter. Ch n m c Enable adaptive junk mail detection và nh n OK • Tuỳ bi n giao di n xem thư đi n t c a b n Đ xem thư, Thunderbird cung c p cho b n 3 giao di n: Classic, Wide và Vertical view. Hình 4.50: Tuỳ bi n giao di n xem thư đi n t • Trình ki m tra chính t tích h p Đ ki m tra chính t , nh n vào nút Spell trên thanh công c . Hình 4.51: B ki m tra chính t • B om t Thunderbird cung c p các tính năng b o m t nâng cao, tương đương v i m c doanh nghi p và chính ph . Nó h tr s n các thư đi n t theo d ng Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME). • Các ph n b sung Các ph n b sung c a Thunderbird giúp b n tuỳ bi n Thunderbird theo nhu c u c a mình. Chúng b sung m t s tính năng khác cho Mozilla Thunderbird, như tìm ki m nhanh, s đ a ch thông minh, l c thư nâng cao...
 8. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 87 / 407 • Trình đ c tin t c Mozilla Thunderbird giúp b n d dàng đăng ký v i các nhóm tin mình thích, t i các đ u m c và n i dung tin t c v máy. Hình 4.52: Đ c tin t c v i Thunderbird • S c thái giao di n Gi ng như h u h t các chương trình trong Ubuntu, b n có th tuỳ ch nh s c thái giao di n c a chương trình. B s c thái giao di n s thay đ i các bi u tư ng chương trình trong thanh công c , th m chí toàn b giao di n chương trình. • H tr nhi u h đi u hành Thunderbird ch y t t trên nhi u h đi u hành khác nhau, như Ubuntu, Microsoft Windows, Mac OS X và các h đi u hành d a trên Unix. 4.5 G i tin nh n nhanh Thư đi n t không ph i là các thông đi p th i gian th c. B n không th ch c ch n r ng ngư i nh n s nh n đư c thư đúng lúc b n g i. Vì v y, khi c n trao đ i thông tin ngay l p t c, thay vì dùng thư đi n t , hãy dùng tin nh n nhanh. Dùng tin nh n nhanh trên Internet có th giúp b n gi m cư c đi n tho i đư ng dài mà v n liên l c t t v i b n bè mình. Trong công vi c, n u b n mu n tr l i 1 câu h i đơn gi n, d ch v tin nh n nhanh giúp b n d dàng trao đ i v i đ ng nghi p và gi m s lư ng thư đi n t g i, nh n m i ngày. Ngoài ra, d ch v tin nh n nhanh còn cho phép b n dùng webcam hay g i đi n mi n phí thông qua Internet. Chương trình tin nh n nhanh m c đ nh trên Ubuntu là Pidgin, h tr r t nhi u giao th c m ng ph c v tin nh n nhanh. V i Pidgin, b n có th giao ti p v i b n bè mình thông qua m ng America Online (AOL) Instant Messenger (AIM/ICQ), Gadu-Gadu, GroupWise, IRC, Jabber, MSN, Napster và Yahoo. Nó li t kê t t c ngư i quen c a b n trong m t c a s . Pidgin cho phép ngư i dùng đăng nh p vào nhi u tài kho n cùng m t lúc. B n có th nói chuy n v i b n bè trong m ng AIM, v i ngư i thân dùng Yahoo Messenger, và tham gia kênh IRC cùng m t lúc! Pidgin h tr r t nhi u tính năng mà các m ng tin nh n nhanh cung c p, như truy n t p tin, thông đi p báo b n, thông báo khi ngư i nói chuy n b t đ u gõ, ho c đóng c a s . M t tính năng đ c bi t c a Pidgin là Buddy Pounces, phát m t âm báo ho c g i thông đi p cho m t ngư i m i khi ngư i đó xu t hi n trên m ng, ho c thay đ i tr ng thái. Đ k t n i vào m t tài kho n thư đi n t có s n thông qua Pidgin, hãy th c hi n các bư c sau: 1. T trình đơn Applications, ch n Internet và nh n vào Pidgin Internet Messenger. H p tho i Accounts và m t thông đi p chào m ng s xu t hi n.
 9. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 88 / 407 Hình 4.53: Ch y Pidgin Internet Messenger 2. Nh n nút Add đ c u hình tài kho n thư đi n t có s n c a b n trên Pidgin. H p tho i Add Account xu t hi n. Hình 4.54: Thêm tài kho n m i 3. Trong h p tho i Add Account, ch n giao th c m ng tin nh n nhanh c a b n. Đây cũng chính là máy ch cung c p tên cho giao th c m ng. Các giao th c m ng đư c h tr s li t kê trong h p danh sách th xu ng Protocol. Ti p đó, gõ tên tài kho n đăng nh p vào m ng c a b n trong ô Screen name và m t kh u tương ng. Nh p nickname b n mu n hi n th trong danh sách ngư i quen c a ngư i khác vào ô Local alias. B m nút Save đ t o tài kho n. C a s Accounts s xu t hi n.
 10. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 89 / 407 Hình 4.55: Cung c p các thông tin cơ b n cho tài kho n 4. B n s th y tài kho n v a t o trong c a s Accounts đư c đánh d u ki m, ch ng t nó đang ho t đ ng. B m vào nút Close. Hình 4.56: Xem các tài kho n đã thêm vào Chú ý: N u b n mu n thêm m t tài kho n m i, b m vào nút Add trong c a s Accounts và th c hi n các bư c 1-4. 5. Gi , b m vào bi u tư ng Pidgin thanh ngang bên trên c a màn hình đ xem c a s Buddy List li t kê t t c ngư i quen c a b n.
 11. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 90 / 407 Hình 4.57: C a s Buddy List 6. Đ b t đ u dùng Pidgin, trong trình đơn Buddies, ch n New Instant Message. C a s New Instant Message xu t hi n. Hình 4.58: C a s New Instant Message 7. Đ nói chuy n v i ngư i quen, hãy gõ tên đăng nh p ho c tên bí danh c a ngư i c n nói chuy n vào ô Name và nh n OK. M t c a s chat s xu t hi n.
 12. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 91 / 407 Hình 4.59: Nh p tên ngư i c n nói chuy n 8. B n có th dùng h p cu i c a s đ nh p thông đi p tr ng thái mu n g i và nh n Enter khi gõ xong. Hình 4.60: C a s g i tin nh n B n có bi t? B n có th thay đ i giao di n Pidgin b ng các tính năng b sung, như thay đ i giao di n đ ho và s c thái giao di n cho chương trình. Các gói ph n m m c n có đ th c hi n vi c này là Pidgin-guifications, Pidgin-libnotify và Pidgin-themes. B n có th cài đ t các gói này t trình Synaptic Package Manager b ng các thao tác đã nói trong ph n Dùng m t trình qu n lý thư đi n t khác. 4.6 G i đi n tho i b ng đi n tho i m m Đi n tho i m m là m t chương trình dùng đ g i đi n tho i qua m ng Internet, dùng máy tính thay vì m t đi n tho i thông thư ng. Nhà cung c p d ch v c a b n có th cung c p d ch v g i đi n gi a các máy tính mi n phí, nhưng vi c g i t máy tính t i đi n tho i ho c ngư c l i thư ng s m t phí. Đ liên l c v i ngư i khác, b n ph i có giao th c truy n tin và các b gi i mã âm thanh c a ngư i đó. B gi i mã âm thanh thi t l p cách th c mã hoá tín hi u âm thanh thành tín hi u s . Ví d , v i giao th c SIP, b n có th dùng m t s đi n tho i m m như Ekiga, WengoPhone, SIP Express Router... B n có th dùng đi n tho i m m k t h p v i tai nghe có microphone ho c máy đi n tho i k t n i c ng USB. Đi n tho i m m có t t c các tính năng c a đi n tho i thông thư ng, như t t ti ng, flash, gi và chuy n cu c g i. Ngoài ra, đi n tho i m m còn có các tính năng khác, như video, âm thanh d i r ng... Đi n tho i m m cho phép b n g i đi n qua Internet, mi n là b n có microphone và loa, ho c b tai nghe, ho c máy đi n tho i c m qua c ng USB, và dĩ nhiên là b n ph i có k t n i Internet và đăng ký d ch v đi n tho i Internet.
