intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

74
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 3 kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 3

 1. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 3 kiÌm tra, thø nghiÎm t¡u lpg trong ½Üng mèi 3.1 Hõèng d¹n kiÌm tra, thø nghiÎm t¡u chê khÏ hÜa lÞng 1. CŸc b¨n vÁ v¡ t¡i liÎu H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra 1.1 ‡çn yÅu ‡Ì ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ tiÆn h¡nh kiÌm tra c¶p Gi¶y c·u kiÌm chöng nhºn cho t¡u, chð t¡u ph¨i cÜ ½çn yÅu c·u tra kiÌm tra vèi cŸc h−ng mòc thuæc cŸc lo−i t¡u h¡ng. 1.2 XŸc nhºn CŸc b¨n vÁ v¡ t¡i liÎu ph¨i ½õìc trÖnh duyÎt thÞa cŸc b¨n vÁ m¬n theo yÅu c·u cða Qui ph−m Phμn c¶p v¡ ½Üng ½¬ ½õìc t¡u biÌn, 2003 duyÎt 1.3 BiÎn phŸp kh°c phòc Ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp kh°c phòc sú kháng phï hìp ½âi vèi sú mæt cŸch ho¡n ch×nh. kháng phï hìp 2. KÆt c¶u k¾t h¡ng . Lo−i k¾t : . VŸch ch°n thö c¶p : Ho¡n to¡n/ Còc bæ/ Kháng H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra KiÌm tra quy trÖnh h¡n k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû ph¨i 2.1 KiÌm tra ½õìc thúc hiÎn theo quy trÖnh kiÌm tra ½¬ ½õìc duyÎt. quy trÖnh h¡n. 1. KiÌm tra quy trÖnh h¡n ½âi vèi cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû . (bao gãm c¨ bÖnh Ÿp lúc - Vèi cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû, kiÌm tra quy trÖnh xø lû). h¡n ½õìc yÅu c·u ½âi vèi t¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p. CŸc vºt thø ph¨i ½−i diÎn cho : (i) Måi vºt liÎu cç b¨n (ii) Måi lo−i vºt liÎu v¡ quŸ trÖnh h¡n (iii) Måi vÙ trÏ h¡n ‡âi vèi mâi h¡n giŸp m¾p cŸc t¶m, cŸc vºt thø ph¨i ½õìc l¶y sao cho hõèng cŸn song song vèi hõèng h¡n. Ch¶t lõìng cða ½õéng h¡n tïy theo chiËu d¡y cða t¶m vºt liÎu ph¨i thÞa m¬n tiÅu chu¸n hiÎn h¡nh. ViÎc chòp X-ray ho´c 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kiÌm tra b±ng siÅu μm cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn theo sú lúa chàn cða nh¡ chÆ t−o ho´c ‡¯ng kiÌm. ‡âi vèi cŸc mâi h¡n vuáng gÜc, quy trÖnh h¡n ph¨i phï hìp vèi cŸc tiÅu chu¸n hiÎn h¡nh. - Ph¨i kiÌm tra quy trÖnh h¡n cho cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh chÙu Ÿp lúc xø lû t÷ måi bæ vºt thø. (i) Thø k¾o ngang mâi h¡n. (ii) Thø uân cÜ thÌ l¡ uân m´t, chμn ho´c c−nh theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. Tuy vºy, thø uân dàc cÜ thÌ ½õìc yÅu c·u thay cho thø uân ngang trong trõéng hìp vºt liÎu cç b¨n v¡ kim lo−i ½°p cÜ ½æ bËn khŸc nhau. (iii) Mæt bæ gãm 3 m¹u thø ½æ dai v¡ ½ºp cÜ rŸnh khÏa chù V kiÌu Charpy theo quy ½Ùnh ê cŸc vÙ trÏ sau, xem hÖnh vÁ dõèi ½μy : H¡n giŸp m¾p chù V Tâi thiÌu 1mm Tμm m¹u thø 1 2 345 H¡n giŸp m¾p chù V Tâi thiÌu 1mm Tμm m¹u thø 1 2 345 VÙ trÏ v−ch r¬nh 1. Tμm ½õéng h¡n 2. TrÅn ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 3. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 1mm 4. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 3mm 5. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 5mm HAZ: Vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt ‡õéng tμm cða mâi h¡n ‡õéng hån hìp nÜng ch¨y (F.L) CŸch ½õéng F.L 1mm. CŸch ½õéng F.L 3mm. CŸch ½õéng F.L 5mm (iv) ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra c¶u trîc vØ má, c¶u trîc vi má v¡ ½æ cöng. 2. CŸc yÅu c·u khi thø. - Thø k¾o : Theo quy ½Ùnh chung, ½æ bËn k¾o ph¨i kháng nhÞ hçn ½æ bËn k¾o tâi thiÌu cða vºt liÎu cç b¨n tõçng öng. ‡¯ng kiÌm cñng cÜ thÌ yÅu c·u ½æ bËn k¾o ngang cða mâi 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn h¡n kháng ½õìc nhÞ hçn ½æ bËn k¾o tâi thiÌu cða kim lo−i (TiÆp theo) h¡n ½°p, nÆu kim lo−i h¡n ½°p cÜ ½æ bËn k¾o th¶p hçn kim lo−i cç b¨n. Trong mài trõéng hìp, ph¨i tháng bŸo vÙ trÏ g¹y. - Thø uân: YÅu c·u ph¨i kháng cÜ b¶t kü vÆt nöt n¡o khi uân 180o qua mæt ch¡y ¾p cÜ ½õéng kÏnh b±ng bân l·n chiËu d¡y m¹u thø, tr÷ khi ½õìc yÅu c·u riÅng ho´c cÜ sú thÞa thuºn vèi ‡¯ng kiÌm. - Thø ½æ va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy: Thø Charpy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh ê nhiÎt ½æ ½õìc quy ½Ùnh ½âi vèi vºt liÎu cç b¨n ½õìc gh¾p. KÆt qu¨ cða thø ½æ dai va ½ºp kim lo−i h¡n ½°p, n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu (E), ph¨i kháng ½õìc nhÞ hçn 27J. CŸc yÅu c·u vèi m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn cða kim lo−i h¡n ½°p v¡ måi giŸ trÙ n¯ng lõìng ph¨i phï hìp vèi cŸc yÅu c·u sau: (i) Khi thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy , tháng sâ ½Ÿnh giŸ viÎc thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy l¡ cŸc trÙ sâ n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu ½âi vèi 3 m¹u thø cÜ ½ð kÏch thõèc (10x10mm) v¡ trÙ sâ n¯ng lõìng tâi thiÌu ½âi vèi cŸc m¹u thø. CŸc kÏch thõèc v¡ dung sai cŸc m¹u thø cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ph·n 7-A cða quy ph−m. ViÎc thø v¡ cŸc yÅu c·u ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn 5,0mm ph¨i thÞa m¬n cŸc tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc cáng nhºn. CŸc giŸ trÙ n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn ph¨i l¡: KÏch thõèc m¹u thø N¯ng lõìng trung bÖnh 10x10 mm E 10x7,5 mm 5/6E 10x5,0 mm 2/3E Vèi E l¡ trÙ sâ n¯ng lõìng ½õìc xŸc ½Ùnh t÷ B¨ng 8-D/6.1 ½Æn 8-D/6.4, ph·n 8D cða Quy ph−m. Ch× sâ riÅng lÀ cÜ thÌ th¶p hçn giŸ trÙ trung bÖnh ½¬ ½õìc xŸc ½Ùnh miÍn l¡ nÜ kháng nhÞ hçn 70% giŸ trÙ ½Ü. (ii) Trong mài trõéng hìp m¹u thø Charpy cÜ kÏch thõèc lèn nh¶t theo chiËu d¡y vºt liÎu ph¨i câ g°ng ½õìc c°t sao cho m¹u thø n±m g·n kho¨ng giùa m´t ngo¡i v¡ tμm chiËu d¡y cða vºt liÎu v¡ r¬nh khÏa ph¨i vuáng gÜc vèi m´t ngo¡i cða vºt liÎu. NÆu giŸ trÙ n¯ng lõìng trung bÖnh cða ba m¹u thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ban ½·u kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u ½¬ nÅu trÅn, ho´c cŸc giŸ trÙ n¯ng lõìng tâi thiÌu cða mæt m¹u thø nhÞ hçn trÙ sâ n¯ng lõìng tâi thiÌu cho ph¾p ½âi vèi mæt m¹u thø, thÖ ph¨i thø thÅm 3 vºt thø l¶y t÷ cïng vºt liÎu v¡ kÆt hìp vèi cŸc kÆt qu¨ trõèc ½Ì ½Ùnh 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn giŸ trÙ trung bÖnh mèi. NÆu trÙ sâ n¯ng lõìng trung bÖnh mèi (TiÆp theo) n¡y thÞa m¬n qui ½Ùnh v¡ nÆu kháng cÜ nhiËu hçn hai kÆt qu¨ thø ½çn lÀ th¶p hçn trÙ sâ trung bÖnh theo yÅu c·u v¡ kháng cÜ nhiËu hçn mæt kÆt qu¨ th¶p hçn giŸ trÙ yÅu c·u ½âi vèi måi m¹u thø thÖ vºt m¹u ho´c c¨ lá vºt liÎu cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc. Theo sú thÞa thuºn cða ‡¯ng kiÌm, cŸc d−ng thø ½æ dai va ½ºp khŸc, nhõ thø b±ng th¨ rçi tràng vºt. D−ng thø n¡y cÜ thÌ dïng kÆt hìp ho´c thay cho thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬ng khÏa chù V kiÌu Charpy. KÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp m¹u thø ê vïng ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y v¡ vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt ph¨i cho n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu (E) phï hìp vèi cŸc yÅu c·u thø theo chiËu ngang ho´c dàc cða vºt liÎu cç b¨n, l¶y trÙ sâ thÏch hìp, cÝn ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn n¯ng lõçng trung bÖnh tâi thiÌu (E) ph¨i phï hìp b¨ng trÅn. NÆu chiËu d¡y vºt liÎu kháng cho ph¾p gia cáng m¹u thø ½ð kÏch thõèc ho´c m¹u kÏch thõèc nhÞ hçn theo tiÅu chu¸n thÖ quy trÖnh thø v¡ cŸc tiÅu chu¸n ch¶p nhºn ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. 2.2 Vºt liÎu Vºt liÎu ph¨i ½õìc xŸc nhºn b±ng té kÅ mÀ th¾p s¨n xu¶t v¡ ½õìc ½Ÿnh d¶u trÅn t¶m vºt liÎu phï hìp vèi cŸc b¨n vÁ. Ph¨i chî û ½Æn lo−i th¾p v¡ nhiÎt ½æ thø. (KÆt c¶u vÞ t¡u yÅu c·u ph¨i l¡m b±ng vºt liÎu cÜ thÌ l¡m viÎc trong mái trõéng nhiÎt ½æ th¶p). 2.3 KiÌm tra s¨n KiÌm tra s¨n ph¸m h¡n ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi qui ph¸m h¡n trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt. Tâi thiÌu ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau: (1) ‡âi vèi t¶t c¨ cŸc k¾t h¡ng v¡ cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû tr÷ cŸc k¾t kiÌu m¡ng v¡ k¾t liËn, ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra ½õéng h¡n trÅn cŸc s¨n ph¸m trÅn måi 50m cða cŸc mâi h¡n giŸp m¾p v¡ viÎc kiÌm tra ph¨i ½−i diÎn cho måi vÙ trÏ h¡n. ‡âi vèi cŸc vŸch ch°n thö c¶p cñng ph¨i kiÌm tra s¨n ph¸m nhõ yÅu c·u ½âi vèi cŸc vŸch ch°n sç c¶p, khâi lõìng kiÌm tra cÜ thÌ ½õìc gi¨m theo sú thÞa thºn vèi ‡¯ng kiÌm. 200 m¾t cÜ thÌ ch¶p nhºn cho lo−i k¾t liËn v¡ vŸch ch°n thö c¶p. (2) KiÌm tra trÅn s¨n ph¸m ½âi vèi k¾t ½æc lºp lo−i A v¡ B, k¾t nøa m¡ng ph¨i bao gãm: (i) Thø uân v¡ nÆu b°t buæc ½âi vèi kiÌm tra qui trÖnh thÖ ph¨i thø ½æ dai va ½ºp cho mæt bæ gãm ba m¹u thø cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy cho måi 50mm ½õéng h¡n. ViÎc thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ph¨i ½õìc thúc hiÎn trÅn cŸc m¹u thø cÜ r¬nh khÏa n±m kÆ tiÆp ê tμm mâi h¡n v¡ vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt (vÙ trÏ nguy hiÌm nh¶t ½õìc dúa trÅn kÆt qu¨ ch¶t lõìng kiÌm tra quy trÖnh h¡n) ‡âi vèi th¾p kháng r× ostenit t¶t c¨ cŸc r¬nh 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn trÖnh h¡n). ‡âi vèi th¾p kháng r× ostenit, t¶t c¨ cŸc r¬nh (TiÆp theo) khÏa ph¨i n±n ê tμm mâi h¡n. (ii) CŸc yÅu c·u thø nhõ 2.1 , riÅng ½âi vèi trõéng hìp khi kÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u vË n¯ng lõìng theo qui ½Ùnh v¹n cÜ thÌ ½õìc ch¶p nhºn nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t riÅng qua thø rçi tràng vºt. Trong trõéng hìp nhõ vºy, ph¨i thø rçi tràng vºt hai l·n cho måi m¹u thø Charpy kháng ½−t v¡ c¨ hai l·n m¹u ph¨i kháng bÙ g¹y ê nhiÎt ½æ thø. (3) ‡âi vèi k¾t ½æc lºp lo−i C: Ngo¡i cŸc yÅu c·u ê (2) buæc ph¨i k¾o ngang mâi h¡n. CŸc yÅu c·u ½õìc nÅu ê 2.1, riÅng kÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u vË n¯ng lõìng theo quy ½Ùnh v¹n cÜ thÌ ch¶p nhºn phò nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t riÅng qua thø rçi tràng vºt. Trong trõéng hìp nhõ vºy, ph¨i thø rçi tràng vºt hai l·n cho måi bæ m¹u thø Charpy kháng ½−t v¡ c¨ hai l·n m¹u ph¨i kháng bÙ g¹y ê nhiÎt ½æ thø. 2.4 KÆt c¶u, KÆt c¶u, tay nghË v¡ viÎc ½¨m b¨o ch¶t lõìng ph¨i ½õìc thúc trÖnh ½æ tay hiÎn phï hìp b¨n vÁ v¡ thuyÆt minh ½¬ ½õìc duyÎt nghË v¡ (1) T¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p cða lo−i k¾t réi ph¨i ê d−ng ½¨m b¨o ng¶u ho¡n to¡n. Vèi mâi h¡n vÝm vèi tán bao ‡¯ng kiÌm ch¶t lõìng cÜ thÌ ch¶p nhºn dïng mâi h¡n gÜc ng¶u ho¡n to¡n. Tr÷ cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua vÝm, cŸc mâi h¡n cða âng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho h¡n ng¶u ½õìc ho¡n to¡n. (2) ‡æ chÏnh xŸc, ½æ th²ng h¡ng, ½æ lÎch hõèng, ½æ bÜng, ½æ ph²ng(nÆu c·n thiÆt), ½´c biÎt ½âi vèi k¾t lo−i B. (3) Vèi cŸc k¾t réi lo−i C, cŸc chi tiÆt v¡ mâi nâi ph¨i nhõ sau: (i) CŸc ½õéng h¡n dàc v¡ ½õéng h¡n vÝng cða k¾t chÙu Ÿp su¶t ph¨i l¡ mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n, d−ng chù X ho´c chù V. Mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n ph¨i ½õìc thúc hiÎn b±ng h¡n hai m´t ho´c h¡n cÜ t¶m ½Îm. NÆu dïng t¶m ½Îm thÖ t¶m ½Îm ph¨i ½õìc thŸo ra, tr÷ bÖnh chÙu Ÿp lúc nhÞ ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cho giù l−i. ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc d−ng vŸt m¾p khŸc tïy thuæc v¡o kÆt qu¨ thø khi x¾t duyÎt quy trÖnh h¡n. (ii) BiÎn phŸp giŸp m¾p cða mâi h¡n giùa thμn vèi vÝm chÙu Ÿp lúc, giùa vÝm vèi phò tïng ph¨i thúc hiÎn theo cŸc yÅu c·u ê Chõçng 10, ph·n 3 cða Quy ph−m. CŸc mâi h¡n âng nâi vèi bÖnh v¡ cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua khŸc cða bÖnh v¡ t¶t c¨ cŸc mâi nâi vèi bÖnh ho´c âng nâi ph¨i l¡ ng¶u ho¡n to¡n suât chiËu d¡y cða th¡nh bÖnh ho´c th¡nh âng nâi, tr÷ khi ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn ½âi vèi nhùng ½õéng âng nâi cÜ ½õéng kÏnh nhÞ. (4) K¾t kiÌu m¡ng: Vèi cŸc k¾t kiÌu m¡ng, cŸc biÎn phŸp ½¨m b¨o ch¶t lõìng, ch¶t lõìng qui trÖnh h¡n, cŸc chi tiÆt thiÆt 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kÆ, vºt liÎu, chÆ t−o kiÌm tra v¡ thø nhiÎm ph¨i tuμn theo (TiÆp theo) cŸc tiÅu ch¸n ½õìc ho¡n thiÎn d·n trong quŸ trÖnh thø nghiÎm m¹u. (5) K¾t kiÌu nøa m¡ng: ‡âi vèi k¾t nøa m¡ng, cŸc yÅu c·u tõçng öng ½âi vèi cŸc k¾t réi ho´c cŸc k¾t kiÌu m¡ng ph¨i ½õìc Ÿp dòng thÏch hìp. (6) K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong: (i) ‡âi vèi cŸc k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong, ½Ì ½¨m b¨o ½ãng ½Ëu vË m´t ch¶t lõìng kÌ c¨ kiÌm soŸt mái trõéng, ch¶t lõìng cða qui trÖnh ½õìc Ÿp dòng, cŸc gÜc, cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua cŸc chi tiÆt kÆt c¶u khŸc, cŸc ½´c tÏnh cða vºt liÎu, viÎc kiÌm tra t÷ng ph·n v¡ kiÌm tra ho¡n ch×nh cŸc bæ phºn ph¨i tuμn theo cŸc tiÅu chu¸n ho¡n thiÎn d·n trong chõçng trÖnh thø nghiÎm m¹u. (ii) TiÅu chu¸n kiÌm tra ch¶t lõìng kÌ c¨ kÏch thõèc cho ph¾p tâi ½a cða cŸc khuyÆt tºt chÆ t−o, viÎc thø nghiÎm v¡ kiÌm tra trong quŸ trÖnh chÆ t−o l°p ½´t v¡ thø nghiÎm m¹u ê t÷ng giai ½o−n ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. 2.5 KiÌm tra KiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi quy kháng phŸ trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt. hðy. (1) ‡âi vèi k¾t lo−i A v¡ k¾t bŸn m¡ng, ½õìc thiÆt kÆ l¡m viÎc ê nhiÎt ½æ b±ng ho´c nhÞ hçn -20oC v¡ k¾t réi lo−i B kháng kÌ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ, viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: - Chòp X-quang: 100% t¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n cða tán vÞ k¾t h¡ng. (2) ‡âi vèi k¾t lo−i A v¡ k¾t bŸn m¡ng khŸc vèi (1), viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÅn nhõ sau: . Chòp X-quang to¡n bæ cŸc ½iÌm c°t giao v¡ Ït nh¶t 10% cŸc mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n cða kÆt c¶u k¾t. . Trong måi trõéng hìp, kÆt c¶u k¾t cÝn l−i bao gãm c¨ mâi h¡n cða cŸc nÂp, cŸc phò tïng v¡ chi tiÆt l°p gh¾p khŸc ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng bæt t÷ tÏnh ho´c cŸc phõçng phŸp th¸m th¶u ch× thÙ m¡u nÆu ‡¯ng kiÌm th¶y c·n thiÆt. . T¶t c¨ cŸc quy trÖnh kiÌm tra v¡ tiÅu chu¸n cáng nhºn ph¨i phï hìp vèi cŸc tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc cáng nhºn. ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc quy trÖnh kiÌm tra siÅu μm ½¬ ½õìc cáng nhºn thay cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− nhõng cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra bä sung b±ng tia phÜng x− ê cŸc vÙ trÏ lúa chàn. Ngo¡i ra, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra b±ng siÅu μm bä sung cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− ½¬ yÅu c·u. (3) ‡âi vèi k¾t lo−i C v¡ cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh nhõ sau: 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (TiÆp theo) (i) ChÆ t−o v¡ trÖnh ½æ tay nghË, dung sai trong chÆ t−o nhõ ½æ lõìn, ½æ lÎch còc bæ so vèi hÖnh dŸng ½îng, ½æ th²ng cða ½õéng h¡n v¡ ½æ vŸt cða cŸc t¶m tán cÜ chiËu d¡y khŸc nhau ph¨i theo yÅu c·u Chõçng 11, ph·n 3 cða Quy ph−m. (ii) Thø kháng phŸ hðy: Tïy theo sú ho¡n ch×nh v¡ ph−m vi cða thø kháng phŸ hðy ½õéng h¡n, quŸ trÖnh thø kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh to¡n ph·n ho´c t÷ng ph·n theo cŸc yÅu c·u cða Chõçng 11, ph·n 3 cða quy ph−m, nhõng khâi lõìng kiÌm tra kháng Ït hçn khâi lõìng sau dμy : (a) Thø kháng phŸ hðy to¡n ph·n : . Chòp X-ray : 100% cŸc mâi h¡n giŸp m¾p. . PhŸt hiÎn vÆt nöt bË m´t (kiÌm tra th¸m th¶u): Ït nh¶t 10% täng sâ ½õéng h¡n, 100% ½âi vèi cŸc v¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t , âng nâi vv.... Tuy nhiÅn viÎc kiÌm tra b±ng siÅu μm cÜ thÌ thay thÆ mæt ph·n cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. Ngo¡i ra, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra to¡n ph·n ½õéng h¡n cða v¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t, âng nâi, vv... b±ng siÅu μm. (b) Thø kháng phŸ hðy t÷ng ph·n: . Chòp X-ray: ‡õéng h¡n giŸp m¾p: t¶t c¨ cŸc ½õéng h¡n giao nhau v¡ Ït nh¶t 10% täng chiËu d¡i t−i cŸc vÙ trÏ ½õìc lúa chàn phμn bâ ½Ëu. . PhŸt hiÎn vÆt nöt bË m´t: V¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t, âng nâi, vv..., 100%. . KiÌm tra b±ng siÅu μm : Theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm trong t÷ng trõéng hìp cò thÌ. (4) ‡âi vèi vÞ ngo¡i ½Üng vai trÝ nhõ vŸch ch°n thö c¶p viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÅn: . Chòp X-quang : t¶t c¨ cŸc d¨i tán giŸp m¾p v¡ cŸc ph·n giao ê m−n. 1) Vèi cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû: 10% cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc 2.6 VŸch ch°n VŸch ch°n thö c¶p, nÆu cÜ yÅu c·u, ph¨i phï hìp vèi cŸc yÅu ‡´c ½iÌm chÏnh cða thö c¶p c·u sau : vŸch ch°n thö c¶p: (1) NÆu nhiÎt ½æ cða h¡ng hÜa ê Ÿp su¶t khÏ quyÌn kháng th¶p hçn -55oC thÖ thμn t¡u cÜ thÌ cÜ tŸc dòng nhõ mæt vŸch ch°n thö c¶p. (2) Vºt liÎu thμn t¡u ph¨i phï hìp vèi nhiÎt ½æng cða h¡ng dõèi Ÿp su¶t khÏ quyÌn. (3) Ph¨i thiÆt kÆ sao cho nhiÎt ½æ ½Ü kháng gμy öng su¶t 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kháng ch¶p nhºn ½õìc ½âi vèi thμn t¡u. (TiÆp theo) (4) CÜ thÌ giù ½õìc h¡ng lÞng rÝ r× trong théi gian 15 ng¡y thºm trÏ khi t¡u nghiÅng 30o. (5) NÆu yÅu c·u ph¨i cÜ vŸch ch°n thö c¶p to¡n ph·n thÖ ph−m vi cða nÜ ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh theo sú rÝ r× cða h¡ng tõçng öng vèi ph−m vi hõ h−i t−o ra bê phä t¨i tràng nÅu ê 4.3.4-4, Chõçng 4, Ph·n 8D cða Quy ph−m, sau khi phŸt hiÎn ra rÝ r× sç c¶p. CÜ thÌ x¾t ½Æn sú bâc hçi, tâc ½æ rÝ r×, cáng su¶t bçm v¡ cŸc yÆu tâ khŸc. ê xa vŸch ch°n thö c¶p t÷ng ph·n ph¨i cÜ cç c¶u ch°n ½Ì hõèng ch¶t lÞng v¡o kháng gian giùa vŸch ch°n sç c¶p v¡ vŸch ch°n thö c¶p v¡ giù cho nhiÎt ½æ cða möc thμn t¡u ê möc an to¡n. (6) T−i nhùng nçi kháng thÌ kiÌm tra b±ng m°t thõéng vŸch ch°n thö c¶p , ph¨i cÜ phõçng phŸp kiÌm tra cÜ hiÎu qu¨ ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. 