intTypePromotion=1

Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

1
295
lượt xem
122
download

Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy dùng trong các trường trung học công nghiệp phù hợp với đối tượng học sinh trung học và cũng rất bổ ích đối với đội ngũ kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật để nâng cao kiến thức và dạy nghề - Chương 2 Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Chương 2

 1. 5 C 6 .5 % , 5 % > &' 7/ ! &2 C ^$ € 4= ; 2 d C 4= ; 2 ): X ] "# 4= 7 [ # € 7+ , ): 9 @(# 7 5 C7 5 * 5 ^ u ] A; < ># uI q Z/ ] A& ( # K 45 6! 7 5 ( ) 4# $ { 8 9 ): ; < 4= ; 2 {* + , > &' : {8 9 7 ): 7 5 77 7 {% @Z7 &' # 78 " D .& "#$ : * 5 ): c "# > &' # 7/ ! &2 C ): 4= ; 2 € 4= ; 2 7 / ! ): C 4^$ 4^ " @ 4= 7 [ d 4^ @ A & ! " @ d •i < "# 4= 7 [ d C 4= ; 2 ): ^@A # e 4= 7 [ >= ] A # 2 A 7 l A7 ) ): C 4= ; 2 / ] %& # # &# @: 6# 4= ; 2 , 4# +$ a= ; 2 5 k 4= ; 2 : @ ~@ @ d@ )e#d @ r• ): 4= ;2 : ^ € 4= ; 2 X & 6J 4^ 4h / I K 4^ 4h / I 7= = • 27 @ c d / /F L @: ) ! ) # i 4^ 4h / I K
 2. H8 4g A; < \ - 4# $ K ˆ *8t %& H8 @: i 4^ I # A i 4= ; 2 ( & #> *8t @: 4^ + ( "# i 4= ; 2 ( I & #> !" #$ %& ' ()*& + € 4= ; 2 4^ 4h / I K Gd ÷ dG a= ; 2 : ^ ≤K ≤ G a= ; 2 @ @ G ≤ K ≤ ?G a= ; 2 @ )e# ?G ≤ K a= ; 2 @ r {Y < 4= ; 2 \7 5 77 w ~ &# 6= • %& ! 4^ & A7 ; < # 4= ; 2 : I ! , ; # ] 4h / 7 5 7 7 &# 6= K ; < 4= ; 2 6D 7 5 7 7 &# 6= ; < ^@A "# # ): 4^ @ A i ! & ! . a^ @ A i ! & ! . A; < \ - 4# k α+β HˆH + GG %& $ H @: 4^ @ A 4= 7 [ & . \ @: 4^ @ A & ! 4= 7 [ α @: @ A 4= 7 [ (7 T 4# r 7 + &# β @: @ A 4= 7 [ ( &l r ): 7 7[ & > &' # 5 9 α e ‰ ÷ 3‰ k β e 0‰ ÷ N‰ k % ?
 3. - vˆ1γ~ K^@A A; < \ • %& $ v @: ^@A ~ • 1 @: ] , "# ~ • γ @: ^@ Š ‹& I "# )Z @ ~ n • M7d γ ˆ NdE0? ƒ γ ˆ Nd? ÷ NdB 1 n k) # n k γ ˆ 3dE ÷ NdB γ ˆ ?d3 ÷ ?dE ) # ; n k) n γ ˆ EdN? ) n €(# ): &< , "# H ): v # &# 6= ?? ]; < 4= ; 2 f#& ??Y < 4= ; 2 \ ^@A K^@A ~ • B ÷ ?GG € 4= ; 2 ŒB • ?GG a= @ A : .~ • c5 Œ GG ŒG Œ0 GG ÷ 0GG G ÷ ?GG 00÷ G r 0GG ÷ 0GGG ?GG ÷ 0GG GG ÷ GG )e# 0GGG ÷ 0GGGG 0GG ÷ GGG GG ÷ GGG @ : ^ • 0GGGG • 0GGG • GGG 778= > ? (# *; : 4g A ): c "# 9 4 @: C # A # 5 4J 4= ; 2 X & : @ I : v &' # A ;+ ( &I 5 4J C &# 6< i d -d d + @( "# 5 4J 4= ; 2 / ] 1' )Z C )2 C7 = 7 + , ! I w
 4. ' : A> &' 7 l A7 ) C / ] & )/ "# *+ , > &' : 7= A ( &I > # ] 6= = 2@A 4= 7 [ ) 7, # r 2 94 7= ;\ > &' : 7 M7 = 6= I C &# &I 6= )g # d I =. ( & C 4= ; 2 / ]# v &' 7+ , ( \ ! ): &' ( 4# +$ { t- ! A7 @s "# 7 5 77 7 ) > 4= ; 2 _ { t- ! 5 - "# 7 ) (d 4^ 4h / )Z @ : {8 9 [ d [ A7 @s 8 + " I F 9 [ d [ d 9 [ ^ 2# { %&' ( I ): 6 A7 @s d 7 M7 ! , ; \ C q Z &I 6= )g … {8 4^ "# 6< _ 9 7 l A7 ) I )C ! , ; ): . 4 2 "# I … { t- ! &# 6< "# I :… {K = . 4h / @ / / . 42 #d @ )Z @ @ / /F :… {K = . i < 2@A "# > &' # { t- ! Z7 & I "# > &' ): ! :… 8 @ s I + +7 7[ X ! i < "# 2@A d' & i < ( "# 6< ): =7 7 D@ 6r I + +7 7[ % @ 7+ , > &' : @: !7 &2 > # & @: 5 4J 7 5 _ A 9 4# : B
 5. 7778 , , 5 , , , : ) . +, & 2 "# * 5 77 7 7/ ! ): &2 C )2 C - . 2 "# & / d )Z @ 4h / dI q Zd ' 6C X d , "# d> "# 4= ; 2 89 7 R @: # 9@ )Z @ d7 57 77' : 7 d; < @A # 6C Xd , , d 4# > &' 7 89 7 A7 @s 7= o: * 5 ^ l u ] A> < 4# , : "# 7 ): : "# 4= 7 [ 4# # 5 %& "# ! "# 27 d94 ]7 + , d4 4 #7 5 7 \ ! 4^ ! 4# +$ | %, "# 7 5 & C 4= ; 2 / ] | %, A7 @s "# > &' 7 |8 2 @ A "# 7 | 4^ 4h / )Z @ "# 7 5 77 |K ^ @ A # ): . 42 7 x v &' 6= )g 7 &I 5 4J "# 6= )g ): 7 5 7 _ 9 I ( \ &' ( 4# $ |8 9 7 • ! ): X , 2 d )Z @ d 4= ; 2d 4^ 4h / )Z @ I | %, @A 6C X > # &9 d &# 6= @A 6C X ># &9 | Z7 6= )g 7 | %, : 7 d& l @ 7 7 w d7 d7 &Ž d 7 Z7 0
 6. )$ 4 " # 8 7 dX , ): @R )( 4h / "# w A & 6= ? * ] 4h / &( 7 X l @: I@ 6# 7 6D 7 5 7 76 ƒ€ 4# "# ! 4^ @ 7 ' &T & 6= ? B %& 6= ? 0 @: 4# "# ! 4^ @ 7 \ 27 , ; 5 - 8 @ 7 I / A 4h / & 4= ; 2 @ ): ^ 7 M7 = ]@ A ): ^@A # d 77 @: = : 4= 7 [ , &-%' &.-/ .0 " 1+ 2 R )( 4h / € 7 X *& • * $ 8 &/ 6Z ! I {8 d &T d ! , , @d ; ): # ^ , 0G {% &T ! , ; # d6 , : {% ) 4 ?0 {* 2d ! , 8 W7 Xd # ; Td2 ): # I {* ) d3 * 2$ f, d )T Xd 7 y d6 {* C :@ &L ' &/ {* 2 ): ! C : r * ^ @ d ): ! d Y @# d6 d^ Q &/ ,d ^ M7 : ^ Qd @. d &/ &L *& • 9 # i \ %&/ 6Z & 4= ; 2 @ @ ): • : ^ 3
 7. * &I &/ ), D %&/ d 6 ): & # 4= ; 2 : ^ ): @ @ 3 4+ - 5 ' 1+ * 56 * 7 8 & 9 a# @ \ , ~ • ! , ; $ c , ~ • 8# H+ # % | • | • | • 0k 0d0k 3k 3d k 3d0k N S Gd Gd? Gd? Gd0 Gd Gd0 G S Gd Gd Gd? Gd0 Gd Gd0 ?G ?0 Gd? Gd Gd? Gd0 GdB Gd0 0Gk 0? 0E Gd? Gd0 Gd? GdN GdB GdN 3Gk 3?k 3 k 30k 3EkNGk N?k Gd? GdE Gd? dG GdB dG N0k NE EGk E?k E0k SGk S0 Gd GdS Gd d Gd0 d GGk G0k Gk 0 Gd d Gd d Gd0 d ?Gk ?0k Gk 0 • • GdB dN Gd3 dN BGk 0G • • Gd3 ?dG GdE ?dG 3Gk NGk EGk SGk ?GG • • • • GdS ?d0 ? Gk ??Gk ? Gk ?BGk ?0G • • • • d? dG 2 :; < + 7 7 96 * 5 =>> 6 ? @-5 A = > > 6B C ' + ,D % 1+ + * . ? E & F@GH : I% #$ J 1+ 6K + 9 B 96 % * .?E& H : 3D % % 7* L + * . ? E &, >> %& 96 * 5 ,F > > M G > > %& 96 * -5 A ,F > > N
 8. GN +6 * 7 & I% ) (& c , € 4# , ~ • 27 , ; "# 7 @: ~ • N S G ? ÷3 GdG E GdG?0 GdGBE GdGE Gd 3 3d ÷ G GdG?? GdG G GdG0E Gd G Gd?G Gd? ÷ E GdG?N GdG 0 GdGNG Gd ? Gd?B Ed0 ÷ G GdG GdGB0 GdGEB Gd B Gd?E ÷ 0G • GdG0G Gd GG Gd N Gd B 0? ÷ 30 • GdG3G Gd ?G Gd?G GdBG 3N ÷ EG • • • Gd?G GdBG E? ÷ GG • • • Gd? GdB3 ) ) 4 " 5 67 " +8 # cX , ): @R )( 4h / "# ! 4^ @ 7 &Ž ): 7 Z7 d 4h / & C 4= ; 2 : @ ): : ^ A & 6= ?3 * Z7 &I Z7 &/ ‚ . 42 # 5 C4) Z7 &I 6w# ): @ A # ] = 6 A G‰ d I # )Z @ = 0‰ 8 &/ r )C # 7 ,#d @ 6d @L X I 7 &I &Ž # ODK .-/ .0 " 1+ > !-%' P. Q * 5 77 K, X ^ c! , ; c! 6C X U‘ d µ 7 @A "# 7 ?G ÷ 3G €Z7 &I 6w# % ?GG d : r • ): M7 ^ # ?d0 GdG0 ÷ Gd BG ÷ G €Z7 4# K^ @A GG d Z7 ! : r ^ # @: ?d0 ?G ÷ 3G €Z7 ): ) ^ &I K^ @A e Gd E
 9. &Ž # GG , 7 0 Gd? ÷ Gd0 ?G ÷ EG €Z7 M7 c , ?GG ) 4" 9# * w C@ • !7 5 7 7 wd ] w * cw A # @: 6# 27 , ; =7 w 6D # ): 6D M7 f= ? N a# @ , "# 7 we M7 ): # ; K, K, # R "# 7 # ; < @ 2 4# d "# 7 d 0G÷ ?G÷ ?3G÷ 0GG÷ EGG÷ ?0G÷ % 0G ?G ?3G 0GG EGG ?0G ?GGG 827 , ; ± ± Gd % ?G • • • • • Gd? ?G÷?3G ± ± GdB ± Gd3 • • • • Gd ?3G÷0GG ± ± Gd3 ± GdE ± dG • • • GdB 0GG÷ ?0G ± ± GdE ± dG ± d? ± dB ± d3 • Gd3 ?0G÷ 0G ± ± dG ± d? ± dB ± d3 ± ?dG ± ?d0 GdE 0G÷0GGG ± ± d? ± d0 ± dE ± ?dG ± ?d0 ± dG dG 827 , ; ? ± ± GdE ± dG % ?3G • • • • Gd0 S
 10. ?3G÷0GG ± ± dG ± d? ± d0 • • • GdE 0GG÷ ?0G ± ± d? ± d0 ± ?dG ± ?d0 ± dG • dG ?0G÷ 0G ± ± d0 ± ?dG ± ?d0 ± dG ± BdG ± 0dG d? 0G÷3 GG ± ± dE ± ?d? ± dG ± BdG ± 0dG ± 3dG d0 2R ) (& , ST % ( ) 6A U $ * %% V # 1 I 7 = @: 97 w @: 9 27 , ; "# 7 \ C "# 5 4J 4= ; 2 / ]8 C : 6# > "# > &' 7 d7 5 77 7 d &# 6< "# > &' 7 d &' !( ! "# ;, 7 c] 9 27 , ; "# 7 ] 4h / & 6= ?E 8 @ sd I , 5 6= ] > < 27 , ; "# 7 , @: : "# a( . : "# @ 7 ! , ; # 4g A 6l F7 @ & > &' # @A ): ^@A # = WX + Y+ & ) (& 1+ 62 .5 ' () 827 cX , a^ %&# 6< 8 , 4= ; 2 & ! K %# w ; . %e @ • GGGG t F7 # 8u )< &, @ @ dT w ): # w : 6 6D ^ @ 6 6D & ] u @F7 & 7 ?G
 11. )< &, # w ? %e @ GGG t ): T 8 %# )e# GGGG , @ @ @ 6D @ d @F7 6D d # , r @F7 6D # 7B 8) 6 .5 % *; 5: : / 6; < " " =# 82@A "# d! Zd i 9d , 7/ ! ): 2 d> &' # 5 cX , q Z ): ! , ; "# 4= 7 [ Z A 4# # 57/ ! &2 C ^$ 1Z @ d7 5 77 7 d' & 6< # d/ / Fd ! # d &' !i - > = @s ): C : > &' 4= ; 2 x c] = > / , ^l "# 9> &' # @: &# 4= 7 [ 2@A d, . 4h / ^d : rd w #7 = => !@ )2 C 6! %& ; < &' ( # A7 @s @: ! )/ > # &9 6Z 2 > &' # 5 v &' # 5 A ] @: ! Z7 A7 "# ! 7 \ ! &' ( 2 < @: # i , d' d& 5 @s , "# ] &# 4= 7 [ \ 6# vw# &' # i , ): ' ' 9 "# 7 A ( & > &' # 5 8T , 2 ): & 5 @s "# 6C X 4g A6 i& > &' @ ?
 12. %& d> &' # 5 A ' : e I d6 8T & # &I 8H8 ): & + # d> &' A ' : e I : 7 +@ ^ 7 # 8 I : A ] @: ! ] ! 5 ^ &9 )W "# / /4 ) # X 52 "# ( @ ^ 7 "# & 5 &' # % 4^ 6# ] > &' , @: 6= )g # %&I 6= )g 7 = 4^ I # d )Z @ @: 7 d7 5 77 # d! 6C X # ): I q Z v &' # ): "# > &' 7/ ! &2 C ): 4= ; 2 ): C ( "# 5 4J 4= ; 2 %& 4= ; 2 5 d 4^ @ A & L@ &2 , ): @X7 @ 1 4= ; 2 :d #^F # C # &I l ! d 6< l @: ) .d/ /F I [d ) .d/ / ) . X7d @Ld 7# \d ! 4+ d C #x a= ; 2 : @ A X& 6J A \@ d A @X7 @ 4# ! = # 2 < € 6< l @: 6< ) . A &# 6< I I l d ) . C ud ) . @F7 & 7 D @: = : 4= 7 [ t! 7 @ 6< # A 6^ &, \ &' ( ( I "# > &' * 6< T @ A 6^ &, \ & 4= ; 2 5 %& : 4= ; 2 4= 7 [ : @ d : ): / /F I l # T 4h / d/ / d/ / F) . a= ; 2 : ^ @: 4= ; 2 4^ @ A l ] &2 @ d A 4= ; 2 @ I / & ! # : # i € )Z > &' d L u( ! I 2 < ??
 13. % 6< A 6^ &, \ &' ( : "# I %& 4= ; 2 : ^ d 4h / &! &_ &# 6< I l d 6< 5 , ): ( ! € )Z # # ): : 4= 7[ "# 4= ; 2 : 27 ' - i - # 2 "# 4= ; 2 ^ @: + & C 4= ;2 ( ! @I / %&I + &C :d # ( "# I &I 6 @: 6D # X @: 6! 4^ "# # K= # \ • : ! 4= 7 [ A : : ): &# r + & C 4= ; 2 A 9 @: < 4= ; 2 7 K !> &' A7 @s ' ] &# 4= 7 [ 2@A ^) : % )Z d q Z - I : @ @ # id7 & ] ): : 1Z !> &' l A ^ 2 p @ @ 7= : d= ]\ &' # 5 "# d94 7=@ @ < \; 7 &] "# 8 ; 7 &] 5 6= @:$ { 8^ F 7 ' d, ): 2@A 6C X ) ( ]= I # @9# d = ^ A # &I d = I # / / Fd . @A ): I # 8 7 5 77 7 4h / ] @: Z7 & , { H+ # . 4 2 @# ! 6D 4h / 6< I (! d C ] \ 5 &' 4^d & + # { %Z7 & I &I ! ] ( X ( 6D ! 6! / / F) !F #d( ! ] ! 7/ {* & ] ): - / @: „ 6C X { ah / 7 5 77 # . 4 2 ): ! , ; # { %i -> &' # ): @F7 & 7 4= 7 [ \ +& C {b= # )Z ] & > &' 4= ; 2 ?
 14. % > # &' # 5 @: ! 6: C 7 5 %, ^ "# 7 5 u ] A; < ># , / ]* 5 : 7 M7 &# 4= 7 [ 2@A # 2d : r 2 4g @: 7 5 ^ $4 ! > '# +Z [ & > .< 6\ .\ . & 6K * + %& : # &I I d 7= A X ): )< &, I b X # # $< )< ): W7 X {v &' < )< @: 4( ; < )< &, , ; 5 ^ "# 4) ): / /F& # f δΗ O c< )< ]7 # ] 1, /$ 7# X f~ ' ? •d A < )< 6D XO ] δ δ 6= = , d/ /F A C u \ , d :^ , @: 6: ~ X 6C X < )< "# • {v &' W7 X @: > &' ^< )< &, "# 4# _< )< ] ^ @ / "# @( ~ " @: @( F• & > &' # @: & r )< &, _ A < )< 1, /$ b X &I + X7 2 (< + ~' ? ?• a# # @I + X7d )X 2 X7 ): 4# + "# &l ) + "# &/ , "# d @: > &' < )< a# 7 / )X 2 X7 I @( W7 ] 4g 6< < ] & > &' # 4# : c @: > &' W7 X ?B
 15. b X &I + X7 2 ] 8 @ s &D > &' < )< @: !> &' ) l ># &9 & # d> &' < )< 6# p ;= &# & > &' W7 XK 6# #> &' : ;= &# ): p 6# > &' W7 X ;= &# & > &' < )< 89 [ A7 @s 4g 7 M7 + # ! , ; # d5 => &' X ): 2 "# 52 < )< W7 d Xd = 6 # 7 / c] ] ! , ; # 2d > &' # I ( u 4# !@ X fD !@ Xd # 4g @ 6r A 4# 4^ # i [ ): X + &# % Id& 7 @ & A7d ] # : ! d 7 = 4h / C@ ) C 45 X ): 6C X [ # %& 4= ; 2 5 > &' X A ( \ [ &: 6D 7 5 7 7 &: 8T & 4= ; 2 : @ ): @ @ > &' X A ( &I \7 5 7 7( ! , X [ &I 8 ! 4^ X [ 4# +$ {8 [ d @: [ A 4h / & > &' 8w A l ]; < )< &, "# 6C X ): = , "# w 4 ) 6C X T@ % ' [ @: + "# &/ ): ^ ;- "# )Z 8 [ ] @: [ ( #= 8 [ ( XO l ]; < , 6Z "# &/ 8 [= ?0
 16. ] ’~ ' 6•d @: u ' "# X @. 6 &. l ]; ~α• < α O O O? O +Z VZ ,8 [ ] {8 [ @: [ : (# ): d #; < , ( # X ] &# )< &, 5 ^ "# 6C X {8 [ @: X [ A 4h / ]; < )< &, "# 7 & > &' d @F7 & 7 8 [ A # : [ # ): [ @F7 & 7 |8 [ # l ]; < )< &, "# 6C X # 8 [ # 6# p @: [ (8 [ # 4g 7 ;w &( 7) 7 h< )< "# 8 [ # ] @: [ X [ 8 [ @: ` 6C X A l @: [ #> # # 8 [ @: ` 6C X A l @: [ ): _ A # & H [ u 4h / ]# ): - . '& > &' @: ) d ' A 9 @: [ 7 / ~), / @L + &I &/ •k T A 4h / = @F7 & 7 4= 7 [ ' A 9 @: [ , ~), /d @L & + "# 6 &. • {8 [ @F7 & 7 @: 6C X A 4h / ]; < )< &, 5 ># "# 7 h # # ): > &' @F7 & 7 89 [ 7= A ( 4# = 6= ^ # I ># &9 "# > &' # @:$ | c= 6= 2@A "# ?3
