HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
2.604
lượt xem
213
download

HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

  1. COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc. …..oOo….. HÔÏP ÑOÀNG SANG NHÖÔÏNG Soá: 01/HÑSN Ngaøy: 13/06/2005 BEÂN SANG NHÖÔÏNG: (BEÂN A)  Hoï teân:................................................................................................... CMND soá:…………………………………. Ngaøy caáp: …………………………………..Nôi caáp:…………………………………. Thöôøng truù:........................................................................................... laø ngöôøi coù quyeàn söû duïng hôïp phaùp maët baèng caên nhaø soá: 504B Caùch Maïng Thaùng Taùm, P.04, Quaän Taân Bình, TPHCM theo hôïp ñoàng thueâ möôùn maët baèng soá : ……………… ñöôïc kyù keát giöõa ……………………………………………………. vaø …………………………………………………………….. ngaøy: BEÂN NHAÄN SANG NHÖÔÏNG: (BEÂN B) Hoï teân:................................................................................................... CMND soá:…………………………………. Ngaøy caáp: …………………………………..Nôi caáp:…………………………………. Thöôøng truù:........................................................................................... Hai beân ñoàng yù kyù keát hôïp ñoàng sang nhöôïng naøy vôùi caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän sau: ÑIEÀU 1: NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG 1.1.......Beân A ñoàng yù sang nhöôïng cho Beân B caùc noäi dung sau: Quyeàn söû duïng maët baèng soá 504B Caùch Maïng Thaùng Taùm, P.04 , - Quaän Taân Bình, TPHCM vôùi dieän tích laø …………………………… Quyeàn kinh doanh vaø khai thaùc Shop hoa töôi vaø quaø löu nieäm - Tigoân taïi maët baèng soá 504B Caùch maïng thaùng taùm, P.04, Quaän Taân Bình, TPHCM. 1
  2. Toaøn boä vaät duïng vaø phöông tieän cuûa Shop Tigoân. - 1.2Beân A seõ höôùng daãn vaø baøn giao nhöõng noäi dung treân trong thôøi gian laø 1 tuaàn (7 ngaøy laøm vieäc) keå töø ngaøy Beân B tieáp nhaän nhöõng noäi dung neâu treân. ÑIEÀU 2: HÌNH THÖÙC VAØ GIAÙ SANG NHÖÔÏNG: Beân A sang nhöôïng hoaøn toaøn nhöõng noäi dung neâu taïi Ñieàu 1 cuûa baûn hôïp ñoàng naøy cho beân B vôøi giaù laø 25.000.000 VND (Hai möôi laêm trieäu ñoàng) – Trong ñoù bao goàm 3.000.000 VND (Ba trieäu ñoàng) tieàn ñaët coïc cuûa hôïp ñoàng thueâ maët baèng. ÑIEÀU 3: PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN; Beân B seõ thanh toaùn cho Beân A soá tieàn laø: 12.500.000 VND (Möôøi - hai trieäu naêm traêm ngaøn ñoàng) khi tieáp nhaän nhöõng noäi dung ñaõ neâu taïi Ñieàu 1. Soá tieàn coøn laïi laø: 12.500.000 VND (Möôøi hai trieäu naêm traêm - ngaøn ñoàng) seõ ñöôïc thanh toaùn sau khi Beân A hoaøn taát baøn giao cho Beân B (Sau 7 ngaøy laøm vieäc nhö ñaõ neâu taïi Ñieàu 1) ÑIEÀU 4: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA HAI BEÂN 4.1 Traùch nhieäm cuûa Beân A: Baøn giao nhöõng noäi dung neâu taïi phaàn 1.1 cuûa Ñieàu 1. - Thöïc hieän ñuùng nhöõng noäi dung neâu taïi phaàn 1.2 cuûa Ñieàu 1. - 4.2 Traùch nhieäm cuûa Beân B: Thöïc hieän tieáp tuïc hôïp ñoàng thueâ möôùn maët baèng soá : - ………………………………. ñöôïc kyù keát giöõa Beân B vaø ………………………………………………………………….. ngaøy: ……………………… Thanh toaùn tieàn sang nhöôïng nhö ñaõ neâu taïi Ñieàu 3. - ÑIEÀU 5: ÑIEÀU KHOAÛN CHUNG Hai beân cam keát : 2
  3. 1. Thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn ñaõ ghi trong hôïp ñoàng 2. Tröôøng hôïp coù tranh chaáp hoaëc coù moät Beân vi phaïm hôïp ñoàng thì cuøng nhau baøn baïc thoáng nhaát treân tinh thaàn ñoaøn keát, neáu khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì yeâu caàu cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 3 baûn baèng tieáng Vieät, coù giaù trò nhö nhau, coù hieäu löïc töø ngaøy kyù, moãi beân giöõ 01 baûn, ngöôøi cho thueâ maët baèng ñöôïc sang nhöôïng naøy giöõ moät baûn. BEÂN A BEÂN B 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản