intTypePromotion=3

Hướng dẫn lập trình bộ Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:221

0
539
lượt xem
268
download

Hướng dẫn lập trình bộ Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn lập trình bộ Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ trình bày các bước cài đặt bộ Biến tần, cài đặt của nhà sản xuất, các chức năng ứng dụng, hướng dẫn cài đặt sơ bộ, màn hình hiển thị, cấu trúc các bảng tham số, lỗi - nguyên nhân và cách khắc phục, bảng cài đặt cho người sử dụng và phần cuối là phần phụ lục các chức năng và phụ lục mã các tham số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn lập trình bộ Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

 1. Altivar 71 Boä bieán taàn ñieàu khieån toác ñoä cho ñoäng cô khoâng ñoàng boä Höôùng daãn laäp trình Trang 1
 2. Trang 2
 3. Muïc luïc Trang Caùc löu yù -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Caùc böôùc caøi ñaët boä bieán taàn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Caøi ñaët cuûa nhaø saûn xuaát -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Caùc chöùc naêng öùng duïng -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Höôùng daãn caøi ñaët sô boä --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Maøn hình hieån thò ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Moâ taû caùc phím chöùc naêng------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 Moâ taû maøn hình hieån thò -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Khôûi ñoäng laàn ñaàu- [5.LANGUAGE] menu --------------------------------------------------------------------------------------- 16 Khôûi ñoäng nhöõng laàn sau ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Laäp trình: thí duï truy caäp caùc thoâng soá --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Truy caäp nhanh ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 Maøn hình hieån thò tích hôïp saün ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Maøn hình hieån thò vaø caùc phím chöùc naêng ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 Truy caäp caùc menu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 Truy caäp caùc thoâng soá trong caùc menu --------------------------------------------------------------------------------------------- 24 [2.LEVEL ACCESS] (LAC-) Möùc ñoä truy caäp ------------------------------------------------------------------------------------------ 25 Caáu truùc caùc baûng tham soá ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 [1.1-SIMPLY START] (SIM-) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 [1.2-MONITORING] (SUP-) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 [1.3-SETTINGS] (SEt-) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 [1.4-MOTOR CONTROL] (drC-)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 [1.5-INPUT/OUTPUT CFG] (I-O-)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 [1.6-COMMAND] (CtL-) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 [1.7-APLICATION FUNCT.] (Fun-) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 99 [1.8-FAULT MANAGEMENT] (FLt-)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 171 [1.9-COMMUNICATION] (COM-) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 [1.11-IDENTIFICATION] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 187 [1.12-FACTORY SETTINGS] (Fst-) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 188 [1.13-USER MENU]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 [1.14-PROG. CARD] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 191 [3. OPEN / SAVE AS]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192 [4. PASSWORD] (COd-)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194 [6. DISPLAY CONFIG.] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 196 [7. MONITORING CONFIG.] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 [MULTIPOINT SCREEN]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 205 Baûo trì------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 206 Loãi-nguyeân nhaân-caùch khaéc phuïc---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207 Baûng caøi ñaët cho ngöôøi söû duïng ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 210 Phuï luïc caùc chöùc naêng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211 Phuï luïc maõ caùc tham soá --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212 Trang 3
 4. Caùc Löu YÙ Khi caáp ñieän cho boä bieán taàn (BBT), caùc linh kieän vaø thòeát bò ñieàu khieån ñeàu coù ñieän. Neáu chaïm tay vaøo seõ gaây nguy hieåm cho ngöôøi vì vaäy caùc taám che phaûi ñöôïc ñaäy kín. Noùi chung, nguoàn cung caáp cho BBT phaûi ñöôïc caùch ly tröôùc khi thöïc hieän baát kyø thao taùc laép ñaët naøo treân BBT. Sau khi BBT ñaõ ñöôïc ngaét ñieän phaûi ñôïi khoaûng 15 phuùt cho ñeán khi ñeøn chæ thò taét haún. Ñaây laø thôøi gian ñeå xaõ tuï ñieän trong BBT Neân ñeå moâ-tô döøng haún trong quaù trình thao taùc ñeå traùnh tröôøng hôïp BBT baát ngôø khôûi ñoäng laïi moâ-tô khi möùc tham chieáu toác ñoä vaãn coøn luùc caáp ñieän laïi cho BBT. Ñeå traùnh tröôøng hôïp khôûi ñoäng laïi ñoät ngoät neân söû duïng chöùc naêng khoùa ñieän töû cuûa ATV 71 laø “Power removal” vaø söû duïng ñuùng sô ñoà keát noái theo muïc 3 cuûa tieâu chuaån EN954-1 vaø caáp ñoä 2 theo tieâu chuaån IEC/EN61508. Khi BBT ñöôïc laép ñaët theo ñuùng tieâu chuaån an toaøn, neáu coù xaûy ra söï coá loãi seõ shut down BBT vaø moâ-tô, ngay caû moâ-tô cuõng coù khaû naêng töï döøng baèng heä thoáng haõm cô khí. Khi ñieän aùp nguoàn cung caáp khoâng oån ñònh, maát pha, cuõng coù theå laøm shut down BBT. Tröø khi tính naêng khoùa ñieän töû “Power removal” cuûa BBT ñöôïc kích hoaït, neáu coù hieän töôïng shut down BBT töùc laø coù toàn taïi caùc yeáu toá gaây nguy hieåm cho quaù trình khôûi ñoäng. Caùc yeáu toá naøy caàn ñöôïc kieåm tra vaø thaùo gôõ theo ñuùng tieâu chuaån an toaøn tröôùc khi thöïc hieän khôûi ñoäng laïi BBT. Khi laép ñaët BBT, ngöôøi söû duïng phaûi thöïc hieän caøi ñaët theo ñuùng tieâu chuaån IEC, laép ñaët boä loïc nhieãu ñieän töø EMC, kieåm tra möùc ñoä nhieãu ñieän töø naèm trong giôùi haïn cho pheùp theo tieâu chuaån chaâu AÂu. BBT Altivar 71 caàn phaûi ñöôïc xem nhö moät linh kieän chöù khoâng phaûi laø heä thoáng maùy laøm vieäc ñoäc laäp. Noù ñöôïc laép vaøo heä thoáng ñeå thöïc hieän moät chöùc naêng trong heä thoáng maùy. Vì vaäy ngöôøi laép ñaët phaûi coù traùch nhieäm kieåm tra ñeå heä thoáng maùy hoaït ñoäng theo ñuùng yeâu caàu. Khoâng ñöôïc pheùp söû duïng BBT nhö moät thòeát bò baûo veä an toaøn cho caùc heä thoáng maùy coù khaû naêng gaây ra hö hoûng, gaây nguy hieåm cho ngöôøi vaän haønh (nhö caùc heä thoáng naâng haï). Trong caùc öùng duïng ñoù, caùc yeáu toá gaây vöôït toác vaø caùc thoâng soá cuûa caû heä thoáng phaûi ñöôïc kieåm tra caån thaän ñeå ñaûm baûo töøng thòeát bò trong heä thoáng ñeàu coù theå vaän haønh toát vaø ñoäc laäp vôùi boä bieán taàn. Saûn phaåm vaø caùc chi tieát kyõ thuaät ñöôïc trình baøy trong taøi lieäu naøy ñeàu coù theå ñöôïc chænh söûa maø khoâng caàn thoâng baùo chính thöùc. Trang 4
 5. Caùc böôùc caøi ñaët boä bieán taàn LAÉP ÑAËT • 1 Höôùng daãn laép ñaët LAÄP TRÌNH • 2 - Baät ñieän, khoâng coù leänh chaïy • 3 - Choïn ngoân ngöõ neáu coù maøn hình hieån thò • 4 - Ñònh daïng [SIMPLY START] • Tröôùc khi thöïc hieän caøi ñaët, phaûi ñieàn vaøo baûng thoâng soá caøi ñaët (trang 210). • Thöïc hieän auto-tuning ñeå toái öu hoùa vaän haønh. • Neáu baïn queân, haõy quay laïi caøi ñaët maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát (factory settings). Trang 5
 6. Caøi ñaët cuûa nhaø saûn xuaát Altivar71 ñöôïc nhaø saûn xuaát caøi ñaët saün ôû cheá ñoä thoâng duïng nhaát: • Caáu hình maëc ñònh: Start/Stop • Taàn soá moâ-tô (bFr): 50Hz • ÖÙng duïng constant torque vôùi phöông phaùp ñieàu khieån vector töø thoâng sensorless (Ctt=UUC) • Cheá ñoä döøng theo ñaëc tuyeán (Stt=rMP) • Cheá ñoä döøng söï coá khi coù loãi: Free wheel (Döøng töï do khoâng theo ñaëc tuyeán. • Ñaëc tuyeán taêng giaûm toác tuyeán tính (ACC/DEC): 3s • Toác ñoä thaáp (LSP): 0Hz • Toác ñoä cao (HSP): 50Hz • Doøng nhieät cuûa moâ-tô (ItH)=doøng danh ñònh cuûa moâ-tô (döïa treân ñònh möùc cuûa BBT) • Doøng haõm (SdC1)=0.7xdoøng ñònh möùc cuûa BBT, cho 0.5 giaây. • Khoâng töï ñoäng khôûi ñoäng laïi sau khi coù loãi. • Taàn soá ñoùng ngaét 4kHz cho caáp coâng suaát ñeán 18kW, 2.5kHz cho caùc caáp coâng suaát cao hôn. • Caùc ngoõ vaøo logic: -LI1, LI2 (vaän haønh 2 chieàu): ñieàu khieån 2 daây, LI1= chieàu thuaän, LI2= chieàu nghòch. -Li3, LI4, LI5, LI6: khoâng kích hoaït (chöa gaùn) • Caùc ngoõ vaøo analog: -AI1: tham chieáu toác ñoä, 0-10V -AI2: 4-20mA, khoâng kích hoaït (chöa gaùn) • Rôle R1: coâng taéc môû khi coù söï coá loãi (hoaëc BBT döøng) • Rôle R2: khoâng kích hoaït (chöa gaùn) • Ngoõ ra analog AO1: 0-10V, khoâng kích hoaït (chöa gaùn) Neáu caùc thoâng soá caøi ñaët treân ñaõ phuø hôïp vôùi öùng duïng thì BBT coù theå vaän haønh ngay maø khoâng caàn phaûi caøi ñaët gì caû. Caøi ñaët cho caùc card môû roäng: Caùc card môû roäng khoâng ñöôïc caøi ñaët maëc ñònh cho BBT. Trang 6
 7. Caùc chöùc naêng öùng duïng Baûn döôùi ñaây lieät keâ caùc chöùc naêng/öùng duïng coù theå ñöôïc phoái hôïp vôùi nhau ñeå giuùp ngöôøi söû duïng choïn löïa: Caùc chöùc naêng ñöôïc lieät keâ trong baûn coù lieân quan ñeán caùc heä thoáng maùy ñaëc tröng nhö: • Caàn truïc: caùc theä thoáng caåu, naâng haï, di chuyeån, xoaén… • Thang maùy: caùc heä thoáng thang maùy vôùi toác ñoä leân ñeán 1.2m/s • Vaän chuyeån: thang maùy, baøn caùn… • Ñoùng goùi: maùy ñoùng goùi thuøng carton, maùy daùn nhaõn. • Maùy deät: khung deät, cuoán vaø xaû cuoán, maùy giaët coâng nghieäp, maùy keùo khung… • Cheá bieán goã: maùy khoan caét goã, maùy tieän,… • Heä thoáng maùy quaùn tính lôùn: caùc bôm ly taâm, maùy nghieàn, maùy xay… • Caùc maùy ñieàu khieån quaù trình Baûn phoái hôïp lieät keâ döôùi ñaây khoâng coù tính chaát baét buoäc chöa phaûi laø taát caû vì moãi heä thoáng maùy coù ñaëc tính rieâng. Coù moät vaøi chöùc naêng ñöôïc thòeát keá chuyeân duïng cho moät vaøi öùng duïng. Trong tröôøng hôïp naøy öùng duïng ñöôïc chæ roõ trong caùc baûn ôû phaàn laäp trình. Caùc chöùc naêng ñieàu khieån moâ-tô Trang 7
 8. Caùc chöùc naêng öùng duïng Caùc chöùc naêng coù tham chieáu toác ñoä Trang 8
 9. Caùc chöùc naêng öùng duïng Caùc chöùc naêng cho caùc öùng duïng chuyeân bieät Trang 9
 10. Caùc chöùc naêng öùng duïng Caùc chöùc naêng an toaøn vaø quaûn lyù loãi Caùc chöùc naêng truyeàn thoâng Trang 10
 11. Caøi ñaët – Caùc khuyeán caùo cô baûn Baät nguoàn vaø caøi ñaët caáu hình cho BBT Tröôùc khi baät nguoàn vaø caøi ñaët caáu hình cho BBT - Kieåm tra ñieän aùp nguoàn cung caáp phaûi phuø hôïp vôùi caáp ñieän aùp cuûa BBT (Xem trang 3&4 trong phaàn höôùng daãn laép ñaët ATV71) BBT coù theå bò hö hoûng neáu ñöôïc laép vaøo nguoàn ñieän aùp khoâng phuø hôïp. - Kieåm tra caùc ngoõ vaøo logic phaûi ôû vò trí “Off” ñeå traùnh tröôøng hôïp BBT khôûi ñoäng ñoät ngoät. Neáu khoâng, ngoõ vaøo logic ñöôïc gaùn leänh chaïy coù theå seõ khôûi ñoäng moâ-tô ñoät ngoät do caáu hình caøi saün trong BBT. Caáp nguoàn cho BBT thoâng qua coâng taéc tô - Söû duïng caùc ngoõ vaøo LI1 ñeán LI6 ñeå ñieàu khieån BBT. Traùnh ñoùng caét coâng taéc tô lieân tuïc (seõ laøm giaûm tuoåi thoï cuûa tuï ñieän loïc) - Khoâng neân thöïc hieän caùc leänh naøy vôùi chu kyø < 60s, neáu khoâng coù theå gaây hö hoûng ñieän trôû taûi. Söû duïng caùc thoâng soá caøi ñaët vaø môû roäng chöùc naêng • Maøn hình hieån thò vaø caùc nuùt nhaán coù theå duøng ñeå môû roäng caùc chöùc naêng seõ ñöôïc trình baøy trong caùc trang sau. • Trôû laïi maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát baèng caùch thöïc hieän leänh [1.12 FACTORY SETTINGS] trong menu (FCS-), xem trang XX • Coù ba daïng thoâng soá sau nay: - Hieån thò: caùc giaù trò ñöôïc hieån thò bôûi BBT - Caøi ñaët: caùc thoâng soá naøy coù theå ñöôïc thay ñoåi trong suoát quaù trình vaän haønh hoaëc döøng haún cuûa BBT. - Caáu hình: chæ coù theå hieäu chænh khi BBT döøng haún vaø khoâng coù leänh haõm hieän höõu. Coù theå ñöôïc hieån thò trong suoát quaù trình vaän haønh. - Neáu coù theå, chæ neân thay ñoåi caùc thoâng soá khi BBT döøng haún. - Neáu muoán thay ñoåi caùc thoâng soá cuûa BBT trong quaù trình ñang chaïy, caàn phaûi ñaûm baûo raèng khoâng gaây nguy hieåm cho ngöôøi vaø heä thoáng maùy moùc. Khôûi ñoäng BBT • Trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây chæ ñöôïc caáp ñieän cho BBT sau khi ñaõ thöïc hieän caøi ñaët caùc leänh “forward”, “reverse” vaø “DC injection stop”: - Caáu hình maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát. - Khi ñang coù nguoàn, reset loãi baèng tay hay sau khi thöïc hieän leänh döøng Neáu khoâng thöïc hieän caøi ñaët laïi caùc thoâng soá naøy BBT seõ hieån thò "nSt" nhöng seõ khoâng khôûi ñoäng ñöôïc. • Caùc thoâng soá naøy seõ töï ñoäng coù taùc duïng maø khoâng caàn phaûi caøi ñaët laïi neáu chöùc naêng töï ñoäng khôûi ñoäng laïi ñöôïc kích hoaït ([Automatic restart] (Atr) thoâng soá trong menu [1.8-FAULT MANAGEMENT] (FLt-) xem trang 173), Kieåm tra treân moâ-tô coâng suaát nhoû hay khoâng coù moâ-tô • Maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát, chöùc naêng phaùt hieän maát pha ñaàu ra (OPL = YES), xem trang xx. Ñeå kieåm tra BBT trong tröôøng hôïp phaûi keát noái vôùi moâ-tô khoâng cuøng caáp coâng suaát vôùi BBT (ñaëc bieät trong tröôøng hôïp BBT coù coâng suaât lôùn), caàn phaûi voâ hieäu hoùa chöùc naêng naøy baèng caùch caøi ñaët (OPL = NO). • Caøi ñaët [Motor control type] (Ctt) = [V/F 2pts] (UF2) or [V/f 5pts] (UF5) ([1.4-MOTOR CONTROL] (drC-), trang 56). • Caàn löu yù laø BBT seõ khoâng thöïc hieän chöùc naêng baûo veä nhieät cho moâ-tô trong tröôøng hôïp doøng ñieän danh ñònh cuûa moâ-tô nhoû hôn 0.2 laàn doøng ñieän ñònh möùc cuûa BBT Söû duïng caùc moâ-tô song song • Caøi ñaët [Motor control type] (Ctt) = [V/F 2pts] (UF2) or [V/f 5pts] (UF5) ([1.4-MOTOR CONTROL] (drC-) xem trang 56). • Caàn löu yù laø BBT seõ khoâng thöïc hieän chöùc naêng baûo veä nhieät treân töøng moâ-tô trong tröôøng hôïp söû duïng nhieàu moâ-tô song song keát noái vôùi BBT. Trang 11