 13. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 92 / 407 B n có bi t? Skype, Google Talk và Vonage là các nhà cung c p d ch v đi n tho i Internet cung c p đi n tho i m m c a riêng h . Tuy nhiên các nhà cung c p này không liên k t v i nhau, do v y b n s không th g i tr c ti p t m ng này sang m ng khác. Dư i đây ta s tìm hi u v hai lo i đi n tho i m m là Ekiga và WengoPhone. 4.6.1 Dùng Ekiga Ekiga là m t đi n tho i m m ngu n m dành cho Ubuntu. Nó là m t ng d ng Voice over IP (VoIP) và h i đàm video hoàn toàn mi n phí. VoIP đ nh tuy n các cu c g i thông qua Internet ho c qua các m ng d a trên n n IP. B n có th dùng Ekiga đ g i đi n và g i ho c nh n tin nh n nhanh cho nh ng ngư i dùng Ekiga khác. Khi b n ch y Ekiga l n đ u tiên, đ thu t First Time Configuration Assistant s giúp b n c u hình Ekiga. Đ c u hình Ekiga trên Ubuntu: 1. M trình đơn Applications, ch n Internet và b m vào Ekiga. C a s Configuration Assistant s hi n ra. B m nút Forward. Hình 4.61: Ch y đi n tho i m m Ekiga 2. Trong ph n Personal Information, gõ h tên đ y đ c a b n vào trong ô Please enter your first name and your surname. Tên này s đư c hi n th khi b n k t n i t i các ng d ng âm thanh và video khác. Nh n Forward.
 14. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 93 / 407 Hình 4.62: Đ t tên hi n th 3. Trong ph n ekiga.net Account, gõ tên tài kho n đăng nh p và m t kh u b n dùng đ m tài kho n Ekiga đang dùng. B n l y đư c các thông tin trên t trang ekiga.net, cung c p d ch v SIP mi n phí. Nh n nút Forward. Hình 4.63: Đ t tên tài kho n và m t kh u c a ekiga.net Chú ý: N u b n chưa có tài kho n SIP, b n có th nh n vào liên k t Get an ekiga.net SIP account trong h p tho i đ t o tài kho n SIP trên ekiga.net.
 15. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 94 / 407 4. Trong ph n Connection Type, ch n ki u k t n i Internet đang dùng trên máy trong danh sách Please choose your connection type. Vi c này s đ m b o ch t lư ng cu c g i trên Ekiga là t t nh t. N u b n không bi t chi ti t v ki u k t n i, hãy liên h v i qu n tr viên h th ng. Nh n Forward. B n cũng có th thay đ i các thi t l p này sau đó. Hình 4.64: Ch n ki u k t n i 5. Trong ph n NAT Type, b m nút Detect NAT Type. Chương trình s báo cho b n bi t ki u Chuy n đ i đ a ch m ng (Network Address Translation (NAT)) nào đư c s d ng và t đ ng c u hình Ekiga cho phù h p. Nh n Forward. Hình 4.65: Ch n ki u chuy n đ i đ a ch
 16. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 95 / 407 Chú ý: Đ bi t thêm v Chuy n đ i đ a ch m ng, hãy xem ph n http://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation. 6. B n có th gi cho âm thanh có ch t lư ng t t nh t b ng cách dùng các trình b sung. Trong ph n Audio Manager, ch n trình qu n lý âm thanh tương ng v i trình b sung thích h p c n dùng. Trình qu n lý âm thanh là m t trình b sung đi u khi n thi t b âm thanh trên máy b n, và không ph thu c vào h đi u hành. Thông thư ng ta hay dùng ALSA, nhưng b n v n nên ki m tra l i v i qu n tr viên h th ng xem trình qu n lý âm thanh nào nên đư c s d ng. Sau đó, nh n Forward. Hình 4.66: Ch n trình qu n lý âm thanh 7. Ekiga dùng các thi t b vào ra âm thanh đ phát và thu gi ng nói. Vì v y, trong ph n Audio Devices, hãy ch n thi t b đ u vào và ra âm thanh. Ví d , tai nghe ho c loa là thi t b đ u ra, và microphone là thi t b đ u vào. Ti p đó, b m nút Test Settings đ ki m tra xem thi t l p như v y làm vi c đúng chưa và b m nút Forward sau khi hoàn t t vi c ki m tra.
 17. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 96 / 407 Hình 4.67: Ch n các thi t b vào/ra âm thanh 8. Trong ph n Video Manager, hãy ch n trình qu n lý video tương ng v i ph n b sung đ x lý thi t b video mà b n có. B n có th ch n Video4Linux n u dùng Webcams ho c AVC / DC n u dùng camera Firewire. Nh n nút Forward. Hình 4.68: Ch n b q an lý Video 9. Trong ph n Video Devices, ch n thi t b đ u vào video trong h p Please choose the video input device. N u b n không c n dùng ch c năng h i đàm video ho c không có thi t b video nào, b n có th b qua ph n này. Nh n nút Test Settings đ ki m tra ch c ch n r ng thi t b video c a b n làm vi c t t. Nh n ti p nút Forward sau khi ki m tra xong.
 18. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 97 / 407 Hình 4.69: Ch n thi t b video 10. Vi c c u hình Ekiga v y là đã xong! M t c a s t ng k t l i quá trình c u hình s xu t hi n, cho phép b n ki m tra l i và s a các thông tin gõ sai. N u b n c n s a đ i các c u hình, hãy dùng 2 nút Back và Next đ quay lui ho c đi t i gi a các ph n và th c hi n vi c ch nh s a c n thi t. Nh n Apply đ lưu l i các thi t l p. Hình 4.70: B ng t ng k t c u hình tài kho n Trình Configuration Assistant s đư c đóng l i.
 19. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 98 / 407 Chú ý: Sau khi cài đ t Ekiga, n u b n mu n thay đ i c u hình đ t trư c đó, b n co th ch y l i trình Configuration Assistant thông qua m c Preferences trên trình đơn Edit trong c a s Ekiga. B n có bi t? Đ bi t thêm thông tin v Ekiga, xem thêm http://www.ekiga.org. C a s Ekiga xu t hi n. Đây là ng d ng đi n tho i m m s n có trên Ubuntu. Hình 4.71: C a s Ekiga G i đi n tho i b ng Ekiga T máy tính sang máy tính Đ th c hi n vi c g i hay nh n cu c g i t máy tính sang máy tính, b n ph i có đ a ch SIP. B n có th dùng đ a ch SIP này đ g i đi n cho b n bè ho c ngư i thân, và h cũng có th g i cho b n thông qua đ a ch này. Ta có th hi u đ a ch SIP tương t như đ a ch thư đi n t . B n có th đăng ký m t tài kho n mi n phí trên Ekiga.net đ nh n đư c m t đ a ch SIP duy nh t. M t đ a ch SIP có d ng gi ng như sau: sip:dsandras@ekiga.net. Dùng Ekiga, b n có th g i đi n cho b t kỳ ngư i nào đã đăng ký v i nhà cung c p SIP và có ph n m m ho c ph n c ng h tr SIP. B n có th dùng m t s đ a ch tr c tuy n mà Ekiga cung c p đ qu n lý các đ a ch SIP mà ngư i quen s d ng. Dĩ nhiên, b n cũng có th g i cho nh ng ngư i không đăng ký tài kho n trên ekiga.net, nhưng đã đăng ký d ch v SIP v i m t nhà cung c p khác. Đ g i đi n, hãy nh p đ a ch URL c a ngư i c n g i vào trong h p sip: và nh n vào bi u tư ng k t n i bên ph i h p văn b n. Theo thi t l p m c đ nh, b n có th gõ sip:foo vào ô văn b n và nh n nút Connect đ g i t i ngư i dùng đ a ch SIP foo@ekiga.net. T máy tính t i máy đi n tho i thông thư ng B n có th dùng Ekiga đ k t n i t i nhi u m ng d ch v đi n tho i khác nhau. D ch v này s m t phí, vì v y b n ph i t o tài kho n v i nhà cung c p d ch v trư c. Sau đó b n có th quay s đi n tho i c n g i trong Bàn phím đ th c hi n cu c g i. N u b n t o m t tài kho n và dùng nó đ g i cho b n bè và ngư i thân, hãy dùng tính năng Get an Ekiga PC-to-Phone account. Sau khi t o tài kho n, b n s nh n đư c tên đăng nh p và m t kh u thông qua thư đi n t . Ch vi c nh p các thông tin này vào trong h p tho i, ch n Use PC-To-Phone service và sau đó b n có th th c hi n các cu c g i t i máy đi n tho i thư ng thông qua Ekiga. V i các thi t l p m c đ nh, b n có th dùng s sip:00911129535955 đ g i t i s đi n tho i 003210444555, 00 là mã vùng qu c t , 91 là mã qu c gia và 1129535955 là s đi n tho i c a ngư i nh n. T đi n tho i thư ng t i máy tính B n cũng có th dùng Ekiga đ nh n cu c g i đ n t máy đi n tho i bình thư ng. Đ th c hi n vi c này, b n ph i đăng nh p vào tài kho n PC-To-Phone và đăng ký thuê bao m t s đi n tho i. Ekiga s đ chuông khi có ngư i g i đ n s máy c a b n.
 20. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 99 / 407 Chú ý: Đ bi t thêm chi ti t v vi c th c hi n cu c g i đi n tho i trên Ekiga, xem http://www.ekiga.org/index.php?rub=3. 4.6.2 Cài đ t WengoPhone WengoPhone cũng là m t ph n m m t do h tr giao th c SIP. C ng đ ng OpenWengo đã phát tri n ng d ng này theo đi u kho n c a gi y phép GNU General Public License (GPL). B n có th nói chuy n v i ngư i dùng khác thông qua giao th c SIP, mi n là ngư i đó có ph n m m tương thích VoIP. Ngoài ra, b n có th g i đi n tho i di đ ng, đi n tho i thư ng, g i tin nh n và g i đi n tho i video. Wengophone không ph i là ng d ng m c đ nh, đư c cài s n trên Ubuntu. Vì v y, mu n dùng nó, b n ph i cài đ t nó b ng Synaptic Package Manager. Chú ý: B n có th th c hi n các bư c trong ph n Dùng m t trình qu n lý thư đi n t khác đ cài đ t Wengophone vào h th ng. Đ ch y Wengophone, hãy m trình đơn Applications, ch t i m c Internet và ch n WengoPhone. Hình 4.72: Ch y WengoPhone C a s WengoPhone-Login s xu t hi n. B n ph i có tài kho n Wengo trư c khi dùng chương trình này. Nh p đ a ch thư đi n t Wengo b n có vào ô Email Address và m t kh u tương ng vào ô Password. N u b n chưa có tài kho n Wengo, hãy nh n vào liên k t Click here if you don’t have a Wengo account đ t o tài kho n và sau đó nh n vào Login đ đăng nh p vào tài kho n WengoPhone.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2