intTypePromotion=3

Hợp đồng tư vấn tham khảo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
192
lượt xem
111
download

Hợp đồng tư vấn tham khảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng tư vấn tham khảo

  1. COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc DÖÏ THAÛO HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ Soá:------- Caên cöù Phaùp leänh Hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25 thaùng 9 naêm 1989 cuûa UÛy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi; • Caên cöù Nghò ñònh soá 17-HÑBT ngaøy 16 thaùng 1 naêm 1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng qui ñònh chi tieát • thi haønh Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá; Caên cöù Giaáy pheùp thaønh laäp soá • Caên cöù nhu caàu coâng vieäc cuûa Coâng ty; • Caên cöù khaû naêng cuûa cty tö vaán... • Hoâm nay ,taïi TP HCM , ngaøy thaùng naêm ,chuùng toâi goàm coù : Beân A : Ñòa chæ : Ñieän thoaïi : Fax : Maõ soá thueá: Ñaïi dieän laø : Goïi taét laø BEÂN A . Beân B : Ñòa chæ soá : Ñieän thoaïi : Fax : Maõ soá thueá :. Ñaïi dieän laø : Goïi taét laø BEÂN B . Hai beân thoáng nhaát thoaû thuaän noäi dung hôïp ñoàng nhö sau : Ñieàu 1 : NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC 1- Noäi dung : Tö vaán aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001: 2000 vaø SA 8000 : 2001 ñeán chöùng nhaän taïi Coâng ty– Ñòa chæ 2- Phaïm vi nghieân cöùu vaø aùp duïng : heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9000 : 2000 taïi. 3- Thôøi gian nghieân cöùu vaø vaø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001: 2000 vaø SA 8000 : 2001 laø 8 thaùng keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng 4- Thôøi gian laøm vieäc : • Thôøi gian laøm vieäc töø 2- 4 buoåi\ 1 thaùng . Lòch laøm vieäc thoáng nhaát tröôùc 01 tuaàn . • Thôøi gian laøm vieäc bình thöôøng : Saùng töø 08 g00 ñeán 11g30 Chieàu töø 13g30 ñeán 16g30 , Khi caàn ñaåy nhanh tieán ñoä hai beân seõ taêng soá buoåi laøm vieäc trong tuaàn . 5- Caùc böôùc tieán haønh trieån khai heä thoáng chaát löôïng vaø SA 8000 döôùi söï hoã trôï cuûa chuyeân gia tö vaán nhö sau: ISO 9000 : 1. Huaán luyeän cô baûn veà quaûn trò chaát löôïng vaø ISO 9000
  2. Huaán luyeän xaây döïng caùc vaên baûn heä thoáng chaát löôïng 2. Tö vaán xaây döïng caùc vaên baûn heä thoáng chaát löôïng vaø trieån khai aùp duïng 3. Huaán luyeän cô baûn veà QTCL vaø ISO 9000 cho nhaân vieân 4. Ñaøo taïo chuyeân gia ñaùnh giaù noäi boä - coù caáp baèng 5. Thöïc hieän ñaùnh giaù noäi boä vaø tö vaán khaéc phuïc loãi phaùt hieän 6. Ñaùnh giaù toaøn dieän heä thoáng tröôùc chöùng nhaän vaø tö vaán khaéc phuïc loãi phaùt hieän 7. Huaán luyeän duy trì vaø caûi tieán heä thoáng sau chöùng nhaän ISO 9000, KAIZEN, PDCA 8. Huaán luyeän thöïc haønh caùc coâng cuï thoáng keâ, Xaây döïng vaø kieåm soaùt muïc tieâu, SA 8000 : 1. Huaán luyeän cô baûn veà SA 8000 Huaán luyeän xaây döïng caùc vaên baûn heä thoáng SA 8000 2. Tö vaán xaây döïng caùc vaên baûn heä thoáng theo SA 8000 vaø trieån khai aùp duïng . 3. Ñaøo taïo chuyeân gia ñaùnh giaù noäi boä - coù caáp baèng 4. Thöïc hieän ñaùnh giaù noäi boä vaø tö vaán khaéc phuïc loãi phaùt hieän 5. Ñaùnh giaù toaøn dieän heä thoáng tröôùc chöùng nhaän vaø tö vaán khaéc phuïc loãi phaùt hieän Ñieàu 2 : TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BEÂN A : 1) Laõnh ñaïo cao nhaát coù traùch nhieäm tham gia, ñoác thuùc vieäc thöïc hieän : Cöû Ñaïi Dieän Laõnh Ñaïo. • Phaân coâng nhoùm soaïn thaûo . • Coâng boá chính saùch chaát löôïng , xaõ hoäi vaø muïc tieâu chaát löôïng , muïc tieâu xaõ hoäi. • Theo doõi tieán trình thöïc hieän, kyù teân vaøo phieáu ghi nhaän / söûa ñoåi. • Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå nhaân vieân tham gia chöông trình vaø chuyeân gia tö vaán laøm vieäc ñuùng • theo tieán ñoä ñaõ ñöôïc 2 beân thoáng nhaát. 2) Nhaân vieân tham gia coù traùch nhieäm tuaân thuû tieán trình theo keá hoaïch ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. • Caùc noäi dung trieån khai ôû buoåi laøm vieäc tröôùc ñoù phaûi ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc giôø laøm vieäc vôùi chuyeân gia ôû buoåi tieáp theo. 3) Baûo maät caùc thoâng tin do beân B tö vaán . Ñieàu 3 : TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BEÂN B : Beân B coù traùch nhieäm cöû chuyeân gia ñeán ñeå höôùng daãn, tham gia vieát taøi lieäu, chænh lyù vaø boå sung • soå tay chaát löôïng, caùc qui trình thuû tuïc, caùc baûn höôùng daãn coâng vieäc ,…….., ñaøo taïo vaø huaán luyeän chuyeân gia ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä, theo doõi, höôùng daãn vieäc chænh söûa cho phuø hôïp tôùi khi ñöôïc chöùng nhaän phuø hôïp tieâu chuaån ISO 9001: 2000 vaø SA 8000 : 2001 Chuyeân gia ñeán laøm vieäc theo keá hoaïch ñaõ thoáng nhaát vôùi beân A . • Baûo maät caùc thoâng tin cuûa beân A chaäm nhaát ñeán heát 3 naêm keå töø khi hôïp ñoàng naøy heát hieäu löïc. • Ñieàu 4 : ÑIEÀU KHOAÛN THANH TOAÙN : Chi phí nghieân cöùu vaø aùp duïng ISO 9001:2000 vaø SA 8000 : 2001 laø Beân A thanh toaùn baèng tieàn maët 04 laàn cho beân B nhö sau : Ñôït 1 : 30 % giaù trò sau khi kyù hôïp ñoàng. • Ñôït 2 : 30 % giaù trò sau khi hoaøn taát cô baûn caùc taøi lieäu (trong khoaûng 3 thaùng sau khi kyù hôïp ñoàng ). • Ñôït 3 : 30 % giaù trò sau khi aùp duïng vaø ñaùnh giaù thöû ñaït hieäu quûa ( trong khoaûng 6 thaùng sau khi kyù • hôïp ñoàng). Ñôït 4 : 10% giaù trò sau khi ñöôïc caáp chöùng nhaän. • Chi phí naøy khoâng bao goàm phí chöùng nhaän vaø thueá VAT 5%.
  3. Ñieàu 5 : CAÙC THOAÛ THUAÄN KHAÙC Trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng, neáu coù phaùt sinh môùi,hai beân seõ cuøng nhau tích cöïc baøn baïc giaûi • quyeát vaø thoâng baùo tröôùc 01 tuaàn cho beân kia ñeå coù yù kieán .Neáu tröôøng hôïp xaûy ra tranh chaáp hôïp ñoàng ,seõ caên cöù theo luaät phaùp hieän haønh cuûa nöôùc Vieät Nam ñeå giaûi quyeát . Hôïp ñoàng naøy coù giaù trò 14 thaùng keå töø ngaøy kyù. Beân A coù traùch nhieäm toå chöùc hoïp thanh lyù hôïp • ñoàng vôùi thôøi gian vaø ñòa ñieåm thích hôïp . Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 04 baûn , coù giaù trò nhö nhau ,moãi beân giöõ 02 baûn . • ÑAÏI DIEÄN BEÂN A ÑAÏI DIEÄN BEÂN B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản