intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB02: Hướng dẫn chi tiết về kiểm tra và xác nhận trong đóng mới

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

128
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần này trình bày một số lưu ý khi tiến hành kiểm tra và thử các đối tượng và hạng mục có liên quan đến kết cấu thân tàu, hệ thống máy tàu, điện tàu, kết cấu chống cháy, hàn qui định ở Phần NB-01.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB02: Hướng dẫn chi tiết về kiểm tra và xác nhận trong đóng mới

 1. Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển Đề tài: Những lỗi khi kiểm tra
 2. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph·n NB-02 nhùng lõu û khi kiÌm tra Chõçng 1 gièi thiÎu chung 1.1 Gièi thiÎu chung 1 Trong Ph·n n¡y trÖnh b¡y mæt sâ lõu û khi tiÆn h¡nh kiÌm tra v¡ thø cŸc ½âi tõìng v¡ h−ng mòc cÜ liÅn quan ½Æn kÆt c¶u thμn t¡u, hÎ thâng mŸy t¡u, ½iÎn t¡u, kÆt c¶u châng chŸy, h¡n qui ½Ùnh ê Ph·n NB-01. 2 CŸc chi tiÆt vË kiÌm tra v¡ thø ph·n thμn t¡u ½õìc nÅu chi tiÆt ê ph·n NB-04. 3 CŸc chi tiÆt vË kiÌm tra v¡ thø ph·n mŸy t¡u, ½iÎn t¡u,... ½õìc nÅu chi tiÆt ê ph·n NB-05. 3 CŸc chi tiÆt vË kiÌm tra v¡ thø liÅn quan ½Æn t¡u chê khÏ hoŸ lÞng ½õìc nÅu chi tiÆt ê ph·n NB-06. 7 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 2 ‡iËu tra ½Ÿnh giŸ cç sê ½Üng t¡u 2.1 Qui ½Ùnh chung 2.1.1 Qui ½Ùnh chung 1 ViÎc ½iËu tra ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc v¡ ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða nh¡ mŸy ½Üng t¡u ph¨i ½õìc thúc hiÎn ½âi vèi cŸc cç sê ½Üng mèi t¡u biÌn dõèi sú giŸm sŸt kþ thuºt cða ‡¯ng kiÌm VN. 2 ViÎc ½iËu tra ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc v¡ ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða cç sê ½Üng t¡u nh±m xŸc ½Ùnh n¯ng lúc ½Üng t¡u cða cç sê v¡ xem x¾t ½iËu kiÎn ½Ì ½¨m b¨o ch¶t lõìng khi ½Üng t¡u. TrÅn cç sê kÆt qu¨ ½Ÿnh giŸ giîp cç sê tú ho¡n thiÎn ½Ì ½¨m b¨o duy trÖ v¡ nμng cao n¯ng lúc. 3 Cç sê ½Üng t¡u sau khi ½õìc ‡¯ng kiÌm VN ½iËu tra ½Ÿnh giŸ sÁ ½õìc chöng nhºn n¯ng lúc ½Üng mèi t¡u k¿m theo cŸc khuyÆn nghÙ (nÆu cÜ). CŸc khuyÆn nghÙ ph¨i ½õìc thúc hiÎn trong théi gian ½õìc nh¶t ½Ùnh v¡ ph¨i ½õìc xŸc nhºn l−i theo qui ½Ùnh. NÆu trong théi gian ½¬ ½Ùnh kháng thÌ thúc hiÎn ½õìc thÖ ph¨i méi ½¯ng kiÌm xem x¾t l−i ½Ì tÖm ra nguyÅn nhμn v¡ biÎn phŸp c¨i thiÎn tÖnh hÖnh. NÆu kháng thÌ thúc hiÎn ½õìc khuyÆn nghÙ ½¬ ½õa ra chöng nhºn cða ‡¯ng kiÌm sÁ bÙ hðy bÞ. ‡¯ng kiÌm viÅn thúc hiÎn giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn t−i cç sê ½õìc ½iËu tra sÁ l¡m nhiÎm vò giŸm sŸt v¡ xŸc nhºn viÎc thúc hiÎn t÷ng bõèc cŸc khuyÆn nghÙ m¡ ‡¯ng kiÌm ½¬ ½õa ra. 4 Tháng qua viÎc ½Ÿnh giŸ ½¯ng kiÌm viÅn giŸm sŸt hiÎn trõéng cÜ thÌ cÜ cŸi nhÖn täng quan hçn vË cç sê ½Ì ½¨m b¨o, duy trÖ v¡ nμng cao ch¶t lõìng s¨n ph¸m cñng nhõ n¯ng lúc cða cç sê ½Üng t¡u, giîp ½¯ng kiÌm viÅn nhÖn ra ½õìc cŸc nguyÅn nhμn tiËm ¸n ¨nh hõêng ½Æn ch¶t lõìng t÷ khi b°t ½·u ½Üng t¡u cñng nhõ trong quŸ trÖnh ½Üng t¡u. 2.1.2 Qui trÖnh ½iËu tra ½Ÿnh giŸ 1 ViÎc ½iËu tra v¡ ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc cç sê ½Üng t¡u ½õìc thúc hiÎn bêi PhÝng Qui ph−m (½çn vÙ ½õìc còc giao thúc hiÎn cáng viÎc hõèng d¹n v¡ kiÌm soŸt ch¶t lõìng kiÌm tra ½Üng mèi t¡u biÌn) ho´c ½çn vÙ ½õìc ch× ½Ùnh. 9 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2 Sau khi nhºn ½õìc ½çn ½Ë nghÙ cða cç sê ½Üng t¡u. PhÝng qui ph−m sÁ th¡nh lºp nhÜm ½iËu tra ½Ÿnh giŸ gãm cŸc ½¯ng kiÌm viÅn cÜ kinh nghiÎm gãm c¨ ½−i diÎn cða Chi còc giŸm sŸt. NhÜm ½iËu tra ½Ÿnh giŸ sÁ ½Æn cç sê xem x¾t v¡ thu thºp ½·y ½ð cŸc tháng tin c·n thiÆt ½ãng théi vèi viÎc xem x¾t hiÎn trõéng cŸc s¨n ph¸m ½ang thi cáng t−i cç sê v¡ l¶y û kiÆn cða ½¯ng kiÌm viÅn hiÎn trõéng. TrÅn cç sê sâ liÎu thu thºp ½õìc, nhÜm ½iËu tra ½Ÿnh giŸ cða ‡¯ng kiÌm sÁ xem x¾t kh¨ n¯ng cða cç sê cñng nhõ nhùng h−n chÆ vË ½iËu kiÎn cáng nghÎ, hÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng, nhμn lúc v¡ ½õa ra khuyÆn nghÙ c·n thiÆt. 3 TrÅn cç sê kÆt qu¨ ½iËu tra ½Ÿnh giŸ, ‡¯ng kiÌm sÁ c¶p gi¶y chöng nhºn n¯ng lúc ½Üng t¡u cho cç sê. 2.1.3 Théi h−n v¡ ph−m vi ½Ÿnh giŸ 1 Théi h−n ½iËu tra ½Ÿnh giŸ cç sê ½Üng t¡u ½õìc qui ½Ùnh nhõ sau : (1) ‡Ÿnh giŸ l·n ½·u/½Ùnh kü Khi cç sê l·n ½·u ½Üng t¡u theo qui ½Ùnh cða VR. Khi cë ho´c lo−i t¡u chu¸n bÙ ½Üng võìt quŸ cë ho´c lo−i t¡u tháng thõéng ½õìc ½Üng trõèc ½Ü. Sau khi cç sê ½¬ t−m ng÷ng ½Üng t¡u ½õìc hçn hai n¯m, v¡ b°t ½·u ½Üng t¡u trê l−i. Sau n¯m n¯m tÏnh t÷ ½ìt ½Ÿnh giŸ l·n ½·u/½Ùnh kü trõèc ½Ü. (2) ‡Ÿnh giŸ h¡ng n¯m H¡ng n¯m ½¯ng kiÌm sÁ thúc hiÎn cáng viÎc ½Ÿnh giŸ ½Ì xŸc nhºn r±ng kháng cÜ sú gi¨m sît ch¶t lõìng v¡ xem x¾t tiÆn trÖnh thúc hiÎn nhùng khuyÆn nghÙ ½¬ ½õìc ½õa ra khi ½Ÿnh giŸ l·n ½·u/½Ùnh kü. (3) ‡Ÿnh giŸ b¶t thõéng Khi qua cŸc kÆt qu¨ kiÌm tra t¡u ½Üng mèi nhºn th¶y liÅn tòc x¨y ra cŸc khiÆm khuyÆt v¡ ‡¯ng kiÌm viÅn ½õìc phμn cáng giŸm sŸt t−i cç sê ½Üng th¶y c·n thiÆt ph¨i ½Ÿnh giŸ b¶t thõéng. Khi cç sê ½Üng t¡u cÜ thay ½äi vË cáng nghÎ, tä chöc ho´c cáng viÎc cÜ ¨nh hõêng ½Æn n¯ng lúc v¡ ch¶t lõìng ho´c khi cç sê ½Üng t¡u cÜ yÅu c·u. 2 Næi dung ½Ÿnh giŸ (1) ‡Ÿnh giŸ l·n ½·u/½Ùnh kü 10 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph¨i ½iËu tra tÖnh tr−ng thúc tÆ vË cáng nghÎ v¡ nhμn lúc cñng nhõ hÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng bao gãm cŸc h−ng mòc chð yÆu nhõ ½õìc nÅu dõèi ½μy. (a) CŸc s¨n ph¸m ½iÌn hÖnh ½¬ ½õìc thi cáng (b) ‡iËu kiÎn nh¡ xõêng v¡ trang thiÆt bÙ cáng nghÎ (c) Sâng lõìng thì h¡n (d) Qui trÖnh chÆ t−o (e) HÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng (f) HÎ thâng kiÌm tra kháng phŸ huý mâi h¡n (g) KiÌm soŸt ch¶t lõìng trong quŸ trÖnh s¨n xu¶t (h) Ch¶t lõìng cŸc t¡u hiÎn ½ang ½Üng (2) XŸc nhºn h¡ng n¯m XŸc nhºn h¡ng n¯m ½õìc thúc hiÎn trÅn cç sê bŸo cŸo cða ½¯ng kiÌm viÅn hiÎn trõéng vË viÎc thúc hiÎn cŸc khuyÆn nghÙ cða ‡¯ng kiÌm v¡ ch¶t lõìng cða t¡u ½õìc ½Üng trong théi gian ½Ü. (3) ‡iËu tra b¶t thõéng Ph¨i ½iËu tra cŸc h−ng mòc c·n thiÆt ho´c cŸc h−ng mòc do cç sê ½Üng/søa chùa t¡u ½Ë nghÙ. (4) Hã sç ½Ÿnh giŸ CŸc tháng tin c·n ghi l−i trong quŸ trÖnh ½Ÿnh giŸ cñng nhõ cŸc biÌu m¹u dø dòng trong quŸ trÖnh ½Ÿnh giŸ ½õìc nÅu ê mòc 1.1 Chõçng 2 cða Ph·n NB-03. 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 3 thμn t¡u v¡ trang thiÆt bÙ 3.1 Mòc ½Ïch Ngo¡i cŸc yÅu c·u m¡ Qui ph−m v¡ Hõèng d¹n Ÿp dòng Qui ph−m ½¬ qui ½Ùnh, trong Chõçng n¡y ½Ë cºp bä sung cŸc lõu û phòc vò cho quŸ trÖnh giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u. 3.2 Quy ½Ùnh chung 3.2.1 Ph−m vi Ÿp dòng cða vºt liÎu thμn t¡u nÅu ê Ph·n 7-A cða Qui ph−m 1 Th¾p cŸn theo qui ½Ùnh ph¨i ½õìc dïng cho cŸc cç c¶u thμn t¡u ê khu vúc t÷ l·u ho´c thõìng t·ng tõçng öng vèi t·ng 3 trÅn boong m−n khá. 2 Th¾p r¿n v¡ th¾p ½îc, ngo−i tr÷ lo−i ½¬ nÅu trong hõèng d¹n, ½õìc dïng l¡m sâng mñi, sâng ½uái, chât v¡ c·n nâi giùa tròc dõèi bŸnh lŸi v¡ xõçng bŸnh lŸi. 3.2.2 Chù sâ dïng ½Ì tÏnh toŸn 1 NÆu kháng cÜ quy ½Ùnh n¡o khŸc, khi tÏnh toŸn ph¨i l¶y cŸc sâ chù sâ thºp phμn theo t÷ng ½çn vÙ nhõ sau : m : l¶y 3 chù sâ sau d¶u ph¸y cm : l¶y 2 chù sâ sau d¶u ph¸y mm : l¶y 1 chù sâ sau d¶u ph¸y HÎ sâ v¡ h±ng sâ : nhùng trÙ sâ xŸc ½Ùnh b±ng næi suy ½õìc bä sung thÅm 1 chù sâ cÜ û nghØa. 2 Sâ chù sâ cða kÆt qu¨ in ra m : l¶y 3 chù sâ sau d¶u ph¸y mm : l¶y 1 chù sâ sau d¶u ph¸y cm2 : l¶y 2 chù sâ sau d¶u ph¸y cm3 : l¶y sâ nguyÅn cm4 : l¶y sâ nguyÅn ‡æ bËn dàc : l¶y n¯m chù sâ cÜ û nghØa Tâc ½æ (h¨i lû): l¶y 2 chù sâ sau d¶u ph¸y Tràng lõìng : l¶y sâ nguyÅn t/m2 : l¶y 2 chù sâ sau d¶u ph¸y 3.3 Sâng mñi v¡ Sâng ½uái 3.3.1 Sâng ½uái 1 ‡æ bËn cða c¡ng giŸ chù nhμn ½ë tròc chμn vÙt 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn C¡ng cða giŸ ½ë tròc chμn vÙt ph¨i ½ð bËn ½Ì chÙu ½õìc mámen uân phŸt sinh bêi lúc ly tμm (T), khi mæt trong cŸc cŸnh chμn vÙt bÙ g¹y khÞi cð chμn vÙt. ng su¶t cho ph¾p tiÅu chu¸n l¡ 10 kG/mm2. σ = K.T.l.Cos θ/ 2Z kG/mm2. Trong ½Ü : K = 0,65 Z : Modun châng uân tiÆt diÎn l¶y ½âi vèi tròc X-X cða c¡ng, cm3 l : ChiËu d¡i tròc, xem HÖnh 3.1. T = ry W(2N Π/60)2/g kG ry : Kho¨ng cŸch t÷ tràng tμm cða 1 cŸnh ½Æn tμm cða tròc (cë 0,3 Dp,m) W : Tràng lõìng cða 1 cŸnh, Kg g : Gia tâc tràng trõéng = 9,81 m/s2 N : Sâ vÝng quay lèn nh¶t / phît Ho´c cÜ thÌ tÏnh T nhõ sau : = 9,8 (D4 - d4) 105/ Dm T Kg D : ‡õéng kÏnh ngo¡i cða tròc, m d : ‡õéng kÏnh trong cða tròc, m m : ChiËu d¡i má t¨ ê HÖnh 3.1, m D d Dp m Tán bao l M´t c°t A-A x A θ θ A G Tán bao x HÖnh 3.1 T 3.4 ‡Ÿy ½çn 3.4.1 Sâng chÏnh v¡ sâng phò (2-A/3.2, 3.3) 1 Bâ trÏ sâng v¡ quy cŸch 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (1) Trong trõéng hìp cÜ sâng gi¨, thÖ ph¨i ½´t mæt t¶m th¾p dÂt ho´c t¶m cÜ chiËu d¡y tõçng tú cïng vèi t¶m ½Ÿy, v¡ ph¨i bâ trÏ cŸc nÂp gia cõéng ê phÏa trong t−i kho¨ng cŸch thÏch hìp. (2) T¶m m¾p : CŸc t¶m m¾p cða sâng chÏnh v¡ sâng phò ½õìc "t¯ng cõéng hçn" cŸc t¶m m¾p cða ½¡ ngang ½´c. T¶m ½Îm T¶m m´t ‡¡ ngang ph¨i liÅn tòc qua sâng phò HÖnh 3.2 (3) NÆu ½¡ ngang t¶m l¡ th¾p bÀ v¡ ½õìc h¡n vèi t¶m m¾p sâng thÖ ph¨i ½´t m¬ nhõ má t¨ ê HÖnh 3.3 ; tõçng tú nhõ vºy, nÆu cŸc thanh dÂp ½õìc h¡n, thÖ ph¨i õu tiÅn gia cõéng nhõ má t¨ ê hÖnh vÁ. T¶m m´t M¬ ‡¡ ngang (bÀ m¾p) Sâng chÏnh HÖnh 3.3 (4) CŸc t¶m c−nh cða sâng phò v¡ ½¡ ngang ½´c ph¨i ½õìc liÅn kÆt vèi nhau. 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (5) T−i mît cða t¶m m¾p sâng chÏnh v¡ sâng phò, ph¨i ½´t m¬ nhõ HÖnh 3.4. ‡Ÿy M¬ T¶m ½Îm Sâng chÏnh ho´c sâng phò (a) Khi mît kháng c°t vŸt (b) Khi mît c°t vŸt HÖnh 3.4 3.5 ‡Ÿy ½ái 3.5.1 Quy ½Ùnh chung (2-A/4.1) 1 Vèi nhùng t¡u cÜ kÆt c¶u ½´c biÎt ho´c t¨i tràng h·m h¡ng khŸc thõéng so vèi trõéng hìp chung, thÖ quy cŸch cç c¶u ½õìc xŸc ½Ùnh phï hìp vèi nhùng yÅu c·u sau ½μy. (1) ‡âi vèi nhùng t¡u cÜ L
 10. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (2) NÆu dïng th¾p gÜc thay cho t¶m dÂt ½õìc g°n vèi ½¡ ngang ½Ÿy ho´c sâng, thÖ trÙ sâ mámen quŸn tÏnh tiÆt diÎn cñng l¶y giâng nhõ vèi th¾p dÂt. Tý lÎ giùa chiËu cao v¡ chiËu d¡y cða nÂp kháng ½õìc lèn hçn 15. Tõçng tú, nÆu ½¡ ngang ½´c ho´c sâng cÜ quy cŸch nhõ ½¬ ½Ùnh rß ho´c lèn hçn thÖ kháng c·n yÅu c·u t¯ng chiËu d¡y t¶m ho´c nÂp. (3) NÆu cŸc cángtenç ½õìc xÆp lÅn ½Ÿy ½ái, thÖ quy cŸch ½Ÿy ½ái sÁ ½õìc tÏnh cÜ x¾t ½Æn t¨i tràng tºp trung cða cángtenç v¡ ph¨i gia cõéng hùu hiÎu t−i nhùng vÙ trÏ xÆp cŸc cángtenç. 2 Bâ trÏ hâ tò nõèc háng t¡u (1) KÆt c¶u cða hâ tò nõèc háng t¡u ½õìc nÅu ê 4.1.3-2 Ph·n 2-A cða Qui ph−m biÌn, d−ng tiÅu chu¸n nhõ má t¨ ê HÖnh 3.5. NÆu dïng hâ tò d−ng hæp tò thÖ chiËu d¡y tiÅu chu¸n l¡ 0,06L + 4, mm. (i) Hâ tò (ii) Hæp tò a a a b b b ‡õéng chu¸n ‡õéng chu¸n ‡õéng chu¸n Trong c¨ 2 trõéng hìp, a ≤ do /2 v¡ b ≥ 460 mm trong ½Ü do l¡ chiËu cao ½Ÿy ½ái (mm) ê ½õéng tμm trong nhùng ph·n liÅn quan. HÖnh 3.5 (2) ‡âi vèi cŸc t¡u khŸch, ph¨i x¾t ½Æn nhùng yÅu c·u ê quy ½Ùnh 12 Chõçng II-1 cða solas. 3 Th¡nh cða hæp van tháng biÌn ph¨i cÜ kÏch thõèc c¡ng nhÞ c¡ng tât ho´c ph¨i ½õìc gia cõéng b±ng cŸc nÂp ½Ì ng¯n ng÷a bÙ hõ hÞng do rung ½æng. NÂp ph¨i cÜ quy cŸch tõçng ½õçng vèi nÂp vŸch k¾t sμu. 3.5.2 Sâng chÏnh v¡ sâng phò (2-A/4.2) Nhùng t¡u cÜ L ≥ 60 m, cŸc mâi nâi cða sâng chÏnh kháng ½õìc ½´t ê vÙ trÏ cða 1 vŸch ngang. 2 ê nhùng t¡u cÜ chiËu ræng lèn, nÆu trÙ sâ chiËu d¡y t¶m yÅu c·u ½õìc xŸc ½Ùnh b±ng cáng thöc 4.2.3 (2), Ph·n 2-B cða Qui ph−m, thÖ ph¨i bâ trÏ cŸc sâng phò cŸch sâng chÏnh kháng quŸ 4,6 m. 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3 NÆu t¶m sâng phò kháng thÌ trŸnh kÆt thîc t−i vŸch ½õìc, thÖ ph¨i ½´t m¬ ê m´t kia ½Ì ½¨m b¨o sú liÅn tòc cða kÆt c¶u. VŸch M¬ Sâng phò HÖnh 3.6 3.5.3 ‡¡ ngang ½´c (2-A/4.3) 1 Ph¨i ½´t ½¡ ngang ½´c ê nhùng vÙ trÏ sau : (1) NÆu ½´t sõén hæp thay cho sõén khoÀ thÖ ½¡ ngang ½´c ph¨i ½õìc ½´t ê dõèi måi sõén hæp, nÆu sõén hæp cÜ 3 ½Æn 4 th¡nh thÖ ph¨i ½´t ½¡ ngang ½´c ê vÙ vÙ trÏ cða hai th¡nh bÅn cða sõén hæp, v¡ ½o−n ½¡ ngang ½´c k¾o tèi t¶m sâng phò t−i vÙ trÏ th¡nh trung gian cða sõén. Xem HÖnh 3.7. Sõén hæp M−n t¡u ‡o−n ½¡ ngang ½´c trung gian Sâng phò (Khi sõén khÞe cŸch nhau 3 kho¨ngsõén) ‡¡ ngang HÖnh 3.7 (2) PhÏa dõèi vŸch (3) PhÏa dõèi mît cuâi cða m¬ nÂp vŸch (nÆu ½Ÿy ½ái kÆt c¶u theo hÎ thâng ngang) 2 Lå kho¾t ½Ì cç c¶u dàc chui qua ph¨i l°p t¶m bÙt cÜ quy cŸch theo tiÅu chu¸n 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn t−i vÙ trÏ nÅu ê t÷ (1) ½Æn (5) dõèi ½μy, ngay c¨ khi chiËu cao lå ≤ 1/ 5 chiËu cao ½¡ ngang (xem HÖnh 3.8). (5) (3) (4) (1) C L (2) (4) (5) HÖnh 3.8 (1) NÆu lúc c°t cÜ ½´c ½iÌm lèn hçn ê m−n t¡u (‡õìc l¶y ½âi vèi nhùng t¡u cÜ ½¡ ngang ræng ho´c t¨i tràng nhÞ nhõ t¡u chê xe cÜ bŸnh, v.v... ) (2) CŸc vÙ trÏ chÙu Ÿp lúc ½Æ kÅ khi t¡u ê lÅn ½¡. (3) CŸc vÙ trÏ t−i mît chμn sõén khÞe. (4) NÆu lå kho¾t ê g·n lå ngõéi chui ho´c lå kho¾t gi¨m tràng lõìng (cŸch cŸc lå ngõéi chui ho´c lå gi¨m tràng kho¨ng 2,5 l·n chiËu cao lå). (5) CŸc ½iÌm ½âi diÎn vèi m¾p tú do cða cç c¶u dàc. 3 T−i cŸc ½iÌm nÆu lúc c°t lèn ê m−n v¡ ½¡ ngang kÆt thîc t−i sâng phò, thºn tràng ½âi vèi chiËu ræng chμn cða mâi h¡n gÜc giùa ½¡ ngang v¡ sâng. 3.5.4 D·m dàc (2-A/4.4) 1 NÆu hÎ thâng kÆt c¶u dàc chuyÌn sang hÎ thâng kÆt c¶u ngang, thÖ cç c¶u dàc ph¨i ½õìc k¾o ½ð d¡i ½Æn cç c¶u ngang. 2 NÂp gia cõéng tán bao Ph¨i ½´t cŸc nÂp phï hìp vèi 4.9.4 Ph·n 2-B v¡ qui ½Ùnh tõçng öng ê ph·n 2-A cða Qui ph−m, cŸc nÂp n¡y c¡ng liÅn tòc c¡ng tât. Mît cða nÂp ph¨i ½õìc h¡n vèi ½¡ ngang. Qui cŸch chu¸n cða nÂp dàc l¡ lºp l¡ 100 mm x 10 mm. 3 LiÅn kÆt mît cða d·m dàc : 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn = 2 × chiËu ræng b¨n m¾p cða d·m dàc t h (trong trõéng hìp th¾p gÜc) = 75 mm (trong trõéng hìp th¾p mÞ) 300 t × l ≥ diÎn tÏch tiÆt diÎn cða d·m dàc l h Khe hê ≤ 40 mm HÖnh 3.9 4 NÆu cç c¶u dàc ½õìc kÆt thîc t−i hâ tò, thÖ kÆt c¶u ph¨i ½õìc gia cõéng sao cho sú liÅn tòc kháng bÙ giŸn ½o−n. 3.5.5 Tán ½Ÿy trÅn, sâng háng v¡ tán bao ½Ÿy (2-A/4.5) 1 ChiËu ræng cða t¶m sâng háng Ngo−i tr÷ nhùng kÆt c¶u ½´c biÎt, m¾p dàc phÏa trong cða t¶m sâng háng ph¨i n±m cŸch ½õéng chμn cða m¬ háng l¡ 75 mm vË phÏa tμm t¡u. Xem HÖnh 3.10. S ≈ 75 mm S ChiËu d¡y b±ng chiËu d¡y cða m¬ ê vÙ trÏ ½Æ kÅ C L HÖnh 3.10 ChiËu d¡y t¶m giâng nhõ m¬ ½ë tiÅu chu¸n ê nhùng t¡u m¡ L ≥ 60m tán ½Ÿy trÅn kháng ½õìc kÆt thîc vÙ trÏ vŸch. Trong 2 trõéng hìp tán ½Ÿy trÅn cða cŸc khoang kË cºn cÜ chiËu d·y khŸc nhau thÖ t¶m cÜ chiËu d·y lèn hçn ph¨i k¾o qua vŸch ngang. Ph¨i thºn tràng ê nhùng vÙ trÏ phÏa trõèc vŸch buãng mŸy. 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn VŸch VŸch C L t1 t2 t3 t1 > t2 > t3 HÖnh 3.11 3 NÆu ½Ÿy ½ái ê vïng buãng mŸy v¡ h·m h¡ng khŸc nhau vË ½æ cao, thÖ kÆt c¶u cða ½Ÿy ½ái kháng ½õìc nh¨y bºc nhõng ½õìc chuyÌn tiÆp d·n vèi gÜc nghiÅng ≤ 20o. 4 ê vÙ trÏ m¡ ½Ÿy ½ái chuyÌn sang ½Ÿy ½çn, c·n xem x¾t ½Æn tÏnh liÅn tòc vË ½æ bËn cða tán ½Ÿy trÅn,v.v... ‡Ÿy ½çn ‡Ÿy ½ái T¶m sâng phò C L HÖnh 3.12 5 NÆu chiËu cao cða ½Ÿy ½ái thay ½äi ½æt ngæt nhõ ê ph·n mñi thÖ tán ½Ÿy trÅn ph¨i ½õìc k¾o d¡i mæt kho¨ng t÷ 2 ½Æn 3 sõén nhõ ê HÖnh 3.12. NÆu ½Ÿy ½ái chuyÌn t÷ sâng háng ½öng sang sâng háng n±m ngang thÖ ph¨i ½´t m¬ ê t¶m sâng háng. 6 T−i vÙ trÏ k¾t háng kÆt thîc ph¨i ½´t m¬ theo t¶m nghiÅng cða k¾t ½Ì chuyÌn tiÆp trÅn mæt ½o−n tâi thiÌu l¡ 2 ho´c 3 kho¨ng sõén. Vïng n¡y ph¨i ½õìc gia cõéng 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn b±ng 1 vŸch ho´c sõén khÞe, xem HÖnh 3.13. VŸch ≥ 3 kho¨ng sõén ≥ 3 kho¨ng sõén HÖnh 3.13 3.5.6 M¬ háng 1 Ph·n chμn cða sõén khÞe (1) M¬ ê ph·n chμn cða sõén khÞe ph¨i ½õìc mê ræng thÏch hìp, xem HÖnh 3.14. NÆu diÎn tÏch tiÆt diÎn cða t¶m m¾p lèn, thÖ ph¨i cÜ t¶m ½Îm. b tf a ≅ 2b a tw tt Thanh nÂp t0 s HÖnh 3.14 HÖnh 3.15 (2) Quy cŸch cða cç c¶u ½Ÿy ½ái phÏa dõèi sõén khÞe ph¨i phï hìp vèi tiÅu chu¸n sau : 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (a) ChiËu d¡y t¶m tt l¶y b±ng 0,7 tw ho´c 0,5 tf, chàn trÙ sâ n¡o lèn hçn ; ho´c chiËu d¡y kháng ½õìc nhÞ hçn 0,4 tf v¡ nÆu t¶m m¾p ½õìc liÅn kÆt vèi tán ½Ÿy trÅn thÖ ph¨i ½´t t¶m ½Îm. (b) to ph¨i > 0,6 tw kË vèi t¶m sâng phò. (c) T−i mît cða m¬ háng ½¡ ngang ½Ÿy ph¨i ½õìc g°n nÂp 2 Gia cõéng dõèi vŸch (1) Khi kho¨ng cŸch cða nÂp vŸch v¡ kho¨ng cŸch cða cŸc cç c¶u dàc ½Ÿy ½ái kháng ½ãng nh¶t, thÖ ph¨i ½´t ½¡ ngang ½´c ê chμn m¬ cða nÂp, ho´c ½´t thanh nÂp ½âi diÎn vèi m¬ ê m´t dõèi cða tán ½Ÿy trÅn song song vèi d·m dàc v¡ cÜ thanh châng gia cõéng. (2) PhÏa dõèi vŸch m−n cða h·m tròc, kÆt c¶u ph¨i ½õìc gia cõéng b±ng thanh nÂp nhõ ê HÖnh 3.15. 3.5.7 ‡Ÿy ½ái ê vïng buãng mŸy 1 Quy cŸch cða bÎ mŸy ph¨i theo tiÅu chu¸n sau ½μy : (1) T¶m m´t bÎ mŸy t = to + S/C mm to: TrÙ sâ nhõ má t¨ ê HÖnh 3.16. S : Kho¨ng cŸch cŸc sõén, mm C = 100 khi H > 2000 söc ngúa = 200 - H / 20 Khi H ≤ 2000 söc ngúa C H : Cáng su¶t ra liÅn tòc lèn nh¶t cða mŸy chÏnh, söc ngúa (Cáng su¶t hùu Ïch ho´c cáng su¶t ra tròc) Lõu û : NÆu to kháng ½õìc l¶y t÷ HÖnh 3.16, thÖ cÜ thÌ tÏnh theo cáng thöc sau : to = ((2,5 - N/20) H)1/3 N : Sâ xilanh, ½âi vèi mŸy kiÌu chù V thÖ l¶y ê 1 phÏa cða chù V (2) T¶m th¡nh bÎ mŸy tg = 0,65 to (1 + (h-1)/10) mm h : ChiËu cao cða t¶m th¡nh bÎ mŸy, m (3) ‡¡ ngang tf = 0,77 to 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 t0 (mm) 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 3 10 × 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HÖnh 3.16 Cáng su¶t ra liÅn tòc lèn nh¶t cða mŸy chÏnh (SN) 2 Lå kho¾t gi¨m tràng lõìng (1) T¶m sâng cða bÎ mŸy chÏnh kháng ½õìc kho¾t lå gi¨m tràng lõìng. Tuy nhiÅn nÆu kháng thÌ kháng ½´t lå ngõéi chui thÖ sâ lõìng lå ph¨i Ït nh¶t v¡ ph¨i gia cõéng chung quanh lå. (2) ChiËu ræng lå kho¾t gi¨m tràng lõìng ê t¶m ½¡ ngang ½Ÿy n±m ngay dõèi bÎ mŸy chÏnh ph¨i nhÞ hçn h/3. 3 Bu láng bÎ mŸy NÆu bu láng bÎ mŸy ½´t xa vÙ trÏ t¶m sâng (tháng thõéng ≥ 150mm) thÖ ph¨i ½´t m¬ t¶m t−i vÙ trÏ thÏch hìp. Tuy nhiÅn, trong trõéng hìp ½´t mŸy cÜ cáng su¶t lèn ê t¡u nhÞ, chîng cÜ thÌ ½õìc bâ trÏ c¡ng g·n vèi t¶m sâng c¡ng tât v¡ ½õìc gia cõéng b±ng m¬. 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn M¬ gia cõéng T¶m sâng T¶m sâng T¶m ½¡ ngang T¶m sâng M¬ gia cõéng HÖnh 3.17 3.5.8 ‡Ÿy ½ái khoang nhàn 1 KÆt c¶u cða k¾t m−n, khoang mñi v¡ khoang ½uái ph¨i phï hìp vèi yÅu c·u sau : (1) ChiËu cao cða ½¡ ngang ½Ÿy ph¨i b±ng chiËu cao cða sâng chÏnh. (2) ChiËu d¡y cða ½¡ ngang ½Ÿy ph¨i phï hìp vèi tiÅu chu¸n sau : t = 0,6 L1/2 + 2,5 mm T¶m m¾p ph¨i ræng Ït nh¶t l¡ 90mm. Tuy nhiÅn, trong vïng gia cõéng ½Ÿy phÏa mñi t¡u, t¶m m¾p ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh cÜ x¾t ½Æn Ÿp lúc va ½ºp P (do hiÎn tõìng slamming) quy ½Ùnh trong Qui ph−m. (3) NÆu l > 2,3m (xem HÖnh 3.18), thÖ ph¨i ½´t 1 sâng phò. Trong vïng gia cõéng ½Ÿy phÏa mñi, ph¨i ½´t sâng trung gian giùa cŸc sâng. (4) Quy cŸch cða t¶m m´t v¡ t¶m th¡nh cða x¡ ho´c sâng ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh theo yÅu c·u ½âi vèi vŸch kÏn nõèc ho´c vŸch k¾t sμu, chàn trÙ sâ lèn hçn. (5) Gia cõéng phÏa dõèi cŸc cç c¶u lèn HÖnh 3.18 l C L 3.6 Sõén 3.6.1 Quy ½Ùnh chung (2-A/5.1) 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 1 Gia cõéng bÅn trong buãng nãi hçi Má ½un châng uân tiÆt diÎn cða sõén ê buãng nãi hçi ph¨i ½õìc t¯ng 12 % ho´c lèn hçn so vèi trÙ sâ xŸc ½Ùnh ½õìc. ‡âi vèi sõén khÞe ph¨i t¯ng chiËu d¡y t¶m. ChiËu d¡y t¶m th¡nh v¡ t¶m m¾p cða sâng dàc ê buãng nãi hçi ph¨i t¯ng lÅn 1,5mm. 2 Sõén khoang cða t¡u cÜ kÆt c¶u ½´c biÎt ê nhùng t¡u cÜ k¾t háng nhõng kháng cÜ k¾t ½×nh m−n, nÆu nhùng yÅu c·u ê Chõçng 29 Ph·n 2-A cða Qui ph−m kháng ½õìc Ÿp dòng, thÖ ½æ bËn cða sõén ph¨i ½õìc tÏnh toŸn b±ng cŸch ½o giŸ trÙ e v¡ l nhõ HÖnh 3.19. l e HÖnh 3.19 3 LiÅn kÆt hai ½·u sõén d d 1/3 d Sõén ph¨i kháng ½õìc cÜ lå h¡n trong vïng gièi h−n nhÞ hçn d h 1,5 d d 1,5 d Φ Φ Φ h ≥ 1,5 × chiËu ræng m¾p ê c−nh tú do (½âi vèi th¾p gÜc) ho´c h ≥ 75 mm (½âi vèi th¾p mÞ) HÖnh 3.20 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn M¬ S NÆu mît dõèi cða sõén ½õìc h¡n trúc tiÆp lÅn k¾t háng thÖ ph¨i ½´t m¬ HÖnh 3.21 3.6.2 Sõén khoang (2-A/5.3) 1 LiÅn kÆt cða sõén khoang (2-A/5.3.4) (1) Quy cŸch cða m¬ kháng nhùng ph¨i phï hìp vèi nhùng quy ½Ùnh m¡ ph¨i cÜ má ½un châng uân v¡ mámen quŸn tÏnh tiÆt diÎn ê tiÆt diÎn B-B lèn hçn ê tiÆt diÎn A-A. A A M´t c°t A -A M´t c°t B -B B B HÖnh 3.22 (2) Gia cõéng m¬ Trong mài trõéng hìp m¬ cða ½·u dõèi sõén ngang h·m ph¨i ½õìc gia cõéng. 3.6.3 HÎ thâng x¡ ngang cáng son 1 Sõén khÞe (2-A/5.5.2) VÙ trÏ cða tròc trung hÝa trong tÏnh toŸn má½un châng uân tiÆt diÎn thúc cða sõén khÞe cÜ t¶m m¾p ræng ph¨i thÞa m¬n b¶t ½²ng thöc trong HÖnh 3.23 dõèi ½μy. NÆu cÜ yÅu c·u thÖ ½iËu kiÎn n¡y ph¨i ½õìc thÞa m¬n b±ng t¶m k¾p ê tán bao m−n,v.v... 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2