intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 1

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

134
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán cơ bản, chung nhất làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính. Phần 1 Tài liệu Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán giới thiệu tới người đọc Thông tư số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 1

 1. BO TAI CHINH in#’ Thong ti/s o 20/2006/TT-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 cua Bo Tai chfnh hu6ng dan ke toan thifc hien sau (06) chuan m ifc ke toan ban hanh theo Quyet dinh so 12/2005/QD-BTC ngay 15/02/2005 cua Bo tri/6ng Bo Tai chi'nh (dot 4) Thong ti/s6 2 1 /2 0 0 6 /T T -B T C ngay 20 thang 3 nam 2006 cua Bo Tai chinh hudng dan ke toan thifc hien bon (04) chuan m ifc ke toan ban NGUYEN >c lieu I hanh theo Quyet dinh so 100/2005/QD-BTC ngay 28 thang 12 nam 2005 cua B otrudng B o T a ich in h (dpt 5) NHA XUAT BAN TAI CHINH
 2. BQ TAI CHiNH CHUAN MUC KE TOAN VIET NAM HltiNG DAN K£ TOAN THI/C HIEN 10 CHUAn MUC KE TOAN ■ (DOT ft, DOT 5) cjf= Thong tu so 20/2006/TT-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 cu a Bo Tai chlnh hudng ddn ke toan thuc hien sau (06) chuan m uc ke toan ban hanh theo Q uyet djnh so 12/2005/QD-BTC ngay 15 thang 02 nam 2005 cu a Bo trudng Bo Tai chlnh (dpt 4) Thong tu so 21/2006/TT-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 cu a Bo Tai chfnh hudng ddn ke toan thuc hien bon (04) chuan m uc ke toan ban hanh theo Quyet djnh so 100/2005/QD-BTC ngay 28 thang 12 nam 2005 cu a Bo truong Bo Tai chlnh (dpt 5) NHA XUAT BAN TAI CHINH Ha Noi - 2006
 3. LOII Gift THIEU Ngay 15/02/2005 Bo tri/dng Bo Tai chi'nh ky Quyet dinh so 12/2005/Q0-BTC ban hanh va cong bo sau (06) chuan muc ke toan Viet Nam dot 4, gom: - Chuan muc so 17 - Thue thu nhap doanh nghiep; - Chuan muc so 22 - Trinh bay bo sung bao cao tai chi'nh cua cac ngan hang va to chifc tai chi'nh tirdng ti/; - Chuan muc so 23 - Cac sir kien phat sinh sau ngay ket thuc ky ke toan nam; - Chuan muc so 27 - Bao cao tai chi'nh giufa nien do; - Chuan muc so 28 - Bao cao bo phan; - Chuan muc so 29 - Thay doi chi'nh sach ke toan, ifdc tinh ke toan va cac sai sot. Ngay 28/12/2005 Bo trirdng Bo Tai chi'nh ky Quyet djnh so 100/2005/QD-BTC ban hanh va cong bo bon (04) chuan muc ke toan Viet Nam dot 5, gom: - Chuan muc so 11 - Hop nhat kinh doanh - Chuan muc so 18 - Cac khoan dir phong, tai san va no tiem tang - Chuan miTc so 19 - Hop dong bao hiem - Chuan mi/c so 30 - Lai tren co phieu Be thuan tien cho cac doanh nghiep thuc hien cac chuan muc ke toan noi tren, giup cac giang vien, sinh vien, co quan nghien cuu, cd quan quan ly chi dao thi/c hien, kiem tra, kiem soat vv... Nha Xuat ban Tai chi'nh xin tran trong gidi thieu cuon sach "Chuan m ut ke toan Viet Nam - Hudng dan ketoan thCfc hien 10 chuan m ut ke toan (dot 4, dot 5)". Noi dung cuon sach gom 3 phan: 1. Thong tir so 20/2006/TT-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 cua Bo Tai chi'nh hirdng dan ke toan thuc hien sau (06) chuan muc ke toan ban hanh theo Quyet dinh so 12/2005/QD-BTC ngay 15/02/2005 cua Bo trL/dng Bo Tai chi'nh 2. Thong tu* so 21/2006/TT-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 cua Bo Tai chi'nh huting dan ke toan thi/c hien bon (04) chuan muc ke toan ban hanh theo Quyet dinh so 100/2005/QD-BTC ngay 28 thang 12 nam 2005 cua Bo trirdng Bo Tai chi'nh 3. He thong tai khoan ke toan 3
 4. Cuon sach nay la “Cam nang” cho cac doanh nghiep, trirdng phong va can bo ke toan d tat ca cac doanh nghiep, nha quan ly, sinh vien va tat ca nhCmg ngirdi quan tarn den cong tac ke toan. Xin tran trong gidi thieu cuon sach cung ban doc. NHA XUAT BAN TAI CHINH 4
 5. M U C LUC Trang Ldi gidi thieu 3 Muc luc 5 1 Thong tir so 20/2006/TT-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 7 cua Bo Tai chi'nh hi/dng dan ke toan thirc hien sau (06) chuan m u t ke toan ban hanh theo Quyet dinh so 12/2005/Q0-BTC ngay 15 thang 02 nam 2005 cua Bo tri/dng Bo Tai chi'nh 2 Thong ti t so 21/2006/TT-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 104 cua Bo Tai chi'nh hi/dng dan ke toan thirc hien bon (04) chuan miTc ke toan ban hanh theo Quyet dinh so 100/2005/QD-BTC ngay 28 thang 12 nam 2005 cua Bo trirdng Bo Tai chi'nh 3 He thong tai khoan ke toan 151 5
 6. B0 TAI CHINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tvf do - Hanh phuc So: 20/2006/TT-BTC H d Noi, ngay 2 0 th a n g 3 nam 2006 THONG TIT Hiring d in ke toan thuc hien sau (06) chuan muc ke toan ban hanh theo Quyet djnh so 12/2005/QD-BTC ngay 15/02/2005 cua Bo trirdng Bo Tai chi'nh - Can cti Quyet dinh so 12/2005/QD-BTC ngay 15/02/2005 cua Bo trUdng Bo Tai chi'nh ve viec ban hanh va cong bo" sau (06) chuan mUc ke toan Viet Nam (ddt 4); Bo Tai chmh hudng dan ke toan thuc hien sau (06) chuan mUc ke toan (ddt 4) ap dung cho cac doanh nghiep thuoc cac nganh, cac thanh phan kinh te trong ca nUdc. I. HUONG DAN KE TOAN CHUAN MUC “THUE THU NHAP DOANH NGHIEP” A. QUY DINH CHUNG 1. Ghi nhan “Thue thu nhap doanh nghiep” (1) Hang quy, ke toan xac dinh va ghi nhan so thue thu nhap doanh nghiep tam phai nop trong quy. Thue thu nhap tam phai nop tting quy dUdc tinh vao chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh cua quy do. (2) Cuoi nam tai chfnh, ke toan phai xac dinh so' va ghi nhan thue thu nhap doanh nghiep thuc te phai nop trong nam tren cd sd tong thu nhap chiu thue ca nam va thue suat thue thu nhap doanh nghiep hien hanh. Thue thu nhap doanh nghiep thuc phai nop trong nam dUdc ghi nhan la chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh cua nam do. (3) TrUdng hdp so" thue thu nhap doanh nghiep tam phai nop trong nam 16n hdn so" thue phai nop cho nam do, thi so" chenh lech giiia so" thue tam phai nop l
 7. doanh nghiep difdc hach toan tang (hoac giam) so" thue thu nhap doanh nghiep phai nop cua cac nam triicic vao chi phi thue thu nhap hien hanh cua nam phat hien sai sot. 2. Ghi nhan “Thue thu nhap hoan lai phai t r a ” (1) Cuol nam tai chinh, doanh nghiep phai xac dinh va ghi nhan ‘Thue thu nhap hoan lai phai tra” (neu co) theo quy dinh cua Chuan mUc ke toan so' 17 “Thue thu nhap doanh nghiep”. (2) Thue thu nhap hoan lai phai tra dUdc xac dinh tren cd sd cac khoan chenh lech tam thdi chiu thue phat sinh trong nam va thue suat thue thu nhap hien hanh theo cong thiic sau: Thue thu nhap Tong chenh lech tam thdi Thue suat thue thu nhap hoan lai phai tra - chju thue phat sinh trong nam doanh nghiep hien hanh (3) Viec ghi nhan thue thu nhap hoan lai phai tra trong nam dUdc thuc hien theo nguyen t&c bu trii giQa so" thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh trong nam vdi so thue thu nhap hoan lai phai tra da ghi nhan tii cac nam trudc nhUng nam nay diidc ghi giam (hoan nhap), cu the la: + Neu so" thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh trong nam ldn hdn so thue thu nhap hoan lai phai tra dUdc hoan nhap trong nam, thi so" chenh lech gifla so" thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh ldn hdn so dUdc hoan nhap trong nam difdc ghi nhan bo sung vao so' thue thu nhap hoan lai phai tra va ghi tang chi phi thue TNDN hoan lai; + Neu so" thue" thu nhap hoan lai phai tra phat sinh trong nam nho hdn so thue" thu nhap hoan lai phai tra dUdc hoan nhap trong nam, thi so" chenh lech giQa so" thue" thu nhap hoan lai phai tra phat sinh nho hdn so" dUdc hoan nhap trong nam dUdc ghi giam (hoan nhap) so" thue" thu nhap hoan lai phai tra va ghi giam chi phi thue" TNDN hoan lai; (4) Thue" thu nhap hoan lai phai tra phat sinh trong nam hien tai dUdc ghi nhan vao chi phi thue" thu nhap hoan lai de xac dinh ket qua hoat dong kinh doanh trong nam do trii trUdng hdp thue" thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tu: cac giao dich dUdc ghi nhan trvfc tiep vao von chu sd htfu; (5) TrUdng hdp thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tii viec ap dung hoi to" thay doi chinh sach ke" toan va dieu chinh hoi to" cac sai sot trong yeu cua cac nam trudc lam phat sinh khoan chenh lech tam thdi chiu thue, ke toan phai ghi nhan bo sung khoan thue" thu nhap hoan lai phai tra cho cac nam trudc bang cach dieu chinh giam so" dtf dau nam cua TK 421 - Ldi nhuan chUa phan phoi (TK 4211 - Ldi nhuan chua phan phoi nam trUcic) va so du dau nam TK 347 - Thue thu nhap hoan lai phai tra. 8
 8. 3. Ghi nhan “Tai san thue thu nhap hoan lai” (1) Cuoi nam tai chinh, doanh nghiep phai xac dinh va ghi nhan “Tai san thue thu nhap hoan lai” (neu co) theo quy dinh cua Chuan mUc ke toan so 17 “Thue thu nhap doanh nghiep” va hudng dan tai Thong tU nay. (2) Tai san thue thu nhap hoan lai dUdc xac dinh theo cong thiic sau: u- u i- u Gia tn dutfc khau triT^\ Tong chenh lech u Thue suat thue Tai san * ^ chuyen sang nam sau tam thdi di/dc ^ , • i u ’ i- thu nhap thue thu nhap = lu-- * -> - u + .. , cua cac khoan lo - khau trif phat sinh doanh nghiep hoan lai K_ tinh thue va UU dai thue trong nam . . , hien hanh M chira si/dung (3) Doanh nghiep chi dUdc ghi nhan tai san thue thu nhap hoan lai tinh tren cac khoan chenh lech tam thdi dUdc khau trtf, cac khoan lo tinh thue va Uu dai thue chua sii dung neu chac ch in co du ldi nhuan tinh thue trong tUdng lai theo quy dinh cua Chuan mUc ke toan so" 17 - “Thue thu nhap doanh nghiep”, de co the sU dung cac khoan chenh lech tam thdi dUdc khau trii, cac khoan lo tinh thue va Uu dai thue chua sU dung do. (4) Viec ghi nhan tai san thue thu nhap hoan lai trong nam dufdc thuc hien theo nguyen t i c bu trii gifla tai san thue thu nhap hoan lai phat sinh trong nam vdi tai san thue thu nhap doanh nghiep da ghi nhan tvf cac nam trUdc nhUng nam nay dUdc hoan nhap lai, cu the la: + Neu ta i san thue thu nhap hoan lai phat sinh trong nam ldn hdn tai san thue thu nhap hoan lai dUdc hoan nhap trong nam, ke toan ghi nhan bo sung gia tri tai san thue thu nhap hoan lai la so" chenh lech gixia so" tai san thue" thu nhap hoan lai phat sinh ldn hdn so" dUdc hoan nhap trong nam, neu chac chan r&ng trong tUdng lai doanh nghiep co du ldi nhuan ti'nh thue" de thu hoi tai san thue thu nhap hoan lai dUdc ghi nhan trong nam hien tai. TrUdng hdp doanh nghiep khong chac chan se co dUdc ldi nhuan chiu thue" trong tUdng lai, ke toan khong dUdc ghi nhan tai san thue thu nhap hoan lai tinh tren cac khoan chenh lech tam thdi dUdc khau trif phat sinh trong nam. + Neu tai san thue thu nhap hoan lai dUdc ghi nhan trong nam nho hdn tai san thue" thu nhap hoan lai dUdc hoan nhap trong nam, ke" toan ghi giam tai san thue" thu nhap hoan lai la so" chenh lech giiia so" tai san thue" thu nhap hoan lai phat sinh nho hdn so" dUdc hoan nhap trong nam. Viec ghi giam tai san thue" thu nhap hoan lai phai dUdc thuc hien phu hdp vdi thdi gian m a cac khoan chenh lech tam thdi dUdc khau tru: (phat sinh tu: cac nam trudc) dUdc hoan nhap ke ca khi doanh nghiep khong co ldi nhuan tinh thue. (5) TrUdng hop doanh nghiep co cac khoan lo tinh thue" va cac khoan Uu dai thue" chua sU dung va neu doanh nghiep chac chan r in g se co du ldi 9
 9. nhuan chiu thue trong tUdng lai de bu dap cac khoan lo tinh thue va sU dung cac khoan Uu dai thue, ke toan phai ghi nhan tai san thue thu nhap hoan lai b&ng gia tri diidc khau trii chuyen sang nam sau cua cac khoan do nhan (x) vdi thue suat thue thu nhap doanh nghiep trong nam hien hanh. (6) TrUdng hdp tai san thue thu nhap hoan lai phat sinh tii viec ap dung hoi to" thay doi chinh sach ke toan va dieu chinh hoi to" cac sai sot trong yeu cua cac nam trudc lam phat sinh khoan chenh lech tam thdi dUdc khau tru. ke toan phai ghi nhan bo sung tai san thue thu nhap hoan lai cua cac nam trudc bang cach dieu chinh so" du dau nam TK 421 - Ldi nhuan chua phan phoi (TK 4211 - Ldi nhuan chua phan phoi nam nay) va dieu chinh so' du dau nam TK 243 - Tai san thue thu nhap hoan lai. 4. X ac dinh “Co? so? tinh thue cu a tai san” 4.1. Can cit xa c d in h “Ca sd tinh thue cu a tai s a n ” De nhan biet cd sd tinh thue cua mot tai san tren Bang can doi ke toan cua doanh nghiep can phai xem xet cac yeu to' sau: - Gia tri khoan thu nhap chiu thue khi thu hoi tai san do tao ra; - Gia tri khoan thu nhap dUdc loai trii khoi thu nhap chiu thue; hoac - Gia tri con dUdc tinh vao chi phi de xac dinh thu nhap chiu thue trong cac nam tUdng lai. 4.2. N h a n biet “Cd sd tinh thu e cua tai s a n ” 4.2.1. N han biet cd sd tinh thue cua tai san p h a t sinh tii cac g iao dich co an h hudng den thu nhap h oac chi p h i de xac dinh ket qu a kin h doan h trong nam tai thdi diem p h a t sinh g iao dich: (1) Cd sd tinh thue cua tai san phat sinh tit cac giao dich tao ra thu nhap chiu thue trong nam cua doanh nghiep dUdc can cii vao g ia tri khoan thu n hap chiu thue kh i thu hoi tai san do tao ra. Hau he't cac tai san thuoc loai nay la cac khoan phai thu khach hang. Vi du: Mot khoan phai thu khach hang cd gia tri ghi so la 200. Doanh thu tUdng ling cua khoan phai thu nay da dUdc tinh vao thu nhap chiu thue TNDN. Cd sd tinh thue thu nhap cua khoan phai thu khach hang nay la 200 dung bang gia tri ghi so cua no, nen khong co chenh lech tam thdi. (2) Cd sd tinh thue cua tai san ph at sinh tu! cac giao dich ma thu nhap tit giao dich nay khong chiu thue, ve ban ch a t diidc can c d vao g ia tri khoan thu n h ap diidc kh au trii kh oi thu n hap chiu thue, dUdc xac dinh b in g dung gia tri ghi so cua tai san do. Da so' cac ta i san nay la cac khoan phai thu tu co tiic, ldi nhuan dUdc chia hoac cac khoan thu nhap da dUdc nop thue khau trif tai nguon. 10
 10. Vi du: Mot khoan co ttic phai thu tii mot cong ty con d trong nUdc cd gia tri ghi so la 150. Khoan co tiic nay khong phai chiu thue thu nhap doanh nghiep. Toan bo gia tri ghi so cua tai san nay se dUdc loai trii khoi thu nhap chiu thue. Viec loai trii mot khoan thu nhap khoi thu nhap chiu thue cd ban chat la khau trii mot tai san tUdng dUdng vdi khoan thu nhap do khoi thu nhap chiu thue. Do vay, khoan co tiic phai thu nay cd cd scf tinh thue thu nhap bing 150, dung bSng gia tri ghi sd cua no va khong lam phat sinh cac khoan chenh lech tam thdi. 4.2.2. N han biet cd sd tinh thue cua tai san p h a t sinh tic cac g iao dich kh on g co an h hiidng den thu nhap hoac chi p h i de xac dinh ket qu a kinh d oan h trong nam tai thdi diem p h a t sinh g iao dich: (1) Cd sd tinh thue cua tai san phat sinh tii giao dich khong cd anh hUdng den thu nhap hoac chi phi tai thdi diem phat sinh giao dich nhung khi thu hoi tai san cd phat sinh thu nhap chiu thue, dUdc can cti vao gia tri con dUdc tinh vao chi phi (khau trii vao thu nhap chiu thue) trong cac nam tUdng lai khi ban (thanh ly) hoac khau hao. Hau het cac tai san thuoc loai nay la hang ton kho, tai san co" dinh va cac khoan dau tu tai chinh. Vi du: Mot TSCD cd nguyen gia la 200, da khau hao luy ke la 60, gia tri con lai la 140. Do doanh nghiep sti dung phUdng phap tinh khau hao phu hdp vdi quy dinh cua Luat thue de xac dinh chi phi hdp ly, hdp le nen gia tri con lai se dUdc khau trii toan bo trong tUdng lai dudi hinh thtic khau hao hoac giam trii khi thanh ly. TrUdng hdp nay, cd sd tinh thue cua TSCD nay la 140, dung bang gia tri ghi sd cua no nen khong co chenh lech tam thdi. Vi du: Mot loai hang hoa co gia goc la 100. Khi doanh nghiep ban hang hoa nay, toan bo gia tri hang hoa dUdc tinh vao gia von hang ban va dUdc cd quan thue chap nhan la chi phi hdp ly de khau trii vao thu nhap chiu thue. Triidng hdp nay, cd sd tinh thue cua hang hoa nay la 100, dung bang gia tri ghi sd cua no nen khong cd chenh lech tam thdi. (2) Cd sd tinh thue cua tai san phat sinh tii giao dich khong co anh hUdng den thu nhap hoac chi phi tai ca thdi diem phat sinh giao dich va thdi diem thu hoi tai san, dUdc can cii vao gia tri dUdc loai trii khoi thu nhap tinh thue khi thu hoi tai san, dUdc xac dinh bang dung gia tri ghi so cua tai san do. Hau het cac tai san nay la cac khoan dau tu cho vay. Cac tai san tao ra tii giao dich loai nay khong lam phat sinh chenh lech tam thdi. Vi du: Mot khoan cho vay cd gia tri ghi sd la 100. Viec thu hoi khoan cho vay nay khong co anh hUdng den thue thu nhap, tile la khong dUdc tinh den khi xac dinh thu nhap chiu thue. Do do cd sd tinh thue cua tai san nay dung bin g gia tri ghi sd cua no la 100. 11
 11. 5. X a c dinh “Co? so? tinh thu e cu a no? phai tr a ” 5.1. Can c iix a c d in h “Ca sd tinh thu e cu a n q p h a i tra ” De nhan biet cd sd tinh thue cua nd phai tra tren Bang Can doi ke toan cua doanh nghiep, phai can cil vao cac yeu to" sau: - Gia tri khoan chi phi dvfdc khau trti vao thu nhap chiu thue trong cac nam tUdng lai do khoan nd phai tra do tao ra; hoac - Gia tri ghi sd cua khoan nd phai tra do. 5.2. X ac d in h “Ca sd tinh thue cu a n g p h a i tra ” 5.2.1. N han biet cd sd tinh thue cua ng p h a i tra p h a t sinh tii cac g iao dich co an h hiidng den thu nhap hoac chi p h i de xac dinh ket qu a kin h doan h trong nam tai thdi diem p h a t sinh g iao dich. Ca sd tinh thue diigc xac dinh la so' chenh lech g iiia g ia tri g h i so cua kh oan ng p h a i tra do va g ia tri kh oan chi p h i diigc kh au trii vao thu nhap chiu thue trong cac nam tiidng lai do khoan ng p h a i tra do tao ra. VI du: (1) Nd phai tra ngan han co khoan “chi phi phai tra” ve chi phi trlch trudc lUdng nghi phep vdi gia tri ghi sd la 300. Chi phi phai tra tUdng ting khong dUdc khau trvf ngay trong nam hien hanh ma chi dUdc khau trti toan bo cho muc dich tinh thue thu nhap trong cac nam sau tren cd sd thuc chi la 300. Cd sd tinh thue thu nhap cua khoan nd phai tra do la khong (0) va lam phat sinh mot khoan chenh lech tam thdi cd gia tri la 300. (2) Nd phai tra ngan han cd khoan “Tien phat phai tra” vdi gia tri ghi sd la 100. Tien phat khong dUdc khau trif cho muc dich tinh thue thu nhap trong nam hien hanh va ca cac nam trong tUdng lai. Cd sd tinh thue thu nhap cua khoan tien phat phai tra nay la 100. TrUdng hdp nay khong phat sinh chenh lech tam thdi. 5.2.2. N han biet cd sd tinh thue cua ng p h a i tra p h a t sinh tii cac g iao dich khon g cd an h hiidng den thu n hap h oac chi p h i de xac din h ket qua kinh doan h trong nam tai thdi diem p h a t sinh g ia o dich. Cd sd tinh thue diigc xac din h ban g g ia tri g h i sd cua kh oan ng p h a i tra do. Cac kh oan ng p h a i tra p h a t sinh tii cac g iao dich loai nay khon g lam phat sinh chenh lech tam thdi. VI du: Mot khoan nd phai tra phat sinh do mua hang tra cham co gia tri ghi so la 200. Viec thanh toan khoan nd phai tra ngUdi ban nay khong anh 12
 12. hUdng den thu nhap chiu thue tai thdi diem thanh toan nen gia tri diidc khau trii cho muc dich thue khi thanh toan la bang khong (0). Cd sd tinh thue thu nhap cua khoan nd nay la 200. TrUdng hdp nay khong phat sinh chenh lech tam thdi. 6. X a c dinh c a c khoan “Chenh lech tam thdi” 6.1. P h a n biet “C henh lech tam thdi” va “C henh lech vlnh vien” • • • • giita lai n h u a n k e to a n va thu n h ap ch iu thue - Cac khoan chenh lech tam thdi: la chenh lech phat sinh do sii khac biet ve thdi diem doanh nghiep ghi nhan thu nhap hoac chi phi va thdi diem phap luat ve thue quy dinh tinh thu nhap chiu thue hoac chi phi dUdc khau tru: khoi thu nhap chiu thue. VI du ghi nhan thu nhap vao mot nam nhUng thue thu nhap dUdc tinh d mot nam khac, hoac ghi nhan chi phi vao mot nam nhUng chi phi do chi diidc khau trii vao thu nhap chiu thue d mot nam khac. - Cac khoan chenh lech vinh vien: la chenh lech giOa ldi nhuan ke toan va thu nhap chiu thue phat sinh tit cac khoan doanh thu, thu nhap khac, chi phi dude ghi nhan vao ldi nhuan ke toan nhUng lai khong dUdc tinh vao thu nhap, chi phi khi xac dinh thu nhap chiu thue thu nhap doanh nghiep. VI du: Thu nhap tii cd ttic dUdc chia la khoan thu nhap khong chiu thue va dUdc loai trii toan bo ra khoi thu nhap chiu thue khi xac dinh thue thu nhap doanh nghiep phai nop. Tien phat khong dUdc phap luat ve thue cho phep khau trii khi xac dinh thu nhap chiu thue. 6.2. X ac d in h “C h en h lech tam thdi ch iu th u e” (1) C henh lech tam thdi chiu thue: La cac khoan chenh lech tam thdi lam phat sinh thu nhap chiu thue khi xac dinh thu nhap chiu thue thu nhap doanh nghiep trong tUdng lai khi gia tri ghi sd cua cac khoan muc tai san hoac nd phai tra lien quan dUdc thu hoi hay dUdc thanh toan. Chenh lech tam thdi chiu thue phat sinh khi: + Gia tri ghi so cua tai san ldn hdn cd sd tinh thue cua tai san do; + Gia tri ghi sd cua nd phai tra nho hdn cd sd tinh thue cua nd. (2) X ac din h g ia tri cac kh oan chenh lech tam thdi chiu thue: + Doi vdi tai san: Chenh lech tam thdi chiu thue la chenh lech gitia gia tri ghi sd cua tai san ldn hdn cd sd tinh thue cua tai san do. + Doi vdi nd phai tra: Chenh lech tam thdi chiu thue la chenh lech giufa gia tri ghi sd cua khoan nd phai tra nho hdn cd sd tinh thue cua khoan nd phai tra do. 13
 13. (3) Mot so triidng hdp lam p h a t sinh chenh lech tam thdi chiu thue: + Chenh lech tam thdi chiu thue p h a t sinh tii viec mot kh oan chi p h i chi diidc ghi nhan trong cac nam sau nhiing da diidc khau trii vao thu nhap chiu thue trong nam hien tai. Vi du: Thdi gian sU dung hQu l'ch cua TSCD theo ke toan dai hdn thdi gian sii dung hulu l'ch do cd quan thue xac dinh dan den chi phi khau hao TSCD theo ke toan trong nhQng nam dau nho hdn chi phi khau hao dUdc khau trCf vao thu nhap chiu thue do cd quan thue xac dinh.. + Chenh lech tam thdi chiu thue p h a t sinh tii viec dieu chinh tang cac kh oan muc thuoc von chu sd hiiu: Khi ap dung hoi to" thay doi chi'nh sach ke toan hoac dieu chinh hoi to" sai sot trong cac nam trudc theo quy dinh cua Chuan mUc ke toan so" 29 “Thay doi chi'nh sach ke" toan, Udc tinh ke" toan va cac sai sot”, trUdng hdp cac khoan muc thuoc von chu sd hufu dUdc dieu chinh tang, lam phat sinh khoan chenh lech tam thdi chiu thue", doanh nghiep phai ghi nhan thue" thu nhap hoan lai phai tra. 6.3. X ac d in h cac kh o a n “C h en h lech tam thdi diidc k h a u trii” (1) Chenh lech tam thdi diidc kh au trii: L a cac khoan chenh lech tam thdi lam phat sinh cac khoan dUdc khau trtf khi xac dinh thu nhap chiu thue" thu nhap doanh nghiep trong tUdng lai khi gia tri ghi sd cua cac tai san hoac nd phai tra lien quan dUdc thu hoi hay dUdc thanh toan. Chenh lech tam thdi dUdc khau trii phat sinh khi: + Gia tri ghi sd cua tai san nho hdn cd sd ti'nh thue" cua tai san do; + Gia tri ghi sd cua nd phai tra ldn hdn cd sd ti'nh thue" cua no. (2) X ac dinh g ia tri cac kh oan chenh lech tam thdi diidc kh au trii: + Doi vdi tai san: Chenh lech tam thdi dUdc khau trii la chenh lech giila gia tri ghi sd cua tai san nho hdn cd sd tinh thue" cua tai san do. + Doi vdi nd phai tra: Chenh lech tam thdi dtidc khau trii la chenh lech giila gia tri ghi sd cua khoan nd phai tra ldn hdn cd sd ti'nh thue" cua khoan nd phai tra do. (3) Mot sd triidng hdp lam p h a t sinh chenh lech tam thdi diidc khau trii: + Chenh lech tam thdi dUdc khau trii phat sinh til viec ghi nhan doanh thu trong cac nam sau nhUng thue thu nhap diidc ti'nh trong nam hien tai. Vi du: Trifdng hdp doanh nghiep cd khoan doanh thu nhan trudc ve tien cho thue nha hoac cd sd ha tang trong nhieu nam. Khoan doanh thu nhan trudc nay dUdc ghi nhan vao Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh mot nam 14
 14. bin g so' tien nhan trudc chia cho tong so' thdi gian thue nhUng doanh nghiep thuc hien nop thue thu nhap doanh nghiep cho toan bo so' tien nhan triidc ngay trong nam thu diidc tien. + C henh lech tam thdi diidc khau trie p h a t sinh tii viec g h i nhan mot kh o a n chi p h i trong nam hien tai nhiing chi diidc khau trii vao thu nhap chiu thue trong nam sau: Vi du: Chi phi phai tra ve stia chfla ldn TSCD dUdc ghi nhan trong nam hien tai nhUng chi dtfdc khau tru: vao thu nhap chiu thue khi cac khoan chi phi nay thuc te phat sinh trong cac nam sau; hoac doanh nghiep ap dung phudng phap khau hao nhanh cho TSCD nhUng chi phi khau hao chi diidc chap nhan khau trii cho muc dich tinh thue thu nhap trong nam theo phudng phap khau hao dudng thing. + C henh lech tam thdi diidc khau trii p h a t sinh tii viec d iiu chinh giam cac k h o a n muc thuoc von chu sd hiCu: Khi ap dung hoi to' thay doi chinh sach ke toan hoac dieu chinh hoi to sai sot trong cac nam trudc theo quy dinh cua Chuan miic ke toan so' 29 “Thay doi chinh sach ke toan, Udc tinh ke toan va cac sai sot”, trUdng hdp so' du dau nam cua khoan muc “Ldi nhuan chua phan pho'i” dUdc dieu chinh, lam phat sinh khoan chenh lech tam thdi dUdc khau trii, doanh nghiep phai dieu chinh so' du dau nam cua khoan muc “Tai san thue thu nhap hoan lai”. B. QUY DINH CU THE 1. Ke to an “Thue thu nhap doanh nghiep” va “Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh” 1.1. Siia doi, bo su n g phiidng p h ap gh i chep cac nghiep vu kinh te p h a t sinh p h a n anh tren Tai khoan 3334 - “Thue thu nhap doanh n gh iep ” Tai khoan 3334 - “Thue thu nhap doanh nghiep” phan anh so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop, da nop va con phai nop vao Ngan sach Nha nude. HACH TOAN TAI KHOAN NAY CAN TON TRONG MOT SO QUY OjNH SAU 1. So thue thu nhap doanh nghiep phai nop trong nam dUdc ghi nhan vao chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh; So' thue thu nhap doanh nghiep tam phai nop trong nam ldn hdn so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop xac dinh khi ket thuc nam tai chinh dUdc ghi giam chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh va giam trii vao so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop. 15
 15. 2. So' thue thu nhap doanh nghiep phai nop cua cac nam trudc do doanh nghiep tu xac dinh ldn hdn so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop do phat hien sai sot khong trong yeu ducJc ghi giam chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh va dtfdc giam trvf vao so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop. 3. Doanh nghiep dUdc dieu chinh so du dau nam Tai khoan 3334 ‘Thue TNDN” va tai khoan 421 “Ldi nhuan chua phan pho'i” (TK 4211 - Ldi nhuan chua phan pho'i nam trudc) do'i vdi so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop them hoac so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop giam cua cac nam trudc do ap dung hoi to' thay doi chinh sach ke toan hoac dieu chinh hoi to sai sot trong yeu cua cac nam trudc. KET CAU VA NOI DUNG PHAN ANH CUA TAI KHOAN 3334 - “THUE THU NHAP DOANH NGHIEP” Ben Ncf: - So' thue thu nhap doanh nghiep da nop; - So' thue thu nhap doanh nghiep phai nop cua cac nam trudc da ghi nhan ldn hdn so' phai nop cua cac nam do do phat hien sai sot khong trong yeu cua cac nam trudc dUdc ghi giam chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh trong nam hien tai; - So' thue thu nhap doanh nghiep tam phai nop trong nam ldn hdn so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop dUdc xac dinh khi ket thuc nam tai chinh. Ben Co - So' thue thu nhap doanh nghiep phai nop. Thue thu nhap doanh nghiep cua cac nam trudc phai nop bo sung do phat hien sai sot khong trong yeu cua cac nam trudc dUdc ghi tang chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh cua nam hien tai. Tai khoan 3334 - “Thue thu nhap doanh nghiep” co the co so dii ben Co hoac so du? ben No?. So dtf ben Co: - So thue thu nhap doanh nghiep con phai nop; - Dieu chinh tang so du dau nam doi vdi so' thue thu nhap doanh nghiep hien hanh cua cac nam trudc phai nop bo sung do ap dung hoi to thay doi chinh sach ke toan hoac dieu chinh hoi to' sai sot trong yeu cua cac nam trudc. 16
 16. So dif ben NO: - So' thue thu nhap doanh nghiep nop thiia; - Dieu chinh tang so' du dlu nam doi vdi so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop cua cac nam trudc diidc giam trii vao so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop nam nay do ap dung hoi to' thay doi chinh sach ke toan hoac dieu chinh hoi to' sai sot trong yeu cua cac nam trudc. 1.2. Bo su n g Tai khoan 821 - “Chi p h i thue thu nhap doanh n g h ie p ” Tai khoan nay dung de phan anh chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua doanh nghiep bao gom chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh va chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai lam can cti xac dinh ket qua hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep trong nam tai chinh hien hanh. HACH TOAN TAI KHOAN NAY CAN TON TRONG MOT SO QUY OjNH SAU 1. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep diidc ghi nhan vao tai khoan nay la chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh, chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai khi xac dinh ldi nhuan (hoac lo) cua mot nam tai chinh. 2. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh la so' thue thu nhap doanh nghiep phai nop tinh tren thu nhap chiu thue trong nam va thue suat thue thu nhap doanh nghiep hien hanh. 3. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tii viec: - Ghi nhan thue thu nhap hoan lai phai tra trong nam; - Hoan nhap tai san thue thu nhap hoan lai da dUdc ghi nhan tii cac nam trudc. 4. Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep hoan lai la khoan ghi giam chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tii viec: - Ghi nhan tai san thue thu nhap hoan lai trong nam; - Hoan nhap thue thu nhap hoan lai phai tra da dUdc ghi nhan tii cac nam triidc. KET CAU VA NOI DUNG PHAN ANH CUA TAI KHOAN 821 - CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP B en No?: - Chi phi thue thu nhap d oa^ rt^ h i^ \ h i^ h ian h phat sinh trong nam; 17
 17. - Thue thu nhap doanh nghiep cua cac nam trudc phai nop bo sung do phat hien sai sot khong trong yeu cua cac nam trudc dUdc ghi tang chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh cua nam hien tai; - Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh trong nam tu viec ghi nhan thue thu nhap hoan lai phai tra (La so' chenh lech gifla thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh trong nam ldn hdn thue thu nhap hoan lai phai tra dUdc hoan nhap trong nam); - Ghi nhan chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai (So' chenh lech gifla tai san thue thu nhap hoan lai dUdc hoan nhap trong nam ldn hdn tai san thue thu nhap hoan lai phat sinh trong nam); - Ket chuyen chenh lech gifla so' phat sinh ben Cd TK 8212 ldn hdn so' phat sinh ben Nd TK 8212 - “Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai” phat sinh trong nam vao ben Cd Tai khoan 911 - “Xac dinh ket qua kinh doanh". Ben Co: - So' thue thu nhap doanh nghiep thuc te phai nop trong nam nho hdn so thue thu nhap doanh nghiep tam phai nop dUdc giam tru: vao chi phi thue thu nhap doanh nghiep da ghi nhan trong nam; - So' thue thu nhap doanh nghiep phai nop dUdc ghi giam do phat hien sai sot khong trong yeu cua cac nam trudc diidc ghi giam chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh trong nam hien tai; - Ghi giam chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai va ghi nhan tai san thue thu nhap hoan lai (so' chenh lech giUa tai san thue thu nhap hoan lai phat sinh trong nam ldn hdn tai san thue thu nhap hoan lai dUdc hoan nhap trong nam); - Ghi giam chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai (so' chenh lech giuta thue thu nhap hoan lai phai tra dUdc hoan nhap trong nam ldn hdn thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh trong nam); - Ket chuyen so chenh lech giQa chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh phat sinh trong nam ldn hdn khoan dUdc ghi giam chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh trong nam vao ben Nd Tai khoan 911 - “Xac dinh ket qua kinh doanh”; - Ket chuyen so chenh lech giiia sd phat sinh ben Nd TK 8212 ldn hdn sd phat sinh ben Cd TK 8212 - “Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai” phat sinh trong nam vao ben Nd Tai khoan 911 - “Xac dinh ket qua kinh doanh”. Tai khoan 821 - “Chi phi thue thu nhap doanh nghiep” khong co so du”cuoi nam. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2