intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB03: Biểu mẫu trong giám sát và đóng mới

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

149
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là tài liệu Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển phần Biểu mẫu trong giám sát và đóng mới do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên ngành Đóng tàu, cũng như những ai làm việc trong lĩnh vực trên. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB03: Biểu mẫu trong giám sát và đóng mới

 1. Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển Đề tài: Các biểu mẫu dùng trong giám sát đóng mới
 2. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph·n NB-03 lºp hã sç kiÌm tra trong giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 1 qui ½Ùnh chung 1.1 Qui ®Þnh chung 1 Trong gi¸m s¸t kü thuËt ®ãng míi tμu biÓn, ®Ó phôc vô cho viÖc gi¸m s¸t còng nh− l−u tr÷ ®Ó lμm b»ng chøng phôc vô cho viÖc chøng nhËn chÊt l−îng ®ãng tμu cã rÊt nhiÒu c¸c b¶n vÏ, tμi liÖu kü thuËt vμ biÓu mÉu kü thuËt kh¸c nhau ph¶i ®−îc lËp bëi c¬ quan thiÕt kÕ, c¬ së chÕ t¹o vËt liÖu vμ thiÕt bÞ l¾p lªn tμu, c¬ së ®ãng tμu, kü thuËt chñ tμu vμ ®¨ng kiÓm. C¸c hå s¬ nμy bao gåm : (1) B¶n vÏ vμ tμi liÖu kü thuËt : Gåm c¸c b¶n vÏ vμ tμi liÖu kü thuËt thiÕt kÕ tμu trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ kh¸c nhau nh− khi thiÕt kÕ kü thuËt, khi thiÕt kÕ thi c«ng, hoμn c«ng, ... Trong ®ã c¸c b¶n vÏ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thi c«ng b¾t buéc ph¶i cã tr−íc khi thi c«ng. C¸c b¶n vÏ nμy ®Òu ph¶i ®−îc duyÖt tr−íc khi thi c«ng. Qui ®Þnh cã liªn quan ®Õn viÖc duyÖt b¶n vÏ ë c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ kh¸c nhau ®−îc nªu trong Qui chÕ xÐt duyÖt thiÕt kÕ hiÖn hμnh cña §¨ng kiÓm. (2) C¸c giÊy chøng nhËn, chøng chØ vËt liÖu vμ trang thiÕt bÞ vμ c¸c hå s¬ kü thuËt ®i kÌm Gåm c¸c GiÊy chøng nhËn, tμi liÖu kü thuËt hoÆc b¶n vÏ ®i kÌm víi c¸c vËt liÖu, trang thiÕt bÞ sö dông trong ®ãng tμu. C¸c tμi liÖu nμy ph¶i ®−îc ®¨ng kiÓm viªn xem xÐt tr−íc khi l¾p lªn tμu. Tr−êng hîp c¸c vËt liÖu vμ thiÕt bÞ ®· ®−îc chøng nhËn mÉu th× ®¨ng kiÓm viªn ph¶i yªu cÇu tr×nh b¶n vÏ bè trÝ tr−íc khi l¾p ®Æt. (3) C¸c tiªu chuÈn kiÓm tra vμ qui tr×nh thö nghiÖm C¸c tiªu chuÈn kiÓm tra ph¶i ®−îc trao ®æi vμ thèng nhÊt gi÷a ®¨ng kiÓm viªn vμ c¸c bªn cã liªn quan tr−íc khi thùc hiÖn kiÓm tra. C¸c qui tr×nh thö ph¶i ®−îc duyÖt tr−íc khi thö. (4) C¸c biªn b¶n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra vμ thö Trong qu¸ tr×nh ®ãng tμu tïy theo hÖ thèng kiÓm tra chÊt l−îng cña tõng c¬ së ®ãng tμu, viÖc kiÓm tra kü thuËt th−êng ®−îc thùc hiÖn bëi tæ s¶n xuÊt, c¸n bé kü thuËt, KCS cña nhμ m¸y, ®¹i diÖn chñ tμu vμ ®¨ng kiÓm viªn. Mçi khi kiÓm tra hoÆc thö ®Òu ph¶i cã biªn b¶n ghi l¹i kÕt qu¶ kiÓm tra vμ thö. Sau mçi lÇn kiÓm tra ®Òu ph¶i cã x¸c nhËn cña ng−êi kiÓm tra. C¸c biªn b¶n nμy, lμ biªn b¶n cña nhμ m¸y, th−êng ghi l¹i tØ mØ kÕt qu¶ kiÓm tra vμ thö, vμ ®−îc ®¨ng kiÓm viªn sö dông ®Ó tham kh¶o vμ ®Ýnh 7 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kÌm vμo b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cña ®¨ng kiÓm viªn. Th«ng th−êng c¸c lo¹i biªn b¶n nμy ®−îc l−u trong hå s¬ bμn giao tμu. C¸c hå s¬ mμ ®¨ng kiÓm viªn ph¶i lËp trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ®ãng míi theo qui ®Þnh bao gåm : (a) C¸c hå s¬ kiÓm tra qui ®Þnh ë Ch−¬ng 2 cña PhÇn nμy ; (b) C¸c biÓu mÉu qui ®Þnh ë Qui tr×nh ISO QTC09 -02 (c) C¸c hå s¬ kiÓm tra ph©n cÊp vμ kiÓm tra theo luËt ®Þnh qui ®Þnh ë trong c¸c tμi liÖu h−íng dÉn kh¸c cña §¨ng kiÓm. 8 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 2 CŸc hã sç kiÌm tra hiÎn trõéng 2.1 ‡iËu tra ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc v¡ ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða cç sê ½Üng t¡u 2.1.2 BiÌu m¹u ‡T- 01, ‡T-02 1 BiÌu m¹u ‡T-01 ½õìc cho ê dõèi ½μy ½õìc sø dòng khi ‡¯ng kiÌm tiÆn h¡nh ½iËu tra ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc v¡ ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða cç sê ½Üng t¡u chÙu sú giŸm sŸt kþ thuºt cða ‡¯ng kiÌm ViÎt nam theo qui ½Ùnh ê Chõçng 2, Ph·n NB-02. 2 M¹u ‡T-02 ½õìc sø dòng khi ½Ÿnh giŸ hiÎn trõéng cŸc t¡u ½ang ½Üng phòc vò cho viÎc ½iËu tra ½Ÿnh giŸ cç sê ½Üng v¡ søa chùa t¡u cñng nhõ phòc vò cho viÎc xŸc nhºn l−i h¡ng n¯m ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða cç sê. 3 CŸc biÌu n¡y cñng ½õìc sø dòng ½Ì ½iËu tra ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða cŸc cç sê th·u phò nhºn gia cáng cŸc bæ phºn ho´c t÷ng ph·n thμn t¡u cho cç sê ½Üng t¡u chÏnh. CŸc biÌu m¹u n¡y bao gãm ½·y ½ð cŸc mòc ½Ì thu thºp ½ð tháng tin c·n thiÆt ½Ì ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc v¡ ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða cç sê ½Üng mèi v¡ søa chùa t¡u. 4 KÆt qu¨ ½iËu tra ½Ÿnh giŸ bao gãm cŸc tháng tin qui ½Ùnh trong hai biÌu m¹u trÅn cïng vèi cŸc hÖnh ¨nh chòp t−i hiÎn trõéng cïng vèi nhºn x¾t v¡ khuyÆn nghÙ cða nhÜm ½Ÿnh giŸ sÁ lºp th¡nh hã sç ½iËu tra ½Ÿnh giŸ. Hã sç ½iËu tra ½Ÿnh giŸ Ït nh¶t ½õìc lºp th¡nh 03 b¨n. Mæt b¨n lõu t−i ‡¯ng kiÌm TW, mæt b¨n lõu ½çn vÙ giŸm sŸt ½Ì theo dßi, mæt b¨n gøi cho cç sê ½Üng t¡u. 5 Sau khi ½õìc ½Ÿnh giŸ, trÅn cç sê cŸc khuyÆn nghÙ cða ‡¯ng kiÌm, cç sê ½Üng v¡ søa chùa t¡u ph¨i cÜ biÎn phŸp ½Ì kh°c phòc nhùng khiÆm khuyÆt v¡ duy trÖ än ½Ùnh ch¶t lõìng ½Üng mèi v¡ søa chùa. H±ng n¯m cŸc ½¯ng kiÌm viÅn thúc hiÎn giŸm sŸt t−i cŸc cç sê ½Üng t¡u ph¨i cÜ bŸo cŸo theo m¹u ‡T-02 ½Ì ½Ÿnh giŸ cç sê gøi vË ½¯ng kiÌm trung õçng. ‡âi vèi måi cç sê nÆu cÜ sú gi¨m sît nhiËu vË ch¶t lõìng ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh ½iËu tra ½Ÿnh giŸ l−i. 9 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn M¹u : ‡T -01 biÌu ½iËu tra ½Ÿnh giŸ ½iËu kiÎn cáng nghÎ v¡ kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða nh¡ mŸy ½Üng/søa chùa t¡u 1 cŸc tháng tin chung (1) TÅn nh¡ mŸy : ................................................................................................... (2) ‡Ùa ch× : ............................................................................................................. (3) Sâ ½iÎn tho−i/ Fax : ........................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... (4) Chöng ch× ISO (PhiÅn b¨n, tä chöc c¶p chöng ch×, ng¡y c¶p) ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... (5) ‡¬ ½õìc ½¯ng kiÌm ½iËu tra v¡ ½Ÿnh giŸ ? (chõa, rãi : n¯m ............) (6) Ng¡y ½iËu tra ½Ÿnh giŸ : .................................................................................... (7) ‡o¡n ½iËu tra ½Ÿnh giŸ gãm : ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2 cŸc s¨n ph¸m ½iÌn hÖnh ½¬ ½õìc thi cáng t−i nh¡ mŸy STT TÅn s¨n ph¸m N¯m L x B x D (m) ‡Ÿnh giŸ 12 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3 ½iËu kiÎn nh¡ xõêng v¡ trang thiÆt bÙ cáng nghÎ 3.1 TriËn ½¡ (B) ho´c ò (D) B/D TÅn gài ChiËu ChiËu ChiËu Kh¨ n¯ng C·n c¸u cao(*) d¡i ræng ½Üng (t¶n x No.) (m) (m) (m) (G/T) (*) ‡âi vèi triËn ½¡ kháng Ÿp dòng 3.2 BÆn trang trÏ ChiËu cao(*) TÅn bÆn trang trÏ ChiËu ChiËu Kh¨ n¯ng C·n c¸u d¡i ræng neo ½ºu (m) (t¶n x No.) (m) (m) (G/T) (*) Trong trõéng hìp l¡ ò khá ho´c ò näi 3.3 CŸc thiÆt bÙ v¡ ½iËu kiÎn cáng nghÎ chÏnh (1) L¶y d¶u v¡ c°t tán t¶m - Phõçng phŸp l¶y d¶u (B±ng tay, ............................................ ) - MŸy c°t b±ng cç khÏ (ChiËu ræng ................m, chiËu d¡y tán c°t ½õìc ....................mm) - MŸy c°t NC (C°t b±ng hçi x ......., C°t b±ng plasma x ........,....................x.................... ) (C°t ch¾p hÖnh/ C°t b±ng ph·n mËm) - MŸy vŸt m¾p tán b±ng .................................................................................................... 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (2) L¶y d¶u v¡ c°t th¾p hÖnh - Phõçng phŸp l¶y d¶u (B±ng tay, ............................................ ) - Phõçng phŸp v−ch d¶u (B±ng tay, .......................................... ) - ThiÆt bÙ c°t (Cç khÏ....................................................., c°t hçi) (3) H¡n tú ½æng mæt phÏa (CÜ, kháng) - KiÌu mŸy h¡n (g°n sö x ............, ..............................................) (4) MŸy h¡n gÜc (tràng lõìng, tú ½æng) ph·n tr¯m tú ½æng tr÷ h¡n tràng lõìng : Kho¨ng ......% (5) ThiÆt bÙ sçn - ThiÆt bÙ l¡m s−ch v¡ sçn lÜt tán t¶m (kháng, cÜ : chiËu ræng x d¡i tâi ½a (m) : ............... - ThiÆt bÙ l¡m s−ch v¡ sçn lÜt th¾p hÖnh (kháng, cÜ : chiËu d¡i tâi ½a (m) : ............... (6) MŸy n¾n khÏ (kháng, cÜ : s¨n lõìng x Ÿp su¶t lèn nh¶t : ......................................................) (8) Nguãn ½iÎn CÜ än ½Ùnh hay kháng (cÜ, kháng : thiÆt bÙ än ½Ùnh dÝng ½iÎn h¡n ...............................) 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (9) Nh¡ xõêng ½Ì gia cáng chi tiÆt, l°p rŸp v¡ h¡n còm chi tiÆt v¡ phμn täng ½o−n (cÜ, kháng) (10) Dòng cò che ch°n khi h¡n thμn t¡u (cÜ, kháng) (11) ThiÆt bÙ b¨o qu¨n v¡ s¶y vºt liÎu h¡n (cÜ, kháng) (7) CŸc thiÆt bÙ khŸc : 4 sâ lõìng thì h¡n cða nh¡ mŸy 4.1 Thì h¡n th¾p thõéng Phμn xõêng Phμn xõêng l°p rŸp CŸc phμn Täng sâ thì ½¶u täng phμn, täng xõêng khŸc h¡n th¡nh ½o−n Thì h¡n Thì h¡n hã cða Nh¡ quang tay mŸy Thì h¡n bŸn tú ½æng 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Thì h¡n Thì h¡n hã cða th·u quang tay phò Thì h¡n bŸn tú ½æng Täng sâ thì h¡n 3.2 Thì h¡n cŸc vºt liÎu ½´c biÎt (th¾p kháng g×, nhám) Phμn xõêng Phμn xõêng l°p rŸp CŸc phμn Täng sâ thì ½¶u täng phμn, täng xõêng khŸc h¡n th¡nh ½o−n Thì h¡n Thì h¡n hã cða Nh¡ quang tay mŸy Thì h¡n bŸn tú ½æng Thì h¡n Thì h¡n hã cða th·u quang tay phò Thì h¡n bŸn tú ½æng Täng sâ thì h¡n 4 qui trÖnh chÆ t−o (1) Phõçng phŸp phÜng d−ng - PhÜng d−ng trÅn s¡n phÜng t× lÎ 1/1 - PhÜng d−ng trÅn mŸy tÏnh - CÜ l¡m dõëng m¹u (2) Phõçng phŸp l°p gh¾p thμn t¡u t÷ cŸc khung sõén (cÜ, kháng) - R¨i tán ½Ÿy dõèi, h¡n nâi mæt m´t, c¸u lºt h¡n m´t kia/ m´t dõèi h¡n tr·n - L°p rŸp v¡ h¡n cç c¶u ½Ÿy, r¨i tán ½Ÿy trÅn (h¡n b±ng m´t trÅn, h¡n tr·n m´t dõèi) - Dúng khung sõén, gh¾p tán m−n, r¨i tán boong (h¡n b±ng m´t trÅn, h¡n tr·n m´t dõèi) (3) Phõçng phŸp v¡o tán ½âi vèi cŸc phμn täng ½o−n (cÜ, kháng) - Phõçng phŸp l°p v¡ h¡n cŸc cç c¶u thõéng v¡ cç c¶u khoÀ lÅn tán ½¬ h¡n 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn gh¾p ½ãng théi - Phõçng phŸp h¡n cŸc cç c¶u thõéng lÅn tán ½¬ h¡n nâi trõèc khi l°p v¡ h¡n cŸc cç c¶u khÞe - Phõçng phŸp l°p v¡ h¡n khung sõén bao gãm cŸc cç c¶u dàc thõéng v¡ cç c¶u ngang khoÀ lÅn tán ½¬ h¡n gh¾p - Phõçng phŸp h¡n gh¾p cŸc t¶m tán ½¬ ½õìc h¡n l°p cŸc cç c¶u thõéng t÷ trõèc khi gh¾p v¡ h¡n cŸc cç c¶u ngang khoÀ. (4) Phõçng phŸp l°p rŸp cŸc phμn täng do−n trÅn triËn ho´c ò - T¨i tràng lèn nh¶t cða mæt phμn täng ½o−n : t¶n - Söc nμng cða kÆt c¶u ph·n ½uái t¡u khi l°p dúng trÅn triËn ( CÜ, kháng: theo chiËu d¡i, theo chiËu ræng, söc nμng lèn nh¶t cða täng ½o−n: t¶n) - Phõçng phŸp ½¶u cŸc täng ½o−n trÅn triËn (5) CŸc ½´c ½iÌm cáng nghÎ khŸc 5 hÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng (Theo sä tay ch¶t lõìng, nÆu cÜ) H−ng mòc v¡ næi dung ½iËu tra KÆt qu¨ ½iËu tra Ghi chî (1) HiÎn cÜ sç ½ã tä chöc cða nh¡ mŸy bao gãm cŸc phÝng: phÝng thiÆt kÆ, phÝng vºt tõ, phÝng s¨n xu¶t v¡ phÝng KCS (phÝng kiÌm tra ch¶t lõìng) - Chöc n¯ng, nhiÎm vò v¡ th¸m quyËn cða cŸc phÝng ½õìc qui ½Ùng rß r¡ng kháng? 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (2) HiÎn cÜ thúc hiÎn triÌn khai cŸc b¨n vÁ cáng nghÎ chi tiÆt kháng CŸc b¨n vÁ cÜ ½õìc soŸt x¾t kþ lõëng theo cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m v¡ tiÅu chu¸n ½Üng t¡u hiÎn h¡nh trõèc khi ½õa v¡o thi cáng kháng ? (3) Tä chöc bæ phºn KCS cða nh¡ mŸy : - HiÎn cÜ phÝng ho´c bæ phºn KCS ? ......... ngõéi kÌ - Sâ ngõéi l¡m viÎc trong phÝng ho´c c¨ trõêng phÝng bæ phºn KCS ? - HiÎn cÜ cŸc qui trÖnh ho´c kÆ ho−ch kiÌm tra v¡ thø dõèi d−ng v¯n b¨n ? (4) HÎ thâng tú kiÌm tra cða nh¡ mŸy - HiÎn cÜ thúc hiÎn tú kiÌm tra trõèc khi bæ phºn KCS cða nh¡ mŸy kiÌm tra? - KÆt qu¨ kiÌm tra ½õìc ½Ÿnh d¶u trÅn ½âi tõìng kiÌm tra/ ho´c ½õìc ghi l−i ........... ngõéi trong biÅn b¨n ? (4) BiÅn b¨n kiÌm tra v¡ thø cða nh¡ mŸy : - BiÅn b¨n kiÌm tra cÜ ½õìc lºp v¡ duy trÖ kháng ? (xem x¾t biÅn b¨n kiÌm tra thúc tÆ) - CÜ ngõéi chÙu trŸch nhiÎm xem x¾t cŸc hã sç kiÌm tra ? (xem x¾t chù kû v¡ xŸc nhºn) - CŸc kÆt qu¨ kiÌm tra v¡ h¡nh ½æng kh°c phòc khuyÆt tºt t−i cŸc vÙ trÏ ½Ü cÜ ½õìc ghi v¡o hã sç kháng ? (5) ‡iËu kiÎn khi ½¯ng kiÌm viÅn cÜ m´t ½Ì kiÌm tra - LÙch kiÌm tra cÜ thõéng bÙ thay ½äi kháng? - ViÎc tú kiÌm tra, KCS nh¡ mŸy ½¬ kiÌm tra v¡ viÎc søa chùa ½õìc thúc hiÎn t÷ trõèc ? - Gi¡n giŸo, ½¿n chiÆu, viÎc l¡m s−ch cÜ ½õìc chu¸n bÙ trõèc khi kiÌm tra? 6 ‡Ÿnh giŸ vË an to¡n lao ½æng 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn H−ng mòc v¡ næi dung ½iËu tra KÆt qu¨ ½iËu tra Ghi chî (1) CÜ cŸc dòng cò b¨o hæ nhõ d¡n giŸo, dμy an to¡n, lõèi b¨o hiÌm, ½¿n chiÆu v¡ tháng giÜ v¡ ½ang ê tÖnh tr−ng tât ? (2) ‡¬ cÜ sú lõu û ½´c biÎt ½Æn an to¡n khi tiÆn h¡nh chòp ¨nh phÜng x−? 7 HÎ thâng kiÌm soŸt kiÌm tra kháng phŸ hðy mâi h¡n (NDT) (1) Sâ ngõéi giŸm sŸt viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy trong nh¡ mŸy ½Üng t¡u (bao gãm c¨ nhùng ngõéi chÙu trŸch nhiÎm ............... ngõéi ½Ÿnh giŸ kÆt qu¨) (2) Möc ½æ phò thuæc v¡o bÅn ngo¡i ½âi vèi cáng viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy Kho¨ng ......... % (nÆu cÜ) Kho¨ng ............ - Möc ½æ phò thuæc vË chòp X quang % - Möc ½æ phò thuæc vË ½Ÿnh giŸ TÅn cç sê............... (3) ‡çn vÙ bÅn ngo¡i thúc hiÎn cáng viÎc .............................. kiÌm tra kháng phŸ hðy v¡ n¯ng lúc kþ (Chöng nhºn thuºt ½õìc chöng nhºn (theo gi¶y bêi) chöng ch× do ‡¯ng kiÌm c¶p ho´c cŸc .............................. tä chöc khŸc ½õìc ‡¯ng kiÌm th÷a TÅn cç sê............... nhºn) .............................. (Chöng nhºn bêi) .............................. (4) Bºc chuyÅn mán v¡ sâ nhμn viÅn l¡m cáng viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy cða nh¡ mŸy, cÜ trÖnh ½æ kþ thuºt ½õìc chöng nhºn (theo gi¶y chöng nhºn do ‡¯ng kiÌm c¶p ho´c cŸc tä chöc khŸc ½õìc ‡¯ng kiÌm th÷a nhºn) Chòp X quang Bºc .. / ...... ngõéi SiÅu μm Bºc .. / ..... ngõéi T÷ tÏnh Bºc .. / ..... ngõéi Th¸m th¶u Bºc .. / .... ngõéi 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (5) NÆu viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ½õìc thuÅ ngo¡i, thÖ l¡ bºc chuyÅn mán v¡ sâ nhμn viÅn l¡m cáng viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy cða ½çn vÙ ½õìc thuÅ, cÜ trÖnh ½æ kþ thuºt ½õìc chöng nhºn (theo gi¶y chöng nhºn do ‡¯ng kiÌm c¶p ho´c cŸc tä chöc khŸc ½õìc ‡¯ng kiÌm th÷a nhºn) Chòp X quang Bºc .. /.......ngõéi SiÅu μm Bºc .. /......ngõéi T÷ tÏnh Bºc .. /......ngõéi Th¸m th¶u Bºc .. /.... ngõéi (6) ThiÆt bÙ kiÌm tra kháng phŸ hðy (cða nh¡ mŸy) ................. / ........... (a) ThiÆt bÙ chòp X quang ................. / ........... (b) ThiÆt bÙ siÅu μm ................. / ........... (c) ThiÆt bÙ t÷ tÏnh 8 KiÌm soŸt ch¶t lõìng trong quŸ trÖnh s¨n xu¶t 8.1 CŸc biÎn phŸp phÝng ng÷a sai sÜt trong sø dòng th¾p Chöc danh cða (1) Chöc danh cða ngõéi giŸm sŸt v¡ ngõéi giŸm sŸt : ngõéi phò trŸch ½âi chiÆu th¾p ............................. theo yÅu c·u v¡ th¾p nhºn ½õìc, Chöc danh cða v¡ chöng ch× cða th¾p. ngõéi phò trŸch : ............................. (2) CÜ s³n cŸc phõçng tiÎn ½Ì kiÌm tra c¶p cða vºt liÎu ½âi vèi cŸc lo−i th¾p c¶p cao (ngo¡i KA) ? (3) CÜ cŸc qui ½Ùnh b°t buæc ½âi vèi viÎc kiÌm tra c¶p cða th¾p cÜ ½æ bËn cao v¡ th¾p dïng ê nhiÎt ½æ th¶p kháng ? CÜ cŸc qui ½Ùnh vË ½Ÿnh d¶u th¾p ½æ bËn cao trÅn m´t th¾p v¡ d¶u hiÎu riÅng ½âi vèi th¾p ½Ì dïng ê nhiÎt ½æ th¶p kháng ? 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (4) CÜ cŸc qui ½Ùnh b°t buæc ½âi vèi viÎc sø dòng ph·n t¶m th¾p thõéng c°t ra cÝn l−i kháng ? (5) CÜ cŸc qui ½Ùnh ½âi vèi viÎc sø dòng ph·n th¾p t¶m ½æ bËn cao c°t ra cÝn l−i kháng ? (6) Trong trõéng hìp (4) v¡ (5) trÅn, cÜ thúc hiÎn viÎc ½Mâi chiÆu vèi chöng ch× vºt liÎu kháng ? TÅn cða bæ phºn : (7) Bæ phºn kiÌm soŸt danh mòc cŸc ............................ t¶m th¾p c°t ra cÝn l−i. 8.2 Phun cŸt (ho´c bi)/ sçn lÜt (1) HiÎn cÜ cŸc tiÅu chu¸n vË sú chu¸n bÙ bË m´t trõèc khi sçn? (3) HiÎn cÜ tiÅu chu¸n vË ½æ d¡y lèp sçn lÜt? 8.3 L¶y d¶u v¡ c°t (1) HiÎn cÜ cŸc tiÅu chu¸n vË ½æ chÏnh xŸc v¡ kiÌm tra ½Ùnh kü cŸc thõèc cuæn, thõèc lŸ, dõëng, v.v... ? (2) HiÎn cÜ cŸc tiÅu chu¸n vË ½æ chÏnh xŸc cða cŸc kÏch thõèc c°t v¡ m¾p c°t ? (3) HiÎn cÜ cŸc tiÅu chu¸n vË gia cáng l·n cuâi bË m´t c°t ? (4) Phõçng phŸp kiÌm tra ½æ chÏnh xŸc c°t (KiÌm tra to¡n bæ cŸc chi tiÆt c°t hay kiÌm tra xŸc su¶t ? ) (5) CÜ tiÆn h¡nh b¨o dõëng v¡ kiÌm tra ½Ì b¨o ½¨m ½æ chÏnh xŸc cða cŸc mŸy c°t hçi, NC v¡ cŸc lo−i mŸy c°t khŸc 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (7) CŸc biÎn phŸp ½¬ l¡m v¡ hõèng d¹n ½¬ ban h¡nh ½Ì b°t buæc cáng nhμn n°m ½·y ½ð cŸc tiÅu chu¸n gia cáng c°t ½Ì duy trÖ ½æ chÏnh xŸc ? 8.4 Gia cáng uân v¡ khø öng su¶t dõ : (1) HiÎn cÜ thúc hiÎn uân tán b±ng cŸch nung nÜng theo vÎt nhiÎt v¡ l¡m nguæi nhanh b±ng nõèc hay kháng? (CÜ thúc hiÎn theo qui trÖnh ½¬ ½õìc biÅn so−n ? ) (2) HiÎn cÜ tiÆn h¡nh khø biÆn d−ng dõ th¾p b±ng cŸch nung theo vÎt nhiÎt v¡ l¡m nguæi nhanh b±ng nõèc hay kháng ? (CÜ thúc hiÎn theo qui trÖnh ½¬ ½õìc biÅn so−n ? ) (3) HiÎn cÜ Ÿp dòng qui ½Ùnh liÅn quan giùa ½æ d¡y th¾p t¶m v¡ bŸn kÏnh uân dïng cho bÀ m¾p ? (4) HiÎn cÜ cŸc qui ½Ùnh liÅn quan vèi viÎc uân nguæi ê nhiÎt ½æ thõéng ? (5) CŸc biÎn phŸp ½¬ l¡m v¡ hõèng d¹n ½¬ ban h¡nh ½Ì b°t buæc cáng nhμn n°m ½·y ½ð viÎc duy trÖ ch¶t lõìng v¡ sú chÏnh xŸc trong quŸ trÖnh uân ? 8.5 KiÌm soŸt qui trÖnh h¡n (1) HiÎn cŸc qui trÖnh h¡n ½ang Ÿp dòng trong nh¡ mŸy ½¬ ½õìc ½¯ng kiÌm viÅn duyÎt ? (2) HiÎn cŸc qui trÖnh h¡n ½¬ duyÎt ½õìc lõu riÅng rÁ vèi cŸc qui trÖnh 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn h¡n kháng sø dòng ? (3) Cáng viÎc h¡n trong nh¡ mŸy cÜ ½õìc kiÌm soŸt thõéng xuyÅn ½Ì ½¨m b¨o luán luán thúc hiÎn theo ½îng qui trÖnh ½¬ duyÎt kháng ? 8.6 Xø lû sú kháng phï hìp nghiÅm tràng x¨y ra (1) CŸc b¨n vÁ søa chùa cÜ ½õìc trÖnh ‡¯ng kiÌm duyÎt khi x¨y ra sú kháng phï hìp ê möc ½æ n´ng ? (2) Sç ½ã vÙ trÏ kiÌm tra kháng phŸ hðy NDT (RT/UT) cÜ ½õìc trÖnh ½¯ng kiÌm duyÎt v¡o théi ½iÌm trõèc khi tiÆn h¡nh kiÌm tra ? (3) Möc ½æ kiÌm tra kháng phŸ hðy cÜ ½õìc mê ræng c¯n cö v¡o kÆt qu¨ kiÌm tra ? 8.7 Thø thðy lúc, thø kÏn khÏ : (1) CÜ qui trÖnh thø trÖnh ‡¯ng kiÌm duyÎt hay kháng ? (2) CÜ Ÿp dòng thø kÏn b±ng thiÆt bÙ chμn kháng ? (CÜ qui trÖnh kháng ?) (3) CÜ Ÿp dòng thø kÏn khÏ còc bæ b±ng âng khi ê giai ½o−n gia cáng phμn täng ½o−n hay kháng ? (CÜ qui trÖnh kháng) (4) CÜ lºp sç ½ã cŸc k¾t c·n thø ½Ì ½¯ng kiÌm viÅn xem x¾t trõèc khi thø hay kháng ? 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn M¹u : ‡T -02 BŸo cŸo ½Ÿnh giŸ hiÎn trõéng (1) TÅn nh¡ mŸy : .................................................................................................... (2) ‡Ùa ch× : ............................................................................................................. (3) Sâ ½iÎn tho−i/ Fax : ............................................................................................ (4) TÅn t¡u/kû hiÎu thiÆt kÆ : ................................................................................... (4) Hà tÅn ½¯ng kiÌm viÅn : .............................. Kû : .............................................. (5) Chi còc giŸm sŸt : ........................................ Phò trŸch kû : .............................. H−ng mòc c·n xem x¾t KÆt qu¨ ½Ÿnh giŸ 1. Cáng viÎc gia cáng chi tiÆt (1) Vºt liÎu sø dòng cÜ ½õìc kiÌm soŸt ch´t chÁ kháng ? (2) Qui cŸch mâi h¡n gÜc cÜ phï hìp vèi b¨n vÁ thiÆt kÆ kháng ? (3) ViÎc vŸt m¾p mâi h¡n cho cŸc cç c¶u cÜ phï hìp kháng ? (4) CŸc m¾p c°t cÜ ½õìc m¡i trçn tho¨ m¬n tiÅu chu¸n ½Üng t¡u hay kháng ? 2. Cáng viÎc l°p rŸp v¡ h¡n còm chi tiÆt : (1) Th¾p t¶m v¡ th¾p gÜc cÜ ½õìc l¡m s−ch v¡ sçn lÜt trõèc khi l°p rŸp hay kháng ? (2) ChiËu d¡y tán v¡ qui cŸch kÆt c¶u cÜ phï hìp vèi thiÆt kÆ ½õìc duyÎt hay kháng ? 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (3) ViÎc chu¸n bÙ m¾p h¡n cÜ phï hìp vèi qui trÖnh h¡n ½õìc duyÎt hay kháng ? (4) QuŸ trÖnh h¡n, vºt liÎu h¡n, ½iËu kiÎn h¡n cÜ phï hìp vèi qui trÖnh h¡n ½õìc duyÎt kháng ? 3. Cáng viÎc l°p rŸp v¡ h¡n phμn täng ½o−n ho´c thμn t¡u (nÆu ½Üng b±ng phõçng phŸp dúng sõén) (1) ChiËu d¡y tán v¡ qui cŸch kÆt c¶u cÜ phï hìp vèi thiÆt kÆ ½õìc duyÎt kháng ? (2) Sú lÎch vÙ trÏ v¡ khe hê h¡n cÜ phï hìp vèi tiÅu chu¸n ½Üng t¡u hay kháng ? (3) ViÎc chu¸n bÙ m¾p h¡n cÜ phï hìp vèi qui trÖnh h¡n ½õìc duyÎt hay kháng ? (4) Vºt liÎu h¡n cÜ ½õìc sø dòng phï hìp vèi qui trÖnh h¡n ½õìc duyÎt hay kháng ? (5) Vºt liÎu h¡n cÜ ½õìc b¨o qu¨n trong ½iËu kiÎn thÏch hìp hay kháng ? (6) ViÎc dñi m´t sau mâi h¡n cÜ ½õìc thúc hiÎn phï hìp hay kháng ? (7) T¶m mãi cÜ ½õìc sø dòng ê hai ½·u cŸc ½õéng h¡n quan tràng khi h¡n tú ½æng kháng ? 