intTypePromotion=1

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 8

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
72
lượt xem
11
download

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9 Phát nhạc và phim Ubuntu hỗ trợ hoàn hảo việc phát lại nhạc, video và DVD ở các định dạng miễn phí và không bị hạn chế pháp lý. Với một số định dạng bị giấy phép hạn chế, Ubuntu sẽ không cung cấp hỗ trợ sẵn trong bản cài đặt. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể xem các định dạng có sở hữu trong Ubuntu, và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý và bản quyền về theo các nội dung mà giấy phép của các định dạng đó quy định....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 8

 1. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 287 / 407 Chương 9 Phát nh c và phim Tr ng tâm bài h c Trong bài này, b n s h c các n i dung sau: • Phát, s a và qu n lý các t p tin nh c và phim. 9.1 H n ch pháp lý Ubuntu h tr hoàn h o vi c phát l i nh c, video và DVD các đ nh d ng mi n phí và không b h n ch pháp lý. V i m t s đ nh d ng b gi y phép h n ch , Ubuntu s không cung c p h tr s n trong b n cài đ t. Tuy nhiên, ngư i dùng v n có th xem các đ nh d ng có s h u trong Ubuntu, và hoàn toàn ch u trách nhi m pháp lý và b n quy n v theo các n i dung mà gi y phép c a các đ nh d ng đó quy đ nh. Gi y phép c a nh ng đ nh d ng s h u là riêng bi t. Ví d , v i phim, video đư c phân ph i theo gi y phép Creative Commons và mã hoá d ng MPEG. M c dù n i dung c a t p tin đư c phân ph i t do, nhưng đ nh d ng c a nó l i là có s h u, và ph n m m phát lo i t p tin này cũng s có m t s h n ch theo quy đ nh c a gi y phép. Đ hi u các v n đ pháp lý đi kèm v i các đ nh d ng có s h u, b n ph i hi u rõ s khác bi t gi a các đ nh d ng t do và không t do ho c có s h u. 9.2 Nghe nh c trên Ubuntu Ubuntu có s n trình phát nh c Rhythmbox Music Player đ phát và t ch c các t p tin âm thanh. Rhythmbox có giao di n tương t như iTunes và là trình phát nh c m c đ nh trên môi trư ng GNOME. Dùng Rhythmbox, b n có th phát các t p tin âm thanh, nghe radio trên m ng, trích xu t nh c t đĩa CD và qu n lý các t p tin có trên máy. Rhythmbox h tr r t nhi u đ nh d ng âm thanh và có nhi u tính năng h u ích đ phát và thư ng th c nh c qua máy tính. 9.2.1 Phát nh c b ng Rhythmbox Đ phát nh c b ng Rhythmbox: 1. Trong trình đơn Application ch n m c Sound & Video sau đó ch n ng d ng Rhythmbox Music Player. M t màn hình chào đón s xu t hi n.
 2. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 288 / 407 Hình 9.1: Kh i đ ng Rhythmbox 2. C a s chính c a trình Rhythmbox Music Player hi n ra. Gi , b n có th t o ch c các t p tin nh c mình thích vào trong chương trình thông qua c a s này. Hình 9.2: Rhythmbox Music Player 3. Đ phát nh c trên Rhythmbox, b n ph i ch n ngu n ch a các t p tin âm thanh t trong danh sách Source. Theo m c đ nh Library (thư vi n) đư c ch n làm ngu n các t p tin âm thanh khi m Rhythmbox l n đ u tiên.
 3. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 289 / 407 Library là ngu n nh c chính trong Rhythmbox. B n có th nh p toàn b các t p tin âm thanh vào trong thư vi n c a Rhythmbox và sau đó phát l i chúng. B n cũng có th dùng các t p tin âm thanh trong thư vi n đ t o các danh sách thông minh và th t phát mà mình mu n. Đ nh p t ng t p tin âm thanh riêng r vào trong thư vi n, b m chu t ph i vào Library và ch n Import File. H p tho i Import File into Library s xu t hi n. Hình 9.3: Nh p các t p tin âm thanh vào thư vi n 4. Trong h p tho i Import File into Library, di chuy n đ n thư m c ch a các t p tin c n nh p. Sau khi ch n xong các t p tin mu n nh p vào, b n nh n nút Open. Hình 9.4: Ch n các t p tin c n nh p B n có bi t? Khi nh p nh c vào trong thư vi n, Rhythmbox nh p luôn các th d li u đ c t c a t p tin. Các th này đư c Rhythmbox dùng đ phân lo i s p x p các t p tin âm thanh theo th lo i, ngh sĩ trình bày, album, tiêu đ và s th t trong đĩa.
 4. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 290 / 407 5. Các t p tin đư c nh p vào trong thư vi n và xu t hi n trong c a s Rhythmbox. B n s th y c a s chính c a Rhythmbox đư c chia thành nhi u ô. M i ô l i có thông tin chi ti t v các t p tin nh c mà b n có. Đ phát nh c trong thư vi n, b n có th dùng các ô Artist, Album và Track đ ch n bài hát mình mu n nghe sau đó dùng các nút đi u khi n đ phát l i. B m vào nút Play đ phát l i bài đã ch n. Hình 9.5: C a s Rhythmbox 6. N u b n nh n nút Play mà không ch n gì c , Rhythmbox s phát luôn bài đ u tiên trong thư vi n mà b n nhìn th y lúc này. B n có th dùng nút Shuffle đ phát ng u nhiên các bài trong thư vi n. B n cũng có th t o m t danh sách các bài s ngeh b ng cách b m chu t ph i lên bài nào đó và ch n Add to Playlist đ thêm vào danh sách. Đ d ng ho c t m d ng vi c phát nh c, b m vào nút Play thêm l n n a.
 5. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 291 / 407 Hình 9.6: T o danh sách phát m i 7. Rhythmbox có r t nhi u tính năng h u ích thông qua các trình b ung c a nó. M t s trình b sung không đư c b t theo m c đ nh. Đ vào các trình b sung có s n, trong trình đơn Edit, ch n Plugins. H p tho i Configure Plugins xu t hi n. Hình 9.7: M các trình b sung 8. B n có th xem t t c các trình b sung đã cài trong ô bên trái c a h p tho i Configure Plugins. Khi b n b m vào m t trình b sung, thông tin chi ti t v nó s hi n ra trong vùng bên ph i.
 6. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 292 / 407 9. B n có th tuỳ ý b t các trình b sung mình c n lên đ có th dùng thêm vài ch c năng khác trên Rhythmbox. Ví d , b t trình b sung Magnatune Store s cho phép b n nghe th và mua các bài hát ki u iTunes. B t Visualization đ xem hình nh th i gian th c c a tín hi u âm thanh đang phát. Tương t , n u b n mu n Rhythmbox t đ ng l y l i bài hát đang phát v , hãy b t trình b sung Song Lyrics b ng cách b m vào h p ki m c a nó và nh n nút Close đ thoát kh i h p tho i Configure Plugins. Hình 9.8: B t các trình b sung 10. B n s quay v giao di n chính c a Rhythmbox. Đ l y l i bài hát v , trong trình đơn View ta ch n Song Lyrics. Hình 9.9: L y l i bài hát v máy
 7. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 293 / 407 11. Rhythmbox s l y l i bài hát đang phát t Internet v máy. Gi , b n có th ’hát cùng ca sĩ’ n u thích! Hình 9.10: L i bài hát đã đư c Rhythmbox l y v 12. Tương t , n u b n mu n xem các chuy n đ ng hình nh khi nghe nh c, b m vào nút Visualization. Hình 9.11: B t hình nh chuy n đ ng 13. Tín hi u âm thanh s đư c chuy n thành hình nh tương ng.
 8. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 294 / 407 Hình 9.12: Xem hình 14. Rhythmbox còn cho phép ta nghe nhi u ngu n nh c khác n a, như các tr m radio trên Internet và các podcast ch h n! Đ nghe nh c t podcast, b n b m chu t ph i vào trong m c Podcast trong danh sách Source và ch n New Podcast Feed. Hình 9.13: Thêm m t kênh Podcast m i
 9. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 295 / 407 Chú ý: Podcast là các chương trình âm thanh đư c qu ng bá trên Internet. B n có th đăng ký nh n âm thanh t podcast đ t i v các d li u âm thanh m i phát hành. 15. Nh p đ a ch URL c a kênh podcast vào trong ô New Podcast Feed và nh n nút Add. Hình 9.14: Nh p đ a ch URL c a kênh Podcast 16. Rhythmbox t đ ng tìm n i dung podcasts m i nh t và t i v cho b n. Đ phát m t ph n n i dung có trên podcast, ch n ph n b n mu n nghe và nh n vào nút Play. Hình 9.15: Nghe Podcast 17. Rhythmbox cũng cho phép ta nghe radio tr c tuy n t các tr m radio trên Internet kh p nơi trên th gi i. Đ nghe radio trên Internet, b m vào ngu n Radio trong ô Source.
 10. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 296 / 407 Hình 9.16: Nghe radio trên Internet 18. Theo m c đ nh, ngu n Radio s li t kê m t vài tr m radio đ b n ch n, m i tr m s ch có m t th lo i âm nh c riêng. B m đúp vào tr m radio mà b n mu n nghe đ phát nó. Hình 9.17: Nghe radio 19. N u b n mu n thêm m t tr m radio m i vào đanh sách, b m vào m c New Internet Radio Station và gõ đ a ch URL c a tr m radio m i vào trong ô URL of Internet radio station. Nh n nút Add đ thêm tr m này vào trong danh sách.
 11. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 297 / 407 Hình 9.18: Thêm m t tr m radio Internet m i 20. B n có th thêm t t c các tr m mình mu n nghe b ng thao tác này, và nghe chúng ch b ng 1 cú click chu t! 9.3 Nghe và trích xu t các đĩa CD âm thanh Sound Juicer là ng d ng m c đ nh trên Ubuntu đ phát và trích xu t đĩa CD âm thanh trên máy. Đây là m t trình phát và trích xu t CD d dùng, ngư i dùng h u như không c n th c hi n thao tác gì ph c t p c . Dùng Sound Juicer, b n có th phát các bài hát tr c ti p trên đĩa CD và trích xu t âm thanh ra 1 s đ nh d ng sau: • Ogg Vorbis: Ogg vorbis là m t đ nh d ng t do, ngu n m thay th cho đ nh d ng có s h u MP3. Gi ng như MP3, nó lo i b t các thông tin mà tai ngư i không nh n bi t đư c đ gi m kích thư c c a t p tin âm thanh nén. M t t p tin Ogg Vorbis thư ng ch nh b ng 1/10 so v i t p tin WAV có n i dung tương đương. • FLAC: FLAC là vi t t t c a Free Lossless Audio Codec. Đây cũng là m t đ nh d ng âm thanh ngu n m t do. Không gi ng như MP3 hay Ogg Vorbis, FLAC nén âm thanh mà không lo i b các thông tin trên đó. M t t p tin FLAC thư ng ch bé b ng n a t p tin WAV có cùng n i dung. • WAV: WAV vi t t t cho Waveform Audio Format. Ddây là đ nh d ng không nén đư c dùng đ thu âm các đo n âm thanh ng n. Chú ý: Đ bi t thêm thông tin v Ogg Vorbis và FLAC xin xem trang sau: • http://www.vorbis.com/faq/ • http://flac.sourceforge.net/ 9.3.1 Nghe CD âm thanh Đ nghe CD âm thanh b ng Sound Juicer
 12. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 298 / 407 1. B đĩa CD vào trong CD. Sound Juicer CD player và ripper s t đ ng ch y. Đ t mình b t Sound Juicer, b n ch n trình đơn Applications, tr đ n Sound & Video r i ch n Sound Juicer CD Extractor. Hình 9.19: Kh i đ ng Sound Juicer 2. C a s Sound Juicer s hi n lên. Khi nó nh n ra m t đĩa CD âm thanh, nó s xem xét đĩa đó và tìm thông tin v đĩa t trên Internet. N u b n có k t n i Internet, Sound Juicer s l y các thông tin v ngh sĩ, tiêu đ , tên bài t trên trang MusicBrainz.org. Đ l n lư t nghe toàn b đĩa, b n ch vi c nh n nút Play. Chú ý: MusicBrainz.org là m t cơ s d li u do c ng đ ng xây d ng, ch a thông tin v hơn 360,000 album đã phát hành.
 13. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 299 / 407 Hình 9.20: Nghe CD âm thanh Lưu ý r ng Sound Juicer ch l y thông tin v album t trang MusicBrainz.org. Trong ph n trên c a c a s Sound Juicer b n có th th y các thông tin cơ b n v album, bao g m tiêu đ , ngh sĩ, th lo i và chi u dài đĩa. Ph n bên dư i c a c a s là danh sách các bài hát, tiêu đ , ngh sĩ và đ dài t ng bài. 3. Đ nghe m t vài bài mình thích, hãy ch n các bài đó b ng cách đánh d u h p ki m tương ng r i sau đó nh n nút Play. Hình 9.21: Ch n m t vài bài thích nghe 4. Gi b n có th nghe nh ng bài mình thích trong đĩa.
 14. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 300 / 407 Hình 9.22: Phát l i các bài đã ch n 9.3.2 Trích xu t CD âm thanh N u b n mu n nghe các bài mình thích mà không c n b đĩa vào, b n có th trích xu t đĩa ra thành các t p tin đ trên máy. Đ trích xu t đĩa CD âm thanh: 1. B đĩa CD vào và nh n nút Extract. N u b n mu n thi t l p ch t lư ng âm thanh s trích và v trí lưu trên đĩa, hãy ch n Preferences trên trình đơn Edit. H p tho i Preferences hi n ra. Hình 9.23: Thi t l p các tuỳ ch n khi trích đĩa 2. B n có th dùng h p tho i Preferences đ đ t m t s tuỳ ch n như thư m c s lưu, tên t p tin như th nào, ho c có đ y đĩa CD ra sau khi trích xong không. Trong ph n cu i c a h p tho i Preferences b n có th đ t đ nh d ng t p tin s dùng đ lưu n i dung âm thanh trên máy. Tuỳ vào s thích, b n có th ch n 1 đ nh d ng trong danh sách th xu ng Output Format.
 15. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 301 / 407 B n có bi t? B n cũng có th trích n i dung CD ra đ nh d ng MP3, dù đây là đ nh d ng s h u. Xin xem ph n hư ng d n Sound Juicer đ bi t cách làm: m Help>Content và xem ph n nói v Preferences. Hình 9.24: Đ t đ nh d ng cho t p tin trích ra 3. M i đ nh d ng đ u có thi t l p có th tuỳ ch nh đư c. Tuỳ vào đ nh d ng b n mu n dùng và thư m c b n lưu các t p tin, b n có th s ph i tuỳ ch nh các đ nh d ng b ng cách b m vào nút Edit Profiles, sau đó ch n thi t l p mu n dùng và nh n nút Edit đ s a l i. Hình 9.25: S a thi t l p đ nh d ng 4. H p tho i Editing profile xu t hi n đ b n ch n thi t l p âm thanh. B n có th tuỳ ch nh thi t l p theo ý mình sau đó nh n nút Close đ thoát ra.
 16. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 302 / 407 Hình 9.26: Tuỳ ch nh thi t l p âm thanh 5. Đ đ t thư m c mu n dùng đ ch a các t p tin trích ra, trong h p tho i Preferences b n ch n v trí c n lưu trong danh sách th xu ng Music Folder r i nh n nút Close đ thoát kh i h p tho i Preferences. Theo m c đ nh, Sound Juicer đ t các t p tin trích ra trong thư m c chính Home. Hình 9.27: Ch n thư m c ch a các t p tin trích ra 6. Sau khi đã c u hình xong, b n có th b t đ u trích n i dung CD ra b ng cách b m nút Extract. N u b n ch mu n trích m t s bài mình c n, hãy b d u ki m trong h p ki m c a nh ng bài còn l i. Tuỳ vào t c đ máy, t c đ CD, quá trình trích đĩa có th nhanh ho c ch m. B n có th xem tr ng thái hi n th i trên ph n dư i bên trái c a c a s Sound Juicer.
 17. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 303 / 407 Hình 9.28: Trích các bài trong đĩa CD vào máy 7. Sound Juicer s báo cho b n khi t t c các bài đư c ch n đã đư c trích xong. Nh n nút Open đ xem các bài đã trích vào máy. Hình 9.29: Xem các bài đã trích vào máy 8. Các bài trong đĩa CD âm thanh gi đã đư c chép vào trong c ng. B n có th ngeh chúng b ng cách b m đúp vào t p tin tương ng.
 18. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 304 / 407 Hình 9.30: Các bài đã đư c chép vào trong đĩa 9.4 Ghi đĩa CD âm thanh Ngoài vi c trích đĩa CD vào trong máy, Ubuntu còn cho phép b n ghi các t p tin trong máy ra đĩa CD. Đ ghi đĩa CD âm thanh, b n dùng Serpentine, chương trình này đư c cài m c đ nh trong Ubuntu. Đ ghi đĩa CD âm thanh b ng Serpentine: 1. B m t đĩa CD tr ng vào trong ghi. B n s th y m t thông báo h i xem b n có mu n ghi đĩa CD âm thanh hay đĩa CD d li u không. Khi b m nút Make Audio CD, Serpentine s đư c kh i đ ng. Hình 9.31: Serpentine t đ ng ch y khi b n b đĩa tr ng vào 2. Ngoài ra, b n cũng có th ch y Serpentine t trình đơn Applications. Đ b t Serpentine, b n m trình đơn Applications , tr vào m c Sound & Video và ch n Serpentine Audio CD Creator. C a s Serpentine s hi n ra.
 19. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 305 / 407 Hình 9.32: Kh i đ ng Serpentine 3. C a s Serpentine bi u di n tr ng thái s d ng c a đĩa v a cho vào. B n có th nh n nút Add đ thêm vào các bài hát mu n ghi ra đĩa. N u b n mu n thay đ i thi t l p khi ghi, hãy m h p tho i Serpentine Preferences b ng cách ch n Preferences trên trình đơn Edit. Hình 9.33: Thi t l p ghi đĩa trên Serpentine 4. B n có th dùng h p tho i Serpentine Preferences đ đ t t c đ ghi và các tuỳ ch n khác như có chèn kho ng tr ng 2 giây gi a 2 bài không, có đ y đĩa ra sau khi ghi xong không. Sau khi đã ch nh xong, nh n Close đ thoát kh i h p tho i Serpentine Preferences.
 20. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 306 / 407 Hình 9.34: Thi t l p ghi đĩa 5. Gi b n ph i ch n các t p tin mình mu n ghi vào đĩa. B m nút Add, m t c a s duy t t p tin s m ra đ b n ch n thư m c cũng như t p tin mình c n. Sau khi ch n xong, nh n Open đ xem n i dung. Hình 9.35: Ch n các t p tin âm thanh c n ghi 6. Ch n các t p tin b n mu n ghi ra và nh n Open. C a s Serpentine s l i hi n ra.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2