intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

72
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 2 Kiểm tra lăp ráp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 2

  1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 2 KiÌm tra l°p ½´t 201 HÎ tròc 1. C¯ng tμm tròc (a) C¯ng tμm ViÎc c¯ng tμm tròc ½õìc tiÆn h¡nh ½Ì xŸc ½Ùnh ½iÌm chu¸n kho¾t lå âng bao tròc v¡ xŸc ½Ùnh vÙ trÏ cŸc ä ½ë trung gian v¡ mŸy chÏnh, ngo¡i ra cÝn ½Ì xŸc ½Ùnh ½æ d¡i cŸc ½o−n tròc trung gian. Phõçng phŸp thõéng dïng, ½Ïch ng°m ½õìc ½´t ê ½iÌm chu¸n phÏa trõèc ½âi vèi mŸy chÏnh (½õìc tÏnh t÷ b¨n vÁ bâ trÏ hÎ tròc). B±ng cŸch c¯n ch×nh th²ng h¡ng ½Ïch ng°m t÷ tμm chμn vÙt (cho trong b¨n vÁ), sÁ xŸc ½Ùnh ½õìc tμm cða cŸc bË m´t ½·u trõèc v¡ sau cða âng bao tròc. Sau ½Ü, cŸc giŸ trÙ cho ph¾p ½Ì kho¾t lå ½õìc ½Ÿnh d¶u l−i (nÜi chung, tμm kho¾t ph¨i ½õìc nμng lÅn 1/2 khe hê ä ½ë). Trong khi ½Ü, cŸc ½Ïch ng°m ½õìc ½´t t−i cŸc vÙ trÏ ä ½ë trung gian v¡ ä ½ë cuâi cïng cða mŸy chÏnh v¡ ph¨i xŸc ½Ùnh tμm cða cŸc ä ½ë n¡y. Cáng viÎc cÝn l−i ch× l¡ chuyÌn ½õéng tμm tròc (½õéng th²ng trÅn b¨n vÁ) v¡o thμn t¡u thúc. (i) Phõçng phŸp quang hàc (dïng mŸy tr°c ½−c) C¯ng tμm b±ng phõçng phŸp quang hàc thõéng hay ½õìc sø dòng. Trong phõçng phŸp n¡y, mŸy ng°m ½õìc ½´t t−i tμm vÙ trÏ chμn vÙt, t÷ ½Ü, b±ng viÎc c¯ng th²ng h¡ng ½Ïch ng°m t−i ½iÌm chu¸n phÏa trõèc, tμm tròc ½õìc xŸc ½Ùnh t÷ cŸc ½Ïch ng°m trung gian. (ii) Phõçng phŸp chiÆu sŸng Nguãn sŸng ½õìc ½´t ê ½Ïch ng°m phÏa trõèc. Nguãn sŸng ½õìc c¯ng th²ng h¡ng t÷ tμm cða chμn vÙt b±ng cŸch ½iËu ch×nh cŸc khe hê t−i cŸc ½Ïch ng°m trung gian. (iii) Phõçng phŸp c¯ng dμy Dμy th¾p ½õìc c¯ng giùa tμm chμn vÙt v¡ ½Ïch ng°m phÏa trõèc. Phõçng phŸp n¡y thõéng ½õìc dïng cho cŸc t¡u lo−i nhÞ. Bõèc tiÆp theo, ½o cŸc ½æ cao cða ½õéng tμm (xŸc ½Ùnh ½õìc theo dμy th¾p c¯ng giùa ½iÌm chu¸n phÏa trõèc v¡ ½iÌm chu¸n ê ½·u phÏa sau mŸy chÏnh ) theo mæt trong cŸc phõçng phŸp nÅu trÅn t÷ bÎ mŸy chÏnh (t−i 3 ½iÌm, trõèc, tμm v¡ sau) v¡ t÷ cŸc bÎ ä ½ë. ChiËu d·y cða cŸc t¶m c¯n lÜt ph¨i ½¨m b¨o trong ph−m vi cho ph¾p (thõéng t÷ 35 ½Æn 55 mm). ‡ãng théi ph¨i ½¨m b¨o sú cμn b±ng giùa m−n trŸi v¡ m−n ph¨i cða bÎ mŸy v¡ ½æ xo°n cða m´t trÅn bÎ mŸy, nÆu m´t trÅn cða bÎ mŸy chÏnh kháng song song vèi ½õéng tμm tròc, do ½Ü chiËu d¡y cða c¯n chÆt võìt quŸ tiÅu chu¸n, cÜ kh¨ n¯ng ph¨i nμng ho´c h− ½iÌm chu¸n phÏa trõèc kho¨ng 10 mm v¡ c¯ng tμm l−i. Chî û : ‡âi vèi viÎc c¯ng tμm hÎ tròc, nÅn kiÌm tra b¨ng sâ liÎu ½o ½õìc sau khi c¯ng tμm hçn l¡ tham dú khi c¯ng tμm. Ngo¡i ra, ph¨i lõu û r±ng, nÆu kÆt c¶u thμn t¡u, ½´c biÎt l¡ kÆt c¶u phÏa sau chõa ½õìc câ ½Ùnh ch°c ch°n sÁ dÍ x¨y ra biÆn d−ng thμn t¡u sau khi kho¾t lå âng bao tròc v¡ l¡m cho viÎc c¯ng tμm kháng chÏnh xŸc, trõéng hìp n¡y, ph¨i lõu û tiÆn h¡nh c¯ng tμm sau khi l°p ½´t thõìng t·ng ½uái. (b) L°p rŸp hÎ tròc 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CÜ hai phõçng phŸp l°p rŸp hÎ tròc, phõçng phŸp l°p theo ½æ lÎch tμm-g¬y khîc v¡ phõçng phŸp l°p theo t¨i tràng trÅn ä ½ë. Trong phõçng phŸp l°p theo ½æ lÎch tμm-g¬y khîc, cŸc ä ½ë trung gian, lúc ½¸y v¡ mŸy chÏnh ½õìc bâ trÏ theo ½õéng th²ng thu ½õìc khi c¯ng tμm. Trong phõçng phŸp t¨i tràng trÅn ä ½ë, cŸc ä ½ë n¡y ½õìc bâ trÏ theo ½õéng cong thu ½õìc t÷ tÏnh toŸn Ÿp su¶t ½ë cða t÷ng ä ½ë cÜ x¾t ½Æn ½õéng cong uân tròc do tràng lõìng cða tròc gμy ra ½Ì sao cho Ÿp su¶t t−i cŸc ä ½ë ½−t ½õìc möc ½æ ½ãng ½Ëu cÜ thÌ. Trong phõçng phŸp t¨i tràng trÅn ä ½ë n¡y, b¨n tÏnh Ÿp su¶t ½ë t−i måi ä ½ë do bÅn thiÆt kÆ thúc hiÎn v¡ ½Ùnh ra chiËu cao cða måi ä ½ë trong b¨n vÁ bâ trÏ tròc. C·n lõu û r±ng, trong phõçng phŸp t¨i tràng trÅn ä ½ë tháng thõéng, cŸc t¨i tràng cða cŸc ä ½ë tròc trung gian v¡ ä ½ë phÏa trõèc âng bao tròc ½õìc ½o b±ng phõçng phŸp kÏch sau khi ho¡n th¡nh viÎc c¯ng tμm v¡ nâi tròc. TiÆp theo ½Ü, ph¨i kiÌm tra viÎc l°p rŸp ½Ì ½¨m b¨o cŸc t¨i tràng ½Ü tõçng tú nhõ cŸc t¨i tràng trong tÏnh toŸn. M´c dï phõçng phŸp t¨i tràng trÅn ä ½ë thõéng ½õìc sø dòng cho hÎ tròc cÜ hæp gi¨m tâc, nhõng phõçng phŸp n¡y ng¡y c¡ng ½õìc sø dòng ræng r¬i cho hÎ tròc nâi trúc tiÆp vèi mŸy chÏnh cÜ b−c trong âng bao tròc b±ng kim lo−i tr°ng. (Xem Hõèng d¹n 3/6.2.10 - ä ½ë trong âng bao tròc v¡ ä ½ë trong giŸ ½ë tròc). Trong trõéng hìp n¡y, ph¨i tÏnh toŸn chi tiÆt cŸc Ÿp su¶t bË m´t cða ä ½ë, ½õéng cong uân cða ½õéng tròc v.v.... Xem hÖnh vÁ minh ho− dõèi ½μy. α β ‡õéng tμm lû thuyÆt B−c tròc B−c tròc MŸy chÏnh B−c tròc trung gian chμn vÙt lúc ½¸y (c) ‡æ th²ng h¡ng cða hÎ tròc Giai ½o−n l°p rŸp cuâi cïng mŸy chÏnh v¡ cŸc ä ½ë trung gian ½õìc thúc hiÎn sau khi h− thðy. Ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra ½æ th²ng h¡ng hÎ tròc sau khi l°p rŸp cuâi cïng v¡ trõèc khi nâi cŸc ½o−n tròc trung gian. T−i ½ìt kiÌm tra cuâi cïng, ph¨i ½o ½æ g¹y khîc v¡ ½æ lÎch tμm cða cŸc bÏch nâi t−i cŸc ½·u trõèc v¡ ½·u sau cða tròc trung gian. Tròc lúc ½¸y, hæp gi¨m tâc v¡ mŸy chÏnh thõéng ph¨i ½õìc l°p rŸp vèi vèi ½iËu kiÎn sai sâ 0-0 v¡ nâi b±ng cŸc bu láng tinh (trong mæt sâ trõéng hìp, tròc chμn vÙt v¡ tròc trung gian ½¬ ½õìc nâi trõèc vèi nhau). Chî û : Trong thúc tÆ, thõéng ph¨i dïng kÏch ½Ì ¶n ½·u trõèc cða tròc chμn vÙt xuâng ä ½ë phÏa trõèc âng bao, nÆu kháng ½·u trõèc cða tròc chμn vÙt sÁ bÙ hÆch lÅn do tràng lõìng chμn vÙt. BiÎn phŸp n¡y ph¨i ½õìc thúc hiÎn t−i bân ½iÌm, trÅn, dõèi v¡ hai m−n ½âi vèi m´t v¡ ½õéng bao bÏch nâi. ‡æ g¹y khîc cða m´t bÏch nâi thõéng ½õìc ½o b±ng thõèc lŸ v¡ ½æ kháng ½ãng tμm thõéng ½õìc ½o b±ng ½ãng hã so. NÆu cŸc sâ liÎu ½o ½õìc ê hai bÅn m−n b±ng nhau cÜ nghØa l¡ kháng cÜ sai lÎch. Tuy nhiÅn, theo cŸc sâ liÎu ½o ½õìc phÏa 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn trÅn v¡ phÏa dõèi, bÏch nâi tròc trung gian thõéng ê vÙ trÏ th¶p hçn do ½æ lÎch gμy ra bêi tràng lõìng tròc trung gian (½æ lÎch n¡y phò thuæc v¡o kho¨ng cŸch t÷ bÏch nâi tròc ½Æn ä ½ë). M´t bÏch thõéng nghiÅng xuâng phÏa dõèi. Trong phõçng phŸp l°p nghiÅng, do cŸc sâ liÎu ½æ g¹y khîc, ½æ kháng ½ãng tμm thõéng ½õìc tÏnh toŸn v¡ cho trong b¨n vÁ c¯ng tμm tròc cho nÅn ph¨i tiÆn h¡nh l°p rŸp sao cho cÜ thÌ ½−t ½õìc cŸc sâ liÎu l°p rŸp c¡ng g·n cŸc sâ liÎu n¡y c¡ng tât. Gièi h−n cho ph¾p t÷ 3 -5/100 mm. (Chî û : cŸc sâ liÎu ½o ê chu vi bÏch sÁ g¶p ½ái giŸ trÙ ½o ê tμm). Chî û : Do cŸc sâ liÎu n¡y thay ½äi r¶t nh−y tïy thuæc v¡o ½iËu kiÎn théi tiÆt v¡ théi ½iÌm ½o, möc ½æ chÅnh lÎch n¡y tõçng ½âi lèn (do ½æ biÆn d−ng cða thμn t¡u thay ½äi theo ½æ gi¬n nê vÞ t¡u v¡ tán boong dõèi Ÿnh sŸng m´t tréi), cŸch tât nh¶t l¡ tiÆn h¡nh viÎc ½o ½−c v¡o ban ½Åm vÖ v¡o théi ½iÌm n¡y, nhiÎt ½æ cða t¡u g·n nhõ kháng ½äi (khi c¯ng tμm tròc cñng nÅn chàn théi ½iÌm n¡y). Tuy nhiÅn r¶t khÜ bâ trÏ viÎc ½o ½−c v¡o ban ½Åm, vÖ vºy ph¨i ½Ë nghÙ nh¡ mŸy ½o cŸc sâ liÎu n¡y nhiËu l·n trong ng¡y (buäi sŸng, trõa v¡ tâi) v¡ dúa v¡o cŸc sâ liÎu n¡y ½Ì ½Ÿnh giŸ mài xu hõèng thay ½äi. Tïy thuæc v¡o kÆt qu¨ ½Ÿnh giŸ m¡ cÜ thÌ t¯ng gièi h−n cho ph¾p nÅu trÅn. Ph¨i lõu û ½Æn mài sai sâ do ½æ kháng vuáng gÜc giùa m´t bÏch v¡ tμm tròc. 2. L°p rŸp cŸc bu láng nâi CŸc bÏch nâi ½õìc doa lå trÅn bé vèi ½iËu kiÎn gh¾p nâi kháng cÜ ½æ lÎch (½iËu kiÎn 0-0). CŸc bu láng l°p vèi cŸc lå doa n¡y ½õìc chÆ t−o vèi cŸc ½æ dái l°p gh¾p cða bu láng v¡o kho¨ng +10/1000. Sau khi c¯ng tμm, cŸc ½o−n tròc ½õìc nâi vèi nhau b±ng cŸc bu láng tinh. ‡Ì l°p rŸp cŸc bu láng n¡y, thõéng ph¨i sø dòng kÏch d·u. Do ½æ ch´t phòc thuæc v¡o ½õéng kÏnh bu láng cho nÅn t¨i tràng ¾p thay ½äi trong ph−m vi t÷ 5-15 t¶n. ‡âi vèi cŸc t¡u nhÞ, t¨i tràng ¾p v¡o kho¨ng 2 t¶n l¡ ½ð v¡ cÜ thÌ sø dòng bîa cë trung ½Ì ½Üng cŸc bu láng v¡o. Do bu láng l¡ bu láng tinh cho nÅn cÜ thÌ ch× c·n ½¨m b¨o ½îng chÆ ½æ dung sai l°p gh¾p. Trõèc khi l°p bu láng, ph¨i bái ½·y ½ð ch¶t châng kÂt (MOLY COAT, sçn tr°ng) lÅn bË m´t cŸc bu láng v¡ lå kho¾t. Kháng ½õìc ½Ì võçng MOLY COAT trÅn cŸc bË m´t bÏch, vÖ nÜ sÁ l¡m bu láng quay theo xiÆt ch´t ½ai âc. Trong théi gian g·n ½μy, phõçng phŸp l°p l−nh ½¬ ½õìc ch¶p nhºn Ÿp dòng v¡ cÜ thÌ thúc hiÎn b±ng cŸch l¡m l−nh cŸc bu láng b±ng ½Ÿ khá. Trong trõéng hìp n¡y, cÜ thÌ ch× c·n kiÌm tra b¨ng cŸc sâ liÎu ½o dung sai l°p ¾p bu láng (kháng thÌ xŸc ½Ùnh ½õìc ½æ cöng ¾p bu láng). CÜ quan ½iÌm cho r±ng, cÜ nhiËu trõéng hìp, cŸc bu láng tinh l°p b±ng phõçng phŸp l°p l−nh bÙ kÂt l−i khi k¾o ra sau khi t¡u ½¬ tr¨i qua quŸ trÖnh khai thŸc. ViÎc kÂt n¡y cÜ thÌ do kháng sø dòng ch¶t châng kÂt khi l°p bu láng ho´c do nõèc ngõng tò trÅn bË m´t cða cŸc bu láng ½õìc l¡m l−nh. Chî û : Ph¨i kiÌm tra sau khi l°p bu láng tinh (sau khi chÆ ½æ l°p l−nh ½¬ trê l−i nhiÎt ½æ bÖnh thõéng) ½Ì ½¨m b¨o cŸc ½ai âc ½¬ ½õìc v´n ch´t thÏch ½Ÿng v¡ cÜ l°p cŸc chât chÀ châng thŸo lÞng. Trong phõçng phŸp l°p gh¾p n¡y, cŸc bu láng tinh cÜ thÌ thŸo v¡ l°p dÍ d¡ng nÆu ½õìc sø lû b±ng teflon (buláng NS), sø dòng thiÆt bÙ t−o ½æ c¯ng cho chÏnh bu láng (MOGRIP BOLT) v¡ thiÆt bÙ l°p ¾p (SKF SUPERGRIP BOLT) tõçng tú nhõ l°p ¾p tròc chμn vÙt. 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3. L°p rŸp bÏch nâi tròc kháng then Vèi cŸc bÏch nâi tròc kháng then, ph¨i ½¨m b¨o cŸc bÏch nâi thÞa m¬n cŸc giŸ trÙ cho ph¾p l°p ¾p b±ng cŸch ½¨m b¨o cŸc sâ liÎu vË cŸc chiËu d¡i l°p ¾p tõçng tú nhõ l°p ¾p chμn vÙt kháng then. 202 L°p rŸp mŸy chÏnh v¡ hæp gi¨m tâc 1. H¡n bÎ mŸy v¡ ½æ chÏnh xŸc cða cŸc bË m´t l°p rŸp BÎ mŸy ½õìc h¡n trong giai ½o−n ½Üng vÞ t¡u v¡ do chîng ½Üng vai trÝ quan tràng, kháng ½õìc ph¾p søa chùa sau khi ½¬ l°p rŸp mŸy chÏnh, cho nÅn, v¡o cŸc théi ½iÌm thÏch hìp, ph¨i kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o kháng cÜ ½õéng h¡n n¡o bÙ bÞ sÜt ho´c ½õéng h¡n quŸ nhÞ. Ph¨i ho¡n th¡nh viÎc sçn b¨o vÎ trõèc khi l°p mŸy chÏnh. Lõu û: Do cŸc bË m´t l°p rŸp thõéng hay bÙ v´n, xo°n do biÆn d−ng kÆt c¶u, c·n ph¨i xem x¾t kþ cŸc giŸ trÙ ½o ½õìc khi tiÆn h¡nh c¯ng tμm. 2. L°p rŸp c¯n ho´c ½ä keo CŸc c¯n ½õìc lãng v¡o giùa bÎ mŸy v¡ chμn mŸy ho´c hæp gi¨m tâc. Do chîng ½õìc câ ½Ùnh b±ng cŸc bu láng, cŸc chi tiÆt t−i vÙ trÏ l°p rŸp ph¨i ½õìc t−o m´t ph²ng n±m ngang t−i vÙ trÏ l°p rŸp trõèc khi l°p mŸy chÏnh. M´c dï cŸch tât nh¶t ½Ì kh°c phòc ½æ xo°n cða tán bÎ mŸy l¡ thay ½äi chiËu d¡y c¯n lÜt, nhõng cÜ trõéng hìp xø lÏ b±ng cŸch thay ½äi ½æ ph²ng cða tán bÎ mŸy trong ph−m vi sao cho chiËu d¡y cða tán bÎ mŸy kháng bÙ gi¨m mÞng quŸ. ‡æ vŸt cða c¯n lèn quŸ sÁ dÍ l¡m cho c¯n bÙ trõìt ra. C¯n lÜt thõéng ½õìc chÆ t−o t÷ th¾p vèi ½æ d¡y t÷ 45 - 60 mm kÌ c¨ dung sai cho ph¾p t÷ 5- 10 mm v¡ ½õìc b¡o ph±ng ½Æn chiËu d¡y ½o khi c¯ng tμm. Lîc n¡y, ½Ì l°p rŸp dÍ d¡ng, ph¨i t−o ½æ nghiÅng kho¨ng 1/100 cho bË m´t c¯n tiÆp xîc bÎ mŸy. Sau khi mŸy chÏnh ½õìc cung c¶p v¡ l°p ½´t chÏnh xŸc, chiËu cao cða t÷ng c¯n ½¬ ½õìc xŸc ½Ùnh. CŸc c¯n lÜt ½õìc lãng v¡o giùa bÎ mŸy v¡ chμn mŸy chÏnh ho´c hæp gi¨m tâc. Lîc n¡y, ph¨i kiÌm tra b±ng bæt m¡u ½Ì ½¨m b¨o ½æ tiÆp xîc tât giùa cŸc m´t cða c¯n vèi bÎ mŸy v¡ chμn mŸy (½æ tiÆp xîc ph¨i phμn bâ ½Ëu v¡ cÜ diÎn tÏch tiÆp xîc > 2/3 diÎn tÏch m´t c¯n). G·n ½μy, phõçng phŸp l°p c¯n b±ng keo (CHOCK FAST...) ½¬ ½õìc Ÿp dòng ræng r¬i. Trong phõçng phŸp n¡y, viÎc l°p cŸc c¯n kim lo−i ½õìc thay b±ng phõçng phŸp ½ä keo v¡ cÜ thÌ kháng c·n thúc hiÎn viÎc t−o ½æ ph²ng v¡ gia cáng bË m´t cða bÎ mŸy. Do kháng thÌ thúc hiÎn ½õìc viÎc ½iËu ch×nh sau khi ½¬ ½ä keo cho nÅn cŸc ½æ lÎch ph¨i ½õìc ½iËu ch×nh thÞa m¬n t÷ trõèc. 3. ‡æ kÏn nõèc cða cŸc bu láng l°p rŸp NÆu cŸc bu láng l°p mŸy chÏnh xuyÅn qua cŸc k¾t d·u trong ½Ÿy ½ái ho´c khoang trâng, ph¨i ½¨m b¨o ½æ kÏn nõèc giùa bÎ mŸy v¡ cŸc bu láng ho´c ½ai âc b±ng cŸch xem x¾t b¨n vÁ v¡ sau ½Ü thø b±ng khÏ sau khi ½¬ v´n ch´t cŸc bu láng. Do cŸc bu láng l°p rŸp cÜ thÌ ch−m v¡o cŸc sõén, sâng v¡ m¬ ê m´t dõèi cða tán bÎ mŸy v¡ mæt trong sâ cŸc cç c¶u n¡y cÜ thÌ ph¨i c°t bèt ½i, trõéng hìp n¡y ph¨i kiÌm tra xem viÎc xø lû ½¨m b¨o ½æ bËn (l°p thÅm cŸc thanh gia cõéng) cÜ thÞa m¬n kháng. 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 4. ‡æ ch´t cða cŸc bu láng l°p rŸp ‡æ ch´t cða cŸc bu láng l°p rŸp ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng phõçng phŸp gß bîa ho´c nÆu cÜ thÌ, b±ng cŸch rît ra sau khi ½¬ l°p c¯n. NÅn v´n ch´t cŸc bu láng n¡y mæt cŸch ½ãng ½Ëu b±ng Ÿp lúc d·u. V¡o théi ½iÌm n¡y, ph¨i kiÌm tra xem cÜ ½ð hai ½ai âc kháng. ‡ãng théi ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc 5 v¡ 6 dõèi ½μy. 5. T¶m ch´n hai m−n v¡ trõèc sau VÙ trÏ v¡ sâ lõìng cŸc bu láng tinh ½Ì l°p rŸp, cŸc t¶m ch´n hai m−n v¡ trõèc, sau phòc thuæc v¡o t÷ng lo−i mŸy chÏnh. Ph¨i kiÌm tra xem chîng cÜ ½·y ½ð v¡ phï hìp vèi b¨n vÁ l°p rŸp mŸy chÏnh kháng. Ph¨i ½¨m b¨o cŸc cç c¶u b¨o vÎ châng rçi cða cŸc chÅm ho´c ½ai âc sø dòng trÅn t¶m ch´n ½õìc l°p rŸp ½îng v¡ ½ð. Ph¨i lõu û ½Æn sú dÙch chuyÌn cða cŸc vÙ trÏ ½ë t−m théi ½Ì ½iËu ch×nh cŸc bu láng. 6. ‡æ co bÜp tròc khuýu Khi l°p mèi, cŸc khuýu tròc thõéng ½õìc l°p rŸp sao cho cÜ cŸc giŸ trÙ g·n vèi kÆt qu¨ ½o ½õìc khi thø t−i xõêng cða nh¡ chÆ t−o. M´c dï cŸc giŸ trÙ cho ph¾p cÜ khŸc nhau chît Ït tïy theo lo−i mŸy nhõng tháng thõéng giŸ trÙ cho ph¾p cða ½æ co bÜp tròc khuýu n±m trong ph−m vi 1/10,000 h¡nh trÖnh pÏt táng. ViÎc ½o ½−c ½õìc tiÆn h¡nh sau khi cŸc bu láng ½¬ ½õìc v´n ch´t v¡ hÎ tròc ½¬ ½õìc l°p gh¾p b±ng cŸc bu láng tinh. Do cŸc sâ liÎu ½o thay ½äi phò thuæc v¡o ½iËu kiÎn nhiÎt ½æ mŸy cho nÅn ph¨i tiÆn h¡nh ½o trõèc khi mŸy nguæi ½i sau khi thø ½õéng d¡i. 203 L°p rŸp ½æng cç mŸy phŸt 1. VÙ trÏ l°p rŸp ph¨i ½¨m b¨o thuºn tiÎn cho viÎc søa chùa v¡ b¨o dõëng ‡æng cç lai mŸy phŸt l¡ ½æng cç ‡i Å den ho´c tua bin hçi. ‡æng cç v¡ mŸy phŸt ½Ëu ½õìc thø t−i xõêng trÅn mæt bÎ ½ë chung. BÎ ½ë chung ½õìc l°p ½´t qua cŸc c¯n lÜt trÅn bÎ mŸy trong buãng mŸy trong xõêng. Do cŸc vÙ trÏ l°p rŸp ½¬ ½õìc nghiÅn cöu t÷ giai ½o−n thiÆt kÆ cç b¨n vÖ vºy ph¨i ph¨i xem x¾t trõèc cŸc v¶n ½Ë sau : (a) MŸy phŸt ½æng cç ‡i-Å-den C·n ph¨i chî û r±ng viÎc thay thÆ piston l¡ viÎc l¡m thõéng xuyÅn v¡ quan tràng. VÏ dò ph¨i kiÌm tra xem pal¯ng cÜ ½ð chiËu cao sao cho khi rît piston, thanh truyËn piston kháng bÙ ch−m v¡o sç mi, cŸc lan can vÙn tay cÜ c·n ph¨i thŸo ra kháng, cŸc ½õéng âng cÜ ¨nh hõêng ½Æn cáng viÎc kháng v¡ cÜ ½ð kháng gian ½Ì kiÌm tra v¡ vÎ sinh cŸc chi tiÆt ½õìc b¨o dõëng kháng v.v... Ngo¡i ra, do cŸc mŸy phŸt n¡y thõéng ½õìc l°p ½´t ê nhùng vÙ trÏ th¶p nh¶t trong buãng mŸy cho nÅn cŸc cæt châng cÜ thÌ ¨nh hõêng ½Æn cáng viÎc. Cñng c·n ph¨i xem x¾t ½Ì ½¨m b¨o cŸc âng tháng giÜ ½õìc bâ trÏ sao cho t−o ½õìc ½iËu kiÎn tháng thoŸng tât nh¶t trong trõéng hìp cŸc buãng mŸy cÜ hçi d·u. (b) MŸy phŸt tua bin Do cŸc n°p cða vÞ tua bin, vÞ hæp gi¨m tâc v.v... r¶t n´ng cho nÅn ph¨i l°p cŸc tai nμng trÅn cŸc d·m trÅn tr·n. M´c dï, vË nguyÅn t°c, cŸc âng hçi d¹n ½Æn cŸc van ½iËu khiÌn g·n ½μy thõéng l¡ lo−i kháng nâi bÏch nhõng thúc tÆ v¹n ph¨i cÜ sø dòng âng nâi b±ng bÏch, vÖ vºy ph¨i ½¨m b¨o cŸc bÏch nâi n¡y kháng ¨nh hõêng ½Æn viÎc mê cŸc van ½iËu 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  6. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn khiÌn v¡ vÞ tua bin, bË m´t cða cŸc bÏch n¡y kháng bÙ xo°n v¡ cÜ khe hê chÏnh xŸc giùa cŸc th¡nh ph·n sao cho tua bin kháng ph¨i chÙu cŸc lúc quŸ lèn. 2. L°p rŸp cŸc c¯n lÜt Ph¨i kiÌm tra cŸc c¯n lÜt giâng nhõ nÅu ê mòc 202-2. 3. ‡æ ch´t cŸc bu láng l°p rŸp Ph¨i kiÌm tra cŸc bu láng giâng nhõ nÅu ê mòc 202-2. 4. ‡æ co bÜp tròc khuýu Tháng thõéng, cŸc khuýu tròc ½õìc l°p ½´t theo cŸc giŸ trÙ ½o ½õìc khi thø t−i xõêng chÆ t−o. M´c dï ½æ co bÜp theo tiÅu chu¸n kháng ½õìc võìt quŸ 1/10.000 nhõng måi nh¡ chÆ t−o mŸy ½Ëu cÜ tiÅu chu¸n riÅng v¡ ½õìc nÅu trong sä tay hõèng d¹n vÖ vºy ph¨i tham kh¨o cŸc giŸ trÙ n¡y khi ½o. Tuy nhiÅn ph¨i lõu û r±ng ½æ co bÜp khi ½o ê tr−ng thŸi l−nh khŸc vèi khi ½o ê tr−ng thŸi nÜng. ThiÆt bÙ ½o ph¨i ½õìc ½´t bÅn trong cŸc te mæt lîc ½Ì cμn b±ng nhiÎt ½æ khi ½o. Trong biÅn b¨n ½o ph¨i cÜ ghi cŸc nhiÎt ½æ ½o ½õìc trong buãng mŸy v¡ trong cŸc te. 204 L°p rŸp cŸc phò tïng nãi hçi 1. VÙ trÏ l°p rŸp thuºn tiÎn cho b¨o dõëng v¡ søa chùa (a) Nãi hçi trò v¡ nãi hçi ½öng CŸc nãi hçi n¡y thõéng l°p trÅn cŸc t¡u nhÞ, do kháng gian trong buãng mŸy bÙ h−n chÆ cho nÅn ph¨i lõu û sao cho cÜ ½ð kháng gian ½Ì mê v¡ ½Üng cŸc cøa cða hæp khÜi v¡ ½Ì thay thÆ cŸc âng khÜi v¡ l°p cŸc lõèi v¡ tay vÙn lo−i di ½æng. (b) Nãi hçi âng nõèc Do lo−i nãi hçi n¡y thõéng ½õìc l°p trÅn cŸc t¡u lèn, cho nÅn cÜ thÌ dÍ d¡ng ½¨m b¨o cŸc kháng gian c·n thiÆt. 2. ‡æ ch´t cða cŸc bu láng chμn nãi hçi ‡æ ch´t ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng phõçng phŸp gß bîa. ‡Ì cŸc bu láng l°p v¡o cŸc lå á van cÜ ½æ trõìt tú do thÞa m¬n ½iËu kiÎn gi¬n nê, mæt sâ vÙ trÏ c·n ph¨i ½õìc câ ½Ùnh ch´t. CŸc vÙ trÏ n¡y ph¨i cÜ cŸc bu láng ½õìc câ ½Ùnh ch°c ch°n b±ng hai ½ai âc cÜ vÝng ½Îm. CŸc bu láng câ ½Ùnh ng°n ph¨i ½õìc thay b±ng bu láng d¡i hçn. Tháng thõéng cŸc bu láng cÜ t÷ 2÷3 vÝng ren nhá ra ngo¡i ½ai âc ½õìc coi l¡ cÜ ½ð chiËu d¡i. 3. ‡Ë phÝng dao ½æng do chÝng ch¡nh ngang v¡ dàc, xem x¾t rung ½æng v¡ gi¬n nê nhiÎt Ph¨i kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o cŸc vÙ trÏ l°p rŸp v¡ hõèng cða cŸc thanh gi±ng cÜ tŸc dòng tât v¡ an to¡n ½âi vèi rung ½æng v¡ gi¬n nê nhiÎt. Nh±m mòc ½Ïch n¡y, ph¨i thÞa m¬n cŸc ½iËu kiÎn sau : (a) Ph¨i sø dòng cŸc chât chÀ v¡ ½ai âc châng thŸo lÞng cÜ kÏch thõèc phï hìp sao cho kháng bÙ tuæt cŸc chât chÀ ho´c cŸc bu láng. 28 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  7. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (b) Hõèng v¡ kÏch thõèc cða cŸc lå á van cho gi¬n nê nhiÎt (thõéng thõéng, c−nh d¡i b±ng 1,5 l·n c−nh ng°n). (c) CŸc kÆt c¶u gia cõéng thμn t¡u ph¨i ½õìc sø dòng hiÎu qu¨ ½Ì nâi kÆt c¶u thμn t¡u vèi nãi hçi v¡ cŸc phò tïng nãi hçi. LiÅn quan ½Æn mòc (b) trÅn, måi trâng nõèc (ph·n trõèc ho´c sau) cða nãi hçi âng nõèc ph¨i ½õìc l°p ch´t ho¡n to¡n vèi cŸc chμn lo−i câ ½Ùnh v¡ t¶t c¨ cŸc chμn cða trâng nõèc khŸc v¡ cða cŸc b·u gÜp âng (pipe header) ph¨i l¡ lo−i chμn trõìt cÜ khe hê nh¶t ½Ùnh ½Ì câ ½Ùnh vèi ½iËu kiÎn cÜ tÏnh ½Æn gi¬n nê nhiÎt. CŸc kÏch thõèc cða khe hê ½õìc cho trong b¨n vÁ v¡ thõéng v¡o kho¨ng 0,5 ½Æn 1,0 mm. 4. L°p rŸp nãi hçi b±ng phõçng phŸp h¡n NÆu nãi hçi trò ½öng ½õìc l°p rŸp trúc tiÆp lÅn thμn t¡u b±ng phõçng phŸp h¡n, cÜ hai phõçng phŸp l°p rŸp, phõçng phŸp thö nh¶t, cŸc t¶m t−o th¡nh thμn nãi hçi ½õìc k¾o d¡i ra v¡ h¡n v¡o kÆt c¶u thμn t¡u, phõçng phŸp thö hai, cŸc vŸy l°p vèi thμn nãi hçi ½õìc h¡n v¡o kÆt c¶u thμn t¡u. Trong c¨ hai phõçng phŸp, ph¨i xem x¾t sao cho cÜ ½ð kháng gian ½Ì kiÌm tra v¡ vÎ sinh cŸc chi tiÆt phÏa dõèi cða nãi hçi v¡ ½Ì tháng giÜ. Ngo¡i ra, cŸc m¾p h¡n ph¨i ½õìc chu¸n bÙ thÞa m¬n. Kháng ch¶p nhºn h¡n gÜc. 5. CŸc kho¨ng cŸch xung quanh Kho¨ng cŸch giùa cŸc chi tiÆt ph¨i ½õìc kiÌm tra xem chîng cÜ bÙ ng°n hçn so vèi qui ½Ùnh trong Qui ph−m Ph·n 2-A/19.3 v¡ Hõèng d¹n 3/13.4-2 kháng. (a) Kho¨ng cŸch cða tán ½Ÿy bÅn trong (tán ½Ÿy trÅn cða ½Ÿy ½ái) M´c dï r¶t Ït trõéng hìp nãi hçi ½õìc l°p ½´t trÅn cŸc vÙ trÏ nhõ vºy, nhõng nÆu cÜ thÖ kho¨ng cŸch n¡y kháng ½õìc nhÞ hçn 457 mm. (b) Kho¨ng cŸch t÷ cŸc k¾t d·u dÍ chŸy (i) M´t sau cða nãi hçi, b·u hμm d·u v¡ lÝ ½ât ch¶t th¨i : Ït nh¶t 610 mm (ii) Ph·n trò cða tang nãi hçi, gÜc cða vÞ nãi hçi âng nõèc : Ït nh¶t 230 mm Ph·n khŸc cða nãi hçi : Ït nh¶t 460 mm 6. Bæ quŸ nhiÎt ngo¡i Ph¨i kiÌm tra xem chîng ½õìc l°p ½´t cÜ tÏnh ½Æn rung ½æng v¡ gi¬n nê nhiÎt nhõ mòc 3 kháng. 7. Bæ gi¨m nhiÎt ngo¡i Tõçng tú mòc 6. 8. Bæ hμm l−i ngo¡i Tõçng tú mòc 6. 9. B·u hμm trõèc kháng khÏ v¡ kÅnh d¹n khÏ 29 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  8. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn B·u hμm trõèc kháng khÏ ph¨i ½õìc kiÌm tra xem cŸc khe hê giùa cŸc chi tiÆt l¡m kÏn cÜ nhÞ hçn khe hê thiÆt kÆ do nh¡ chÆ t−o qui ½Ùnh kháng. CŸc kÅnh d¹n khÏ ph¨i ½õìc kiÌm tra xem chîng cÜ ½õìc câ ½Ùnh chÏnh xŸc v¡ ½õìc h¡n ½îng kháng. 10. HÎ thâng thiÆt bÙ ½ât d·u ThiÆt bÙ ½ât d·u ph¨i ½õìc kiÌm tra ½¨m b¨o chîng ½õìc l°p ½´t sao cho kháng thÌ thŸo ra nÆu kháng d÷ng viÎc c¶p d·u v¡ vÙ trÏ cða sîng phun cða thiÆt bÙ ½ât ph¨i giâng nhõ b¨n vÁ khi cŸc thiÆt bÙ ½ât ½õìc l°p v¡o vÙ trÏ ½ât. CŸc th¡nh quμy xung quanh thiÆt bÙ ½ât ph¨i ½õìc kiÌm tra ½¨m b¨o chiËu cao cða chîng kháng dõèi 200 mm. ‡âi vèi cŸc nãi hçi ½ât trÅn ½×nh, ph¨i ½¨m b¨o cŸc chi tiÆt nâi vèi kÆt c¶u thμn t¡u (cŸc âng c¶p nhiÅn liÎu) ph¨i l¡ cŸc mâi nâi âng mËm. 11. HÎ thâng mê van an to¡n v¡ cŸc nît x¨ Ph¨i kiÌm tra cŸc van mê ½Ì ½¨m b¨o cŸc c·n cða van an to¡n cÜ thÌ nμng chÏnh xŸc cŸc van v¡ cŸc ½õéng âng ½õìc ½´t ê cŸc vÙ trÏ dÍ th¶y. Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o cÜ cŸc nît x¨ ½Ì trŸnh ½àng nõèc. 12. VÙ trÏ cŸc Ÿp kÆ v¡ viÎc chiÆu sŸng Ngõéi trúc ca cÜ thÌ quan sŸt ½õìc Ÿp kÆ theo phõçng ngang l¡ tât nh¶t, nÆu cŸc Ÿp kÆ ½õìc ½´t t−i cŸc vÙ trÏ cao, chîng ph¨i ½õìc ½´t nghiÅng xuâng. CŸc ½¿n chiÆu sŸng nÅn cÜ cŸc mÜc treo sao cho tia chiÆu cða chîng ½õìc tºp trung v¡o cŸc Ÿp kÆ. 13. VÙ trÏ âng thðy v¡ viÎc chiÆu sŸng Tõçng tú nhõ mòc 12. Ngo¡i ra, vÙ trÏ âng thðy ph¨i ½õìc ½¨m b¨o thÞa m¬n vË ½æ nghiÅng v¡ rung ½æng khi t¡u chÝng ch¡nh ngang v¡ dàc. 14. B·u hμm nõèc tiÆt kiÎm khÏ th¨i Do b·u hμm nõèc tiÆt kiÎm khÏ th¨i ½õìc l°p t−i cŸc vÙ trÏ cao trong buãng mŸy vÖ vºy c·n ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp kh°c phòc nhõ ê Chõçng 3, ½´c biÎt l¡ ½âi vèi rung ½æng trong trõéng hìp cŸc t¡u cÜ mŸy chÏnh l¡ ½æng cç ‡i-Å-den. cñng ph¨i lõu û cÜ ½ð kháng gian c·n thiÆt cho viÎc søa chùa v¡ b¨o dõëng. 15. ThiÆt bÙ d·u nÜng (a) Ph¨i ½¨m b¨o k¾t gi¬n nê ½õìc bâ trÏ t−i vÙ trÏ cÜ ½ð cæt Ÿp cho thiÆt bÙ d·u nÜng. (b) Ph¨i ½¨m b¨o cÜ trang bÙ thiÆt bÙ dºp chŸy câ ½Ùnh v¡ thiÆt bÙ l¡m mŸt ½Ì sø dòng trong trõéng hìp hÞa ho−n do rÝ r× d·u nÜng t÷ cŸc chå vë cða ½õéng âng hμm v¡ b·u gÜp (header). 205 L°p rŸp cŸc mŸy phò khŸc Khi kiÌm tra l°p rŸp cŸc mŸy phò, ph¨i xem x¾t cŸc v¶n ½Ë sau : a. CŸc bu láng l°p rŸp ph¨i ½õìc v´n ch´t v¡ cŸc âng nâi kháng bÙ xo°n. b. CÜ ½ð kháng gian cho viÎc søa chùa, b¨o dõëng v¡ kiÌm tra. 30 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  9. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn c. CŸc thiÆt bÙ khêi ½æng, cŸc b¨ng theo dßi v¡ bŸo ½æng, cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn, chiÆu sŸng, Ÿp kÆ v¡ cŸc thiÆt bÙ khŸc dÍ bÙ hõ hÞng kháng ½õìc l°p ½´t trÅn vŸch ng¯n phÏa trõèc buãng mŸy do vŸch n¡y thõéng bÙ rung ½æng m−nh trong quŸ trÖnh dë h¡ng trÅn cŸc t¡u nhõ t¡u chê gå. Khi l°p ½´t t÷ng mŸy, ph¨i chî û cŸc ½iÌm sau : 1. MŸy n¾n khÏ v¡ li hìp Khi cÜ cŸc li hìp, ph¨i ½¨m b¨o ½æ th²ng h¡ng v¡ song song cða cŸc chi tiÆt chð ½æng v¡ bÙ ½æng l¡ phï hìp. Khi xem x¾t rung ½æng, nÅn kiÌm tra b±ng phõçng phŸp gß bîa ½Ì ½¨m b¨o cŸc sâng cða tán bÎ ½ë v¡ cŸc m¬ chung ½õìc ½´t trÅn cïng ½õéng th²ng vèi cŸc sâng bÅn dõèi s¡n. 2. CŸc bÖnh khÏ n¾n ‡âi vèi cŸc bÖnh khÏ n¾n lo−i n±m ngang, vÙ trÏ cða cŸc âng x¨ bÅn trong ph¨i ½õìc bâ trÏ ½îng. ‡âi vèi lo−i bÖnh khÏ n¾n ½öng, ph¨i cÜ cŸc t¶m ch´n châng rung hùu hiÎu. ‡âi vèi cŸc k¾t ½õìc treo trÅn tr·n, chîng ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho cŸc chi tiÆt treo v¡ cŸc chi tiÆt l°p v¡o k¾t kháng bÙ tºp trung öng su¶t. 3. Bçm Ph¨i kiÌm tra ½æ th²ng h¡ng giùa bçm v¡ má tç d¹n ½æng. (NÆu chîng ½õìc l°p trÅn 1 bÎ chung thÖ kháng c·n thiÆt ph¨i kiÌm tra ½æ th²ng h¡ng). ‡âi vèi cŸc bçm ½´t ½öng, do ½·u má tç d¹n ½æng cÜ thÌ bÙ l°c cho nÅn ph¨i kiÌm tra trong quŸ trÖnh ho−t ½æng. Ph¨i cÜ biÎn phŸp thÏch ½Ÿng ½Ì ng¯n ng÷a sú rÝ r× v¡ phun tÜe ch¶t lÞng t÷ cŸc bÏch l¡m kÏn. 4. B·u trao ½äi nhiÎt Ph¨i cÜ ½ð kháng gian cho viÎc søa chùa cŸc n°p ½ºy vïng nõèc v¡ ½Ì thay thÆ cŸc âng l¡m mŸt. 5. ThiÆt bÙ tŸch hçi ‡õéng x¨ cða van an to¡n v¡ van x¨ Ÿp ph¨i ½õìc d¹n ½Æn cŸc vÙ trÏ kháng ¨nh hõêng ½Æn con ngõéi ho´c thiÆt bÙ. Ph¨i cÜ ½ð kháng gian c·n thiÆt cho viÎc vÎ sinh, b¨o dõëng v¡ vºn h¡nh thiÆt bÙ tŸch hçi. 6. K¾t nhiÅn liÎu v¡ k¾t d·u bái trçn CŸc k¾t n¡y ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ dÍ ½Æn v¡ ½õìc tháng giÜ tât. Ph¨i cÜ th¡nh quμy xung quanh k¾t ½Ì ng¯n ng÷a viÎc tr¡n d·u rÝ r×. KÆt c¶u v¡ viÎc h¡n ph¨i ½¨m b¨o thÞa m¬n trŸnh rÝ r× d·u. NÆu c·n, ph¨i thø nõèc ½âi vèi cŸc th¡nh quμy. Ph¨i ½¨m b¨o cÜ cŸc biÎn phŸp thÏch hìp (vÏ dò cÜ cŸc bºc thang) ½Ì dÍ chui v¡o cŸc lå ngõéi chui. 7 K¾t t·ng v¡ k¾t kiÌm tra CŸc k¾t ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ ½õìc chiÆu sŸng tât v¡ dÍ ½Æn trong buãng mŸy. CŸc k¾t ph¨i ½õìc trang bÙ cŸc thiÆt bÙ kiÌm tra d·u thÏch hìp v¡ cÜ cŸc bºc lÅn xuâng ½Ì kiÌm tra. Ph¨i cÜ biÎn phŸp trŸnh hõ hÞng ½âi vèi mŸy mÜc ho´c trang thiÆt bÙ khŸc ngay c¨ khi nõèc tr¡n ra khÞi k¾t. 31 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  10. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 8 ThiÆt bÙ phμn li d·u nõèc ThiÆt bÙ phμn li d·u nõèc ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ cÜ thÌ tiÆn h¡nh b¨o dõëng, kiÌm tra v¡ vºn h¡nh dÍ d¡ng. NÆu t¡u n±m trong ph−m vi Ÿp dòng cða MARPOL, hÎ thâng âng, thiÆt bÙ v¡ kiÌm tra ho−t ½æng ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo danh mòc kiÌm tra (M¹u OPP.TG). 9 ThiÆt bÙ chõng c¶t Kháng gian l¡m viÎc ph¨i ½ð ½Ì thúc hiÎn cáng viÎc b¨o dõëng. 10. ThiÆt bÙ ½ât d·u th¨i Ngo¡i yÅu c·u ê mòc 9, thiÆt bÙ ½ât d·u th¨i ph¨i ½õìc l°p ½´t cŸch xa cŸc âng d·u ½ât v¡ cŸc k¾t d·u ½ât xung quanh nh±m mòc ½Ïch phÝng chŸy. 11. Chai khÏ CŸc chai khÏ ph¨i ½õìc ½´t trÅn cŸc bÎ ½ë c¡ng cao c¡ng tât nÆu cÜ thÌ, ½Ì ng¯n ng÷a ¯n mÝn t−i ½Ÿy cða cŸc chai khÏ. 12. Phò tïng dú trù cÜ kÏch thõèc lèn CŸc phò tïng dú trù cÜ kÏch thõèc lèn ph¨i ½õìc c¶t giù ê nhùng vÙ trÏ dÍ vºn chuyÌn, g·n vÙ trÏ søa chùa v¡ l°p ½´t. Ph¨i ½´c biÎt lõu û ½âi vèi cŸc t¡u b¾. Chîng ph¨i ½õìc câ ½Ùnh ch°c ch°n t−i nhùng vÙ trÏ Ït bÙ r× ho´c b¸n bêi nõèc v¡ d·u. CŸc bË m´t kim lo−i tr°ng cða b−c tròc v¡ cŸc bË m´t cða bŸnh r¯ng ph¨i ½õìc b¨o vÎ b±ng cŸc t¶m chÖ ... ½Ì trŸnh bÙ hõ hÞng ho´c biÆn d−ng do rçi ho´c bÙ cŸc vºt khŸc va v¡o. 13. ThiÆt bÙ lŸi (kÌ c¨ hÎ thâng d·u servo) Ph¨i kiÌm tra ê gÜc vuáng giùa ½õéng tμm xi lanh v¡ ½õéng tμm bŸnh lŸi cða mŸy lŸi lo−i pÏt táng trõìt (ram type) v¡ ½æ th²ng h¡ng cða ½õéng tμm bŸnh cŸnh v¡ ½õéng tμm bŸnh lŸi cða thiÆt bÙ lŸi lo−i cŸnh quay (vane type). Ph¨i trang bÙ chuáng bŸo möc d·u th¶p cho k¾t d·u cáng tŸc v¡ ph¨i cÜ hÎ thâng âng câ ½Ùnh ½Ì n−p l−i d·u cho k¾t d·u cáng tŸc. Ph¨i ½¨m b¨o sä tay hõèng d¹n vºn h¡nh cÜ nÅu cŸc phõçng phŸp chuyÌn ½äi cða hÎ thâng truyËn ½æng v¡ hÎ thâng ½iËu khiÌn. 14. CŸc thiÆt bÙ trong buãng bçm Ph¨i ½¨m b¨o hæp ½Îm kÏn cÜ kiÌu ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt ½õìc l°p ½´t t−i vÙ trÏ tròc d¹n ½æng bçm d·u h¡ng xuyÅn qua vŸch buãng mŸy v¡ khèp nâi giùa bçm v¡ ½æng cç truyËn ½æng l¡ khèp nâi mËm. Ph¨i ½¨m b¨o hæp ½Îm kÏn cÜ thÌ ½õìc bái trçn t÷ bÅn ngo¡i buãng bçm v¡ cÜ thiÆt bÙ ½o nhiÎt ½æ v¡ hÎ thâng bŸo ½æng nhiÎt ½æ cao. 15. CŸc thiÆt bÙ l°p ½´t bÅn ngo¡i buãng mŸy CŸc thiÆt bÙ n¡y cÜ thÌ bÙ rung ½æng v¡ cŸc ä ½ë cÜ thÌ bÙ hõ hÞng do cŸc bÎ ½ë kháng ½õìc gia cõéng thÏch ½Ÿng, do ½Ü ph¨i lõu û trong khi thø ½õéng d¡i. 32 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2