intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn dựng hình Phi tuyến bằng Avid Liquid và truyền file

Chia sẻ: Kiet Tan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

481
lượt xem
152
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi một hệ thống được điều khiển bởi nhiều bộ điều khiển, vấn đề là một trong các điều khiển phân tán. Sự phân tán hóa thì hữu ích trên nhiều phương diện, ví dụ, nó giúp điều khiển hệ thống vận hành trong một khu vực địa lý rộng lớn. Các nhánh trong các hệ thống điều khiển phân tán có thể tương tác với nhau bằng cách sử dụng các kênh liên lạc và phối hợp các hoạt động của chúng với nhau....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn dựng hình Phi tuyến bằng Avid Liquid và truyền file

 1. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 0 ÀI PHÁT THANH TRUY N HÌNH PHÒNG K THU T TRUY N HÌNH D NG HÌNH PHI TUY N TÍNH TRÊN PH N M M AVID LIQUID VÀ TRUY N FILE QUA M NG INTERNET Tháng 05/2010 (Lưu hành n i b ) Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 2. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 1 CHƯƠNG I KH I NG AVID LIQUID I. Kh i ng AVID LIQUID Ta có th kh i ng Liquid b ng các cách sau: 1. Kích úp chu t vào bi u tư ng Avid Liquid 7.0 trên màn hình Desktop. 2. Vào Menu Start => Program => Avid liquid 7.00, kích chu t vào Avid liquid 7. 3. Vào C:\Program Files\Avid\Avid Liquid 7\Program, kích úp chu t lên Edition.exe. Giao di n c a Avid Liquid như sau: Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 3. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 2 II. óng c a s làm vi c Liquid Ta có óng c a s d ng c a Liquid b ng các cách sau: 1. Vào Menu File, kích ch n vào Exit Avid Liquid 7 … 2. Kích chu t vào bi u tư ng d u nhân (x) góc trên phía ph i c a màn hình Liquid thoát Liquid, ta kích chu t vào ây 3. Nh n t h p phím Alt + F4. Sau khi th c hi n 1 trong 3 cách trên, Liquid s xu t hi n h p tho i: Ta ch n Quit Avid Liquid 7, r i nh n nút l nh OK. Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 4. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 3 CHƯƠNG II T O M I PROJECT VÀ SEQUENCE Trong Liquid, khi b t u làm vi c bao gi chúng ta cũng ph i làm vi c v i i tư ng u tiên ư c g i là Project. Project là m t t p tin ch a các thông tin v : + Các hình nh, âm thanh, … d ng. + Các c nh ã d ng trên nh ng Sequence. + Công vi c ta thao tác trên các o n video (như th t t clip video, âm thanh, tiêu , k x o …), + Các thông s c a video (kích thư c khung hình, nh d ng video (PAL, NTSC,….). + ……… 1. T o Project b ng cách: - Kích chu t vào Menu File ⇒ New ⇒ Project, c a s t tên Project s hi n ra: Trong c a s New Project: + M c Project Path: ư ng d n lưu Project trên máy tính. Nút Browse dùng ch n ư ng d n ã t n t i trong máy tính. + M c Project Name: t tên cho Project + Template: Ch n m u c a Project (m c nh là default - là m u t o Project do Liquid lưu s n. N u trư c ó ta ã t o 1 m u khác v i default, ta có ch n l i dùng – Ví d như m u THOI SU) - Sau khi ch n ư ng d n và tên Project, ta nh n OK, c a s New Sequence xu t hi n : Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 5. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 4 Trong c a s New Sequence: + M c Sequence name: Dùng t tên cho Sequence (tên này tuỳ ý do ta ch n, chú ý t tên cho d nh n bi t phóng s hay tin mình d ng, d qu n lý). + M c Preset : Ch n chu n PAL cho truy n hình. + Render/Fuse Code Pres: Chu n nén d ng hình video. (D ng tin, phóng s PTQ quy nh ch n chu n nén Mpeg-2) 2. M Project ã lưu - Vào Menu File ⇒ New ⇒ Open Project, c a s Open Project xu t hi n: - Ch n tên Project c n m , sau ó kích chu t vào nút Open Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 6. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 5 3. T o thêm Sequence - Sequence: Là 1 nơi d ng tin, phóng s , phim tài li u… - Track là nơi ch a ư ng hình video, ti ng Audio, ch tiêu , nh … - Trong 1 Project có nhi u Sequence. Mu n t o thêm Sequence b ng cách: + Cách 1: Vào Menu File => New => Sequence (xem v trí 1, hình dư i) 2 1 + Cách 2: Kích chu t vào bi u tư ng góc trên, phía ph i màn hình Liquid (v trí s 2 hình trên). i tên Sequence 4. Ta kích chu t ph i lên tên c a Sequence c n i tên, ch n Rename, nh p l i tên cho Sequence, r i nh n phím Enter. Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 7. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 6 CHƯƠNG III GIAO DI N VÀ CÁC CH C NĂNG C A LIQUID C a s giao di n c a Avid Liquid trên máy tính có 1 màn hình: bao g m các thành ph n chính sau: 1. Menu 2. Source Viewer Monitor 3. Master Viewer Monitor 9. Thanh nút l nh 8. Timeline 4. Project Track Browser 6. Tên 5. Tên Track c a file hình nh, 7. Bi u tư ng âm thanh ư ng hình Video, … ư ng ti ng Audio Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 8. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 7 C a s giao di n c a Avid Liquid trên máy tính có 2 màn hình Project Browser 1. Menu: Thanh menu ch a các l nh c a Avid Liquid, khi ta c n thao tác v i 1 ch c năng như: t o m i Project, l y hình t th P2 vào Liquid d ng, thu hình u VCR vào Liquid …. Ta có th ch n các ch c năng này trên thanh t menu. Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 9. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 8 2. Source Viewer Monitor: Màn hình này ư c dùng xem trư c hình nh, âm thanh chưa d ng (hình nh thô thu t băng hay nh p t c ng chưa ư c x lý). V trí hi n t i ang ư c hi n th trong màn hình Source Viewer Tên c a Th i lư ng o n video o n video ã clip ang ư c ánh d u ư c xem In Out trong trong màn o n video g c hình ang xem Source Viewer ánh d u ánh d u i m In i m Out Các nút l nh Play, ch y t i, ch y lui, ánh d u u In, Out cho o n video clip ang xem 3. Master Viewer Monitor: Màn hình này hi n th n i dung Project ã ư c d ng trên Timeline. Th i lư ng c a o n video ư c ánh d u In-Out trên Timeline V trí c a Tên c a con tr trên Sequence hi n Timeline t i ang d ng Bi u tư ng Bi u tư ng ánh d u ánh d u i m In i m Out Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 10. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 9 4. Project Browser: Nơi ch a các hình nh, âm thanh, …. xây d ng Project, bao g m : Sequence, tên các Rack và Rack Folder, các tên hình nh, âm thanh, k x o… Rack Rack Folder Bi u tư ng và tên c a các video clip, âm thanh, hình nh, ch … Trong màn hình giao di n c a Liquid trên máy tính s d ng 2 monitor có thêm 1 c a s Project Browser phía trên góc ph i màn hình Liquid a. Rack: Dùng ch a các Video clip, âm thanh, nh, ch , thư vi n các hi u ng chuy n c nh, hi u ng hình nh, âm thanh. Rack có bi u tư ng : . Sequences : Là tên c a 1 Rack ư c Liquid t o s n, nó ch a các sequence mà ta ã t o d ng tin, phóng s ,... b. Rack Folder: Dùng ch a các Rack. Rack Folder có bi u tư ng c. Cách T o Rack và Rack Folder ch a hình nh, âm thanh Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 11. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 10 - Trong 1 Project có r t nhi u hình nh, âm thanh, ti ng c, ch tiêu … d dàng qu n lý, ta nên t o Rack ch a riêng cho t ng th lo i. ch a hình nh video ta t o Rack: Video Ví d : + ch a âm thanh ta t o Rack: Audio + ta t o Rack: CHAR + ch a ch tiêu - Cách t o Rack: ưa chu t vào c a s Project Browser, kích ph i chu t, ch n New Rack, sau ó nh p tên Rack (tên tuỳ ý do ta ch n sao cho phù h p) - Cách t o Rack Folder : ưa chu t vào c a s Project Browser, kích ph i chu t, ch n New Rack Folder, sau ó nh p tên Rack Folder, r i nh n phím Enter. d. Cách xoá, i tên Rack, Rack Folder - Khi mu n xoá 1 Rack hay Rack Folder nào ó, ta ch c n kích chu t ph i lên nó, ch n Delete ho c kích chu t trái lên nó r i nh n phím Delete trên bàn phím. - Khi mu n i tên c a 1 Rack hay Rack Folder nào ó, ta ch c n kích chu t ph i lên nó, ch n Rename, sau ó nh p l i tên m i và nh n Enter. 