intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp ngữ ASM-Chương 07-Toán tử

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

317
lượt xem
220
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 07-toán tử', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp ngữ ASM-Chương 07-Toán tử

 1. Chöông 6 : Toaùn töû – Toaùn haïng - caùc pheùp ñònh ñòa chæ – Taäp leänh Muïc tieâu Hieåu caùch duøng toaùn töû trong ASM. Naém ñöôïc taäp leänh cuûa CPU 8086/8088. Bieát caùch ñònh ñòa chæ thoâng qua toaùn haïng. Bieát vaän duïng caùc kyõ naêng treân vaøo vaán ñeà caàn giaûi quyeát vaø hieän thöïc thaønh chöông trình. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. Toaùn töû Ñieåm quan troïng phaân bieät giöõa toaùn töû vaø leänh laø : Toaùn töû ñieàu khieån söï tính toaùn caùc trò haèng xaùc ñònh luùc dòch. dòch. Leänh ñieàu khieån söï tính toaùn caùc trò khoâng xaùc ñònh ñöôïc cho ñeán khi CT thöïc hieän. Ex : toaùn töû + ñieàu khieån pheùp coäng khi dòch. Leänh coäng ADD ñieàu khieån pheùp coäng khi chöông trình thöïc hieän. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. Toaùn töû soá hoïc Toaùn töû Cuù phaùp Coâng duïng + + expression Döông - - expression Aâm * exp1*exp2 Nhaân / exp1/exp2 Chia MOD exp1 mod exp2 Phaàn dö + exp1 + exp2 Coäng - exp1 - exp2 Tröø SHL exp shl n Dòch exp sang traùi n bit SHR exp shr n Dòch exp sang phaûi n bit 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 3 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. Toaùn töû logic Not Not expression And Exp1 and exp2 Or Exp1 or exp2 Xor Exp1 xor exp2 Ex : MOV AH , 8 OR 4 AND 2 MOV AL, NOT (20 XOR 0011100B) 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 4 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. Toaùn Töû Quan Heä • So saùnh 2 bieåu thöùc vaø cho trò laø true (-1) neáu ñieàu kieän cuûa toaùn töû thoûa, ngöôïc laïi laø false. EQ Exxx EQ xxxx Trrr neáu Exxx x xxxx NE Exxx NE xxxx Trrr neáu Exxx xx xxxx LT Exxx LT xxxx Trrr reáu Exxx x xxxx reá LE Exxx LE xxxx Trrr neáu Exxx xx xxxx GT Exxx GT xxxx Trrr reáu Exxx x xxxx reá GE Exxx GE xxxx Trrr neáu Exxx xx xxxx 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. ÑOÄ ÖU TIEÂN TOAÙN TÖÛ TOAÙN TÖÛ MOÂ TAÛ () Daáu ngoaëc Ñoä öu tieân +,- Daáu döông , aâm giaûm daàn * / MOD Nhaân , chia, Modulus +, - Coäng, tröø 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. Toaùn töû SEG • Cuù phaùp : SEG expression • Cho ñòa chæ ñoaïn cuûa bieåu thöùc expression. • Expression coù theå laø bieán | nhaõn | teân segment hay toaùn haïng boä nhôù khaùc. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. Toaùn töû OFFSET • Cuù phaùp : OFFSET expression • Cho ñòa chæ OFFSET cuûa bieåu thöùc expression. • Expression coù theå laø bieán | nhaõn | teân segment hay toaùn haïng tröïc tieáp boä nhôù khaùc. Ex : naïp ñòa chæ segment vaø offset cuûa bieán table vaøo DS :AX TABLE DB ? MOV AX, SEG TABLE MOV DS, AX MOV DX, OFFSET Table 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 8 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. TOAÙN TÖÛ $ • Cho ñòa chæ cuûa OFFSET cuûa phaùt bieåu chöùa toaùn töû $. • Thöôøng ñöôïc duøng ñeå tính chieàu daøi chuoåi. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 9 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. TOAÙN TÖÛ PTR Cuù phaùp : type PTR expression Cho pheùp thay ñoåi daïng cuûa expression neáu expr laø 1 bieán | toaùn haïng boä nhôù thì type coù theå laø byte , word hay dword. Neáu expr laø 1 nhaõn thì type coù theå laø near hay far. Ex : mov ax, word ptr var1 ; var1 laø toaùn haïng kieåu Word mov bl , byte ptr var2 ; var2 laø toaùn haïng kieåu byte 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. Toaùn haïng (Operand) Caùc toaùn haïng chæ ra nôi chöùa döõ lieäu cho 1 leänh , chæ thò. Haàu heát caùc leänh Assembly ñeàu coù ñoái soá laø 1 hoaëc 2 toaùn haïng Coù 1 soá leänh chæ coù 1 toaùn haïng nhö RET, CLC. Vôùi caùc leänh 2 toaùn haïng thì toaùn haïng thöù 2 laø toaùn haïng nguoàn (source) – chöùa döõ lieäu hoaëc ñòa chæ cuûa döõ lieäu. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 11 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. Toaùn haïng (Operand) Toaùn haïng ñích giöõ keát quaû (neáu coù yeâu caàu) sau khi thi haønh leänh. Toaùn haïng ñích coù theå laø thanh ghi hay Boä nhôù. Toaùn haïng nguoàn coù theå laø thanh ghi, boä nhôù hay 1 giaù trò töùc thôøi . Toaùn haïng soá töùc thôøi coù theå laø soá trong caùc heä ñeám khaùc nhau vaø ñöôïc vieát theo qui ñònh sau : Soá heä 2 : xxxxxxxxB (x laø bit nhò phaân) Soá heä 10 : xxxxxD hay xxxxx (x laø 1 soá heä 10) Soá heä 16 : xxxxH vaø baét ñaàu baèng soá (x laø 1 soá heä 16) 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. Cô cheá ñònh vò ñòa chæ • Caùch xaùc ñònh döõ lieäu trong leänh ñöôïc goïi laø cô cheá ñònh vò ñòa chæ (addressing mode)  chæ ra nôi caát döõ lieäu Cô cheá naøy chia laøm 3 loaïi : ñònh vò baèng thanh ghi, baèng giaù trò töùc thôøi vaø baèng boä nhôù. MOV AL, BL ; ñònh vò baèng thanh ghi INC BX ; ñònh vò baèng thanh ghi Toaùn haïng laø Reg Leänh seõ ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 14. ĐÒNH VÒ TỨC THỜI • Toaùn haïng töùc thôøi laø döõ lieäu 8 bit hay 16 bit naèm ngay trong caâu leänh. • Döõ lieäu xöû lyù ñöôïc löu ngay trong leänh Ex : MOV CL, 61h ;  toaùn haïng töùc thôøi Maõ maùy cuûa leänh treân laø B161h Leänh seõ ñöôïc thöïc hieän nhanh vì döõ lieäu ñöôïc laáy cuøng vôùi leänh. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 14 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 15. ĐỊNH VỊ THANH GHI Giá trị của toán hạng được truy xuất nằm ngay trong thanh ghi của CPU. Ex : MOV AX,BX ; chuyển nội dung của thanh ghi BX vào thanh ghi AX 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 15 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 16. ĐỊNH VỊ BỘ NHỚ • Ñònh vò giaùn tieáp thanh ghi : ñòa chæ toaùn haïng khoâng chöùa tröïc tieáp trong leänh maø giaùn tieáp thoâng qua moät thanh ghi. Ex x SUB Dxx xBxx x Laáy döõ lieäu töø vuøng nhôù Khaùc vôùi leänh SUB DX, BX Trong chế độ này, địa chỉ Offset của ô nhớ chứa nộI dung của toán hạng nằm trong các thanh ghi BX,BP,SI,DI. Địa chỉ segment ngầm định chứa trong DS nếu dùng BX,SI,DI Địa chỉ segment ngầm định chứa trong ES nếu dùng BP 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 17. Ñònh vò giaùn tieáp thanh ghi : EX1 : MOV AX, [SI] Nạp nội dung của ô nhớ mà địa chỉ Offset lưu trong SI và địa chỉ đoạn lưu trong DS vào AX. EX2 : MOV AX, [BP] Nạp nội dung của ô nhớ mà địa chỉ Offset lưu trong BP và địa chỉ đoạn lưu trong ES vào AX. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 17 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 18. ĐỊNH VỊ TRỰC TIẾP Địa chỉ Offset của ô nhớ chứa dữ liệu toán hạng nằm trực tiếp trong câu lệnh còn địa chỉ segment ngầm định chứa trong DS. Ex : MOV BX, [1234] Nạp nộI dung ô nhớ có địa chỉ DS:1234  BX 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 18 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 19. ĐỊNH VỊ CƠ SỞ Địa chỉ Offset của toán hạng được tính là tổng của nộI dung thanh ghi BX hoặc BP và 1 độ dịch. Độ dịch là 1 số nguyên âm hoặc dương. Địa chỉ đọan là đoạn hiện tại. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 20. ÑÒA CHÆ HIEÄU DUÏNG Toaùn haïng boä nhôù duøng trong taäp leänh vi xöû lyù 86 söû duïng phöông phaùp ñònh ñòa chæ toång hôïp ñöôïc goïi laø ñòa chæ hieäu duïng. Ñòa chæ hieäu duïng laø toå hôïp cuûa 3 nhoùm sau ñaët trong daáu [ ]. Nhoùm thanh ghi chæ soá : SI , DI Nhoùm thanh ghi neàn : BX, BP Ñòa chæ tröïc tieáp : soá 16 bit Caùc thanh ghi trong cuøng 1 nhoùm khoâng ñöôïc xuaát hieän trong cuøng 1 ñòa chæ hieäu duïng. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 20 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2