Hướng dẫn 593/NG-UBNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
1
download

Hướng dẫn 593/NG-UBNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 593/NG-UBNV về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành, để thi hành Điều 2, Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 593/NG-UBNV

  1. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 593/NG-UBNV Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2000 HƯ NG D N T M TH I C A B NGO I GIAO S 593/NG-UBNV NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2000 THI HÀNH I U 2, QUY T NNH S 210/1999/Q -TTG NGÀY 27/10/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Hư ng d n này áp d ng cho i tư ng là ngư i g c Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài có công trong s nghi p gi i phóng dân t c, xây d ng t nư c ư c mi n l phí th th c khi nh p c nh, xu t c nh, quá c nh Vi t Nam và ư c hư ng giá các lo i d ch v , giá vé i l i trên các lo i phương ti n giao thông v n t i như áp d ng i v i ngư i Vi t Nam trong nư c. 2. C m t "Ngư i g c Vi t Nam" nêu t i i m 1 M c I hư ng d n này ư c hi u là: Ngư i hi n nay ho c trư c ây ã t ng có qu c t ch Vi t Nam: ho c Ngư i có cha ho c m hi n nay ho c trư c ây ã t ng có qu c t ch Vi t Nam. 3. Ngư i g c Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài có "Gi y xác nh n ưu ãi" do Cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i ho c U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài c p s ư c hư ng các ưu ãi nói trên. Khi s d ng ương s c n xu t trình b n chính "Gi y xác nh n ưu ãi". II. QUY NNH V I TƯ NG C TH Nh ng cá nhân ư c hư ng ưu ãi nêu t i i m 1 M c I hư ng d n này bao g m: 1. Ngư i có thành tích óng góp trong s nghi p gi i phóng dân t c, xây d ng t nư c ư c Ch t ch nư c, Th tư ng Chính ph t ng huân chương, huy chương, b ng khen; ư c Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ho c B trư ng, Th trư ng cơ quan qu n lý ngành Trung ương t ng huy chương vì s nghi p c a ngành ó; ư c phong h c hàm, h c v v khoa h c, giáo d c ho c các danh hi u cao quý khác c a Vi t Nam. 2. Ngư i ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh c a Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng ban hành ngày 29/8/1994. 3. Ngư i ư c b u vào Ban ch p hành Trung ương H i ho c là nòng c t trong các phòng trào, t ch c c a ki u bào có quan h v i trong nư c thông qua U ban v
  2. ngư i Vi t Nam nư c ngoài; ngư i có nh ng óng góp và giúp tích c c cho các cơ quan i di n ho c các ho t ng i ngo i c a ta t i các nư c. 4. Ngư i ang tham gia vào Ban ch p hành c a các t ch c chính tr - xã h i c a Vi t Nam như: M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng liên oàn lao ng Vi t Nam, H i Liên hi p Thanh niên Vi t Nam, H i Ph n Vi t Nam, H i nông dân Vi t Nam... t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên. 5. Ngư i ư c lãnh o ng, Nhà nư c ho c Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m i v làm chuyên gia, tư v n, c ng tác viên khoa h c. III. TRÌNH T , TH T C C P GI Y XÁC NH N ƯU ÃI 1. Các B , cơ quan qu n lý ngành Trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m nh kỳ thông báo danh sách ngư i g c Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài thu c di n nêu t i M c I c a hư ng d n này cho B Ngo i giao (U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài) ngh c p "Gi y xác nh n ưu ãi" mi n l phí th th c khi nh p c nh, xu t c nh, quá c nh Vi t Nam và ư c hư ng giá các lo i d ch v , giá vé i l i trên các lo i phương ti n giao thông v n t i như áp d ng i v i ngư i Vi t Nam trong nư c. 2. Cá nhân có th g i ơn tr c ti p cho U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho c Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài (theo m u 3-210), kèm theo gi y t sau ây: a) Gi y t ch ng minh có ngu n g c Vi t Nam: M t trong các gi y t h p l (k c nh ng gi y t c p trư c năm 1975) sau ây: - B n sao gi y xác nh n có ngu n g c Vi t Nam; - B n sao gi y khai sinh; - B n sao ch ng minh thư nhân dân; - B n sao th căn cư c; - B n sao s ăng ký h khNu (ho c s gia ình); - B n sao gi y ch ng nh n ăng ký k t hôn. - B n sao h chi u cũ; - Gi y t h p l khác ch ng minh có ngu n g c Vi t Nam. b) Gi y t ch ng minh là i tư ng ư c hư ng ưu ãi: M t trong các gi y t sau ây: - B n sao gi y ch ng nh n huân chương, huy chương, b ng khen;
  3. - B n sao gi y ch ng nh n ương s ho c gia ình có công v i cách m ng; - B n sao gi y m i c a B , ngành, t nh, thành ph ch qu n; 3. Trong th i gian 10 ngày k t khi nh n ư c công văn ho c ơn ngh c a cá nhân nói trên, U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho c Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài xem xét, c p "Gi y xác nh n ưu ãi" (theo m u 1-210 và 2-210) ho c gia h n ti p, ng th i tr l i k t qu cho nơi yêu c u. 4. Gi y xác nh n ưu ãi có th i h n 3 năm k t ngày c p và có th ư c gia h n nhi u l n, m i l n không quá 3 năm. Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì vư ng m c, ngh các B , cơ quan qu n lý ngành Trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ph n ánh k p th i v B Ngo i giao (U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài) nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN C P GI Y XÁC NH N ƯU ÃI Kính g i:.................................................... H và tên......................................................................... Nam/N .................. Năm sinh:............................. Qu c t ch hi n nay:........................................... Nơi sinh:.......................................................................................................... a ch thư ng trú nư c ngoài:..................................................................... S h chi u:.............. ngày c p:................... Nơi c p:..................................... Lý do xin c p:................................................................................................. Kèm theo b n sao gi y t :............................................................................... ngh ..................... c p Gi y xác nh n ưu ãi mi n l phí th th c khi nh p c nh, xu t c nh, quá c nh Vi t Nam và ư c hư ng giá các lo i d ch v , giá vé i l i trên các lo i phương ti n giao thông v n t i như áp d ng i v i ngư i Vi t Nam trong nư c. Khi c n liên h v i ai?.......................... a ch :............................................. i n tho i:............................................. Fax:.................................................. Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v nh ng kê khai trên.
  4. .............. ngày.... tháng.... năm........ Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) Nguy n ình Bin ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản