intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT ĐÓNG TÀU MỚI - PHẦN 6

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

110
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT ĐÓNG TÀU MỚI - PHẦN 6 KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM SAU CHẾ TẠO VÀ SỬA CHỮA CÁC TÀU CHỞ XÔ KHÍ HÓA LỎNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT ĐÓNG TÀU MỚI - PHẦN 6

 1. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 1 Quy ½Ùnh chung 1.1 Ph−m vi Ÿp dòng 1 Hõèng d¹n n¡y Ÿp dòng cho viÎc kiÌm tra, thø nghiÎm sau chÆ t−o v¡ søa chùa cŸc t¡u chê xá khÏ hÜa lÞng ½õìc ½¯ng kû mang c¶p cða ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam (sau ½μy gài t°t l¡ "T¡u"). Thuºt ngù "khÏ hÜa lÞng" ch× khÏ cÜ Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi võìt quŸ 0,28MPa ê nhiÎt ½æ 37,8oC v¡ cŸc s¨n ph¸m dÍ chŸy tõçng tú khŸc ½õìc nÅu trong B¨ng 8D/19.1 cða Ph·n 8D, quy ph−m phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p,2003. 2 ViÎc kiÌm tra, thø nghiÎm ph·n thμn t¡u, mŸy mÜc, thiÆt bÙ cða t¡u chê xá khÏ hÜa lÞng trong ph·n n¡y ph¨i ½õìc õu tiÅn Ÿp dòng. 1.2 CŸc ½Ùnh nghØa 1.2.1 Gièi thiÎu chung vË khÏ hÜa lÞng v¡ t¡u chê khÏ hÜa lÞng KhÏ hÜa lÞng: L¡ cŸc ch¶t m¡ Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi cða nÜ ê nhiÎt ½æ 37,8oC b±ng ho´c lèn hçn 0,28MPa v¡ mæt sâ lo−i s¨n ph¸m dÍ chŸy tõçng tú khŸc ½õìc nÅu trong B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m. LPG : L¡ chù tiÆng Anh viÆt t°t cða nhÜm t÷ Liquefied Petroleum Gas, l¡ tÅn chung cða Propan v¡ Butan v¡ hån hìp cða c¨ hai. LPG cÜ thÌ ½õìc tinh chÆ t÷ d·u thá ho´c khÏ tú nhiÅn. TÏnh ch¶t vºt lû quan tràng nh¶t cða khÏ hÜa lÞng l¡ quan hÎ Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa/nhiÎt ½æ. T÷ tÏnh ch¶t n¡y ½õa ra cŸc yÅu c·u vË thiÆt kÆ hÎ thâng chöa khÏ hÜa lÞng (k¾t chöa) thÏch hìp cho cŸc lo−i t¡u khŸc nhau. CŸc lo−i khÏ hÜa lÞng khŸc nhau cÜ Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa khŸc nhau ½õìc xμy dúng trÅn ½ã thÙ. ‡iÌm c°t nhau giùa cŸc ½õéng cong trÅn ½ã thÙ vèi tròc ho¡nh ch× ra nhiÎt ½æ sái t−i Ÿp su¶t khÏ quyÌn cða ch¶t lÞng. T−i nhiÎt ½æ n¡y cŸc lo−i khÏ hÜa lÞng cÜ thÌ ½õìc vºn chuyÌn bêi hÎ thâng chöa h¡ng ½õìc l¡m l−nh to¡n bæ. CŸc thuºt ngù quan tràng c·n lõu û nhõ sau ½âi vèi khÏ hÜa lÞng : + €p su¶t hçi b¬o hÝa: L¡ Ÿp su¶t cμn b±ng (½o b±ng bar tuyÎt ½âi) cða hçi b¬o hÝa phÏa trÅn ch¶t lÞng t−i nhiÎt ½æ nh¶t ½Ùnh. + NhiÎt ½æ tèi h−n cða ch¶t khÏ: L¡ nhiÎt ½æ m¡ ê trÅn nhiÎt ½æ ½Ü khÏ kháng thÌ hÜa lÞng ê nhiÎt ½æ tèi h−n. + €p su¶t tèi h−n cða ch¶t khÏ: Ÿp su¶t yÅu c·u ½Ì n¾n khÏ sang tr−ng thŸi lÞng ê nhiÎt ½æ tèi h−n. + NhiÎt ½æ sái (½iÌm sái): nhiÎt ½æ m¡ ê ½Ü s¨n ph¸m t−o ra Ÿp su¶t hçi b±ng vèi Ÿp su¶t khÏ quyÌn. + ChŸy : ph¨n öng hÜa hàc, b°t ½·u t÷ nguãn phŸt chŸy, trong ½Ü hçi chŸy ½õìc kÆt hìp vèi á xy theo mæt tý lÎ thÏch hìp ½Ì t−o ra CO2 , hçi nõèc v¡ nhiÎt. CÜ 3 yÅu c·u ½Ì x¸y ra chŸy l¡: nhiÅn liÎu, á xy v¡ nguãn phŸt chŸy. Tý lÎ hçi chŸy vèi á xy ph¨i n±m trong gièi h−n chŸy thÖ mèi x¨y ra chŸy. 9 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn + Ph−m vi chŸy : ph−m vi giùa nãng ½æ tâi thiÌu v¡ tâi ½a cða hçi (tÏnh theo ph·n tr¯m thÌ tÏch) trong kháng khÏ ½Ì t−o th¡nh hån hìp chŸy. + ‡iÌm phŸt chŸy cða ch¶t lÞng : nhiÎt ½æ th¶p nh¶t m¡ t−i ½Ü ch¶t lÞng sinh ra lõìng hçi ½ð ½Ì t−o hån hìp chŸy vèi kháng khÏ. + NhiÎt bâc chŸy tú ½æng cða s¨n ph¸m : nhiÎt ½æ m¡ t−i ½Ü hçi trong kháng khÏ bÙ nung nÜng ½Ì tú ½æng bâc chŸy. KhÏ hÜa lÞng ½õìc chuyÅn chê b±ng t¡u chê khÏ hÜa lÞng ê tr−ng thŸi khÏ trong ½iËu kiÎn Ÿp su¶t khÏ quyÌn v¡ nhiÎt ½æ tháng thõéng. Phõçng phŸp hÜa lÞng khÏ: gãm 3 phõçng phŸp : + N¾n ê nhiÎt ½æ khÏ quyÌn (½iËu Ÿp ho¡n to¡n) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch n¾n tèi Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa ê nhiÎt ½æ khÏ quyÌn v¡ kháng ½iËu ch×nh nhiÎt ½æ. + KÆt hìp n¾n v¡ l¡m l−nh (nøa l¡m l−nh) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch l¡m l−nh ½Æn mæt nhiÎt ½æ nh¶t ½Ùnh cao hçn nhiÎt ½æ sái nhõng th¶p hçn nhiÎt ½æ khÏ quyÌn v¡ ê ½iËu kiÎn Ÿp su¶t nh¶t ½Ùnh. + L¡m l−nh ê Ÿp su¶t khÏ quyÌn (l¡m l−nh to¡n ph·n) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch l¡m l−nh ½Æn nhiÎt ½æ b±ng ho´c th¶p hçn nhiÎt ½æ sái ê ½iËu kiÎn Ÿp su¶t khÏ quyÌn. "ChÏnh quyËn h¡nh chÏnh" l¡ chÏnh quyËn quâc gia m¡ t¡u mang cé. "ChÏnh quyËn c¨ng" l¡ chÏnh quyËn hìp phŸp cða quâc gia m¡ t¡u v¡o l¡m h¡ng. "Khu vúc h¡ng hÜa" l¡ khu vúc cÜ hÎ thâng chöa h¡ng, bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n cða t¡u kÌ c¨ ph·n boong trÅn to¡n bæ chiËu d¡i v¡ chiËu ræng cða khu vúc trÅn t¡u. NÆu cÜ cŸc khoang cŸch ly, cŸc khoang d±n ho´c cŸc khoang trâng ê phÏa sau cða cŸc khoang h¡ng tºn cïng phÏa lŸi ho´c phÏa mñi thÖ cŸc khoang n¡y kháng thuæc khu vúc h¡ng hÜa. "HÎ thâng ng¯n h¡ng" l¡ hÎ thâng dïng ½Ì ng¯n h¡ng bao gãm : Mæt vŸch ch°n sç c¶p v¡ thö c¶p, nÆu cÜ, ½õìc bàc cŸch nhiÎt, cŸc khoang bÅn trong v¡ kÆt c¶u kË cºn, nÆu c·n, ½Ì ½ë cŸc bæ phºn n¡y. NÆu vŸch ch°n thö c¶p l¡ mæt ph·n cða kÆt c¶u thμn t¡u thÖ vŸch n¡y cÜ thÌ l¡ vŸch biÅn cða khoang chöa. "Buãng kiÌm soŸt h¡ng" l¡ buãng dïng ½Ì kiÌm soŸt h¡ng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða 3.4 cða quy ph−m. "H¡ng" l¡ s¨n ph¸m ½õìc liÎt kÅ trong B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m, ½õìc chê xá b±ng cŸc t¡u theo cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m. "Khoang phòc vò h¡ng" l¡ khoang n±m trong khu vúc h¡ng hÜa dïng l¡m cŸc xõêng, cŸc buãng chöa v¡ kho chöa cÜ diÎn tÏch lèn hçn 2m2 ½Ì c¶t giù cŸc trang thiÆt bÙ l¡m h¡ng. "K¾t h¡ng" l¡ k¾t kÏn chöa ch¶t lÞng ½õìc thiÆt kÆ th¡nh thïng chöa h¡ng sç c¶p v¡ nÜ bao gãm t¶t c¨ cŸc thïng chöa ½õìc ho´c kháng ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho´c cÜ vŸch ch°n thö c¶p ho´c c¨ hai. "Khoang cŸch ly" l¡ khoang n±m giùa hai vŸch ng¯n ho´c boong th¾p kË cºn. Khoang n¡y cÜ thÌ l¡ khoang trâng ho´c khoang d±n. "Tr−m ½iËu khiÌn" l¡ tr−m ½õìc qui ½Ùnh ê 1.1.3 (14) Ph·n 5 cða qui ph−m. Tr−m n¡y kháng bao gãm buãng ½´t thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chùa chŸy ½´c biÎt, thúc tÆ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chùa chŸy cÜ thÌ ½õìc ½´t trong khu vúc h¡ng hÜa. 10 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn "S¨n ph¸m dÍ chŸy" l¡ s¨n ph¸m kû hiÎu chù "F" trong cæt "f" ê B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m. "Khoang ho´c vïng nguy hiÌm vË khÏ" l¡ khoang ho´c vïng nhõ ½õìc nÅu t÷ (a) ½Æn (l) dõèi ½μy : (a) Khoang trong khu vúc h¡ng hÜa kháng ½õìc bâ trÏ ho´c trang bÙ ê möc ½õìc ch¶p nhºn ½Ì ½¨m b¨o r±ng kháng khÏ ê ½Ü luán luán ½õìc duy trÖ ê ½iËu kiÎn an to¡n vË khÏ. (b) Khoang kÏn bÅn ngo¡i khu vúc h¡ng hÜa cÜ ½õéng âng d¹n s¨n ph¸m d−ng lÞng ho´c d−ng khÏ ½i qua, ho´c ½õéng âng d¹n s¨n ph¸m d−ng lÞng ho´c khÏ kÆt thîc trong ½Ü; tr÷ trõéng hìp khoang n¡y ½õìc l°p cŸc thiÆt bÙ cÜ kiÌu ½õìc duyÎt ½Ì ng¯n ng÷a sú rÝ làt hçi cða s¨n ph¸m v¡o kháng gian cða khoang. (c) HÎ thâng ng¯n h¡ng v¡ ½õéng âng d¹n h¡ng (d) (i) Khoang h¡ng m¡ ê ½Ü ½õìc chuyÅn chê trong mæt hÎ thâng ng¯n h¡ng yÅu c·u mæt vŸch ch°n thö c¶p. (ii) Khoang h¡ng m¡ ê ½Ü h¡ng ½õìc chuyÅn chê trong mæt hÎ thâng ng¯n h¡ng kháng yÅu c·u mæt vŸch ch°n thö c¶p (e) Khoang cŸch biÎt vèi khoang h¡ng ½õìc nÅu ê (d) (i) trÅn ½μy ch× b±ng mæt vŸch biÅn b±ng th¾p kÏn khÏ. (f) Buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n h¡ng (g) Vïng trÅn boong hê ho´c khoang nøa kÏn trÅn boong hê trong ph−m vi 3 m¾t kÌ t÷ b¶t kü cøa ra n¡o cða k¾t h¡ng, cøa thoŸt khÏ ho´c hçi, bÏch cða âng d¹n h¡ng, van h¡ng; ho´c cŸc lâi v¡o cða cŸc lå tháng giÜ tèi cŸc buãng bçm v¡ cŸc buãng mŸy n¾n h¡ng (h) Boong hê phÏa trÅn khu vúc h¡ng hÜa, 3 m¾t phÏa trõèc v¡ sau cða khu vúc h¡ng hÜa trÅn boong hê lÅn ½Æn chiËu cao 2,4 m¾t phÏa trÅn boong théi tiÆt. (i) Vïng trong ph−m vi 2,4 m¾t kÌ t÷ m´t ngo¡i cða hÎ thâng ng¯n h¡ng nçi m¡ bË m´t n¡y læ ra ngo¡i théi tiÆt. (j) Khoang kÏn ho´c nøa kÏn cÜ ½´t ½õéng âng d¹n cŸc s¨n ph¸m. Khoang ½´t thiÆt bÙ phŸt hiÎn khÏ thÞa m¬n yÅu c·u 13.6.5 Ph·n 8D cða Qui ph−m, khoang tºn dòng khÏ th¨i l¡m nhiÅn liÎu v¡ khoang quy ½Ùnh ê Chõçng 16, Ph·n 8D cða qui ph−m. (k) Khoang ½Ì cŸc âng mËm d¹n h¡ng. "Khoang an to¡n vË khÏ" l¡ khoang kháng ph¨i l¡ khoang nguy hiÌm vË khÏ. "Khoang h¡ng" l¡ mæt khoang bao bàc bêi kÆt c¶u t¡u m¡ trong ½Ü cÜ ½´t hÎ thâng ng¯n h¡ng. "‡æc lºp" cÜ nghØa l¡ hÎ thâng tháng giÜ ho´c hÎ thâng tháng hçi ch²ng h−n, tuyÎt nhiÅn kháng nâi vèi hÎ thâng khŸc v¡ kháng cÜ cŸc phò kiÎn ½Ì nâi vèi cŸc hÎ thâng khŸc. "Khoang cŸch nhiÎt" ½Ì ch× khoang cÜ ho´c kháng cÜ vŸch ch°n, ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho¡n to¡n ho´c mæt ph·n. "Khoang cÜ vŸch ch°n" ½Ì ch× khoang n±m bÅn trong vŸch ch°n sç c¶p v¡ vŸch ch°n thö c¶p ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho´c bàc b±ng vºt liÎu khŸc ho¡n to¡n ho´c mæt ph·n. "MARVS" l¡ sú ½iËu ch×nh van an to¡n ê vÙ trÏ cho ph¾p lèn nh¶t cða k¾t h¡ng. "ThiÆt bÙ nhiÅn liÎu" l¡ thiÆt bÙ ½õìc nÅu ê 1.1.3 (13) Ph·n 5 cða Quy ph−m. 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn "HÎ sâ ngºp thÌ tÏch khoang" l¡ tý sâ b±ng thÌ tÏch ngºp nõèc gi¨ ½Ùnh trong khoang chia cho thÌ tÏch to¡n bæ cða khoang. "VŸch ch°n sç c¶p" l¡ bæ phºn phÏa trong ½õìc thiÆt kÆ ½Ì ng¯n h¡ng khi hÎ thâng ng¯n h¡ng gãm hai vŸch ch°n. "VŸch ch°n thö c¶p" l¡ bæ phºn chÙu ch¶t lÞng phÏa ngo¡i cða hÎ thâng ng¯n h¡ng ½õìc thiÆt kÆ ½Ì lõu giù t−m théi h¡ng lÞng rÝ làt qua vŸch ch°n sç c¶p v¡ ½Ì trŸnh h− th¶p nhiÎt ½æ cða kÆt c¶u t¡u tèi nhiÎt ½æ kháng an to¡n. CŸc kiÌu vŸch ch°n thö c¶p ½õçc qui ½Ùnh chi tiÆt hçn ê Chõçng 4, Ph·n 8D cða Qui ph−m. "Mºt ½æ tõçng ½âi" l¡ tý sâ khâi lõìng cða thÌ tÏch cða mæt thÌ tÏch cða s¨n ph¸m chia cho khâi lõìng cða mæt thÌ tÏch tõçng öng cða nõèc ngàt. "TŸch biÎt" nghØa l¡ mæt hÎ thâng ½õéng âng d¹n h¡ng ho´c hÎ thâng tháng hçi h¡ng, ch²ng h−n, kháng ½õìc nâi vèi hÎ thâng âng d¹n h¡ng ho´c hÎ thâng tháng hçi h¡ng khŸc. CÜ thÌ ½−t ½õìc sú cŸch biÎt n¡y b±ng biÎn phŸp thiÆt kÆ ho´c biÎn phŸp vºn h¡nh. BiÎn phŸp vºn h¡nh kháng ½õìc dïng trong ph−m vi mæt k¾t h¡ng v¡ ph¨i bao gãm mæt trong cŸc d−ng sau: (a) ThŸo réi cŸc âng cuæn ho´c van v¡ bÙt kÏn cŸc ½·u âng. (b) Bâ trÏ nâi tiÆp hai bÏch k¾p k¿m theo thiÆt bÙ phŸt hiÎn rÝ làt v¡o âng giùa hai bÏch ½Ü. "N°p k¾t" l¡ kÆt c¶u ½Ì b¨o vÎ trŸnh hõ hÞng cða hÎ thâng ng¯n h¡ng khi hÎ thâng ng¯n h¡ng nhá lÅn trÅn boong théi tiÆt ho´c ½Ì ½¨m b¨o tÏnh liÅn tòc v¡ sú nguyÅn vÂn cða kÆt c¶u boong. "VÝm k¾t" l¡ sú mê ræng lÅn phÏa trÅn cða mæt ph·n k¾t h¡ng. Trong trõéng hìp cŸc hÎ thâng ng¯n h¡ng ê boong dõèi cÜ vÝm k¾t nhá lÅn phÏa trÅn cða boong théi tiÆt ho´c qua n°p k¾t. "Khoang trâng" l¡ khoang kÏn kháng ph¨i l¡ khoang h¡ng, khoang d±n, k¾t d·u ½ât, buãng bçm h¡ng ho´c mŸy n¾n ho´c b¶t kü khoang n¡o tháng thõéng thuyËn viÅn sø dòng, n±m trong trong khu vúc h¡ng hÜa phÏa ngo¡i hÎ thâng chöa h¡ng. "IGC Code" l¡ " Luºt quâc tÆ ½âi vèi kÆt c¶u v¡ trang thiÆt bÙ cða t¡u chê khÏ hÜa lÞng". 12 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 2 khŸi quŸt vË t¡u chê khÏ hÜa lÞng (lpg) 2.1 HÎ thâng chöa h¡ng (kiÌu k¾t h¡ng) CŸc lo−i k¾t h¡ng gãm 5 kiÌu khŸc nhau : + KiÌu liËn vÞ : k¾t h¡ng l¡ mæt th¡nh ph·n cða thμn t¡u, chÙu tŸc ½æng cða cŸc lo−i t¨i tràng tŸc dòng lÅn thμn t¡u. K¾t cÜ kÆt c¶u tõçng tú kÆt c¶u cða t¡u d·u tháng thõéng. NÜi chung kiÌu k¾t n¡y ch× ch¶p nhºn cho cŸc lo−i h¡ng cÜ nhiÎt ½æ sái kháng dõèi - 10oC. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. + KiÌu m¡ng : k¾t m¡ng l¡ k¾t kháng tú châng ½ë, gãm mæt lèp mÞng (m¡ng) ½õìc ½ë bêi cŸc cç c¶u thμn t¡u lμn cºn tháng qua lèp cŸch nhiÎt. M¡ng ½õìc thiÆt kÆ sao cho sú co gi¬n do nhiÎt ho´c nguyÅn nhμn n¡o ½Ü sÁ ½õìc bï l−i ½Ì kháng gμy nÅn öng su¶t nguy hiÌm cho m¡ng. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t kiÌu m¡ng thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. ChiËu d¡y m¡ng kháng quŸ 10mm. K¾t kiÌu m¡ng luán yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ ½Ì ½Ë phÝng lèp ch°n chÏnh bÙ rÝ r×. M¡ng cÜ thÌ l¡ m¡ng kim lo−i (vÏ dò m¡ng invar - hìp kim th¾p 36% niken - d¡y 0,5mm; ho´c m¡ng b±ng th¾p kháng r× d¡y 1,2mm) ho´c m¡ng phi kim lo−i. (xem hÖnh vÁ). D±n nõèc VŸch ch°n sç c¶p VÞ phÏa trong Lèp cŸch nhiÎt VŸch ch°n thö c¶p K¾t kiÌu m¡ng + KiÌu nøa m¡ng : K¾t kiÌu nøa m¡ng l¡ k¾t kháng tú châng ½ë ê ½iËu kiÎn chöa h¡ng; k¾t bao gãm mæt lèp m¡ng, m¡ cŸc ph·n cða m¡ng ½õìc ½ë bêi cŸc cç c¶u thμn t¡u lμn cºn tháng qua lèp cŸch nhiÎt, cÝn ph·n gÜc lõìn trÝn cða m¡ng tiÆp sîc vèi cŸc cç c¶u thμn t¡u ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ thÌ tÏch ½úçc lõìn trÝn vèi bŸn kÏnh gÜc lõìn lèn. Khi kháng chöa h¡ng k¾t l¡ tú ½ë. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t kiÌu nøa m¡ng thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. (xem hÖnh vÁ) 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch nhiÎt K¾t h¡ng (vŸch ch°n ‡õéng âng thö c¶p) VÞ phÏa trong (vŸch ch°n sç c¶p) K¾t d±n K¾t nøa m¡ng + KiÌu ½æc lºp : K¾t kiÌu ½æc lºp l¡ k¾t tú ½ë, k¾t kháng ½Üng vai trÝ l¡ ph·n kÆt c¶u thμn t¡u v¡ kháng tham gia v¡o söc bËn chung thμn t¡u; kiÌu k¾t n¡y gãm 3 lo−i: Lo−i A : k¾t ½æc lºp lo−i A ½õìc thiÆt kÆ theo tiÅu chu¸n kÆt c¶u ½õìc cáng nhºn nhõ ½âi vèi k¾t sμu. NÆu k¾t cÜ d−ng cŸc vŸch ph²ng thÖ Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ kháng ½õìc quŸ 0,07 MPa. NÜi chung, öng su¶t ê lo−i k¾t n¡y kháng ½úçc xŸc ½Ùnh chÏnh xŸc nhõ ½âi vèi k¾t d−ng bÖnh chÙu Ÿp lúc. Lo−i k¾t n¡y yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. (xem hÖnh vÁ) D±n nõèc VŸch dàc VŸch ch°n sç c¶p Lèp sçn phð Khoang h¡ng CŸch nhiÎt VŸch ch°n thö c¶p K¾t ½æc lºp lo−i A (cða t¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n) Lo−i B : K¾t ½æc lºp lo−i B ½õìc thiÆt kÆ sau khi ½¬ ½õìc thø má hÖnh, sø dòng quy trÖnh v¡ phõçng phŸp phμn tÏch chÏnh xŸc ½Ì xŸc ½Ùnh möc ½æ öng su¶t, tuäi thà mÞi, söc bËn nöt. NÆu k¾t cÜ d−ng cŸc vŸch ph²ng thÖ Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ kháng ½õìc quŸ 0,07 MPa. Lo−i k¾t n¡y yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p mæt ph·n. (xem hÖnh vÁ) 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn VÝm th¾p b¨o vÎ Lèp cŸch nhiÎt VŸch k¾t K¾t h¡ng CŸch nhiÎt D±n nõèc K¾t ½æc lºp lo−i B Lo−i C: K¾t ½æc lºp lo−i C ½õìc thiÆt kÆ v¡ chÆ t−o theo tiÅu chu¸n bÖnh chÙu Ÿp lúc. Trong nhiËu trõéng hìp khi thiÆt kÆ, k¾t lo−i n¡y ½õìc phμn tÏch öng su¶t chÏnh xŸc. TrÙ sâ öng su¶t thiÆt kÆ lo−i k¾t n¡y khŸ th¶p nÅn kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p. (xem hÖnh vÁ) K¾t ½æc lºp lo−i C (cða t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n) BÖnh Ÿp lúc BÖnh Ÿp lúc Khoang h¡ng K¾t ½æc lºp lo−i C (cða t¡u nøa ½iËu Ÿp /l¡m l−nh to¡n bæ) BÖnh Ÿp lúc CŸch nhiÎt Khoang h¡ng D±n nõèc K¾t ½æc lºp lo−i C 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong : HÎ thâng k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong sø dòng nhiÎt g°n v¡o tán vÞ trong cða thμn t¡u ho´c bË m´t chÙu t¨i ½æc lºp ½Ì chöa v¡ cŸch ly h¡ng. (xem hÖnh vÁ) K¾t d±n HÎ thâng cŸch nhiÎt VÞ bÅn trong K¾t d±n K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong 2.2 Phμn lo−i t¡u chê khÏ hÜa lÞng Theo lo−i h¡ng chê cÜ cŸc lo−i t¡u sau : 1 T¡u lo−i 1G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì chê cŸc s¨n ph¸m nÅu t−i Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ tâi ½a ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. 2 T¡u lo−i 2G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu ê Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ hiÎu qu¨ ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. 3 T¡u lo−i 2PG L¡ t¡u chê khÏ cÜ chiËu d¡i t÷ 150 m¾t trê xuâng dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu ê Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ tâi ½a ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra v¡ nÆu s¨n ph¸m ½õìc chuyÅn chê trong cŸc k¾t réi lo−i C cÜ MARVS ê Ÿp su¶t Ït nh¶t l¡ 0,7 MPa v¡ nhiÎt ½æ tÏnh toŸn cða hÎ thâng ng¯n h¡ng t÷ -55oC trê lÅn. Lõu û r±ng mæt t¡u theo quy ½Ùnh n¡y nhõng d¡i trÅn 150 m¾t ph¨i ½õìc coi l¡ t¡u lo−i 2G. 4 T¡u lo−i 3G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu t−i Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ v÷a ph¨i ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. Nhõ vºy, t¡u lo−i 1G l¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m ½õìc coi l¡ möc ½æ nguy hiÌm täng cæng lèn nh¶t v¡ cŸc lo−i t¡u 2G/2PG v¡ lo−i 3G dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m cÜ möc ½æ nguy hiÌm th¶p d·n. VÖ vºy t¡u lo−i 1G ph¨i ½õìc thiÆt kÆ kháng bÙ chÖm theo tiÅu chu¸n thðng kh°c nghiÎt nh¶t v¡ cŸc k¾t h¡ng cða nÜ ph¨i ½õìc ½´t cŸch tán bao mæt kho¨ng cŸch quy ½Ùnh lèn nh¶t v¡o phÏa trong t¡u. Theo phõçng phŸp chê h¡ng cÜ 5 lo−i sau : .1 T¡u ½õìc ½iËu Ÿp ho¡n to¡n 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn .2 T¡u nøa l¡m l−nh/nøa ½iËu Ÿp .3 T¡u nøa ½iËu Ÿp/l¡m l−nh ho¡n to¡n .4 T¡u LPG l¡m l−nh ho¡n to¡n .5 T¡u LNG Lo−i .1, .2 v¡ .3 ½õìc dïng ½Ì chê lõìng nhÞ LPG v¡ khÏ hÜa ch¶t trÅn cŸc tuyÆn h¡nh trÖnh ng°n ven bé. Lo−i .4 dïng ½Ì chê lõìng lèn LPG v¡ amoniŸc trÅn tuyÆn viÍn dõçng. Lo−i .5 thõéng ho−t ½æng chuyÅn tuyÆn, chê lõìng LNG r¶t lèn t÷ vïng khai thŸc ½Æn nçi chÆ biÆn. (1) T¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n ‡μy l¡ lo−i t¡u chê khÏ hÜa lÞng ½çn gi¨n nh¶t vË m´t hÎ thâng chöa h¡ng v¡ trang bÙ l¡m h¡ng. T¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n dïng ½Ì chê h¡ng ê nhiÎt ½æ mái trõéng. T¡u kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp bàc cŸch nhiÎt k¾t h¡ng v¡ thiÆt bÙ hÜa lÞng. H¡ng ½õìc chuyÅn chê t÷ t¡u lÅn bé tháng qua bçm ho´c mŸy n¾n. Do Ÿp su¶t thiÆt kÆ cða k¾t h¡ng r¶t lèn (1,8-2,0MPa), nÅn t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n thõéng nhÞ, dung tÏch tâi ½a cŸc k¾t h¡ng l¡ 4000 m3. T¡u chð yÆu dïng ½Ì chê LPG v¡ amoniŸc. T¡u sø dòng hÎ thâng chöa h¡ng lo−i C (k¾t ½æc lºp lo−i C), kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p; khu vúc h·m h¡ng cÜ thÌ ½õìc tháng giÜ b±ng kháng khÏ. (2) T¡u nøa l¡m l−nh, nøa ½iËu Ÿp Lo−i t¡u n¡y tõçng tú nhõ t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n; k¾t chöa h¡ng cða t¡u l¡ k¾t lo−i C vèi Ÿp su¶t thiÆt kÆ trong kho¨ng 0,5 - 1,1 MPa. Cë t¡u lèn nh¶t cÜ dung tÏch cŸc k¾t h¡ng ½Æn 7000 m3 v¡ ½õìc dïng chð yÆu ½Ì chê LPG. So vèi t¡u ½õìc ½iËu Ÿp ho¡n to¡n, lo−i t¡u n¡y cÜ chiËu d¡y tán k¾t h¡ng nhÞ hçn do gi¨m Ÿp su¶t, tuy nhiÅn l−i yÅu c·u ph¨i cÜ thiÆt bÙ l¡m l−nh v¡ vºt liÎu bàc cŸch nhiÎt k¾t h¡ng. K¾t chÙu ½õìc nhiÎt ½æ tèi - 48oC. (3) T¡u nøa ½iËu Ÿp/l¡m l−nh ho¡n to¡n T¡u lo−i n¡y thõéng ½õìc thiÆt kÆ vèi dung tÏch cŸc k¾t h¡ng kho¨ng t÷ 1500 ½Æn 3000 m3. T¡u thõéng vºn chuyÌn ½õìc nhiËu lo−i h¡ng khŸc nhau t÷ LPG ½Æn propynen hay butadien. K¾t chöa h¡ng lo−i C ½õìc sø dòng cho lo−i t¡u n¡y vèi Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ t÷ 0,4 - 0,8 MPa. Tháng thõéng k¾t ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chÙu ½õìc nhiÎt ½æ -48oC; nhõng ½ái khi cÜ thÌ tèi -104oC. HÎ thâng l¡m h¡ng cða t¡u ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ thÌ x¨ h¡ng lÅn c¨ phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc l¡m l−nh v¡ phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc ½iËu Ÿp. (4) T¡u LPG l¡m l−nh ho¡n to¡n T¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n chê h¡ng ê Ÿp su¶t x¶p x× Ÿp su¶t khÏ quyÌn. T¡u ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chê mæt lõìng r¶t lèn LPG v¡ amoniŸc. Bân kiÌu k¾t h¡ng khŸc nhau ½õìc dïng trÅn t¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n: k¾t kiÌu ½æc lºp trÅn t¡u hai vÞ v¡ k¾t kiÌu nøa m¡ng trÅn t¡u hai vÞ. K¾t chöa h¡ng ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chÙu ½õìc nhiÎt ½æ -48oC. KÏch thõèc t¡u vèi dung tÏch cŸc k¾t h¡ng t÷ 10000 ½Æn 100000 m3. HÎ thâng s¶y h¡ng v¡ bçm t¯ng Ÿp luán ½õìc sø dòng ½Ì cho ph¾p x¨ h¡ng lÅn phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc ½iËu Ÿp. NÆu lo−i n¡y sø dòng k¾t kiÌu A thÖ ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. Kháng gian h·m h¡ng ph¨i ½õìc l¡m chç khi chê h¡ng dÍ chŸy. (5) T¡u LNG T¡u LNG ½õìc thiÆt kÆ chÆ t−o chuyÅn dïng ½Ì chê cúc kü lèn LNG ê nhiÎt ½æ sái t−i Ÿp su¶t khÏ quyÌn l¡ -163oC. Lo−i t¡u n¡y thõéng cÜ dung tÏch cŸc k¾t h¡ng t÷ 120000 ½Æn 130000 m3. T¡u thõéng ½õìc ½Üng theo cŸc dú Ÿn khai thŸc khÏ tú nhiÅn, v¡ mæt ½éi t¡u ch× dïng cho mæt dú Ÿn (cÜ thÌ t÷ 20-25 n¯m). 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn T¶t c¨ t¡u LNG ½Ëu cÜ kÆt c¶u hai vÞ, thõéng dïng k¾t chöa h¡ng kiÌu m¡ng v¡ cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. Mæt ½´c ½iÌm khŸc biÎt cða lo−i t¡u n¡y l¡ sø dòng khÏ bay hçi l¡m nhiÅn liÎu ½¸y t¡u (ch× cho ph¾p khi chê metan - do metan nh hçn kháng khÏ). Kháng gian h·m h¡ng trÅn cŸc k¾t h¡ng luán ½õìc l¡m trç. NÆu k¾t h¡ng l¡ lo−i B hÖnh c·u thÖ kháng gian h·m h¡ng cÜ thÌ ½õìc ½iËn ½·y kháng khÏ khá, vèi ½iËu kiÎn cŸc kháng gian n¡y ph¨i ½õìc l¡m trç khi cÜ sú rÝ r× h¡ng. T¶t c¨ cŸc kháng gian h·m h¡ng yÅu c·u ph¨i ½õìc theo dßi khÏ liÅn tòc. 2.3 ‡õéng âng h¡ng v¡ thiÆt bÙ l¡m h¡ng HÎ thâng ½õéng âng h¡ng v¡ thiÆt bÙ l¡m h¡ng cða d−ng t¡u chê khÏ hÜa lÞng bao gãm: 1 ThiÆt bÙ chuyÌn h¡ng a. HÎ thâng chuyÌn h¡ng: l¡ hÎ thâng ½õéng âng bao gãm: ½õéng âng h¡ng lÞng, ½õéng âng hçi h¡ng, cŸc van, bçm h¡ng, mŸy n¾n h¡ng, mŸy làc v¡ cŸc phò kiÎn. b. CŸc van h¡ng: CŸc van cða hÎ thâng chuyÌn h¡ng ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða IMO. 2 HÎ thâng kiÌm soŸt nhiÎt ½æ/Ÿp su¶t h¡ng T¡u chê khÏ hÜa lÞng l¡m l−nh ho¡n to¡n v¡ nøa l¡m l−nh yÅu c·u ph¨i cÜ hÎ thâng kiÌm soŸt nhiÎt ½æ/Ÿp su¶t ½Ì duy trÖ nhiÎt ½æ v¡ Ÿp su¶t h¡ng dõèi nhùng giçi h−n nh¶t ½Ùnh. 3 HÎ thâng tháng hçi k¾t h¡ng v¡ hÎ thâng b¨o vÎ quŸ Ÿp/chμn kháng K¾t h¡ng ph¨i ½õìc trang bÙ van an to¡n ½Ì ng¯n ch´n sú quŸ Ÿp. 4 CŸc thiÆt bÙ theo dßi, kiÌm soŸt v¡ bŸo ½æng TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc thiÆt bÙ theo dßi v¡ ½o: möc h¡ng, nhiÎt ½æ, Ÿp su¶t, t× tràng h¡ng vv... Ngo¡i ra cÝn ph¨i cÜ cŸc thiÆt bÙ theo dßi v¡ ½o lõu lõìng dÝng ch¨y, ½iÌm sõçng, h¡m lõìng á xy. 5 HÎ thâng khÏ trç Mái trõéng khÏ trong cŸc k¾t h¡ng, kháng gian cŸc h·m h¡ng, kháng gian giùa cŸc lèp ch°n cða t¡u chê khÏ hÜa lÞng dÍ chŸy ph¨i duy trÖ ê tr−ng thŸi trç. 6 HÎ thâng ½Üng kh¸n c¶p (ESDS) T−i mæt v¡i vÙ trÏ trÅn t¡u nhõ buãng lŸi, c·u boong, buãng mŸy n¾n, buãng ½iËu khiÌn h¡ng, tr−m ½iËu khiÌn sú câ v.v... cÜ cŸc van ½iËu khiÌn