intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 8

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

115
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 8 kiểm tra thiết bị nâng hàng của tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 8

  1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 8 KiÌm tra thiÆt bÙ nμng h¡ng cða t¡u 801 ViÎc Ÿp dòng quy ph−m (1) Qui ½Ùnh t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n... cho thiÆt bÙ nμng h¡ng phï hìp vèi Qui ph−m kiÌm tra v¡ chÆ t−o thiÆt bÙ nμng h¡ng t¡u biÌn (sau ½μy gài l¡ "Qui ph−m") ½õìc ½Ùnh nghØa trong mòc 1.1.1, Chõçng 1 cða Qui ph−m nhõ sau: (a) ThiÆt bÙ nμng h¡ng l°p trÅn cŸc t¡u cÜ GT t÷ 300 trê lÅn tr÷ t¡u khŸch v¡ ½õìc sø dòng ½Ì ch¶t v¡ dë h¡ng cÜ khâi lõìng t÷ 1 t¶n trê lÅn. (KÌ c¨ thiÆt bÙ sø dòng ½Ì ch¶t v¡ dë cŸc h¡ng t÷ 1 t¶n trê lÅn ½õìc trang bÙ trÅn t¡u nhõ cŸc c¸u xuãng, c·n c¸u dμy gi±ng, cŸc xe nμng, mŸy nμng, c·n c¸u trò quay, cäng tròc, v.v... dïng ½Ì l¡m h¡ng, ½Ì treo cŸc âng mËm d¹n nhiÅn liÎu, thúc ph¸m, l°p cŸc chi tiÆt mŸy, treo cŸc âng d¹n h¡ng v.v..., tr÷ cŸc thiÆt bÙ ch× ½õìc chuyÅn dïng cho cŸc cáng viÎc riÅng kÌ cŸc cŸc thiÆt bÙ tõçng ½õçng nhõ kÌ trÅn v¡ cŸc thiÆt bÙ kháng ½õìc d¹n ½æng b±ng cç gièi. (b) Qui ph−m kháng Ÿp dòng ½âi vèi thiÆt bÙ nμng h¡ng l°p ½´t trÅn t¡u kháng ph¨i nhùng thiÆt bÙ nÅu ê ½iËu trÅn v¡ nhùng thiÆt bÙ m¡ gi¶y chöng nhºn t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n v.v... do chð t¡u ½Ë nghÙ, tr÷ trõéng hìp chð t¡u muân Ÿp dòng qui ph−m. Trong trõéng hìp n¡y ph¨i cÜ sú nh¶t trÏ trõèc cða chð t¡u. (2) CŸc yÅu c·u nÅu trong Chõçng 2, tiÌu mòc 2.1.2-1(1)(p), 2.1.4 (Sú cÜ m´t cða ‡¯ng kiÌm viÅn), Ph·n 1-B v¡ Chõçng 24, Ph·n 2-A (Cæt v¡ cæt c¸u) cða Qui ph−m phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p ph¨i ½õìc Ÿp dòng ngay c¨ khi Qui ph−m kháng Ÿp dòng. (3) Do cŸc cæt kháng ½Ì l¡m h¡ng nÅu trong Chõçng 24 cða Qui ph−m Phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p Ph·n 2-A cñng ½õìc kiÌm tra ½âi vèi t¶t c¨ cŸc t¡u do ½Ü c·n ph¨i chî û ½Æn chîng. 802 KiÌm tra xŸc nhºn ½çn ½Ë nghÙ kiÌm tra Ph¨i kiÌm tra xŸc nhºn xem cŸc gi¶y chöng nhºn qui ½Ùnh t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n ... ½âi vèi thiÆt bÙ nμng h¡ng ho´c ½¯ng kÏ mŸy v¡ cç c¶u nμng h¡ng cða t¡u cÜ ½õìc nÅu trong ½çn ½Ë nghÙ kiÌm tra phμn c¶p v¡ ½¯ng kÏ t¡u kháng. Ngo¡i ra, ph¨i kiÌm tra xem ½çn ½Ë nghÙ qui ½Ùnh t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n vv... ½çn ½Ë nghÙ kiÌm tra l·n ½·u thiÆt bÙ nμng h¡ng trong quŸ trÖnh ½Üng mèi/kháng trong quŸ trÖnh ½Üng mèi cÜ ½õìc cung c¶p kháng. 803 Cæt c¸u dμy gi±ng, thμn c·n c¸u dμy gi±ng, cæt giμy gi±ng (guy post) . (1) CŸc vºt liÎu ½õìc sø dòng (vÏ dò th¾p cŸn) ph¨i ½õìc kiÌm tra ½¨m b¨o phï hìp theo cŸc b¨n vÁ ½¬ ½õìc duyÎt. CŸc vºt liÎu, vÏ dò: th¾p cŸn, th¾p r¿n v¡ cŸc âng th¾p t−o th¡nh cŸc cæt, trò, cŸc thμn c·n c¸u, cæt dμy gi±ng, vÞ cða c·n c¸u trò quay, cæt câ ½Ùnh cða c·n c¸u trò quay, cŸc d·m cða cäng tròc vv.. cŸc dμy ch±ng, l¡ vºt liÎu ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. Xem B¨ng 1.1 cða Qui ph−m vË chiËu d¡y sø dòng cða th¾p cŸn. (2) ‡âi vèi cŸc vºt liÎu sø dòng ½Ì l¡m giŸ ½×nh c·n, giŸ chμn c·n, chât ½öng chμn c·n, cŸc chi tiÆt ½Æ (cŸc m°t ba ng¨ ê chμn c·n), chât ngang cða cŸc chi tiÆt ½Æ, cŸc chi tiÆt kháng thŸo ½õìc ê ½·u c·n cÜ thÌ Ÿp dòng cŸc tiÅu chu¸n JIS ho´c / v¡ cŸc tiÅu chu¸n 172 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ½õìc cáng nhºn khŸc. Ph¨i sø dòng cŸc vºt liÎu cÜ h¡m lõìng cŸc bon nhÞ hçn ho´c b±ng 0,23% cho cŸc chi tiÆt ½Ü, tuy nhiÅn, nÆu buæc ph¨i sø dòng vºt liÎu cÜ h¡m lõìng cŸc bon lèn hçn ho´c b±ng 0.23% ½Ì t¯ng ½æ bËn thÖ ph¨i lõu û ½Æn cŸc qui trÖnh h¡n nhõ vºt liÎu h¡n, phõçng phŸp h¡n vv.. (3) CŸc qui trÖnh kiÌm tra ½âi vèi cŸc täng ½o−n thμn t¡u cñng ½õìc Ÿp dòng tõçng öng ½âi vèi ½æ chÏnh xŸc l°p rŸp v¡ kiÌm tra h¡ng. Ph¨i lõu û ½Æn viÎc chu¸n bÙ m¾p h¡n, t¶m âp lõng v¡ ½iËu kiÎn l°p ½´t cŸc t¶m âp lõng khi Ÿp dòng viÎc h¡n mæt phÏa. Ph¨i kiÌm tra ½æ th²ng h¡ng ½âi vèi thμn c·n. Ph¨i ½´c biÎt lõu û ½Æn cŸc chi tiÆt v¡ viÎc h¡n cŸc bæ phºn sau. Ngo¡i ra, ph¨i lõu û ½Æn viÎc bâ trÏ cŸc giŸ, cŸc m¡ng vv..sø dòng ½Ì nâi vèi thμn t¡u. (a) T¶m âp lõng cho ½õéng h¡n thμn c·n ph¨i ½õìc l°p rŸp sao cho kháng cÜ kho¨ng trâng giùa t¶m th¾p v¡ t¶m âp sau khi h¡n nâi ho¡n to¡n (cÜ nhiËu hõ hÞng x¨y ra). (b) Nâi cŸc giŸ ½×nh c·n, giŸ chμn c·n vv.. v¡o cæt. (c) Nâi cŸc d·m ngang v¡o trò. (d) Nâi cŸc trò v¡o thμn t¡u (l°p cŸc chi tiÆt gia cõéng nhõ giŸ, m¡ng, vv.. v¡o cŸc ph·n xuyÅn qua boong. (e) ViÎc h¡n giùa m´t bÏch phÏa trÅn cða trò câ ½Ùnh ½âi vèi c·n c¸u trò quay v¡o trò. Xem Chõçng 1, 1.3.5 cða Hõèng d¹n Ÿp dòng qui ph−m kiÌm tra v¡ chÆ t−o thiÆt bÙ nμng h¡ng t¡u biÌn, sau ½μy gài l¡ "hõèng d¹n" ½Ì biÆt ½õìc chi tiÆt cða cŸc h−ng mòc nÅu trÅn. Hçn nùa, ph¨i chî û ½Æn viÎc h¡n cŸc t¶m ½Üng kÏn nÆu cÜ mæt lå ra v¡o ½õìc mê trÅn trò. (4) Ph¨i thø chòp phÜng x− cho cŸc ph·n h¡n trÅn trò c¸u, dμy gi±ng v¡ thμn c·n nÆu c·n, ½âi vèi viÎc l°p rŸp cŸc giŸ chμn c·n, giŸ ½×nh c·n...ph¨i kiÌm tra kháng phŸ huý nhõ kiÌm tra nhuæm m¡u ho´c siÅu μm. KhuyÆt tºt mâi h¡n (kháng ½õìc h¡n mæt cŸch qua loa) Thμn c·n D¨i âp Nöt/g¹y H¡n hai phÏa CŸc mâi h¡n nâi cŸc t¶m âp lõng dàc ph¨i ½õìc h¡n to¡n bæ. Hõ hÞng do viÎc h¡n kháng ½îng mâi nâi n¡y ½õìc thÌ hiÎn nhõ ê trÅn. 804 CŸc chi tiÆt thŸo ½õìc (1) Chð t¡u cÜ trŸch nhiÎm qu¨n lû chi tiÆt thŸo ½õìc. Tuy nhiÅn, nÆu kiÌm tra l·n ½·u v¡ kiÌm tra t× m× h¡ng n¯m cða chi tiÆt thŸo ½õìc ½õìc chð t¡u ½Ë nghÙ ‡¯ng kiÌm thúc 173 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn hiÎn, ‡¯ng kiÌm sÁ Ÿp dòng Qui ph−m v¡ c¶p cŸc hã sç yÅu c·u theo trÖnh ½æ chuyÅn mán cða "chuyÅn gia" (competent person) ½õìc qui ½Ùnh bêi tä chöc Lao ½æng quâc tÌ (ILO). Ngo¡i ra, ngay c¨ khi kháng yÅu c·u kiÌm tra chi tiÆt thŸo ½õìc, nÆu gi¶y chöng nhºn t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n cða thiÆt bÙ nμng h¡ng (sau ½μy gài l¡ "gi¶y chöng nhºn") ½õìc c¶p mèi, chi tiÆt thŸo ½õìc sø dòng cho thiÆt bÙ nμng h¡ng khi thø t¨i ½õìc chöng nhºn. Do ½Ü, c·n ph¨i kiÌm tra xem cÜ xu¶t hiÎn cŸc b¶t thõéng trÅn chi tiÆt thŸo ½õìc nhõ cŸc puly, cŸc dμy, ma nÏ vv..sau khi kÆt thîc thø t¨i kháng. (2) Khi thúc hiÎn kiÌm tra chi tiÆt thŸo ½õìc. (a) ‡âi vèi chi tiÆt thŸo ½õìc nhõ puly, ma nÏ, m°t xoay vv.. kÌ c¨ cŸc phò tïng dú trù ph¨i cÜ gi¶y chöng nhºn thø t¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm viÅn v¡/ ho´c ngõéi cÜ trŸch nhiÎm kiÌm tra t−i xõêng chÆ t−o ho´c phÝng thÏ nghiÎm kû, xŸc nhºn. Trong trõéng hìp n¡y, ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o sâ nhºn d−ng cða t÷ng chi tiÆt thŸo ½õìc ½õìc ½Ÿnh sâ rß r¡ng sao cho chi tiÆt thŸo ½õìc nÅu trong gi¶y chöng nhºn cÜ thÌ so sŸnh vèi chi tiÆt thúc tÆ. NÜi chung, gi¶y chöng nhºn n¡y ph¨i ½õìc giù trÅn t¡u (gi¶y chöng nhºn n¡y thõéng ½õìc g°n v¡o m¹u ½¯ng kû cða ‡¯ng kiÌm). (b) Khi l°p chi tiÆt thŸo ½õìc lÅn t¡u, gi¶y chöng nhºn l°p ½´t ½õìc chu¸n bÙ sau khi kiÌm tra xŸc nhºn t¨i tràng khai thŸc tháng thõéng v¡ sâ nhºn d−ng b±ng cŸch so sŸnh vèi cŸc b¨n vÁ chi tiÆt thŸo ½õìc vv.. cða t¡u, v¡ g°n v¡o m¹u ½¯ng kû trÅn sau khi ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm viÅn kû v¡ ½Üng d¶u VR nhÞ. 805 Thø t¨i. (1) Nh¡ m¡y ph¨i trÖnh cŸc qui trÖnh thø t¨i ½Ì kiÌm tra. (2) T¨i tràng thø ½õìc xŸc ½Ùnh theo B¨ng 2.3 trong 2.3.6 cða Qui ph−m trÅn cç sê t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n nÅu trong Lõu û khi qui ½Ùnh t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n... cho thiÆt bÙ nμng h¡ng sau ½μy gài l¡ "Lõu û". T¨i tràng l¡m viÎc an to¡n ½õìc gøi tèi t÷ ‡¯ng kiÌm Trung õçng T¨i tràng l¡m viÎc an to¡n (t) T¨i tràng thø T¨i tràng l¡m viÎc an to¡n × 1.25 NhÞ hçn 20 T÷ 20 ½Æn dõèi 50 T¨i tràng l¡m viÎc an to¡n + 5 T¨i tràng l¡m viÎc an to¡n × 1.1 Lèn hçn 50 (3) NÆu chi tiÆt thŸo ½õìc nhõ d·m ngang nμng h¡ng, g·u, vßng nμng h¡ng... ½õìc sø dòng, cÜ hai trõéng hìp phò thuæc v¡o ½Ë nghÙ cða chð t¡u. Trõéng hìp thö 1 l¡ khi t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n ½õìc qui ½Ùnh dúa trÅn t¨i tràng bao gãm c¨ chi tiÆt ½Ü, trõéng hìp thö 2 l¡ t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n ½õìc qui ½Ùnh dúa trÅn cç sê khâi lõìng h¡ng kháng tÏnh khâi lõìng cða mài chi tiÆt ½Ü, do ½Ü ph¨i lõu û ½Æn cŸch xŸc ½Ùnh t¨i tràng thø. Trong cŸc trõéng hìp ½Ü cŸch xŸc ½Ùnh t¨i tràng thø, phõçng phŸp ½Ÿnh d¶u thμn c·n... v¡ thð tòc thuyÆt minh cða cŸc gi¶y chöng nhºn ph¨i phï hìp vèi 2.3.6 cða Hõèng d¹n. (4) ‡âi vèi nhùng t¡u ½õìc c¶p cŸc gi¶y chöng nhºn, viÎc thø ½õìc tiÆn h¡nh sau khi ½¬ bâ trÏ t¶t c¨ cŸc chi tiÆt thŸo ½õìc trÅn t¡u theo bâ trÏ thiÆt bÙ nμng h¡ng. (5) Phõçng phŸp thø (a) HÎ thâng dμy gi±ng (½iËu 2.3.6-3(1) cða Qui ph−m) (i) GÜc thμn c·n ½õìc ½´t ½Æn gÜc gièi h−n ½õìc chöng nhºn, lèn hçn gÜc gièi h−n nÅu trong Lõu û 174 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (ii) NÆu thúc hiÎn viÎc ½Ÿnh d¶u k¾p, viÎc thø nghiÎm tõçng öng vèi t¨i tràng qui ½Ùnh cho viÎc ½Ÿnh d¶u k¾p trong Lõu û kháng ph¨i thúc hiÎn nÆu thúc hiÎn viÎc thø tõçng öng vèi t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n nÅu trong Lõu û. T¨i tràng ½Ì thúc hiÎn viÎc ½Ÿnh d¶u k¾p kháng thÌ ½õìc qui ½Ùnh võìt quŸ t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n ngay c¨ khi gÜc ½õìc t¯ng lÅn. (iii) Thø t¨i ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo 2.3.6-3 (1) cða Qui ph−m. (b) C·n c¸u trò quay (½iËu 2.3.6-3(2) cða Qui ph−m) (i) BŸn kÏnh quay cða c·n c¸u trò quay ½õìc ½´t ½Æn bŸn kÏnh gièi h−n ½õìc qui ½Ùnh, nhÞ hçn bŸn kÏnh gièi h−n nÅu trong Lõu û. (ii) NÆu t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n kháng ½äi ½õìc qui ½Ùnh b¶t kÌ bŸn kÏnh quay, viÎc thø ½õìc thúc hiÎn theo phõçng phŸp nÅu trong 2.3.6-3(2) cða Qui ph−m b±ng cŸch nμng t¨i tràng tõçng ½õçng vèi t¨i tràng thø. (iii) ‡âi vèi c·n c¸u trò quay m¡ t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n khŸc nhau tuü theo bŸn kÏnh ho−t ½æng, viÎc thø ½õìc thúc hiÎn theo phõçng phŸp nÅu trong 2.3.6- 3(2)(a) cða Qui ph−m b±ng cŸch nμng khâi lõìng tõçng ½õçng vèi cŸc t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n riÅng t−i cŸc bŸn kÏnh l¡m viÎc an to¡n lèn nh¶t v¡ b¾ nh¶t ½õìc qui ½Ùnh. Ngo¡i ra ph¨i tiÆn h¡nh thø t−i vÙ trÏ b¶t kü cða bŸn kÏnh l¡m viÎc. (6) KiÌm tra xŸc nhºn hÎ thâng an to¡n v¡ b¨o vÎ. ‡iËu kiÎn ho−t ½æng cða cŸc cáng t°c gièi h−n quay, nμng v¡ h− ½õìc ½¨m b¨o vèi khâi lõìng thø tõçng ½õçng