intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn - Chia sẻ Internet bằng ISA server

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1.168
lượt xem
461
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn cấu hình chia sẻ internet thông qua ISA server, thích hợp cho phòng máy hoặc công ty có số lượng người dùng trên 10 người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn - Chia sẻ Internet bằng ISA server

 1. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7,6$ 6+$5(,17(51(79¶»,0,&5262)7,17(51(76(&85,7
 2. ,/ÖÚLJLÖÛLWKLHÆX 0LFURVRIW ,QWHUQHW 6HFXULW\ DQG $FFHOHUDWLRQ 6HYHU ISA 6HUYHU
 3. ODÚ SKDÂQ PHÂP VKDUH LQWHUQHW FXÝDKD×QJSKDÂQPHÂPQRÇLWLHÃQJ0LFURVRIWODÚ EDÝQQDÄQJFDÃSGX\QKDÃW WÏQKÓHÃQWKÖÚLÓLHÇPQDÚ\
 4. WØÚ SKDÂQPHÂP063UR[\6HUYHU&RÛ WKHÇ QRÛLÓDÄ\ODÚ PRÆWSKDÂQPHÂPVKDUHLQWHUQHWNKDÛ KLHÆXTXDÝ RÇQÓÔQKGHÅFDÃXKÎQKILUHZDOOWRÃWQKLHÂXWÏQKQDÌQJFKRSKHÛSEDÑQFDÃXKÎQKVDRFKRWØÖQJWKÏFKYÖÛL PDÑQJ/$1FXÝDEDÑQ7RÃFÓRÆ QKDQKQKÖÚ FKHÃ ÓRÆ FDFKHWKRÄQJPLQKYÖÛLWÏQKQDÌQJOØX&DFKHYDÚR 5$0 5DQGRP$FFHVV0HPRU\
 5. JLXÛSEDÑQWUX\[XDÃWWKRÄQJWLQQKDQKKÖQYDÚWÏQKQDÌQJ6FKHGXOH &DFKH /DÆSOÔFKFKRWØÑÓRÆQJGRZQORDGWKRÄQJWLQWUHÄQFDÛF:HE6HUYHUOØXYDÚR&DFKHYDÚPDÛ\FRQ FKÈFDÂQODÃ\WKRÄQJWLQWUHÄQFDÛF:HEVHUYHUÓRÛEDÊQJPDÑQJ/$1
 6. 7URQJNKXRÄQNKRÇEDÚLYLHÃWQDÚ\WRÄL VH×WDÆSWUXQJYDÚRQKØ×QJWÏQKQDÌQJTXDQWURÑQJÓHÇEDÑQÓRÑFFRÛWKHÇFDÃXKÎQKSKRÚQJPDÛ\FXÝDEDÑQVDR FKRWRÃFÓRÆ FKDÃSQKDÆQÓØÖÑFVØÝ GXÑQJÓØÖÑFWDÃWFDÝ FDÛFGÔFKYXÑ FXÝDQKDÚ FXQJFDÃS%DÑQFRÛ WKHÇ WÎP KLHÇX WKHÄP QKØ×QJ WÏQK QDÌQJ WUHÄQ ZHEVLWH http://www.isaserver.org KD\ http://www.microsoft.com/isaserver ,,&DÃXKÎQKWRÃLWKLHÇXFXÝDPDÛ\6HYHU 0DÛ\7ÏQKPentium,,0K]0%5$0WUÖÝOHÄQ +HÆ ÓLHÂXKDÚQK0LFURVRIW:LQGRZV6HUYHU0LFURVRIW:LQGRZV$GYDQFHG6HUYHU YÖÛL6HUYLFH3DFNWUÖÝOHÄQKD\0LFURVRIW:LQGRZV'DWDFHQWHUYDÚFDÛFSDUWLWLRQSKDÝLÓÔQK GDÑQJWKHR17)6 ,,,&DÃXKÎQKPDÑQJ/$1 /RFDO$UHD1HWZRUN
 7. 0DÑQJ/$1QHÄQFDÃXKÎQKWKHR,3WÕQK WDÃWFDÝFDÛFPDÛ\ÓHÂXJDÛQPRÆWÓÔDFKÈ,3YDÚ6XEQHWPDVN
 8. ,9&DÚLÓDÍW,6$6HUYHU %DÑQ WÎP WDÆS WLQ 6HWXS WURQJ SKDÂQ PHÂP ,6$ ÓHÇ FDÚL ÓDÍW VDX NKL NÏFK KRDÑW WDÆS WLQ EDÑQ FKRÑQ &RQWLQXH URÂL FKRÑQ ÓØÖÚQJ GDÅQ FXÝD FKØÖQJ WUÎQK ÓHÇ WLHÃS WXÑF FDÚL ÓDÍW EDÑQ QKDÆS FGNH\ FXÝD ,6$ KÎQK
 9. 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX &UHDWHGRQ$0 7UDQJ
 10. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7,6$ +ÎQK &OLFN2.FKRÑQ$JUHHÓHÇFDÚLÓDÍWEDÑQFKRÑQ)XOO,QVWDOODWLRQ KÎQK
 11. +ÎQK 6DXNKLNLHÇPWUDFDÛFWKRÄQJVRÃ FXÝDKHÆ WKRÃQJQHÃXKHÆ ÓLHÂXKDÚQKFXÝDEDÑQFDÚLWKHR:RUNJURXSWKÎ WKÎ,6$VH× [XDÃWKLHÆQFØÝDVRÇ WKRÄQJEDÛREDÑQFKÈFDÚLWKHRFKXDÇQ6WDQGDORQHVHUYHUFRÚQKHÆ ÓLHÂX KDÚQKFXÝDEDÑQFDÚLWKHR'RPDLQWKÎEDÑQFX×QJFKRÑQFKHÃÓRÆQDÚ\EDÑQFKRÑQ
 12. 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX &UHDWHGRQ$0 7UDQJ
 13. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7,6$ +ÎQK &ØÝD VRÇ WLHÃS WKHR [XDÃW KLHÆQ FKR SKHÛS EDÑQ FKRÑQ PRÆW WURQJ ED FKHÃ ÓRÆ )LUHZDOO PRGH &DFKH PRGH,QWHUJUDWHGPRGHEDÑQFKRÑQ,QWHUJUDWHGPRGH&OLFN&RQWLQXH KÎQK
 14. +ÎQK ,6$VH×VWRSGÔFKYXÑ,,6 ,QWHUQHW,QIRUPDWLRQ6HUYLFHV
 15. QHÃXPXRÃQVØÝGXÑQJGÔFKYXÑQDÚ\EDÑQFRÛ WKHÇFDÃXKÎQKODÑLVDXNKL,6$FDÚLÓDÍWKRDÚQWDÃW KÎQK
 16. +ÎQK &ØÝDVRÇWLHÃSWKHRVH×FKREDÑQTXLÓÔQKGXQJOØÖÑQJ&DFKHFXÝD,6$,6$NKRÄQJJLÖÛLKDÑQGXQJOØÖÑQJ FXÝDFDFKHQHÄQEDÑQFRÛWKHÇ6HWFDÚQJQKLHÂXFDÚQJWRÃWWXÚ\WKHRGXQJOØÖÑQJRÇFØÛQJFXÝDEDÑQQKLHÂXKD\ 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX &UHDWHGRQ$0 7UDQJ
 17. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7,6$ ÏWEDÑQQHÄQFKRÑQSDUWLWLRQNKDÛFYÖÛLSDWLWLRQÓD× FDÚLÓDÍW+HÆ ÓLHÂXKDÚQKYDÚ SKDÂQPHÂP,6$YDÚ SKDÝL IRUPDWWKHR17)6EDÑQQKDÆSGXQJOØÖÑQJ&DFKHYDÚRRÄ&DFKH6L]H 0%
 18. URÂLFOLFNYDÚRQXÛW6HWVDX ÓRÛFOLFN2. KÎQK
 19. +ÎQK &ØÝDVRÇWLHÃSWKHR[XDÃWKLHÆQFXÝD,6$ODÚ \HÄXFDÂXWDÑREDÝQJ/$7 /RFDO$GGUHVV7DEOH
 20. ²HÇ GHÅ TXDÝQ O\ÛFKRYLHÆFWUX\[XDÃWFXÝDPDÛ\FRQ FOLHQW
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2