intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

82
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 3 Kiểm tra hệ thống nâng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 3

 1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 3 KiÌm tra hÎ thâng âng 301 KiÌm tra xŸc nhºn vºt liÎu, viÎc h¡n v¡ thø thðy lúc ½âi vèi cŸc âng nhÜm I, nhÜm II v¡ nhÜm III 1. KiÌm tra xŸc nhºn vºt liÎu v¡ kÆt c¶u (a) Vºt liÎu cða âng, van v¡ cŸc chi tiÆt ½õéng âng ph¨i ½õìc ½¨m b¨o phï hìp vèi b¨n vÁ hÎ thâng âng ½õìc duyÎt. (b) NÆu sø dòng cŸc vºt liÎu ½´c biÎt nhõ âng cao su, âng ch¶t dÀo v.v... thÖ chîng ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. (c) NÆu sø dòng chi tiÆt ½õéng âng cÜ kÆt c¶u ½´c biÎt nhõ cŸc ½·u nâi âng kiÌu kÂp (bite type), cŸc mâi nâi kháng h¡n v.v... cho ½õéng âng lo−i I v¡ lo−i II, chîng ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. (d) Ph¨i lõu û ½Æn gièi h−n sø dòng sao cho cŸc âng gang, cŸc van v¡ cŸc chi tiÆt ½õéng âng cÜ ½æ d¬n d¡i tõçng ½âi nhÞ hçn 12% kháng ½õìc sø dòng cho cŸc âng nhÜm I v¡ nhÜm II (tr÷ cŸc âng hçi). 2. ViÎc h¡n cŸc âng v¡ chi tiÆt ½õéng âng (a) Thì h¡n tham gia v¡o cŸc cáng viÎc h¡n quan tràng ph¨i cÜ chöng ch× thì h¡n do ‡¯ng kiÌm c¶p. (b) KiÌm tra ch¶t lõìng qui trÖnh h¡n NÆu sø dòng cŸc cáng nghÎ h¡n nhõ h¡n th¾p - SUS, h¡n th¾p-hìp kim nhám v.v... ho´c cŸc qui trÖnh h¡n ½´c biÎt nhõ h¡n ma sŸt, h¡n tia ½iÎn tø, h¡n plasma, h¡n laze v.v..., ph¨i ½¨m b¨o cŸc qui trÖnh h¡n ½¬ ½õìc duyÎt qua viÎc kiÅm tra ch¶t lõìng qui trÖnh h¡n trõèc khi b°t ½·u cáng viÎc h¡n. (c) KiÌm tra m¾p h¡n CŸc ½õéng âng sø dòng trong cŸc ½iËu kiÎn nhiÎt ½æ ho´c Ÿp su¶t cao nhõ cŸc âng hçi chÏnh, cŸc ½õéng âng cða hÎ thâng ½iËu khiÌn chμn vÙt biÆn bõèc v.v... ph¨i ½õìc kiÌm tra viÎc chu¸n bÙ m¾p h¡n trõèc khi tiÆn h¡nh h¡n. (d) Gia nhiÎt cŸc chi tiÆt h¡n Ph¨i tiÆn h¡nh viÎc gia nhiÎt tïy theo lo−i âng v¡ chiËu d¡y cða âng (B¨ng 3/11.6.3-1 cða Hõèng d¹n Ÿp dòng Qui ph−m). ViÎc gia nhiÎt ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh ½ãng ½Ëu b±ng khÏ a-xÅ-ti-len ho´c propan vèi á xy ½Æn ph−m vi thÏch hìp (tháng thõéng, mæt phÏa kho¨ng 300-500 mm tÏnh t÷ ½õéng h¡n). (e) Xø lÏ nhiÎt sau h¡n v¡ kiÌm tra kháng phŸ hðy ‡âi vèi viÎc xø lÏ nhiÎt sau h¡n v¡ kiÌm tra kháng phŸ hðy, nÅn lºp trõèc b¨ng trong ½Ü nÅu rß nhùng ph·n c·n tiÆn h¡nh phï hìp vèi qui ½Ùnh 11.6.4 v¡ 11.6.5, Ph·n 3 cða Qui ph−m. Sau ½Ü tiÆn h¡nh theo B¨ng 3/11.6 Ph·n 3 cða Qui ph−m. (f) KiÌm tra mâi h¡n ViÎc kiÌm tra cŸc chi tiÆt ½õìc h¡n thõéng ½õìc tiÆn h¡nh trong khi thø thðy lúc t−i xõêng chÆ t−o. Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau : • CŸc mâi h¡n kháng bÙ chïm chμn (overlap) ho´c bÙ c°t chμn. 33 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn • Kháng cÜ cŸc vÆt rå (pit) trong mâi h¡n • KÏch thõèc cða mâi h¡n gÜc ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u. • ChiËu cao cða mâi h¡n ph¨i phï hìp. • Mâi h¡n ph¨i ng¶u • Ph¨i l¡m s−ch ho¡n to¡n x×. • CŸc bÏch nâi kháng bÙ biÆn d−ng do h¡n. • Mài ½iËu kiÎn h¡n t−i cŸc mâi h¡n giŸp mâi v¡ cŸc chi tiÆt rÁ nhŸnh ph¨i thÞa m¬n. 3. Xø lû nhiÎt sau khi gia cáng âng Trõéng hìp cŸc âng th¾p l°ng ho´c âng th¾p hìp kim khi bÙ uân ½Æn bŸn kÏnh uân nhÞ hçn ho´c b±ng 4 l·n ½õéng kÏnh ngo¡i âng thÖ ph¨i ½õìc thõéng hoŸ ho´c thõéng hoŸ/tái. (Hõèng d¹n Ÿp dòng Qui ph−m mòc 3/13.4.4). 4. Thø thðy lúc (a) Thø thðy lúc trõèc khi l°p ½´t xuâng t¡u CŸc ½õéng âng sau quŸ trÖnh gia cáng, cŸc van v¡ cŸc chi tiÆt ½õéng âng ph¨i ½õìc thø thðy lúc vèi Ÿp su¶t nhõ qui ½Ùnh trong Qui ph−m. Trong trõéng hìp n¡y, cŸc h−ng mòc cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ nhÞ hçn 1,0 MPa v¡ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ kháng võìt quŸ 230oC cÜ thÌ ½õìc thø t−i xõêng chÆ t−o. CŸc yÅu c·u sau c·n ph¨i chî û trong quŸ trÖnh thø : • Kháng ½õìc sø dòng vºt liÎu giÝn l¡m cŸc t¶m ½Îm (½Ì b¨o vÎ cŸc cáng nhμn kháng bÙ thõçng tÏch do tia nõèc). • CŸc tiÅu chu¸n cða bÏch nâi ph¨i thÞa m¬n. • CŸc âng yÅu c·u ph¨i ð ph¨i ½õìc ð. • Kháng xu¶t hiÎn rÝ r× ê cŸc chi tiÆt h¡n ho´c cŸc chi tiÆt khŸc. • Ph¨i h¡n l¡m kÏn trÅn cŸc bË m´t bÅn trong cða cŸc chi tiÆt ½õìc h¡n bÏch. • CŸc chi tiÆt ½õìc h¡n v¡ cŸc chi tiÆt xuyÅn qua m´t trong âng ph¨i ½õìc m¡i nh³n. • Trong trõéng hìp t¶m lÜt lõng ½õìc thŸo ra sau khi h¡n, kháng ½õìc cÜ khuyÆt tºt xu¶t hiÎn bÅn trong cŸc chi tiÆt ½õìc uân v¡ cŸc chi tiÆt ½õìc h¡n cÜ t¶m lÜt lõng. • BŸn kÏnh uân âng ph¨i Ït nh¶t b±ng 2 l·n ½õéng kÏnh ngo¡i âng tr÷ trõéng hìp ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t ½´c biÎt. • Kháng xu¶t hiÎn cŸc khuyÆt tºt trong cŸc nÆp nh¯n do uân. • Kháng cÜ cŸc khuyÆt tºt nhõ cŸc vÆt dºp ho´c cŸc vÆt kÂp v.v... trÅn bË m´t ngo¡i cða âng. • CŸc bË m´t bÏch sau khi ½õìc gia cáng tinh ph¨i ½õìc l°p ½´t vuáng gÜc vèi ½õéng tμm âng. 302 CŸc h−ng mòc kiÌm tra nÜi chung TÖnh tr−ng âng ph¨i ½õìc kiÌm tra c¸n thºn v¡ lõu û ½Æn cŸc næi dung sau : (a) T¶t c¨ cŸc âng, van v¡ cŸc chi tiÆt âng, cŸc cŸn v¡ c·n van v.v... ph¨i ½õìc l°p ½´t ch°c ch°n v¡ trõéng hìp chîng ½õìc l°p t−i cŸc vÙ trÏ dÍ bÙ hõ hÞng thÖ ph¨i cÜ biÎn phŸp b¨o vÎ thÏch hìp. NÆu chîng ½õìc b¨o vÎ b±ng cŸc n°p che ch°n thÖ cŸc n°p n¡y ph¨i l¡ lo−i dÍ thŸo. 34 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (b) Giùa âng v¡ âng, giùa âng v¡ thiÆt bÙ ho´c giùa âng v¡ kÆt c¶u thμn t¡u ph¨i cÜ khe hê thÏch hìp (kho¨ng 20mm l¡ v÷a). Chîng kháng ½õìc ch−m v¡o nhau trong trõéng hìp bÙ rung ½æng v.v... (c) ViÎc ½i âng ph¨i ½¨m b¨o sao cho kháng khÏ ho´c ch¶t x¨ kháng bÙ ½àng l−i trong âng. Ph¨i cÜ hÎ thâng x¨ khÏ ho´c hÎ thâng x¨ c´n nÆu kháng khÏ ho´c c´n cÜ thÌ tÏch tò l−i. (d) CŸc vÙ trÏ hê cða van an to¡n v¡ âng x¨ ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ sao cho kháng gμy nguy hiÌm cho ngõéi ho´c l¡m hÞng thiÆt bÙ ½iÎn. (e) Ph¨i xem x¾t (vÏ dò ph¨i trang bÙ cŸc mâi nâi thŸo ½õìc) ½Ì sao cho viÎc b¨o dõëng v¡ thay thÆ ½õéng âng cÜ thÌ ½õìc tiÆn h¡nh dÍ d¡ng v¡ ½õéng âng kháng c¨n trê viÎc søa chùa v¡ b¨o dõëng thiÆt bÙ. (f) ‡õéng âng ph¨i ½õìc l°p rŸp cÜ tÏnh ½Æn viÎc d¬n nê ho´c co ngÜt âng. (g) ‡õéng âng ph¨i ½õìc bâ trÏ cÜ tÏnh ½Æn tŸc ½æng xo°n cða thμn t¡u. (h) CŸc van ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ thuºn tiÎn cho viÎc thao tŸc. NÆu buæc ph¨i bâ trÏ chîng t−i cŸc vÙ trÏ cao ho´c nhùng vÙ trÏ khÜ tiÆp cºn thÖ ph¨i bâ trÏ chå ½öng ho´c nâi d¡i c·n ½iËu khiÌn. (i) CŸc ½õéng âng v¡ thiÆt bÙ, cŸc ½õéng âng vèi cŸc ½õéng âng, cŸc ½õéng âng vèi cŸc chi tiÆt âng ph¨i ½õìc l°p rŸp mæt cŸch hìp lû. Ph¨i trŸnh viÎc câ ½Ùnh chîng kháng ½ãng ½Ëu. (j) CŸc giŸ ½ë âng kháng ½õìc câ ½Ùnh cŸc ph·n gi¬n nê, co ngÜt ho´c di chuyÌn cða âng. (k) CŸc giŸ ½ë âng ph¨i ½õìc câ ½Ùnh hìp lÏ sao cho kháng ¨nh hõêng x¶u ½Æn thiÆt bÙ ho´c ½õéng âng. (l) NÆu cŸc âng cÜ kÏch thõèc lèn ½õìc l°p dàc theo tán vÞ ho´c vŸch k¾t, cŸc giŸ ½ë âng ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i cŸc vÙ trÏ m¡ tán vÞ ho´c vŸch k¾t ½¬ gia cõéng ê phÏa ngõìc l−i. (m) Ph¨i sø dòng cŸc d¨i dÂt ½Ì ½ë cŸc âng th¾p v¡ âng hìp kim ½ãng. Ph¨i lãng cŸc t¶m chÖ v¡o ½Ì b¨o vÎ. (n) NÅn sø dòng cŸc mâi nâi h¡n ½Ì nâi cŸc âng nhiÅn liÎu dõèi boong v¡ cŸc ph·n âng cÜ nhiÎt ½æ cao nhõ âng khÏ x¨ .... Kháng nÅn sø dòng cŸc mâi nâi bÏch. (o) CŸc mâi nâi cða cŸc âng hμm cða cŸc k¾t nhiÅn liÎu trong ½Ÿy ½ái, cŸc k¾t sμu nhiÅn liÎu, cŸc k¾t nhiÅn liÎu réi, cŸc k¾t gom d·u bái trçn, cŸc k¾t l°ng d·u bái trçn v.v... nÅn l¡ lo−i h¡n nÆu cÜ thÌ. (p) NÆu sø dòng k¾t ½Ÿy ½ái trong buãng mŸy l¡m k¾t x¨ v¡ cŸc âng x¨ cÜ ½·u hê trong buãng mŸy d¹n ½Æn cŸc k¾t x¨, ph¨i cÜ van ng°t ho´c van mæt chiËu thÏch hìp trÅn ½õéng âng x¨. (q) Ph¨i cÜ van ng°t trÅn vŸch ng¯n phÏa trõèc cho ½õéng âng hît k¾t ½uái. (r) NÆu cŸc k¾t nõèc l¡m mŸt cho cŸc ä ½ë âng bao tròc bái trçn b±ng d·u (VD: k¾t ½uái t¡u) cÜ cŸc van kiÌm tra möc, ph¨i trang bÙ cŸc van ng°t t−i vŸch ng¯n v¡ van kiÌm tra möc ph¨i ½õìc bâ trÏ kË bÅn (hai van ng°t ho´c mæt van tú ½Üng). (s) ‡μm xuyÅn cða tròc van Trong trõéng hìp cŸc âng xuyÅn qua cŸc vŸch kÏn nõèc, boong, tán nÜc ho´c vŸch cða k¾t sμu chöa nõèc ho´c cŸc tán ½Ÿy trÅn, ph¨i cÜ biÎn phŸp ½Ì ½¨m b¨o tÏnh kÏn nõèc cða chîng. CŸc tròc cða cŸc lo−i van khŸc nhau kháng ½õìc xuyÅn qua cŸc ph·n chÙu cæt Ÿp ch¶t lÞng nhõ tán ½Ÿy cða k¾t cao (shoulder tanks), cŸc tán ½Ÿy trÅn dïng l¡m ½Ÿy k¾t v.v... 35 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÆu cŸc âng buæc ph¨i ½i qua cŸc ph·n nhõ vºy, ph¨i xem x¾t kØ lõëng. VÏ dò, ph¨i cÜ cŸc âng b¨o vÎ cho cŸc hæp ½Îm kÏn ½Ì trŸnh cæt Ÿp ch¶t lÞng. (t) CŸc mâi nâi trõìt Kháng ½õìc sø dòng cŸc mâi nâi trõìt trong cŸc khoang h¡ng, k¾t sμu v¡ cŸc khoang khÜ tiÆp cºn khŸc. CŸc ½o−n nâi cða cŸc âng hît khá v¡ d±n cða cŸc khoang n¡y ph¨i l¡ lo−i nâi bÏch ho´c h¡n. Tuy nhiÅn, cÜ thÌ sø dòng cŸc mâi nâi trõìt ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. CŸc mâi nâi trõìt cñng cÜ thÌ sø dòng cho cŸc âng hît cða cŸc k¾t ½Ÿy ½ái, nÆu cŸc âng hît n¡y hît cïng ch¶t lÞng nhõ ch¶t lÞng trong k¾t. Mâi nåi trõìt ph¨i tho¨ m¬n 12.3-3 cða Qui ph−m. (u) M¬ m¡u cða cŸc ½õéng âng (cÜ thÌ tham kh¨o theo tiÅu chu¸n JIS F7005 dõèi ½μy) ‡õéng âng M¡u phμn biÎt ‡õéng âng M¡u phμn biÎt ‡õéng âng nõèc ngàt Xanh nõèc biÌn ‡õéng âng hçi nõèc B −c ‡õéng âng nõèc biÌn Xanh lŸ cμy ‡õéng âng khÏ n¾n XŸm ‡õéng âng d·u ½ât ‡Þ ‡õéng âng hît khá ‡en ‡õéng âng d·u bái trçn V¡ng ‡õéng âng d·u nÜng V¡ng 2. ‡õéng âng g·n thiÆt bÙ ½iÎn Kháng ½õìc bâ trÏ ½õéng âng g·n thiÆt bÙ ½iÎn nhõ mŸy phŸt, b¨ng ½iÎn, thiÆt bÙ ½iËu khiÌn v.v... ½Æn möc cÜ thÌ. NÆu buæc ph¨i bâ trÏ cŸc ½õéng âng t−i cŸc vÙ trÏ nhõ thÆ thÖ ph¨i sø dòng cŸc mâi nâi cÜ kÆt c¶u ng¯n ng÷a sú rÝ r×. 3. Bâ trÏ cŸc ½õéng âng nõèc c¶p nãi hçi trong cŸc k¾t d·u v¡ cŸc ½õéng âng d·u trong k¾t nõèc c¶p nãi hçi CŸc ½õéng âng nõèc c¶p nãi hçi kháng ½õìc ½i xuyÅn qua cŸc k¾t d·u v¡ cŸc ½õéng âng d·u kháng ½õìc ½i xuyÅn qua cŸc k¾t nõèc c¶p nãi hçi. 4. ‡Îm kÏn cho cŸc thiÆt bÙ ½õéng âng Ph¨i ½¨m b¨o r±ng cŸc ½Îm kÏn cho cŸc thiÆt bÙ âng ½õìc lúa chàn v¡ sø dòng phï hìp vèi cŸc tiÅu chu¸n qui ½Ùnh (TiÅu chu¸n JIS ho´c tõçng ½õçng) v.v... cÜ x¾t ½Æn lo−i cáng ch¶t, Ÿp su¶t, nhiÎt ½æ ... trong âng. NÆu ½Îm ½õìc sø dòng kháng ph¨i l¡ lo−i ami¯ng, ph¨i ½¨m b¨o r±ng cŸc cáng viÎc ½õìc tiÆn h¡nh theo cŸc hõèng d¹n cða cŸc nh¡ chÆ t−o ½Îm ½âi vèi cŸc lõu û nhõ lo−i ½Îm, má men v´n ch´t v.v... 5. ‡Ë phÝng sú b°n tÜe d·u dÍ chŸy Ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp ½Ë phÝng viÎc phun tÜe t−i cŸc chå nâi bÏch v¡ cŸc chå nâi ½´c biÎt. NÆu chõa cÜ tiÅu chu¸n cò thÌ cÜ thÌ Ÿp dòng biÎn phŸp bàc cŸch li theo JIS F7008 l¡ biÎn phŸp châng phun tÜe hiÎu qu¨. Chî û : NÆu cÜ ½õéng âng khÏ x¨ nhiÎt ½æ cao trong ph−m vi 3 m, ngay c¨ khi chîng ½õìc bàc cŸch nhiÎt, thÖ cŸc mâi nâi cða cŸc âng d·u ½ât ho´c d·u nÜng cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ võìt 36 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn quŸ 0,4 MPa ph¨i ½õìc Ÿp dòng cŸc biÎn phŸp châng phun tÜe, ngay c¨ ½âi vèi cŸc âng lo−i III. 6. ‡iÌm lõu û khi l°p cŸc thiÆt bÙ v¡ khÏ cò v¡o cŸc vŸch ng¯n phÏa trõèc buãng mŸy Khi l°p cŸc thiÆt bÙ ho´c khÏ cò lÅn vŸch trõèc cða buãng mŸy ph¨i x¾t ½Æn sú rung ½æng do l¡m h¡ng. 7. ‡iÌm lõu û khi sø dòng cŸc ½õéng âng mËm (PVC, GRP, v.v...) CŸc âng b±ng PVC v¡ GRP cÜ thÌ sø dòng ½âi vèi cŸc ½õéng âng kháng quan tràng. 8. Gièi h−n sø dòng cŸc van bõèm cÜ ½Îm kÏn b±ng cao su CŸc van bõèm cÜ ½Îm kÏn b±ng cao su l°p trÅn cŸc ½õéng âng cÜ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ t÷ 70oC trê lÅn ho´c Ÿp su¶t thiÆt kÆ võìt quŸ 1,6 MPa ph¨i l¡ lo−i ½õìc duyÎt. 303 HÎ thâng âng d±n v¡ hît khá (kÌ c¨ cŸc ½õéng âng ngo¡i buãng mŸy) 1. CŸc hâ hît khá (a) CŸc hâ hît khá ê tán ½Ÿy trÅn cða ½Ÿy ½ái ph¨i cÜ chiËu sμu nhÞ hçn 1/2 chiËu cao cða k¾t ½Ÿy ½ái tr÷ cŸc hâ hît khá t−i ½uái h·m tròc. CŸc tán ½Ÿy cða hâ hît khá ph¨i cŸch tán ½Ÿy t÷ 475mm trê lÅn v¡ thÌ tÏch cŸc hâ hît khá kháng ½õìc nhÞ hçn 0,17 m3. (b) NÆu khoang ½õìc hît khá quŸ nhÞ ho´c kháng cÜ ½ð kháng gian ½Ì bâ trÏ hâ hît khá, cÜ thÌ sø dòng cŸc mñ hît khá b±ng th¾p. (c) Qui ½Ùnh ½âi vèi cŸc hâ hît khá (i) Hâ hît khá trong cŸc khoang h¡ng NÆu cŸc tán ½Ÿy ½ái k¾o d¡i ½Æn hai m−n t¡u thÖ ph¨i ½´t cŸc hâ hît khá ê c¨ hai bÅn m−n. CŸc hâ hît khá ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng nçi tán ½Ÿy ½ái cÜ nhùng ph·n trñng xuâng. (ii) Hâ hît khá trong buãng mŸy Ph¨i ½´t cŸc hâ hît khá ê c¨ hai m−n ½âi vèi cŸc buãng mŸy cÜ kÆt c¶u ½Ÿy ½ái. (iii) Khi buãng mŸy chÏnh, buãng nãi hçi v¡ cŸc buãng mŸy phò ½õìc ng¯n cŸch b±ng cŸc vŸch kÏn nõèc v¡ måi buãng ½Ü ½Ëu cÜ ½Ÿy ½ái k¾o d¡i ra hai bÅn m−n thÖ trong måi buãng ph¨i ½´t cŸc hâ hît khá ê c¨ hai bÅn m−n. 2. Van mæt chiËu, hæp x¨ c´n, hæp lõèi làc v¡ cŸc ½o−n âng cuâi cïng nâi vèi hæp x¨ c´n (a) CŸc van mæt chiËu (i) T¶t c¨ cŸc van trong hæp van hît khá ph¨i l¡ van mæt chiËu. Tuy nhiÅn, nÆu måi ½õéng âng hît khá ½Ëu cÜ mæt van mæt chiËu v¡ nõèc biÌn, nõèc trong cŸc khoang kháng bÙ tr¡n ra ngo¡i t÷ cŸc ½·u âng hît khá thÖ cŸc van trong hæp van hît khá kháng c·n l¡ van mæt chiËu. (ii) Van mæt chiËu trong cŸc ½õéng âng hît khá ph¨i l¡ lo−i van ch´n mæt chiËu. (b) Hæp x¨ c´n, hæp lõèi làc v¡ cŸc ½o−n âng cuâi nâi vèi hæp x¨ c´n (i) Ph¨i cÜ cŸc hæp x¨ c´n cÜ n°p dÍ thŸo l°p cho cŸc âng hît khá buãng mŸy v¡ h·m tròc, cŸc hæp x¨ c´n n¡y ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ dÍ tiÆp cºn t÷ s¡n buãng mŸy. Ngo¡i ra, cŸc âng cuâi ½õìc nâi vèi phÏa hît cða cða hæp x¨ c´n ph¨i th²ng. 37 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (ii) T−i cŸc ½·u cða âng hît khá trong måi khoang h¡ng, ph¨i trang bÙ cŸc hæp lõèi làc cÜ thÌ vÎ sinh ½õìc m¡ kháng c·n ph¨i thŸo bÏch nâi n¡o cða âng hît. Måi lå kho¾t cða lõèi làc ph¨i cÜ ½õéng kÏnh kháng ½õìc võìt quŸ 10 mm. Täng diÎn tÏch cða cŸc lå lõèi làc ph¨i Ït nh¶t b±ng 3 l·n diÎn tÏch m´t c°t ngang âng hît. 3. VÙ trÏ thao tŸc cŸc van ng°t Måi van cða ½õéng âng hît khá ph¨i cÜ c·n thao tŸc bÅn trong buãng mŸy ho´c h·m tròc ho´c cÜ thÌ ½iËu khiÌn t÷ xa t−i vÙ trÏ dÍ tiÆp cºn. 4. CŸc ½õéng âng d±n v¡ hît khá xuyÅn qua cŸc k¾t sμu chöa nõèc (d·u) tr÷ cŸc k¾t nõèc d±n (a) CŸc âng hît nhõ âng hît khá, âng d±n v.v.. t÷ cŸc k¾t khŸc kháng ½õìc xuyÅn qua cŸc k¾t sμu chöa d·u h¡ng, tr÷ trõéng hìp cŸc âng n¡y ½õìc ½i trong cŸc h·m chöa âng ½õìc bâ trÏ trong cŸc k¾t sμu chöa d·u. (b) NÆu cŸc âng hît khá xuyÅn qua cŸc k¾t nõèc (d·u) kháng ph¨i l¡ cŸc k¾t sμu chöa d·u h¡ng ho´c nÆu cŸc âng hît nõèc d±n xuyÅn qua cŸc k¾t sμu chöa nõèc kháng ph¨i k¾t nõèc d±n thÖ kháng c·n ph¨i cÜ h·m âng, nhõng ph¨i sø dòng âng cÜ chiËu d¡y lèn hçn v¡ t¶t c¨ cŸc ½·u nâi âng ph¨i l¡ kiÌu h¡n. Tham kh¨o Qui ph−m vË viÎc sø dòng âng cÜ chiËu d¡y lèn. 5. CŸc âng hît khá xuyÅn qua cŸc k¾t d±n thõéng xuyÅn CŸc âng hît khá xuyÅn qua cŸc k¾t sμu chöa nõèc d±n thõéng xuyÅn ph¨i ½õìc ½i trong cŸc h·m âng kÏn nõèc ho´c d·u ho´c ph¨i t¯ng chiËu d·y âng th¾p. NÆu sø dòng cŸc âng th¾p cÜ chiËu d·y lèn, cÜ thÌ sø dòng cŸc mâi nâi bÏch nÆu cŸc mâi nâi bÏch n¡y ½õìc thiÆt kÆ vèi Ÿp su¶t danh nghØa cao hçn Ÿp su¶t thiÆt kÆ danh nghØa mæt bºc. 6. HÎ thâng âng hît khá buæc ph¨i xuyÅn qua cŸc ½Ÿy ½ái Ph¨i trang bÙ cŸc van mæt chiËu t−i cŸc ½·u hê. CÜ thÌ ch¶p nhºn viÎc sø dòng van ng°t nhõng chîng ph¨i cÜ thÌ ½Üng ½õìc t−i cŸc vÙ trÏ dÍ tiÆp cºn. 304 HÎ thâng âng nõèc c¶p nãi hçi 1. VÙ trÏ l°p rŸp cŸc k¾t t·ng CŸc k¾t t·ng ph¨i ½õìc ½´t t−i cŸc vÙ trÏ sao cho nõèc x¨ t÷ cŸc b·u ngõng, thiÆt bÙ l¡m mŸt nõèc x¨ cÜ Ÿp su¶t khÏ quyÌn cÜ thÌ dÍ d¡ng ch¨y v¡o. CŸc k¾t t·ng ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho cÜ thÌ dÍ d¡ng kiÌm tra cŸc tÖnh tr−ng nõèc c¶p trong k¾t v¡ dÍ d¡ng tŸch d·u l¹n trong quŸ trÖnh c¶p nõèc. ThiÆt bÙ tŸch d·u ph¨i cÜ thÌ dÍ d¡ng thŸo ra v¡ vÎ sinh. Ngay c¨ trong trõéng hìp x¶u nh¶t, cÜ nghØa l¡ cÜ nhiËu d·u ch¨y v¡o trong k¾t t·ng trong quŸ trÖnh c¶p nõèc, d·u ph¨i ½õìc tŸch ra ½Æn möc cÜ thÌ m¡ kháng l¡m b¸n k¾t. 2. KÆt c¶u v¡ cŸc âng phò cða k¾t kiÌm tra CŸc k¾t kiÌm tra ph¨i ½õìc ½´t t−i nhùng vÙ trÏ m¡ t÷ ½Ü ch¶t lÞng ch¨y v¡o cŸc k¾t cÜ vŸch ng¯n b±ng tràng lúc v¡ ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho dÍ d¡ng xŸc ½Ùnh v¡ tŸch ½õìc d·u l¹n v¡o. Hçi x¨ sau khi hμm nÜng d·u vË ph¨i ½õìc d¹n ½Æn k¾t kiÌm tra. 38 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 305 HÎ thâng âng thäi cða nãi hçi CŸc van thäi ph¨i cÜ kÆt c¶u ng¯n ½õìc viÎc l°ng ½àng cŸc c´n v¡ ch¶t kÆt tða. CŸc ½o−n âng cŸch ph¨i cÜ ½ð chiËu d¡y ½Ì phÝng trõéng hìp bÙ ¯n mÝn v¡ m¡i mÝn. NÆu cÜ t÷ 2 âng thäi nãi hçi nâi vèi nhau thÖ måi âng thäi ph¨i cÜ van ch´n mæt chiËu. 306 HÎ thâng âng hçi nõèc v¡ hÎ thâng âng x¨ (kÌ c¨ cŸc khoang kháng ph¨i l¡ buãng mŸy) 1. CŸc ½iÌm nâi âng hçi nõèc cÜ nhiÎt ½æ v¡ Ÿp su¶t cao phòc vò mŸy chÏnh Trong nhiËu trõéng hìp, cŸc âng hçi nõèc Ÿp su¶t cao v¡ nhiÎt ½æ cao kháng cÜ mâi nâi bÏch. Trong cŸc trõéng hìp n¡y, do cáng viÎc h¡n ½õìc tiÆn h¡nh trÅn t¡u, do ½Ü sau khi h¡n ph¨i yÅu c·u kiÌm tra kháng phŸ hðy v¡ xø lû nhiÎt sau h¡n. Vèi cŸc mâi nâi bÏch, ph¨i kiÌm tra c¸n thºn vºt liÎu bÏch, cŸc tiÅu chu¸n cða bÏch v¡ ½Îm kÏn. 2. CŸc phõçng phŸp bï tr÷ co gi¬n cða cŸc âng hçi nõèc Ph¨i ½¨m b¨o r±ng khi l°p rŸp cŸc lÝ so ½õìc l°p ½´t phï hìp vèi b¨n vÁ, viÎc bâ trÏ kháng l¡m c¨n trê ½Æn sú co gi¬n, cŸc bu láng câ ½Ùnh (anchor bolt) ½õìc l°p ½´t ½·y ½ð v¡ cŸc bÎ ½ë lÝ so v.v... ½õìc bâ trÏ hiÎu qu¨. 3. ThiÆt bÙ x¨ cho cŸc âng hçi T−i cŸc vÙ trÏ th¶p nh¶t cða cŸc âng hçi nõèc ph¨i cÜ cŸc âng x¨, nõèc x¨ ph¨i ½õìc d¹n ½Æn nhùng vÙ trÏ kháng gμy nguy hiÌm. 4. CŸc van ch´n v¡ van ch´n mæt chiËu cho cŸc âng hçi nõèc nâi vèi cŸc âng hçi chung cða t÷ hai nãi hçi trê lÅn Van ch´n t−i cŸc lå thoŸt hçi ra ph¨i l¡ lo−i van ch´n mæt chiËu. Ph¨i ½¨m b¨o trang bÙ cŸc van ch´n giùa cŸc van ch´n mæt chiËu v¡ cŸc ½iÌm nâi. 5. Van mæt chiËu cho cŸc âng x¨ hçi Ph¨i ½¨m b¨o cŸc van mæt chiËu ½õìc trang bÙ trong cŸc âng x¨ ½Ì ½Ë phÝng cŸc dÝng hçi ho´c nõèc x¨ ngõìc khi sø dòng cŸc hçi x¨ cho tua bin. 6. CŸc âng hçi sø dòng ½Ì vºn h¡nh sú câ cŸc tua bin lai chμn vÙt Ph¨i ½¨m b¨o cŸc ½õéng âng ½õìc l°p ½´t cÜ thÌ sø dòng trong trõéng hìp sú câ v¡ ½õìc c¶t giù c¸n thºn trŸnh r×. 7. CŸc van an to¡n Ph¨i ½¨m b¨o cŸc van an to¡n cÜ cŸc thiÆt bÙ nμng van. 8. CŸc âng th¨i v¡ âng x¨ cða van an to¡n nãi hçi Ph¨i ½¨m b¨o cŸc âng x¨ ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ an to¡n cŸch xa nãi hçi v¡ kháng cÜ thÅm cŸc van n¡o trÅn cŸc ½õéng âng n¡y. 39 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸc ½õéng âng x¨ ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho kháng bÙ ph¨n Ÿp ¨nh hõêng ½Æn ho−t ½æng cða van. ‡õéng kÏnh trong cða âng x¨ ph¨i lèn hçn ½õéng kÏnh trong cða lå tháng van an to¡n v¡ ph¨i ½õìc thiÆt kÆ vèi Ÿp su¶t cao hçn Ït nh¶t 1/4 Ÿp su¶t ½´t van an to¡n. CŸc âng x¨ t÷ nãi hçi kháng ½õìc nâi vèi cŸc âng khŸc nhõ cŸc âng x¨ hçi an to¡n d¹n ra kháng khÏ bÅn ngo¡i, cŸc âng x¨ l°p v¡o van an to¡n cða bæ tiÆt kiÎm khÏ x¨ ho´c cŸc ½õéng âng khÏ x¨ cða van an to¡n cho cŸc ½õéng âng. 9. CŸch nhiÎt Ph¨i ½¨m b¨o r±ng viÎc l°p ½´t cŸch nhiÎt ½Üng vai trÝ quan tràng trong viÎc giù nhiÎt cða hÎ thâng, vºt liÎu cŸch nhiÎt v¡ viÎc l°p rŸp thÞa m¬n mòc ½Ïch b¨o vÎ con ngõéi, kháng l¡m t¯ng nhiÎt ½æ trong cŸc buãng. (CÜ thÌ tham kh¨o tiÅu chu¸n JIS F 7008 - CŸc tháng sâ cŸch nhiÎt cho ½õéng âng). Thúc tÆ, chiËu d¡y cŸch nhiÎt ½õìc xŸc ½Ùnh trong nhiËu nh¡ mŸy ½Üng t¡u ½Ì giù ½æ chÅnh nhiÎt ½æ giùa cŸc bË m´t v¡ cŸc buãng v¡o kho¨ng t÷ 15 ½Æn 25 oC nh±m mòc ½Ïch an to¡n v¡ giù nhiÎt ½æ buãng kháng t¯ng. 10. HÎ thâng chùa chŸy cða hæp khÏ qu¾t ½æng cç HÎ thâng chùa chŸy lo−i ½õìc duyÎt ph¨i ½õìc nâi vèi hæp khÏ qu¾t, ph¨i ½¨m b¨o r±ng hÎ thâng chùa chŸy n¡y ½æc lºp vèi hÎ thâng chùa chŸy buãng mŸy. 11. CŸc âng hçi, âng th¨i v¡ âng x¨ cða cŸc mŸy trÅn boong (a) NÆu cŸc mŸy trÅn boong ½õìc d¹n ½æng b±ng hçi nõèc, ph¨i xem x¾t ½·y ½ð v¶n ½Ë co gi¬n âng do cŸc âng hçi nõèc v¡ âng x¨ trÅn boong théi tiÆt tõçng ½âi d¡i. (b) CŸc chi tiÆt x¨ ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ thÏch hìp do nõèc x¨ dÍ d¡ng ½àng l−i trong cŸc âng hçi nõèc v¡ cŸc âng th¨i trÅn boong théi tiÆt. (c) Ph¨i cÜ khe hê hìp lû giùa cŸc âng hçi nõèc, âng th¨i v¡ kÆt c¶u thμn t¡u, cŸc âng n¡y ph¨i kháng ½õìc ch−m v¡o nhau khi rung ½æng. (d) Ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp phÝng trŸnh rung ½æng b±ng cŸch bâ trÏ cŸc gâi ½ë âng hìp lû. (e) CŸc âng hçi nõèc v¡ cŸc âng th¨i trÅn boong théi tiÆt ph¨i ½õìc b¨o vÎ thÏch ½Ÿng. (f) CŸc ½õéng âng nhiÎt ½æ cao ph¨i ½õìc bàc cŸch nhiÎt thÏch ½Ÿng. 12. CŸc âng hçi nõèc, âng th¨i v¡ âng x¨ ½Ì hμm (bao gãm cŸc ½õéng âng trong cŸc k¾t sμu chöa nõèc (d·u) m¡ cÜ thÌ xÆp h¡ng bŸch hÜa, nõèc d±n ho´c d·u h¡ng) (a) Nõèc th¨i cða cŸc âng hçi nõèc ½Ì hμm nhiÅn liÎu v¡ d·u bái trçn ph¨i ½õìc d¹n ½Æn cŸc k¾t kiÌm tra. CŸc k¾t kiÌm tra n¡y ½õìc bâ trÏ t−i vÙ trÏ ½õìc chiÆu sŸng v¡ dÍ ½Æn trong buãng mŸy sao cho cÜ thÌ kiÌm tra ½õìc h¡m lõìng d·u trong ½õéng hãi x¨. (b) CŸc ½õéng âng nhŸnh hçi nõèc ½Ì hμm ph¨i cÜ hai van ch´n ho´c bÏch tÙt t−i cŸc chi tiÆt nâi vèi ½õéng âng hçi chÏnh. 13. CŸc âng hçi nõèc v¡ cŸc âng x¨ ½i qua cŸc h·m h¡ng NÜi chung, cŸc âng hçi v¡ âng x¨ kháng ½õìc ½i qua cŸc h·m h¡ng. Tuy nhiÅn, nÆu chîng buæc ph¨i ½i qua thÖ chîng ph¨i cÜ ½·y ½ð cŸc mâi nâi h¡n, ½õìc bàc cŸch nhiÎt v¡ b¨o vÎ thÏch ½Ÿng b±ng cŸc t¶m th¾p. 307 HÎ thâng âng l¡m mŸt 40 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 1. HÎ thâng l¡m mŸt chÏnh v¡ dú phÝng CŸc chi tiÆt nâi cða âng nõèc biÌn v¡ âng nõèc ngàt ph¨i cÜ cŸc bÏch tÙt. Vèi cŸc ä ½ë âng bao tròc bái trçn b±ng nõèc cÜ c¶u t−o nõèc biÌn l¡m mŸt cŸc ä ½ë trung gian trõèc v¡ sau ½Ü ½Æn âng bao tròc, ph¨i cÜ kÏnh quan sŸt hay thiÆt bÙ kiÌm tra dÝng ch¨y trong ½õéng âng ½Ì cÜ thÌ ½¨m b¨o r±ng âng bao tròc ½õìc cung c¶p ½ð nõèc biÌn. 2. VÙ trÏ c·n ½iËu khiÌn cða van hît nõèc biÌn HÎ thâng ½iËu khiÌn cða t¶t c¨ cŸc van hît nõèc biÌn, cŸc van x¨ m−n bÅn dõèi ½õéng nõèc ho´c cho cŸc ½õéng âng hît khá ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i nhùng vÙ trÏ sao cho cÜ ½ð théi gian ½Ì ½iËu khiÌn van, kÌ c¨ théi gian c·n thiÆt ½Ì ½Æn vÙ trÏ ½Ü trõèc khi vºn h¡nh van khi nõèc biÌn ch¨y v¡o trong buãng. Nh±m ½Ÿp öng mòc ½Ïch n¡y, cŸc c·n ½iËu khiÌn van ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ dÍ ½Æn bÅn trÅn s¡n v¡ vÙ trÏ dÍ ½iËu khiÌn. Ph¨i cÜ thiÆt bÙ ch× bŸo ½Ì ch× rß van ½ang ½Üng hay mê. 308 HÎ thâng âng d·u bái trçn 1. VÙ trÏ cŸc van ng°t trÅn ½õéng âng giùa ½æng cç v¡ k¾t tu·n ho¡n (k¾t ½Ÿy ½ái) v¡ vÙ trÏ ½iËu khiÌn chîng (½âi vèi nhùng t¡u cÜ chiËu d¡i t÷ 100 m trê lÅn) NÆu sø dòng cŸc k¾t ½Ÿy ½ái l¡m k¾t tu·n ho¡n cho cŸc t¡u cÜ chiËu d¡i t÷ 100m trê lÅn, ph¨i cÜ van ch´n trÅn ½õéng âng giùa ½æng cç v¡ k¾t tu·n ho¡n, van n¡y ph¨i cÜ thÌ vºn h¡nh dÍ d¡ng t÷ trÅn s¡n buãng mŸy. Tuy nhiÅn, cÜ thÌ kháng c·n trang bÙ van ch´n nÆu trang bÙ t¶m ng¯n l¡m thay ½äi k¾t ½Ÿy ½ái th¡nh k¾t ½Ÿy ba. 2. ThiÆt bÙ ½o v¡ âng tháng hçi cða cŸc k¾t d·u bái trçn (a) ThiÆt bÙ ½o (i) NÆu ½·u trÅn âng ½o cða k¾t d·u bái trçn (kÌ c¨ k¾t tu·n ho¡n) ½õìc bâ trÏ trong buãng mŸy, ph¨i trang bÙ van ch´n cÜ thiÆt bÙ tú ½Üng. (ii) ‡·u trÅn cða âng ½o kháng ½õìc bâ trÏ g·n thiÆt bÙ ½iÎn, nãi hçi ho´c cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao khŸc. (iii) Ph¨i ½¨m b¨o r±ng thiÆt bÙ ch× bŸo möc cða k¾t d·u bái trçn cÜ hμm nÜng v¡ k¾t d·u thðy lúc cÜ hμm nÜng ph¨i l¡ lo−i kh¾p kÏn nÆu chîng ½õìc trang bÙ trong buãng mŸy. Tuy nhiÅn, nÆu l¡ lo−i bŸo möc d−ng phao näi l°p bÅn ngo¡i cÜ van tú ½Üng thÖ kháng c·n lo−i kh¾p kÏn. (b) âng tháng hçi (i) Do cŸc âng tháng hçi cÜ thÌ cÜ ½·u hê trong buãng mŸy, cŸc ½·u hê ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ m¡ viÎc tr¡n cða d·u ho´c hçi t÷ ½·u hê n¡y kháng tiÆp xîc vèi thiÆt bÙ ½iÎn ho´c cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao. Tuy nhiÅn, âng tháng hçi cða k¾t d·u bái trçn v¡ d·u c´n cÜ hμm nÜng ph¨i cÜ ½·u hê n±m trÅn boong théi tiÆt. (ii) âng tháng hçi cða k¾t d·u bái trçn c¶p d·u liÅn tòc cho mŸy chÏnh v¡ ½æng cç lai mŸy phŸt ph¨i thÞa m¬n cŸc næi dung ê 309.4(b)(i)(1) v¡ (2) âng tháng hçi cða k¾t nhiÅn liÎu trong hõèng d¹n n¡y. 41 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3. âng hãi t÷ ½æng cç ½Æn k¾t tu·n ho¡n ‡·u hê cða âng hãi ph¨i ½õìc l°p v¡o chå lßm bÅn dõèi m´t ch¶t lÞng cða k¾t tu·n ho¡n. âng hãi t÷ cŸc te cða t÷ hai ½æng cç trê lÅn kháng ½õìc nâi vèi nhau. 4. âng hît t÷ k¾t d·u bái trçn Van l°p trÅn âng hît cða k¾t d·u bái trçn ½´t trÅn ½Ÿy ½ái v¡ ½õìc sø dòng ê vÙ trÏ thõéng mê ph¨i l¡ lo−i ½Üng t÷ xa. 5. B·u làc d·u bái trçn NÆu viÎc bái trçn ½æng cç l¡ lo−i bái trçn cõëng böc (kÌ c¨ lo−i tràng lúc), ph¨i trang bÙ cŸc b·u làc d·u. CŸc b·u làc sø dòng cho mŸy chÏnh, hÎ thâng truyËn cáng su¶t cða tròc chμn vÙt v¡ hÎ thâng chμn vÙt biÆn bõèc ph¨i l¡ lo−i k¾p ho´c lo−i tú x¨ c´n. 6. HÎ thâng ½o nhiÎt ½æ cða hÎ thâng d·u bái trçn b−c tròc chμn vÙt ViÎc ½o nhiÎt ½æ cða cŸc chi tiÆt trong âng bao tròc cða hÎ thâng d·u bái trçn b−c tròc chμn vÙt trong âng bao ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau : ‡âi vèi nhùng t¡u MO : Ph¨i trang bÙ chuáng bŸo nhiÎt ½æ cao cho b−c sau âng bao ho´c cŸc bæ phºn gom d·u. Tuy nhiÅn, cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc chuáng bŸo nhiÎt ½æ cao t−i ½·u ra âng bao tròc ½âi vèi lo−i tu·n ho¡n cõëng böc. ‡âi vèi b−c ½ë cÜ ½æ d¡i ½õìc thiÆt kÆ ng°n hçn ½æ d¡i yÅu c·u : Theo Hõèng d¹n Ÿp dòng Qui ph−m 3/6.2.10-1(2) . ‡âi vèi cŸc lo−i khŸc vèi cŸc lo−i nÅu trÅn : NhiÎt ½æ d·u ph¨i cÜ thÌ kiÌm tra ½õìc b±ng cŸc hÎ thâng sau : (i) Vèi âng bao tròc ½õìc bái trçn tu·n ho¡n cõëng böc, ph¨i trang bÙ c¨m biÆn nhiÎt ½æ t−i ½·u ra cða d·u bái trçn âng bao. (ii) Vèi âng bao bái trçn kiÌu kháng tu·n ho¡n, c¨m biÆn nhiÎt ½æ ph¨i ½õìc trang bÙ t−i cŸc bæ phºn gom d·u bái trçn bÅn trong âng bao tròc. 7. VÙ trÏ ½·u hê âng tháng khÏ cða cŸc te ½æng cç ‡i-Å-den âng tháng khÏ cÜ tiÆt diÎn nhÞ ½Æn möc cÜ thÌ ph¨i ½õìc d¹n lÅn cŸc vÙ trÏ an to¡n trÅn boong ho´c cŸc vÙ trÏ khŸc ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. 8. Lõu lõìng kÆ, kÏnh quan sŸt v.v..., l°p trÅn ½õéng âng d·u bái trçn CŸc kÏnh sø dòng ph¨i l¡ lo−i chÙu nhiÎt, tr÷ lo−i ½õìc l°p th²ng ½öng v¡ kháng ph¨i chÙu Ÿp lúc cða bçm nhõ lo−i kÏnh quan sŸt trÅn cŸc âng tr¡n cða k¾t l°ng. 9. HÎ thâng th¨i d·u bái trçn Dõèi cŸc bçm d·u bái trçn, b·u làc d·u bái trçn, k¾t d·u bái trçn v¡ thiÆt bÙ d·u bái trçn m¡ c·n ph¨i thõéng xuyÅn b¨o dõëng v¡ ½iËu ch×nh ph¨i bâ trÏ cŸc khay höng b±ng kim lo−i cÜ th¡nh quμy cÜ ½ð chiËu cao. D·u rÝ r× v¡ d·u th¨i x¨ v¡o khay höng ph¨i ch¨y vË k¾t chöa d·u bái trçn th¨i. NÆu khÜ bâ trÏ viÎc x¨ d·u bái trçn rÝ r× v¡ d·u bái trçn th¨i t÷ khay höng vË k¾t chöa d·u th¨i thÖ ph¨i t¯ng chiËu cao cða th¡nh quμy v¡ ph¨i cÜ biÎn phŸp ½Ì x¨ khay höng b¶t cö lîc n¡o. 42 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn HÎ thâng nhiÅn liÎu sø dòng nhiÅn liÎu cÜ ½iÌm chèp chŸy t÷ 60 oC trê lÅn (‡âi vèi 309 nhiÅn liÎu cÜ ½iÌm chèp chŸy th¶p hçn 60oC, xem mòc 4.2.1, TCVN6259-5:2003 cða Qui ph−m v¡ Hõèng d¹n Ÿp dòng Qui ph−m mòc 4.2.1) 1. VÙ trÏ l°p ½´t cða hÎ thâng nhiÅn liÎu (KiÌm tra ho−t ½æng, tháng giÜ v¡ l°p rŸp ê nhùng vÙ trÏ ngay trÅn ho´c g·n cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao ½Ì ½¨m b¨o viÎc phÝng châng chŸy). (a) ThiÆt bÙ phun nhiÅn liÎu, k¾t l°ng nhiÅn liÎu, k¾t nhiÅn liÎu trúc nhºt, thiÆt bÙ làc nhiÅn liÎu v.v... ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i nhùng vÙ trÏ dÍ ½Æn v¡ ½õìc tháng giÜ tât. (b) K¾t nhiÅn liÎu, b·u làc nhiÅn liÎu, v.v..., kháng ½õìc bâ trÏ ngay trÅn ho´c g·n mŸy chÏnh, nãi hçi, âng hçi nõèc, âng khÏ x¨, b·u gi¨m μm ho´c cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao khŸc. NÆu buæc ph¨i bâ trÏ k¾t nhiÅn liÎu bÅn trÅn cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao thÖ ph¨i Ÿp dòng cŸc biÎn phŸp sau ½μy : (i) ‡Ì c¨i tiÆn viÎc tháng giÜ cŸc vÙ trÏ l°p ½´t, ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp bä sung viÎc tháng giÜ cç khÏ, nÆu c·n. (ii) CŸc khay höng d·u ph¨i cÜ diÎn tÏch v¡ ½æ sμu thÏch hìp. Chî û : ‡Ì t¯ng dung tÏch khay höng d·u, nÅn t¯ng chiËu sμu khay höng hçn l¡ t¯ng diÎn tÏch bË m´t. (iii) D·u x¨ trong khay höng ph¨i ch¨y v¡o cŸc k¾t th¨i qua cŸc âng d¹n cÜ ½õéng kÏnh thÏch hìp. CŸc âng d¹n ph¨i c¡ng ng°n c¡ng tât v¡ ph¨i cÜ ½ð ½æ nghiÅng. Ph¨i lõu û sao cho d·u x¨ kháng ½àng l−i trÅn ½õéng âng. K¾t chöa d·u th¨i ph¨i cÜ âng ½o ho´c ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho cÜ thÌ kiÌm tra ½õìc möc d·u trong k¾t. (iv) NÆu k¾t nhiÅn liÎu ½õìc bâ trÏ g·n âng gÜp khÏ x¨ thÖ âng gÜp khÏ ph¨i ½õìc bàc cŸch nhiÎt thÏch ½Ÿng v¡ cŸc bÏch nâi ph¨i ½õìc che b±ng cŸc hæp kim lo−i kÏn d·u ho´c b±ng v¨i ½´c biÎt ½õìc phð lèp hån hìp chÙu d·u. (v) ‡Ì ng¯n ng÷a hÞa ho−n do nhiÅn liÎu phun t÷ hÎ thâng x¨ cða cŸc b·u làc ho´c ½Îm kÏn, ph¨i ½¨m b¨o cŸc b·u làc ½õìc bâ trÏ c¡ng xa cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao c¡ng tât v¡ ph¨i ½õìc che ½ºy thÏch ½Ÿng. (c) Kho¨ng cŸch giùa k¾t nhiÅn liÎu v¡ nãi hçi ph¨i kháng ½õìc nhÞ hçn 610mm t÷ m´t sau cða nãi hçi v¡ 457mm ½âi vèi cŸc vÙ trÏ khŸc sao cho d·u trong k¾t kháng bÙ hμm nÜng ½Æn ½iÌm chèp chŸy cða chîng. Tuy nhiÅn, cŸc kho¨ng cŸch n¡y cÜ thÌ gi¨m ½Æn 230mm t−i cŸc bæ phºn hÖnh trò cða nãi hçi âng nõèc trò ho´c cŸc gÜc cða nãi hçi âng nõèc. (d) âng nhiÅn liÎu v¡ cŸc chi tiÆt cða chîng trong buãng mŸy ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i nhùng vÙ trÏ dÍ thúc hiÎn viÎc kiÌm tra v¡ søa chùa, kháng x¨y ra hÞa ho−n ngay c¨ khi d·u bÙ rÝ r× v¡ ph¨i dÍ phŸt hiÎn d·u rÝ r×. (e) CŸc van v¡ cŸc chi tiÆt khŸc ph¨i ½õìc l°p t−i nhùng vÙ trÏ an to¡n kháng bÙ hõ hÞng t÷ bÅn ngo¡i. 2. B·u làc nhiÅn liÎu cða cŸc ½æng cç ½ât trong CŸc b·u làc sø dòng cho cŸc ½æng cç ½ât trong quan tràng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho chîng cÜ thÌ c¶p nhiÅn liÎu ½¬ làc cho ½æng cç ½ât trong ngay c¨ trong trõéng hìp chîng ½ang ½õìc vÎ sinh. NÆu l°p lo−i b·u làc tú x¨ thÖ ph¨i tiÆn h¡nh thø ho−t ½æng. 43 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3. HÎ thâng âng d·u hÝa træn HÎ thâng âng d·u hÝa træn ph¨i ½õìc thø thðy lúc trõèc ho´c sau khi l°p ½´t xuâng t¡u. 4. ThiÆt bÙ ½o, van x¨, âng tháng hçi v¡ âng tr¡n cða k¾t nhiÅn liÎu YÅu c·u liÅn quan ½Æn thiÆt bÙ ½o, van x¨, âng tháng hçi v¡ âng tr¡n ½õìc qui ½Ùnh trong cŸc ½iËu kho¨n cÜ liÅn quan trong Qui ph−m. Dõèi ½μy l¡ mæt sâ h−ng mòc c·n ½´c biÎt quan tμm : (a) ThiÆt bÙ ½o (i) âng ½o (1) Ph¨i cÜ biÌn bŸo l°p t−i ½×nh cða måi âng ½o. (2) NÆu cŸc âng ½o cða cŸc k¾t nhiÅn liÎu ½Ÿy ½ái ½õìc ½´t trong buãng mŸy ho´c h·m tròc ph¨i l°p van ch´n cÜ thiÆt bÙ tú ½Üng t−i ½·u trÅn. Ngo¡i ra, ½Ì ½¨m b¨o kháng cÜ nhiÅn liÎu trong âng ½o trõèc khi mê van ch´n, ph¨i trang bÙ thÅm mæt van nhÞ. (3) Kháng ½õìc sø dòng kÏnh quan sŸt möc ch¶t lÞng hÖnh trò cho k¾t nhiÅn liÎu. (ii) ThiÆt bÙ ch× bŸo möc ch¶t lÞng ThiÆt bÙ ch× bŸo möc ch¶t lÞng trong buãng mŸy ph¨i ½¨m b¨o cÜ kÆt c¶u kÏn. Tuy nhiÅn, trõéng hìp dïng lo−i phao l°p ngo¡i cÜ van tú ½Üng thÖ cÜ thÌ kháng c·n cÜ kÆt c¶u kÏn. (b) âng tháng hçi (i) ‡Ùa ½iÌm v¡ vÙ trÏ ½´t âng tháng hçi cða k¾t l°ng v¡ k¾t trúc nhºt ph¨i ½õìc thiÆt kÆ trŸnh nguy cç nõèc biÌn b°n v¡o ho´c nõèc mõa ch¨y trúc tiÆp v¡o k¾t ngay c¨ khi âng bÙ vë. (1) ‡âi vèi âng tháng hçi ½õìc d¹n ½Æn hæp sõçng trong âng khÜi, kháng yÅu c·u cŸc biÎn phŸp ½âi phÜ. (2) Trõéng hìp cŸc âng tháng hçi d¹n ½Æn boong théi tiÆt, ph¨i cÜ hÎ thâng l¡m kÏn nhõ trÖnh b¡y dõèi ½μy t−i ½·u hê trong buãng mŸy ½Ì ng¯n hçi trong k¾t làt v¡o buãng mŸy. Boong théi tiÆt Ho´c Ho´c K¾t d·u K¾t d·u * F.O F.O *: ‡âi vèi lo−i âng uân vÝng, ph¨i cÜ thiÆt bÙ (kÏnh quan sŸt, van ...) ½Ì ½¨m b¨o cÜ nõèc trong ½o−n âng uân ½Ü. (ii) âng tháng hçi k¾t nhiÅn liÎu ph¨i cÜ biÌn bŸo t−i ½·u hê v¡ ph¨i ½õìc d¹n ½Æn nhùng vÙ trÏ an to¡n. VÙ trÏ an to¡n n¡y ph¨i cÜ kh¨ n¯ng ½¨m b¨o khÏ x¨ do d·u bay hçi ho´c d·u tr¡n t÷ ½·u hê khi d·u ½õìc n−p v¡o k¾t kháng b°t chŸy. CŸc ½·u hê ph¨i ½õìc bâ trÏ cŸch xa cŸc nguãn gμy chŸy nhõ âng khÏ x¨. 44 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (iii) Ph¨i trang bÙ lõèi kim lo−i kháng r× lo−i thŸo ½õìc t−i ½·u hê cða âng tháng hçi k¾t nhiÅn liÎu. DiÎn tÏch tháng cða lõèi kim lo−i ph¨i lèn hçn diÎn tÏch m´t c°t ngang yÅu c·u cða âng tháng hçi. (iv) NÆu nhiÅn liÎu trong k¾t ½õìc hμm ½Æn nhiÎt ½æ cao hçn nhiÎt ½æ th¶p hçn ½iÌm chèp chŸy 10oC thÖ ½æ d¡i cða âng tháng hçi ph¨i ½ð ½Ì l¡m mŸt hçi bÅn trong v¡ ph¨i trang bÙ chuáng bŸo nhiÎt ½æ cao t−i ½·u hê. (c) âng tr¡n (i) âng tr¡n ph¨i c¡ng ng°n v¡ c¡ng nghiÅng c¡ng tât. (ii) Ph¨i trang bÙ van mæt chiËu t−i vÙ trÏ thÏch hìp cða âng tr¡n. Tuy nhiÅn, nÆu k¾t ½õìc ½´t bÅn trÅn ½õéng nõèc, cÜ thÌ kháng c·n van mæt chiËu. Lõu û : CŸc van mæt chiËu n¡y kháng ½õìc l¡ lo−i van ch´n mæt chiËu. NÆu buæc ph¨i l°p van ch´n mæt chiËu thÖ ph¨i l°p biÌn bŸo lõu û thÏch hìp v¡o van. (iii) Kháng ½õìc l°p van n¡o khŸc van mæt chiËu nÅu ê (ii) trÅn v¡o âng tr¡n. (iv) Kháng ½õìc nâi âng tr¡n v¡ âng x¨ vèi nhau. 5. ThiÆt bÙ an to¡n cho thiÆt bÙ hμm ½iÎn trong k¾t nhiÅn liÎu ThiÆt bÙ hμm ½iÎn trong k¾t l°ng nhiÅn liÎu ho´c k¾t nhiÅn liÎu trúc nhºt bâ trÏ trong buãng mŸy chÏnh ho´c buãng nãi hçi, ngo¡i cŸc thiÆt bÙ ½iËu ch×nh nhiÎt ½æ ½Ì kiÌm soŸt nhiÎt ½æ, ph¨i cÜ thÅm thiÆt bÙ ½iËu ch×nh nhiÎt ½æ ½Ì ½Ë phÝng thiÆt bÙ chŸy khi kháng cÜ d·u. Trong nhùng trõéng hìp n¡y, måi dμy nung ph¨i ½õìc b¨o vÎ thÏch ½Ÿng sao cho kháng bÙ cŸc hõ hÞng cç khÏ khi vÎ sinh k¾t ho´c kiÌm tra bÅn trong k¾t. Chî û : Kháng ½õìc bâ trÏ thiÆt bÙ hμm ½iÎn trong cŸc k¾t ½Ÿy ½ái chöa nhiÅn liÎu. 6. HÎ thâng x¨ cða cŸc thiÆt bÙ nhiÅn liÎu (a) Ph¨i trang bÙ cŸc khay höng kim lo−i cÜ ½ð ½æ sμu th¡nh quμy bÅn dõèi thiÆt bÙ thõéng ph¨i b¨o dõëng v¡ ½iËu ch×nh nhõ cøa ½ât nãi hçi, bçm nhiÅn liÎu, b·u làc nhiÅn liÎu, k¾t l°ng nhiÅn liÎu, k¾t trúc nhºt. v.v... (b) Khay höng d·u x¨, d·u rÝ r× v¡ d·u ½õìc x¨ t÷ van x¨ k¾t nhiÅn liÎu ph¨i ch¨y vË k¾t nhiÅn liÎu th¨i ho´c hÎ thâng phï hìp khŸc. (c) Ph¨i trang bÙ thiÆt bÙ xø lû cho d·u ½õìc thu gom trong k¾t thu gom d·u x¨. (d) Ph¨i trang bÙ van an to¡n cho nhùng thiÆt bÙ hμm nhiÅn liÎu cÜ kh¨ n¯ng ph¨i chÙu Ÿp su¶t cao hçn Ÿp su¶t thiÆt kÆ. D·u x¨ ra cða van an to¡n ph¨i ch¨y vË k¾t d·u th¨i ho´c ½õìc xø lû b±ng cŸc phõçng phŸp khŸc sao cho nhiÅn liÎu kháng bÙ tr¡n ra. (e) NÆu buæc ph¨i bâ trÏ k¾t nhiÅn liÎu ngay trÅn cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao, cŸc khay höng cða k¾t nhiÅn liÎu ph¨i tr¨i ræng v¡ cÜ ½æ sμu th¡nh quμy thÏch hìp. Chî û : ‡Ì t¯ng dung tÏch khay höng d·u, nÅn t¯ng chiËu sμu hçn l¡ t¯ng diÎn tÏch bË m´t. 7. Sø dòng âng mËm cho ½õéng nhiÅn liÎu CŸc âng mËm sø dòng cho âng nhiÅn liÎu v¡ cŸc hÎ thâng âng nhÜm I v¡ nhÜm II ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. CŸc âng mËm thuæc nhÜm III kháng c·n thiÆt ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt nÆu cŸc âng ch× ½õìc sø dòng cho mæt ½o−n âng nh¶t thiÆt yÅu c·u ph¨i cÜ ½æ mËm nhõ hÎ thâng phun d·u nãi hçi, thiÆt bÙ làc nhiÅn liÎu, v.v..., v¡ cŸc ½õéng âng l¡m b±ng kim lo−i. 45 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÆu sø dòng cŸc âng phi kim lo−i thÖ chîng ph¨i l¡ cŸc âng chÙu nhiÎt v¡ d·u v¡ ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. 8. Bàc âng phun nhiÅn liÎu cða ½æng cç ‡i-Å-den (âng lãng) CŸc ½õéng âng cÜ Ÿp lúc cao giùa bçm phun nhiÅn liÎu v¡ van phun nhiÅn liÎu ph¨i ½õìc bàc b¨o vÎ v¡ d·u rÝ r× trong lèp bàc ph¨i ½õìc d¹n ½Æn âng x¨ nhiÅn liÎu. Ph¨i trang bÙ thiÆt bÙ bŸo ½æng d·u rÝ r× cho ½õéng âng d·u cao Ÿp. 310 HÎ thâng âng khÏ n¾n 1. ThiÆt bÙ an to¡n v¡ hÎ thâng x¨ cða bÖnh khÏ n¾n (a) ThiÆt bÙ an to¡n cða bÖnh khÏ n¾n BÖnh khÏ n¾n cÜ kÆt c¶u m¡ kháng khÏ trong bÖnh bÙ ng¯n cŸch vèi van an to¡n l°p trÅn mŸy n¾n khÏ ph¨i trang bÙ van an to¡n cÜ kh¨ n¯ng x¨ Ÿp su¶t tú ½æng ho´c nît ch¨y cÜ ½iÌm ch¨y t÷ 150oC trê xuâng. CŸc nît ch¨y ph¨i ½õìc l°p theo hõèng ½õéng tμm t¡u v¡ t−i nhùng vÙ trÏ tiÆp xîc nhiÎt hiÎu qu¨. (b) HÎ thâng x¨ Ph¨i l°p hÎ thâng x¨ cho cŸc bÖnh khÏ n¾n ½Ì cÜ thÌ x¨ nõèc mæt cŸch hiÎu qu¨ cho bÖnh ngay c¨ trong trõéng hìp t¡u nghiÅng. 2. Van an to¡n trong ½õéng âng Ph¨i trang bÙ hÎ thâng x¨ trong cŸc ½õéng âng sao cho nõèc x¨ kháng ½àng l−i trong cŸc ½õéng âng khÏ n¾n. ‡±ng sau cŸc van gi¨m Ÿp ph¨i l°p cŸc van an to¡n v¡ Ÿp kÆ. 3. B¨o vÎ cŸc âng khÏ khêi ½æng ‡Ì b¨o vÎ cŸc âng khÏ khêi ½æng kháng bÙ nä do hõ hÞng van khêi ½æng, ph¨i trang bÙ van mæt chiËu ½æc lºp ho´c hÎ thâng tõçng ½õçng trÅn måi âng khÏ khêi ½æng cða ½æng cç. 311 HÎ thâng âng khÏ x¨ 1. CŸc tr−ng thŸi mê v¡ kÆt c¶u cða cŸc bõèm giÜ trong âng khÜi ho´c âng khÜi nãi hçi Khi cŸc bõèm giÜ ½õìc bâ trÏ trong âng khÜi ho´c âng khÜi nãi hçi, ph¨i cÜ hÎ thâng sao cho cŸc tr−ng thŸi mê lèn hçn 2/3 tr−ng thŸi mê ho¡n to¡n. CŸc lŸ giÜ ph¨i cÜ kh¨ n¯ng câ ½Ùnh ê nhùng vÙ trÏ b¶t kÖ v¡ tr−ng thŸi mê ph¨i ½õìc ch× bŸo rß r¡ng. 2. HÎ thâng khÏ x¨ cða t÷ hai ½æng cç ½ât trong trê lÅn ‡õéng âng khÏ x¨ cða t÷ hai ½æng cç ½ât trong trê lÅn kháng ½õìc nâi vèi nhau. NÆu chîng ½õìc nâi vèi mæt b·u gi¨m μm thÖ ph¨i cÜ biÎn phŸp sao cho khÏ x¨ kháng ½i v¡o ½æng cç ½ât trong ½ang d÷ng ho−t ½æng. âng khÜi nãi hçi kháng ½õìc nâi vèi âng khÏ x¨ tr÷ trõéng hìp khÏ x¨ cða ½æng cç ½ât trong ½õìc sø dòng cho nãi hçi. 3. âng x¨ cða lÝ ½ât d·u th¨i Kháng ½õìc nâi âng x¨ cða lÝ ½ât d·u th¨i vèi âng x¨ cða ½æng cç ½ât trong. NÆu chîng ½õìc nâi vèi âng khÜi cða nãi hçi thÖ ph¨i trang bÙ lŸ giÜ trong âng khÜi cða lÝ ½ât v¡ ph¨i 46 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn g°n biÌn lõu û ½Ì tháng bŸo kháng ½õìc ½i v¡o lÝ ½ât ho´c nãi hçi khi nãi hçi ho´c lÝ ½ât ½ang ho−t ½æng. 4. CŸch nhiÎt, rÝ r× v¡ âng gi¬n nê cða âng x¨ (a) CŸch nhiÎt Do nhiÎt ½æ cða âng x¨ cao t÷ 300oC ½Æn 400oC nÅn nhiÎt ½æ bË m´t ph¨i h− xuâng c¡ng th¶p c¡ng tât b±ng cŸch bàc cŸch nhiÎt vÖ lû do an to¡n v¡ giù nhiÎt. ‡´c biÎt, trong trõéng hìp k¾t nhiÅn liÎu ½õìc bâ trÏ g·n âng x¨ ho´c cÜ kh¨ n¯ng nhiÅn liÎu phun ho´c lan v¡o âng x¨ trong nhùng trõéng hìp x¶u nh¶t thÖ âng x¨ ph¨i ½õìc l¡m mŸt b±ng nõèc tu·n ho¡n ho´c cÜ cŸc bÏch nâi ½õìc bàc vÞ kim lo−i kÏn d·u ho´c b±ng v¨i ½´c biÎt cÜ phð hån hìp chÙu d·u. (b) âng gi¬n nê Ph¨i trang bÙ âng gi¬n nê trÅn ½õéng âng khÏ x¨ ½Ì ½Ë phÝng hõ hÞng ho´c rÝ r× do rung ½æng v¡ co gi¬n nhiÎt. Ph¨i ½¨m b¨o âng gi¬n nê ½õìc ½iËu ch×nh hìp lû v¡ tŸc dòng cða âng gi¬n nê kháng bÙ h−n chÆ bêi cŸc chi tiÆt l°p rŸp cða âng x¨ v¡ kháng x¨y ra rung ½æng ho´c tiÆng ãn trong âng gi¬n nê. 5. KiÌm tra hÎ thâng dºp t¡n løa cða âng khÏ x¨ (t¡u chê khÏ hÜa lÞng) ‡âi vèi nhùng t¡u chê khÏ hÜa lÞng ph¨i g°n hÎ thâng dºp t¡n løa v¡o âng x¨ cða nãi hçi v¡ ½æng cç ½ât trong. ThiÆt bÙ dºp t¡n løa thõéng l¡ mæt bæ phºn cða ½õéng âng khÏ x¨. ThiÆt bÙ dºp t¡n løa cÜ lo−i kÆt hìp vèi b·u gi¨m μm v¡ cÜ cŸc lo−i khŸc. 312 ThiÆt bÙ l¡m l−nh v¡ cŸc hÎ thâng âng khŸc (tr÷ RMC) (lèn hçn 7,5 kW) 1. CŸc kháng gian cŸch nhiÎt cða thiÆt bÙ l¡m l−nh h¡ng ph¨i cÜ hÎ thâng tháng giÜ thÏch hìp. CŸc kháng gian cŸch nhiÎt cða mài thiÆt bÙ l¡m l−nh sø dòng cáng ch¶t l−nh R717 ph¨i cÜ hÎ thâng tháng giÜ cç khÏ ½æc lºp cÜ kh¨ n¯ng ½iËu khiÌn ½õìc t÷ bÅn ngo¡i cŸc kháng gian ½Ü v¡ cÜ kh¨ n¯ng thay ½äi kháng khÏ trong to¡n bæ kháng gian ½Ü Ït nh¶t 30 l·n/gié. 2. Sâ lõìng v¡ vÙ trÏ l°p ½´t cŸc m´t n− khÏ khi thiÆt bÙ l¡m l−nh sø dòng khÏ amáni°c ½õìc bâ trÏ trong buãng mŸy Ph¨i trang bÙ Ït nh¶t 2 m´t n− khÏ. Mæt trong sâ ½Ü ph¨i ½´t t−i khu vúc dÍ ½Æn. Ngo¡i ra, ½âi vèi nhùng t¡u ½õìc ch¶p nhºn sø dòng thiÆt bÙ l¡m l−nh dïng khÏ amáni°c trong buãng mŸy, nÆu cŸc lâi thoŸt n−n t÷ buãng kiÌm soŸt (ho´c ½iËu khiÌn) ½i qua buãng mŸy, Ït nh¶t ph¨i trang bÙ mæt m´t n− khÏ trong buãng kiÌm soŸt (½iËu khiÌn). 3. VÙ trÏ x¨ khÏ cða van an to¡n cða bÖnh Ÿp lúc chöa cáng ch¶t l−nh sç c¶p BÖnh Ÿp lúc chöa cáng ch¶t l−nh sç c¶p v¡ cÜ kh¨ n¯ng ½Üng l−i ½õìc t÷ thiÆt bÙ khŸc ph¨i cÜ van an to¡n. Ngay c¨ vèi lo−i ½ãng bæ nhÞ, ph¨i cÜ biÎn phŸp ½Ì x¨ khÏ x¨ ra kháng khÏ ê nhùng vÙ trÏ an to¡n trÅn boong. Chî û : KhÏ x¨ ra t÷ van an to¡n l°p trÅn phÏa cao Ÿp cða cáng ch¶t l−nh sç c¶p cÜ thÌ ½õìc d¹n ½Æn cŸc phÏa th¶p Ÿp trõèc khi x¨ ra kháng khÏ. Tuy nhiÅn, trong trõéng hìp n¡y ph¨i kiÌm tra ho−t ½æng cða van an to¡n b±ng ph¨n Ÿp. 47 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 4. KiÌm tra d¶u ½Üng ½Ì ½iËu ch×nh van an to¡n CŸc van an to¡n thõéng ½õìc ‡¯ng kiÌm ho´c Tä chöc ½õìc ‡¯ng kiÌm cáng nhºn kiÌm tra t−i xõêng chÆ t−o v¡ ½õìc ½Üng d¶u chÖm v¡o biÌn hiÎu ; do ½Ü sau khi l°p ½´t xuâng t¡u, nÆu ½¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra cÜ d¶u ½Üng v¡ th¶y r±ng van an to¡n kháng bÙ hõ hÞng thÖ cÜ thÌ miÍn viÎc ½iËu ch×nh. 5. KiÌm tra biÌn lõu û trong trõéng hìp cÜ van ch´n l°p v¡o van an to¡n Do, vË nguyÅn t°c, van an to¡n kháng cÜ van ch´n, nÆu vÖ lû do ½iËu khiÌn c·n ph¨i trang bÙ van ch´n thÖ ph¨i ½¨m b¨o r±ng van ch´n ½õìc mê, c·n ½iËu khiÌn van ½õìc thŸo ra, c¶t trÅn t¡u v¡ ph¨i g°n biÌn lõu û ½Ì tháng bŸo kháng ½õìc ½Üng van ch´n. 313 HÎ thâng khÏ hÜa lÞng (LPG) cho nh¡ bÆp 1. Khu vúc l°p ½´t cŸc chai khÏ hÜa lÞng CŸc chai khÏ hÜa lÞng ph¨i ½õìc l°p v¡ câ ½Ùnh t−i nhùng vÙ trÏ trÅn boong théi tiÆt, kháng bÙ nguy hiÌm vË sÜng, nhiÎt ½æ cao v¡ løa. Khi cŸc chai khÏ ½õìc l°p trong buãng ½æc lºp, ph¨i xem x¾t viÎc tháng giÜ sao cho khÏ rÝ r× kháng tÏch tò l−i. 2. âng gi¬n nê sø dòng trong ½õéng âng âng gi¬n nê sø dòng trong ½õéng âng ph¨i l¡ âng gi¬n nê kim lo−i ½õìc duyÎt. NÆu buæc ph¨i dïng âng gi¬n nê phi kim lo−i thÖ ph¨i sø dòng lo−i ½õìc bàc b±ng kim lo−i. 3. Vºt liÎu âng v¡ van sø dòng trong ½õéng âng CŸc ½õéng âng ph¨i l¡ âng th¾p ho´c ½ãng liËn. CŸc van v¡ chi tiÆt âng ph¨i tuμn theo cŸc tiÅu chu¸n ½õìc cáng nhºn (VÏ dò : TiÅu chu¸n JIS). Kháng ½õìc sø dòng vºt liÎu gang ho´c phi kim lo−i. 4. Chai khÏ, âng gÜp v¡ cŸc van l°p t−i cŸc ½iÌm xuyÅn qua vŸch ng¯n bÆp (i) Van ch´n l°p ½Ì ½Üng cŸc ½õéng âng khi kháng sø dòng khÏ hÜa lÞng ph¨i ½õìc l°p liËn vèi cŸc vŸch ng¯n t−i vÙ trÏ ½õéng âng ½i v¡o bÆp. (ii) Ph¨i cÜ mæt van ch´n t−i måi nhŸnh âng d¹n ½Æn ½·u ½ât. (iii) ‡Ì trŸnh ¯n mÝn, cŸc ½õéng âng kháng ½õìc ½i trÅn s¡n. Chî û : CŸc thiÆt bÙ tháng thõéng kháng ph¨i l¡ nhùng thiÆt bÙ tuμn theo nhùng tiÅu chu¸n ½õìc cáng nhºn cÜ thÌ ½õìc sø dòng cho cŸc van cuâi ½õéng âng, ho´c cŸc âng mËm, v.v... Ph¨i c¸n thºn khi kiÌm tra. 314 HÎ thâng âng cho thì h¡n hçi 1. Khu vúc l°p ½´t cŸc chai khÏ (a) L°p ½´t trÅn boong théi tiÆt 48 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸc chai khÏ ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i nhùng vÙ trÏ trÅn boong théi tiÆt kháng bÙ tia n°ng chiÆu trúc tiÆp v¡o v¡ kháng bÙ nguy hiÌm vË sÜng, nhiÎt ½æ cao v¡ løa. (b) Khi l°p ½´t trong lâi ½i khu vúc buãng ê, buãng mŸy l−nh, buãng lŸi ho´c cŸc buãng tõçng tú khŸc, cŸc chai khÏ ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i nhùng vÙ trÏ ½õìc tháng giÜ tât v¡ khÏ rÝ r× kháng bÙ tÏch tò v¡ kháng bÙ nguy hiÌm do løa ho´c nhiÎt ½æ cao. (c) Khi l°p ½´t trong buãng mŸy (i) CŸc chai khÏ a xÅ ti len ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i nhùng vÙ trÏ m¡ chîng kháng bÙ nguy hiÌm do løa, nhiÎt ½æ kháng ½õìc võìt quŸ 38 oC v¡ ½õìc tháng giÜ sao cho khÏ rÝ r× kháng bÙ ngõng tò l−i. (ii) CŸc chai á xy ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i nhùng vÙ trÏ kháng bÙ nguy hiÌm do løa v¡ ½õìc tháng giÜ sao cho khÏ rÝ r× kháng bÙ tÏch tò l−i. Lõu û khi l°p cŸc chai khÏ : Ngay c¨ khi cŸc chai khÏ a xÅ ti len v¡ á xy ½õìc l°p ½´t tuμn theo cŸc yÅu c·u nÅu trÅn, v¹n ph¨i xem x¾t kþ ½Æn rung ½æng v¡ dao ½æng cða t¡u. CŸc chai khÏ a xÅ ti len ph¨i ½õìc l°p ê tr−ng thŸi th²ng ½öng. 2. âng gi¬n nê sø dòng trong ½õéng âng Do vºt liÎu âng ph¨i tuμn theo ½iËu -3 dõèi ½μy, ch× ½õìc sø dòng cŸc âng gi¬n nê phi kim lo−i ½õìc bàc kim lo−i l¡m bæ phºn ½õéng âng. 3. Vºt liÎu âng v¡ van sø dòng trong ½õéng âng Ph¨i sø dòng âng th¾p ½âi vèi cŸc ½õéng âng khÏ a xÅ ti len v¡ âng th¾p ho´c ½ãng ½âi vèi cŸc âng khÏ á xy. Kháng ½õìc sø dòng gang ½Ì l¡m cŸc van v¡ chi tiÆt âng. Kháng ½õìc sø dòng ½ãng ho´c hìp kim ½ãng cÜ h¡m lõìng ½ãng quŸ 62% l¡m van v¡ chi tiÆt âng trong ½õéng âng a xÅ ti len. 4. VÙ trÏ l°p van ch´n trÅn vŸch cða buãng chöa chai khÏ v¡ cŸc bæ phºn ½õéng âng ½i v¡o buãng mŸy Van ch´n ph¨i ½õìc l°p trÅn vŸch cða buãng chöa chai khÏ v¡ t−i vÙ trÏ ½õéng âng ½i v¡o buãng mŸy ½âi vèi måi âng khÏ a xÅ ti len v¡ á xy. 315 HÎ thâng âng d·u h¡ng cða t¡u d·u (tr÷ t¡u chê hån hìp d·u/qu´ng) T¡u d·u cÜ ½Ÿy ½ái (a) âng tháng hçi v¡ âng ½o cho cŸc k¾t ½Ÿy ½ái CŸc âng n¡y cÜ thÌ xuyÅn qua cŸc k¾t d·u h¡ng nÆu t¶t c¨ mâi nâi âng trong k¾t d·u h¡ng l¡ mâi nâi h¡n v¡ sø dòng âng th¾p d¡y cÜ chiËu d¡y b±ng ho´c lèn hçn chiËu d¡y qui ½Ùnh trong b¨ng dõèi ½μy. Ph¨i lõu û Ÿp dòng cŸc biÎn phŸp nhõ bâ trÏ cŸc ½o−n âng ½õìc uân hìp lû ½Ì bï tr÷ gi¬n nê. ‡õéng kÏnh danh nghØa (A) ChiËu d¡y danh Tham kh¨o (TiÅu chu¸n qui ½Ùnh nghØa (mm) trong JIS G 3454 v¡ 3456) t÷ ½Æn nhÞ hçn - 100 8.7 Schedule 160 100 200 11.1 120 49 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 200 250 12.7 80 250 - 15.1 80 TrÅn t¡u d·u hai vÞ (YÅu c·u trong phò lòc I qui ½Ùnh 13F cða MARPOL) cŸc âng tháng hçi v¡ âng ½o kháng ½õìc ½i qua cŸc k¾t d·u h¡ng tr÷ nhùng âng ng°n ho¡n to¡n ½õìc h¡n ho´c cÜ cŸc ½iËu kiÎn tõçng ½õçng nhõ h¡n to¡n bæ. (b) Kháng cho ph¾p c·n ½iËu khiÌn van xuyÅn qua tán ½Ÿy cða k¾t d·u h¡ng Kháng ½õìc l°p c·n ½iËu khiÌn van trÅn cŸc bæ phºn luán chÙu Ÿp lúc ch¶t lÞng nhõ tán ½Ÿy cða k¾t d·u h¡ng. (c) Kháng cho ph¾p âng d±n ½i qua k¾t d·u h¡ng âng d±n ph¨i ½¨m b¨o kháng ½i qua cŸc k¾t d·u h¡ng. (d) HÎ thâng âng d±n, âng nhiÅn liÎu v¡ âng hît khá cða cŸc k¾t ê ½o−n mñi v¡ khoang trâng. Måi hÎ thâng âng ph¨i ½õìc kiÌm tra cÜ x¾t ½Æn cŸc lõu û sau : (i) HÎ thâng âng cða cŸc k¾t v¡ cŸc khoang trâng kË vèi m´t trõèc cða k¾t d·u h¡ng cÜ thÌ ½õìc d¹n ½Æn buãng bçm phÏa sau. CŸc ½õéng âng chuyÌn nhiÅn liÎu cÜ thÌ ½õìc d¹n ½Æn cŸc bçm l°p trong buãng mŸy. (ii) HÎ thâng âng cða cŸc k¾t ê ½o−n mñi ho´c cŸc khoang trâng kháng kË vèi m´t trõèc cða k¾t d·u h¡ng cÜ thÌ ½õìc d¹n ½Æn buãng bçm phÏa sau ho´c ½Æn cŸc bçm l°p trong buãng mŸy. NÆu cŸc k¾t ½Ü l¡ k¾t d±n thÖ hÎ thâng âng d±n cÜ thÌ ½õìc d¹n ½Æn cŸc k¾t d±n kË vèi k¾t d·u h¡ng. Chî û : NÆu cŸc âng d±n ½õìc bâ trÏ sao cho kháng ½i qua cŸc k¾t d·u h¡ng, hÎ thâng âng cða cŸc k¾t d±n ê ½o−n mñi kháng kË vèi k¾t d·u h¡ng cÜ thÌ ½õìc d¹n ½Æn hÎ thâng âng cða k¾t d±n kË vèi k¾t d·u h¡ng. M´t khŸc, hÎ thâng âng cða cŸc k¾t d±n kË vèi k¾t d·u h¡ng kháng ½õìc d¹n ½Æn cŸc bçm l°p trong buãng mŸy ½âi vèi cŸc k¾t d±n kháng kË vèi k¾t d·u h¡ng. 2. Ng¯n cŸch hÎ thâng âng d·u h¡ng (a) Ng¯n cŸch cŸc âng d·u h¡ng vèi cŸc ½õéng âng khŸc CŸc ½õéng âng d·u h¡ng ph¨i ½õìc bâ trÏ ½æc lºp, ng¯n cŸch vèi cŸc ½õéng âng khŸc. CŸc hÎ thâng âng nâi vèi cŸc ½õéng âng d·u h¡ng ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau : (i) NÆu bçm v¡ cŸc ½õéng âng cða cŸc hÎ thâng khŸc kháng ph¨i l¡ hÎ thâng âng d·u h¡ng ½õìc nâi vèi cŸc âng d·u h¡ng, cŸc ½õéng âng v¡ bçm n¡y ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u nhõ cŸc ½õéng âng d·u h¡ng, tr÷ nhùng ½õéng âng ch× ra trong Ph·n 3 cða Qui ph−m nhõ 14.2.2-4, 14.2.9-6, 14.3.1-2, 14.3.2-2, 14.5.11(15) v¡ (ii) dõèi ½μy. Chî û : CŸc hÎ thâng âng nâi vèi cŸc âng d·u h¡ng nghØa l¡ cŸc âng nâi vèi cŸc âng d·u h¡ng v¡ cÜ cŸc ½·u hê. VÏ dò, cŸc ½õéng âng d·u thðy lúc v.v... ½Ì ½iËu khiÌn hÎ thâng d·u h¡ng kháng ½õìc coi l¡ hÎ thâng âng nâi vèi hÎ thâng d·u h¡ng. (ii) CŸc hÎ thâng kháng ph¨i l¡ âng d·u h¡ng ½õìc nâi vèi âng d·u h¡ng • CŸc âng ½Ì tháng giÜ k¾t ViÎc nâi cŸc âng tháng giÜ k¾t vèi cŸc âng d·u h¡ng ph¨i thÞa m¬n: NÆu cÜ âng nâi giùa cŸc âng c¶p khÏ trç chÏnh v¡ hÎ thâng d·u h¡ng ½Ì thoŸt khÏ cÜ hiÎu qu¨, thÖ ph¨i trang bÙ cŸc thiÆt bÙ gãm hai van ng°t cïng vèi hÎ thâng ½Ì 50 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn tháng hçi cho khoang giùa cŸc van mæt cŸch an to¡n ho´c mæt thiÆt bÙ gãm mæt âng cuæn cÜ cŸc bÏch tÙt k¿m theo. CŸc âng tháng giÜ k¾t, tr÷ qu−t thäi khÏ trç ph¨i ½õìc bâ trÏ trong cŸc khu vúc nguy hiÌm. • CŸc ½õéng âng ½o Ÿp su¶t cða hÎ thâng d·u h¡ng (kÌ c¨ cŸc bçm) : Khi ch¶t lÞng trong cŸc ½õéng âng ½õìc d¹n trúc tiÆp ½Æn cŸc thiÆt bÙ ch× bŸo ½Ì ½o Ÿp su¶t ch¶t lÞng trong âng d·u h¡ng, cŸc Ÿp kÆ ph¨i ½õìc l°p trong buãng bçm ho´c trÅn boong théi tiÆt. Tuy nhiÅn, trong trõéng hìp cÜ van ch´n t−i nhùng vÙ trÏ nâi vèi hÎ thâng âng d·u h¡ng v¡ van ch´n l°p trÅn cŸc vŸch ng¯n giùa buãng mŸy v¡ buãng bçm thÖ cŸc Ÿp kÆ cÜ thÌ l°p trong buãng mŸy. • CŸc ½õéng âng cða thiÆt bÙ ½o h¡m lõìng NÆu cŸc âng l¶y m¹u cða thiÆt bÙ ½o h¡m lõìng d·u ½õìc nâi vèi hÎ thâng âng d·u h¡ng, cŸc ½õéng âng l¶y m¹u cÜ thÌ ½õìc d¹n ½Æn cŸc khu vúc kháng nguy hiÌm nÆu ½õéng kÏnh danh nghØa cða cŸc ½õéng âng dõèi 25 v¡ cÜ Ït nh¶t hai van ch´n giùa hÎ thâng âng d·u h¡ng v¡ vŸch xung quanh khu vúc kháng nguy hiÌm. • CŸc hÎ thâng âng khŸc CŸc hÎ thâng âng khŸc cÜ thÌ nâi vèi hÎ thâng d·u h¡ng nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. (b) Ng¯n cŸch ½õéng âng d·u h¡ng ½i qua. CŸc ½õéng âng d·u h¡ng kháng ½õìc ½i qua k¾t nhiÅn liÎu v¡ khoang cÜ chöa nguãn gμy chŸy nhõ buãng mŸy v¡ cŸc buãng ê, v.v..., v¡ kháng ½õìc d¹n ½Æn cŸc khoang phÏa trõèc vŸch châng va ho´c phÏa sau vŸch ng¯n buãng mŸy. (c) HÎ thâng âng d·u h¡ng n−p v¡ x¨ h¡ng phÏa mñi v¡/ho´c ½uái ‡âi vèi nhùng t¡u m¡ viÎc n−p v¡ x¨ h¡ng phÏa mñi v¡/ho´c ½uái ½õìc thúc hiÎn bÅn ngo¡i khu vúc h¡ng (nghØa l¡ khu vúc h¡ng ½õìc qui ½Ùnh trong 3.2.6 Ph·n 5 cða Qui ph−m), ph¨i cÜ cŸc bÏch cÜ t¶m ch´n ho´c cŸc ½o−n âng thay thÆ thŸo ½õìc l°p ê cŸc nhŸnh ra cða ½õéng âng d·u chÏnh. Ph¨i ½¨m b¨o cŸc bÏch tÙt ½õìc l°p t−i ½·u hê cða âng d·u h¡ng ê phÏa mñi v¡/ho´c ½uái. (d) HÎ thâng âng d·u h¡ng xuyÅn qua k¾t d±n HÎ thâng âng d·u h¡ng v¡ cŸc ½õéng âng tõçng tú nâi vèi cŸc k¾t d·u h¡ng xuyÅn qua cŸc k¾t d±n ph¨i ½¨m b¨o l¡ nhùng âng ng°n cÜ cŸc mâi nâi h¡n ho´c nâi bÏch lo−i kháng cÜ nguy cç r×. ‡âi vèi t¡u d·u kháng ph¨i l¡ lo−i hai thμn, cŸc ½õéng âng d·u h¡ng cÜ thÌ xuyÅn qua cŸc k¾t d±n nÆu cŸc mâi nâi cða âng d·u h¡ng ½õìc h¡n ho´c l¡ måi nâi bÏch nhõng kháng cÜ nguy cç rÝ r×. Ph¨i sø dòng cŸc ½o−n âng uân ½Ì bï tr÷ co d¬n. 3. KÆt c¶u, ½æng cç d¹n ½æng v¡ cáng dòng cða bçm d·u h¡ng (a) KÆt c¶u cða cŸc bçm d·u h¡ng (kÌ c¨ cŸc van an to¡n v¡ Ÿp kÆ) Bçm d·u h¡ng ph¨i cÜ kÆt c¶u kháng phŸt sinh tia løa v¡ Ït rÝ r× d·u qua hæp ½Îm kÏn. Ph¨i l°p van ch´n v¡ van an to¡n ê phÏa ½¸y. D·u t÷ van an to¡n ph¨i ½õìc d¹n vË phÏa hît cða bçm. Tuy nhiÅn, vèi cŸc bçm nhõ bçm ly tμm cÜ Ÿp su¶t ½¸y vË m´t cç hàc kháng bao gié võìt quŸ Ÿp su¶t thiÆt kÆ thÖ cÜ thÌ kháng c·n van an to¡n. Ngo¡i ra, nÆu Ÿp su¶t ½¸y kháng võìt quŸ Ÿp su¶t thiÆt kÆ sø dòng cŸc biÎn phŸp mang tÏnh hÎ thâng nhõ nguãn d¹n ½æng bçm ½õìc ½iËu khiÌn kháng l¡m t¯ng Ÿp su¶t ½¸y quŸ qui ½Ùnh 51 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn v.v... (VD: thiÆt bÙ ng°t), cÜ thÌ kháng c·n van an to¡n ê phÏa ½¸y cða bçm vèi ½iËu kiÎn cŸc biÎn phŸp nhõ vºy ph¨i trang bÙ k¾p. Ph¨i trang bÙ Ÿp ê kÆ phÏa ½¸y cða bçm v¡ t−i nhùng vÙ trÏ dÍ quan sŸt t÷ tr−m ½iËu khiÌn ½æng cç d¹n ½æng. (b) CŸc chi tiÆt trÅn vŸch ng¯n nçi tròc d¹n ½æng ½æng cç lai bçm xuyÅn qua v¡ cŸc chi tiÆt l°p rŸp trÅn cŸc vŸch ng¯n Ph¨i kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o cÜ khèp nâi mËm giùa ½æng cç lai v¡ bçm v¡ cÜ hæp ½Îm kÏn t−i vÙ trÏ tròc xuyÅn qua vŸch. (c) HÎ thâng d÷ng t÷ xa ½æng cç lai bçm Ph¨i kiÌm tra thiÆt bÙ d÷ng t÷ xa ½æng cç lai bçm. (d) Mòc ½Ïch sø dòng cða bçm d·u h¡ng CŸc bçm d·u h¡ng kháng ½õìc sø dòng cho cŸc mòc ½Ïch khŸc ngo¡i mòc ½Ïch chuyÌn d·u h¡ng trong k¾t d·u h¡ng v¡ nõèc vÎ sinh trong k¾t d·u h¡ng ½¬ ½õìc sø dòng ½Ì chöa nõèc d±n, hît khá buãng bçm v¡ cŸc khoang trâng kË vèi k¾t d·u h¡ng v¡ hît nõèc d±n trong k¾t nõèc d±n kË vèi k¾t d·u h¡ng. 4. Bâ trÏ hÎ thâng âng d·u h¡ng (a) Sâ lõìng bçm sø dòng cho mæt k¾t Måi k¾t ph¨i cÜ kh¨ n¯ng bçm hît bêi Ït nh¶t hai bçm. (b) Bâ trÏ cŸc ½õéng âng n−p d·u h¡ng v¡ ½·u hê cða chîng trong k¾t ‡õéng âng n−p d·u h¡ng ph¨i ½õìc bâ trÏ sao cho cÜ thÌ n−p d·u h¡ng m¡ kháng c·n qua bçm d·u h¡ng. Khi d·u h¡ng ½õìc n−p trúc tiÆp t÷ trÅn boong, ½·u hê trong k¾t ph¨i ½õìc bâ trÏ c¡ng sŸt ½Ÿy c¡ng tât. (c) Nâi cŸc ½õéng âng hît nõèc biÌn v¡ âng d·u h¡ng Ph¨i cÜ van ch´n giùa âng hît nõèc biÌn v¡ âng d·u h¡ng. (d) Mâi nâi trõìt Do cŸc mâi nâi trõìt ½õìc ch¶p nhºn sø dòng trong ½õéng âng d·u h¡ng, ph¨i kiÌm tra cŸc ½iËu kiÎn l°p ½´t. (e) HÎ thâng hît v¡ x¨ nõèc biÌn cða cŸc k¾t d±n thõéng xuyÅn ‡õéng âng hît v¡ x¨ nõèc biÌn cða cŸc k¾t d±n thõéng xuyÅn kháng ½õìc d¹n ½Æn hæp tháng biÌn ½Ì hît v¡ x¨ nõèc biÌn cða cŸc k¾t d·u h¡ng ho´c d¹n ½Æn ½õéng âng x¨ nõèc biÌn cða k¾t d·u h¡ng. 5. Van trÅn vŸch ng¯n cða ½õéng âng d·u h¡ng (a) Vºt liÎu, kÆt c¶u, bâ trÏ v¡ hÎ thâng ½iËu khiÌn t÷ xa cŸc van ch´n l°p trÅn vŸch ng¯n giùa k¾t d·u h¡ng v¡ buãng bçm. Ph¨i ½¨m b¨o chîng thÞa m¬n cŸc ½iËu kiÎn sau : VŸch ng¯n Bâ trÏ kiÌu A NÆu van ch´n ½õìc bâ trÏ t−i ½·u hê trong k¾t d·u h¡ng : Buãng bçm K¾t h¡ng Kháng cÜ yÅu c·u n¡o ½âi vèi lo−i v¡ vºt liÎu cða van vŸch ng¯n Bâ trÏ kiÌu B NÆu kháng cÜ van ch´n t−i VŸch ng¯n ½·u hê trong k¾t d·u h¡ng : Buãng bçm K¾t h¡ng 52 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2