intTypePromotion=1

Hướng dẫn công việc cán bộ mặt hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
341
lượt xem
48
download

Hướng dẫn công việc cán bộ mặt hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn công việc cho cán bộ cán bộ mặt hàng thuộc phòng kế hoạch kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn công việc cán bộ mặt hàng

  1. H ÖÔÙ N G DAÃ N COÂ N G VIEÄ C C AÙ N BOÄ MAË T HAØ N G I – MUÏC ÑÍCH & PHAÏM VI: Höôùng daãn coâng vieäc cho Caùn boä maët haøng (CBMH) thuoäc Phoøng Keá hoaïch Kinh doanh . III – NOÄI DUNG: A – Quaù trình ñaøm phaùn nhaän ñôn haøng: 1. Sau khi nhaän ñöôïc yeâu caàu cuûa Tröôûng phoøng hoaëc Tröôûng nhoùm, CBMH thöïc hieän nhö sau: • Tieáp nhaän taøi lieäu kyõ thuaät hoaëc aùo maãu töø khaùch haøng, kieåm tra sôï boä caùc höôùng daãn kyõ thuaät coù ñaày ñuû hay khoâng? Bao goàm soá löôïng ñôn haøng theo maøu, size, baûng thoâng soá kyõ thuaät, hình veõ phaùc hoaï… Sau ñoù laäp giaáy ñeà nghò chuyeån cho Phoøng KTCN tính giaù thaønh. Giaáy ñeà nghò ghi roõ thôøi gian baùo giaù ñeå theo doõi vieäc baùo giaù cho khaùch. • Döïa theo keá hoaïch saûn xuaát cuûa Phoøng quaûn lyù may ñeå ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng veà lòch xuaát nhaäp khaåu haøng hoaù. 2. Sau khi keát thuùc vieäc ñaûm phaùn, CBHM hoaøn taát phieáu ñaøm phaùn, laäp HÑ xuaát, nhaäp chuyeån taøi lieäu ñeán caùc boä phaän lieân quan. B – Quaù trình chuaån bò: 1. Tieán haønh phaân loaïi caùc ñôn haøng theo thöù töï ngaøy xuaát, yeâu caàu khaùch cung caáp ñaày ñuû taøi lieäu maãu, raäp ñeå chuaån bò saûn xuaát. 2. Taäp hôïp toaøn boä thoâng tin chuyeån giao ñeán caùc boä phaän lieân quan: • Quaûn lyù may: Taùc nghieäp coù kieåu daùng, döï kieán ngaøy nhaäp haøng haøng ngaøy saûn xuaát vaø ngaøy xuaát haøng, soá löôïng. Trang :1
  2. Quaûn lyù chaát löôïng: Taùc nghieäp coù kieåu daùng, qui caùch may, thoâng soá, chuûng loaïi vaûi, • packing list haøng nhaäp, soá löôïng döï kieán ngaøy saûn xuaát, ngaøy xuaát khaåu, caùc bình phaåm cuûa khaùch veà maãu ñoái, haøng kieåm chuyeàn, kieåm ñaò dieän khi ñang saûn xuaát. Phoøng kyõ thuaät coâng ngheä: taùc nghieäp, raäp, aùo maãu caùc taì lieäu lieân quan ñeán kyõ thuaät • may, caét, ñoùng goùi, gaáp xeáp ngayø döï kieán saûn xuaát, soá löôïng, ngayø xuaát khaåu. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc chuyeån cho caùc boä phaän ñöôïc ñoùng daáu cuûa Phoøng Keá hoaïch, • ghi ngaøy thaùng chuyeån giao taøi lieäu ñeå kieåm soaùt. 3. Thoâng tin vaø cung caáp nguyeân phuï lieäu cho PKTCN may maãu ñoái ngay khi coù theå, ñeå duyeät maãu saûn xuaát trong thôøi gian sôùm nhaát. 4. Theo doõi cung öùng nguyeân phuï lieäu: Döïa theo hôïp ñoàng ñaõ kyù vôùi khaùch haøng, CBMH nhaéc khaùch haøng veà vieäc cung caáp haøng • theo ñuùng lòch. CBMH theo doõi vaø giaùm saùt boä phaän XNK trong vieäc nhaäp nhaèm ñaûm baûo haøng veà kho • coâng ty nhanh nhaát. Döïa theo Invoice vaø Packing list do Boä phaän XNK cung caáp, CBMH kieåm tra vôùi soá löôïng • yeâu caàu cuûa ñôn haøng, neáu phaùt hieän ra soá löôïng khoâng ñuùng v.v. thì baùo ngay khaùch haøng ñeå xöû lyù. Khi haøng nhaän veà thì CBMH ñoái chieáu giöõa phaàn nhaäp thöïc teá vaø danh saùch haøng nhaäp, • neáu phaùt hieän thaáy sai soá quaù lôùn hoaëc sai soá coù theå aûnh höôûng ñeán saûn xuaát thì baùo ngay cho khaùch haøng ñeå xöû lyù kòp thôøi. Thöôøng xuyeân lieân heä vôùi boä phaän xuaát nhaäp khaåu ñeå naém chính xaùc ngaøy nguyeân phuï • lieäu veà Vieät nam, sau ñoù ñoác thuùc boä phaän XNK nhaäp haøng nhanh choùng, ñoác thuùc kho baùo caùo soá löôïng haøng nhaäp nhaèm coù thoâng tin chính xaùc, kòp thôøi phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát traùnh tình traïng nguyeân phuï lieäu veà khoâng ñoàng boä, veà treã. Laäp phöông aùn mua nguyeân phuï lieäu taïi Vieät nam trong khi chôø yù kieán cuûa khaùch haøng ñoái • vôùi soá nguyeân phuï lieäu veà treã, hoaëc trong quaù trình saûn xuaát phaùt hieän soá löôïng thieáu huït. 5. Caân ñoái nguyeân phuï lieäu: Moâ taû baûng caân ñoái: Khi nhaän ñöôïc ñôn haøng thì laäp baûng caân ñoái nguyeân phuï lieäu, baûng • caân ñoái coù theå goàm caùc coät sau: Stt, teân nguyeân phuï lieäu, maøu, size, quy caùch, soá löôïng ñònh möùc saûn xuaát, ñònh möùc khaùch haøng, nhu caàu saûn xuaát, nhu caàu khaùch haøng, dieãn bieán vieäc nhaäp nguyeân phuï lieäu, dieãn bieán cuûa vieäc cung caáp cho saûn xuaát, phaàn caân ñoái. Baûng caân ñoái ghi roõ ngaøy caäp nhaät. Ñònh möùc nguyeân phuï lieäu: Ñònh möùc vaûi do boä phaän sô ñoà laäp sô ñoà mini keøm theo ñònh • möùc trong ñoù coù ñònh möùc saûn xuaát vaø phaàn traêm hao huït, ñònh möùc phuï lieäu do boä phaän kyõ thuaät coâng ngheä laäp. CBMH chuyeån ñònh möùc nguyeân phuï lieäu cho khaùch haøng duyeät. Khi nhaän ñöôïc baùo caùo nhaäp haøng töø kho nguyeân phuï lieäu thì CBMH tieán haønh nhaäp soá • löôïng haøng nhaäp vaøo baûn caân ñoái. Trang :2
  3. Laäp keá hoaïch saûn xuaát khi nguyeân phuï lieäu coù ñuû ñeå saûn xuaát ra thaønh phaåm: 6. Keá hoaïch saûn xuaát chæ ñöôïc laäp khi nguyeân phuï lieäu ñaõ ñaày ñuû cho saûn xuaát, tröôøng hôïp • khoâng ñoàng boä nhöng khaùch haøng ñoàng yù cho saûn xuaát thì CBMH phaûi theo doõi vaø thöôøng xuyeân thoâng tin (coù theå thoâng tin haøng ngaøy) cho khaùch haøng veà tình hình nguyeân phuï lieäu veà treã hoaëc coù giaûi phaùp mua nguyeân phuï lieäu thay theá taïi Vieät nam. Keá hoaïch saûn xuaát goàm caùc noäi dung chính: teân khaùch haøng, teân maõ haøng, PO, ñònh möùc • nguyeân lieäu, soá löôïng ñôn haøng, soá löôïng saûn xuaát, baûng phaân soá löôïng theo maøu vaø size, soá löôïng nguyeân lieäu söû duïng, moät soá löu yù… Keá hoaïch saûn xuaát sau khi ñöôïc laäp seõ ñöôïc photo vaø chuyeån cho Phoøng QL may, giao laïi • cho Tröôûng phoøng, thoâng keâ cuûa phoøng vaø löu 01 baûn. Ñoàng thôøi CBMH phaùt haønh phieáu xuaát kho nguyeân lieäu chuyeån cho Phoøng QL may. Laäp phieáu xuaát nguyeân lieäu keøm theo keá hoaïch saûn xuaát. • Laäp leänh xuaát phuï lieäu may toång cho töøng keá hoaïch saûn xuaát chuyeån giao cho Xí nghieäp • may. C - Quaù trình saûn xuaát: 1. Saûn xuaát: Theo doõi tình hình saûn xuaát töø khaâu caét, naém soá löôïng saûn xuaát cuûa töøng boä phaän. • Nhaän caùc thoâng tin veà caùc söï coá gaây trôû ngaïi trong vieäc saûn xuaát ñeå söû lyù hoaëc caäp nhaäp • trong tröôøng hôïp caùc boä phaän lieân quan ñaõ giaûi quyeát vôùi caùc boä phaän lieân quan hay khaùch haøng. Nhaän thoâng tin vaø thoâng baùo caùc thay ñoåi veà ngaøy xuaát haøng, soá löôïng vaø caùc thay ñoåi ñoät • xuaát veà kyõ thuaät ñeán caùc boä phaän lieân quan. Caùc baèng chöùng trong quaù trình giaûi quyeát ñôn haøng ñöôïc löu giöõ caån thaän (keøm theo chöõ • kyù cuûa khaùch haøng, boä phaän saûn xuaát…) nhaèm muïc ñích cho quaù trình thanh lyù ñôn haøng. Khi nhaän ñöôïc yeâu caàu xuaát boå sung nguyeân phuï lieäu do nguyeân phuï lieäu bò hö thì vieát • phieáu xuaát theo yeâu caàu tuy nhieân neáu nguyeân phuï lieäu bò hö do loãi cuûa coâng nhaân thì xuaát ngoaøi ñònh möùc vaø chuyeån cho Phoøng Keá toaùn ñeå tröø vaøo quyõ löông cuûa boä phaän. Trong quaù trình xuaát nguyeân phuï lieäu ngoaøi ñònh möùc, caáp boå sung phaûi kieåm tra thöôøng • xuyeân theo baûng caân ñoái nguyeân phuï lieäu ñeå caân ñoái vôùi soá löôïng nguyeân phuï lieäu nhaäp ñeå baùo cho khaùch haøng cung caáp theâm hoaëc giaûm soá löôïng ñôn haøng. Laäp leänh xuaát phuï lieäu hoaøn thaønh cho xí nghieäp may theo yeâu caàu. • Baùo caùo BGÑ caùc chi phí phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát (neáu coù). • Khi soá löôïng thaønh phaåm may ra chuyeàn ñöôïc khoaûng 100 Pcs thì yeâu caàu xöôûng hoaøn • thaønh kieåm tra thoâng soá ñeå laøm caên cöù ñaët bao nylon, thuøng carton (neáu hôïp ñoàng coù yeâu caàu) vaø tieán haønh thuû tuïc mua, giaùm saùt vieäc giao nhaän thuøng carton, bao nylon. 2. Xuaát haøng : Trang :3
  4. Tröôùc khi xuaát haøng thì lieân heä vôùi khaùch haøng ñeà xaùc ñònh thôøi gian kieåm tra final vaø • thoâng baùo cho Phoøng QLCL. Döïa theo lòch xuaát haøng ñaõ thoaû thuaän vôùi khaùch laäp lòch xuaát vaø Packing list chuyeån ñeán • P.XNK, xöôûng may vaø boä phaän QLCL. Döïa theo leänh xuaát haøng, phoái hôïp vôùi boä phaän lieân quan ñeå cho khaùch haøng kieåm final. • Sau khi haøng hoaù ñaõ ñöôïc ñoùng thuøng xong thì laøm giaáy ñeà nghò ñieàu xe, laäp phieáu ñeà nghò • xuaát haøng chuyeån cho Phoøng Keá toaùn ñeå laøm phieáu xuaát (tröø haøng do coâng ty xuaát khaåu tröïc tieáp thì do boä phaän XNK thöïc hieän). D – Quaù trình thanh lyù: • Baùo caùo thôøi gian baét ñaàu saûn xuaát ñeán ngaøy xuaát khaåu, caùc lyù do bò ñình treä saûn xuaát neáu coù, caùc chi phí phaùt sinh neáu coù. • Laäp baûng thanh lyù vôùi khaùch haøng veà tình hình söû duïng nguyeân phuï lieäu theo ñònh möùc khaùch duyeät. Sau khi hai beân thoaû thuaän veà soá löôïng chuyeån baûng thanh lyù veà phoøng keá toaùn • Laäp baûng thanh lyù vôùi coâng ty veà tình hình söû duïng nguyeân phuï lieäu theo ñònh möùc cuûa coâng ty, xaùc nhaän soá löôïng ñaõsöû duïng cuøng vôùi kho vaø xöôûng may. Sau khi thoáng nhaát kyù xaùc nhaän vaø chuyeån baûng thanh lyù veà phoøng keá toaùn. • Sau khi baûn thanh lyù ñöôïc duyeät thì ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng veà vieäc chuyeån nguyeân phuï lieäu thöøa traû laïi khaùch haøng. Trang :4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2