HOW TO MAKE YOUR ADVERTISING MAKE MONEY

Chia sẻ: Le Thuan Thuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
117
lượt xem
38
download

HOW TO MAKE YOUR ADVERTISING MAKE MONEY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một câu mơ đầu tôt́ sẽ đam̉ baỏ cho baṇ có môṭ đoaṇ quan̉ g caó tôt́ . Câu mơ đâù tôt́ phaỉ nêu ra đươc lơi ić h cho moị ngươi, hoăc̣ phaỉ đưa ra đươc thông tin mơi. Môṭ mơ đâù dài mà nói lên đươc điều gì đó, còn hơn là một mơ đầu ngắn mà không nói lên gì cả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HOW TO MAKE YOUR ADVERTISING MAKE MONEY

  1. HOW TO MAKE YOUR ADVERTISING MAKE MONEY - John Caples - 1983 Đây là môt cuôn sach khá thú vi, măc dù đươc viêt tư cach đây khá lâu, nhưng đên nay ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ vân con nhiêu điêu đung và có thể ap dung. Tôi sẽ lươc dich và chia sẻ vơi cac ban, ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ cung là môt cach để hoc và nhơ lâu hơn. Hy vong có ich cho moi ngươi. ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ (Nêu ban nao đã đoc cuôn sach nay rôi và thây có chỗ nao sai thì sưa giup tôi nhe) ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ Phân 1: Những bí mât cua môt quang cao thanh công ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ 1. Đâu tiên và trước nhât: Sự quan trong cua phân mở đâu ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ Môt câu mơ đâu tôt sẽ đam bao cho ban có môt đoan quang cao tôt. Câu mơ đâu tôt phai ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ nêu ra đươc lơi ich cho moi ngươi, hoăc phai đưa ra đươc thông tin mơi. Môt mơ đâu ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ dai mà noi lên đươc điêu gì đo, con hơn là môt mơ đâu ngăn mà không noi lên gì ca. ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̉ 2. Từ ngữ loai nao có sức manh lớn nhât ? ̣ ̀ ̣ ́ Nhưng tư đơn gian, nhưng tư mà tât cả moi ngươi đêu có thể hiêu đươc, là nhưng tư có ̉ ́ ̣ ̀ ̉ sưc manh lơn nhât. ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ 3. Môt đoan quang cao nên dai bao nhiêu ? ̀ Hay viêt dai hơn nhưng gì ban cân. Nêu ban cân 1000 tư, hay viêt 2000 tư, sau đó mơi ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̃ ́ biên tâp, căt xen bơt cho vưa. ̣ ́ ́ Nhưng đoan quang cao có nhiêu sư kiên thương có hiêu qua. Và ban đưng lo lăng về ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ nhưng quang cao dai. Nêu quang cao cua ban hay thì ngươi ta sẽ đoc hêt chung. Con nêu ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ đoan quang cao dơ thì dù có ngăn cung chăng giup ich gi. ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̉ ́ ́ ̀ 4. Đề câp đên điêm quan trong ̣ ́ ̉ ̣ Noi ngay tư đâu về nhưng lơi ich tôt nhât cua san phâm hay dich vu. Và không chỉ là lơi ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ich, hay noi cho moi ngươi biêt là họ sẽ để lơ cai gì nêu nêu họ không sư dung nhưng ́ ̃ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ san phâm, dich vụ đo. ̉ ̉ ̣ ́ Nêu ban có môt điêm cân nhân manh quan trong, thì hay nhăc lai nó 3 lân: khơi đâu, ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ̀ đoan giưa và phân kêt. Ơ phân kêt, hay kêu goi sư hanh đông và hay noi cho khach hang ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̀ biêt họ cân phai lam gi. ́ ̀ ̉ ̀ ̀ 5. Có nên sử dung sự hai hước không ? ̣ ̀ Hay tranh sư hai hươc, vì nhưng gì là vui vẻ vơi ngươi nay lai có thể không phai là vui ̃ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ vơi ngươi khac. Và quang cao là để ban hang, không phai để giai tri. ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ 6. Lăp lai cac đoan quang cao thì có tôt không ? ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ Nhưng ngươi lam quang cao thương chan quang cao cua họ trươc khi công chung chan ̀ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ no, và nhưng ngươi không đo lương đươc kêt quả thì thay đôi nhưng chiên dich quang ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ cao thương xuyên hơn. ́ Nêu ban muôn phat triên môt kế hoach quang cao mơi, ban nên thư khoang 10 mâu chư ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̃ không phai là 1. Nêu thât bai thì ban cung sẽ hoc đươc môt điêu gì đó tư nhưng kinh ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ nghiêm cua minh.̉ ̀
  2. 7. Nhưng tac đông lam thay đôi thơi đai có lam thay đôi quang cao ? ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ Thơi đai có thể thay đôi, nhưng con ngươi không thay đôi. Nhưng tư như “miên phi” ̣ ̉ ̉ ̃ ́ hay “mơi” vân luôn luôn hiêu qua. ̃ ̣ ̉ Con ngươi có thể thay đôi trong quan điêm về nhưng gì là quan trong cho sư phat triên ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ban thân, nhưng tât cả chung ta đêu mong muôn phat triên. Vì thế nhưng quang cao gơi ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ́ lên đươc ươc muôn cho sư phat triên ban thân con ngươi vân hoat đông hiêu qua. ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ ̉ Nhưng quang cao đưa ra đươc nhưng điêu mơi vân hoat đông hiêu qua. Nhưng chủ đề ̉ ́ ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ̉ để tao ra tin tưc mơi có thể thay đôi, nhưng ý muôn đươc biêt về nhưng cai mơi thì ̣ ̉ ́ ́ ́ không thay đôi. ̉ 8. Viêc thư nghiêm quan trong như thế nao ? ̣ ̣ ̣ ̀ Tât cả moi thanh phân cua môt chiên dich quang cao đêu nên đươc thư nghiêm trươc. ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ………….. ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ Tom tăt: Yêu câu cân thiêt cho môt quang cao thanh công: ̉ ́ ̀ - Phân mơ đâu tôt ̀ ̀ ́ - Sư dung tư ngư đơn gian ̣ ̉ - Độ dai hơp lý ̀ - Đề câp đên nhưng điêm quan trong cân thiêt ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ - Không nên sư dung sư hai hươc ̣ ̀ - Nên thư nghiêm trươc nhiêu quang cao trươc khi thay đôi chiên dich quang cao hiên ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ tai - Nhưng quang cao noi lên cai mơi, hoăc gơi lên đươc mong muôn phat triên ban thân ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ con ngươi luôn là nhưng quang cao hiêu qua. ̉ ́ ̣ ̉ - Nên thư nghiêm trươc. ̣ Phân 2: 12 cach để tim ý tưởng cho quang cao ̀ ́ ̀ ̉ ́ Trong quang cao, không co ́ gì quan trọng hơn ý tương. ̉ ́ 1. Sư dụng chính nhưng kinh nghiệm của bản thân Sư dụng nhưng kinh nghiệm của bản thân về sản phẩm hay dịch vụ bạn đang làm quảng cáo, hoặc nhưng kiến thưc có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ đó. 2. Tổ chưc nhưng kinh nghiệm thu đươc Bươc 1: Thư nghiệm nhiều quảng cáo khác nhau. Bươc 2: Sắp xếp các quảng cáo theo thư tư cua sưc đây (pulling power) và quan sat chât ̉ ̉ ́ ́ lương cua nhưng quang cao thanh công. ̉ ̉ ́ ̀ 3. Viêt tư trai tim ́ ́ 4. Hoc tư kinh nghiêm cua nhưng ngươi khac ̣ ̣ ̉ ́ 5. Trò chuyên vơi nhà san xuât ̣ ̉ ́
  3. 6. Hoc về san phâm ̣ ̉ ̉ 7. Xem lai nhưng quang cao trươc đó cua san phâm ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ 8. Nghiên cưu quang cao cua cac đôi thủ canh tranh ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ 9. Nghiên cưu (testimonial) tư khach hang ́ ̀ 10. Giai quyêt nhưng vân đề cua sư ao tương (prospect) ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ 11. Lam cho (your subconscious mind) hoat đông (work) 12. Chương 4: Lây ý tương tư Tâp kich nao (Brainstorming) ́ ̣ ́ ̃ Tâp kich nao là môt phương phap thu thâp ý tương tư môt nhom lam viêc tâp thê. Nó ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ dưa trên tư tương “Hai cai đâu luôn tôt hơn môt”. Khai niêm về “Tâp kich nao” đươc ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̃ đưa ra lân đâu tiên trong cuôn sach “Your Creative power” cua Alex Osborn, nguyên là ̀ ̀ ́ ́ ̉ phó chủ tich cua BBDO (chinh là nơi lam viêc cua John Caples). ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ Môt số tổ chưc đã sư dung Tâp kich nao ̣ ̣ ̣ ́ ̃ General Motors, General Electric, IBM, Aluminum Corporation, B.F.Goodrich, Sears, Roebuck, U.S Steel, Havard Business School, M.I.T, … Lý do ra đơi cua phương phap tâp kich nao ̉ ́ ̣ ́ ̃ Tâp kich nao đươc sư dung để nâng cao hiêu quả cua cac cuôc hop lây ý tương. Trươc ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ đây, nhưng cuôc hop như vây thương bị thât bai vì môt số lý do: ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ a. Không có sư lưu ý đăc biêt về chủ đề cua cuôc hop, do vây cac thanh viên không ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ có sư chuân bị trươc, không có ý tương gì khi đên vơi cuôc hop (empty-handed – ̉ ́ ̣ ̣ ́ trăng tay). b. Có quá nhiêu chủ đề đươc đưa ra trong cung môt cuôc hop. Vì thế cuôc hop bị ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ chia nho, cac cuôc đôi thoai không có đinh hương. ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ c. Cac tư tương sang tao thương bị ngăn chăn bơi tư tương phê phan. Nhưng ́ ́ ̣ ̣ ́ ngươi tham gia trong cuôc hop thương cố găng đưa ra ý tương và đanh giá ý ̣ ̣ ́ ́ tương cung môt luc. Và như vây lam cho cac tư tương sang tao không đươc phat ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ huy. d. Hâu hêt cac buôi hop đêu có 2 kiêu ngươi: ngươi hay noi và ngươi it noi – ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ nhưng ngươi hương ngoai và nhưng ngươi hương nôi. Do vây, hai, ba ngươi ̣ ̣ ̣ hay noi thương chi phôi toan bộ cuôc thao luân. Và ý tương cua nhưng ngươi it ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ noi thương không đươc biêu lộ – mà đôi khi đó lai là nhưng ý tương xuât chung ́ ̉ ̣ ́ ́ nhât. ́ e. Nêu trong cuôc hop có sư xuât hiên cua môt lanh đao câp cao, thì nhưng thanh ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ viên binh thương thương có xu hương đưa ra ý kiên để lam hai long lanh đao. ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣
  4. f. Cac ý tương trong cuôc hop không đươc ghi chep lai, vì vây có nhiêu ý tương bị ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ́ quên lang sau đo. Phương phap Tâp kich nao đã giai quyêt tât cả nhưng vân đề đo. ́ ̣ ́ ̃ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ Nguyên tăc cua Osborn̉ Osborn đưa ra 4 nguyên tăc cho môt cuôc tâp kich nao, ngươi chủ trì cuôc hop nên thông ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ bao trươc vơi nhưng ngươi tham gia. ́ 1. Không đươc đanh gia, phê phan cac ý tương cua ngươi khac. ́ ́ ́ ́ ̉ ́ 2. Khuyên khich sư tư nhiên, ý tương cang điên rồ cang tôt. ́ ́ ̀ ̀ ́ 3. Cac ý tương đươc đưa ra cang nhiêu cang tôt. ́ ̀ ̀ ̀ ́ 4. Phat triên cac ý tương: Nhưng thanh viên trong nhom có thể thêm cac ý kiên để ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ phat triên cac ý tương hay hơn, hoăc kêt hơp 2 ý tương thanh 1. ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ Bí mât cua sư thanh công chinh là năm ơ chô: Tât cả moi ý kiên phê phan đêu không ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ́ ̀ đươc châp nhân. ́ ̣ Tổ chưc môt buôi tâp kich nao. ̣ ̉ ̣ ́ ̃ Bươc 1: Lưa chon vân đê. ̣ ́ ̀ Nên chon vân đề cang cụ thể cang tôt. Không phai “Chung ta nên lam thế nao để khuêch ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ trương cho san phâm mơi”, mà la: ̉ ̉ ̀ - Chung ta nên đăt tên gì cho san phâm mơi ́ ̣ ̉ ̉ - Chung ta nên thiêt kế bao bì như thế nao ́ ́ ̀ - Có thể đưa ra nhưng lơi ich nao cua san phâm ́ ̀ ̉ ̉ ̉ Bươc 2: Mơi cac thanh viên tơi tham dư. ́ ̀ Nên giai thich cho ngươi tham gia biêt Tâp kich nao là gi, và cho biêt trươc vân đề sẽ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̉ ̣ thao luân. Bươc 3: Lưa chon thơi gian và đia điêm. ̣ ̣ ̉ Nên tổ chưc vao buôi sang, khi đó con ngươi thương sang tao, hao hưng và chủ đông ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ hơn. Trong buôi hop có thể có cà phê hoăc ăn nhe. Nên chon đia điêm không có tiêng ôn, ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ tăt điên thoai. Giơi han thơi gian cuôc hop và kêt thuc đung giơ (vơi nhưng ngươi mơi ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ tham gia, buôi hop keo dai 20 phut là vưa, vơi nhưng ngươi đã quen vơi tâp kich nao thì ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̃ có thể keo dai 30 hoăc 40 phut). ́ ̀ ̣ ́ Bươc 4: Trach nhiêm cua ngươi chủ toa ́ ̣ ̉ ̣ Trươc buôi hop, ngươi chủ toa nên giai thich cach lam viêc cua tâp kich nao, có thể đoc ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ lai “4 nguyên tăc cua Osborn”, lưu ý tât cả moi ngươi răng không đươc có bât cư phê ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ phan nao đôi vơi ý tương cua ngươi khac, cho dù băng lơi noi hay cư chi, thai đô. ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ Cố găng lam cho không khí cuôc hop vui ve. ́ ̀ ̣ ̣ ̉ Điêu khiên cuôc hop, khuyên khich nhưng ngươi it noi, hay xâu hô, và ngăn nhưng lơi ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ noi, cư chỉ phê phan hoăc nhưng ngươi noi quá dai. ́ ́ ̣ ́ ̀ Bươc 5: Khich lệ cac ý tương ́ ́
  5. Khi cac ý tương can kiêt, ngươi chủ toa nên khich lê, lam nong lai không khi, đưa cac ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ vân đề băt đâu lai… ́ ́ ̀ ̣ Bươc 6: Ung hộ cac ý tương vay mươn. ̉ ́ Môt thanh viên có thể đưa ra ý tương băng cach thêm bơt ý tương cua nhưng ngươi ̣ ̀ ̀ ́ ̉ khac, điêu đó cung nên đươc khuyên khich. ́ ̀ ̃ ́ ́ Bươc 7: Ghi lai cac ý tương ̣ ́ Môt ngươi thư ký nên ghi lai tât cả cac ý tương. Sau đó phat môt ban danh sach cac ý ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ tương tơi tât cả cac thanh viên tham gia, đề nghị họ gưi cac ý kiên đong gop thêm cho ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ngưoiư chủ toa. Sẽ không có gì ngac nhiên nêu trong môt buôi tâp kich nao thu đươc ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̃ khoang 50 đên 100 ý tương. ̉ ́ Bươc 8: Chỉ đinh môt hôi đông đanh giá ̣ ̣ ̣ ̀ ́ Hôi đông bao gôm 2 đên 3 ngươi có liên quan nhiêu nhât tơi vân đề cân giai quyêt, họ sẽ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ tiên hanh lưa chon nhưng ý tương hay nhât, nhưng ý tương bị loai bỏ có thể vì không ́ ̀ ̣ ́ ̣ hơp phap, quá tôn kem, hoăc không thông dung… ́ ́ ́ ̣ ̣ Bươc 9: Hanh đông ̀ ̣ Gưi môt danh sach nhưng ý tương tôt nhât tơi cho khach hang, nhưng ngươi quan lý có ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ liên quan, hoăc giam đôc công ty, để hanh đông. ̣ ́ ́ ̀ ̣
Đồng bộ tài khoản