intTypePromotion=1

Hướng dẫn mã hóa hình ảnh phần 9

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
8
download

Hướng dẫn mã hóa hình ảnh phần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần tử đầu tiên và quan trọng nhất làm biến đ ổi ảnh vào một không gian (miền) thích hợp nhất cho việc lượng tử hoá và gán từ mã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn mã hóa hình ảnh phần 9

  1. biÕ ® î c vÞtrÝc¸ c bÊ liªn tôc nh© t¹ o. Kh¸ c ví i ph­ ¬ng ph¸ p phñ bê ph­ ¬ ng ph¸ p läc t­ t n kh«ng lµm t¨ ng sè bit ® î c m· ho¸ . Ng­ êi ta ® nghiªn cøu thÊ r»ng ë mét tû lÖbit nµo ­ · y ® y th×ph­ ¬ng ph¸ p cã hiÖ qu¶ chèng hiÖ øng khèi tèt h¬n ph­ ¬ng ph¸ p phñ bê dï ng Ê u u DCT. H× 4.50 cho mét vÝdô vÒviÖ dï ng ph­ ¬ng ph¸ p läc ® gi¶m hiÖ øng khèi. nh c Ó u H× 4.50a lµ ¶nh cã hiÖ øng khèi râ nÐ cßn h× 4.50b lµ ¶nh ® ® î c xö lý b»ng nh u t, nh ·­ c¸ ch xö dông bé läc th«ng thÊ FIR 3 x 3 ® m, vµ t¸ c dông läc chØ c ® p iÓ t¸ éng vµo nh÷ng H × 4.50 nh 4.4. Sù m· ho¸ biÕ ®æ lai ghÐ ni p 239
  2. ˆ T' f k1 ,n2 ˆ n ,n ˆ ˆ T f k 1 ,n2 T' f k 1 ,n2 f12 H × 4.51 nh 4.5. M · ho¸ thÝ nghi vµ l­ î ng tö ho¸ vect¬. ch 240
  3. 241
  4. ˆ f n1 , n 2 ˆ f n1 , n 2 ˆ n ,n f12 H × 3.52 nh 242
  5. H× 4.53 nh 243
  6. H × 3.54 nh 244
  7. 6.1 M · ho¸ ¶nh liªn mµnh 245
  8. ˆ T ' f k1 , n2 , n3 T f k1 , n2 , n3 ˆ n ,n ,n ˆ ˆ T f k 1 ,n2 ,n3 T' f k 1 ,n2 ,n3 f123 H × 4.55 nh ˆ T f' k1 , k 2 , n3 246
  9. ˆ f n1 , n2 , n3 1 ˆ ˆ f n1 , n2 , n3 1 f n1 , n2 , n3 1 e n1 , n2 , n3 ˆ f n1 , n2 , n3 1 247
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản