intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 2

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

88
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung của phần 1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Thông tư số 21/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 2

 1. BO TAI CHINH CONG H O A X A HO I C H U NGHLA V I E T NAM Doc lap - Tu do - H anh phuc So: 2 1 /2 0 0 6 /T T -B T C H d N o i, ngay 2 0 t h a n g 3 n a m 2 0 0 6 THONG TU Hudng d in ke toan thuc hien bon (04) chuan muc ke toan ban hanh theo Quyet djnh so 100/2005/QD-BTC ngay 28 thang 12 nam 2005 cua Bo trudng Bo Tai chinh Can cti Quyet dinh so' 100/2005/QD-BTC ngay 28/12/2005 cua Bo trudng Bo Tai chinh ve viec ban hanh va cong bo' bo'n (04) chuan mUc ke toan Viet Nam (dpt 5); Bo Tai chinh hu6ng din ke toan thuc hien ba (03) chuan mUc ke toan (dpt 5) ap dung cho cac doanh nghiep thuoc cac nganh, cac thanh phan kinh te trong ca nU
 2. - Hdp nhat kinh doanh co the se din den quan he cong ty me - cong ty con, trong do ben mua se la cong ty me va ben bi mua se la cong ty con. Hdp nhat kinh doanh co the khong din den quan he cong ty me - cong ty con, nhu hdp nhat kinh doanh lien quan den viec mua tai san thuan, bao gom ca ldi the thUdng mai (neu co) cua mot doanh nghiep khac ma khong phai la viec mua co phan d doanh nghiep do. 2. Phifcfng phap ke toan htfp nh at kinh doanh Moi trudng hdp hdp nhat kinh doanh deu phai hach toan theo phUOng phap m ua. Phudng phap mua gom 3 budc: Budc 1: Xac dinh ben mua; Budc 2: Xac dinh gia phi hdp nhat kinh doanh; Budc 3: Tai ngay mua, ben mua phai phan bo gia phi hdp nhat kinh doanh cho tai san da mua, nd phai tra va nhiing khoan nd tiem tang phai ganh chiu. B iid c 1: X a c d i n h ben m u a Moi trudng hdp hdp nhat kinh doanh deu phai xac dinh dUdc ben mua. Ben mua la mot doanh nghiep tham gia hdp nhat se nam quyen kiem soat cac doanh nghiep hoac cac hoat dong kinh doanh tham gia hdp nhat khac. Viec xac dinh ben mua phai thuc hien theo quy dinh tii doan 17 den doan 23 cua Chuan mUc ke toan so" 11 - Hdp nhat kinh doanh. B iid c 2: X a c d in h g i a p h i hop n h a t k in h d o a n h Ben mua se xac dinh gia phi hdp nhat kinh doanh bao gom: Gia tri hdp ly tai ngay dien ra trao doi cua cac tai san dem trao doi, cac khoan no' phai tra da phat sinh hoac da thiia nhan va cac cong cu von do ben mua phat hanh de doi lay quyen kiem soat ben bi mua, cong (+) cac chi phi lien quan trUc tiep den viec hdp nhat kinh doanh. Ben mua xac dinh gia phi hdp nhat kinh doanh theo quy dinh tu: doan 24 den doan 35 cua Chuan mUc ke toan sd 11 - Hdp nhat kinh doanh, trong dd can chu y cac noi dung sau: 1. Ben mua cd the trao doi cac tai san sau trong hdp nhat kinh doanh: Tien, trai phieu, cd phieu hoac cac tai san dang dung trong hoat dong kinh doanh cua ben mua. Tru' trudng hdp thanh toan bang tien, con moi khoan thanh toan bfing tai san khac thUdng phat sinh cac khoan chenh lech giiia gia tri hdp ly va gia tri ghi sd cua cac tai san nay. - Neu thanh toan bang trai phieu (Ty le lai tren trai phieu cd the khac vdi ty le lai tren thi trUo'ng), khoan phu troi hoac chiet khau (neu cd) phai dUdc tinh vao gia tri cua tra i phieu va ghi tang hoac giam gia tri khoan dau tu. 105
 3. - Neu thanh toan bang co phieu (Menh gia co phieu thudng khac vdi gia tri thi trudng): + Neu co phieu do da dupc niem yet tren thi trudng thi gia cong bo tai ngay trao doi cua co phieu da niem yet la gia tri hdp ly cua co phieu do; + Neu co bang chting va cach tinh toan khac cho thay gia da cong bo tai ngay trao doi la khong dang tin cay hoac neu khong co gia da cong bo" cho co phieu do do ben mua phat hanh, thi gia tri hdp ly cua co phieu do co the Udc tinh tren cd sd phan ldi l'ch trong gia tri hdp ly cua ben mua hoac phan ldi ich trong gia tri hdp ly cua ben bi mua ma ben mua da dat dUdc mien la cd sd nao co bang chilng r5 rang hdn. - Neu thanh toan bang tai san dang dung trong hoat dong kinh doanh cua ben mua, ke ca la tai san phai khau hao, chting khoan dau tu hoac cac tai san dau tu khac (Nhu bat dong san dau tu) deu phai tinh theo gia tri hdp ly. 2. Neu viec thanh toan tat ca hoac mot phan gia phi cua viec hdp nhat kinh doanh dupc hoan lai, thi gia tri hdp ly cua phan hoan lai do phai dUdc xac dinh ve gia tri hien tai tai ngay trao doi. Khi do gia phi hdp nhat kinh doanh phai cong (+) them phan phu troi hoac trti (-) di phan chiet khau se phat sinh khi thanh toan. 3. Cac chi phi lien quan true tiep den viec hdp nhat kinh doanh nhu chi phi tra cho kiem toan vien, tu van phap ly, tham dinh vien ve gia va cac nha tU van khac ve thuc hien hdp nhat kinh doanh dupc tinh vao gia phi hdp nhat kinh doanh. 4. Khong dupc tinh vao gia phi hdp nhat kinh doanh: - Cac khoan lo hoac chi phi khac se phat sinh trong tUdng lai do hpp nha't kinh doanh khong dupc coi la khoan np da phat sinh hoac da dupc ben mua thtia nhan de doi lay quyen kiem soat doi vdi ben bi mua; - Chi phi quan ly chung va cac chi phf khac khong lien quan trUc tiep den viec hpp nhat kinh doanh; - Chi phi thoa thuan va phat hanh cac khoan np tai chi'nh; - Chi phi phat hanh cong cu vo'n. B iidc 3: T a i ng ay m u a , ben m u a p h a i p h a n bo g i a p h i hap n h a t k in h d o a n h cho td i san dd m u a , ng p h a i tr d va n h iin g k h o a n ng tiem ta n g p h a i g a n h c h iu Tai san da mua, nd phai tra cd the xac dinh dtidc va nhting khoan np tiem tang phai ganh chiu trong hpp nhat kinh doanh deu ghi nhan theo gia tri hpp ly. Viec xac dinh gia tri hdp ly cua tting loai tai san, nd phai tra, nd tiem tang theo hudng d in trong doan A16 cua Phu luc A Chuan mUc ke toan so 11 - Hpp nhat kinh doanh. 106
 4. 1. Trudng hdp hdp nhat kinh doanh khong din den quan he cong ty me - cong ty con (Vi du ben mua mua toan bo tai san thuan cua ben bi mua hoac ben mua mua toan bo co phieu cua Den bi mua va ben bi mua mat di sau hdp nhat). TrUdng hdp hdp nhat kinh doanh khong dan den quan he cong ty me - cong ty con thi ben mua chi lap bao cao tai chinh tai ngay mua, cu the cho tiing hinh thiic nhu sau: 1.1. Neu sau khi hdp nhat, chi con doanh nghiep mua ton tai, doanh nghiep bi mua mat di thi toan bo tai san, nd phai tra cua doanh nghiep bi mua chuyen cho doanh nghiep mua va doanh nghiep bi mua giai the (Vi du: Cong ty A mua toan bo tai san thuan cua Cong ty B, sau hdp nhat cong ty B giai the, chi con Cong ty A vdi cd cau mdi). Hoac sau khi hdp nhat kinh doanh, mot so" tai san thuan cua doanh nghiep bi mua chuyen cho doanh nghiep mua de cung hinh thanh nen mot hoac nhieu hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep mua. Khi do ben mua se ghi nhan tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc da mua va nd tiem tang theo gia tri hdp ly tai ngay mua tren bao cao tai chinh rieng cua minh. Khoan chenh lech giiia gia phi hdp nhat kinh doanh ldn hdn phan sd hiiu cua ben mua trong gia tri hdp ly thuan cua tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc va cac khoan nd tiem tang da ghi nhan dUdc goi la ldi the thudng mai. Khoan ldi the thudng mai nay dUdc phan bo dan vao chi phi san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep mua (Cong ty A) trong thdi gian to’i da khong qua 10 nam. TrUdng hdp phat sinh bat ldi thudng mai do gia phi hdp nhat kinh doanh nho hdn phan sd hiiu cua ben mua trong gia tri hdp ly thuan cua tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc va cac khoan nd tiem tang da ghi nhan. Khi do ben mua phai xem xet lai viec xac dinh gia tri hdp ly cua tai san, nd phai tra co the xac dinh, nd tiem tang va viec xac dinh gia phi hdp nhat kinh doanh. Neu sau khi xem xet, dieu chinh ma van con chenh lech thi ghi nhan ngay vao lai hoac lo tat ca cac khoan chenh lech van con sau khi danh gia lai. 1.2. Neu sau khi ho'p nhat, cac doanh nghiep tham gia hdp nhat khong con ton tai, ma lap nen mot doanh nghiep mdi. Toan bo tai san, nd phai tra cua cac doanh nghiep tham gia hdp nhat chuyen cho doanh nghiep mdi (Vi du: Cong ty A va Cong ty B hdp nhat vdi nhau thanh lap ra Cong ty C. Sau hdp nhat Cong ty A va Cong ty B deu giai the. Cong ty C co ten goi mdi. Cac hoat dong cua cong ty C la sU ket ho’p cac hoat dong cua Cong ty A va Cong ty B trudc day). TrUdng hdp nay mot trong cac ddn vi tham gia hdp nhat ton tai trUdc khi hdp nhat (Vi du cong ty A) se dUdc xac dinh la ben mua. Tai ngay mua ben mua se ghi nhan tai san, no' phai tra co the xac dinh dude, nd tiem tang va ldi the thuo'ng mai (neu co) tren bao cao tai chinh rieng cua minh nhu triidng hdp (1.1). 107
 5. 2. Tracing hdp hdp nhat kinh doanh din den quan he cong ty me - cong ty con, trong do ben mua la cong ty me, ben bi mua la cong ty con (Vi du ben mua mua toan bo co phieu cua ben bi mua va sau hdp nhat 2 ben van ton tai va hoat dong rieng biet): - Neu sau khi hdp nhat, ca 2 doanh nghiep cung hoat dong rieng biet, nhung co moi lien quan ve kiem soat thi khi do se hinh thanh quan he me - con. Cong ty nlm dUdc quyen kiem soat cong ty con lai la cong ty me (ben mua), va cong ty bi kiem soat la cong ty con (ben bi mua). Khi do cong ty me se hach toan phan sd hiiu cua minh trong cong ty con nhu mot khoan dau tu vao cong ty con tren bao cao tai chinh rieng cua cong ty me va ghi nhan tai san da mua, nd phai tra co the xac dinh va nd tiem tang phai ganh chiu trong bao cao tai chinh hdp nhat theo gia tri hdp ly. Khoan chenh lech giiia gia phi hdp nhat kinh doanh va phln sd hCfu cua ben mua trong gia tri hdp ly thuan cua tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc va cac khoan nd tiem tang dUdc goi la ldi the thudng mai va phan anh tUdng tu nhu trUdng hdp (1.1) nhung tren bao cao tai chinh hdp nhat cua Tap doan chii khong phan anh tren bao cao tai chinh rieng cua ben mua. - TrUdng hdp hdp nhat kinh doanh dan den quan he cong ty me - cong ty con thi ben mua la cong ty me khong phai lap bao cao tai chinh rieng va bao cao tai chinh hdp nhat tai ngay mua ma phai la BCTC rieng va BCTC hdp nhat tai thdi diem sdm nhat theo quy dinh hien hanh. B. PH l/dN G PHAP KE TOAN MOT SO NGHIEP VU KINH TE CHU YEU PKAT SINH TRONG QUA TRiNH HOP NHAT KINH DOANH CUA DOANH NGHIEP DUOC XAC DINH LA BEN MUA 1. Trtfofng hop hdp nhat kinh doanh dan den quan he con g ty me • cong ty con 1.1. K e toa n g ia p h i hop n h a t k in h d o a n h a ben m u a Tai ngay mua, ben mua se xac dinh va phan anh gia phi hdp nhat kinh doanh bao gom: Gia tri hdp ly tai ngay dien ra trao doi cua cac tai san dem trao doi, cac khoan nd phai tra da phat sinh hoac da thita nhan va cac cong cu von do ben mua phat hanh de doi lay quyen kiem soat ben bi mua. cong (+) cac chi phi lien quan trUc tiep den viec hdp nhat kinh doanh. Dong thdi ben mua la cong ty me se ghi nhan phan sd hiiu cua minh trong cong ty con nhu mot khoan dau tu vao cong ty con. - Neu viec mua, ban khi hdp nhat kinh doanh dUdc ben mua thanh toan bang tien, hoac cac khoan tUdng ctUdng tien. ghi: 108
 6. Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con Co cac TK 111, 112, 121... - Neu viec mua, ban khi hdp nhat kinh doanh dUdc thuc hien bang viec ben mua phat hanh co phieu, neu gia phat hanh (Theo gia tri hdp ly) cua co phieu tai ngay diln ra trao doi 16n hdn menh gia co phieu, ghi: Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Theo gia tri hdp ly) Co TK 4111 - Vo'n dau tu cua chu sd hiiu (Theo menh gia) Co TK 4112 - Thang du von co phan (So chenh lech giiia gia tri hdp ly ldn hdn menh gia co phieu). - Neu gia phat hanh (theo gia tri hdp ly) cua co phieu tai ngay diin ra trao doi nho hdn menh gia co phieu, ghi: Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Theo gia tri hdp ly) Nd TK 4112 - Thang du von co phan (So chenh lech giiia gia tri hdp ly nho hdn menh gia co phieu) Co TK 4111 - Vo'n dau tu cua chu sd hiiu (theo menh gia). - Chi phi phat hanh co phieu thuc te phat sinh, ghi: Nd TK 4112 - Thang du vo'n co phan Co cac TK 111, 112. - Neu viec mua, ban khi hdp nha't kinh doanh dUdc ben mua thanh toan bang cach trao doi cac tai san cua minh vdi ben bi mua: + TrUdng hdp trao doi bang TSCD, khi dua TSCD dem trao doi, ke toan ghi giam TSCD: Nd TK 811 - Chi phi khac (Gia tri con lai cua TSCD hiiu hinh dua di trao doi) Nd TK 214 - Hao mon TSCD (Gia tri hao mon) Co TK 211 - TSCD hiiu hinh (Nguyen gia). Dong thdi ghi tang thu nhap khac va tang khoan dau tu vao cong ty con do trao doi TSCD: Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Tong gia thanh toan) Co TK 711 - Thu nhap khac (Gia tri hdp ly cua TSCD dua di trao doi) Co TK 3331 - Thue GTGT phai nop (TK 33311) (neu co). + TrUdng hdp trao doi bang san pham, hang hoa, khi xua't kho san pham, hang hoa dua di trao doi, ghi: 109
 7. Nd TK 632 - Gia von hang ban Co cac TK 155, 156... Dong thdi phan anh doanh thu ban hang va ghi tang khoan dau tu vao cong ty con: Nd TK 221- Dau tu vao cong ty con Co TK 511 - Doanh thu ban hang va cung cap dich vu Co TK 333 - Thue va cac khoan phai nop Nha nude (33311) (neu co). - Neu viec mua, ban khi hdp nhat kinh doanh dUdc ben m ua than h toan b&ng viec phat hanh trai phieu: + TrUdng hdp thanh toan b ln g trai phieu theo menh gia, ghi: Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Theo gia tri hdp ly) Co TK 343 - Trai phieu phat hanh (3431 - Menh gia trai phieu). + TrUdng hdp thanh toan b&ng trai phieu co phu troi, ghi: Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Theo gia tri hdp ly) Co TK 3431 - Menh gia trai phieu (Theo menh gia trai phieu) Co TK 3433 - Phu troi trai phieu (Phan phu troi). + TrUdng hdp thanh toan bang trai phieu co chiet khau, ghi: Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Theo gia tri hdp ly) Nd TK 3432 - Chiet khau trai phieu (Phan chiet khau) Co TK 3431 - Menh gia trai phieu (Theo menh gia trai phieu). - Cac chi phi lien quan trUc tiep den viec hdp nhat kinh doanh nhu chi phi tu van phap ly, th&m dinh gia..., ke toan ben mua ghi: Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con Co cac TK 111, 112, 331 ... 1.2. Ke to a n cac k h o a n d ieu c h in h g i a p h i hop n h a t k i n h d o a n h tuy thuoc vao cac stf k ie n tr o n g titdn g l a i Thoa thuan hdp nhat kinh doanh co the cho phep dieu chinh gia phi hdp nhat kinh doanh khi xay ra mot hoac nhieu sU kien trong tUdng lai. Vi du, khoan dieu chinh nay co the phu thuoc vao viec duy tri hay dat dUdc mot miic do ldi nhuan nhat dinh trong tUdng lai hay phu thuoc vao gia thi trUdng cua cac cong cu tai chinh da phat hanh va dang dUdc duy tri. Cu the: 110
 8. (1) Thong thudng, co the Udc tfnh dUdc mot cach dang tin cay gia tri can dieu chinh ngay tai thdi diem ghi nhan ban dau giao dich hdp nhat kinh doanh m ac du co the con ton tai mot vai sU kien khong c h ic ch in . Sau do neu khong xay ra sU kien trong tUdng lai hoac can phai xem xet lai gia tri Udc tfnh, thi gia phf hdp nhat kinh doanh cung phai dUdc dieu chinh theo. (2) Khi thoa thuan hdp nhat kinh doanh cho phep dieu chinh gia phf hdp nhat, khoan dieu chinh dd khong dUdc tfnh vao gia phf hdp nhat kinh doanh tai thdi diem ghi nhan ban dau neu khoan dieu chinh dd khong cd kha nang ch ic c h in xay ra hoac khong the tfnh dUdc mot cach dang tin cay. Neu sau dd, khoan dieu chinh nay trd nen cd kha nang chac chan xay ra va gia tri dieu chinh cd the tfnh dUdc mot cach dang tin cay thi khoan xem xet bo sung se dUdc coi la khoan dieu chinh vao gia phf hdp nhat kinh doanh. - Tuy thuoc vao cac sU kien trong tUdng lai theo thoa thuan hdp nhat kinh doanh, neu phai dieu chinh tang gia phf hdp nhat kinh doanh do ben mua phai tra them tien hoac cd phieu cho ben bi mua, ke toan ben mua ghi: Nd TK 4112 - Thang du vo'n co phan (Neu phat hanh them co phieu - ghi theo so" chenh lech giiia menh gia ldn hdn gia tri hdp ly cua co phieu) Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Phan gia phf hdp nhat kinh doanh tang them) (ghi theo gia tri hdp ly cua co phieu) Cd TK 4111 - Von dau tU cua chu sd hfiu (Neu phat hanh them cd phieu - ghi theo menh gia) Cd TK 4112 - Thang du von co phan (Neu phat hanh them cd phieu - ghi theo so" chenh lech giQa menh gia nho hdn gia tri hdp ly cua cd phieu) Cd TK 111, 112... (Neu tra them blng tien). - Neu tra them cho ben bi mua bang san pham, hang hoa, ke" toan ben mua ghi: Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Phan gia phf hdp nhat kinh doanh tang them) Cd TK 511 - Doanh thu ban hang va cung cap dich vu (Theo gia ban chua cd thue GTGT) Co TK 333 - Thue va cac khoan phai nop nha nude (33311). Dong thdi, phan anh tri gia von san pham, hang hoa xuat kho giao cho ben bi mua, ghi: Nd TK 632 - Gia von hang ban Cd cac TK 155, 156. Ill
 9. - Neu tra them cho ben bi mua bang TSCD, ke toan ben mua ghi: Np TK 221 - Dau tu vao cong ty con (Phan gia phi hdp nhat kinh doanh tang them) Co TK 711 - Thu nhap khac Co TK 333 - Thue va cac khoan phai nop nha nude (33311). Dong thdi phai ghi giam TSCD: Nd TK 811 - Chi phi khac (Gia tri con lai) Nd TK 214 - Hao mdn TSCD (Gia tri hao mon) Co TK 211 - TSCD hiiu hinh (Nguyen gia). - TrUdng hdp dUdc dieu chinh giam gia phi hdp nhat kinh doanh do ben mua dUdc thu them tien hoac tai san cua ben bi mua, ke toan ben mua ghi: Nd cac TK 111, 112, 152, 155, 156, 211... Co TK 221 - Dau tu vao cong ty con. (3) TrUdng hdp ben mua dUdc yeu cau tra them cho ben bi mua mot khoan boi thUdng do viec giam gia tri cua cac tai san dem trao doi, cac khoan nd da phat sinh hoac da thtia nhan va cac cong cu von do ben mua phat hanh de doi lay quyen kiem soat ben bi mua (Vi du: Khi ben mua dam bao ve gia thi trUdng cua cong cu vo'n hoac cong cu nd da phat hanh nhu mot phan cua gia phi hdp nhat kinh doanh va dUdc yeu cau phat hanh bo sung cong cu von hoac cong cu nd de khoi phuc gia tri da xac dinh ban dau). TrUdng hdp nay, khong dUdc ghi tang gia phi hdp nhat kinh doanh. Neu la cac cong cu vo'n thi gia tri hdp ly cua khoan tra them se dUdc giam trii tUdng ting vao gia tri da ghi nhan ban dau cho cong cu do khi phat hanh. Neu la cong cu nd thi gia tri hdp ly cua khoan tra them se dUdc ghi giam khoan phu troi hoac ghi tang khoan chiet khau khi phat hanh ban dau. Tuy thuoc vao cac sU kien trong tUdng lai theo thoa thuan hdp nhat kinh doanh, ke toan ben mua hach toan theo tiing trtidng hdp sau: - Neu ben mua phai phat hanh bo sung co phieu de khoi phuc gia tri ct phieu da xac dinh ban dau cho ben bi mua do bi giam gia, ghi: Nd TK 4112 - Thang du vo'n co phan Co TK 4111 - Vo'n dau tu cua chu sd hiiu. - Neu ben mua phai phat hanh bo sung trai phieu de khoi phuc gia tr: trai phieu da xac dinh ban dau cho ben bi mua do bi giam gia, ghi: + Neu trai phieu phat hanh bo sung dtidc ghi giam khoan phu troi tra phieu, ghi: 112
 10. Nd TK 3433 - Phu troi trai phieu Co TK 3431 - Menh gia trai phieu. + Neu trai phieu phat hanh bo sung dUdc ghi tang khoan chiet khau trai phieu, ghi: No TK 3432 - Chiet khau trai phieu Co TK 3431 - Menh gia trai phieu. + Neu so" tien tra them cho ben bi mua dUdc ghi giam tru! vao khoan phu troi trai phieu hoac ghi tang vao khoan chiet khau trai phieu tUdng ting vdi so" trai phieu da phat hanh bi giam gia, ghi: Nd TK 3432 - Chiet khau trai phieu (Neu dtidc ghi tang chiet khau trai phieu) Nd TK 3433 - Phu troi trai phieu (Neu dUdc ghi giam phu troi trai phieu) Co cac TK 111, 112... 2. Trifdng hdp hdp nh at kinh doanh khong dan den quan he cong ty me - cong ty con 2.1. N g u y e n tac c h u n g - Tai ngay mua, ben mua se xac dinh va phan anh gia phi hdp nhat kinh doanh tUdng tti nhti trtidng hdp hdp nhat kinh doanh din den quan he cong ty me - cong ty con. Dong thdi doanh nghiep mua phai ghi nhan cac tai san da mua, cac khoan nd phai tra va nd tiem tang phai ganh chiu theo gia tri hdp ly tai ngay mua tren bao cao tai chi'nh rieng cua minh ke ca nhting tai san, nd phai tra va nd tiem tang (neu co) ma ben bi mua chua ghi nhan trudc do. Khoan chenh lech gitia gia phi hdp nhat kinh doanh ldn hdn phan sd htiu cua ben mua trong gia tri hdp ly thuan cua tai san, nd phai tra co the xac dinh dtidc va cac khoan nd tiem tang dUdc goi la ldi the" thudng mai. Khoan ldi the" thudng mai nay dUdc phan anh la tai san tren bao cao tai chinh rieng cua doanh nghiep mua de phan bo dan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong thdi gian to'i da khong qua 10 nam. - TrUdng hdp gia phi hdp nha't kinh doanh nho hdn phan sd htiu cua ben mua trong gia tri hdp ly thuan cua tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc va cac khoan nd tiem tang dUdc ghi nhan, khi do ben mua phai xem xet lai viec xac dinh gia tri hdp ly cua tai san, nd phai tra co the xac dinh, nd tiem tang (neu co) va viec xac dinh gia phi hdp nha't kinh doanh. Neu sau khi xem xet, dieu chinh ma van con chenh lech thi ghi nhan ngay vao lai hoac lo tat ca cac khoan chenh lech van con sau khi danh gia lai. 2.2. P h i t d n g p h a p k e t o a n - Tai ngay mua neu phat sinh ldi the thtidng mai, ke toan ben mua hach toan theo tting trUdng hdp sau: 113
 11. + Neu viec m ua, ban khi hdp nhat kinh doanh dUdc ben m ua th an h toan bang tien, hoac cac khoan tUdng dudng tien, ghi: Nd cac TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217 (theo gia tri hdp ly cua cac tai san da mua) Nd TK 242 - Chi phi tra trudc dai han (Chi tiet ldi the thudng mai) Co cac TK 311, 331, 341, 342 (Theo gia tri hdp ly cua cac khoan nd phai tra va nd tiem tang phai ganh chiu) Co cac TK 111, 112, 121 (So tien hoac cac khoan tUOng dUOng tien ben mua da thanh toan). + Neu viec mua, ban khi hdp nhat kinh doanh dUdc thuc hien bang viec ben m ua phat hanh co phieu, ghi: Nd cac TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217 (Theo gia tri hdp ly cua cac tai san da mua) Nd TK 242 - Chi phi tra trudc dai han (Chi tiet ldi the thudng mai) Nd TK 4112 - Thang du von co phan (So' chenh lech giiia gia tri hdp ly nho hdn menh gia co phieu) (Neu gia phat hanh co phieu theo gia tri hdp ly nho hdn menh gia co phieu) Co TK 4111 - Vo'n dau tu cua chu sd hiiu (Theo menh gia) Co cac TK 311, 315, 331, 341, 342 (Theo gia tri hdp ly cua cac khoan nd phai tra va nd tiem tang phai ganh chiu) Co TK 4112 - Thang du von co phan (So' chenh lech giuta gia tri hdp ly ldn hdn menh gia co phieu) (Neu gia phat hanh co phieu theo gia tri hdp ly ldn hdn menh gia). Chi phi phat hanh co phieu thuc te phat sinh, ghi: Nd TK 4112 - Thang du vo'n co phan Cd cac TK 111, 112 - Dinh ky, ben mua phan bo ldi the thudng mai vao chi phi hoat dong san xuat, kinh doanh, ghi: Nd TK 642 - Chi phi quan ly doanh nghiep Cd TK 242 - Chi phi tra trudc dai han (Chi tiet ldi the thudng mai) - Tai ngay mua, neu phat sinh bat ldi thudng mai, ke toan ben m ua hach toan theo tiing trUdng hdp sau: + Neu viec mua, ban khi hdp nhat kinh doanh dUdc ben m ua th an h toan bang tien, hoac cac khoan tUdng dudng tien, ghi: 114
 12. Nd cac TK 152, 153, 155, 156, 211, 212, 213... (Theo gia tri hdp ly cua cac tai san da mua) Nd TK 811 - Chi phi khac (Ghi so lo - neu co, sau khi xem xet lai gia tri cua tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc, nd tiem tang va gia phi hdp nhat kinh doanh khi co bat ldi thudng mai) Co cac TK 311, 315, 331, 341, 342... (Theo gia tri hpp ly cua cac khoan nd phai tra va np tiem tang phai ganh chiu) Co cac TK 111, 112, 121,... (So'tien hoac cac khoan tUPng dUPng tien ben m ua da thanh toan) Co TK 711 - Thu nhap khac (Ghi so' lai - neu co, sau khi xem xet lai gia tri cua tai san, np phai tra co the xac dinh dupc, np tiem tang va gia phi hpp nha't kinh doanh khi co bat lpi thUdng mai). + Neu viec mua, ban khi hdp nha't kinh doanh dupc thuc hien bang viec ben mua phat hanh co phieu, ghi: Np cac TK 111, 112, hoac Np cac TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 212, 213, 217...(Theo gia tri hpp ly cua cac tai san da mua) Np TK 4112 - Thang du vo'n co phan (So' chenh lech giiia gia tri hpp ly nho hon menh gia co phieu) (Neu gia phat hanh co phieu theo gia tri hpp ly nho hOn menh gia) Np TK 811 - Chi phi khac (Ghi so lo - neu co, sau khi xem xet lai gia tri cua tai san, nd phai tra co the xac dinh dupc, np tiem tang va gia phi hpp nha't kinh doanh khi co bat lpi thUPng mai) Co cac TK 311, 331, 341, 342... (Ghi theo gia tri hpp ly cua cac khoan np phai tra va np tiem tang phai ganh chiu) Co TK 4111 - Vo'n dau tu cua chu sd hiiu (Theo menh gia co phieu ben mua phat hanh de thanh toan) Co TK 4112 - Thang du vo'n co phan (So' chenh lech giiia gia tri hdp ly ldn hdn menh gia co phieu) (Neu gia phat hanh co phieu theo gia tri hpp ly ldn hpn menh gia) Co TK 711 - Thu nhap khac (Ghi so' lai - neu co, sau khi xem xet lai gia tri cua tai san, np phai tra co the xac dinh duo'c, np tiem tang va gia phi hpp nha't kinh doanh khi co bat lpi thUPng mai). 115
 13. Chi phi phat hanh co phieu thuc te phat sinh, ghi: Nd TK 4112 - Thang du von co phan Co cac TK 111, 112. - Viec mua, ban khi hdp nhat kinh doanh, ben mua co the thanh toan bang viec dua cac tai san cua minh de trao doi v6i ben bi mua. Ke toan cac nghiep vu nay dtidc hach toan tUdng tti nhu da trinh bay d diem 1 muc B Phan I. V i d u 1: H a p n h a t k i n h d o a n h lie n q u a n den m u a to a n bo td i san t h u a n , co p h a t s in h lo i the thUOng m a i va k h o n g d a n den q u a n he cong ty me - cong ty con: Ngay 01/01/Xl Cong ty P mua tat ca tai san va nd phai tra cua Cong ty S bang cach phat hanh cho Cong ty S 10.000 co phieu menh gia 10.000 d/co phieu. Gia tri thi trtidng cua co phieu phat hanh nay la 60.000 d/1 co phieu. Cac chi phi phat sinh ve thue dinh gia va kiem toan lien quan den viec mua tai san va nd phai tra cua Cong ty S ma Cong ty P phai chi bang tien mat la 40.000.000 d. Chi phi phat hanh co phieu cua Cong ty P chi bang tien mat la 25.000.000 d. Sau khi mua, chi co Cong ty P ton tai, con Cong ty S giai the. TrUdng hdp nay gia phi hdp nhat kinh doanh dUdc xac dinh nhu sau: - Gia tri thi trUdng cua 10.000 co 60.000 d x 10.000 = 600.000.000 d phieu Cong ty P da phat hanh: - Chi phi lien quan trUc tiep den 40.000.000 d viec hdp nhat kinh doanh: Cong gia phi hdp nh at kinh doanh: 640.000.000 d Gia tri co phieu phat hanh cua Cong ty P dUdc xac dinh bang gia tri hdp ly cua chung trti (-) di chi phi phat hanh co phieu: - Gia tri thi trUdng cua 10.000 co phieu 600.000.000 d Cong ty P da phat hanh: - Chi phi phat hanh co phieu: (25.000.000 d) Gia tri co phieu phat hanh: 575.000.000 d Ngay sau khi xac dinh dtidc gia phi hdp nhat kinh doanh (640 trieu), gia phi nay phai dtidc phan bo cho tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc va nd 116
 14. tiem tang (neu co). Moi tai san va nd phai tra da mua dUdc danh gia theo gia tri hdp ly tai ngay mua. Khoan chenh lech giiia gia phi hdp nhat kinh doanh ldn hdn phan sd hiiu cua ben mua trong gia tri hdp ly thuan cua cac tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc va nd tiem tang da mua dUdc goi la ldi the thudng mai. Khoan nay dUdc phan bo dan vao chi phi san xuat, kinh doanh va phan anh vao Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh cua ben mua trong thdi gian toi da khong qua 10 nam. Gia sti tai ngay 31/12/XO, Bang Can doi ke toan cua Cong ty S nhu sau: Dcfn vi tinh: dong Khoan muc Gia trj ghi so Gia trj hop ly TAI SAN - Tien 20.000.000 20.000.000 - Phai thu cua khach hang 25.000.000 25.000.000 - Hang ton kho 65.000.000 75.000.000 - TSCD vo hinh (Quyen sti dung dat) 40.000.000 70.000.000 - TSCO htiu hinh 400.000.000 350.000.000 (Nha ctia, may moc thiet bj) - Gia tri hao mon luy ke (150.000.000) - - Bang phat minh sang che (*) 80.000.000 Tong Tai san 400.000.000 620.000.000 NO PHAI TRA - Nd ngan han 100.000.000 110.000.000 VON CHU sd HUTU - Von dau tti cua chu sd hufu 100.000.000 - (menh gia 10.000 d/CP) - Thang dti von co phan 50.000.000 - - Ldi nhuan chtia phan phoi 150.000.000 - Tong Nguon von 400.000.000 - Gia trj hdp ly cua tai san thuan - 510.000.000 G hi chu: (*) G ia tri bang p h a t m inh san g che ben bi m ua chiia diidc g h i n han la TSCD vo hinh, nhiing kh i mua, ben m ua xac din h thod m dn tieu chuan theo quy d in h cua chuan miic ke toan so 04- Tdi san co din h vo hin h nen se g h i n han la tdi san co dinh vo hinh. 117
 15. TrUdng hdp nay, vao ngay mua (01/01/X0) Cong ty P se phai ghi so ke toan cua minh gia tri cua tting tai san, tting khoan nd phai tra cla mua va gia tri cua co phieu da dua di trao doi, nhu sau: Nd TK 111, 112 20.000.000 (Theo gia tri hdp ly) Nd TK 131 25.000.000 Nd TK 152 75.000.000 Nd TK 2131 (Quyen sti dung dat) 70.000.000 Nd TK 2133 (Bang phat minh sang che) 80.000.000 NdTK 211 (TSCD htiu hinh) 350.000.000 Nd TK 242 (Chi tiet ldi the thudng mai) 130.000.000 (= 640.000.000 d - 510.000.000 d) Co TK 311 110.000.000 Co TK 4111 100.000.000 Co TK 4112 475.000.000 Co TK 111 65.000.000 V i du 2: H d p n h a t k in h d o a n h lie n q u a n den m u a to a n bo t a i san th u a n , co p h a t s in h b a t ld i th u d n g m a i va k h o n g d a n den q u a n he cong ty me - cong ty con: Ngay 01/01/Xl Cong ty P mua tat ca tai san va nd phai tra cua Cong ty S bang cach phat hanh cho Cong ty S 10.000 co phieu menh gia 10.000 d/co phieu. Gia tri thi trUdng cua co phieu phat hanh nay la 42.000 d/1 co phieu. Cac chi phi phat sinh ve thue dinh gia va kiem toan lien quan den viec mua tai san va nd phai tra cua Cong ty S ma Cong ty P phai chi bang tien mat la 40.000.000 d. Chi phi phat hanh co phieu cua Cong ty P da chi bang tien mat la 25.000.000 d. Sau khi mua, chi co Cong ty P ton tai, con Cong ty S giai the. TrUdng hdp nay gia phi hdp nhat kinh doanh dUdc xac dinh nhu sau: - Gia tri thi trUdng cua 10.000 co phieu 42.000 d x 10.000 = 420.000.000 d Cong ty P da phat hanh: - Chi phi lien quan trUc tiep den viec 40.000.000 d hdp nhat kinh doanh: Cong gia phi hdp n h at kinh doanh: 460.000.000 d 118
 16. Gia tri co phieu phat hanh cua Cong ty P dUdc xac dinh bang gia tri hdp ly cua chung trti (-) di chi phf phat hanh co phieu: - Gia tri thi trUdng cua 10.000 co phieu 420.000.000 d Cong ty P da phat hanh: - Chi phf phat hanh co phieu: (25.000.000 d) Gia tri co phieu phat hanh: 395.000.000 d Gia phf hdp nhat kinh doanh khi mua tai san thuan cua Cong ty S la 460.000.000 d; Tong gia tri hdp ly cua tai san thuan cua Cong ty S v ln la 510.000.000 d (Bang Can doi ke toan cua Cong ty S tai ngay 31/12/XO tUdng tu Vf du 1). Khoan chenh lech 510.000.000 - 460.000.000 = 50.000.000 d xti ly nhu sau: Cong ty P xem xet lai gia tri hdp ly cua cac tai san, nd phai tra cua cong ty S va thUc hien mot so" dieu chinh nhu sau: - Gia tri hdp ly cua quyen sti dung dat la 63.000.000 d (trudc day la 70.000.000 dj (giam di 7.000.000 d); - Gia tri hdp ly cua nha ctia, may moc thiet bi la 315.000.000 d (trudc day la 350.000.000 d) (giam di 35.000.000 d). - Gia tri hdp ly cua cac tai san va nd phai tra khac khong thay doi. Nhu vay tong gia tri hdp ly cua tai san thuan cua Cong ty S sau khi xem xet, danh gia lai giam di la 42.000.000 d (7.000.000 + 35.000.000), so" chenh lech 50.000.000 - 42.000.000 = 8.000.000 d dUdc hach toan ngay vao lai trong ky (TK 711). TrUdng hdp nay,, vao ngay mua (01/01/X0) Cong ty P se phai ghi so ke toan cua minh gia tri cua tting tai san, tting khoan nd phai tra da mua va gia tri cua co phieu da dua di trao doi, nhu sau: Nd TK 111, 112 20.000.000 (Theo gia tri hdp ly) Nd TK 131 25.000.000 - Nd TK 152 75.000.000 - Nd TK 2131 (Quyen sti dung dat) 63.000.000 - Nd TK 2133 (Bang phat minh sang che) 80.000.000 - Nd TK 211 (TSCD htiu hinh) 315.000.000 - Co TK 311 110.000.000 Co TK 4111 100.000.000 Co TK 4112 295.000.000 Co TK 111 65.000.000 Co TK 711 (468.000.000 - 460.000.000) 8.000.000 119
 17. C. NGUYEN TAC LAP VA TRINH BAY BAO CAO TAl CHINH HOP NHAT TRONG TRUONG HOP HCiP NHAT KINH DOANH DAN DEN QUAN HE CONG TY ME - CONG TY CON 1. Ben mua la cong ty me khong phai lap BCTC hdp nhat tai ngay mua ma phai lap BCTC hdp nhat tai thdi diem sdm nhat theo quy dinh hien hanh. 2. Ben mua la cong ty me khi lap va trinh bay BCTC hdp nhat phai tuan thu nguyen t ic lap va trinh bay BCTC hdp nhat quy dinh trong Chuan m U c ke toan so' 25 “Bao cao tai chinh hdp nhat va ke toan khoan dlu tu vao cong ty con” va Thong tu hudng din thuc hien Chuan mUc ke toan so 25. De phuc vu viec lap BCTC hdp nhat, ben mua la cong ty me phai thuc hien cac quy dinh sau: 2.1. Tai ngay mua, ben mua (cong ty me) phai tinh toan, xac dinh va ghi nhan cac but toan dieu chinh chu yeu sau trong so ke toan hdp nhat: a) Ghi nhan so' chenh lech gitia gia tri hdp ly va gia tri ghi so cua cac tai san va cac khoan nd phai tra co the xac dinh dUdc cua ben bi mua (cong ty con) tai ngay mua: De phan anh tren BCTC hdp nhat toan bo tai san da mua, nd phai tra co the xac dinh dUdc tai ngay mua theo gia tri hdp ly, cong ty me phai xac dinh va ghi nhan so' chenh lech gitia gia tri hdp ly va gia tri ghi so cua cac tai san, cac khoan nd phai tra co the xac dinh dUdc cua cong ty con tai ngay mua. But toan dieu chinh nhu sau: Tang cac khoan muc Tai san (Chi tiet so' chenh lech gitia gia tri hdp ly ldn hdn gia tri ghi so cua tting loai tai san da mua) Giam cac khoan muc Nd phai tra (Chi tiet so chenh lech gitia gia tri hdp ly nho hdn gia tri ghi so cua tting khoan nd phai tra da mua) Giam cac khoan muc Tai san (Chi tiet so chenh lech gitia gia tri hdp ly nho hdn gia tri ghi so cua tting loai tai san da mua) Tang cac khoan muc Nd phai tra (Chi tiet so' chenh lech gitia gia tri hdp ly ldn hdn gia tri ghi so cua tting khoan nd phai tra da mua) Tang (hoac giam) khoan muc Chenh lech danh gia lai tai san (So chenh lech gitia gia tri hdp ly va gia tri ghi so cua cac tai san va cac khoan nd phai tra co the xac dinh dUdc da mua cua cong ty con tai ngay mua) b) Ghi nhan gia tri ghi so khoan dau tu cua cong ty me (la ben mua) trong cong ty con (la ben bi mua) va phan von cua cong ty me trong vo'n chu sd htiu cua cong ty con tai ngay mua de loai trti khi hdp nha't. Dong thdi xac dinh ldi the thudng mai phat sinh khi hdp nhat kinh doanh (neu co) de ghi nhan tren 120
 18. BCDKT hdp nhat. Ldi the thudng mai la so chenh lech giiia gia phi hdp nhat kinh doanh so vdi phan sd hQu cua ben mua trong gia tri hdp ly thuan cua tai san, nd phai tra co the xac dinh dUdc va cac khoan nd tiem tan g (neu co), but toan dieu chinh nhu sau: Giam khoan muc - Von dau tu cua chu scf hufu Giam khoan muc - Chenh lech danh gia lai tai san Giam khoan muc - Quy du phong tai chinh Giam khoan muc - Quy dau tu phat trien Giam khoan muc - Ldi nhuan chua phan phoi Tang khoan muc - Ldi the thudng mai Giam khoan muc - Dau tu vao cong ty con. c) Xac dinh ldi fch cua co dong thieu so trong gia tri tai san thuan cua cong ty con hdp nhat de ghi nhan tren Bang CDKT hdp nhat. Ldi fch cua co dong thieu so' trong tai san thuan cua cong ty con bi hdp nhat tai ngay mua dUdc xac dinh la mot phan cua gia tri tai san thuan tfnh theo gia tri hdp ly cua cong ty con dUdc xac dinh tUdng ling cho cac phan ldi fch khong phai do cong ty me sd hiiu do ket qua hdp nhat kinh doanh m ang lai. But toan dieu chinh nhu sau: Giam khoan muc - Vo'n dau tu cua chu sd hiiu Giam khoan muc - Chenh lech danh gia lai tai san Giam khoan muc - Quy du phong tai chinh Giam khoan muc - Quy dau tu phat trien Giam khoan muc - Ldi nhuan chua phan pho'i Tang khoan muc - Ldi fch cua co dong thieu so. Cac but toan tren chi phuc vu cho muc dich lap BCTC hdp nh at ma khong phan anh tren so ke toan va BCTC rieng cua cong ty me va BCTC cua cong ty con. 2.2. De phuc vu cho muc dich lap BCTC hdp nhat, Ben mua phai theo d5i, thu thap va lUu giii day du cac thong tin, tai lieu ve su bien dong tinh hinh tai chfnh va tinh hinh kinh doanh cua cong ty con tif thdi diem hdp nha't kinh doanh (ngay mua) den ngay lap BCTC hdp nha't. 121
 19. 2.3. Khi lap BCTC hdp nhat, cac but toan dieu chinh ben mua xac dinh tai ngay mua phai dieu chinh cho phu hdp vdi sU bien dong tinh hinh tai chinh va tinh hinh kinh doanh cua cong ty me va cong ty con tti ngay hdp nhat kinh doanh den ngay lap BCTC hdp nhat theo quy dinh cua Chuan mUc ke toan so' 25 “Bao cao tai chinh hdp nhat va ke toan khoan dlu tu vao cong ty con” va Thong tU hudng dan thuc hien Chuan muc ke toan so’ 25. 2.4. Ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty con phai dUdc dua vao BCTC hdp nhat ke tu: ngay mua. V i d u 3: M u a to a n bo co p h ie u , k h o n g p h a t s in h la i the th iia n g m ai Ngay 01/01/Xl Cong ty P mua toan bo co phieu dang luu hanh cua Cong ty S vdi gia 300.000.000 d tra b&ng tien. Vao ngay mua, gia tri hdp ly cua tai san va nd phai tra cua Cong ty S bang vdi gia tri ghi so cua chung. So’ lieu cua Bang Can do'i ke toan cua Cong ty P va Cong ty S tai ngay 31/12/XO nhu sau: Dcfn vi tinh: dong Bang COKT Bang COKT Khoan muc Cong ty P Cong ty S TAI SAN - Tien 350.000.000 50.000.000 - Phai thu cua khach hang 75.000.000 50.000.000 - Hang ton kho 100.000.000 60.000.000 - TSCD vo hinh (Quyen sir dung dat) 175.000.000 40.000.000 - TSCD hull hinh 800.000.000 600.000.000 (Nha ciTa, may moc thiet bi) - Gia tri hao mon luy ke (400.000.000) (300.000.000) Tong Tai san 1.100.000.000 500.000.000 NO PHAI TRA 300.000.000 200.000.000 - Phai tra ngi/di ban 100.000.000 100.000.000 - Vay dai han 200.000.000 100.000.000 VON CHU Sd HUTU 800.000.000 300.000.000 - Von dau tu” cua chu sd hull 500.000.000 200.000.000 (menh gia 10.000 d/CP) - Ldi nhuan chi/a phan phoi 300.000.000 100.000 000 Tong Nguon von 1.100.000.000 500.000.000 122
 20. * Khi cong ty P mua toan bo co phieu cua Cong ty S vao ngay 01/01/Xl va trd thanh cong ty me, ghi (tren so ke toan rieng cua cong ty P): Nd TK 221 - Dau tu vao cong ty con 300.000.000 (chi tiet Cong ty S) Co TK 111, 112 300.000.000 Sau khi mua Cong ty S, Bang Can doi ke toan rieng cua Cong ty P va Bang Can doi ke toan cua Cong ty S nhu sau: Dcfn vi tinh: dong Bang CDKT Cong ty P Bang CDKT Khoan muc (sau khi mua CP Cong ty S) Cong ty S TAI SAN - Tien 50.000.000 50.000.000 - Phai thu cua khach hang 75.000.000 50.000.000 - Hang ton kho 100.000.000 60.000.000 - TSCD vo hinh (Quyen sir dung dat) 175.000.000 40.000.000 - TSCD hull hinh 800.000.000 600.000.000 (Nha cifa, may moc thiet bj) - Gia tri hao mon luy ke (400.000.000) (300.000.000) - Dau tii vao cong ty con 300.000.000 Tong Tai san 1.100.000.000 500.000.000 NO PHAI TRA 300.000.000 200.000.000 - Phai tra ngirdi ban 100.000.000 100.000.000 - Vay dai han 200.000.000 100.000.000 VON CHU Sd HUTU 800.000.000 300.000.000 - Von dau tu1cua chu sd huru 500.000.000 200.000.000 (menh gia 10.000 d/CP) - Loi nhuan chua phan phoi 300.000.000 100.000.000 Tong Nguon von 1.100.000.000 500.000.000 * De phuc vu cho viec lap bao cao tai chmh hdp nhat, tai ngay mua (01/01/Xl) Cong ty P lap but toan dieu chinh (tren so ke toan hdp nhat) loai tru; gia tri ghi so khoan Dau tu vao cong ty con cua cong ty me vdi phan vo’n cua cong ty me trong von chu sd hiiu cua cong ty con tai ngay mua, nhu sau: 123
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2