5. Tên c a các clip hình nh, âm thanh, …. M i hình nh, âm thanh, … ư c chuy n vào lưu trên máy tính u ư c t tên. Chúng s n m trong ph n này. Khi d ng hình trên video clip nào ta ch c n kéo nó t ây và th chúng vào Track trên timeline. Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 12. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 11 6. Track , chuy n c nh ….. ư c ta b Là nơi t các clip hình nh, âm thanh, ch tiêu vào. a. Ph n tên Track M i Track có 1 cái tên, m c nh Liquid t là Name1, Name2… Ta có th i l i tên c a chúng, b ng cách: Kích ph i chu t vào ph n tên c a Track ó, ch n Rename r i nh p tên m i và nh n phím Enter b. Ch n Track thao tác (kích ho t Track làm vi c) Trên Timeline có r t nhi u Track, m i Track trên Timeline là m t kênh c l p, giúp ghép n i nhi u o n (clip) Video hay Audio vào v i nhau. Khi mu n làm vi c v i Track nào, thì ta ph i ch n (kích ho t) Track ó, b ng cách: Kích chu t lên vùng tên c a Track ó, khi ó vùng tên Track ư c ch n có màu xám sáng Vùng hi n th tên Track và v trí c a con tr tr trên Timeline Track này không ư c Track Video chính ch n, vùng tên Track ký hi u ch V không ư c ch n có màu (m c nh ch xám t i mapping enable) Track Audio chính Track này ư c ch n, ký hi u ch S1, S2 vùng tên Track ư c (m c nh ch ch n có màu xám sáng mapping enable) 7. Bi u tư ng ư ng hình Video, ư ng ti ng Audio c a Track Trong Avid Liquid, m t Track có th ch a c hình Video và ti ng Audio. ư ng hình video khi bi u tư ng cái Tivi ư c ch n: - Track hi n th Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 13. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 12 - Track hi n th ư ng ti ng video khi bi u tư ng cái loa ư c ch n: - Các trư ng h p hi n th hình và ti ng trên 1 Track: + Track ch a c hình Video l n ti ng Audio. Khi track ó ư c ch n c bi u tư ng cái tivi và bi u tư ng cái loa, như hình dư i ưc + Track ch có hình video không có ti ng audio. Khi track ó ch ch n bi u tư ng cái tivi ư c bi u + Track ch có Audio không có hình video. Khi track ó ch tư ng cái loa d. Thêm các Track Video và Audio: Ta con tr chu t vào vùng tên c a các Track, kích chu t ph i, ch n Add Track Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 14. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 13 e. Xoá các Track Video và Audio: Khi mu n xoá Track nào, ta ưa con tr chu t vào trong vùng tên c a Track ó, kích chu t ph i, ch n Delete Track e. i u ch nh chi u cao c a Track con tr chu t vào ư ng Khi mu n i u ch nh chi u cao c a Track nào, ta ngăn cách c a Track ó, lúc này con tr chu t i thành mũi tên 2 u , kích gi chu t trái, kéo lên thu nh chi u cao c a Track, kéo xu ng m r ng chi u cao c a Track. f. Di chuy n v trí c a các Track Trong 1 Sequence có r t nhi u Track ch ng lên nhau. Hình nh c a Track trên ch ng lên hình nh c a Track dư i. di chuy n v trí c a các Track, ta nh n gi chu t vào v trí tên Track và kéo th Track ó n v trí c n chuy n 8. Timeline : G m có nhi u Track Audio và Video S th t c a video Các Track Video, Audio clip trên timeline Con tr video Vùng hi n th th i gian Thanh trư t d c Thanh trư t ngang (có màu ) Gi :phút:giây:frame Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 15. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 14 a. Ch n nhanh ánh d u In – Out c a 1 o n video clip ã d ng: Ta ưa con tr chu t n ngay s th t c a clip ó, kích ph i chu t ch n Set Mark In/Out For Edits. b. Phóng to hay thu nh màn hình hi n th trên Timeline Ta có th phóng to hay thu nh ch hi n th hình nh c a các o n Video hay Audio trên Timeline b ng cách nh n mũi tên lên ( ), xu ng ( ) trên bàn phím. Phím mũi tên i lên ( ) : Thu nh ch hi n th hình trên Timeline Phím mũi tên i xu ng ( ) : Phóng to ch hi n th hình trên Timeline Ho c ta có th dùng chu t kéo bi u tư ng hình tam giác ngư c phóng to hay thu nh ch h i n th Kéo bi u tư ng này v phía Kéo bi u tư ng này v phía trái : Phóng to ch hi n ph i : Thu nh ch hi n th hình trên Timeline th hình trên Timeline Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 16. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 15 9. Thanh nút l nh: ây ch a các nút l nh ph c v cho vi c d ng hình như: c t, copy, dán, play … a. M t s nút l nh thư ng dùng + L nh Play (Phím t t Space) + L nh Play o n ánh d u In và Out + ánh d u u In (Phím t t I ho c A) + ánh d u u Out (Phím t t O ho c S) + Nh y n v trí ã ánh d u u In (Phím t t D) + Nh y n v trí ã ánh d u u Out (Phím t t F) + Xoá ánh d u In và Out (Phím t t G) + ánh d u v trí trên Timeline (Phím t t M) + Xoá i m ánh d u v trí trên Timeline + K x o ch ng m gi a 2 video clip li n nhau Thu hình t băng vào máy + c a s Logging tool (Phím t t F6) Thu hình t băng vào máy + c a s EZ Capture Tool Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 17. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 16 + M c a s ch nh s a âm thanh (Phím t t F4) + ưa o n Video ã ch n trên Source viewer Monitor vào Track video chính (ký hi u ch V) ch chèn hình (Insert) + ưa o n Video ã ch n trên Source viewer Monitor vào Track video chính (ký hi u ch V) ch è (ch ng lên hình nh cũ) hình (Overwrite) + M c a s làm ch (Phím t t F2) + C t hình nh, âm thanh trên timeline ngay v trí con tr video (Phím t t d u .) Liên k t gi a ư ng hình và ư ng ti ng. Khi nút l nh này ư c ch n + nó có màu vàng, khi ó ta di chuy n ư ng hình thì ư ng ti ng s di chuy n theo. N u bi u tư ng này không ư c ch n nó có màu xám, khi ó ta di chuy n ư ng hình thì ư ng ti ng không b di chuy n theo. ph c h i l i thao tác ã làm trư c ó + Nút l nh Undo. Dùng (Ctrl+Z) + Nút l nh Re-Undo. Dùng ph c h i l i thao tác ã nh n Undo + T o 1 Sequence m i + Thoát kh i c a s làm vi c hi n t i Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 18. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 17 B t/t t c a s Project Browser góc dư i phía trái màn hình Liquid + b. Thêm các nút l nh m i: Ngoài các nút l nh có s n, ta mu n thêm các nút l nh khác, b ng cách chu t vào vùng nút l nh và kích chu t ph i, ch n Customize, m t c a s ch a các nút l nh xu t hi n : Mu n thêm nút l nh nào, ta ch c n kéo th nó lên thanh nút l nh. M t s nút l nh nâng cao thư ng dùng: + : Xoá t u n v trí con tr Video. Khi ch n nút l nh o n này s b xoá Sau khi ch n nút l nh xoá t un v trí con tr video Con tr Video ( ư ng s c ng màu ) : Tương t nút l nh trên xoá t + v trí con tr Video v cu i o n video clip. Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 19. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 18 : Ch n t t c các clip t v trí con tr video trên các Track ư c kích + ho t n c u i o n ã d ng + : Ch p 1 nh t i v trí con tr video ang ng ( nh ang xem). + : Nhóm t t c các clip trong o n ánh d u In và Out trên các Track ư c kích ho t. : C t các clip trong o n ánh d u In và Out trên các Track ư c kích + ho t n v trí con tr Video. : Copy các clip trong o n ánh d u In và Out trên các Track ư c kích + ho t n v trí con tr Video. : Xoá các clip trong o n ánh d u In và Out trên các Track ư c kích + ho t. + : Xem hình nh ch toàn màn hình, t t ch xem toàn màn hình ta nh n phím Esc. N u không dùng nút này, ta có th kích úp chu t vào màn hình Source hay Master viewer xem ch toàn màn hình. 10. Thay i màn hình giao di n làm vi c : thay i giao di n màn hình làm vi c c a Avid Liquid, ta kích chu t vào bi u tư ng con m t góc dư i phía bên ph i màn hình. Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
 20. D ng hình Phi tuy n tính trên ph n m m Avid Liquid và Truy n file 19 Avid Liquid 7 h tr 6 màn hình giao di n làm vi c. Mu n ch n giao di n nào ta ch c n kích chu t vào ki u giao di n c a màn hình ó. Ví d : Khi c n màn hình d ng ch hi n th các Track, ta kích chu t vào bi u tư ng . Màn hình làm vi c ch hi n th các Track như sau: Biên so n: Bùi T n Ng c - Phòng KT Truy n hình – ài PTTH Qu ng Ngãi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2