2.7 Cç c¶u ½ë CŸc k¾t h¡ng ph¨i ½õìc ½ë bêi thμn t¡u ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau : (1) Kháng bÙ dÙch chuyÌn nhõ mæt vºt thÌ dõèi tŸc ½æng cða t¨i tràng tØnh v¡ t¨i tràng ½æng nhõng cÜ thÌ co v¡ d¬n khi nhiÎt ½æ thay ½äi v¡ khi thμn t¡u biÆn d−ng m¡ kháng phŸt sinh öng su¶t ê k¾t v¡ ê thμn t¡u. (2) Ng¯n ng÷a sú di chuyÌn to¡n bæ cða k¾t theo phõçng ngang, phõçng dàc v¡ quay gμy ra do sú chuyÌn ½æng cða t¡u ho´c do ½μm va. (3) CŸc k¾t réi ph¨i cÜ kÆt c¶u châng näi. KÆt c¶u châng näi ph¨i thÏch hìp ½Ì châng lúc t÷ dõèi lÅn do k¾t trâng trong khoang t¡u bÙ ngºp nõèc ½Æn chiËu chÖm tràng t¨i mïa h¿ cða t¡u gμy ra, m¡ kháng cÜ biÆn d−ng dÀo nguy hiÌm ½âi vèi kÆt c¶u thμn t¡u. (4) Khi cŸc k¾t ho´c ½õéng âng ½õìc cŸch biÎt b±ng cŸch ½iÎn bêi cç c¶u thμn t¡u, ph¨i tiÆp ½¶t vË ½iÎn cho c¨ ½õéng âng v¡ cŸc k¾t. T¶t c¨ cŸc mâi nâi âng cÜ ½Îm v¡ khèp nâi âng mËm ph¨i ½õìc tiÆp ½¶t vË ½iÎn. 2.8 HÎ thâng HÎ thâng s¶y nÜng ½õìc trang bÙ nh±m b¨o vÎ kÆt c¶u cða vÞ ‡´c ½iÌm chÏnh cða s¶y nÜng t¡u khi ê nhiÎt ½æ th¶p, thiÆt kÆ v¡ c¶u trîc cða hÎ thâng ph¨i hÎ thâng: ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. - Khi t¡u chê lo−i h¡ng ê nhiÎt ½æ dõèi -10oC t−i cŸc khu vúc mái trõéng cÜ nhiÎt ½æ kháng khÏ l¡ 5oC v¡ nhiÎt ½æ nõèc biÌn l¡ 0oC v¡ t−i vÙ trÏ trang bÙ vŸch ch°n thö c¶p còc bæ ho´c to¡n ph·n l¡m viÎc vèi ½iËu kiÎn mái trõéng trÅn, thiÆt bÙ gia nhiÎt cŸc kÆt c¶u ngang vÞ t¡u ph¨i ½¨m b¨o nhiÎt ½æ cða vºt liÎu kháng gi¨m xuâng dõèi möc th¶p nh¶t cho ph¾p. NÆu nhiÎt ½æ mái trõéng th¶p hçn ph¨i trang bÙ hÎ thâng s¶y nÜng theo cç c¶u dàc t¡u ½Ì ½¨m b¨o vºt liÎu duy trÖ ê nhiÎt ½æ 5oC ½âi vèi khÏ v¡ 0oC, 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn thiÆt bÙ n¡y ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau : (TiÆp theo) (i) Lõìng nhiÎt ph¨i ½ð ½Ì duy trÖ kÆt c¶u vÞ t¡u ê trÅn nhiÎt ½æ cho ph¾p tâi thiÌu trong ½iËu kiÎn khâng khÏ cÜ nhiÎt ½æ 5oC v¡ nõèc biÌn cÜ nhiÎt ½æ 0oC. (ii) HÎ thâng s¶y nÜng ph¨i ½õìc bâ trÏ sao cho b¶t kü vÙ trÏ n¡o ½Ü bÙ hõ hÞng thÖ ph·n dú phÝng ph¨i duy trÖ ½õìc 100% t¨i nhiÎt lû thuyÆt. (iii) HÎ thâng s¶y nÜng ph¨i ½õìc coi nhõ mæt mŸy phò quan tràng (iv) ViÎc thiÆt kÆ v¡ chÆ t−o hÎ thâng gia nhiÎt ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm giŸm sŸt. 2.9 CŸch nhiÎt Vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt v¡ ph¨i phï Nh¡ chÆ t−o: hìp vèi t¨i tràng m¡ cŸc kÆt c¶u kË cºn tŸc ½æng v¡o. .1 Vºt liÎu cŸch nhiÎt. 1) Vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i ½õìc thø nghiÎm cŸc ½´c tÏnh sau Lo−i vºt liÎu: ½μy ½Ì ½¨m b¨o chîng thÞa m¬n ½·y ½ð cŸc yÅu c·u sø dòng. .1 TÏnh tõçng thÏch vèi lo−i h¡ng. Sâ duyÎt: .2 TÏnh tan trong h¡ng hÜa .3 TÏnh h¶p thò cða h¡ng hÜa .4 ‡æ co ngÜt .5 TÏnh l¬o hÜa cða vºt liÎu .6 Tràng lõìng riÅng .7 Cç tÏnh .8 ‡æ m¡i mÝn .9 TÏnh gi¬n nê nhiÎt .10 TÏnh dÏnh kÆt .11 TÏnh d¹n nhiÎt .12 TÏnh chÙu løa v¡ lan tr¡n løa .13 TÏnh châng rung .14 TÏnh ½ãng nh¶t 2) Cïng vèi viÎc thÞa m¬n cŸc yÅu c·u nÜi trÅn, nhùng vºt liÎu cŸch nhiÎt t−o th¡nh mæt ph·n cða hÎ thâng ng¯n h¡ng ph¨i ½õìc thø nghiÎm cŸc tÏnh ch¶t dõèi ½μy sau khi má phÞng sú l¬o hÜa v¡ chu trÖnh nhiÎt ½Ì ½¨m b¨o r±ng chîng thÞa m¬n ½·y ½ð cŸc yÅu c·u sø dòng : .1 TÏnh liÅn kÆt (½æ bËn dÏnh kÆt) .2 TÏnh chÙu Ÿp su¶t h¡ng hÜa 28 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (TiÆp theo) .3 TÏnh mÞi v¡ lan truyËn vÆt nöt .4 TÏnh tõçng ½ãng vèi cŸc th¡nh ph·n h¡ng hÜa v¡ vèi ch¶t cÜ thÌ tiÆp xîc vèi lèp cŸch nhiÎt trong ½iËu kiÎn khai thŸc bÖnh thõéng. .5 ‚nh hõêng cða sú cÜ m´t cða nõèc v¡ cða Ÿp su¶t nõèc ½âi vèi cŸc tÏnh ch¶t cŸch nhiÎt. .6 TÏnh h¶p thò khÏ 3) CŸc tÏnh ch¶t nÅu trÅn ½õìc thø trong ph−m vi giùa nhiÎt ½æ cúc ½−i trong khai thŸc v¡ 5oC th¶p hçn nhiÎt ½æ thiÆt kÆ tâi thiÌu nhõng kháng c·n th¶p hçn -196oC. .2 KiÌm tra ch¶t ViÎc kiÌm tra ch¶t lõìng v¡ tay nghË ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo lõìng v¡ tay quy trÖnh ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. nghË Quy trÖnh chÆ t−o, b¨o qu¨n, vºn chuyÌn, l°p ½´t, kiÌm tra ch¶t lõìng v¡ kiÌm tra châng hõ h−i do Ÿnh sŸng m´t tréi cða vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. .3 B¨o vÎ lèp Do vÙ trÏ ho´c ½iËu kiÎn mái trõéng vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i cŸch nhiÎt cÜ tÏnh chÙu løa, châng lan truyËn løa v¡ ph¨i ½úçc b¨o vÎ thÏch hìp châng sú xμm nhºp cða hçi nõèc v¡ phŸ hðy cç hàc. 2.10 Thø thðy ‡âi vèi k¾t ½æc lºp lo−i C v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû ph¨i thúc hiÎn . €p su¶t t−i ½×nh k¾t lúc thø thðy lúc nhõ sau: (MPa) : 2.10.1 K¾t réi (1) Sau khi ½õìc chÆ t−o ho¡n ch×nh, måi bÖnh chÙu Ÿp lúc lo−i C v¡ ph¨i ½õìc thø nghiÎm thðy tØnh vèi Ÿp lúc ê ½×nh k¾t . Cæt nõèc (m): bÖnh Ÿp kháng nhÞ hçn 1,5Po (Po l¡ Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ) nhõng lúc xø lû trong mài trõéng hìp trong quŸ trÖnh thø nghiÎm Ÿp su¶t, öng su¶t tÏnh toŸn ê lèp m¡ng cç b¨n t−i ½iÌm b¶t kü ph¨i o kháng lèn hçn 90% gièi h−n ch¨y cða vºt liÎu. ‡Ì ½¨m . NhiÎt ½æ nõèc ( C): b¨o ½iËu kiÎn n¡y thÞa m¬n, khi tÏnh toŸn nÆu th¶y r±ng öng su¶t n¡y lèn hçn 0,75 gièi h−n ch¨y thÖ ph¨i dïng thiÆt bÙ ½o biÆn d−ng ho´c mæt thiÆt bÙ thÏch hìp khŸc nÆu . Théi gian thø (gié): bÖnh Ÿp lúc kháng ph¨i l¡ hÖnh trò ho´c hÖnh c·u. (2) NhiÎt ½æ cða nõèc thø Ït nh¶t ph¨i l¡ 30oC lèn hçn nhiÎt . ng su¶t (kG/mm2): ½æ ch¨y dÀo cða vºt liÎu chÆ t−o. (3) Théi gian thø: €p su¶t ph¨i giù trong vÝng 2 gié cho måi 25 mm chiËu d¡y vºt liÎu nhõng trong mài trõéng hìp kháng nhÞ hçn 2 gié. (4) ‡âi vèi k¾t chöa h¡ng chÙu Ÿp su¶t, nÆu c·n thiÆt v¡ ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn, viÎc thø nghiÎm n¾n thðy lúc cÜ thÌ ½õìc tiÆn h¡nh dõèi nhùng ½iËu kiÎn nÅu ê (1), (2), (3). (5) ‡¯ng kiÌm sÁ xem x¾t ½´c biÎt viÎc thø nghiÎm cŸc k¾t ê öng su¶t cho ph¾p lèn hçn tïy theo nhiÎt ½æ khai thŸc. Tuy nhiÅn cŸc yÅu c·u ê (1) ph¨i ½õìc tuμn thð ho¡n to¡n. 29 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (TiÆp theo) (6) Sau khi ho¡n ch×nh v¡ l°p ½´t, måi bÖnh chÙu Ÿp lúc v¡ cŸc phò tïng liÅn quan ph¨i ½õìc thø kÏn thÏch hìp. (7) Thø nghiÎm b±ng khÏ n¾n ½âi vèi cŸc bÖnh chÙu Ÿp lúc kháng ph¨i l¡ k¾t h¡ng ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t trong trõéng hìp cò thÌ. ViÎc thø nghiÎm n¡y ch× ½õìc dïng vèi nhùng bÖnh kháng ½õìc thiÆt kÆ v¡ ½ë ½Ì cÜ thÌ an to¡n khi chöa ½·y nõèc ho´c nhùng bÖnh kháng thÌ l¡m khá ½õìc ho´c kháng cho ph¾p cÜ b¶t cö ch¶t khø n¡o sÜt l−i trong bÖnh khi sø dòng. 2.11 CŸc lo−i ViÎc thø thðy tØnh v¡ thø thðy khÏ ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï €p su¶t ½×nh k¾t: k¾t khŸc hìp vèi quy trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt. Ph¨i chî û ½´c biÎt cŸc yÅu (MPa): c·u sau: (1) K¾t réi lo−i A : Cæt nõèc(m): ViÎc thø ph¨i ½õìc thúc hiÎn vèi Ÿp su¶t thø ê ½×nh k¾t öng su¶t kháng nhÞ hçn MARVS. NÆu thø n¾n thðy lúc thÖ ph¨i câ 2 m¡ng(kG/mm ): g°ng má phÞng ½õìc t¨i tràng thúc cða k¾t v¡ kÆt c¶u ½ë k¾t. MARVS(MPa)= (2) ‡âi vèi k¾t réi lo−i B, ngo¡i viÎc thø nhõ ½âi vèi k¾t ½æc 1) Thø thðy lúc cho lºp lo−i A. Ngo¡i ra, öng su¶t cúc ½−i cða lèp m¡ng cç b¨n kÆt c¶u k¾t. öng su¶t uân cúc ½−i ê cç c¶u ½ë trong ½iËu kiÎn thø 2) Thø thðy lúc cho nghiÎm kháng ½õìc võìt quŸ 0,9 gièi h−n ch¨y cða vºt kÆt c¶u ½ë k¾t, thúc liÎu chÆ t−o ê nhiÎt ½æ thø nghiÎm. ‡Ì ½¨m b¨o ½iËu n¡y, hiÎn cho k¾t sâ: khi tÏnh toŸn nÆu th¶y öng su¶t n¡y lèn hçn 75% gièi h−n ch¨y, thø nghiÎm m¹u ph¨i dïng thiÆt bÙ ½o biÆn d−ng ho´c mæt thiÆt bÙ khŸc phï hìp. NÜi chung, ph¨i ½o öng su¶t cho Ït nh¶t 1 k¾t. (3) ‡âi vèi k¾t m¡ng v¡ k¾t nøa m¡ng: . ê nhùng t¡u cÜ cŸc k¾t kiÌu m¡ng v¡ k¾t kiÌu nøa m¡ng, cŸc ng¯n cŸch ly v¡ cŸc kháng gian chöa ch¶t lÞng v¡ kË cºn vèi kÆt c¶u ½ë lèp m¡ng ph¨i ½õìc thø thðy tØnh v¡ thø n¾n thðy lúc theo cŸc yÅu c·u cða 2.1.6-1 Ph·n 1-B cða Quy ph−m. Ngo¡i ra cŸc kÆt c¶u ½ë lèp m¡ng trong khoang khŸc ph¨i thø kÏn. CŸc h·m ½õéng âng v¡ cŸc khoang kháng thõéng xuyÅn chöa ch¶t lÞng khŸc kháng c·n ph¨i thø thðy tØnh. (4) K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong: (i) T¡u cÜ k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong m¡ thμn trong l¡ kÆt c¶u ½ë, cŸc kÆt c¶u cða thμn trong ph¨i ½õìc thø thðy tØnh v¡ n¾n thðy lúc theo cŸc yÅu c·u cða 2.1.6-1 Ph·n 1-B cða Quy ph−m, cÜ x¾t ½Æn MARVS. (ii) ê nhùng t¡u cÜ k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong m¡ cŸc k¾t réi l¡ kÆt c¶u ½ë, cŸc k¾t réi ph¨i ½õìc thø thðy tØnh ho´c thø n¾n thðy tØnh nhõ ½âi vèi k¾t réi lo−i A. (iii) Vèi cŸc k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong m¡ kÆt c¶u cða thμn 30 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn trong ho´c kÆt c¶u cða k¾t réi cÜ tŸc dòng nhõ vŸch ch°n thö c¶p, ph¨i thø tÏnh kÏn cða cŸc kÆt c¶u ½Ü theo phõçng phŸp ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p thuºn. (iv) CŸc thø nghiÎm n¡y ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh trõèc khi ½´t nhùng vºt liÎu t−o th¡nh k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong. 2.12 Bâ trÏ CŸc lå kho¾t trÅn boong cða hÎ thâng khoang h¡ng ho´c n°p ‡´c ½iÌm chÏnh cða do¯ng kÏn cða cŸc k¾t ph¨i ½õìc kÏn nõèc v¡ kÏn khÏ. ViÎc bâ trÏ ph¨i do¯ng kÏn: t−i cŸc lå ½¨m b¨o ½õìc khi k¾t bÙ co v¡ gi¬n. kho¾t 3. HÎ thâng âng h¡ng H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra 3.1 KiÌm tra Tõçng tú nhõ ½âi vèi cŸc k¾t h¡ng, t−i mòc 2.1 quy trÖnh h¡n 3.2 Vºt liÎu Tõçng tú nhõ ½âi vèi k¾t h¡ng, t−i mòc 2.2 Sâ duyÎt : (1) ViÎc thø cŸc vºt liÎu dïng trong hÎ thâng ½õéng âng ph¨i thÞa m¬n 2.2 cÜ x¾t ½Æn nhiÎt ½æ tÏnh toŸn nhÞ nh¶t. Tuy nhiÅn, cÜ thÌ cho ph¾p mæt sâ miÍn gi¨m ½âi vèi ch¶t lõìng vºt liÎu cða ½õéng âng hçi hê ½·u, nÆu nhiÎt ½æ cða h¡ng ê Ÿp su¶t ½´t van an to¡n l¡ -55oC ho´c lèn hçn v¡ vèi ½iËu kiÎn kháng thÌ x¸y ra sú tr¨ ch¶t lÞng v¡o ½õéng âng hçi. CÜ thÌ cho ph¾p cŸc miÍn gi¨m tõçng tú ê cïng ½iËu kiÎn nhiÎt ½æ ½âi vèi ½õéng âng hê ½·u phÏa trong cŸc k¾t, kháng kÌ ½õéng âng x¨ v¡ t¶t c¨ ½õéng âng bÅn trong cŸc k¾t kiÌu m¡ng v¡ nøa m¡ng. (2) Vºt liÎu cÜ ½iÌm nÜng ch¨y th¶p hçn 925oC, nhõ Al, kháng ½õìc sø dòng vèi ½o−n âng ê ngo¡i cŸc k¾t h¡ng tr÷ khi chîng cÜ chiËu d¡i ng°n v¡ ½õìc bàc cŸch nhiÎt. 3.3 Xø lû nhiÎt (1) Xø lû nhiÎt ph¨i ½õìc thúc hiÎn cho t¶t c¨ cŸc ½õéng h¡n sau khi h¡n giŸp m¾p cða cŸc âng ½õìc chÆ t−o t÷ th¾p carbon, th¾p carbon mangan v¡ th¾p hìp kim th¶p, tr÷ cŸc lo−i âng sau : (i) CŸc âng ½õìc chÆ t−o t÷ th¾p carbon, th¾p carbon mangan cÜ chiËu d¡y nhÞ hçn ho´c b±ng 10 mm tõçng ½õçng vèi nhiÎt ½æ v¡ Ÿp su¶t tÏnh toŸn cða hÎ thâng ½õéng âng liÅn quan. (ii) CŸc âng ½õìc chÆ t−o b±ng th¾p hìp kim th¶p cÜ chiËu d¡y nhÞ hçn ho´c b±ng 8mm v¡ ½õéng kÏnh ngo¡i nhÞ hçn ho´c b±ng 100mm. 3.4 KiÌm tra KiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo quy trÖnh kháng phŸ ½¬ ½õìc duyÎt. hðy Cïng vèi kiÌm tra tháng thõéng trõèc v¡ trong khi h¡n, kiÌm tra b±ng m°t thõéng mâi h¡n ½¬ ho¡n th¡nh nÆu c·n chöng 31 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (TiÆp theo) tra b±ng m°t thõéng mâi h¡n ½¬ ho¡n th¡nh, nÆu c·n chöng minh cáng viÎc h¡n ½¬ ½õìc tiÆn h¡nh chÏnh xŸc v¡ theo ½îng yÅu c·u, ph¨i tiÆn h¡nh thø nghiÎm sau ½μy: (1) ‡âi vèi cŸc mâi h¡n giŸp m¾p cða cŸc âng ½õìc thiÆt kÆ ê nhiÎt ½æ nhÞ hçn -10oC v¡ ½õéng kÏnh trong lèn hçn 75 mm ho´c chiËu d¡y d¡y lèn hçn 10mm, viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ½õìc thúc hiÎn: . Chòp X-quang : 100% ½õéng h¡n nâi âng. . ‡âi vèi cŸc mâi h¡n nâi giŸp m¾p cða cŸc âng ½õìc h¡n tú ½æng , viÎc chòp X-quang cÜ thÌ gi¨m xuâng nhõng kháng ½õìc dõèi 10% cŸc mâi nâi. NÆu xu¶t hiÎn b¶t kü khuyÆt tºt n¡o thÖ ph¨i t¯ng chòp X-ray ½Æn 100% v¡ ph¨i kiÌm tra t¶t c¨ cŸc mâi h¡n ½¬ ½õìc ch¶p nhºn trõèc ½Ü. (2) ‡âi vèi cŸc mâi h¡n giŸp m¾p cða cŸc âng cÜ Ÿp lúc thiÆt kÆ lèn hçn 1,6MPa v¡ ½õéng kÏnh danh nghØa lèn hçn 65mm: . Chòp X-quang: 100%. (3) ‡âi vèi cŸc mâi h¡n giŸp m¾p cða cŸc lo−i âng khŸc ngo¡i trõéng hìp nÅu ê (1) ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra chòp tia phÜng x− (X-quang) theo ½iÌm ho´c kiÌm tra kháng phŸ hðy khŸc tïy theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm phò thuæc v¡o vÙ trÏ v¡ vºt liÎu. NÜi chung chòp X-ray Ït nh¶t 10% mâi h¡n giŸp m¾p cða cŸc âng. (4) KiÌm tra th¸m th¶u nÆu th¶y c·n thiÆt. 