b±ng kháng khÏ n¾n ho´c cŸc nît b¶m ½iÎn. Khi cŸc van ho´c cŸc nît n¡y l¡m viÎc sÁ ½Üng cŸc van ½iËu khiÌn t÷ xa cða hÎ thâng h¡ng; ng÷ng cŸc bçm h¡ng/mŸy n¾n h¡ng v¡ l¡m ng÷ng to¡n bæ hÎ thâng h¡ng. HÎ thâng n¡y ½õìc gài l¡ hÎ thâng ½Üng kh¸n c¶p. 7 HÎ thâng chùa chŸy b±ng nõèc Tõçng tú ½âi vèi t¡u chê d·u tháng thõéng, Ÿp su¶t tâi thiÌu yÅu c·u t−i hàng l¶y l¡ 5 bar. 8 HÎ thâng phun sõçng HÎ thâng phun sõçng ½õìc trang bÙ vèi mòc ½Ïch ½Ì l¡m mŸt, châng chŸy v¡ b¨o vÎ thuyËn viÅn. 9 HÎ thâng dºp chŸy b±ng bæt hÜa ch¶t khá 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng dÍ chŸy ph¨i ½õìc trang bÙ hÎ thâng dºp chŸy b±ng bæt hÜa ch¶t khá ½Ì dºp chŸy trÅn boong cða khu vúc chöa h¡ng. Bæt hÜa ch¶t khá thõéng l¡ hìp ch¶t cða hydrocacbonat Natri ho´c hydrocacbonat Kali. 10 HÎ thâng dºp chŸy câ ½Ùnh cho buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n Buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n cða b¶t kü t¡u chê khÏ hÜa lÞng n¡o cñng ph¨i ½õìc trang bÙ hÎ thâng dºp chŸy câ ½Ùnh b±ng CO2 thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða qui ½Ùnh II-2/5.1 v¡ 2 cða SOLAS 74 søa ½äi. 11 Trang bÙ cho ngõéi chùa chŸy Måi t¡u chê khÏ hÜa lÞng chê cŸc s¨n ph¸m dÍ chŸy ph¨i cÜ sâ lõìng trang bÙ cho ngõéi chùa chŸy nhõ sau : Dung tÏch k¾t h¡ng t÷ 5000 m3 trê xuâng : 4 bæ - Dung tÏch k¾t h¡ng trÅn 5000 m3 : 5 bæ - 12 Trang bÙ an to¡n TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng ph¨i trang bÙ tâi thiÌu 02 bæ trang bÙ an to¡n cŸ nhμn cho ph¾p ngõéi ½i v¡o l¡m viÎc ê khu vúc cÜ chöa ½·y khÏ. 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 3 kiÌm tra, thø nghiÎm t¡u lpg trong ½Üng mèi 3.1 Hõèng d¹n kiÌm tra, thø nghiÎm t¡u chê khÏ hÜa lÞng 1. CŸc b¨n vÁ v¡ t¡i liÎu H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra 1.1 ‡çn yÅu ‡Ì ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ tiÆn h¡nh kiÌm tra c¶p Gi¶y c·u kiÌm chöng nhºn cho t¡u, chð t¡u ph¨i cÜ ½çn yÅu c·u tra kiÌm tra vèi cŸc h−ng mòc thuæc cŸc lo−i t¡u h¡ng. 1.2 XŸc nhºn CŸc b¨n vÁ v¡ t¡i liÎu ph¨i ½õìc trÖnh duyÎt thÞa cŸc b¨n vÁ m¬n theo yÅu c·u cða Qui ph−m Phμn c¶p v¡ ½Üng ½¬ ½õìc t¡u biÌn, 2003 duyÎt 1.3 BiÎn phŸp kh°c phòc Ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp kh°c phòc sú kháng phï hìp ½âi vèi sú mæt cŸch ho¡n ch×nh. kháng phï hìp 2. KÆt c¶u k¾t h¡ng . Lo−i k¾t : . VŸch ch°n thö c¶p : Ho¡n to¡n/ Còc bæ/ Kháng H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra KiÌm tra quy trÖnh h¡n k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû ph¨i 2.1 KiÌm tra ½õìc thúc hiÎn theo quy trÖnh kiÌm tra ½¬ ½õìc duyÎt. quy trÖnh h¡n. 1. KiÌm tra quy trÖnh h¡n ½âi vèi cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû . (bao gãm c¨ bÖnh Ÿp lúc - Vèi cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû, kiÌm tra quy trÖnh xø lû). h¡n ½õìc yÅu c·u ½âi vèi t¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p. CŸc vºt thø ph¨i ½−i diÎn cho : (i) Måi vºt liÎu cç b¨n (ii) Måi lo−i vºt liÎu v¡ quŸ trÖnh h¡n (iii) Måi vÙ trÏ h¡n ‡âi vèi mâi h¡n giŸp m¾p cŸc t¶m, cŸc vºt thø ph¨i ½õìc l¶y sao cho hõèng cŸn song song vèi hõèng h¡n. Ch¶t lõìng cða ½õéng h¡n tïy theo chiËu d¡y cða t¶m vºt liÎu ph¨i thÞa m¬n tiÅu chu¸n hiÎn h¡nh. ViÎc chòp X-ray ho´c 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kiÌm tra b±ng siÅu μm cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn theo sú lúa chàn cða nh¡ chÆ t−o ho´c ‡¯ng kiÌm. ‡âi vèi cŸc mâi h¡n vuáng gÜc, quy trÖnh h¡n ph¨i phï hìp vèi cŸc tiÅu chu¸n hiÎn h¡nh. - Ph¨i kiÌm tra quy trÖnh h¡n cho cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh chÙu Ÿp lúc xø lû t÷ måi bæ vºt thø. (i) Thø k¾o ngang mâi h¡n. (ii) Thø uân cÜ thÌ l¡ uân m´t, chμn ho´c c−nh theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. Tuy vºy, thø uân dàc cÜ thÌ ½õìc yÅu c·u thay cho thø uân ngang trong trõéng hìp vºt liÎu cç b¨n v¡ kim lo−i ½°p cÜ ½æ bËn khŸc nhau. (iii) Mæt bæ gãm 3 m¹u thø ½æ dai v¡ ½ºp cÜ rŸnh khÏa chù V kiÌu Charpy theo quy ½Ùnh ê cŸc vÙ trÏ sau, xem hÖnh vÁ dõèi ½μy : H¡n giŸp m¾p chù V Tâi thiÌu 1mm Tμm m¹u thø 1 2 345 H¡n giŸp m¾p chù V Tâi thiÌu 1mm Tμm m¹u thø 1 2 345 VÙ trÏ v−ch r¬nh 1. Tμm ½õéng h¡n 2. TrÅn ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 3. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 1mm 4. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 3mm 5. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 5mm HAZ: Vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt ‡õéng tμm cða mâi h¡n ‡õéng hån hìp nÜng ch¨y (F.L) CŸch ½õéng F.L 1mm. CŸch ½õéng F.L 3mm. CŸch ½õéng F.L 5mm (iv) ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra c¶u trîc vØ má, c¶u trîc vi má v¡ ½æ cöng. 2. CŸc yÅu c·u khi thø. - Thø k¾o : Theo quy ½Ùnh chung, ½æ bËn k¾o ph¨i kháng nhÞ hçn ½æ bËn k¾o tâi thiÌu cða vºt liÎu cç b¨n tõçng öng. ‡¯ng kiÌm cñng cÜ thÌ yÅu c·u ½æ bËn k¾o ngang cða mâi 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn h¡n kháng ½õìc nhÞ hçn ½æ bËn k¾o tâi thiÌu cða kim lo−i (TiÆp theo) h¡n ½°p, nÆu kim lo−i h¡n ½°p cÜ ½æ bËn k¾o th¶p hçn kim lo−i cç b¨n. Trong mài trõéng hìp, ph¨i tháng bŸo vÙ trÏ g¹y. - Thø uân: YÅu c·u ph¨i kháng cÜ b¶t kü vÆt nöt n¡o khi uân 180o qua mæt ch¡y ¾p cÜ ½õéng kÏnh b±ng bân l·n chiËu d¡y m¹u thø, tr÷ khi ½õìc yÅu c·u riÅng ho´c cÜ sú thÞa thuºn vèi ‡¯ng kiÌm. - Thø ½æ va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy: Thø Charpy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh ê nhiÎt ½æ ½õìc quy ½Ùnh ½âi vèi vºt liÎu cç b¨n ½õìc gh¾p. KÆt qu¨ cða thø ½æ dai va ½ºp kim lo−i h¡n ½°p, n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu (E), ph¨i kháng ½õìc nhÞ hçn 27J. CŸc yÅu c·u vèi m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn cða kim lo−i h¡n ½°p v¡ måi giŸ trÙ n¯ng lõìng ph¨i phï hìp vèi cŸc yÅu c·u sau: (i) Khi thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy , tháng sâ ½Ÿnh giŸ viÎc thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy l¡ cŸc trÙ sâ n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu ½âi vèi 3 m¹u thø cÜ ½ð kÏch thõèc (10x10mm) v¡ trÙ sâ n¯ng lõìng tâi thiÌu ½âi vèi cŸc m¹u thø. CŸc kÏch thõèc v¡ dung sai cŸc m¹u thø cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ph·n 7-A cða quy ph−m. ViÎc thø v¡ cŸc yÅu c·u ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn 5,0mm ph¨i thÞa m¬n cŸc tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc cáng nhºn. CŸc giŸ trÙ n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn ph¨i l¡: KÏch thõèc m¹u thø N¯ng lõìng trung bÖnh 10x10 mm E 10x7,5 mm 5/6E 10x5,0 mm 2/3E Vèi E l¡ trÙ sâ n¯ng lõìng ½õìc xŸc ½Ùnh t÷ B¨ng 8-D/6.1 ½Æn 8-D/6.4, ph·n 8D cða Quy ph−m. Ch× sâ riÅng lÀ cÜ thÌ th¶p hçn giŸ trÙ trung bÖnh ½¬ ½õìc xŸc ½Ùnh miÍn l¡ nÜ kháng nhÞ hçn 70% giŸ trÙ ½Ü. (ii) Trong mài trõéng hìp m¹u thø Charpy cÜ kÏch thõèc lèn nh¶t theo chiËu d¡y vºt liÎu ph¨i câ g°ng ½õìc c°t sao cho m¹u thø n±m g·n kho¨ng giùa m´t ngo¡i v¡ tμm chiËu d¡y cða vºt liÎu v¡ r¬nh khÏa ph¨i vuáng gÜc vèi m´t ngo¡i cða vºt liÎu. NÆu giŸ trÙ n¯ng lõìng trung bÖnh cða ba m¹u thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ban ½·u kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u ½¬ nÅu trÅn, ho´c cŸc giŸ trÙ n¯ng lõìng tâi thiÌu cða mæt m¹u thø nhÞ hçn trÙ sâ n¯ng lõìng tâi thiÌu cho ph¾p ½âi vèi mæt m¹u thø, thÖ ph¨i thø thÅm 3 vºt thø l¶y t÷ cïng vºt liÎu v¡ kÆt hìp vèi cŸc kÆt qu¨ trõèc ½Ì ½Ùnh 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn giŸ trÙ trung bÖnh mèi. NÆu trÙ sâ n¯ng lõìng trung bÖnh mèi (TiÆp theo) n¡y thÞa m¬n qui ½Ùnh v¡ nÆu kháng cÜ nhiËu hçn hai kÆt qu¨ thø ½çn lÀ th¶p hçn trÙ sâ trung bÖnh theo yÅu c·u v¡ kháng cÜ nhiËu hçn mæt kÆt qu¨ th¶p hçn giŸ trÙ yÅu c·u ½âi vèi måi m¹u thø thÖ vºt m¹u ho´c c¨ lá vºt liÎu cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc. Theo sú thÞa thuºn cða ‡¯ng kiÌm, cŸc d−ng thø ½æ dai va ½ºp khŸc, nhõ thø b±ng th¨ rçi tràng vºt. D−ng thø n¡y cÜ thÌ dïng kÆt hìp ho´c thay cho thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬ng khÏa chù V kiÌu Charpy. KÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp m¹u thø ê vïng ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y v¡ vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt ph¨i cho n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu (E) phï hìp vèi cŸc yÅu c·u thø theo chiËu ngang ho´c dàc cða vºt liÎu cç b¨n, l¶y trÙ sâ thÏch hìp, cÝn ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn n¯ng lõçng trung bÖnh tâi thiÌu (E) ph¨i phï hìp b¨ng trÅn. NÆu chiËu d¡y vºt liÎu kháng cho ph¾p gia cáng m¹u thø ½ð kÏch thõèc ho´c m¹u kÏch thõèc nhÞ hçn theo tiÅu chu¸n thÖ quy trÖnh thø v¡ cŸc tiÅu chu¸n ch¶p nhºn ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. 2.2 Vºt liÎu Vºt liÎu ph¨i ½õìc xŸc nhºn b±ng té kÅ mÀ th¾p s¨n xu¶t v¡ ½õìc ½Ÿnh d¶u trÅn t¶m vºt liÎu phï hìp vèi cŸc b¨n vÁ. Ph¨i chî û ½Æn lo−i th¾p v¡ nhiÎt ½æ thø. (KÆt c¶u vÞ t¡u yÅu c·u ph¨i l¡m b±ng vºt liÎu cÜ thÌ l¡m viÎc trong mái trõéng nhiÎt ½æ th¶p). 2.3 KiÌm tra s¨n KiÌm tra s¨n ph¸m h¡n ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi qui ph¸m h¡n trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt. Tâi thiÌu ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau: (1) ‡âi vèi t¶t c¨ cŸc k¾t h¡ng v¡ cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû tr÷ cŸc k¾t kiÌu m¡ng v¡ k¾t liËn, ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra ½õéng h¡n trÅn cŸc s¨n ph¸m trÅn måi 50m cða cŸc mâi h¡n giŸp m¾p v¡ viÎc kiÌm tra ph¨i ½−i diÎn cho måi vÙ trÏ h¡n. ‡âi vèi cŸc vŸch ch°n thö c¶p cñng ph¨i kiÌm tra s¨n ph¸m nhõ yÅu c·u ½âi vèi cŸc vŸch ch°n sç c¶p, khâi lõìng kiÌm tra cÜ thÌ ½õìc gi¨m theo sú thÞa thºn vèi ‡¯ng kiÌm. 200 m¾t cÜ thÌ ch¶p nhºn cho lo−i k¾t liËn v¡ vŸch ch°n thö c¶p. (2) KiÌm tra trÅn s¨n ph¸m ½âi vèi k¾t ½æc lºp lo−i A v¡ B, k¾t nøa m¡ng ph¨i bao gãm: (i) Thø uân v¡ nÆu b°t buæc ½âi vèi kiÌm tra qui trÖnh thÖ ph¨i thø ½æ dai va ½ºp cho mæt bæ gãm ba m¹u thø cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy cho måi 50mm ½õéng h¡n. ViÎc thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ph¨i ½õìc thúc hiÎn trÅn cŸc m¹u thø cÜ r¬nh khÏa n±m kÆ tiÆp ê tμm mâi h¡n v¡ vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt (vÙ trÏ nguy hiÌm nh¶t ½õìc dúa trÅn kÆt qu¨ ch¶t lõìng kiÌm tra quy trÖnh h¡n) ‡âi vèi th¾p kháng r× ostenit t¶t c¨ cŸc r¬nh 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn trÖnh h¡n). ‡âi vèi th¾p kháng r× ostenit, t¶t c¨ cŸc r¬nh (TiÆp theo) khÏa ph¨i n±n ê tμm mâi h¡n. (ii) CŸc yÅu c·u thø nhõ 2.1 , riÅng ½âi vèi trõéng hìp khi kÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u vË n¯ng lõìng theo qui ½Ùnh v¹n cÜ thÌ ½õìc ch¶p nhºn nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t riÅng qua thø rçi tràng vºt. Trong trõéng hìp nhõ vºy, ph¨i thø rçi tràng vºt hai l·n cho måi m¹u thø Charpy kháng ½−t v¡ c¨ hai l·n m¹u ph¨i kháng bÙ g¹y ê nhiÎt ½æ thø. (3) ‡âi vèi k¾t ½æc lºp lo−i C: Ngo¡i cŸc yÅu c·u ê (2) buæc ph¨i k¾o ngang mâi h¡n. CŸc yÅu c·u ½õìc nÅu ê 2.1, riÅng kÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u vË n¯ng lõìng theo quy ½Ùnh v¹n cÜ thÌ ch¶p nhºn phò nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t riÅng qua thø rçi tràng vºt. Trong trõéng hìp nhõ vºy, ph¨i thø rçi tràng vºt hai l·n cho måi bæ m¹u thø Charpy kháng ½−t v¡ c¨ hai l·n m¹u ph¨i kháng bÙ g¹y ê nhiÎt ½æ thø. 2.4 KÆt c¶u, KÆt c¶u, tay nghË v¡ viÎc ½¨m b¨o ch¶t lõìng ph¨i ½õìc thúc trÖnh ½æ tay hiÎn phï hìp b¨n vÁ v¡ thuyÆt minh ½¬ ½õìc duyÎt nghË v¡ (1) T¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p cða lo−i k¾t réi ph¨i ê d−ng ½¨m b¨o ng¶u ho¡n to¡n. Vèi mâi h¡n vÝm vèi tán bao ‡¯ng kiÌm ch¶t lõìng cÜ thÌ ch¶p nhºn dïng mâi h¡n gÜc ng¶u ho¡n to¡n. Tr÷ cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua vÝm, cŸc mâi h¡n cða âng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho h¡n ng¶u ½õìc ho¡n to¡n. (2) ‡æ chÏnh xŸc, ½æ th²ng h¡ng, ½æ lÎch hõèng, ½æ bÜng, ½æ ph²ng(nÆu c·n thiÆt), ½´c biÎt ½âi vèi k¾t lo−i B. (3) Vèi cŸc k¾t réi lo−i C, cŸc chi tiÆt v¡ mâi nâi ph¨i nhõ sau: (i) CŸc ½õéng h¡n dàc v¡ ½õéng h¡n vÝng cða k¾t chÙu Ÿp su¶t ph¨i l¡ mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n, d−ng chù X ho´c chù V. Mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n ph¨i ½õìc thúc hiÎn b±ng h¡n hai m´t ho´c h¡n cÜ t¶m ½Îm. NÆu dïng t¶m ½Îm thÖ t¶m ½Îm ph¨i ½õìc thŸo ra, tr÷ bÖnh chÙu Ÿp lúc nhÞ ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cho giù l−i. ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc d−ng vŸt m¾p khŸc tïy thuæc v¡o kÆt qu¨ thø khi x¾t duyÎt quy trÖnh h¡n. (ii) BiÎn phŸp giŸp m¾p cða mâi h¡n giùa thμn vèi vÝm chÙu Ÿp lúc, giùa vÝm vèi phò tïng ph¨i thúc hiÎn theo cŸc yÅu c·u ê Chõçng 10, ph·n 3 cða Quy ph−m. CŸc mâi h¡n âng nâi vèi bÖnh v¡ cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua khŸc cða bÖnh v¡ t¶t c¨ cŸc mâi nâi vèi bÖnh ho´c âng nâi ph¨i l¡ ng¶u ho¡n to¡n suât chiËu d¡y cða th¡nh bÖnh ho´c th¡nh âng nâi, tr÷ khi ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn ½âi vèi nhùng ½õéng âng nâi cÜ ½õéng kÏnh nhÞ. (4) K¾t kiÌu m¡ng: Vèi cŸc k¾t kiÌu m¡ng, cŸc biÎn phŸp ½¨m b¨o ch¶t lõìng, ch¶t lõìng qui trÖnh h¡n, cŸc chi tiÆt thiÆt 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kÆ, vºt liÎu, chÆ t−o kiÌm tra v¡ thø nhiÎm ph¨i tuμn theo (TiÆp theo) cŸc tiÅu ch¸n ½õìc ho¡n thiÎn d·n trong quŸ trÖnh thø nghiÎm m¹u. (5) K¾t kiÌu nøa m¡ng: ‡âi vèi k¾t nøa m¡ng, cŸc yÅu c·u tõçng öng ½âi vèi cŸc k¾t réi ho´c cŸc k¾t kiÌu m¡ng ph¨i ½õìc Ÿp dòng thÏch hìp. (6) K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong: (i) ‡âi vèi cŸc k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong, ½Ì ½¨m b¨o ½ãng ½Ëu vË m´t ch¶t lõìng kÌ c¨ kiÌm soŸt mái trõéng, ch¶t lõìng cða qui trÖnh ½õìc Ÿp dòng, cŸc gÜc, cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua cŸc chi tiÆt kÆt c¶u khŸc, cŸc ½´c tÏnh cða vºt liÎu, viÎc kiÌm tra t÷ng ph·n v¡ kiÌm tra ho¡n ch×nh cŸc bæ phºn ph¨i tuμn theo cŸc tiÅu chu¸n ho¡n thiÎn d·n trong chõçng trÖnh thø nghiÎm m¹u. (ii) TiÅu chu¸n kiÌm tra ch¶t lõìng kÌ c¨ kÏch thõèc cho ph¾p tâi ½a cða cŸc khuyÆt tºt chÆ t−o, viÎc thø nghiÎm v¡ kiÌm tra trong quŸ trÖnh chÆ t−o l°p ½´t v¡ thø nghiÎm m¹u ê t÷ng giai ½o−n ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. 2.5 KiÌm tra KiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi quy kháng phŸ trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt. hðy. (1) ‡âi vèi k¾t lo−i A v¡ k¾t bŸn m¡ng, ½õìc thiÆt kÆ l¡m viÎc ê nhiÎt ½æ b±ng ho´c nhÞ hçn -20oC v¡ k¾t réi lo−i B kháng kÌ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ, viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: - Chòp X-quang: 100% t¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n cða tán vÞ k¾t h¡ng. (2) ‡âi vèi k¾t lo−i A v¡ k¾t bŸn m¡ng khŸc vèi (1), viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÅn nhõ sau: . Chòp X-quang to¡n bæ cŸc ½iÌm c°t giao v¡ Ït nh¶t 10% cŸc mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n cða kÆt c¶u k¾t. . Trong måi trõéng hìp, kÆt c¶u k¾t cÝn l−i bao gãm c¨ mâi h¡n cða cŸc nÂp, cŸc phò tïng v¡ chi tiÆt l°p gh¾p khŸc ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng bæt t÷ tÏnh ho´c cŸc phõçng phŸp th¸m th¶u ch× thÙ m¡u nÆu ‡¯ng kiÌm th¶y c·n thiÆt. . T¶t c¨ cŸc quy trÖnh kiÌm tra v¡ tiÅu chu¸n cáng nhºn ph¨i phï hìp vèi cŸc tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc cáng nhºn. ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc quy trÖnh kiÌm tra siÅu μm ½¬ ½õìc cáng nhºn thay cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− nhõng cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra bä sung b±ng tia phÜng x− ê cŸc vÙ trÏ lúa chàn. Ngo¡i ra, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra b±ng siÅu μm bä sung cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− ½¬ yÅu c·u. (3) ‡âi vèi k¾t lo−i C v¡ cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh nhõ sau: 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (TiÆp theo) (i) ChÆ t−o v¡ trÖnh ½æ tay nghË, dung sai trong chÆ t−o nhõ ½æ lõìn, ½æ lÎch còc bæ so vèi hÖnh dŸng ½îng, ½æ th²ng cða ½õéng h¡n v¡ ½æ vŸt cða cŸc t¶m tán cÜ chiËu d¡y khŸc nhau ph¨i theo yÅu c·u Chõçng 11, ph·n 3 cða Quy ph−m. (ii) Thø kháng phŸ hðy: Tïy theo sú ho¡n ch×nh v¡ ph−m vi cða thø kháng phŸ hðy ½õéng h¡n, quŸ trÖnh thø kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh to¡n ph·n ho´c t÷ng ph·n theo cŸc yÅu c·u cða Chõçng 11, ph·n 3 cða quy ph−m, nhõng khâi lõìng kiÌm tra kháng Ït hçn khâi lõìng sau dμy : (a) Thø kháng phŸ hðy to¡n ph·n : . Chòp X-ray : 100% cŸc mâi h¡n giŸp m¾p. . PhŸt hiÎn vÆt nöt bË m´t (kiÌm tra th¸m th¶u): Ït nh¶t 10% täng sâ ½õéng h¡n, 100% ½âi vèi cŸc v¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t , âng nâi vv.... Tuy nhiÅn viÎc kiÌm tra b±ng siÅu μm cÜ thÌ thay thÆ mæt ph·n cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. Ngo¡i ra, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra to¡n ph·n ½õéng h¡n cða v¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t, âng nâi, vv... b±ng siÅu μm. (b) Thø kháng phŸ hðy t÷ng ph·n: . Chòp X-ray: ‡õéng h¡n giŸp m¾p: t¶t c¨ cŸc ½õéng h¡n giao nhau v¡ Ït nh¶t 10% täng chiËu d¡i t−i cŸc vÙ trÏ ½õìc lúa chàn phμn bâ ½Ëu. . PhŸt hiÎn vÆt nöt bË m´t: V¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t, âng nâi, vv..., 100%. . KiÌm tra b±ng siÅu μm : Theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm trong t÷ng trõéng hìp cò thÌ. (4) ‡âi vèi vÞ ngo¡i ½Üng vai trÝ nhõ vŸch ch°n thö c¶p viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÅn: . Chòp X-quang : t¶t c¨ cŸc d¨i tán giŸp m¾p v¡ cŸc ph·n giao ê m−n. 1) Vèi cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû: 10% cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc 2.6 VŸch ch°n VŸch ch°n thö c¶p, nÆu cÜ yÅu c·u, ph¨i phï hìp vèi cŸc yÅu ‡´c ½iÌm chÏnh cða thö c¶p c·u sau : vŸch ch°n thö c¶p: (1) NÆu nhiÎt ½æ cða h¡ng hÜa ê Ÿp su¶t khÏ quyÌn kháng th¶p hçn -55oC thÖ thμn t¡u cÜ thÌ cÜ tŸc dòng nhõ mæt vŸch ch°n thö c¶p. (2) Vºt liÎu thμn t¡u ph¨i phï hìp vèi nhiÎt ½æng cða h¡ng dõèi Ÿp su¶t khÏ quyÌn. (3) Ph¨i thiÆt kÆ sao cho nhiÎt ½æ ½Ü kháng gμy öng su¶t 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kháng ch¶p nhºn ½õìc ½âi vèi thμn t¡u. (TiÆp theo) (4) CÜ thÌ giù ½õìc h¡ng lÞng rÝ r× trong théi gian 15 ng¡y thºm trÏ khi t¡u nghiÅng 30o. (5) NÆu yÅu c·u ph¨i cÜ vŸch ch°n thö c¶p to¡n ph·n thÖ ph−m vi cða nÜ ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh theo sú rÝ r× cða h¡ng tõçng öng vèi ph−m vi hõ h−i t−o ra bê phä t¨i tràng nÅu ê 4.3.4-4, Chõçng 4, Ph·n 8D cða Quy ph−m, sau khi phŸt hiÎn ra rÝ r× sç c¶p. CÜ thÌ x¾t ½Æn sú bâc hçi, tâc ½æ rÝ r×, cáng su¶t bçm v¡ cŸc yÆu tâ khŸc. ê xa vŸch ch°n thö c¶p t÷ng ph·n ph¨i cÜ cç c¶u ch°n ½Ì hõèng ch¶t lÞng v¡o kháng gian giùa vŸch ch°n sç c¶p v¡ vŸch ch°n thö c¶p v¡ giù cho nhiÎt ½æ cða möc thμn t¡u ê möc an to¡n. (6) T−i nhùng nçi kháng thÌ kiÌm tra b±ng m°t thõéng vŸch ch°n thö c¶p , ph¨i cÜ phõçng phŸp kiÌm tra cÜ hiÎu qu¨ ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. 2.7 Cç c¶u ½ë CŸc k¾t h¡ng ph¨i ½õìc ½ë bêi thμn t¡u ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau : (1) Kháng bÙ dÙch chuyÌn nhõ mæt vºt thÌ dõèi tŸc ½æng cða t¨i tràng tØnh v¡ t¨i tràng ½æng nhõng cÜ thÌ co v¡ d¬n khi nhiÎt ½æ thay ½äi v¡ khi thμn t¡u biÆn d−ng m¡ kháng phŸt sinh öng su¶t ê k¾t v¡ ê thμn t¡u. (2) Ng¯n ng÷a sú di chuyÌn to¡n bæ cða k¾t theo phõçng ngang, phõçng dàc v¡ quay gμy ra do sú chuyÌn ½æng cða t¡u ho´c do ½μm va. (3) CŸc k¾t réi ph¨i cÜ kÆt c¶u châng näi. KÆt c¶u châng näi ph¨i thÏch hìp ½Ì châng lúc t÷ dõèi lÅn do k¾t trâng trong khoang t¡u bÙ ngºp nõèc ½Æn chiËu chÖm tràng t¨i mïa h¿ cða t¡u gμy ra, m¡ kháng cÜ biÆn d−ng dÀo nguy hiÌm ½âi vèi kÆt c¶u thμn t¡u. (4) Khi cŸc k¾t ho´c ½õéng âng ½õìc cŸch biÎt b±ng cŸch ½iÎn bêi cç c¶u thμn t¡u, ph¨i tiÆp ½¶t vË ½iÎn cho c¨ ½õéng âng v¡ cŸc k¾t. T¶t c¨ cŸc mâi nâi âng cÜ ½Îm v¡ khèp nâi âng mËm ph¨i ½õìc tiÆp ½¶t vË ½iÎn. 2.8 HÎ thâng HÎ thâng s¶y nÜng ½õìc trang bÙ nh±m b¨o vÎ kÆt c¶u cða vÞ ‡´c ½iÌm chÏnh cða s¶y nÜng t¡u khi ê nhiÎt ½æ th¶p, thiÆt kÆ v¡ c¶u trîc cða hÎ thâng ph¨i hÎ thâng: ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. - Khi t¡u chê lo−i h¡ng ê nhiÎt ½æ dõèi -10oC t−i cŸc khu vúc mái trõéng cÜ nhiÎt ½æ kháng khÏ l¡ 5oC v¡ nhiÎt ½æ nõèc biÌn l¡ 0oC v¡ t−i vÙ trÏ trang bÙ vŸch ch°n thö c¶p còc bæ ho´c to¡n ph·n l¡m viÎc vèi ½iËu kiÎn mái trõéng trÅn, thiÆt bÙ gia nhiÎt cŸc kÆt c¶u ngang vÞ t¡u ph¨i ½¨m b¨o nhiÎt ½æ cða vºt liÎu kháng gi¨m xuâng dõèi möc th¶p nh¶t cho ph¾p. NÆu nhiÎt ½æ mái trõéng th¶p hçn ph¨i trang bÙ hÎ thâng s¶y nÜng theo cç c¶u dàc t¡u ½Ì ½¨m b¨o vºt liÎu duy trÖ ê nhiÎt ½æ 5oC ½âi vèi khÏ v¡ 0oC, 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn thiÆt bÙ n¡y ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau : (TiÆp theo) (i) Lõìng nhiÎt ph¨i ½ð ½Ì duy trÖ kÆt c¶u vÞ t¡u ê trÅn nhiÎt ½æ cho ph¾p tâi thiÌu trong ½iËu kiÎn khâng khÏ cÜ nhiÎt ½æ 5oC v¡ nõèc biÌn cÜ nhiÎt ½æ 0oC. (ii) HÎ thâng s¶y nÜng ph¨i ½õìc bâ trÏ sao cho b¶t kü vÙ trÏ n¡o ½Ü bÙ hõ hÞng thÖ ph·n dú phÝng ph¨i duy trÖ ½õìc 100% t¨i nhiÎt lû thuyÆt. (iii) HÎ thâng s¶y nÜng ph¨i ½õìc coi nhõ mæt mŸy phò quan tràng (iv) ViÎc thiÆt kÆ v¡ chÆ t−o hÎ thâng gia nhiÎt ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm giŸm sŸt. 2.9 CŸch nhiÎt Vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt v¡ ph¨i phï Nh¡ chÆ t−o: hìp vèi t¨i tràng m¡ cŸc kÆt c¶u kË cºn tŸc ½æng v¡o. .1 Vºt liÎu cŸch nhiÎt. 1) Vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i ½õìc thø nghiÎm cŸc ½´c tÏnh sau Lo−i vºt liÎu: ½μy ½Ì ½¨m b¨o chîng thÞa m¬n ½·y ½ð cŸc yÅu c·u sø dòng. .1 TÏnh tõçng thÏch vèi lo−i h¡ng. Sâ duyÎt: .2 TÏnh tan trong h¡ng hÜa .3 TÏnh h¶p thò cða h¡ng hÜa .4 ‡æ co ngÜt .5 TÏnh l¬o hÜa cða vºt liÎu .6 Tràng lõìng riÅng .7 Cç tÏnh .8 ‡æ m¡i mÝn .9 TÏnh gi¬n nê nhiÎt .10 TÏnh dÏnh kÆt .11 TÏnh d¹n nhiÎt .12 TÏnh chÙu løa v¡ lan tr¡n løa .13 TÏnh châng rung .14 TÏnh ½ãng nh¶t 2) Cïng vèi viÎc thÞa m¬n cŸc yÅu c·u nÜi trÅn, nhùng vºt liÎu cŸch nhiÎt t−o th¡nh mæt ph·n cða hÎ thâng ng¯n h¡ng ph¨i ½õìc thø nghiÎm cŸc tÏnh ch¶t dõèi ½μy sau khi má phÞng sú l¬o hÜa v¡ chu trÖnh nhiÎt ½Ì ½¨m b¨o r±ng chîng thÞa m¬n ½·y ½ð cŸc yÅu c·u sø dòng : .1 TÏnh liÅn kÆt (½æ bËn dÏnh kÆt) .2 TÏnh chÙu Ÿp su¶t h¡ng hÜa 28 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2