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-03 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2.2 CŸc t¡i liÎu v¡ biÌu m¹u c·n ph¨i lºp trong quŸ trÖnh kiÌm tra hiÎn trõéng Trong quŸ trÖnh giŸm sŸt t¡u biÌn trong ½Üng mèi chð yÆu ph¨i lºp cŸc hã sç v¡ biÌu m¹u nhõ trÖnh b¡y ê dõèi ½μy. CŸc hã sç v¡ biÌu m¹u n¡y cñng ½õìc sø dòng khi giŸm sŸt hoŸn c¨i ho´c søa chùa t¡u ½ang khai thŸc. 2.2.1 Danh mòc cŸc h−ng mòc kiÌm tra 1 Danh mòc cŸc h−ng mòc kiÌm tra ph¨i ½õìc lºp trÅn cç sê Phò lòc NB01/1 “CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn trong ½Üng mèi t¡u biÌn” qui ½Ùnh trong Ph·n NB-01. Tuy nhiÅn, trong t÷ng trõéng hìp cò thÌ sâ lõìng cŸc h−ng mòc c·n kiÌm tra cÜ thÌ ½õìc t¯ng thÅm ho´c gi¨m ½i tïy theo lo−i t¡u, cë t¡u, vïng ho−t ½æng, lo−i hÖnh cáng viÎc (½Üng mèi, hoŸn c¨i hay søa chùa). Trong Phò lòc NB-03/1 cða Ph·n n¡y vÏ dò vË danh mòc kiÌm tra ½õìc lºp cho t¡u ch−y næi ½Ùa cÜ täng dung tÏch nhÞ hçn 500. 3 Danh mòc cŸc h−ng mòc kiÌm tra ph¨i ½õìc ½¯ng kiÌm viÅn phò trŸch chÏnh cða t÷ng s¨n ph¸m chu¸n bÙ trõèc khi tiÆn h¡nh kiÌm tra. Danh mòc n¡y ph¨i ½õìc lºp th¡nh 03 b¨n cÜ chù kû cða cŸc ½¯ng kiÌm viÅn ½õìc phμn cáng kiÌm tra v¡ ½õìc xŸc nhºn cða thð trõêng ½çn vÙ phò trŸch trúc tiÆp v¡ l¡m th¡nh 03 b¨n (mæt b¨n lõu ê ½çn vÙ kiÌm tra, mát b¨n gøi chð t¡u, mæt b¨n gøi nh¡ mŸy ½Üng t¡u). Danh mòc cŸc h−ng mòc kiÌm tra ½õìc sø dòng ½Ì kiÌm soŸt cŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ thø trong suât quŸ trÖnh ½Üng t¡u t÷ khi ½´t ky cho ½Æn khi b¡n giao t¡u. Danh mòc n¡y sÁ ph¨i ½õìc lõu trù trong hã sç ch¶t lõìng cða ½çn vÙ kiÌm tra cho t÷ng s¨n ph¸m. Trong quŸ trÖnh giŸm sŸt, tïy t÷ng trõéng hìp cò thÌ, nÆu th¶y c·n thiÆt, ½¯ng kiÌm viÅn cÜ thÌ bä sung thÅm cŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ thø so vèi danh mòc ½¬ lºp. Tuy vºy, cŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ thø bä sung ph¨i ½õìc tháng bŸo trõèc cho nh¡ mŸy v¡ chð t¡u. 2.2.2 Danh mòc cŸc trang thiÆt bÙ v¡ vºt liÎu l°p lÅn t¡u c·n ph¨i cÜ chöng ch× cða ‡¯ng kiÌm 1 ‡ãng théi vèi viÎc lºp danh mòc cŸc h−ng mòc kiÌm tra, ½¯ng kiÌm viÅn phò trŸch s¨n ph¸m ph¨i lºp danh mòc cŸc trang thiÆt bÙ v¡ vºt liÎu l°p lÅn t¡u c·n ph¨i cÜ chöng ch× cða ½¯ng kiÌm theo qui ½Ùnh cða ‡¯ng kiÌm. VË nguyÅn t°c, t¶t c¨ cŸc vºt liÎu v¡ trang thiÆt bÙ ½õìc qui ½Ùnh trong cŸc ph·n cÜ liÅn quan cða Qui ph−m ½Ëu ph¨i ½õìc ½¯ng kiÌm kiÌm tra, thø v¡ chöng nhºn trong quŸ trÖnh chÆ t−o v¡ l°p ½´t lÅn t¡u. Do vºy t¶t c¨ cŸc trang bÙ v¡ vºt liÎu, tr÷ nhùng trang thiÆt bÙ ½õìc chÆ t−o t−i nh¡ mŸy ½Üng t¡u (nhùng trang thiÆt bÙ ½õìc chÆ t−o t−i nh¡ mŸy ½Üng t¡u ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ thø theo qui ½Ùnh cða ½¯ng kiÌm), khi ½õa vË l°p lÅn t¡u ph¨i cÜ chöng ch× cða ½¯ng kiÌm ho´c cç quan ½õìc ½¯ng kiÌm cáng nhºn. ‡Ì thuºn tiÎn trong quŸ trÖnh kiÌm tra, trong B¨ng 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2