3.5 Chi tiÆt T¶t c¨ cŸc chi tiÆt cða mâi nâi bao gãm cŸc van, ½ã giŸ v¡ cŸc mâi nâi thiÆt bÙ l¡m h¡ng khŸc ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau : (1) Mâi nâi kháng cÜ bÏch : (i) CŸc kiÌu nâi trúc tiÆp cŸc ½o−n âng kháng cÜ bÏch sau ½μy ½õìc xem x¾t : . Mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n cÜ thÌ dïng trong mài trõéng hìp. Khi nhiÎt ½æ tÏnh toŸn th¶p hçn -10oC thÖ mâi h¡n giŸp m¾p ½õìc h¡n hai phÏa. ‡iËu n¡y cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn b±ng cŸch dïng t¶m ½Îm ê m´t sau, ch¿n thÅm vºt liÎu h¡n ho´c dïng khÏ trç ngõìc lÅn ê lèp h¡n ½·u tiÅn. . NÆu Ÿp su¶t tÏnh toŸn P>1MPa v¡ nhiÎt ½æ tÏnh toŸn b±ng ho´c nhÞ hçn -10oC thÖ cŸc t¶m ½Îm m´t sau ph¨i ½õìc t¸y ½i. (ii) CŸc mâi h¡n lãng v¡o vèi cŸc âng lÜt v¡ viÎc h¡n cÜ liÅn quan theo kÏch thõèc thÞa m¬n yÅu c·u ‡¯ng kiÌm ch× ½õìc dïng cho ½õéng âng hê ½·u cÜ ½õéng kÏnh ngo¡i ≤ 50mm v¡ nhiÎt ½æ tÏnh toŸn T≥-55oC. (iii) CŸc khèp nâi ren ½õìc ‡¯ng kiÌm cáng nhºn ch× ½õìc dï h Ÿ ½é â h ¡ ½ é â d¹ ½Æ d 32 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn dïng cho cŸc ½õéng âng phò v¡ ½õéng âng d¹n ½Æn dòng (TiÆp theo) cò ½o cÜ ½õéng kÏnh ngo¡i ≤ 25mm. (2) ‡âi vèi cŸch nâi âng cÜ bÏch nâi. CŸc m´t bÏch trong nâi bÏch ph¨i l¡ d−ng cä h¡n, âng lãng ho´c h¡n lãng. CŸc m´t bÏch ph¨i thÞa m¬n cŸc tiÅu chu¸n vË d−ng, chÆ t−o v¡ thø ½õìc ‡¯ng kiÌm cáng nhºn. ‡´c biÎt l¡ ½âi vèi cŸc ½õéng âng tr÷ âng hê ½·u, ½õìc Ÿp dung: (i) Khi nhiÎt ½æ tÏnh toŸn nhÞ hçn -55oC ch× ½õìc dïng cŸc bÏch h¡n cä. (ii) Khi nhiÎt ½æ tÏnh toŸn trong kho¨ng -55oC ≤ T≤ -10oC : . Kháng ½õìc dïng bÏch âng lãng cho ½õéng âng cÜ ½õéng kÏnh danh nghØa > 100mm. . Kháng dïng bÏch h¡n hâc cho ½õéng âng cÜ ½õéng kÏnh danh nghØa >50mm. 3.6 CŸc mâi (1) Ph¨i cÜ thiÆt bÙ b¨o vÎ hÎ thâng âng phï hìp nhõ âng xÆp, nâi d¬n nê mâi nâi trõìt, mâi nâi bi... ½Ì trŸnh ½õìc sú võìt quŸ öng su¶t do tŸc ½æng cða dÝng nhiÎt v¡ do ½æ vßng cða thμn t¡u. Thø Ÿp lúc (2) Ph¨i thúc hiÎn thø Ÿp lúc ½õéng âng chå nâi gi¬n nê bao gãm to¡n bæ cŸc bÏch, cŸc thiÆt bÙ châng v¡ chå nâi b±ng khèp vèi Ÿp su¶t b±ng hai l·n Ÿp su¶t thiÆt kÆ m¡ kháng cÜ b¶t kü sú biÆn d−ng n¡o. Tïy thuæc v¡o lo−i vºt liÎu cÜ thÌ thø ê nhiÎt ½æ thiÆt kÆ nhÞ nh¶t. (1) CŸc van ½õìc dïng cho hÎ thâng ½õéng âng ph¨i l¡ lo−i (1) CŸc lo−i van: 3.7 CŸc lo−i van ½¬ ½õìc duyÎt. YÅu c·u ph¨i thø kÏn cŸc van ê nhiÎt ½æ . Nh¡ chÆ t−o: thø dõèi . KiÌu: -55oC . Sâ GCN: (2) Vèi måi lo−i van v¡ cë van l¡m viÎc ê nhiÎt ½æ dõèi -55oC ph¨i ½õìc kiÌm tra ½æ kÏn ê nhiÎt ½æ nhÞ hçn ho´c b±ng . Mòc ½Ïch: nhiÎt ½æ thiÆt kÆ v¡ ê Ÿp su¶t kháng th¶p hçn Ÿp su¶t thiÆt kÆ cða van.Trong quŸ trÖnh thø cŸc van ph¨i l¡m viÎc tât. (3) CŸc van bõèm ph¨i cÜ phõçng tiÎn ch× bŸo vÙ trÏ ½Üng v¡ mê van. CŸc van ch´n ½õìc bâ trÏ nhõ sau : 3.8 Trang bÙ cŸc van (1) T−i cŸc còm van. . Van ng°t kh¸n c¶p (ESD valves) (2) T−i k¾t h¡ng (i) MARVS ≤ 0,07MPa . T¶t c¨ cŸc ½õéng âng d¹n ch¶t lÞng v¡ hçi tr÷ cŸc van an to¡n v¡ thiÆt bÙ ½o möc ch¶t lÞng, ph¨i cÜ cŸc van ch´n · ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 â ÌË 33
 15. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (TiÆp theo) ½õìc ½´t c¡ng g·n k¾t c¡ng tât. CŸc van n¡y cÜ thÌ ½iËu khiÌn t÷ xa nhõng ph¨i ½iËu khiÌn ½õìc b±ng tay t−i chå v¡ ½Üng kÏn ho¡n to¡n. Mæt ho´c nhiËu van ng°t sú câ ½iËu khiÌn t÷ xa ph¨i ½õìc trang bÙ trÅn t¡u ½Ì ngùng chuyÅn chê h¡ng lÞng ho´c hçi giùa t¡u v¡ bé. (ii) MARVS > 0,07MPa .T¶t c¨ cŸc ½·u nâi cða âng d¹n ch¶t lÞng v¡ hçi, tr÷ cŸc van an to¡n v¡ thiÆt bÙ ½o múc ch¶t lÞng, ph¨i trang bÙ mæt van ng°t ½iËu khiÌn b±ng tay v¡ mæt van ng°t sú câ ½iËu khiÌn t÷ xa. CŸc van n¡y câ g°ng ½´t g·n k¾t. CÜ thÌ sø dòng van quŸ quŸ dÝng thay cho van ng°t sú câ cho ½õéng âng cÜ ½õéng kÏnh ≤ 50mm. (3) CŸc bçm v¡ cŸc mŸy n¾n h¡ng ph¨i ½õìc bâ trÏ ½Ì ng°t tú ½æng nÆu cŸc van ch´n sú câ ½õìc ½Üng kÏn b±ng hÎ thâng ng°t sú câ. HÎ thâng ng°t sú câ ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau : 3.9 HÎ thâng ng°t sú câ (1) ‡Üng b±ng tay t−i chå. (2) CÜ thÌ ½iËu khiÌn t÷ xa t÷ hai vÙ trÏ. Mæt trong cŸc vÙ trÏ (2) ‡iËu khiÌn t÷ xa ph¨i ê trong buãng ½iËu khiÌn ho´c buãng ½iËu khiÌn l¡m t÷ : L·u lŸi/ Buãng giŸm h¡ng. sŸt h¡ng (3) HÎ thâng ½iËu khiÌn ph¨i cÜ cŸc ph·n tø nÜng ch¨y cÜ (3) Ph·n tø nÜng nhiÎt ½æ ch¨y t÷ 98oC-104oC ½Ì l¡m cho cŸc van ng°t sú ch¨y : câ ½Üng trong trõéng hìp hÞa ho−n. ‡iÌm nÜng ch¨y thiÆt kÆ(oC) : (4) CŸc van ng°t sú câ ph¨i thuæc lo−i ½Üng khi cÜ hõ hÞng (4) ‡Üng khi cÜ hõ (½õìc ½Üng l−i khi m¶t n¯ng lõìng) v¡ ph¨i ½Üng b±ng hÞng tay t−i chå. TÏn hiÎu (5) CŸc van ng°t sú câ ê ½õéng âng ch¶t lÞng ph¨i ½Üng ho¡n Hydro/khÏ/½iÎn. to¡n trong ê mài ½iËu kiÎn ho−t ½æng trong vÝng 30 giμy ‡Üng bêi : sau khi phŸt ½æng. Tháng tin vË théi gian ½Üng cŸc van Hydro/khÏ/½iÎn. n¡y v¡ ½´c tÏnh ho−t ½æng cða chîng ph¨i s³n cÜ trÅn t¡u (5) Théi gian v¡ théi gian ½Üng n¡y ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra v¡ ½Üng(giμy) : Lo−i van ½Üng sú câ: ½iËu ch×nh l−i thõéng xuyÅn. CŸc van n¡y ph¨i ½Üng Åm. Nh¡ chÆ t−o : (6) ViÎc d÷ng cŸc bçm v¡ mŸy n¾n tú ½æng ph¨i ½õìc thø Làai : ho−t ½æng. Sâ GCN : HÎ thâng ½õéng âng h¡ng ½õìc ½´t t−i : 3.10 Bâ trÏ ½õéng (1) T−i khu vúc h·m h¡ng trÅn boong hê. âng (2) Ngo¡i khu vúc nguy hiÌm. 3.10.1 VÙ trÏ 3.10.2 B¨o vÎ ‡õéng âng cÜ nhiÎt ½æ th¶p ph¨i ½õìc cŸch nhiÎt vèi kÆt c¶u kÆt c¶u thμn t¡u kË cºn, khi c·n thiÆt, ½Ì trŸnh nhiÎt ½æ cða thμn t¡u vÞ t¡u bÙ h− th¶p xuâng dõèi nhiÎt ½æ tÏnh toŸn cða vºt liÎu thμn t¡u. Khi ½õéng âng ch¶t lÞng ½õìc thŸo dë ½Ùnh kü ho´c khi rÝ làt ch¶t lÞng cÜ thÌ ½õìc phŸt hiÎn sèm, nhõ t−i chå ½·u nâi bé v¡ t−i cøa van cða bçm ph¨i cÜ biÎn phŸp b¨o vÎ thμn t¡u ê 34 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn phÏa dõèi. 3.10.3 TiÆp ½¶t T−i cŸc k¾t v¡ ½õéng âng ½õìc cŸch biÎt vèi kÆt c¶u cða t¡u vË ½iÎn b±ng vºt liÎu cŸch nhiÎt, ph¨i nâi tiÆp ½¶t vË ½iÎn cho c¨ ½õéng âng v¡ k¾t. T¶t c¨ cŸc chå nâi cÜ ½Îm kÏn v¡ khèp nâi mËm ph¨i ½õìc nâi ½iÎn. 3.10.4 ViÎc x¨ Ph¨i trang bÙ cŸc phõçng tiÎn thÏch hìp ½Ì gi¨m Ÿp v¡ dãn h¡ng ch¶t lÞng t÷ cŸc khuýu d¹n khi n−p v¡ x¨ h¡ng t÷ cŸc âng lÞng mËm d¹n h¡ng vË k¾t h¡ng ho´c tèi nçi thÏch hìp khŸc trõèc khi thŸo cŸc âng mËm d¹n h¡ng. 3.11 âng mËn (1) âng mËn d¹n h¡ng ph¨i phï hìp vèi lo−i h¡ng v¡ nhiÎt ½æ âng mËm d¹n h¡ng d¹n cða h¡ng v¡ ph¨i l¡ lo−i ½õìc duyÎt. trÅn t¡u: h¡ng . Nh¡ chÆ t−o: (2) Mâi lo−i âng mËm d¹n h¡ng, cïng to¡n bæ thiÆt bÙ cða âng ph¨i ½õìc thø nguyÅn m¹u ê Ÿp lúc thø kháng nhÞ . KiÌu: hçn 5 l·n Ÿp lúc l¡m viÎc lèn nh¶t, nhiÎt ½æ thø ph¨i l¡ nhiÎt ½æ l¡m viÎc. M¹u thø kháng ½õìc dïng l−i ½Ì sø . Sâ GCN: dòng l¡m h¡ng. Trõèc khi ½õa v¡o sø dòng, måi ½o−n âng . Phï hìp vèi lo−i ph¨i ½õìc thø thðy tØnh ê nhiÎt ½æ mái trõéng vèi Ÿp lúc h¡ng: thø kháng nhÞ hçn 1,5 l·n Ÿp su¶t l¡m viÎc lèn nh¶t nhõng kháng lçn hçn 2/5 Ÿp su¶t vë cða chîng. CŸc âng mËm d¹n h¡ng ph¨i ½õìc in b±ng khuán ho´c ghi Ÿp su¶t l¡m viÎc lèn nh¶t theo qui ½Ùnh v¡ nÆu ½õìc sø dòng l¡m viÎc khŸc nhiÎt ½æ mái trõéng thÖ ph¨i in b±ng khuán ho´c ghi nhiÎt ½æ khai thŸc lèn ho´c nhÞ nh¶t ho´c c¨ hai, Ÿp su¶t l¡m viÎc lèn nh¶t kháng nhÞ hçn 1MPa. 3.12 Bçm h¡ng (1) Ph¨i bâ trÏ 2 bçm h¡ng cho måi k¾t h¡ng, Bçm h¡ng: (2) Khi bçm cÜ thÌ søa chùa khi ½ang phòc vò ho´c n¾n Ÿp . Nh¡ chÆ t−o: khi x¨ h¡ng thÖ cÜ thÌ bâ trÏ 1 bçm cho 1 k¾t. . KiÌu: . Lõu lõìng: 3.13 Thø (1) Sau khi l°p ½´t. T¶t c¨ cŸc ½õéng âng ph¨i ½õìc thø thðy ½õéng tØnh ê Ÿp su¶t thø kháng nhÞ hçn 1,5 l·n Ÿp su¶t tÏnh toŸn. âng (2) Khi cŸc hÎ thâng ½õéng âng ho´c cŸc ph·n cða hÎ thâng ½õìc chÆ t−o ½ãng bæ v¡ ½õìc trang bÙ k¿m theo t¶t c¨ cŸc phò tïng, cÜ thÌ tiÆn h¡nh thø thðy lúc trõèc khi l°p xuâng t¡u. (3) CŸc mâi nâi ½õìc h¡n trÅn t¡u ph¨i qua thø thðy lúc ½Æn Ït nh¶t b±ng 1,5 l·n Ÿp su¶t tÏnh toŸn. (4) Khi kháng thÌ ch¶p nhºn cÜ nõèc ê ½õéng âng v¡ ½õéng âng kháng thÌ l¡m khá ½õìc trõèc khi ½õa hÎ thâng v¡o sø dòng, thÖ viÎc dïng ch¶t lÞng ho´c phõçng phŸp thø khŸc ph¨i trÖnh ‡¯ng kiÌm x¾t duyÎt. (4) CŸc quy trÖnh thø ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. 1) CÜ thÌ miÍn gi¨m ½âi vèi ½õéng âng ½´t trong cŸc k¾t h¡ng v¡ ½·u âng mê. 35 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3.14 Thø Måi lo−i phò tïng ½õéng âng ph¨i ½õìc thø nghiÎm m¹u nhõ nghiÎm sau: cŸc phò (1) Måi cë v¡ kiÌu cða van ½Ùnh dïng ê nhiÎt ½æ l¡m viÎc tïng th¶p hçn ½õéng âng. -55oC ph¨i ½õìc thø kÏn tèi nhiÎt ½æ b±ng ho´c th¶p hçn nhiÎt ½æ tÏnh toŸn tâi thiÌu, v¡ tèi Ÿp su¶t kháng th¶p hçn Ÿp su¶t tÏnh toŸn cða van. Trong théi gian thø cŸc van ph¨i ho−t ½æng an to¡n v¡ tin cºy. (2) Ph¨i tiÆn h¡nh thø cŸc m¹u sau ½μy vèi måi kiÌu âng xÆp d¬n nê dïng ½õéng âng h¡ng phÏa ngo¡i k¾t h¡ng v¡, khi c·n ph¨i thúc hiÎn vèi cŸc âng xÆp d¬n nê l°p trong ph−m vi k¾t h¡ng. (a) Mæt ½o−n m¹u cða âng xÆp kháng ½õìc n¾n trõèc, ph¨i ½õìc thø ê Ÿp su¶t kháng nhÞ hçn 5 l·n Ÿp su¶t tÏnh toŸn m¡ kháng bÙ nä. Théi gian thø kháng Ït hçn 5 phît. (b) Ph¨i tiÆn h¡nh thø nhõ trÅn cho mæt mâi nâi d¬n nê m¹u vèi t¶t c¨ phò tïng nhõ bÏch, trò châng v¡ thanh nâi ê Ÿp su¶t b±ng hai l·n Ÿp su¶t tÏnh toŸn ê ½iËu kiÎn dÙch chuyÌn xa nh¶t do nh¡ chÆ t−o ½Ë nghÙ m¡ kháng cÜ biÆn d−ng vØnh cøu. Tïy thuæc v¡o vºt liÎu ½õìc dïng, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u thø ê nhiÎt ½æ tÏnh toŸn nhÞ nh¶t. (c) Thø chu trÖnh (chuyÌn ½æng nhiÎt) ph¨i thúc hiÎn trÅn mâi nâi d¬n nê ho¡n to¡n m¡ chÙu ½úng ½õìc Ït nh¶t l¡ nhiËu chu kü dõèi cŸc ½iËu kiÎn Ÿp su¶t, nhiÎt ½æ, chuyÌn ½æng dàc, chuyÌn ½æng quay v¡ chuyÌn ½æng ngang nhõ sÁ g´p trong vºn h¡nh thúc tÆ. Cho ph¾p thø ê nhiÎt ½æ mái trõéng khi viÎc thø n¡y Ït nh¶t cÜ möc ½æ nguy hiÌm nhõ khi thø ê nhiÎt ½æ l¡m viÎc. (d) Thø ½æ bËn mÞi chu kü (biÆn d−ng cða t¡u) ph¨i ½õìc thúc hiÎn trÅn mâi nâi d¬n nê ho¡n to¡n kháng cÜ Ÿp lúc bÅn trong, b±ng sú má phÞng chuyÌn ½æng cða âng xÆp tõçng ½õçng vèi chiËu d¡i âng ½õìc bï tr÷, vèi Ït nh¶t 2.000.000 chu kü ê t·n sâ kháng cao hçn 5 chu kü/giμy. Ch× yÅu c·u thø nghiÎm n¡y nÆu do bâ trÏ ½õéng âng thúc tÆ sÁ phŸt sinh t¨i tràng thμn t¡u. (e) ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ kháng yÅu c·u cŸc thø nghiÎm nÅu ê mòc n¡y nÆu cÜ ½·y ½ð t¡i liÎu ½Ì chöng minh r±ng cŸc mâi nâi d¬n nê phï hìp vèi ½iËu kiÎn l¡m viÎc dú tÏnh. Khi Ÿp su¶t bÅn trong lèn nh¶t võìt quŸ 0,1MPa trong t¡i liÎu n¡y ph¨i cÜ ½ð sâ liÎu thø ½Ì chöng minh ½õìc r±ng phõçng phŸp theo thiÆt kÆ ½¬ ½õìc ½îc rŸt t÷ sú liÅn hÎ giùa tÏnh toŸn v¡ kÆt qu¨ thø. 36 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 4 HÎ thâng tháng hçi khoang h¡ng H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra 4.1 Van an Van an to¡n ph¨i l¡ lo−i ½¬ ½õìc duyÎt v¡ ½Üng d¶u cða ‡¯ng Lo−i van an to¡n to¡n Ÿp lúc kiÌm viÅn. ½õìc ghi theo b¨ng cÜ cŸc cæt sau : 4.1.1 X¾t duyÎt BiÅn b¨n Ÿp su¶t ½´t van v¡ thø nghiÎm cÜ chù kû cða ‡KV 1. K¾t h¡ng. ph¨i ½õìc lõu trÅn t¡u 2. VŸch ch°n trong. Van an to¡n Ÿp lúc ph¨i ½úçc thø ½¨m b¨o van cÜ ½ð lõu lõìng theo qui ½Ùnh. Ph¨i thø t÷ng van ½Ì ½¨m b¨o r±ng van 3. Khoang h¡ng. mê ê Ÿp su¶t quy ½Ùnh vèi dung sai kháng quŸ ±10% ½âi vèi Ÿp su¶t ½´t t÷ 0 ½Æn 1,5 bar, ±6% vèi Ÿp su¶t t÷ 1,5 -3,0 bar, ± 4. ‡õçng âng h¡ng. 3% vèi Ÿp su¶t ½´t lèn hçn 3 bar. CŸc van an to¡n Ÿp lúc ph¨i CŸc dÝng: ½õìc ngõéi do ‡¯ng kiÌm ðy quyËn v¡ l¡m kÏn. 1. Nh¡ chÆ t−o. 2. Sâ GCN. 3. €p su¶t ½´t van. 4.1.2 Bâ trÏ (1) Ph¨i bâ trÏ van an to¡n Ÿp su¶t ê cŸc vÙ trÏ sau: Van gi¨m Ÿp cho cŸc k¾t h¡ng: (i) T−i ph·n cao nh¶t cða k¾t h¡ng phÏa trÅn boong ph¨i cÜ Ït nh¶t 2 van cho 1 k¾t, cŸc van gi¨m Ÿp trÅn cŸc k¾t h¡ng cÜ (1) nhiÎt ½æ thiÆt kÆ dõèi 0oC ph¨i bâ trÏ sao cho hiÎn tõìng (2) (3) hÜa b¯ng kháng gμy ra c¨n trê ho−t ½æng cða van khi €p su¶t ½´t van: ½Üng. Ph¨i x¾t ½Æn kÆt c¶u v¡ bâ trÏ van gi¨m Ÿp ê cŸc k¾t h¡ng chÙu nhiÎt ½æ mái trõéng th¶p. Måi k¾t h¡ng cÜ thÌ Sâ lõìng/k¾t: tÏch lèn hçn 20 m3 ph¨i cÜ Ït nh¶t 2 van an to¡n Ÿp su¶t cÜ Van ch´n: C/K lõu lõìng x¶p x× nhau, Vèi k¾t cÜ thÌ tÏch kháng quŸ 20m3 C/K C/K cÜ thÌ l°p mæt van gi¨m Ÿp ½çn. (ii) HÎ thâng an to¡n Ÿp su¶t cho cŸc khoang giùa cŸc vŸch Khi l°p van ch´n. ch°n: Ph¨i trang bÙ cŸc van gi¨m Ÿp cho cŸc khoang giùa Ghi chî ½´c ½iÌm chÏnh. cŸc vŸch ch°n thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. (iii) ‡õéng âng d¹n ch¶t lÞng giùa cŸc van ng°t ho´c giùa 1 van ng°t v¡ mæt bÏch nâi ph¨i ½õìc cŸch nhiÎt. 4.1.3 Thay ½äi (1) ViÎc thay ½äi Ÿp su¶t ½´t van gi¨m Ÿp ph¨i thúc hiÎn nhõ €p su¶t ½´t van Ÿp su¶t sau: (MPa): ½´t van (i) Trõéng hìp cŸc k¾t h¡ng ½õìc ph¾p t÷ hai Ÿp su¶t ½´t van gi¨m Ÿp gi¨m Ÿp trê lÅn cÜ thÌ thúc hiÎn b±ng cŸch: Phõçng phŸp ½´t: . L°p t÷ hai van trê lÅn, cŸc van ½õìc ½´t v¡ l¡m kÏn thÏch hìp v¡ trang bÙ phõçng tiÎn c·n thiÆt ½Ì cŸch ly cŸc van kháng sø dòng vèi k¾t h¡ng. . L°p cŸc van gi¨m Ÿp m¡ cŸc Ÿp su¶t ½´t cða chîng cÜ thÌ thay ½äi ½õìc nhé ch¿n v¡o cŸc miÆng ½Îm ½¬ ½õìc ch¶p nhºn trõèc, b±ng cŸc lÝ xo ho´c b±ng cŸc phõçng tiÎn tõç tú khŸ ¡ khá Å · thø Ÿ lú ½Ì hiÎ h× h 37 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn tõçng tú khŸc m¡ kháng yÅu c·u thø Ÿp lúc ½Ì hiÎu ch×nh (TiÆp theo) Ÿp su¶t mèi. Mài sú ½iËu ch×nh van khŸc ph¨i ½õìc l¡m kÏn. (2) Quy trÖnh thay ½äi Ÿp su¶t ½´t van gi¨m Ÿp ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. 4.2 HÎ thâng Khi cÜ yÅu c·u ê 15.1.3 (2), ph·n 8D cða Quy ph−m, ph¨i l°p ‡´c ½iÌm cða hÎ gi¨m Ÿp bä cho måi k¾t mæt hÎ gi¨m Ÿp bä sung ½Ì trŸnh cho k¾t bÙ ½·y thâng: sung ch¶t lÞng ê b¶t kü théi gian n¡o trong khi x¨ ê tr−ng thŸi bÙ hÞa ho−n (1) Mæt ho´c nhiËu van an to¡n ½´t ê Ÿp su¶t tõçng öng vèi Ÿp su¶t hçi cða h¡ng ê nhiÎt ½æ liÅn quan ½õìc xŸc ½Ùnh t−i 15.1.4(2), ph·n 8D cða Qui ph−m. (2) Mæt hÎ thâng õu tiÅn luán b¨o vÎ sú l¡m viÎc bÖnh thõéng cða nÜ. HÎ thâng n¡y ph¨i cÜ cŸc chi tiÆt dÍ nÜng ch¨y ½õìc thiÆt kÆ ½Ì nÜng ch¨y ê nhiÎt ½æ trong kho¨ng t÷ 98- 104oC v¡ l¡m cho cŸc van an to¡n ê .1 ho−t ½æng. ‡´c biÎt cŸc chi tiÆt nÜng ch¨y ph¨i ½õìc ½´t g·n cŸc van an to¡n. HÎ thâng n¡y ph¨i ho−t ½æng ngay c¨ khi hÎ thâng bÙ m¶t ½iÎn. HÎ thâng õu tiÅn ph¨i kháng ½õìc phò thuæc v¡ b¶t kü nguãn ½iÎn n¡o cða t¡u. 4.3 HÎ thâng ‡âi vèi cŸc k¾t h¡ng ½õìc thiÆt kÆ chÙu ½æ chÅnh Ÿp su¶t ‡´c ½iÌm chÏnh hÎ châng ngo¡i lèn nh¶t kháng quŸ 0,025MPa ho´c cŸc k¾t kháng thÌ thâng: chμn chÙu ½õìc ½æ chÅnh Ÿp ngo¡i lèn nh¶t cÜ thÌ x¨y ra ê tâc ½æ kháng x¨ h¡ng lèn nh¶t m¡ kháng cÜ hçi quay vË cŸc k¾t h¡ng, ho´c do sú ho−t ½æng cða hÎ thâng l¡m l−nh h¡ng, ho´c ½õa hçi bay ra ½Æn cŸc buãng mŸy, ph¨i trang bÙ mæt trong cŸc hÎ thâng châng chμn kháng sau : (i) Hai cáng t°c Ÿp su¶t ½æc lºp ½Ì bŸo ½æng liÅn tiÆp v¡ sau ½Ü d÷ng mài sú hît ch¶t lÞng h¡ng ho´c hçi t÷ k¾t h¡ng, v¡ d÷ng thiÆt bÙ l¡m l−nh nÆu ½õìc trang bÙ, b±ng cŸc phõçng tiÎn thÏch hìp khi Ÿp su¶t ½ð so vèi ½æ chÅnh Ÿp thiÆt kÆ cða khoang h¡ng ; ho´c (ii) CŸc van x¨ chμn kháng cÜ lõu lõìng dÝng khÏ Ït nh¶t b±ng tâc ½æ x¨ h¡ng lèn nh¶t cða måi k¾t h¡ng, ½õìc ½´t ½Ì mê Ÿp su¶t ½ð th¶p so vèi ½æ chÅnh Ÿp thiÆt kÆ vèi bÅn ngo¡i cða k¾t h¡ng; ho´c (iii) CŸc hÎ thâng b¨o vÎ châng chμn kháng khŸc ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. 4.4 ‡õéng âng (1) ‡õéng âng x¨ t÷ van gi¨m Ÿp ph¨i ½õìc l°p ½´t t−i cŸc vÙ tháng hçi trÏ sau : . T÷ k¾t h¡ng ½Æn ½·u tháng giÜ. . T÷ âng h¡ng ½Æn k¾t h¡ng ho´c ½·u tháng giÜ tháng qua k¾t chèp. 38 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (TiÆp theo) . T÷ bçm h¡ng ½Æn ½·u hît cða bçm. (2) K¾t chèp ph¨i trang bÙ thiÆt bÙ ch× phŸt hiÎn h¡ng lÞng. (3) VÙ trÏ ½´t ½·u tháng giÜ: . ChiËu cao: B/3 ho´c 6m phÏa trÅn boong théi tiÆt v¡ 6m ê vïng l¡m viÎc. . Kho¨ng cŸch: cŸch vÙ trÏ ê B ho´c 25m, Ït nh¶t 10m. (4) Ph¨i trang bÙ ½õéng âng tháng giÜ riÅng biÎt nÆu lo−i h¡ng cÜ ph¨n öng nguy hiÌm vèi cŸc lo−i khŸc cïng thúc hiÎn ½ãng théi. (5) Ph¨i trang bÙ ½·u tháng giÜ nhõ sau: (i) CŸc thiÆt bÙ th¨i nõèc. (ii) M¡n ch°n b¨o vÎ (13x13mm) (6) Trong trõéng hìp gièi h−n n−p h¡ng ½õìc Ÿp dòng, 5. KÆt c¶u t¡u H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra (1) Ch¶t lÞng cÜ ½iÌm chèp chŸy kháng lèn hçn 60oC kháng VÙ trÏ cŸc k¾t h¡ng: 5.1 VÙ trÏ cða cŸc k¾t ½õìc chöa trong cŸc k¾t m−n ho´c cŸc k¾t ½Ÿy ½ái trong (B/15, 2m) (m)= khu vúc h·m h¡ng v¡ ph−m vi gi¨ ½Ùnh thðng. (B/15, 1,15m)(m)= (2) CŸc k¾t h¡ng ph¨i ½õìc ½´t t−i cŸc vÙ trÏ sau: Kho¨ng cŸch thúc tÆ: (i) B/15 ho´c 2m tÏnh t÷ ½õéng cç b¨n. ‡Ÿy(m)= (ii) 760 mm tÏnh t÷ vŸch m−n t¡u. M−n(m)= (iii)B/5 ho´c 11,5 ½o bÅn trong t¡u t÷ m−n theo hõèng vuáng gÜc vèi m´t ph²ng dàc tμm trÅn ½õéng nõèc chê h¡ng Hâ hît: mïa h¿. 5.2 D±n cöng D±n cöng tháng thõéng kháng ½õìc ½´t ê cŸc k¾t ½Ÿy ½ái Kho¨ng cŸch nhÞ trong khu vúc h¡ng hÜa. Tuy nhiÅn nÆu vÖ lû do än ½Ùnh, viÎc nh¶t giùa k¾t d±n bâ trÏ d±n cöng trong k¾t ½Ü l¡ b°t buæc thÖ vÙ trÏ cða vºt d±n cöng v¡ k¾t cöng ph¨i ½õìc câ ½Ùnh sao cho cŸc t¨i tràng va ½ºp phŸt sinh h¡ng(m)= do thðng ê ½Ÿy t¡u kháng truyËn trúc tiÆp tèi kÆt c¶u h¡ng. 5.3 Khoang (1) Khoang cŸch ly h¡ng ph¨i ½õìc cŸch ly vèi buãng mŸy v¡ CŸch ly t÷ buãng cŸch ly buãng nãi hçi, buãng ê, buãng phòc vò v¡ tr−m ½iËu mŸy lo−i A: h¡ng: khiÌn, h·m xÏch, k¾t nõèc uâng, k¾t nõèc sinh ho−t v¡ buãng kho. Khoang h¡ng ph¨i ½õìc ½´t phÏa trõèc buãng mŸy lo−i A, cŸc trõéng hìp khŸc ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm . VŸch ch°n thö c¶p : xem x¾t theo möc ½æ an to¡n v¡ ½´c tÏnh h¡nh h¨i cða t¡u. NhiÎt ½æ thiÆt kÆ(oC): (2) Trõéng hìp khi hÎ thâng chöa h¡ng ½Ýi hÞi mæt vŸch KÆt c¶u vÞ t¡u: ch°n thö c¶p: 39 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2