intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 9

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

92
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 9 Kiểm tra hệ thống làm lạnh hàng của tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 9

 1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 9 KiÌm tra hÎ thâng l¡m l−nh h¡ng cða t¡u HÎ thâng l¡m l−nh h¡ng : Qui ½Ùnh chung (1) ‡Ùnh nghØa cáng ch¶t l−nh Cáng ch¶t l−nh l¡ vºt liÎu cáng tŸc cÜ tŸc dòng trung gian l¡m mŸt b±ng cŸch chuyÌn nhiÎt t÷ ph·n cÜ nhiÎt ½æ th¶p ½Æn ph·n cÜ nhiÎt ½æ cao. ‡Ü l¡ nhùng ch¶t cÜ tr−ng thŸi thay ½äi theo chu kü nhõ amáni°c, chloroflourcarbon (CFC) vv... ½õìc gài l¡ cáng ch¶t l−nh sç c¶p v¡ nhùng ch¶t cÜ tr−ng thŸi kháng thay ½äi nhõ nõèc muâi vv.. ½õìc gài l¡ cáng ch¶t l−nh thö c¶p. (2) CŸc yÅu c·u ½âi vèi cáng ch¶t l−nh Cáng ch¶t l−nh ph¨i cÜ ½´c tÏnh an to¡n v¡ l¡m l−nh hiÎu qu¨, ngo¡i ra cÝn ph¨i cÜ cŸc ½´c tÏnh lû hoŸ tât. CŸc yÅu c·u ½âi vèi cáng ch¶t l−nh nhõ sau: (a) CŸc ½´c tÏnh lû hàc (i) Ÿp su¶t bay hçi ph¨i lèn hçn Ÿp su¶t khÏ quyÌn, ngay c¨ khi cáng ch¶t l−nh cÜ nhiÎt ½æ th¶p. Kháng khÏ sÁ làt v¡o thiÆt bÙ nÆu Ÿp su¶t bay hçi th¶p hçn Ÿp su¶t khÏ quyÌn. NÆu kháng khÏ ½i v¡o thiÆt bÙ, Ÿp su¶t sÁ t¯ng lÅn v¡ gμy ra cŸc hõ hÞng nhõ á xy hoŸ d·u bái trçn v¡ ¯n mÝn vºt liÎu. (ii) Ÿp su¶t ngõng tò ph¨i c¡ng th¶p c¡ng tât. NÆu Ÿp su¶t ngõng tò cao, cáng ch¶t l−nh sÁ rÝ r× v¡ nhiÎt ½æ khÏ x¨ sÁ t¯ng lÅn gμy khÜ kh¯n cho hÎ thâng l−nh nhõ l¡m gi¨m hiÎu su¶t thÌ tÏch v¡ tän th¶t n¯ng lõìng. (iii) NhiÎt ½æ tèi h−n ph¨i cao hçn ½Ÿng kÌ so vèi nhiÎt ½æ bÖnh thõéng. NÆu nhiÎt ½æ tèi h−n th¶p hçn nhiÎt ½æ bÖnh thõéng, cáng ch¶t l−nh kháng thÌ hoŸ lÞng ngay c¨ khi nÜ ½õìc n¾n ê Ÿp su¶t cao tr÷ khi nhiÎt ½æ nõèc l¡m mŸt th¶p hçn nhiÎt ½æ tèi h−n. Do ½Ü l¡m gi¨m hiÎu su¶t n¾n. (iv) ‡iÌm ½áng ph¨i th¶p NÆu ½iÌm ½áng cao, ½´c tÏnh l¡m l−nh sÁ bÙ gi¨m ½Ÿng kÌ do cáng ch¶t l−nh bÙ ½áng l−i khi nhiÎt ½æ bay hçi gi¨m xuâng. (v) NhiÎt hoŸ hçi tiËm t¡ng lèn v¡ nhiÎt ho¡ tan riÅng nhÞ. NÆu nhiÎt hoŸ hçi tiËm t¡ng lèn v¡ nhiÎt hÝa tan riÅng nhÞ, cÜ thÌ thu ½õìc cáng su¶t l¡m l−nh lèn do lõìng cáng ch¶t l−nh ½õìc xâi ra trê th¡nh Ït ½i v¡o théi ½iÌm cáng ch¶t l−nh ½õìc c¶p v¡o b·u ngõng qua van gi¬n nê. (vi) ThÌ tÏch riÅng nhÞ NÆu thÌ tÏch riÅng cða khÏ cáng ch¶t l−nh nhÞ, dung tÏch bÖnh chöa cÜ thÌ l¡m nhÞ hçn do h¡nh trÖnh pÏt táng cða mŸy n¾n cÜ thÌ l¡m ng°n hçn. (vii) ‡æ nhèt nhÞ NÆu ½æ nhèt nhÞ, kÏch thõèc cða âng, van vv.. cÜ thÌ l¡m nhÞ hçn do lúc c¨n qua chîng gi¨m ½i. (viii) ‡´c tÏnh truyËn nhiÎt tât NÆu ½æ d¹n nhiÎt v¡ hÎ sâ truyËn nhiÎt lèn, diÎn tÏch truyËn nhiÎt ho´c ½æ chÅnh nhiÎt ½æ cða bæ bay hçi, b·u ngõng, b·u trao ½äi nhiÎt vv.. sÁ cÜ thÌ nhÞ hçn do ½Ü hiÎu su¶t cða hÎ thâng l−nh sÁ tât hçn. (ix) ‡æ cŸch ½iÎn lèn 177 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÆu ½æ cŸch ½iÎn lèn, má tç cÜ thÌ ½õìc ½´t trong cáng ch¶t l−nh giâng nhõ mŸy n¾n lo−i kÏn. (x) Cáng su¶t c·n thiÆt nhÞ NÆu cáng su¶t c·n thiÆt nhÞ cho cïng cáng su¶t l−nh sÁ tiÆt kiÎm hçn do cáng su¶t l−nh trÅn kW sÁ lèn v¡ hiÎu qu¨ khai thŸc cða mŸy n¾n sÁ tât hçn. (b) ‡´c tÏnh hoŸ hàc (i) Kháng ½æc HiÎn nay, h·u nhõ cŸc cáng ch¶t l−nh ½Ëu cÜ ¨nh hõêng ½Æn con ngõéi khi bÙ rÝ r×. Tuy nhiÅn, cáng ch¶t l−nh ½æc h−i ph¨i ½õìc lõu û ½´c biÎt. (ii) Kháng cÜ mïi khŸc l− ho´c kÏch thÏch NÆu cáng ch¶t l−nh cÜ mïi khÜ chÙu ho´c kÏch thÏch khi bÙ rÝ r× thÖ nÜ sÁ gμy tŸc h−i nghiÅm tràng nhõ l¡m hÞng mïi vÙ v¡ hõçng vÙ cða thúc ph¸m cñng nhõ gμy khÜ chÙu v¡ ½au ½èn cho con ngõéi khi tiÆp xîc. (iii) Kháng cÜ tÏnh chŸy nä NÆu sø dòng cáng ch¶t l−nh cÜ ½´c tÏnh chŸy nä, ph¨i h−n chÆ nghiÅm ng´t viÎc phŸt løa ½Ì kháng gμy chŸy khÏ cáng ch¶t l−nh. (iv) Kháng cÜ tÏnh ¯n mÝn Cáng ch¶t l−nh ph¨i kháng ¯n mÝn ho´c l¡m hÞng kim lo−i, ½Îm l¡m kÏn ho´c cŸc vºt liÎu khŸc tiÆp xîc vèi nÜ. NÆu cáng ch¶t l−nh cÜ ½´c tÏnh ¯n mÝn thÖ kháng ½õìc sø dòng. (v) Ph¨i än ½Ùnh hoŸ hàc Trong quŸ trÖnh n¾n, bay hçi v¡ ngõng tò, cáng ch¶t l−nh kháng ½õìc chuyÌn ho´c t−o th¡nh ch¶t khŸc do sú kÆt hìp cŸc ch¶t khŸc nhau v¡ cŸc ½´c tÏnh cða nÜ cñng kháng ½õìc thay ½äi. (vi) Kháng ¨nh hõêng x¶u ½Æn cŸc chöc n¯ng bái trçn NÆu cáng ch¶t l−nh hÝa tan trong d·u bái trçn, nÜ sÁ l¡m gi¨m ½æ nhèt v¡ bàt d¹n ½Æn l¡m gi¨m cŸc chöc n¯ng bái trçn. (vii) Kháng dÍ d¡ng rÝ r× v¡ dÍ d¡ng phŸt hiÎn khi rÝ r× Cáng ch¶t l−nh kháng dÍ d¡ng rÝ r× v¡ dÍ phŸt hiÎn khi rÝ r× sÁ an to¡n v¡ kinh tÆ do cÜ thÌ cÜ biÎn phŸp xø lû nhanh chÜng trong khi cŸc ch¶t khŸc sÁ nguy hiÌm v¡ kháng kinh tÆ. (c) CŸc trõéng hìp khŸc (i) Kh¨ n¯ng s³n cÜ (ii) CÜ tÏnh dÍ khai thŸc v¡ vºn h¡nh Do cŸc cáng ch¶t l−nh ½ang ½õìc sø dòng hiÎn nay kháng thÞa m¬n t¶t c¨ cŸc yÅu c·u trÅn, cho nÅn c·n ph¨i lúa chàn mæt cŸch täng hìp tïy theo cŸc ½´c tÏnh v¡ ½iËu kiÎn khai thŸc. (3) Lo−i cáng ch¶t l−nh v¡ chu kÖ l¡m l−nh CŸc ½´c tÏnh ho−t ½æng c·n thiÆt thay ½äi tïy thuæc v¡o lo−i cáng ch¶t l−nh ½õìc sø dòng trong chu kü l¡m l−nh. Cáng ch¶t l−nh ½iÌn hÖnh thõéng ½õìc sø dòng hiÅn nay l¡ CFC (R-12, R-22, R-502), amáni°c vv... HiÎn nay nhùng cáng ch¶t l−nh n¡y ½ang ½õìc sø dòng theo cŸc ½´c tÏnh riÅng cða chîng tuü theo mòc ½Ïch sø dòng. CŸc h−ng mòc sau ½õìc ch¶p nhºn l¡ cŸc ½iËu kiÎn ½Ì lúa chàn cŸc ½´c tÏnh. (a) Ÿp su¶t khi cáng ch¶t l−nh bay hçi nÅn cao hçn Ÿp su¶t khÏ quyÌn mæt chît. Do kháng khÏ dÍ d¡ng làt v¡o hÎ thâng l¡m l−nh nÆu cÜ ½æ chμn kháng trong hÎ thâng, x¨y ra t°c ngÁn ho´c Ÿp su¶t b¶t thõéng trong cŸc b·u làc, van gi¬n nê vv.. do hçi ¸m trong kháng khÏ ½Üng b¯ng khi sø dòng cáng ch¶t l−nh CFC. 178 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ngo¡i ra, hiÎu su¶t thÌ tÏch cða mŸy n¾n sÁ gi¨m ½i do t× sâ n¾n thay ½äi ½Ÿng kÌ. (b) R-22 ½õìc sø dòng ræng r¬i l¡m cáng ch¶t l−nh do cÜ nhiÎt ½æ th¶p v¡ nÜ cÜ thÌ t¯ng cáng su¶t l¡m l−nh lÅn kho¨ng 60% ½âi vèi cïng mŸy n¾n so vèi R-12, nhõng ½æ hÝa tan nõèc l−i tât hçn mæt chît so vèi R-12 (c·n n¯ng lõìng nhiËu hçn 60%). (c) Do nhiÎt ½æ khÏ x¨ sau n¾n cða cáng ch¶t l−nh hà CFC nÜi chung khŸ th¶p, cho nÅn h·u nhõ kháng c·n l¡m mŸt xi lanh cða mŸy n¾n. R-22 tõçng tú amáni°c vË ½´c tÏnh v¡ nhiÎt ½æ khÏ x¨ (sau n¾n) cða nÜ cao, trong ph−m vi hà CFC, R-502 l¡ cáng ch¶t l−nh hån hìp bao gãm 48,8% R-22 v¡ ½´c tÏnh khÏ x¨ th¶p do ½Ü t−o ½õìc nhiËu thuºn lìi ½âi vèi mŸy n¾n. (d) NhiÎt ½æ khÏ x¨ sau n¾n cða R-502 tõçng tú nhõ R-12 v¡ th¶p hçn R-22 t÷ 15 ½Æn 25oC. Do ½Ü ¨nh hõêng ½Æn d·u bái trçn Ït hçn trong khi c¨ giŸ th¡nh v¡ ½æ än ½Ùnh cða nÜ ½Ëu cao. (e) R-22 cÜ xu thÆ l¡m phãng cao su m−nh mÁ so vèi R-12. Ngo¡i ra, nÜ cÜ cŸc ½´c tÏnh ½âi CFC tât nhõng thÌ tÏch cÜ thÌ t¯ng lÅn nÆu træn l¹n vèi d·u. (f) Quan hÎ giùa cŸc cáng ch¶t l−nh v¡ d·u bái trçn l¡ r¶t quan tràng. R-12 cÜ thÌ ho¡ træn vèi cŸc d·u bái trçn ê mài nhiÎt ½æ v¡ mài t× lÎ, nhõng R-22 tŸch th¡nh 2 pha ê nhiÎt ½æ th¶p (ê pha trÅn, R-22 chöa h¡m lõìng d·u nhiËu hçn, ê pha dõèi, d·u chöa nhiËu h¡m lõìng R-22 hçn). NhiÎt ½æ d·u c¡ng th¶p, thÖ lõìng ho¡ tan c¡ng nhiËu. NÆu lõìng d·u nhiËu trong cáng ch¶t l−nh sÁ t−o ra bàt d·u do sòt Ÿp ½æt ngæt khi khêi ½æng l¡m t¯ng nhanh tâc ½æ bay hçi cða cáng ch¶t l−nh hÝa trong d·u v¡ cŸc h−t d·u nhÞ trong bàt cáng ch¶t l−nh ½Ü sÁ bÙ hît v¡o xi lanh rãi ½õìc chuyÌn ½Æn b·u ngõng v¡ b·u l¡m mŸt. Phõçng phŸp ½Ì ½Ë phÝng hiÎn tõìng n¡y l¡ ½´t b·u hμm cða cŸc te trong bÌ d·u cða mŸy n¾n ½Ì hμm d·u v¡ ½iËu khiÌn nhiÎt ½æ b±ng c¨m biÆn nhiÎt b±ng cŸch c¶p nguãn ½iÎn cho b·u hμm qua sú giŸn ½o−n khai thŸc. Do nhiÎt ½æ b¬o ho¡ gi¨m ½i nÆu d·u ho¡ tan v¡o CFC, ngo¡i ra, Ÿp su¶t hît ph¨i gi¨m ½i ½Ì ½−t ½õìc nhiÎt ½æ bay hçi än ½Ùnh khi l¹n d·u, vÖ vºy cáng su¶t cða hÎ thâng l−nh sÁ gi¨m ½i v¡ hiÎu su¶t khai thŸc sÁ nhÞ hçn. (4) Cáng ch¶t l−nh: CŸc ½´c tÏnh cða CFC v¡ amáni°c, sú khŸc biÎt giùa chîng Sú khŸc biÎt giùa cŸc ½´c tÏnh cða cáng ch¶t l−nh hà CFC v¡ amáni°c ½õìc tÜm t°t nhõ sau theo quan ½iÌm kþ thuºt âng. Cáng ch¶t l−nh hà CFC hiÆm khi ¯n mÝn kim lo−i vºt liÎu âng. MŸy n¾n l¡ nguãn chð ½æng cða hÎ thâng l¡m l−nh, d·u mŸy l−nh buæc ph¨i sø dòng l¡m ch¶t bái trçn cho mŸy n¾n v¡ dung dÙch cáng ch¶t l−nh ho¡ tan l¹n nhau tõçng ½âi nhiËu, tr÷ khi nhiÎt ½æ r¶t th¶p. Tºn dòng tât ½´c tÏnh n¡y, cŸc hÎ thâng sø dòng cáng ch¶t l−nh hà CFC cÜ thÌ tú ½æng hoŸ ho¡n to¡n, do ½Ü, cÜ thÌ gi¨m ½õìc théi gian v¡ nhμn cáng ½Ì tŸch b±ng tay d·u mŸy l−nh ra khÞi hÎ thâng ho´c bä sung nÜ b±ng tay v¡o cŸc te mŸy n¾n. Ngo¡i ra, cáng ch¶t l−nh CFC kháng ho¡ tan trong nõèc. NÆu nõèc l¹n v¡o, cáng ch¶t l−nh tŸch nõèc ra v¡ nõèc ½õìc tŸch ra dÏnh v¡o vŸch trong cða ½õéng âng, âng truyËn nhiÎt v¡ vÞ cða b·u trao ½äi nhiÎt. NÆu chiËu d·y cða t¶m th¾p mÞng thÖ ¯n mÝn cÜ thÌ x¨y ra l¡m cáng ch¶t l−nh rÝ làt ra ngo¡i d¹n ½Æn hõ hÞng hÎ thâng l¡m l−nh. Do ½Ü, ph¨i sø dòng vºt liÎu th¾p chÙu ¯n mÝn nÆu cÜ nguy cç ¯n mÝn cao ho´c cÜ nhùng biÎn phŸp ½Ë phÝng thÏch hìp sao cho nõèc kháng bÙ rÝ làt v¡o bÅn trong hÎ thâng t÷ bÅn ngo¡i cñng nhõ ph¨i x¶y khá thÏch ½Ÿng bÅn trong. CŸc ½´c tÏnh cða cáng ch¶t l−nh hà CFC ½õìc sø dòng chð yÆu hiÎn nay nhõ sau: (a) R-12 (CCl2F2) 179 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ‡μy l¡ cáng ch¶t l−nh thõéng ½õìc sø dòng cho cŸc mŸy n¾n pÏt táng v¡ cñng ½õìc dïng l¡m cáng ch¶t l−nh thö c¶p (dung dÙch l¡m l−nh) nÆu l¡m ½áng l−nh thúc ph¸m b±ng phõçng phŸp nhîng ngºp ½Ì bä sung cho kiÌu thõéng sø dòng viÎc n¾n mæt c¶p xuâng ½Æn -30oC (nhiÎt ½æ bay hçi) (b) R-22 (CHClF2) Ch¶t n¡y ½õìc sø dòng cho hÎ thâng l¡m l−nh ½Æn -80oC (n¾n hai c¶p) do cÜ ½iÌm sái l¡ -40,8 oC v¡ cáng su¶t l−nh tât hçn amáni°c ê vïng nhiÎt ½æ th¶p, Ÿp su¶t khai thŸc v¡ cáng su¶t l−nh g·n giâng nhõ cða amáni°c. Cáng su¶t l−nh t¯ng lÅn kho¨ng 60% so vèi R-12 ½âi vèi cïng h¡nh trÖnh pÏt táng. (c) R-502 (CHClF2/CClF2CF3) ‡μy l¡ cáng ch¶t l−nh hån hìp hiÎn ½ang ½õìc sø dòng ræng r¬i cho cŸc nhiÎt ½æ th¶p v¡ bao gãm 48% R-22 v¡ 51,2% R-115. Do nhiÎt ½æ sau n¾n g·n giâng nhõ cða R-22, cáng su¶t l−nh cao hçn cða R-22 kho¨ng 13% v¡ Ÿp su¶t ngõng tò tõçng tú nhõ cða R- 22, cÜ thÌ sø dòng viÎc n¾n mæt c¶p ngay c¨ vèi nhiÎt ½æ th¶p. M´t khŸc, ch¶t n¡y ½õìc sø dòng cho cŸc hÎ thâng nhiÎt ½æ r¶t th¶p sø dòng n¾n mæt c¶p do viÎc cŸch ½iÎn g·n giâng nhõ cða R-22 v¡ lõìng ho¡ tan hçi ¸m n±m ê giùa R-22 v¡ R-12. ‡âi vèi cŸc cáng ch¶t l−nh sø dòng amáni°c, cŸc thiÆt bÙ ph¨i sø dòng th¾p do amáni°c ¯n mÝn cŸc vºt liÎu hà ½ãng. Ngo¡i ra, hçi ¸m hÝa tan tât trong amáni°c do ½Ü kháng ½Ÿng ng−i l°m nÆu mæt lõìng nhÞ khÏ làt v¡o trong thiÆt bÙ. Trong cŸc hÎ thâng CFC, hçi ¸m chöa trong CFC l¡m c¨n trê lõu tháng cða cáng ch¶t l−nh do ½áng cöng nÆu hçi ¸m tŸch ra khÞi cáng ch¶t l−nh t−i chå cÜ nhiÎt ½æ dõèi 0oC. Tuy nhiÅn, trong hÎ thâng amáni°c hçi ¸m kháng ¨nh hõêng ½Æn hÎ thâng do nÜ bÙ h¶p thò t−o th¡nh nõèc amáni°c ngay c¨ khi cÜ lõìng nhÞ hçi ¸m làt v¡o. Do d·u mŸy l−nh h·u nhõ kháng tan trong cáng ch¶t l−nh amáni°c, nÜ ½õìc tÏch tò l−i ê ph·n th¶p nh¶t cða b·u ngõng, bÖnh chöa, gi¡n bay hçi vv.. sau khi x¨ ra khÞi mŸy n¾n. Do ½Ü c·n ½Ùnh kÖ ph¨i l¶y d·u ra, vÖ nÆu kháng, b·u trao ½äi nhiÎt sÁ ho−t ½æng kháng hiÎu qu¨. V¡o théi ½iÌm n¡y, thiÆt bÙ tŸch d·u ph¨i ½õìc xem x¾t sao cho cáng ch¶t l−nh amáni°c kháng bÙ l¶y ra cïng d·u. M´t khŸc, CFC ½õìc coi l¡ cáng ch¶t l−nh kháng cÜ tÏnh chŸy, nä, ½æc, trŸi l−i amáni°c v÷a dÍ chŸy v¡ ½æc cho nÅn ph¨i thºn tràng trong viÎc sø dòng amáni°c. NÆu lõìng lèn cáng ch¶t l−nh CFC bÙ rÝ r× v¡ tr¨i phð xuâng s¡n, m´c dï ½õìc coi l¡ an to¡n, nhõng do khâi lõìng n´ng hçn kháng khÏ kho¨ng 4 l·n, CFC sÁ choŸn chå v¡ ½¸y á xy ra dÍ gμy ghÂt thê, do ½Ü c·n ph¨i ½Ë phÝng tÖnh huâng nguy hiÌm n¡y. ¨nh hõêng cða amáni°c ½Æn con ngõéi Nãng ½æ (ppm) Möc ½æ ¨nh hõêng 5 ~ 10 C¨m nhºn th¶y mïi 50 Hçi khÜ chÙu 100 KhÜ chÙu 200 ~ 300 KhÜ chÙu ê m°t v¡ hàng 300 ~ 500 CÜ thÌ chÙu ½úng ½õìc trong théi gian ng°n (30 phît ½Æn 1 gié) 2500 ~ 5000 CÜ thÌ nguy hiÌm ½Æn tÏnh m−ng trong théi gian ng°n (théi gian giâng nhõ trÅn) 5000 ~ 10000 Ng÷ng thê v¡ chÆt trong théi gian ng°n Chî thÏch : Nãng ½æ cho ph¾p lèn nh¶t l¡ 50 ppm (0,005%), 170 mg/m3. 180 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Amáni°c trê th¡nh ½æc ch× khi cÜ nãng ½æ cao v¡ kháng ¨nh hõêng ½Æn con ngõéi ngay c¨ khi hÏt v¡o trong théi gian d¡i ê nãng ½æ th¶p. Cáng thöc hoŸ NhiÎt ½æ Vºt liÎu l¡m Lo−i nõèc muâi Mái trõéng l¡m mŸt khai thŸc oC hàc mŸt (1) Clorua canxi CaCl2 -40 ‡Ì l¡m mŸt trõèc trong l¡m l−nh ‡Ì l¡m ½Ÿ (2) Clorua natri (muâi) NaCl -17 - ‡Ì l¡m ½áng (3) Clorua magiÅ MgCl -25 ‡Ì l¡m l−nh - (4) R11 CCl3F -50 ‡Ì l¡m ½áng v¡ l¡m l−nh - (5) R12 CCl2F2 -30 - ‡Ì l¡m ½áng (6) Glycol Ethylene HOCH2CH2OH -30 ‡Ì l¡m l−nh - (7) Glycol Propylene HOC2H3(CH3)OH -20 - ‡Ì l¡m ½áng (8) Rõìu Ethyl C2H5OH -40 - ‡Ì l¡m ½áng (9) Nõèc H2O +5 ‡Ì l¡m mŸt - (5) L¡m mŸt b±ng nõèc muâi Nõèc muâi l¡ dung dÙch kháng ½Üng b¯ng (gài l¡ cáng ch¶t l−nh thö c¶p) sø dòng l¡m gi¨m nhiÎt ½æ cða vºt liÎu ho´c mái trõéng m¡ kháng thay ½äi pha. CÜ hai cŸch, mæt l¡ khi mái trõéng (kháng khÏ ho´c ch¶t lÞng) ½õìc l¡m mŸt trúc tiÆp b±ng nõèc muâi nhõ trõéng hìp phõçng phŸp l¡m mŸt giŸn tiÆp, cŸch thö hai l¡ trõéng hìp vºt liÎu ½õìc l¡m mŸt trúc tiÆp b±ng nõèc muâi nhõ phõçng phŸp nhîng ngºp trong nõèc muâi (ho´c phun). (6) CŸc lo−i v¡ cŸch sø dòng nõèc muâi HiÎn nay nõèc muâi ½õìc sø dòng nhõ sau: (7) CŸc yÅu c·u ½âi vèi nõèc muâi CŸc yÅu c·u ½âi vèi nõèc muâi nhõ sau: (a) ‡iÌm sái cao NÆu ½iÌm sái th¶p, nõèc muâi sÁ bay hçi trong khÏ quyÌn v¡ l¡m m¶t vai trÝ cða mÖnh. (b) ‡iÌm ½áng (ho´c ½iÌm cïng tinh) th¶p NÆu ½iÌm ½áng cao, nõèc muâi sÁ ½áng l−i ê nhiÎt ½æ th¶p l¡m m¶t kh¨ n¯ng l¡m cáng ch¶t l−nh cða mÖnh. (c) Tràng lõìng riÅng v÷a ½ð NÆu tràng lõìng riÅng quŸ n´ng, c·n ph¨i sø dòng bçm cÜ cáng su¶t lèn v¡ nÆu tràng lõìng riÅng quŸ nhÂ, c·n ph¨i sø dòng bçm cÜ lõu lõìng lèn (lõìng tu·n ho¡n). (d) ‡æ nhèt th¶p Do ½æ nhèt cða nõèc muâi t¯ng khi nhiÎt ½æ cða nÜ gi¨m ½i, tŸc dòng truyËn nhiÎt bÙ c¨n trê v¡ tän th¶t cáng su¶t sÁ lèn hçn do d−ng lÞng bÙ biÆn ch¶t. (e) NhiÎt dung riÅng lèn NÆu nhiÎt dung riÅng th¶p, cáng su¶t bçm (kÌ c¨ nguãn ½iÎn c¶p) ph¨i t¯ng lÅn. (f) ‡´c tÏnh truyËn nhiÎt tât NÆu ½æ d¹n nhiÎt v¡ hÎ sâ truyËn nhiÎt lèn, ½´c tÏnh cða b·u l¡m mŸt sÁ tât hçn v¡ cÜ thÌ rît ng°n théi gian l¡m mŸt. (g) TÏnh an to¡n NÆu nõèc muâi tiÆp xîc vèi thúc ph¸m, ph¨i tuμn theo luºt vÎ sinh thúc ph¸m do ½Ü tât nh¶t kháng nÅn sø dòng vºt liÎu nguy hiÌm cÜ ½æc tâ ho´c dÍ chŸy (½´c tÏnh gμy nä), cÜ ½´c tÏnh gμy ng−t ngay c¨ khi nõèc muâi kháng tiÆp xîc vèi thúc ph¸m. (h) ‡æ än ½Ùnh nhiÎt tât NÆu mæt s¨n ph¸m ½õìc hÖnh th¡nh do ph¨n öng vèi cŸc ch¶t khŸc ½õìc ½õa v¡o nõèc muâi, tr−ng thŸi lÞng cða nõèc muâi bÙ k¾m ½i v¡ ½´c tÏnh l¡m mŸt gi¨m xuâng. 181 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (i) Kháng cÜ tÏnh ¯n mÝn Do tuäi thà cða k¾t, vºt liÎu âng vv.. cÜ thÌ bÙ gi¨m ½i nÆu nõèc muâi cÜ tÏnh ¯n mÝn. C·n ph¨i bä sung mæt sâ ch¶t b¨o qu¨n kháng gμy á nhiÍm mái trõéng. (j) Kh¨ n¯ng s³n cÜ (k) CÜ ½´c tÏnh dÍ sø dòng, vºn h¡nh (8) CŸc ½´c tÏnh cða nõèc muâi cÜ nhiËu kÆt qu¨ thúc tÆ (a) Nõèc muâi clorua canxi (CaCl2) Do ½iÌm cïng tinh l¡ -55oC ê nãng ½æ 29,9% (½æ Baume l¡ 32,2) v¡ ½æ nhèt kháng t¯ng lÅn ½Ÿng kÌ giâng nhõ nõèc muâi hùu cç. ‡μy l¡ nõèc muâi thõéng ½õìc sø dòng nhiËu nh¶t cho cŸc nhiÎt ½æ th¶p. M´t khŸc, ph¨i kiÌm tra ½æ pH v¡ bä sung cŸc ch¶t châng ¯n mÝn do nÜ cÜ thÌ l¡m m¶t giŸ trÙ thõçng m−i vÖ mïi vÙ khÜ chÙu (nhõng kháng ½æc) nÆu dÏnh v¡o thúc ph¸m, nÆu kháng, cÜ thÌ gμy ¯n mÝn v¡ t−o c´n vái nÆu ½æ pH th¶p (tÏnh a xÏt) ho´c cao (tÏnh kiËm) ho´c lõìng á xy ho¡ tan t¯ng lÅn (nõèc muâi lo¬ng). Xît bicromat ½¬ ½õìc sø dòng ræng r¬i l¡m ch¶t châng ¯n mÝn t÷ trõèc ½Æn nay, cÝn hiÎn nay, cŸc ch¶t châng ¯n mÝn hùu cç (Rescole ho´c Chifro) kháng ½æc ½ang ½õìc sø dòng, kháng kÌ ½Æn viÎc phÝng trŸnh á nhiÍm. (b) Nõèc muâi clorua nŸt tri (NaCl) Do ½μy l¡ ch¶t cÜ ½æ nhèt thÏch hìp v¡ ½iÌm cïng tinh l¡ -21oC ê nãng ½æ 23,1% (½æ Baume l¡ 21,6) v¡ kháng l¡m m¶t giŸ trÙ thõçng m−i ngay c¨ khi nÜ dÏnh v¡o thúc ph¸m (nhõng ph¨i vºn h¡nh ½îng), nÜ ½õìc sø dòng trong phõçng phŸp l¡m ½áng lo−i nhîng ngºp trong ch¶t lÞng ½Ì phun trúc tiÆp lÅn (ho´c nhîng) cŸ ng÷, cŸc thu, tám vv.. Do ½iÌm cïng tinh cða nõèc muâi clorua natri cao hçn cða nõèc muâi clorua canxi, tuy nhiÅn, nõèc muâi clorua natri kháng phï hìp sø dòng cho cŸc nhiÎt ½æ th¶p ngay c¨ khi nÜ ½õìc sø dòng l¡m cáng ch¶t l−nh thö c¶p trong hÎ thâng gi¬n nê giŸn tiÆp. Ngo¡i ra, do nhiÎt ½æ khai thŸc thúc tÆ v¡o kho¨ng -17oC ngay c¨ trong trõéng hìp lo−i nhîng ngºp trong ch¶t lÞng, do ½Ü, nõèc muâi hùu cç ho´c hån hìp ng¡y c¡ng ½õìc sø dòng nhiËu. Tuy nhiÅn, do giŸ th¡nh cða nõèc muâi clorua natri rÀ hçn nhiËu so vèi nõèc muâi hùu cç cho nÅn, nõèc muâi clorua natri v¹n tiÆp tòc ½õìc sø dòng cho nhùng s¨n ph¸m ½áng l−nh lo−i rÀ. (9) Phμn lo−i theo phõçng phŸp l¡m mŸt (a) HÎ thâng gi¬n nê giŸn tiÆp Phõçng phŸp n¡y l¡m mŸt trúc tiÆp vºt liÎu b±ng cáng ch¶t l−nh sç c¶p v¡ bao gãm mŸy n¾n, b·u ngõng, van gi¬n nê, gi¡n bay hçi v¡ thiÆt bÙ phò bao gãm cŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ b¨o vÎ nhõ thÌ hiÎn ê HÖnh 1. MŸy n¾n hît v¡ n¾n khÏ cáng ch¶t l−nh cÜ Ÿp su¶t v¡ nhiÎt ½æ th¶p, b·u ngõng hoŸ lÞng b±ng cŸch l¡m mŸt khÏ cáng ch¶t l−nh cÜ Ÿp su¶t v¡ nhiÎt ½æ cao ½õìc x¨ ra khÞi mŸy n¾n b±ng nõèc ho´c kháng khÏ, van gi¬n nê biÆn ½äi ch¶t lÞng cÜ Ÿp su¶t cao v¡ nhiÎt ½æ trung bÖnh ½Æn t÷ b·u ngõng th¡nh ch¶t lÞng cÜ Ÿp su¶t th¶p v¡ nhiÎt ½æ th¶p b±ng cŸch gi¨m Ÿp su¶t, gi¡n bay hçi h¶p thò nhiÎt cða mái trõéng b±ng cŸch bay hçi ch¶t lÞng cÜ nhiÎt ½æ th¶p. ThiÆt bÙ phò giîp cho hÎ thâng ho−t ½æng Åm v¡ hiÎu qu¨. 182 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (nhiÎt ½æ trung bÖnh) LÞng KhÏ BÖnh chöa Phμn ly d·u trung bÖnh) (nhiÎt ½æ B·u ngõng Cao Ÿp Cao Ÿp Van gi¨m Ÿp MŸy n¾n (nhiÎt ½æ th¶p) (nhiÎt ½æ th¶p) Th¶p Ÿp Th¶p Ÿp LÞng KhÏ Gi¡n bay hçi HÖnh 1 Chu kü l¡m l−nh n¾n mæt c¶p (b) HÎ thâng gi¬n nê giŸn tiÆp Phõçng phŸp n¡y l¡m mŸt vºt liÎu giŸn tiÆp b±ng cŸch dïng bçm tu·n ho¡n cõëng böc nõèc muâi cÜ nhiÎt ½æ th¶p qua cŸc gi¡n xo°n l¡m mŸt v¡ bao gãm chu kü tu·n ho¡n cáng ch¶t l−nh sç c¶p v¡ chu kü tu·n ho¡n nõèc muâi ½õìc ½iËn qua b·u l¡m mŸt nõèc muâi nhõ thÌ hiÎn ê HÖnh 2. âng xo°n MŸy l¡m n¾n l−nh Chu kü Chu kü l¡m l−nh nõèc muâi Trâng Sç c¶p B·u t −o ngõng sung ThiÆt bÙ l¡m l−nh nõèc muâi Van Bçm gi¬n nê HÖnh 2 Chu kü l¡m l−nh cða hÎ thâng gi¬n nê giŸn tiÆp (c) HÎ thâng bçm cáng ch¶t l−nh Phõçng phŸp n¡y l¡m mŸt trúc tiÆp vºt liÎu b±ng cŸch sø dòng bçm tu·n ho¡n cõëng böc cáng ch¶t l−nh sç c¶p cÜ nhiÎt ½æ th¶p v¡ Ÿp su¶t th¶p qua gi¡n bay hçi, bao gãm mæt chu kü gi¬n nê trúc tiÆp v¡ chu kü bçm cáng ch¶t l−nh sø dòng cáng ch¶t l−nh sç c¶p ½õìc ½iËn qua trâng t−o sung (surge drum) nhõ thÌ hiÎn ê HÖnh 3. Trong trõéng hìp n¡y, trâng t−o sung ho−t ½æng tõçng tú nhõ k¾t t−o sung, b·u l¡m mŸt nõèc muâi v¡ b·u phμn ly ch¶t lÞng trong hÎ thâng gi¬n nê giŸn tiÆp. 183 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn âng xo°n MŸy l¡m n¾n l−nh Chu kü Chu kü l¡m l−nh bçm cáng ch¶t l−nh Trâng Van ½iËu trúc tiÆp B·u t −o khiÌn ngõng sung ThiÆt bÙ l¡m l−nh nõèc muâi Van Bçm gi¬n nê HÖnh 3 Chu kü l¡m l−nh cða hÎ thâng bçm cáng ch¶t l−nh (d) So sŸnh giùa cŸc phõçng phŸp l¡m l−nh phμn lo−i theo ‡¯ng kiÌm v¡ ISO ½õìc hÎ thâng hoŸ nhõ sau: Phõçng phŸp Phõçng phŸp l¡m l−nh l¡m l−nh ½õìc ½õìc phμn Sç ½ã hÎ thâng phμn lo−i theo lo−i theo ISO ‡¯ng kiÌm Trâng t−o sung Gi¡n bay hçi Gi¡n bay hçi Gi¬n nê trúc ThiÆt bÙ ThiÆt bÙ (Khoang h¡ng) Trúc tiÆp (Khoang h¡ng) l¡m l−nh l¡m l−nh Bçm cáng tiÆp Van ch¶t l−nh gi¬n nê Van gi¬n nê Trâng t−o Tu·n ho¡n khÏ sung Gi¡n bay hçi, Gi¡n bay hçi, ThiÆt bÙ ThiÆt bÙ gi¬n nê trúc Trúc tiÆp thiÆt bÙ l¡m thiÆt bÙ l¡m l¡m l−nh l−nh kháng khÏ l¡m l−nh Bçm cáng l−nh kháng khÏ Van tiÆp ch¶t l−nh gi¬n nê Van gi¬n nê ThiÆt bÙ l¡m l−nh nõèc Gi¡n bay hçi muâi ThiÆt bÙ (Khoang h¡ng) Nõèc muâi GiŸn tiÆp l¡m l−nh Van gi¬n nê Bçm cáng ch¶t l−nh ThiÆt bÙ l¡m l−nh nõèc Gi¡n bay hçi, muâi ThiÆt bÙ thiÆt bÙ l¡m Tu·n ho¡n khÏ l¡m l−nh l−nh kháng khÏ GiŸn tiÆp nõèc muâi Van gi¬n nê Bçm cáng ch¶t l−nh Chî thÏch: Trong ½Ùnh nghØa cŸc phõçng phŸp l¡m l−nh theo ISO, hÎ thâng trúc tiÆp cÜ nghØa l¡ phõçng phŸp l¡m l−nh m¡ nhiÎt ½õìc truyËn trúc tiÆp qua gi¡n bay hçi trong hÎ thâng l¡m l−nh ra kháng khÏ ho´c ½Æn vºt ½õìc l¡m l−nh. 184 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn HÎ thâng giŸn tiÆp l¡ phõçng phŸp l¡m l−nh m¡ gi¡n bay hçi trong hÎ thâng ½õìc bâ trÏ bÅn ngo¡i buãng m¡ trong buãng ½Ü, nhiÎt ½õìc h¶p thò t÷ kháng khÏ ho´c vºt ½õìc l¡m l−nh. ThiÆt bÙ mang nhiÎt tu·n ho¡n ½õìc l¡m l−nh ½Ì l¡m mŸt kháng khÏ ho´c vºt nÜi trÅn. (10) ‡iËu khiÌn tú ½æng hÎ thâng l¡m l−nh (a) Phõçng phŸp ½iËu khiÌn Phõçng phŸp ½iËu khiÌn tú ½æng hÎ thâng l¡m l−nh ½õìc phμn chia sç bæ th¡nh 3 lo−i nhõ sau: (i) Phõçng phŸp ½iÎn tø (ii) Phõçng phŸp khÏ (iii) Phõçng phŸp thðy lúc (b) Chöc n¯ng ½iËu khiÌn Chöc n¯ng ½iËu khiÌn cða hÎ thâng l−nh ½õìc phμn chia sç bæ nhõ sau: (i) TŸc ½æng hai vÙ trÏ (½iËu khiÌn on/off) (ii) TŸc ½æng theo t× lÎ (proportional action) (½iËu khiÌn P) (iii) TŸc ½æng t× lÎ - cæng- ½ãng bæ (proportional-plus-integral action) (½iËu khiÌn PI) (iv) TŸc ½æng t× lÎ-cæng-sao ch¾p (proportional-plus- derivative action) (½iËu khiÌn PD) (v) TŸc ½æng t× lÎ - cæng- ½ãng bæ-cæng-sao ch¾p (proportional-plus-integral-plus- derivative action) (½iËu khiÌn PID) (vi) CŸc chöc n¯ng ½iËu khiÌn khŸc (c) Sç lõìc vË ½iËu khiÌn cŸc buãng l−nh (h·m l−nh) ‡iËu khiÌn tú ½æng trong hÎ thâng l−nh cho cŸc buãng l−nh ½õìc khŸi quŸt nhõ sau: (i) ‡iËu khiÌn nhiÎt ½æ buãng Sau khi ½−t ½õìc ½æ chÅnh giùa nhiÎt ½æ do c¨m biÆn nhiÎt trong måi buãng cða buãng l−nh phŸt hiÎn v¡ nhiÎt ½æ ½´t cða thiÆt bÙ ½iËu ch×nh nhiÎt ½æ bâ trÏ trÅn b¨ng kiÌm soŸt, viÎc khêi ½æng/d÷ng v¡ cáng su¶t cða mŸy n¾n ½õìc ½iËu khiÌn b±ng cŸch sø dòng t¨i täng c·n thiÆt cho cŸc buãng l−nh ½−t ½õìc b±ng cŸch cæng gom t¶t c¨ cŸc ½æ chÅnh nhiÎt ½æ trÅn qua thiÆt bÙ biÆn ½äi v¡ thiÆt bÙ tÏnh. Phõçng phŸp n¡y cÜ thÌ Ÿp dòng cho mài phõçng phŸp l¡m l−nh nhõ cŸc hÎ thâng bçm cáng ch¶t l−nh, hÎ thâng l¡m l−nh to¡n bæ, hÎ thâng s¶y khá ... (ii) ‡iËu khiÌn nhiÎt ½æ cáng ch¶t l−nh Sau khi phŸt hiÎn nhiÎt ½æ cða cáng ch¶t l−nh trong trâng t−o sung b±ng ½iÎn trê ½o nhiÎt ½æ, viÎc khêi ½æng/d÷ng v¡ cáng su¶t mŸy n¾n ½õìc ½iËu khiÌn b±ng cŸch tú ½æng hìp cŸc ½æ chÅnh nhiÎt ½æ cða trâng t−o sung thu ½õìc bêi sú biÆn ½äi cða t¨i trong buãng l−nh. Phõçng phŸp n¡y cÜ thÌ Ÿp dòng cho hÎ thâng bçm cáng ch¶t l−nh. (iii) ‡iËu khiÌn Ÿp su¶t ViÎc khêi ½æng/d÷ng v¡ cáng su¶t mŸy n¾n ½õìc ½iËu khiÌn b±ng Ÿp su¶t ½´t ½âi vèi thiÆt bÙ ng°t Ÿp su¶t th¶p (LPS) trÅn mŸy n¾n. Phõçng phŸp n¡y ½ang ½õìc Ÿp dòng cho cŸc mŸy l−nh cë nhÞ, tuy nhiÅn, khÜ thúc hiÎn viÎc ½iËu khiÌn tinh. (iv) ‡iËu khiÌn möc cáng ch¶t l−nh Möc cáng ch¶t l−nh cho trâng A v¡ gi¡n bay hçi lo−i ½·y cáng ch¶t l−nh thõéng ½õìc ½iËu khiÌn b±ng viÎc ½Üng van ½iÎn t÷ b±ng cáng t°c phao khi dung dÙch cáng ch¶t l−nh ½−t ½Æn möc ½Ùnh trõèc v¡ mê van khi möc cáng ch¶t l−nh h− xuâng. CÜ thÌ sø dòng, van phao ho´c van gi¬n nê lo−i nhiÎt thay cho cáng t°c phao. (v) ‡iËu khiÌn lõu lõìng 185 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Lõìng cáng ch¶t l−nh c¶p v¡o gi¡n bay hçi trong hÎ thâng bçm cáng ch¶t l−nh ho´c hÎ thâng gi¬n nê khá ½õìc ½iËu khiÌn b±ng van ½iËu khiÌn lõu lõìng ho´c van gi¬n nê t−i ½·u v¡o gi¡n bay hçi. ‡âi vèi viÎc ½iËu khiÌn nhiÎt ½æ nÅu ê (i), qu−t giÜ cða b·u l¡m l−nh ½õìc ng÷ng l−i b±ng cŸch ½Üng van ½iÎn t÷ trang bÙ ngay phÏa trõèc van ½iËu khiÌn lõu lõìng ho´c van gi¬n nê khi nhiÎt ½æ buãng h− th¶p xuâng dõèi nhiÎt ½æ ½´t cða thiÆt bÙ ½iËu ch×nh nhiÎt ½æ, v¡ ½õìc khêi ½æng b±ng cŸch mê van ½iÎn t÷ khi nhiÎt ½æ buãng t¯ng lÅn. (11) ‡iËu kiÎn giù l−nh t¨i NÆu thúc ph¸m ½õìc giù l−nh, cŸc ½iËu kiÎn nhiÎt ½æ v¡ ½æ ¸m cÜ thÌ ½õìc thiÆt kÆ theo cŸc giŸ trÙ sau, ½æ ¸m v¡ nãng ½æ CO2 do chð h¡ng qui ½Ùnh ph¨i ½õìc theo dßi trong quŸ trÖnh h¡nh trÖnh do ½iËu kiÎn c¶t giù h¡ng thúc tÆ cñng bÙ ¨nh hõêng bêi cŸc th¡nh ph·n, ½æ ¸m ... mái trõéng kháng khÏ trong quŸ trÖnh giù l−nh, ngo¡i nhùng ½´c tÏnh nhõ h−ng, ½Ùa phõçng, mïa thu ho−ch, ½æ chÏn, kÏch thõèc vv.. cða rau, qu¨ ngay c¨ khi lo−i cða chîng giâng nhau. (a) NhiÎt ½æ giù l−nh v¡ ½æ ¸m cða rau, qu¨ VË nhiÎt ½æ giù l−nh, nhiÎt ½æ c¡ng th¶p thÖ théi gian giù c¡ng ½õìc lμu, nhiÎt ½æ giù l−nh tât nh¶t l¡ cao hçn ½iÌm ½Üng b¯ng cða ph·n lèn rau, qu¨. ‡âi vèi rau, qu¨ nhõ chuâi l¡ lo−i dÍ bÙ hÞng ê nhiÎt ½æ th¶p, nhiÎt ½æ thÏch hìp ph¨i ½õìc ½´t cao hçn nhiÎt ½æ tèi h−n m¡ t−i ½Ü x¨y ra hõ hÞng. NhiÎt ½æ giù l−nh ½âi vèi rau, qu¨ ½õìc trÖnh b¡y ê B¨ng 1 sau: Ph¨i duy trÖ nhiÎt ½æ giù l−nh än ½Ùnh trong to¡n bæ h¡nh trÖnh. Do viÎc ½iËu khiÌn theo kiÌu on/off trÅn cÜ ½æ chÅnh nhiÎt ½æ lèn, nhiÎt ½æ ph¨i ½õìc ½iËu khiÌn b±ng thiÆt bÙ ½iËu ch×nh nhiÎt ½æ vèi tŸc ½æng PI ho´c PID ½Ì duy trÖ sú biÆn ½äi nhiÎt ½æ t−i ½·u ra khÞi b·u l¡m l−nh khÏ trong ph−m vi ±0,25oC. B¨ng 1 NhiÎt ½æ giù l−nh v¡ ½æ ¸m cða t¨i H¡ng hoŸ NhiÎt ½æ vºn NhiÎt ½æ tâi thiÌu ‡æ ¸m tõçng chuyÌn (oC) (oC) ½âi (%) TŸo -1,1~0 -1,5 85~90 Chuâi (chÏn xanh) 11,5~13 10 85~95 Nho 0~10 -0,5 80~85 Chanh 3,5 ho´c 13~15 2,8 85~90 Rau v¡ qu¨ Cam 0~1,1 -0,5 85~90 LÅ -0,5~0 -1,0 85~95 M¯ng tμy 0,5~1,5 0 90~95 B°p c¨i 0~0,5 0 90~95 H¡nh 0~0,5 0 70~75 PhÜ mŸt 1,0~ 4,5 -1,0~3,5 65~70 Bç (kem) -4,0~ -2,0 -6,5 80~85 S¨n ph¸m sùa ThÙt ½áng -1,0~ 0,5 -2,0 88~92 Tröng -1,0~ 0 -1,0 80~85 Rau v¡ qu¨ -18~ -2,3 - 90~95 Bç -15~ -9,5 - 80~85 Thúc ph¸m ½áng ThÙt -18~ -23 - 90~95 l−nh CŸ -18~ -23 - 90~95 CŸ (cŸ ng÷) -45~ -50 - 90~95 VË ½æ ¸m trong quŸ trÖnh giù l−nh, ½æ ¸m cao ½õìc coi l¡ tât hçn trong viÎc ng¯n ng÷a viÎc gi¨m khâi lõìng ho´c co ngÜt, nhõng l−i l¡m lan truyËn vi khu¸n. Do ½Ü, ½æ ¸m 186 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn sao cho vi khu¸n kháng lan truyËn ½õìc coi l¡ tât nh¶t m´c dï ½æ ¸m n¡y chõa ph¨i l¡ phï hìp nh¶t vèi rau, qu¨. ‡æ ¸m hìp lû ½âi vèi rau, qu¨ tháng thõéng l¡ 80 ~ 90%. ‡Ì giù ½æ chÅnh nhiÎt ½æ trong khoang nhÞ, ph¨i t¯ng lõu lõìng tu·n ho¡n khÏ. Tuy nhiÅn, nÆu t¯ng quŸ nhiËu, bË m´t cða rau, qu¨ sÁ bÙ khá v¡ l¡m gi¨m giŸ trÙ thõçng m−i. Lõu lõìng tu·n ho¡n khÏ khi rau qu¨ ½õìc giù l−nh thõéng v¡o kho¨ng 60 ~ 90 l·n/gié. (b) Há h¶p cða rau v¡ qu¨ Rau v¡ qu¨ v¹n tõçi sâng kÌ c¨ sau khi thu ho−ch. ‡Ì cÜ ½õìc n¯ng lõìng c·n thiÆt cða sinh vºt, viÎc há h¶p ph¨i x¨y ra ½Ì cung c¶p á xy cho cŸc th¡nh ph·n cða cç thÌ. CO2 v¡ hçi ¸m sinh ra do cŸc ho−t ½æng ½Ü v¡ n¯ng lõìng thu ½õìc phŸt ra ½õìc biÆn ½äi ngay th¡nh nhiÎt. NÆu rau v¡ qu¨ ½õìc giù trong khoang h¡ng, á xy trong kháng khÏ ½õìc tiÅu thò do tú há h¶p v¡ to¨ ra CO2. Trong nhùng xuãng giù l−nh, t× lÎ ch¶t h¡ng cao v¡ lõìng kháng khÏ trong khoang Ït. Do ½Ü, nãng ½æ CO2 t¯ng lÅn trong théi gian ng°n l¡m cho rau, qu¨ rçi v¡o tr−ng thŸi ng−t d¹n ½Æn hõ hÞng. ‡Ì ½Ë phÝng tÖnh tr−ng n¡y, ph¨i ½o nãng ½æ CO2 trong khoang h¡ng b±ng thiÆt bÙ thiÆt bÙ phŸt hiÎn khÏ CO2 v¡ cung c¶p kháng khÏ s−ch v¡o qua hÎ thâng tháng giÜ. NÜi chung nãng ½æ CO2 t÷ 0,5% trê xuâng l¡m hìp lû m´c dï nãng ½æ n¡y cÝn ph¨i phò thuæc v¡o t÷ng lo−i rau qu¨. Hçi ¸m sinh ra t÷ hoa qu¨ v¡ hçi ¸m trong kháng khÏ s−ch c¶p v¡o bÙ dÏnh v¡o b·u l¡m l−nh khÏ khi nÜ ½Üng tuyÆt. Do hiÎu qu¨ cða b·u l¡m l−nh khÏ bÙ gi¨m ½i ½Ÿng kÌ khi bÙ ½Üng tuyÆt, ph¨i trang bÙ thiÆt bÙ x¨ tuyÆt. (c) ThiÆt bÙ sinh á zán  zán ½õìc sø dòng ½Ì khø mïi (ng¯n ng÷a viÎc nhiÍm mïi), khø trïng bÅn trong khoang h¡ng v¡ ng¯n ng÷a n¶m mâc. ThiÆt bÙ sinh á zán thõéng ½õìc l°p ½´t trong buãng trÅn boong bao gãm ½õéng âng d¹n ½Æn khoang h¡ng v¡ ½õìc sø dòng ½Ì cung c¶p á zán ½Ëu trong khoang h¡ng b±ng qu−t thäi tu·n ho¡n trong khoang h¡ng. Sau ½Ü, nÜ ½Üng vai trÝ khø trïng, khø mïi b±ng cŸch á xy hoŸ mïi trong kháng khÏ cða khoang h¡ng v¡ bŸm v¡o bÅn trong vºt liÎu. Nãng ½æ á zán trong khoang h¡ng thõéng t÷ 0,01 ~ 0,1 ppm. Do h¡m lõìng á zán cao sÁ ¨nh hõêng ½Æn con ngõéi vÖ vºy kháng ½õìc v¡o khoang h¡ng trong khi ½ang vºn h¡nh thiÆt bÙ sinh á zán. Trong thúc ph¸m bao gãm vºt liÎu dÍ biÆn ½äi cÜ hõçng vÙ ho´c mïi, hõçng vÙ ho´c mïi cÜ thÌ to¨ ra ho´c bÙ h¶p thò. CŸ, cam, tŸo, h¡nh vv.. cÜ xu hõèng tÞa ra cŸc th¡nh ph·n nhõ vºy v¡ tröng, bç, thÙt v¡ cŸc s¨n ph¸m sùa cÜ xu hõèng h¶p thò. NÆu mïi bÙ h¶p thò v¡o nhùng thúc ph¸m ½Ü sÁ l¡m gi¨m giŸ trÙ thõçng m−i vÖ vºy ph¨i trŸnh xÆp cŸc thúc ph¸m khŸc nhau v¡o mæt khoang h¡ng. (12) ThiÆt bÙ x¨ tuyÆt ThiÆt bÙ x¨ tuyÆt l¡m tan tuyÆt bŸm v¡o b·u l¡m l−nh khÏ b±ng cŸc biÎn phŸp khŸc nhau sao cho duy trÖ ½õìc ½´c tÏnh truyËn nhiÎt. CŸc phõçng phŸp x¨ tuyÆt nhõ sau: (a) Phõçng phŸp dïng khÏ nÜng (b) Phõçng phŸp phun nõèc nÜng (c) Phõçng phŸp dïng b·u hμm ½iÎn (d) Phõçng phŸp phun dung dÙch châng ½Üng b¯ng (e) Phõçng phŸp d÷ng chu trÖnh. M´c dï cŸc phõçng phŸp n¡y ½Ëu cÜ nhùng õu ½iÌm v¡ nhõìc ½iÌm v¡ kháng cÜ phõçng phŸp n¡o näi træi h²n hiÎn nay, phõçng phŸp (a) ½õìc Ÿp dòng ê Chμu „u v¡ Mþ, phõçng phŸp (b) chð yÆu ½õìc Ÿp dòng ê Nhºt. Trong mài trõéng hìp, ph¨i tháng qua cŸc bõèc sau: 187 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (a) D÷ng l¡m l−nh ‡Üng van gi¬n nê ½Ì thŸo hÆt cáng ch¶t l−nh khÞi ½õéng âng l¡m l−nh. (b) ‡Üng van ch´n hît. ‡Üng van ch´n hît sau khi âng l¡m l−nh h·u nhõ kháng cÝn cáng ch¶t l−nh. (c) X¨ tuyÆt b±ng phõçng phŸp lúa chàn ê trÅn. 901 VÙ trÏ v¡ bâ trÏ mŸy l−nh 1. VÙ trÏ mŸy l−nh: Qui ½Ùnh chung HÎ thâng tiÅu thoŸt v¡ hÎ thâng tháng giÜ M´c dï mŸy l−nh thõéng ½õìc l°p ½´t trong buãng mŸy ½Ì xø lû rÝ r× cáng ch¶t l−nh do hõ hÞng thiÆt bÙ, ph¨i cÜ hÎ thâng tiÅu thoŸt v¡ tháng giÜ trong buãng l°p ½´t. NÅn sø dòng má tç hai tâc ½æ ½Ì d¹n ½æng hÎ thâng tháng giÜ. 2. VÙ trÏ mŸy l−nh sø dòng cáng ch¶t l−nh R-717 (xem phò lòc 2) M´c dï kháng cÜ t¡u ½Üng mèi sø dòng cáng ch¶t l−nh R-717 tr÷ cŸc t¡u cŸ, qui ½Ùnh 4.4 cða Qui ph−m hÎ thâng l¡m l−nh h¡ng ½¬ ½õìc sø dòng l¡m biÎn phŸp an to¡n khi rÝ r× amoni°c, cÜ tÏnh ½Æn tÏnh ½æ ½æc h−i cða nÜ. ‡âi vèi cŸc t¡u sø dòng cáng ch¶t l−nh amáni°c, nÜi chung, mŸy l−nh kháng ½õìc l°p ½´t trong buãng mŸy. NÆu l°p trong buãng mŸy thÖ ph¨i ng¯n cŸch b±ng cŸc vŸch ng¯n v¡ boong kÏn khÏ. Ngo¡i ra ph¨i trang bÙ hai cøa ra v¡o (mæt cøa ½õìc ph¾p l¡ cøa thoŸt sú câ), nhõng nÜ kháng ½õìc mê trúc tiÆp ra khu vúc buãng ê. Mæt biÎn phŸp ½Ì ½âi phÜ vèi viÎc rÝ r× amáni°c l¡ sø dòng qu−t tháng giÜ (tham kh¨o vÏ dò vË buãng l°p ½´t yÅu c·u cÜ t·n sâ tháng giÜ 30 l·n/gié khi amáni°c rÝ làt v¡o trong buãng), thiÆt bÙ phŸt hiÎn rÝ r×, thiÆt bÙ phun nõèc tú ½æng v¡ 2 bæ thiÆt bÙ thê sao cho cÜ thÌ vºn h¡nh ½õìc chîng t÷ bÅn ngo¡i buãng ½Ü M´t khŸc, ph¨i tiÅu thoŸt nõèc amáni°c ½Æn vÙ trÏ riÅng v¡ cÜ hÎ thâng tiÅu thoŸt riÅng bao gãm c¨ lå thoŸt m−n ½Ì trŸnh trõéng hìp ch¨y v¡o cŸc buãng khŸc. 3. VÙ trÏ mŸy l−nh sø dòng cáng ch¶t l−nh R-717 trong t¡u cŸ T¡u cŸ ½õìc ½Ùnh nghØa nhõ sau: (1) T¡u ch× dïng ½Ì ½Ÿnh b°t cŸ (kÌ c¨ viÎc ½Ÿnh b°t cŸ sø dòng cŸc xuãng ½i k¿m) (2) T¡u dïng ½Ì ½Ÿnh b°t cŸ v¡ cÜ thiÆt bÙ chöa v¡ chÆ biÆn cŸc ½Ÿnh b°t ½õìc. (3) T¡u ch× sø dòng ½Ì chuyÅn chê cŸ b°t ½õìc ho´c ½¬ chÆ biÆn t÷ thuý s¨n. (4) T¡u ch× tham gia v¡o thø nghiÎm, nghiÅn cöu, hõèng d¹n ho´c ½¡o t−o v¡/ho´c t¡u tham gia v¡o viÎc giŸm sŸt cáng nghiÎp h¨i s¨n v¡ cÜ cŸc phõçng tiÎn ½Ÿnh b°t cŸ. ‡âi vèi nhùng t¡u ½Ü, cÜ thÌ l°p ½´t mŸy l−nh trong buãng mŸy ngay c¨ trong trõéng hìp sø dòng cáng ch¶t l−nh amáni°c. MŸy l−nh sø dòng cáng ch¶t l−nh amáni°c ½õìc l°p ½´t trong buãng mŸy ½âi vèi ½a sâ t¡u cŸ do thuºn tiÎn v¡ dÍ d¡ng trong viÎc vºn h¡nh. Trong trõéng hìp n¡y, ph¨i trang bÙ mæt qu−t hît ½æc lºp (nÅn trang bÙ má tç 2 tâc ½æ ½Ì d¹n ½æng qu−t hît), thiÆt bÙ phun nõèc tú ½æng, t÷ hai bæ thiÆt bÙ thê trê lÅn v¡ mæt thiÆt bÙ bŸo ½æng rÝ r× cáng ch¶t l−nh. Ngo¡i ra, nÆu buãng mŸy ½õìc bâ trÏ trÅn ½õéng thoŸt n−n t÷ buãng ½iËu khiÌn mŸy, thiÆt bÙ thê cñng ph¨i ½õìc trang bÙ trong buãng ½iËu khiÌn. Chî û: T¡u cŸ ½õìc ½Ùnh nghØa trong SOLAS l¡ t¡u ch× sø dòng ½Ì ½Ÿnh b°t cŸ cÝn t¡u chê cŸ ½Ÿnh b°t ½õìc, t¡u cÜ phõçng tiÎn chÆ biÆn kháng ½õìc coi l¡ t¡u cŸ. 188 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 902 MŸy l−nh (1) Vºt liÎu sø dòng l¡m mŸy l−nh ‡âi vèi vºt liÎu sø dòng l¡m bÖnh chÙu Ÿp lúc, ½õéng âng v¡ cŸc thiÆt bÙ phò ½õéng âng cða mŸy l−nh, ph¨i Ÿp dòng cŸc tiÅu chu¸n tõçng öng sau v¡ Chõçng 17, Ph·n 3 cða Qui ph−m phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p v¡ qui ½Ùnh 3.1.3 v¡ 4.2.2 cða Qui ph−m hÎ thâng l¡m l−nh h¡ng (a) ‡âi vèi cŸc vºt liÎu sø dòng cho hÎ thâng l−nh, ph¨i lõu û ½Æn cŸc h−ng mòc sau: (i) Kháng cÜ nhùng khuyÆt tºt nhõ nhùng låi cÜ h−i, r¬nh ¯n mÝn ... quan sŸt ½õìc trÅn bË m´t cða vºt liÎu. (ii) Vºt liÎu ph¨i l¡ lo−i kháng biÆn ch¶t do khÏ cáng ch¶t l−nh, dung dÙch ½õìc hît v¡o, d·u bái trçn ho´c hån hìp. (iii) ‡âi vèi nhùng vºt liÎu tiÆp xîc vèi khÏ cáng ch¶t l−nh, dung dÙch ½õìc hît v¡o v¡ cŸc vºt thÌ ½õìc l¡m l−nh, kháng ½õìc sø dòng nhùng vºt liÎu sau tïy thuæc v¡o lo−i khÏ cáng ch¶t l−nh. (a) ‡ãng, kÁm, cadmi v¡ hìp kim cða chîng, v¡ vºt liÎu cÜ thðy ngμn ½âi vèi amáni°c. Tuy nhiÅn, cÜ thÌ sø dòng ½ãng thanh cho cŸc chi tiÆt luán cÜ m¡ng d·u v¡ kháng tiÆp xîc trúc tiÆp vèi amáni°c lÞng nhõ cŸc ä ½ë cða mŸy n¾n ho´c nhùng chi tiÆt tõçng tú. (b) Hìp kim nhám cÜ 2% magiÅ trê lÅn ½âi vèi CFC. (iv) ‡âi vèi nhùng chi tiÆt luán tiÆp xîc vèi nõèc, kháng ½õìc sø dòng nhám cÜ ½æ tinh khiÆt nhÞ hçn 99,7%. Tuy nhiÅn, ½iËu n¡y kháng c·n Ÿp dòng nÆu Ÿp dòng qui trÖnh châng ¯n mÝn thÏch ½Ÿng. (b) NhiÎt ½æ khai thŸc th¶p nh¶t cða vºt liÎu sø dòng cho cŸc chi tiÆt chÙu Ÿp lúc nhõ sau: 189 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NhiÎt ½æ khai thŸc ChiËu d·y Lo−i vºt liÎu th¶p nh¶t cða cáng (t) (mm) ch¶t l−nh t≤ 1 3 JIS G3101 Th¾p cŸn sø dòng cho kÆt c¶u nÜi chung (SS) -20 t≤13 -40 Th¾p cŸn c¶p A sø dòng cho kÆt c¶u h¡n (SM-A) 13
 15. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (c) Gièi h−n sø dòng cða th¾p cŸc bon v¡ gang sø dòng cho bÖnh ph¨i tuμn theo Chõçng 10, Ph·n 3 v¡ b¨ng sau: No Bæ phºn cða hÎ thâng l¡m l−nh Vºt liÎu kháng ½õìc ph¾p sø dòng Chi tiÆt chÙu Ÿp su¶t v¡ chi tiÆt ½õìc nâi 1 Th¾p cÜ h¡m lõìng cŸc bon t÷ 0,35% trê lÅn b±ng h¡n cÜ chμn (1) CŸc bÖnh chöa khÏ ½æc JIS G3101 (SS) Th¾p cŸn sø dòng cho kÆt c¶u chung (2) BÖnh cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ lèn hçn 16 kG/cm2 JIS G3106 (SM) Th¾p cŸn Lo−i 1, c¶p A sø dòng cho kÆt c·u h¡n (3) CŸc trâng, cŸc t¶m ½·u, t¶m n°p cða bÖnh cÜ ½æ d·y lèn hçn 16 mm (tr÷ cŸc t¶m l°p âng) ⎧SPHC ⎫ 2 ⎪ ⎪ (4) CŸc bÖnh chöa khÏ chŸy cÜ Ÿp su¶t thiÆt JIS G3131 ⎨SPHD⎬ T¶m v¡ d¨i th¾p mËm cŸn nÜng kÆ lèn hçn 10 kG/cm2, cÜ trâng ½õìc h¡n ⎪SPHE ⎪ ⎩ ⎭ dàc v¡ t¶m ½·u ½õìc h¡n v¡o trâng JIS G3457 (STPY) âng th¾p cŸc bon h¡n hã quang sø dòng cho ½õéng âng BÖnh cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ lèn hçn 30 kG/cm2 3 JIS G3106 (SM) Th¾p cŸn sø dòng cho kÆt c¶u h¡n (1) CŸc bÖnh chöa khÏ ½æc (2) CŸc bÖnh cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ lèn hçn 10kG/cm2 (3) CŸc bÖnh cÜ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ lèn hçn 100oC. Tuy nhiÅn, 100oC cÜ thÌ ½õìc JIS G3452 (SPG)âng th¾p cŸc bon sø dòng cho ½õéng 4 thay b±ng 200oC cho cŸc chi tiÆt liÅn âng quan ½Æn khÏ n¾n v¡ 350oC cho cŸc chi tiÆt liÅn quan ½Æn khÏ ga cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ nhÞ hçn 2 kG/cm2 (1) CŸc bÖnh chöa khÏ ½æc JIS G5501 (FC) Gang xŸm (2) CŸc bÖnh chöa khÏ chŸy cÜ Ÿp su¶t thiÆt JIS G5502 (FCD) Gang graphÏt c·u kÆ t÷ 2 kG/cm2 trê lÅn. JIS G5702 (FCMB) Gang mËm tμm ½en JIS G5703 (FCMWP) Gang mËm tμm tr°ng (3) CŸc bÖnh liÅn quan ½Æn khÏ ga, tr÷ cŸc JIS G5704 (FCMP) Gang mËm ngàc khÏ ga ½æc v¡ dÍ chŸy cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ lèn hçn 14kG/cm2 Tr÷ trõéng hìp ½õìc ch¶p nhºn bêi JIS B8243 (KÆt c¶u 5 cða bÖnh chÙu Ÿp lúc) (4) CŸc bÖnh cÜ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ nhÞ hçn 0oC ho´c lèn hçn 220oC. Tuy nhiÅn, 0oC cÜ thÌ ½õìc thay b±ng -50oC nÆu Ÿp su¶t khai thŸc t−i nhiÎt ½æ khai thŸc th¶p nh¶t cða bÖnh nhÞ hçn ho´c b±ng 1/2,5 l·n Ÿp su¶t thiÆt kÆ 6 (1) CŸc bÖnh cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ lèn hçn Tr÷ trõéng hìp ½õìc ch¶p nhºn bêi JIS B8243 (KÆt c¶u 18kG/cm2 cða bÖnh chÙu Ÿp lúc) (2) CŸc bÖnh chöa khÏ ½æc (ch× ch¶t SO2) (3) CŸc bÖnh cÜ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ nhÞ hçn - 5oC ho´c lèn hçn 350oC. Tuy nhiÅn, - 5oC cÜ thÌ ½õìc thay b±ng -55oC nÆu Ÿp su¶t khai thŸc t−i nhiÎt ½æ khai thŸc th¶p nh¶t cða bÖnh nhÞ hçn ho´c b±ng 1/2,5 l·n Ÿp su¶t thiÆt kÆ. 191 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (d) Th¾p cŸc bon v¡ gang sø dòng cho ½õéng âng ph¨i tuμn theo b¨ng sau : No Chi tiÆt cða hÎ thâng l¡m l−nh Vºt liÎu kháng ½õìc ph¾p sø dòng Chi tiÆt ½õìc nâi b±ng h¡n trong ½õéng Th¾p cÜ h¡m lõìng cŸc bon t÷ 0,35% trê lÅn 1 âng JIS G3101 (SS) Th¾p cŸn sø dòng cho kÆt c¶u chung JIS G3106 (SM) Th¾p cŸn Lo−i 1 C¶p A sø dòng cho kÆt c¶u h¡n ‡õéng âng cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ lèn hçn 2 16 kG/cm2 JIS G3457 (STPY) âng th¾p cŸc bon h¡n hã quang sø dòngcho ½õéng âng ‡õéng âng cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ lèn hçn 3 JIS G3106 (SM) Th¾p cŸn sø dòng cho kÆt c¶u h¡n 30 kG/cm2 (1) ‡õéng âng khÏ ½æc (2) ‡õéng âng cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ lèn hçn 10kG/cm2. (3) ‡õéng âng cÜ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ lèn hçn 100oC. 4 JIS G3452 (SPG)âng th¾p cŸc bon sø dòng cho ½õéng âng Tuy nhiÅn, 100oC cÜ thÌ ½õìc thay b±ng 200oC cho ½õéng âng sø dòng cho khÏ n¾n v¡ 350oC cho ½õéng âng khÏ ga cÜ Ÿp su¶t khai thŸc nhÞ hçn 2kG/cm2 (2) L°p rŸp mŸy ‡âi vèi viÎc l°p rŸp mŸy, ph¨i chî û ½Æn nhùng h−ng mòc sau: (a) L°p rŸp mŸy n¾n, bçm vv.. thõéng ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: (i) L°p mŸy n¾n, bçm vv.. trÅn bÎ vùng ch°c. (ii) L°p mŸy n¾n, bçm vv.. trÅn bÎ chung kháng bÙ lÎch tμm nÆu chîng ½õìc nâi trúc tiÆp vèi thiÆt bÙ d¹n ½æng. (iii) L°p mŸy n¾n, bçm vv.. sao cho dμy ½ai cÜ thÌ thay ½äi ½õìc v¡ k¾o c¯ng nÆu chîng ½õìc d¹n ½æng b±ng dμy ½ai. (iv) L°p mŸy n¾n song song theo hõèng dàc tμm t¡u ½Æn möc cÜ thÌ. (v) Khi l°p mŸy n¾n, bçm vv.. ph¨i chî û cÜ ½ð kháng gian ½Ì thŸo rë, kiÌm tra v¡ vºn h¡nh ½õìc dÍ d¡ng. (vi) L°p mŸy n¾n, bçm vv.. lõu û ½Æn thiÆt bÙ d¹n ½æng, puly vv.. sao cho kháng l¡m thay ½äi tâc ½æ quay cða mŸy n¾n v¡ bçm mæt cŸch b¶t thõéng. (vii) NÅn cÜ thiÆt bÙ châng rung ½æng nÆu cÜ kh¨ n¯ng truyËn rung ½æng t÷ mŸy n¾n ½Æn cŸc kÆt c¶u, mŸy mÜc khŸc vv.. (viii) Trang bÙ vÝng ch´n trÅn bu láng l°p bÎ cða mŸy n¾n, bçm, qu−t vv.. (ix) V−ch nhùng ½iÌm ½Ÿnh d¶u l°p rŸp trÅn mŸy n¾n, bçm vv.. sau khi l°p ½´t ½Ì t−o ½iËu kiÎn thuºn tiÎn khi thŸo v¡ l°p. (b) L°p b·u ngõng, bÖnh chöa vv.. ViÎc l°p b·u ngõng, bÖnh chöa vv.. thõéng ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: (i) L°p cŸc bÖnh nhõ b·u ngõng, bÖnh chöa vv.. ch°c ch°n trÅn kÆt c¶u ho´c bÎ cöng vùng ½õìc ½ë b±ng kÆt c¶u. (ii) L°p bÖnh ê möc v¡ vÙ trÏ m¡ d·u ho´c cáng ch¶t l−nh cÜ thÌ ch¨y ½Æn kháng khÜ kh¯n (iii) L°p bÖnh sao cho kháng cÜ biÆn d−ng ho´c öng su¶t b¶t thõéng. (iv) Khi l°p rŸp cŸc bÖnh, ph¨i chî û sao cho cÜ ½ð kháng gian ½Ì tiÆn h¡nh dÍ d¡ng viÎc b¨o dõëng, kiÌm tra v¡ søa chùa. (v) Khi l°p rŸp cŸc bÖnh, ph¨i chî û ½Æn co ngÜt do nhiÎt ½æ, rung ½æng vv.. 192 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (vi) L°p bÖnh theo chiËu dàc ho´c chiËu th²ng ½öng ½Æn möc cÜ thÌ. (vii) NÆu b·u ngõng, bÖnh chöa vv.. ½õìc trang bÙ hai bæ, ph¨i l°p ½´t chîng sao cho möc ch¶t lÞng tõçng öng cða chîng nhõ nhau. (3) ThiÆt kÆ v¡ l°p ½´t ½õéng âng Khi l°p ½´t ½õéng âng cða hÎ thâng l¡m l−nh, ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau: (a) VË tän th¶t Ÿp su¶t trong hÎ thâng l¡m l−nh, ph¨i chî û ½Æn nhùng lõu û sau: HÎ thâng l¡m l−nh bao gãm thiÆt bÙ chÏnh nhõ mŸy n¾n, b·u ngõng, van gi¬n nê v¡ gi¡n bay hçi; thiÆt bÙ phò v¡ cŸc ½õéng âng nâi cŸc thiÆt bÙ. NÆu Ÿp su¶t sòt xuâng ½Ÿng kÌ, cáng su¶t l−nh bÙ gi¨m ½i v¡ cáng su¶t tiÅu thò t¯ng lÅn. M´t khŸc, c·n thiÆt ph¨i hãi d·u t÷ ½õéng âng nõèc muâi Ÿp su¶t th¶p ½Æn mŸy n¾n b±ng cŸch gi¨m ½Æn möc tâi thiÌu tän th¶t khi sø dòng cáng ch¶t l−nh CFC. Do tän th¶t Ÿp su¶t c¡ng lèn trong ½õéng âng x¨ t÷ mŸy n¾n ½Æn b·u ngõng thÖ Ÿp su¶t x¨ (sau n¾n) cða mŸy n¾n c¡ng cao, do ½Ü, nhiÎt ½æ x¨ t¯ng lÅn v¡ hiÎu su¶t thÌ tÏch gi¨m xuâng, cáng su¶t tiÅu thò cÜ thÌ ph¨i t¯ng lÅn. NÆu x¨y ra sòt Ÿp trong ½õéng âng ch¶t lÞng d¹n t÷ b·u ngõng ½Æn van gi¬n nê, cáng su¶t l−nh cÜ thÌ bÙ gi¨m ½i do x¨y ra sú xâi ga v¡ gi¨m lõu lõìng qua van gi¬n nê. NÆu x¨y ra sòt Ÿp ngay trong b·u ngõng, cáng ch¶t l−nh kháng thÌ lõu tháng tr÷ khi Ÿp su¶t bay hçi gi¨m quŸ Ÿp su¶t c·n thiÆt v¡ ½´c tÏnh bay hçi bÙ k¾m ½i do nhiÎt ½æ ch¶t lÞng t¯ng lÅn tõçng öng vèi Ÿp su¶t ch¶t lÞng. Ngo¡i ra, nÆu x¨y ra sòt Ÿp trong ½õéng âng hît t÷ gi¡n bay hçi ½Æn mŸy n¾n, Ÿp su¶t hît kháng c·n thiÆt ph¨i gi¨m xuâng v¡ kháng ch× Ÿp su¶t mŸy n¾n gi¨m xuâng m¡ c¨ nhiÎt ½æ x¨ v¡ cáng su¶t tiÅu thò c·n thiÆt cñng t¯ng lÅn. Nhõ ½¬ nÅu trÅn, do sòt Ÿp trong hÎ thâng l¡m l−nh ¨nh hõêng nghiÅm tràng ½Æn ½´c tÏnh cða hÎ thâng, dung tÏch cða gi¡n bay hçi, b·u ngõng, ½õéng kÏnh v¡ chiËu d¡i nâi cŸc ½õéng âng ph¨i ½õìc lúa chàn c¸n thºn ½Ì gi¨m ½Æn möc tâi thiÌu sòt Ÿp. M´t khŸc, do kháng khÏ ho´c nõèc (ho´c nõèc muâi) ½õìc sø dòng ½Ì trao ½äi nhiÎt cho cáng ch¶t l−nh trong gi¡n bay hçi v¡ b·u ngõng, trê khŸng c¡ng lèn, lõu tháng c¡ng khÜ kh¯n v¡ c·n ph¨i bçm cÜ cæt Ÿp lèn v¡ qu−t cÜ Ÿp su¶t tØnh lèn, viÎc bâ trÏ v¡ kÏch thõèc cða cŸc thiÆt bÙ n¡y ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh sao cho gi¨m ½Æn möc tâi thiÌu trê khŸng. (b) ‡õéng âng hît thõéng ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: (i) Tuü thuæc v¡o lo−i cáng ch¶t l−nh, ½õéng âng hît ph¨i ½õìc thiÆt kÆ vèi lõu lõìng m¡ cÜ thÌ chuyÌn d·u kháng gμy sòt Ÿp v¡ quŸ nhiÎt ½Ÿng kÌ ½âi vèi cáng ch¶t l−nh. (ii) Kháng ½õìc bâ trÏ nhùng âng chù U (U trap) kháng c·n thiÆt trÅn ½õéng âng hît, tr÷ âng chù U sø dòng ½Ì ng¯n ch¶t lÞng ch¨y ngõìc, d·u tr¡o ngõìc b¶t ngé ho´c d·u hãi. (iii) ‡õéng âng cða âng hît ch−y ngang ph¨i cÜ ½æ dâc t÷ 1/200 ½Æn 1/250. (iv) NÆu cïng sø dòng chung mæt ½õéng âng hît chÏnh cho t÷ hai gi¡n bay hçi trê lÅn, ½õéng âng giù si pháng (trapped piping) sø dòng ½Ì ng¯n d·u hãi ph¨i sao cho dÝng ch¨y ngõìc kháng x¨y ra ½âi vèi mâi nâi v¡ cÜ thÌ duy trÖ ½õìc möc ch¶t lÞng c·n thiÆt. (v) M´t ngo¡i cða ½õéng âng th¾p sø dòng l¡m âng hît ph¨i ½õìc m− kÁm ½Æn möc cÜ thÌ. (c) ‡õéng âng x¨ thõéng ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: 193 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (i) ChiËu d¡i cða ½o−n âng ½i lÅn trÅn ½õéng âng x¨ t÷ mŸy n¾n ½Æn thiÆt bÙ phμn tŸch d·u ph¨i kháng võìt quŸ 2,5 m ½âi vèi mŸy n¾n lo−i pÏt táng tÙnh tiÆn v¡ 1,5 m ½âi vèi mŸy n¾n lo−i pÏt táng quay v¡ lo−i tròc vÏt sao cho d·u kháng quay trê l−i mŸy n¾n. (ii) ‡õéng kÏnh cða âng x¨ ph¨i ½õìc thiÆt kÆ cÜ kÏch thõèc sao cho kháng gμy tän th¶t nhiÎt ½æ, Ÿp su¶t, kháng phŸt sinh tiÆng ãn v¡ d·u cÜ thÌ ½õìc lõu chuyÌn. (iii) NÆu ½õéng âng d¡i, ½õéng âng ph¨i ½õìc ½i sao cho cáng ch¶t l−nh kháng bÙ hoŸ lÞng v¡ kháng quay ngõìc vË mŸy n¾n qua to¡n bæ ½õéng âng. (bâ trÏ van mæt chiËu). (iv) NÆu b·u ngõng ½õìc bâ trÏ ê vÙ trÏ cao hçn mŸy n¾n, ph¨i bâ trÏ âng xi pháng chù U trong ph−m vi gièi h−n 10 m. Tuy nhiÅn, nÆu nhÞ hçn 2,5 m thÖ nÜi chung kháng c·n thiÆt ph¨i trang bÙ. (d) âng cða ½õéng ch¶t lÞng nÜi chung thõéng ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: (i) ‡Ì trŸnh ½õéng âng ch¶t lÞng kháng bÙ tr¡o ga, ½õéng kÏnh v¡ ½æ d¡i cða âng, ½o−n uân, van v¡ cŸc chå nâi ph¨i ½õìc thiÆt kÆ cÜ kÏch thõèc gi¨m ½Æn möc tâi thiÌu trê khŸng trong ph−m vi gièi h−n kháng quŸ nhiÎt. (ii) ChiËu d¡i cða ½o−n âng ½i lÅn cða ½õéng âng ch¶t lÞng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ theo ch× tiÅu tâc ½æ l¡m l−nh 5oC/4m. (iii) NÆu Ÿp dòng viÎc ½iËu khiÌn tú ½æng, ph¨i trang bÙ van ½iÎn t÷ trÅn ½õéng ch¶t lÞng d¹n t÷ gi¡n bay hçi ½Æn bÖnh chöa. (iv) NÆu gi¡n bay ½õìc bâ trÏ th¶p hçn b·u ngõng, ph¨i trang bÙ âng cuæn ngõìc, van ½iÎn t÷ v¡ van trÅn ½×nh vv.. ½Ì lõu chuyÌn nhiÅn liÎu. (v) Ph¨i lõu û ½Æn trê khŸng cða van v¡ thiÆt bÙ sao cho kháng xâi dung dÙch cáng ch¶t l−nh b±ng mŸy x¶y, b·u làc, van ½iÎn t÷ vv.. (vi) âng si pháng kháng ½õìc bâ trÏ trÅn ½õéng âng ch¶t lÞng nhiÎt ½æ th¶p. (e) ViÎc ½i âng ph¨i ½õìc thúc hiÎn c¸n thºn sao cho kháng ¨nh hõêng x¶u ½Æn sú thay ½äi nhiÎt ½æ. NÆu sú co gi¬n cða vºt liÎu âng l¡m l−nh ½âi vèi ½õéng kÏnh ho´c ½æ d¡i cða âng l¡ lèn, ph¨i sø dòng ½o−n âng gi¬n nê cho nhùng ph·n cÜ nguy cç châng l−i sú co gi¬n. (f) T¶t c¨ cŸc mâi nâi kÌ cŸc nhùng mâi h¡n âng kháng ½õìc ph¾p cÜ rÝ r×. CÜ cŸc phõçng phŸp nâi âng ½Ì liÅn kÆt âng cða cŸc thiÆt bÙ trong hÎ thâng l¡m l−nh vèi nhau nhõ nâi b±ng h¡n, nâi b±ng bÏch, nâi ren, h¡n v¨y, nâi d−ng loe âng vv.. v¡ cÜ cŸc mâi nâi nhõ bÏch, ½o−n bÏch lãng, ½o−n nâi khuýu, mâi nâi m¯ng sáng, mâi nâi chù T .vv.. NÆu sø dòng mâi nâi h¡n ho´c h¡n v¨y ½Ì gi¨m ½Æn möc tâi thiÌu rÝ r× cáng ch¶t l−nh t−i cŸc ½iÌm nâi. CŸc mâi nâi kháng ph¨i d−ng h¡n ph¨i h−n chÆ ½Æn möc ch× c·n ½ð ½Ì thŸo réi. ‡âi vèi nhùng mâi h¡n rŸp mâi cða âng th¾p, ph¨i sø dòng d¨i lÜt lõng cho cŸc âng cÜ ½õéng kÏnh danh nghØa t÷ 50 trê lÅn v¡ ph¨i Ÿp dòng nhùng mâi nâi d−ng m¯ng sáng cho nhùng âng cÜ ½õéng kÏnh danh nghØa t÷ 40 trê xuâng. (g) Ph¨i lõu û ½Æn viÎc l°p ½´t cŸc ½õéng âng kÌ c¨ ½ai sao cho kháng t−o th¡nh ngo−i lúc tŸc dòng v¡o ½õéng âng. NÆu rung ½æng cða mŸy n¾n cÜ thÌ truyËn v¡o thμn t¡u, ph¨i lãng thiÆt bÙ tŸch rung dõèi bÎ mŸy n¾n nhõ ½Îm cao su ho´c b¨ng nît v¡ sø dòng cŸc âng mËm cho cŸc ½õéng âng hît v¡ x¨ cða mŸy n¾n v¡ nhùng vÙ trÏ m¡ rung ½æng truyËn ½Æn. âng mËm thõéng l¡m b±ng kim lo−i (½ãng thanh phât pho ho´c SUS), nhõng âng nyláng ½õìc gia cõéng thÏch ½Ÿng cÜ vÞ bàc v¡/ho´c âng cao su täng hìp ½´c biÎt cÜ cŸc lèp gia cõéng ½õìc sø dòng cho thiÆt bÙ l¡m l−nh kiÌu tiÆp xîc v¡ nhùng hÎ thâng 194 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn âng thŸo ½õìc, âng cao su mËm tú nhiÅn cÜ lèp gia cõéng vv.. ½õìc sø dòng cho ½õéng âng nõèc muâi (ph¨i ½¨m b¨o cŸc âng mËm, âng cao su vv.. ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt). Ngo¡i ra, ph¨i l°p ch°c ch°n cŸc ½õéng âng khŸc nhau vèi cŸc chi tiÆt ½ë g°n v¡o kÆt c¶u nhõ cŸc ½ai, cŸc giŸ ½ë v.v... sao cho cÜ thÌ chÙu ½õìc trÝng tr¡nh v¡ rung ½æng, khâi lõìng cða âng, cŸc ngo−i lúc vv.. tŸc dòng. (h) Van trÅn ½õéng âng ph¨i ½õìc l°p theo hõèng ch¨y cða cáng ch¶t l−nh v¡ chât van nÜi chung ph¨i theo chiËu th²ng ½öng. (i) CŸc van khŸc nhau v¡ cŸc khÏ cò ½iËu khiÌn ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho dÍ d¡ng thay thÆ. (j) ‡õéng âng ph¨i ½õìc b¨o vÎ trŸnh ¯n mÝn. (k) ‡õéng âng ph¨i s−ch v¡ kháng cÜ nõèc ho´c cŸc ch¶t l− khŸc. (l) Ngo¡i ra, ph¨i lõu û ½Æn cŸc v¶n ½Ë sau ½âi vèi ½õéng âng (i) Kháng bao gié ½õìc sø dòng CO2 ½Ì thø Ÿp su¶t ½õéng âng amáni°c. {2NH3+CO2+H2O → (NH4)2CO3} (ii) ViÎc t−o chμn kháng ½Ì x¶y khá m´t trong cða âng trong mïa ½áng ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh c¸n thºn ½Ì trŸnh ½Üng b¯ng bÅn trong ½õéng âng. (iii) CŸc ½o−n nâi (bÏch ...) trÅn ½õéng âng nhiÎt ½æ th¶p ph¨i ½õìc v´n ch´t l−i sau khi l¡m l−nh. (iv) Kháng ½õìc sø dòng mŸy n¾n ½Ì thø kÏn khÏ ½õéng âng. (v) Ph¨i chu¸n bÙ cŸc n°p bÏch tÙt sao cho bòi b¸n, cŸt, c´n vái vv...kháng làt v¡o trong quŸ trÖnh c¶t giù, vºn chuyÌn v¡ gia cáng, ph¨i ½¨m b¨o viÎc l¡m s−ch thÏch ½Ÿng. (4) MŸy n¾n, cŸc te v¡ van an to¡n CŸc te cða mŸy n¾n cÜ xi lanh liËn vèi cŸc te thõéng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho chÙu ½õìc Ÿp su¶t trong lèn hçn ho´c b±ng Ÿp su¶t khai thŸc lèn nh¶t cða mŸy n¾n. ‡âi vèi cŸc te ½õìc thiÆt kÆ vèi Ÿp su¶t th¶p hçn Ÿp su¶t x¨ cða mŸy n¾n, ph¨i cÜ van an to¡n cÜ thÌ mê ê Ÿp su¶t th¶p hçn Ÿp su¶t thiÆt kÆ. CŸc te cða nhùng mŸy n¾n lèn cÜ xi lanh tŸch réi khÞi cŸc te cÜ thÌ ½õìc thiÆt kÆ vèi Ÿp su¶t th¶p hçn phï hìp vèi Ÿp su¶t ½õìc ½iËu ch×nh cða van an to¡n, nÆu Ÿp su¶t cða cáng ch¶t l−nh kháng tŸc dòng v¡o trong quŸ trÖnh ho−t ½æng v¡ cŸc te ½õìc cŸch li ra khi mŸy n¾n ng÷ng ho−t ½æng. Tuy nhiÅn, trong mài trõéng hìp Ÿp su¶t thiÆt kÆ ph¨i lèn hçn 2 kG/cm2. (5) Ph¨i trang bÙ van an to¡n trÅn mŸy l−nh ThiÆt bÙ ng°t Ÿp su¶t cao cho mŸy n¾n l¡ thiÆt bÙ ½Ì ½¨m b¨o an to¡n cho hÎ thâng kÌ c¨ mŸy n¾n b±ng cŸch tŸc ½æng trõèc khi van an to¡n ho−t ½æng. NÜi chung nÜ thõéng ½õìc khái phòc vË tr−ng ban ½·u b±ng tay. ThiÆt bÙ ng°t Ÿp su¶t cao v¡ van an to¡n cho mŸy n¾n v¡ van an to¡n cho cŸc bÖnh Ÿp lúc khŸc ph¨i tuμn theo cŸc yÅu c·u tõçng öng cða 10.8.3, Ph·n 3 cða Qui ph−m phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p. CÜ thÌ sø dòng biÎn phŸp riÅng b±ng cŸch l°p van ch´n ½Ì t−o ½iËu kiÎn thuºn lìi cho viÎc thay thÆ cŸc van an to¡n khi bÙ hõ hÞng. Do ½Ü, trong quŸ trÖnh ho−t ½æng cða hÎ thâng, van ch´n n¡y ph¨i luán mê. ViÎc ½iËu khiÌn van ch´n n¡y thuæc vË trŸch nhiÎm cða t¡u. 903 Kháng ½õìc m− v¡ phð kÁm cŸc k¾t nõèc muâi v¡ cŸc âng nõèc muâi Nõèc muâi vá cç nhõ dung dÙch clorua can xi ho´c nõèc muâi clorua natri thõéng ½õìc sø dòng l¡m nõèc muâi. Nõèc muâi hùu cç bao gãm ethylen glycol, propylen glycol, R-11 ..., nhõng chîng kháng ½õìc sø dòng cho t¡u m´c dï c¨ möc ½æ ½æc h−i v¡ möc ½æ ¯n mÝn cða chîng ½Ëu cÜ õu ½iÌm hçn nõèc muâi vá cç. 195 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Do dung dÙch clorua can xi ho´c nõèc muâi clorua natri ½Ëu cÜ ½´c tÏnh ¯n mÝn, bË m´t tiÆp xîc vèi nõèc muâi kháng ½õìc m− kÁm (H ½õìc sinh ra do hÝa tan Zn). ‡Ì châng ¯n mÝn, thõéng sø dòng dung dÙch hån hìp bicromat natri v¡ xît ¯n da. Chî û: CŸc phõçng phŸp châng ¯n mÝn Nõèc muâi ¯n mÝn m¬nh liÎt kim lo−i do nÜ l¡ dung dÙch clorua. ‡Ì kh°c phòc, cÜ cŸc phõçng phŸp sau: (1) Duy trÖ ½æ pH cða nõèc muâi trung tÏnh. (2) ThÅm ch¶t châng ¯n mÝn (3) CŸc phõçng phŸp khŸc Qui trÖnh cò thÌ cða cŸc phõçng phŸp trÅn nhõ sau: (1) Duy trÖ ½æ pH cða nõèc muâi trung tÏnh. Do möc ½æ ¯n mÝn kim lo−i t¯ng lÅn ½æt ngæt nÆu nõèc muâi trê th¡nh tÏnh a xÏt, nõèc muâi ½õìc trung ho¡ b±ng cŸch thÅm dung dÙch xît ¯n da ho´c nõèc vái ½Æn möc ½æ c·n thiÆt ½Ì ½´t giŸ trÙ pH v¡o giùa kho¨ng 7,5 v¡ 8,5. Ph¨i thao tŸc xît ¯n da c¸n thºn sao cho nÜ kháng tiÆp xîc vèi m°t ho´c da do ½Ü l¡ ch¶t hoŸ hàc m−nh. (2) ThÅm cŸc ch¶t châng ¯n mÝn. Ch¶t châng ¯n mÝn tât nh¶t l¡ bicromat natri, ch¶t n¡y cÜ tŸc dòng d÷ng quŸ trÖnh ¯n mÝn b±ng cŸch hÖnh th¡nh lèp b¨o vÎ trÅn bË m´t kim lo−i. Ph¨i thao tŸc c¸n thºn m¡ng n¡y do nÜ l¡ crom hÜa trÙ sŸu v¡ cÜ h−i ½âi vèi ngõéi. Ngo¡i ra, khi nõèc muâi cÜ chöa crom hÜa trÙ sŸu kháng c·n thiÆt sø dòng nùa v¡ ½õìc x¨ ½i, h¡m lõìng cða nÜ ph¨i nhÞ hçn tiÅu chu¸n phŸt tÞa (0,5g/m3) ½âi vèi crom hÜa trÙ sŸu. ‡Ì thúc hiÎn ½iËu n¡y, ph¨i xø lû nõèc muâi b±ng cŸch kÆt tða hydro xÏt crom ½Ì tŸch ra. Hydro xÏt crom ½õìc hÖnh th¡nh b±ng cŸch bä sung nõèc vái sau khi gi¨m crom hoŸ trÙ 6 vèi natri thiosunfat vv... (3) ViÎc sø dòng cŸc ch¶t dÀo khŸc nhõ vinyl clorua vv... bÙ h−n chÆ do ½æ bËn chÙu va ½ºp cða nÜ bÙ gi¨m ½i ê nhiÎt ½æ th¶p m´c dï cÜ kh¨ n¯ng chÙu ¯n mÝn tât. Möc ½æ ¯n mÝn kim lo−i t¯ng lÅn khi khi hÝa tan v¡o dung dÙch CO2, do ½Ü hÎ thâng tu·n ho¡n nõèc muâi ph¨i l¡ chu trÖnh kÏn ½Ì kháng tiÆp xîc vèi kháng khÏ. NÆu kháng thÌ sø dòng chu trÖnh kÏn ho¡n to¡n, ½·u cða ½õéng hãi ph¨i bâ trÏ dõèi möc ch¶t lÞng trong k¾t nõèc muâi ½Ì trŸnh làt khÏ. 904 ‡õéng âng, cŸp ½iÎn, thiÆt bÙ tháng giÜ, âng tháng giÜ khŸc v¡ cŸc lå hê trong khoang h¡ng (1) Kháng ½õìc ½Ì kim lo−i tiÆp xîc vèi kim lo−i giùa cŸc ½õéng âng l¡m l−nh vèi vŸch ng¯n ho´c boong t−o th¡nh kÆt c¶u bao cða khoang h¡ng l−nh. NÆu ½õéng âng l¡m l−nh xuyÅn qua boong ho´c vŸch ng¯n, kÆt c¶u t−i ½iÌm xuyÅn ph¨i ½õìc thiÆt kÆ v¡ ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh sao cho ½õéng âng kháng tiÆp xîc trúc tiÆp vèi boong ho´c vŸch ng¯n, tÏnh kÏn nõèc, kÏn khÏ v¡ ½´c tÏnh châng chŸy yÅu c·u cða vŸch, boong kháng bÙ ¨nh hõêng. Ngo¡i ra, ph¨i ng¯n ch´n viÎc truyËn nhiÎt b±ng cŸch ½iËn ch¶t cŸch nhiÎt v¡o kho¨ng trâng nÆu cÜ. ‡Ì ½¨m b¨o tÏnh kÏn nõèc v¡ kÏn khÏ m¡ kháng c·n h¡n chi tiÆt l¡m kÏn trÅn ½õéng âng, cÜ thÌ sø dòng phõçng phŸp l¡m kÏn sø dòng bæ bÏch n¾n tÆt vv... trong cŸch nhiÎt. (2) TÏnh kÏn khÏ v¡ ½æ cŸch nhiÎt ê ½iÌm xuyÅn cða thiÆt bÙ tháng giÜ v¡ cŸc âng tháng giÜ qua vŸch v¡ boong 196 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2