intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp ngữ ASM-Chương 04-Memory - Cấu tạo chức năng hoạt động memory

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

289
lượt xem
159
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 04-memory - cấu tạo chức năng hoạt động memory', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp ngữ ASM-Chương 04-Memory - Cấu tạo chức năng hoạt động memory

 1. BỘ NHỚ Ộ (Memory) Muïc tieâu : 1. Hieåu ñöôc cau tao cuûa boä nhôù, chöùc naêng vaø hoat ñoäng cuûa Hieu ñöôïc caáu taïo cua nhô, chöc nang va hoaït cua boä nhôù. 2. Naém ñöôïïc q trình ñoïïc boää nhôù & ghi boää nhôù. quaù g 3. Vai troø cuûa boä nhôù Cache trong maùy tính. Chương 3 : Tổ chức Memory 1
 2. Boä nhôù (Memory) Noäi dung : 1. Toå chöùc boä nhô cuûa maùy tính IBM PC To chöc nhôù cua may 2. Phaân loaïi boä nhôù : Primary Memory vaø Secondary Memory. 3. Qua 3 Quaù trình CPU ñoc boä nhôù ñoïc nhô. 4. Quaù trình CPU ghi boä nhôù. 5. Boä nhôù Cache. Chương 3 : Tổ chức Memory 2
 3. Memory Bộ nhớ (Memory) laø nôi chöùa chöông trình vaø döõ lieäu. Ñôn vò ño boä nhôù : Bit : ñôn vò boä nhôù nhoû nhaát laø bit. Moãi bit coù theå löu tröõ 1 trong 2 traïng thaùi laø 0 vaø 1. Byte = 8 bits, ñöôïc ñaùnh chæ soá töø 0 ñeán 7 baét ñaàu töø phaûi sang traùi. Kbyte = 1024bytes = 210 bytes. Mbyte = 1024Kbytes = 210 Kbytes. Gbyte = 1024Mbytes = 210 Mbytes. Chương 3 : Tổ chức Memory 3
 4. Primary Memory Còn được gọi là bộ nhớ chính hay bộ nhớ trung tâm. Chia làm 2 loại : RAM và ROM Chương 3 : Tổ chức Memory 4
 5. RAM RAM (Random Access Memory) bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.Là nơi lưu giữ caùc chương trình vaø dữ liệu khi chạy chương trình. Đặc điểm của RAM : ể • Cho pheùp đọc/ ghi dữ liệu. • Dữ liệu bị mất khi mất nguồn. ệ ị g Khi maùy tính khôûi ñoäng, Ram roãng. Ngöôøi laäp trình chuû yeáu laø laøm vieäc vôùi Ram – vuøng nhôù taïm ñeå döõ lieäu vaø chöông trình. Chương 3 : Tổ chức Memory 5
 6. RAM Ram laø vuøng nhôù laøm vieäc neááu vuøng nhôù naøy trôû neân nhoû so vôùi nhu caàu söû duïng thì ta taêng theâm Ram (gan them Ram). tang them (gaén theâm Ram) RAM có thể chia làm 2 loại : Dynamic và Static RAM •Dynamic RAM : phải được làm tươi trong vòng dưới 1 ms nếu không sẽ bị mất nội dung. •Static RAM : giữ được giá trị không cần phải làm tươi. •RAM tĩnh có tốc độ cao, có tên là bộ nhớ RAM CACHE nằm trong CPU. Chương 3 : Tổ chức Memory 6
 7. RAM Chương 3 : Tổ chức Memory 7
 8. ROM ROM (Read Only Memory) : bộ nhớ chỉ đọc. ROM BIOS chứa phần mềm cấu hình và chẩn đoán hệ thống, các chương trình con nhập/xuất cấp thấp mà DOS sử dụng. Các chương trình này được mã hoá trong ROM và được gọi là phần dẽo (firmware). ầ Một tính năng quan trọng của ROM BIOS là khả năng phát hiện sự hiện diện của phần cứng mới trong MT và cấu hình lại hệ điều hành theo Driver thiết bị. Chương 3 : Tổ chức Memory 8
 9. ROM(cont) Đặc điểm của ROM: Chỉ cho phép đọc không cho phép ghi. Dữ liệu vẫn tồn tại khi không có nguồn. Chương 3 : Tổ chức Memory 9
 10. Caùc loaïi Rom PROM (Programmable Read Only Memory) : Cho phép user có thể lập trình và ghi vào ROM bằng cách đốt. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memmory) Cho phép user viết ghi chương trình và xóa ghi lại. Việc xóa bằng cách dùng tia cực tím. g g ự EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) bộ nhớ có thể lập trình bằng xung điện đặc biệt Chương 3 : Tổ chức Memory 10
 11. Secondary Memory Là bộ nhớ phụ nằm ngoài hộp CPU. Floppy disk, Tapes, Compact discs … là secondary Memory.y Chương 3 : Tổ chức Memory 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2