 12. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Maøn hình laø phaàn boå sung cho caùc BBT coù coâng suaát nhöng laø moät phaàn khoâng theå thòeáu ñoái vôùi caùc BBT coù coâng suaát lôùn (xem catalog). Maøn hình coù theå ñöôïc keát noái hoaëc caùch ly vôùi BBT töø xa (ví duï treân cöûa tuû ñieän) baèng caùch söû duïng caùp vaø caùc phuï kieän ñi keøm (xem catalog). Moâ taû maøn hình hieån thò 1. Maøn hình hieån thò 2. Caùc phím chöùc naêng F1, F2, F3, F4, xem trang 13. 3. Nuùt nhaán DÖØNG/RESET 4. Nuùt nhaán CHAÏY 5. Nuùt nhaán ñaûo chieàu quay moâ-tô 7. Nuùt nhaán ESC: duøng ñeå xoùa giaù trò, tham soá vaø trôû veà menu tröôùc ñoù Löu yù: Caùc nuùt nhaán 3, 4 vaø 6 coù theå duøng ñeå ñieàu khieån BBT tröïc tieáp. Trang 12
 13. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Moâ taû maøn hình hieån thò 1. Caùc doøng hieån thò, thoâng tin caøi ñaët. ÔÛ cheá ñoä maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát, caùc thoâng soá naøy theå hieän: • Traïng thaùi cuûa BBT (xem trang 14) • Keânh ñieàu khieån hieän haønh: - Term: Töø khoái Terminal - LCC: Töø caùc phím treân maøn hình hieån thò - MDB: töø maïng Modbus - CAN: töø maïng CANopen - NET: Töø card giao tieáp - APP: töø card laäp trình saün • Taàn soá tham chieáu • Doøng ñieän qua moâ-tô 2. Doøng Menu: chæ thò teân cuûa menu hieän haønh 3. Hieån thò Menus, sub-menus, parameters, values, bar charts,..v.v. giôùi haïn 5 doøng. Neáu duøng phím ñeå choïn doøng hay thoâng soá naøo thì maøn hình seõ hieån thò chi tieát menu, thoâng soá ñoù. 4. Hieån thò caùc chöùc naêng ñöôïc gaùn vaøo caùc phím F1 ñeán F4, töông öùng vôùi caùc phím naøy, ví duï nhö treân naøm hình hieän haønh: • Code (F1): Hieån thò maõ cuûa tham soá ñöôïc choïn, nghóa laø phím naøy seõ hieån thò maõ LED 7 ñoaïn. • >> (F3): Cho pheùp cuoán maøn hình sang phaûi, hay ñi ñeán menu chi tieát hôn. •
 14. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Caùc maõ traïng thaùi cuûa BBT: - ACC: Ñang taêng toác - CLI: Ñaït giôùi haïn doøng ñieän - CTL: Döøng ñieàu khieån do maát ngoû vaøo ñieàu khieån - DCB: Thöïc hieän bôm doøng DC haõm. - DEC: Ñang giaûm toác - FLU: Ñang ñoå doøng vaøo moâ-tô - FST: Döøng nhanh - NLP: Maát nguoàn cung caáp (khoâng coù nguoàn treân L1, L2, L3) - NST: Döøng töï do - OBR: Döøng theo ñaëc tuyeán giaûm toác - PRA: Thöïc hieän chöùc naêng khoaù ñieän (BBT bò voâ hieäu hoùa) - RDY: BBT saün saøng ñeå thöïc hieän leänh chaïy - SOC: Ñang thöïc hieän caét ñieàu khieån ñaàu ra - TUN: Ñang thöïc hieän Auto-tuning - USA: Baùo suït aùp nguoàn cung caáp Trang 14
 15. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Ví duï veà cöûa soå caøi ñaët caáu hình: Chæ moät ngoân ngöõ ñöôïc choïn, khi ñoù phaàn ñöôïc choïn seõ hieån thò Thoâng soá ñöôïc choïn seõ hieån thò baèng daáu tick Ví duï cöûa soå caøi ñaët cho moät giaù trò: Trang 15
 16. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Caáp ñieän laàn ñaàu - menu [5. LANGUAGE] Khi BBT ñöôïc caáp ñieän laàn ñaàu, BBT seõ töï ñoäng khuyeán caùo vaøo menu [1. DRIVE MENU]. Caùc thoâng soá trong menu khôûi ñoäng nhanh [1.1 SIMPLY START] phaûi ñöôïc caøi ñaët vaø thöïc hieän auto-tune tröôùc khi khôûi ñoäng BBT. Hieån thò trong voøng 3 giaây ngay sau khi caáp ñieän. 3 giaây sau 3 giaây sau khi khôûi ñoäng, BBT seõ töï ñoäng chuyeån sang menu [5. LANGUAGE] Choïn ngoân ngöõ vaø nhaán phím ENT Nhaán phím ESC Chuyeån ñeán menu [2. LEVEL ACCESS] (xem trang 25) Choïn caáp ñieàu khieån vaø nhaán phím ENT. Nhaán phím ESC Chuyeån ñeán menu [1. DRIVE MENU] (xem trang 21) Nhaán phím ESC Nhaán phím ESC trôû veà [1. MAIN MENU] Trang 16
 17. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Nhöõng laàn caáp ñieän sau: 3 giaây sau 3 giaây sau, töï ñoäng chuyeån sang menu [1. DRIVE MENU] 10 giaây sau Neáu vaãn khoâng coù taùc ñoäng töø caùc ngoõ vaøo logic, BBT seõ töï ñoäng chuyeån sang mode “Display” 10 giaây sau ñoù (Phaàn hieån thò seõ töï ñoäng thay ñoåi tuøy theo caáu hình ñaõ ñöôïc caøi ñaët) ENT hoaëc ESC Coù theå quay veà [MAIN MENU] baèng caùch nhaán ESC hoaëc ENT Trang 17
 18. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Laäp trình: Ví duï truy caäp vaøo aâ1 Truy caäp vaøo thoâng soá thôøi gian taêng toác Löu yù: • Choïn moät thoâng soá: - Quay nuùm chænh ñeå cuoán maøn hình theo chieàu thaúng ñöùng. • Hieäu chænh thoâng soá: - Duøng phím > ñeå di chuyeån theo höôùng ngang vaø choïn soá ñeå hieäu chænh. - Quay nuùm chænh ñeå hieäu chænh giaù trò cuûa thoâng soá. • Ñeå boû phaàn hieäu chænh: - Nhaán phím ESC. • Ñeå löu phaàn hieäu chænh: - Nhaán phím tuyø theo ngöõ caûnh (ENT). Trang 18
 19. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Truy caäp nhanh “Quick”: Chöùc naêng “Quick” hieån thò phí treân phím F4, coù theå duøng phím naøy ñeå truy caäp thoâng soá nhanh vaøo baát kyø cöûa soå naøo. Ví duï: Nhaán phím F4 ñeå truy caäp vaøo cöûa soå Quick Coù 4 söï choïn löïa • [HOME]: trôû veà [MAIN MENU]. ENT • [DIRECT ACCESS TO]: Khi môû cöûa soå naøy trong cöûa soå seõ coù soá "1.1": nghóa laø menu con thöù nhaát cuûa menu 1. Duøng phím chöùc naêng > ñeå choïn ñuùng soá caàn hieäu chænh ñeå taêng hoaëc giaûm soá ñoù: trong ví duï Xem trang xx naøy laø soá 1.3 • [10 LAST MODIFICATIONS]: Môû cöûa soå naøy ñeå truy caäp vaøo 10 thoâng soá vöøa hieäu chænh sau cuøng. Trang 19
 20. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp [MAIN MENU] - Menu chính Caùc thö muïc trong [MAIN MENU] menu [1. DRIVE MENU] Xem phaàn treân [2. LEVEL ACCESS] Giôùi haïn möùc ñoä truy caäp (Möùc ñoä phöùc taïp) [3. OPEN/SAVE AS] Löu vaø môû caùc file caøi ñaët caáu hình BBT [4. PASSWORD] Caøi ñaët Password ñeå baûo veä caáu hình ñaõ caøi ñaët vaøo BBT [5. LANGUAGE] Choïn ngoân ngöõ giao tieáp vôùi BBT [6. DISPLAY CONFIG.] • Tuøy bieán caùc thoâng soá • Taïo ra caùc menu tieän ích cho ngöôøi duøng • Tuøy bieán caùc daïng hieån thò, caùc menu vaø caùc thoâng soá baûo veä [7. MONITORING CONFIG.] Tuøy bieán caùc thoâng tin ñöôïc hieån thò treân maøn hình hieån thò vaø giao tieáp Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản