intTypePromotion=1

Hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Phần 3 - Mẫu giáo nhỡ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
170
lượt xem
31
download

Hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Phần 3 - Mẫu giáo nhỡ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Phần 3 - Mẫu giáo nhỡ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Phần 3 - Mẫu giáo nhỡ

 1. PH N BA HƯ NG D N TH C HI N N I DUNG GIÁO D C Chương I GIÁO D C PHÁT TRI N TH CH T GIÁO D C DINH DƯ NG S C KH E I- HƯ NG D N CHUNG 1. hư ng d n th c hi n n i dung a) Nh n bi t, làm quen v i 4 nhóm th c ph m và cách ch bi n * Cho tr làm quen v i 4 nhó th c ph m: - Nh n bi t, g i tên th c ph m và các nhóm th c ph m: th c ph m giàu ch t m, ch t béo, ch t b t ư ng; nhóm giàu vitamin và mu i khoáng. - Nh n bi t, phân lo i các th c ph m có ngu n g c khác nhau.
 2. + Thưc ph m có ngu n g c ng v t: Th t các lo i (th t gà, th t l n, th t bò…), cá các lo i (cá ng , cá bi n, cá chép, cá trôi, cá tr m…), tôm, cua, trai, c, h n, m …tr ng gia c m, s a và các ch ph m. + Th c ph m có ngu n g c th c v t: u các lo i ( u tương, u xanh, u en, u …), l c, v ng, d u ăn, rau, c , qu các lo i… - Các th c ph m khác nhau v màu s c, kích thư c, hình d ng, mùi v . * Th c ph m ư c ch bi n và ư c ăn theo nhi u d ng khác nhau: - Thưc ph m có nhi u cách ăn khác nhau : Ăn s ng, ăn chín, mu i dưa, óng h p… - M i th c ph m có nhi u d ng ch bi n khác nhau: lu c, xào, kho, làm bánh, làm nem, hay n u ph … - Tr bi t nhi u cách ăn khác nhau c a th c ph m. Ví d : Cách ăn qu u :b v , b h t. + Khi qu u còn xanh: có th làm n m(ăn s ng), n u canh, xào (ăn nhín). + Khi qu u chín vàng: có th c t mi ng ăn, làm nư c sinh t , ư p ư ng. b) Ích l i c a ăn u ng i v i s c kh e: ăn u ng y , h p lý, s ch s giúp con ngư i kh e m nh * L i ích c a thưc ph m i v i s c kh e c a con ngư i
 3. - Con ngư i c n ăn, u ng y , h p lý và s ch s s ng, phát tri n, làm vi c, h pc t p và vui chơi. - Ăn, u ng nhi u lo i th c ph m khác nhau giúp cơ th mau l n, ít m au, da d h ng hào, m t sáng, nhanh nh n, thông minh, h c gi i. - D y tr bi t nh ng th c ph m có nhi u năng lư ng giúp bé vui chơi, ch y, nh y (s a, cơm, ngô, khoai, s n, th t, cá, tr ng, d u m , l c, v ng); th c ph m giúp sáng m t, da p (các lo i rau, c , qu , nh t là rau xanh, , c qu màu vàng, ); th c ph m giúp bé nhanh l n, thông minh( g o, mì, ngô, th t, cá, tr ng, d u, m , l c, v ng, rau, c , qu )…T ó tr s n sàng và có thái ch ng ăn u ng nh ng th c ăn mà cô giáo mà cô giáo và cha m ch bi n. Tr hi u ư c n u ăn ít, ăn không các lo i th c ăn, ăn th c ăn không s ch s , tr s b suy dinh dư ng, m au b nh t t. Do v y, t t c m i ngư i u ph i ăn nhi u lo i th c ăn khác nhau, ăn s ch, y s lư ng và các nhóm th c ph m. Tr cũng c n bi t không nên ăn v t, ăn quá nhi u d b béo phì. * D y tr bi t cách ch n th c ăn và b o qu n th c ăn m t cách ơn gi n: Ch n th c ph m s ch, tươi, ngon, không nên ăn rau qu d p nát, th c ăn ôi thiu. Th c ăn không ăn h t ph i ư c c t y c n th n, không ru i u, ki n bâu. * D y tr bi t các b a ăn trong ngày: - D y tr bi t các b a ăn trong ngày, th c ăn trong các b a ăn ó là gì, các b a ăn trong ngày khác nhau như th nào (s lư ng, d ng ch bi n), các b a ăn trong các ngày l , T t.
 4. Ví d : h ng ngày tr ăn 3 – 5 b a, trư ng tr ăn m t b a chính và m t b a ph , b a chính ăn 2 bát, b a ph tr ăn 1 bát, th c ăn trong m i b a chính và b a ph là th c ăn gì. - D y tr bi t m i b a c n ăn các lo i th c ăn khác nhau, c n ăn h t su t trong các b a ăn h ng ngày. - D y tr bi t ăn u ng s ch s : ăn th c ăn ã n u chín, u ng nư c ã ư c un sôi, ăn ch m, nhai k , không rơi vãi. - Hư ng d n tr th các th c ăn m i và ăn các lo i th c ăn khác nhau, hình thành thái vui lòng ch p nh n và có h ng thú trong ăn u ng, không kén ch n th c ăn. c) T p làm m t s công vi c ơn gi n t ph c v , bư c u bi t b o v và chăm sóc các b ph n cơ th và giác quan * D y tr cách s d ng m t s dùng trong ăn u ng, hình thành tr k năng d d ng ng dùng ăn u ng úng cách: - D y tr cách s d ng ca, c c, bát, thìa, bình rót nư c… - D y tr cách chia th c ăn, rót, ong, m dùng ăn u ng, th c ăn trong ph m vi 10 Ví d : Trên ĩa có m y cái bánh/k o?... - D y tr quy trình và t p ch bi n m t s món ăn ơn gi n như pha nư c cam, nư c chanh, pha s a, pha b t u, giúp m nh t rau, giúp cô tham gia chu n b phòng ăn, b a ăn. Hình thành tr thói quen t ph c v , tính
 5. c ng tác, chia s v i b n bè, trên cơ s ó, tr thích thú v i nh ng th c ăn do mình t ch bi n, góp ph n giáo d c hình thành các k năng s ng. - Luy n cho tr m t s n n p, thói quen v sinh, hành vi văn minh trong ăn u ng như bi t r a hoa qu trư c khi ăn, cùng b n và giúp b n chu n b bàn ti c nhân ngày sinh nh t, l t t, bi t chào m i và không ùa ngh ch trong khi ăn… • D y tr làm quen v i cách b o v và chăm sóc các b ph n cơ th , giác quqn, luy n n n p, thói quen t t trong gi gìn v sinh cá nhân, v sinh m i trư ng: - D y tr bi t l i ích vi c gi gìn s c kh e, l i ích c a v sinh cá nhân, ăn u ng ch t. - D y tr t p r a tay b ng xà phòng, ánh răng, lau m t,… - D y tr t p r a chơi - D y tr bi t cách gi gìn v sinh môi trư ng - D y tr nh n bi t các lo i trang ph c, m c trang ph c phù h p v i th i ti t, bư c u t m c qu n áo - D y tr nh n bi t m t s d u hi u ơn gi n khi m. d) Nh n bi t nh ng nơi không an toàn, hành ng nguy hi m và cách phòng tránh - Tr nh n bi t nh ng nơi, v t d ng nguy hi m c n tránh xa: b p l a, nư c sôi, c m i n, dao kéo, gi ng, ao, h , b nư c, h vôi; không ư c
 6. n g n n i canh, cơm còn nóng…; không ư c chơi nh ng v t d ng s c, nh n; không ư c ng m h t, h t; không trêu chó, mèo. - Tr bi t r ng không ư c t mình n trư ng khi không ư c phép c a cha m ; trên ư ng n trư ng không ư c i sát h , ao, vũng nư c l n; không ư c i cùng v i ngư i l khi cô giáo chưa cho phép. - Tr bi t phát hi n ra nh ng chi c gh b gãy, thìa bát quá cũ, không an toàn và báo cho ngư i l n. - Không t u ng thu c khi chưa ư c phép c a ngư i l n. 2. Hư ng d n th c hi n cá ho t ng giáo d c dinh dư ng và s c kh e a) Hình th c giáo d c dinh dư ng và s c kh e * L ng ghép giáo d c dinh dư ng và s c kh e vào ho t ng h c t p m t cách tr c quan, c th , d nh , d hi u…làm phong phú cho n i dung, phương pháp h c t p. Ví d : Khi hư ing d n tr ho t ng khám phá khoa h c “ M t s dùng trong gia ình”, c n m b o yêu c u: Tr g i úng tên, bi t công d ng c a dùng, phân lo i dùng trong gia ình. Ti p theo giáo viên có th hư ng d n tr cách s d ng m t vài dùng trong ăn u ng phù h p v i n i dung c a ho t ng khám phá khoa h c như tìm hi u ch c năng và cách s d ng thìa, c c, chén, bát, bìng ng nư c. Sau ó cho tr th c hành s d ng thìa, c c,chén, bát, bìng ng nư c thông qua m t s ho t ng “Bé t p làm n i tr ” như: rót nư c t bình ra c c, ong nư c, xúc, chia b t (g o, mu i,
 7. ư ng), nh t rau cho vào ch u, r , t p pha nư c ư ng, nư c chanh, n m, th th c ăn mà tr ã ch bi n. Khi hư ng d n tr ho t ng khám phá khoa h c: “ M t s lo i qu ”, “M t s lo i rau”; “M t s con v t nuôi trong gia ình”, cô giáo nên khai thác, m r ng ki t th c và th c hành dinh dư ng cho tr như l i ích c a con v t, rau, qu i v i s c kh e con ngư i; m b o v sinh th c ph m, trư c khi ăn c n làm gì?; cách ch n rau qu (tươi, không d p nát, không b th i,…); cách ch bi n ơn gi n (nh t rau mu ng, tu t rau ngót, g t v , r a qu …), cách ăn m t s lo i hoa qu : g t v , b h t (cam, bư i, quýt) hay bóc v ăn ru t(chu i), b v , ăn cùi, u ng nư c(qu d a)… • Giáo d c dinh dư ng và s c kh e qua ho t ng vui chơi: Trò chơi lô tô, truy n k , thơ ca, ng dao, óng k ch, t p tô, v , xé, dán… • Th c hi n giáo d c dinh dư ng và s c kh o thông qua các ho t ng theo th i i m trong ngày, m i lúc, m i nơi: Tùy theo hòan c nh có th thưc hi n l ng ghép giáo d c dinh dư ng và s c kh e. - Th i i m ón tr tr : Khi tr n l p, cô nh c nh tr gu c, dép ngay ng n, úng nơi quy nh, trò chuy n v i tr tr bi t i h c c b ăn m c phù h p v i th i ti t, không ư c t mình n trư ng khi không ư c phép c a cha m ; trên ư ng i n trư ng h c, không ư c i sát h , ao, vũng nư c l n; không ư c v cùng ngư i l khi cô giáo chưa cho phép. - Trong gi d o chơi ngoài tr i: Cô cho tr quan sát, phân bi t, so sánh các lo i rau, qu , con v t, cách chăm sóc chúng; hư ng d n cho tr m t s nguyên t c an toàn khi chơi ngoài tr i(chơi nh ng nơi an toàn, không chơi g n h , ao; nh ng chơi ư c phép chơi và không ư c phép
 8. chơi…). Trong quá trình tr chơi ngoài tr i, cô ch cho tr nh ng nơi tr không ư c n g n như: gi ng nư c, vũng nư c…và gi i thích cho tr t i sao không ư c n g n; d n tr n u có b n ch ng may b ngã ph i báo ngay v i cô giáo. Cô thư ng xuyên nh c nh tr không ưa tay b n lên d i m t, không v t rác sân trư ng, không ư c chơi nh ng v t s c nh n; không ng m h t, h t, không ng m v t b n vào m m và r a tay s ch s trư c khi vào l p, sau khi i v sinh. - Trong gi ăn cô gi i thi u cho tr nh ng th c ăn tr ư c ăn, nh c tr nhai k , ăn u ng g n gàng. - Gi ng cô nh c nh tr i v sinh trư c khi ng , t l y g i ng , tuy t i không ư c ra ngoài khi không ư c phép cô giáo. - Cô hư ng d n tr r a tay trư c khi ăn, sau khi i v sinh, khi tay b n. Tr l a tu i này không nh ng có k năng c a vi c r a tay, lau m t, ánh răng, r a chơi mà còn hi u ư c l i ích c a vi c gi gìn v sinh cá nhân, v sinh môi trư ng. Do v y, trong quá trình hư ng d n cho tr làm, cô nên gi i thích cho tr t i sao ph i r a m t, r a tay, gi gìn v sinh qu n áo và l i ích c a nh ng vi c làm ó. - Thư ng xuyên nh c nh tr không v t chơi b a bãi ra sàn nhà, hư ng d n tr thu d n chơi g n gàng, s p x p úng nơi quy nh sau khi chơi. - Theo l ch v sinh, vào nh ng th i i m t ng v sinh chơi, cô hư ng d n tr tham gia cùng cô, bư c u hư ng d n tr lau, r a ò chơi, làm tr c nh t cùng cô.
 9. - Ph i h p v i gia ình giáo d c dinh dư ng, v sinh và s c kh e cho tr t i gia ình, hình thành thói quen t t v v sinh cá nhân, v sinh môi trư ng, bi t t chăm sóc s c kh e và an toàn cho b n thân (ăn nhi u lo i th c ăn, không kiêng khem, m c m, i t t khi tr i rét, i mũ khi ra n ng, không chơi c nh h ao, không s vào i n, qu t). • M t s hình th c khác: B n tin, ngày h i, ngày l , Bé t p làm nôi tr , làm vư n, thăm trang tr i, i ch , siêu th ,… b) G i ý tich h p n i dung giáo d c dinh dư ng và s c kh e vào ch Thi t k các n i dung giáo d c dinh dư ng và s c kh e theo ch l y tr , g n v i các m i quan h qua l i gi a tr v i môi trư ng s ng, m r ng d n ph m vi hi u bi t c a tr nh m giáo d c tr các k năng s ng ơn gi n, g n gũi tùy theo khà năng phát tri n và c i m cà nhân c a tr . Lưa ch n nôi dung giáo d c dinh dư ng và s c kh e vào ho t ng có ch ích ho c các ho t ng khác sao cho t nhi n, khéo léo tránh ưa quá nhi u n i dung vào cùng m t ho t ng, t ch c ph i h p gi a ho t ng cá nhân và ho t ng theo nhóm, c l p Ví d 1 : Tích h p n i dung giáo d c dinh dư ng và s c kh e vào ch “ Giai dình”: Hư ng d n tr g i úng tên, bi t công d ng c a dùng, phân lo i dùng trong gia ình. D y tr cách s d ng m t vài dùng ăn u ng như tìm hi u ch c năng và cách s d ng thìa, c c, chén, bát, bìng ng nư c, xúc, chia b t (g o, mu i, ư ng), nh t rau cho vào ch /r , t p pha nư c ư ng, nư c chanh, n m, th th c ăn mà tr ã ch bi n.
 10. - D y tr bi t nhu c u ăn u ng c a gia ình: m i thành viên trong gia ình c n ph i ăn u ng nhi u lo i th c ăn trong m t b a kh e m nh, k tên các th c ăn mà gia ình thư ng dùng, các b a ăn c a gia ình h ng ngày, s thích ăn u ng c a các thành viên trong gia ình. - Làm và tham gia ch bi n m t s món ăn ơn gi n. làm quen 4 nhóm th c ph m (tháp dinh dư ng). - T ph c v ho c giúp b m m t s vi c v a s c; r a tay, t p r a m t, nh t rau. - Làm gì khi m t thành vên trong gia ình b m/ nh ng bi u hi n c a m t ngư i b m - An toàn khi s d ng dùng trong gia ình, tránh nh ng v t d ng, nơi nguy hi m: không chơi g n b p l a, nư c sôi, không s vào qu t, không chơi g n ao… - Không t u ng thu c khi chưa ư c phép c a ngư i l n Ví d 2: Tích h p nôi dung giáo d c dinh dư ng và s c kh e vào ch “Th g i th c v t”: - Giá tr th c ph m ngu n g c th c v t/l i ích c a rau c , qu : nhi u vitamin, mu i khoáng, giúp da p, phòng tránh ư c b nh t t - Các món ăn n u t th c ph m có ngu n g c th c v t. - Cách ăn m t s lo i rau qu : ăn s ng, ăn chín, r a s ch, g t v , b h t khi ăn m t s lo i qu …
 11. - An toàn khi dùng dao.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2