 17. | H+ # . 4 2 ): = : +Z 5 ^ _ * + {8 [ A l J I I & > &' # 51 9 [ s R> # < ^) > &' d = J ` I 4# ): ! , ; # "# K 9 [ ws # I $ |* + 7 ^ "@ A 6C X # | f= = ! , ; )C )< &, 5 ># `# 6C X # ) ` 6C X 4F7 # f O 3* w !7 ] 1, /d # X Od X f ): @L ’ "# ! !7 6D 7 w ~' ? B•d # # &# # & A7$ | %& A7 @L w X~ # @L• ' ] @2 X O @: [ ] # @Ld & A @ @2 @L @: [ ]# XO8^ l @2 XO ] # Xf | %& A7 @L w &L d ' 7 = @2 X @L @: [ ]# X Od & 4# @2 X O @: [ ] # X f ): @L H )Z @A 4g 7 + 7 ^ Cd& A7 7[ @L w 6< @ 1' @L w@ @A 7 + 6^ C F o 6< @ d4 &# 4# 4^ ' ' 9 ~! d! )# • ): @( F C 4g 4 &# & ! ): @L w @ C> 4g "@ A ]# @L { €(# ): ` I &I 9 [ + "0 ] 4# $ ?N
 18. nH # ! 6C X # 'I 9 6C X @: [ d )' )Z 4g @: 4( # i )< &, 5 ># `# 6C X # ): 6C X # @: r 2 1, /$ 2 X O @: [ ] # X fd 8 ): € ] = 6= ! +) O € f 8 O G8 [ @: X # ] ?n H ! 4^ 6C X # d 'I 9 6C X # : I ! , ; )C )< &, 5 ># # 2 ^) 6C X # @: [ n %& 6C X7= # dI 9 X : @A rd C @: [ Bn 8^ F 9 6C X @: [ 5 ^ 6D 7y d M7 &Ž Z7 ~6#) #•d Z dZ& X> C 0n 8 [ uI l !@ & => &' # ? O %&/ 6Z ] ?E
 19. 8y # &/ 6Z ~ ' ? 3•d @ - 2 l X ? @: [ ] # X ): @ - #) l X ? @: [ ]# X ' 4g 6= = ! + `# X ): VZ 5 ^ _ * + K 9 [ #p # &# 0 ] + \$ n 8^ F 9 [ @: [ ,d )Z 4g @: @w # )< &, 5 ( @w @: ) 12 C : &2 > # &9 # O &. ] ` 8y # &. "# 6 &. d [ A 9 @: 6C X @L O LO p @: 6C X 4# : A @F7 ) &/ & C ! "# 6 &. ~' ?•N• δΗ δΗ O K W a( ' : 4# 4^ [ ] ?n 8^ F 9 [ < )< &l ) ^ , ] 4# 4^ 9 [ ˆG ε ~O• ˆ G ?S
 20. “ “ “ = a5 W7 X # 6I ] n8 9 [ 4# # 6< 6 @( Fd @( W7 tX [ 7= " , < )< 1, / 45 W7 X # 6 I 4# $ Bn 8 9 [ 4# 2 5 = ): Z 4h / 0n 8^ F 9 [ ^ 2d R @: & # C@ p u l ! [ ] ( I "# = > &' 1' # i [ 4g 4 &# 4# 4^ , @p J ` @ 4# )? @ * " " -A ; / > 67 % % " ;/ > . +Z & #$ L * (& 6\ ] 0+ & V< > K v &' # 5 @: ! 6: C7 5 =/ ]7 / ! ): &2 C ^ X , q Z "# 4= 7 [ d , . 4h / "# d@ 7 d C 4= ; 2 d > 4= ; 2 ): &2 C ^ % )Z d ) > &' # ): &' ( # 6C X "# p ` I F 5 6= : + " 4g ` 4# 4 I &9 a# + @: ! 4^ IF 5 6= ; < &' ( 6 ): I # 6C X $ 8 # = > &' 5 ( X l & :@ # = ): ( 4= ; 2 ] & 4# 4 @ *+ , A ] "# > &' : ): < # 4h# i 4g A ( ) w ? c] # ! 6C X &I ) I q Z & d ] 4h / C7 5 77 # # 1 97 5 77 G

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản