Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn đăng ký hợp đồng

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

127
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Hướng dẫn đăng ký hợp đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn đăng ký hợp đồng

  1. Híng dÉn ký hîp ®ång lao ®éng ChÕ ®é  ChÕ ®é  STT Lo¹i hîp ®ång Ký  §èi tîng ký Thêi gian  l¬ng BHXH vµ  Ghi chó hiÖu hîp ®ång ( Gîi ý) BHYT 1 Hîp ®ång ®µo  Lo¹i  + Sinh viªn míi ra  Tõ 3 th¸ng ®Õn50% ­  Cha ®ãng  + Cam kÕt sau khi ®µo t¹o ph¶i lµm cho  t¹o A trêng 70% l¬ng  b¶o hiÓm c«ng ty Ýt nhÊt thêi gian (mét n¨m), nÕu  1n¨m, phô thuéc + Ngêi lao ®éng cha  vÞ trÝ c«ng  chÝnh  kh«ng ph¶i båi thêng toµn bé chi phÝ ®µo  cã kinh nghiÖm thøc t¹o. viÖc + Thêi gian ®µo t¹o cã thÓ kÐo dµi hay rót  ng¾n h¬n dù kiÕn phô thuéc vµo ngêi häc  viÖc. + Sau khi kÕt thóc hîp ®ång ®µo t¹o sÏ ký  hîp ®ång lao ®éng mét n¨m, trong ®ã cã hai  th¸ng thö viÖc. 2 Hîp ®ång cã  Lo¹i  + Ngêi lao ®éng ®∙  Thêi h¹n tõ  100% l­ §ãng b¶o  + Th«ng thêng cã hai th¸ng thö viÖc thêi h¹n tõ  B kÕt thóc hîp ®ång  1 ®Õn 3 n¨m ¬ng  hiÓm  + Sau khi kÕt thóc hîp ®ång thø nhÊt cã  1 ®Õn 3 n¨m ®µo t¹o chÝnh  theo  thÓ ra h¹n thªm mét hîp ®ång cã thêi h¹n  + Ngêi lao ®éng ®∙  thøc luËt b¶o  n÷a nÕu cã nhu cÇu cã kinh nghiÖm (L¬ng  hiÓm thö viÖc  70% ­80%  l¬ng  chÝnh  thøc) 3 Hîp ®ång  Lo¹i  + Ngêi lao ®éng ®∙  Cha x¸c  100% l­ §ãng b¶o  kh«ng x¸c  C kÕt thóc hai hîp  ®Þnh thêi  ¬ng  hiÓm  ®Þnh thêi  ®ång lao ®éng cã  h¹n chÝnh  theo  h¹n  thêi h¹n thøc luËt b¶o  + Ngêi lao ®éng ë  hiÓm vÞ trÝ chñ chèt, ®∙  cã nhiÒu kinh  nghiÖm  4 Hîp ®ång  Lo¹i  + Thay thÕ nh©n  Díi 3 th¸ng 70%­100  Ngêi lao  Sau khi kÕt thóc hîp ®ång thø nhÊt cã thÓ  thêi vô díi  D viªn nghØ ®Î hay èm % l¬ng  ®éng tù  ra h¹n thªm mét hîp ®ång n÷a nÕu cã nhu  3 th¸ng + C«ng viÖc thêi vô  chÝnh  ®ãng cÇu chØ trong vßng ba  thøc th¸ng lµ kÕt thóc 5 Hîp ®ång  Lo¹i  + Thay thÕ nh©n  Tõ 3 th¸ng  70%­100  §ãng b¶o  Sau khi kÕt thóc hîp ®ång thø nhÊt cã thÓ  1/2
  2. thêi vô tõ 3  E viªn nghØ ®Î, èm  ®Õn díi 1  % l¬ng  hiÓm  ra h¹n thªm mét hîp ®ång n÷a nÕu cã nhu  th¸ng ®Õn d­ hoÆc c«ng ty cö ®i  n¨m chÝnh  theo  cÇu íi 1 n¨m c«ng t¸c  thøc luËt b¶o  + C«ng viÖc thêi vô  hiÓm chØ trong vßng 3  th¸ng ®Õn díi1 n¨m  lµ kÕt thóc 6 Hîp ®ång  Lo¹i  + Ngêi lao ®éng ®∙  Tuú thuéc  50%­100  Kh«ng  + Yªu cÇu ph¶i cã b¶n photocopy hîp ®ång  céng t¸c  F ®ãng b¶o hiÓm ë  vµo c«ng  % l¬ng  ®ãng cña c¬ quan ®∙ ®ãng b¶o hiÓm viªn c«ng ty kh¸c viÖc chÝnh  + Yªu cÇu ph¶i cã b¶n photocopy thΠsinh  + Sinh viªn lµm  thøc viªn thªm 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2