t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n. ‡âi vèi c·n c¸u trò quay di ½æng ph¨i ½¨m b¨o cŸc cáng t°c gièi h−n viÎc di ½æng. Ph¨i thúc hiÎn viÎc thø phanh v¡ thø ½¨m b¨o tr−ng thŸi sú câ b±ng cŸch c°t nguãn c¶p n¯ng lõìng cho quŸ trÖnh ho−t ½æng trong trõéng hìp thø sú câ. Ngo¡i ra ph¨i ½¨m b¨o ½iËu kiÎn ho−t ½æng cða cŸc cáng t°c d÷ng sú câ. NÆu cÜ hÎ thâng b¨o vÎ quŸ t¨i, ph¨i ½¨m b¨o ½iËu kiÎn ho−t ½æng cða nÜ. Ngo¡i ra, ½âi vèi c·n c¸u trò quay nÆu t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n khŸc nhau tuü theo bŸn kÏnh ho−t ½æng, ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ gièi h−n má men cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra xŸc nhºn t−i mæt vÙ trÏ thÏch hìp cða bŸn kÏnh l¡m viÎc an to¡n v¡ t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n trÅn ½õéng cong má men. ‡âi vèi mŸy nμng h¡ng, ph¨i ½¨m b¨o ½iËu kiÎn ho−t ½æng cða hÎ thâng an to¡n v¡ b¨o vÎ vèi ½iËu kiÎn cÜ t¨i l¡m viÎc an to¡n/ kháng t¨i. (7) KiÌm tra sau khi kÆt thîc thø t¨i (a) ThiÆt bÙ nμng h¡ng Mài chi tiÆt ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng m°t. ‡´c biÎt cŸc bæ phºn chÏnh nhõ cŸc ph·n ½õìc h¡n cða chi tiÆt kháng thŸo ½õìc, cŸc mâi nâi giùa trò v¡ boong, cŸc ph·n ½õìc h¡n gia cõéng phÏa trÅn v¡ dõèi boong, tr−ng thŸi cða thμn c·n, cŸc chi tiÆt nâi bÏch trÅn trò câ ½Ùnh, ½æ lÞng cða cŸc bu láng câ ½Ùnh cŸc khuyÅn quay, tr−ng thŸi cða cŸc chât khŸc nhau v¡ cŸc tr−ng thŸi cða cŸc téi vv.. ph¨i ½õìc kiÌm tra. (b) Chi tiÆt thŸo ½õìc Mài bæ phºn cða chi tiÆt thŸo ½õìc ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng m°t. CŸc ½iËu kiÎn quay trê cða pu ly cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ ph¨i kiÌm tra b¨o dõëng nÆu c·n thiÆt. (ph¨i thúc hiÎn nhùng kiÌm tra n¡y ngay c¨ khi chi tiÆt thŸo ½õìc kháng ½õìc ½Ë nghÙ kiÌm tra). 806 ‡Ÿnh d¶u v¡ ½Üng d¶u ch¶p nhºn 175 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (1) CŸc hÎ thâng dμy gi±ng v¡ c·n c¸u trò quay, d¶u bao gãm t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n ph¨i ½õìc ½Üng ê chμn c·n theo 9.3.1 cða Qui ph−m. Ngo¡i ra, t¨i tràng l¡m viÎc an to¡n cÝn ph¨i ½õìc sçn lÅn c·n vèi cïng næi dung nhõ d¶u ½Üng. NÆu sø dòng nhùng chi tiÆt nhõ d·m nμng h¡ng, g·u ngo−m vv.., ph¨i tham kh¨o kþ Qui ph−m vË viÎc ½Ÿnh d¶u. (2) CŸc chi tiÆt khŸc vèi nÅu ê (1) trÅn ph¨i ½õìc thúc hiÎn mæt cŸch hìp lû ê cŸc chi còc theo ½iËu 9.3.1-1(3) cða Qui ph−m. 807 CŸc trõéng hìp khŸc ‡âi vèi hÎ thâng c·n c¸u dμy gi±ng l¡m viÎc gh¾p ½ái, Ÿp dòng 9.2.3 cða Qui ph−m. 176 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=115

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2