intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn ôn môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: Pham Ngoc An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

649
lượt xem
324
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn ôn môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

 1. Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học
 2. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 1 HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC http://ebooks.vdcmedia.com
 3. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 2 TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC (Taái baãn coá sûãa chûäa, böí sung) NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI NÙM 2000 http://ebooks.vdcmedia.com
 4. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 3 TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG (CHUÃ BIÏN) PTS. PHAÅM VÙN HUÂNG HAÂ NGOÅC KIÏÅU PGS. TRÊÌN VÙN SINH PTS. DÛÚNG VÙN DUYÏN PTS. PHAÅM VÙN CHÑNH TRÕNH TRÑ THÛÁC NGUYÏÎN THANH HAÃI Taái baãn coá sûãa chûäa, böí sung Ngûúâi thûåc hiïån: PTS. Phaåm ngoåc thanh http://ebooks.vdcmedia.com
 5. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 4 MUÅC LUÅC LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .................................................................................................................... 7 1. CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHÖNG TÛÚÃNG ÀAÄ RA ÀÚÂI NHÛ THÏË NAÂO VAÂ CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CHUÃ YÏËU CUÃA NOÁ? ................................................................................. 8 2. ÀÊU LAÂ GIAÁ TRÕ LÕCH SÛÃ CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHÖNG TÛÚÃNG - PHÏ PHAÁN ÀÊÌU THÏË KYÃ XIX? ........................................................................................................................ 9 3. ÀÊU LAÂ SÛÅ RA ÀÚÂI VAÂ CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CHUÃ YÏËU CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC? .................................................................................................................. 11 4. ÀÊU LAÂ ÀÖËI TÛÚÅNG VAÂ PHÛÚNG PHAÁP NGHIÏN CÛÁU CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC?................................................................................................................................. 15 5. ÀÊU LAÂ CÚ SÚÃ KHAÁCH QUAN QUY ÀÕNH SÛÁ MÏÅNH LÕCH SÛÃ CUÃA GIAI CÊËP CÖNG NHÊN? LIÏN HÏÅ VÚÁI GIAI CÊËP CÖNG NHÊN VIÏÅT NAM? ................................................ 16 6. VÒ SAO NOÁI ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN LAÂ NHÊN TÖË BAÃO ÀAÃM CHO GIAI CÊËP CÖNG NHÊN THÛÅC HIÏÅN THÙÆNG LÚÅI SÛÁ MÏÅNH LÕCH SÛÃ CUÃA MÒNH?................................................ 19 7. TAÅI SAO NOÁI CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA LAÂ CON ÀÛÚÂNG TÊËT YÏËU CUÃA QUAÁ TRÒNH THÛÅC HIÏÅN SÛÁ MÏÅNH LÕCH SÛÃ CUÃA GIAI CÊËP CÖNG NHÊN? ................ 21 8. CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA COÁ NHÛÄNG ÀÙÅC ÀIÏÍM GÒ?.................................... 22 9. LYÁ LUÊÅN CAÁCH MAÅNG KHÖNG NGÛÂNG CUÃA CHUÃ NGHÔA MAÁC - LÏNIN COÁ NÖÅI DUNG GÒ? ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM ÀAÄ VÊÅN DUÅNG LYÁ LUÊÅN ÀOÁ VAÂO QUAÁ TRÒNH CAÁCH MAÅNG NÛÚÁC TA NHÛ THÏË NAÂO? ................................................................. 23 10. ÀÊU LAÂ TÑNH TÊËT YÏËU CUÃA XAÄ HÖÅI XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA VAÂ NHÛÄNG ÀÙÅC TRÛNG CÚ BAÃN CUÃA NOÁ? ....................................................................................................................... 26 11. ÀÊU LAÂ TÑNH TÊËT YÏËU, THÛÅC CHÊËT VAÂ ÀÙÅC ÀIÏÍM CUÃA THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI? ................................................................................................................ 27 12. TAÅI SAO NOÁI QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI ÚÃ VIÏÅT NAM LAÂ MÖÅT TÊËT YÏËU LÕCH SÛÃ?...................................................................................................................................... 29 http://ebooks.vdcmedia.com
 6. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 5 13. HAÄY TRÒNH BAÂY NHÛÄNG MUÅC TIÏU VAÂ PHÛÚNG HÛÚÁNG CÚ BAÃN CUÃA THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI ÚÃ VIÏÅT NAM LAÂ GÒ? .................................................... 30 14. HÏÅ THÖËNG CHÑNH TRÕ XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA LAÂ GÒ? BAÃN CHÊËT CUÃA HÏÅ THÖËNG ÀOÁ? ................................................................................................................................................ 33 15. CAÁC TÖÍ CHÛÁC CHÑNH TRÕ TRONG HÏÅ THÖËNG CHÑNH TRÕ XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA COÁ VAI TROÂ NHÛ THÏË NAÂO? ......................................................................................................... 34 16. ÀÊU LAÂ SÛÅ KHAÁC NHAU VÏÌ CHÊËT GIÛÄA HÏÅ THÖËNG CHÑNH TRÕ XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA VÚÁI HÏÅ THÖËNG CHÑNH TRÕ TÖÌN TAÅI TRONG CAÁC XAÄ HÖÅI TRÛÚÁC ÀOÁ? ......... 35 17. THÏË NAÂO LAÂ DÊN CHUÃ VAÂ DÊN CHUÃ XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA? BAÃN CHÊËT DÊN CHUÃ XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA LAÂ GÒ? ..................................................................................................... 37 18. NÖÅI DUNG ÀÖÍI MÚÁI HÏÅ THÖËNG CHÑNH TRÕ VAÂ DÊN CHUÃ XAÄ HÖÅI ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG GIAI ÀOAÅN HIÏÅN NAY LAÂ GÒ?................................................................................... 39 19. THÏË NAÂO LAÂ CÚ CÊËU GIAI CÊËP CUÃA XAÄ HÖÅI VAÂ VÕ TRÑ CUÃA NOÁ? XU HÛÚÁNG PHAÁT TRIÏÍN CUÃA CÚ CÊËU GIAI CÊËP TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI ÚÃ NÛÚÁC TA LAÂ GÒ? ............................................................................................................ 41 20. TÑNH TÊËT YÏËU, NÖÅI DUNG CUÃA LIÏN MINH GIÛÄA GIAI CÊËP CÖNG NHÊN VÚÁI GIAI CÊËP NÖNG DÊN VAÂ TÊÌNG LÚÁP TRÑ THÛÁC ÚÃ VIÏÅT NAM TRONG GIAI ÀOAÅN HIÏÅN NAY LAÂ GÒ?.................................................................................................................................. 42 21. CÛÚNG LÔNH VÏÌ VÊËN ÀÏÌ DÊN TÖÅC CUÃA CHUÃ NGHÔA MAÁC - LÏNIN COÁ NÖÅI DUNG GÒ? PHÛÚNG HÛÚÁNG CÚ BAÃN ÀÏÍ CUÃNG CÖË VAÂ TÙNG CÛÚÂNG KHÖËI ÀAÅI ÀOAÂN KÏËT DÊN TÖÅC ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG GIAI ÀOAÅN HIÏÅN NAY LAÂ GÒ? .......................................... 45 22. ÀÊU LAÂ BAÃN CHÊËT, NGUÖÌN GÖËC VAÂ TÑNH CHÊËT CUÃA TÖN GIAÁO? NHÛÄNG QUAN ÀIÏÍM CHÓ ÀAÅO TRONG VIÏÅC GIAÃI QUYÏËT VÊËN ÀÏÌ TÖN GIAÁO VAÂ NHIÏÅM VUÅ CÖNG TAÁC TÖN GIAÁO ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG GIAI ÀOAÅN HIÏÅN NAY LAÂ GÒ?................................ 48 23. GIA ÀÒNH COÁ VAI TROÂ NHÛ THÏË NAÂO TRONG XAÄ HÖÅI? ÀÊU LAÂ NHÛÄNG CHÛÁC NÙNG CUÃA GIA ÀÒNH TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI?............... 51 24. ÀÊU LAÂ CÚ SÚÃ CUÃA CHÏË ÀÖÅ HÖN NHÊN VAÂ GIA ÀÒNH MÚÁI TRONG CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI?........................................................................................................................................ 54 25. VÒ SAO PHAÃI PHAÁT HUY NHÊN TÖË CON NGÛÚÂI TRONG QUAÁ TRÒNH XÊY DÛÅNG CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI? ................................................................................................................ 56 http://ebooks.vdcmedia.com
 7. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 6 26. ÀÊU LAÂ NHÛÄNG PHÛÚNG HÛÚÁNG CHUÃ YÏËU NHÙÇM PHAÁT HUY NHÊN TÖË CON NGÛÚÂI TRONG SÛÅ NGHIÏÅP ÀÖÍI MÚÁI ÚÃ NÛÚÁC TA HIÏÅN NAY?........................................ 58 27. DÛÅA TRÏN CÚ SÚÃ NAÂO ÀÏÍ PHÊN CHIA LÕCH SÛÃ LOAÂI NGÛÚÂI THAÂNH CAÁC THÚÂI ÀAÅI KHAÁC NHAU? THÚÂI ÀAÅI NGAÂY NAY LAÂ GÒ? ................................................................. 61 28. ÀÊU LAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA THÚÂI ÀAÅI VAÂ ÀÙÅC ÀIÏÍM NÖÍI BÊÅT CUÃA NOÁ TRONG GIAI ÀOAÅN HIÏÅN NAY?.............................................................................................. 62 http://ebooks.vdcmedia.com
 8. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 7 LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN Àïí phuåc vuå viïåc giaãng daåy vaâ hoåc têåp caác böå mön Lyá luêån chñnh trõ Maác Lïnin trong hïå thöëng trûúâng Àaåi hoåc, cao àùèng vaâ trung hoåc chuyïn nghiïåp. Nhaâ xuêët baãn Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi taái baãn, coá sûãa chûäa vaâ böí sung cuöën Hûúáng dêîn ön thi mön chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. Saách do Trung têm Böìi dûúäng caán böå giaãng daåy lyá luêån Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh, Nhaâ xuêët baãn Tû tûúãng - Vùn hoaá trûúác àêy töí chûác biïn soaån vaâ Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia taái baãn. Saách àûúåc trònh baây dûúái daång hoãi - àaáp vúái nöåi dung àaãm baão tñnh hïå thöëng, coá troång àiïím, saát yïu cêìu cuãa chûúng trònh böå mön Chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. Chuáng töi rêët mong nhêån àûúåc yá kiïën phï bònh cuãa baån àoåc àïí nêng cao chêët lûúång saách. Thaáng 3 nùm 2000 NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI http://ebooks.vdcmedia.com
 9. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 8 1. Chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng àaä ra àúâi nhû thïë naâo vaâ caác giai àoaån phaát triïín chuã yïëu cuãa noá? a) Chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng laâ nhûäng tû tûúãng, nhûäng hoåc thuyïët biïíu hiïån dûúái daång chûa àêìy àuã, chûa chñn muöìi nhûäng nguyïån voång cuãa quêìn chuáng nhên dên muöën xoaá boã aáp bûác, boác löåt vaâ moåi bêët cöng cuãa xaä höåi, mong muöën xêy dûång möåt xaä höåi cöng bùçng, bònh àùèng, baác aái, moåi ngûúâi söëng tûå do, haånh phuác. Nhûäng tû tûúãng àêìu tiïn cuãa chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng xuêët hiïån tûâ thúâi cöí àaåi phaãn aánh sûå phêîn uêët cuãa quêìn chuáng àöëi vúái nhûäng haânh vi aáp bûác, boác löåt cuãa giai cêëp thöëng trõ vaâ mú ûúác cuãa hoå vïì möåt xaä höåi cöng bùçng, töët àeåp hún. Chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng vúái tñnh caách laâ möåt hoåc thuyïët ra àúâi vaâo thúâi kyâ hònh thaânh chuã nghôa tû baãn, phï phaán xaä höåi àûúng thúâi vaâ hûúáng túái möåt xaä höåi cöng bùçng khöng coá aáp bûác, boác löåt. b) Chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng àaä traãi qua caác giai àoaån chuã yïëu sau: - Giai àoaån hònh thaânh nhûäng tû tûúãng àêìu tiïn cuãa caác hoåc thuyïët vïì xaä höåi keáo daâi tûâ thúâi kyâ chiïëm hûäu nö lïå àïën hïët thúâi trung cöí (khoaãng tûâ thïë kyã V trûúác cöng nguyïn àïën thïë kyã XV). + Thúâi kyâ chiïëm hûäu nö lïå tûâ thïë kyã V trûúác cöng nguyïn àïën thïë kyã V sau cöng nguyïn xuêët hiïån nhûäng truyïìn thuyïët, huyïìn thoaåi dên gian noái lïn têm traång bêët bònh cuãa quêìn chuáng nhên dên vúái chïë àöå àûúng thúâi vaâ thi võ hoaá nhûäng aão voång vïì quaá khûá cuãa "kyã nguyïn hoaâng kim", àaä qua - thúâi àaåi cöång saãn nguyïn thuyã. + Thúâi kyâ trung cöí tûâ khoaãng thïë kyã V àïën thïë kyã XV: thúâi kyâ naây àaä bùæt àêìu hònh thaânh nïìn kinh tïë haâng hoaá vaâ tiïìn tïå, àùåc biïåt laâ sau thïë kyã X àaä xuêët hiïån nhûäng trung têm cöng nghiïåp, thuã cöng nghiïåp vaâ thûúng nghiïåp. Xuêët hiïån nhûäng tû tûúãng phï phaán xaä höåi àûúng thúâi vaâ nïu lïn nhûäng bêët bònh cuãa quêìn chuáng http://ebooks.vdcmedia.com
 10. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 9 nhên dên vúái xaä höåi luác àoá. Nhûng nhûäng tû tûúãng xaä höåi chuã nghôa luác êëy vêîn mang nùång thïë giúái quan tön giaáo. - Giai àoaån tûâ thïë kyã XVI àïën thïë kyã XVIII: chuã nghôa tû baãn ra àúâi vaâ phaát triïín maånh, àaánh dêëu möåt bûúác tiïën quan troång trong lõch sûã xaä höåi loaâi ngûúâi nhûng àöìng thúâi cuäng àeã ra nhûäng bêët cöng xaä höåi vaâ nhûäng hònh thûác boác löåt múái, nùång nïì vaâ taân baåo hún so vúái trûúác. Xuêët hiïån möåt loaåt caác hoåc thuyïët xaä höåi phaãn aánh nguyïån voång cuãa nhên dên, mú ûúác àïën möåt xaä höåi nhên àaåo hún, con ngûúâi àûúåc tön troång hún, möåt xaä höåi lyá tûúãng maâ úã àoá khöng coá sûå bêët cöng v.v.. Nhûäng nhaâ tû tûúãng tiïu biïíu cuãa giai àoaån naây laâ: Tömaát Morú (1478-1535) ngûúâi Anh, Tömaàö Campanenla (1568-1639) ngûúâi Italia vaâ Grùæc Babúáp (1760- 1779) ngûúâi Phaáp... - Chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng - phï phaán thïë kyã XIX Àêìu thïë kyã XIX úã caác nûúác Têy Êu, chuã nghôa tû baãn àaä àaåt àûúåc nhûäng bûúác phaát triïín múái. Thúâi kyâ naây chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng àaåt túái àónh cao vïì mùåt lyá luêån, mang tñnh phï phaán sêu sùæc vaâ chûáa àûång nhiïìu dûå kiïën thiïn taâi vïì möåt xaä höåi tûúng lai. Nhûäng àaåi biïíu xuêët sùæc cuãa chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng cuãa thúâi kyâ naây laâ C.H. Xanh Ximöng (1760 - 1825) ngûúâi Phaáp, S. Phuriï (1772-1837) ngûúâi Phaáp vaâ R.Öoen (1771-1858) ngûúâi Anh. - Tûâ giûäa thïë kyã XIX khi hoåc thuyïët cuãa C.Maác vaâ Ph.Ùngghen xuêët hiïån, nhû Maác vaâ Ùngghen àaä nhêån xeát rùçng, yá nghôa lõch sûã cuãa chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng laâ tyã lïå nghõch vúái sûå phaát triïín cuãa lõch sûã nhên loaåi. 2. Àêu laâ giaá trõ lõch sûã cuãa chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng - phï phaán àêìu thïë kyã XIX? Àêìu thïë kyã XIX xuêët hiïån ba nhaâ xaä höåi khöng tûúãng - phï phaán vô àaåi úã chêu Êu: C.H. Xanh Ximöng (1760-1825). S. Phuriï (1772- 1837) úã Phaáp vaâ R.Öoen (1771-1858) úã Anh. - Giaá trõ lõch sûã vaâ cöëng hiïën lúán lao cuãa caác nhaâ khöng tûúãng - http://ebooks.vdcmedia.com
 11. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 10 phï phaán laâ úã chöî: + Hoå àaä nghiïm khùæc lïn aán sûå bêët cöng vaâ vaåch ra nhûäng töåi aác do chuã nghôa tû baãn gêy ra. + Caác nhaâ xaä höåi khöng tûúãng - phï phaán àaä àïì xuêët viïåc xêy dûång möåt xaä höåi múái thûåc sûå cöng bùçng vaâ tiïn àoaán möåt caách thiïn taâi nhiïìu chên lyá maâ tñnh àuáng àùæn cuãa noá àaä àûúåc Maác vaâ Ùngghen chûáng minh bùçng khoa hoåc. Àoá laâ: xoaá boã naån ngûúâi boác löåt ngûúâi, lïn aán chïë àöå tû hûäu (Öoen), biïën nhaâ nûúác thaânh cú quan thuêìn tuyá quaãn lyá saãn xuêët vaâ phaát triïín saãn xuêët theo möåt kïë hoaåch húåp lyá, laâm haâi hoaâ caác quan hïå xaä höåi, taåo àiïìu kiïån cho con ngûúâi phaát triïín toaân diïån, xoaá boã sûå àöëi lêåp giûäa thaânh thõ vaâ nöng thön, giaãi phoáng phuå nûä. + Nhòn chung, tû tûúãng cuãa caác nhaâ xaä höåi chuã nghôa khöng tûúãng vaâ nhêët laâ khöng tûúãng - phï phaán àêìu thïë kyã XIX àaä mang nhûäng yïëu töë cuãa chuã nghôa nhên àaåo coá taác duång thûác tónh yá thûác àêëu tranh cuãa quêìn chuáng lao àöång trong möåt thúâi kyâ lõch sûã nhêët àõnh. - Bïn caånh nhûäng cöëng hiïën lúán lao, caác nhaâ xaä höåi chuã nghôa khöng tûúãng - phï phaán coân coá nhûäng haån chïë lõch sûã nhêët àõnh: + Tuy coá phï phaán gay gùæt chuã nghôa tû baãn nhûng hoå àaä khöng vaåch ra àûúåc baãn chêët vaâ caác quy luêåt vêån àöång cuãa noá. + Khöng thêëy àûúåc lûåc lûúång xaä höåi coá khaã nùng xoaá boã chuã nghôa tû baãn vaâ xêy dûång chuã nghôa cöång saãn laâ giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi. + Con àûúâng caãi taåo xaä höåi tû baãn chuã nghôa, xêy dûång chïë àöå xaä höåi múái cuãa hoå mang tñnh chêët caãi lûúng, aão tûúãng, bùçng tuyïn truyïìn, thuyïët phuåc hoùåc bùçng thûåc nghiïåm xaä höåi. - Nguyïn nhên cuãa nhûäng haån chïë lõch sûã àoá laâ do: + Thúâi kyâ êëy phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa chûa phaát triïín àïën àöå chñn muöìi, do àoá, chûa böåc löå hïët nhûäng mùåt baãn chêët http://ebooks.vdcmedia.com
 12. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 11 sêu xa vaâ nhûäng mêu thuêîn vöën coá cuãa noá. + Giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi chûa phaát triïín vúái tû caách laâ möåt giai cêëp àaä trûúãng thaânh, cuöåc àêëu tranh cuãa hoå coân úã trònh àöå tûå phaát. + Caác nhaâ khöng tûúãng naây àïìu xuêët thên tûâ têìng lúáp trïn, chûa thoaát khoãi hïå tû tûúãng tû saãn. Tuy coân coá nhûäng haån chïë, nhûng chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng - phï phaán thïë kyã XIX vêîn àûúåc thûâa nhêån laâ nguöìn göëc lyá luêån cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc do Maác vaâ Ùngghen saáng lêåp. Chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc ra àúâi vaâ trúã thaânh vuä khñ lyá luêån cuãa giai cêëp cöng nhên trong cuöåc àêëu tranh chöëng giai cêëp tû saãn. Tûâ àoá vïì sau moåi sûå tuyïn truyïìn chuã nghôa xaä höåi mang tñnh chêët khöng tûúãng àïìu trúã thaânh laåc hêåu, thêåm chñ laâ phaãn àöång àöëi vúái phong traâo àêëu tranh cuãa giai cêëp cöng nhên chöëng laåi sûå thöëng trõ vaâ boác löåt cuãa giai cêëp tû saãn. 3. Àêu laâ sûå ra àúâi vaâ caác giai àoaån phaát triïín chuã yïëu cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc? a) Nhûäng àiïìu kiïån vaâ tiïìn àïì ra àúâi cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. Chuã nghôa Maác noái chung vaâ chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc noái riïng ra àúâi trïn nhûäng tiïìn àïì vaâ àiïìu kiïån sau: - Nhûäng tiïìn àïì kinh tïë - xaä höåi quyïët àõnh cho sûå ra àúâi cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc laâ sûå phaát triïín cuãa phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa vaâ sûå trûúãng thaânh cuãa giai cêëp cöng nhên. + Vaâo nhûäng nùm 40 cuãa thïë kyã XIX, nïìn àaåi cöng nghiïåp úã nhiïìu nûúác tû baãn chuã nghôa àaä phaát triïín maånh, chuã nghôa tû baãn àaä böåc löå roä baãn chêët vaâ nhûäng mêu thuêîn vöën coá cuãa noá. Àoá laâ mêu thuêîn giûäa lûåc lûúång saãn xuêët àaä àûúåc xaä höåi hoaá cao vúái chïë àöå chiïëm hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa vïì tû liïåu saãn xuêët. Mêu thuêîn àoá ngaây caâng trúã nïn khöng àiïìu hoaâ vaâ àûúåc biïíu hiïån ra ngoaâi xaä höåi laâ http://ebooks.vdcmedia.com
 13. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 12 mêu thuêîn giûäa giai cêëp cöng nhên vaâ giai cêëp tû saãn ngaây caâng gay gùæt. + Trong thúâi kyâ naây, giai cêëp vö saãn àaä trûúãng thaânh vaâ bûúác lïn vuä àaâi vúái tû caách laâ möåt lûåc lûúång chñnh trõ àöåc lêåp trong cuöåc àêëu tranh chöëng giai cêëp tû saãn. Tiïu biïíu laâ nhûäng cuöåc khúãi nghôa cuãa cöng nhên Liöng úã Phaáp nùm 1831-1834, cöng nhên dïåt Xilïdi úã Àûác nùm 1844 vaâ àùåc biïåt laâ phong traâo Hiïën chûúng úã Anh (1838-1848) laâ phong traâo caách maång to lúán àêìu tiïn, thêåt sûå coá tñnh chêët quêìn chuáng vaâ coá hònh thûác chñnh trõ. Nhûäng phong traâo àoá àaä cung cêëp nhûäng baâi hoåc cho sûå khaái quaát lyá luêån, àöìng thúâi cuäng àùåt ra yïu cêìu bûác thiïët phaãi xêy dûång möåt hïå thöëng lyá luêån khoa hoåc, caách maång àïí soi àûúâng cho sûå phaát triïín cuãa phong traâo. - Tiïìn àïì tû tûúãng - lyá luêån: Ba traâo lûu tû tûúãng xuêët hiïån vaâo thïë kyã XIX nhû triïët hoåc cöí àiïín Àûác, kinh tïë chñnh trõ hoåc Anh vaâ chuã nghôa xaä höåi khöng tûúãng - phï phaán Phaáp laâ nhûäng tiïìn àïì lyá luêån cho sûå ra àúâi cuãa chuã nghôa Maác. Maác vaâ Ùngghen àaä tiïëp thu möåt caách coá phï phaán caác lyá luêån naây, khùæc phuåc nhûäng haån chïë cuãa chuáng vaâ chûáng minh bùçng khoa hoåc caác tiïn àoaán thiïn taâi cuãa caác võ tiïìn böëi. - Tiïìn àïì khoa hoåc: nhûäng phaát kiïën vïì khoa hoåc tûå nhiïn, àùåc biïåt laâ hoåc thuyïët vïì tïë baâo, àõnh luêåt baão toaân vaâ chuyïín hoaá nùng lûúång, thuyïët tiïën hoaá cuãa Àaácuyn àaä cung cêëp nhûäng cú súã khoa hoåc àïí khùèng àõnh thïm nhûäng nguyïn lyá cuãa chuã nghôa duy vêåt biïån chûáng vaâ chuã nghôa duy vêåt lõch sûã. - Ngoaâi nhûäng tiïìn àïì khaách quan, chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc ra àúâi coân do cöng lao cöëng hiïën cuãa Maác vaâ Ùngghen. Vúái quan niïåm duy vêåt vïì lõch sûã vaâ hoåc thuyïët giaá trõ thùång dû cuãa Maác, chuã nghôa xaä höåi àaä tûâ khöng tûúãng trúã thaânh khoa hoåc. Nhûäng tû tûúãng cú baãn cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc àaä àûúåc Maác vaâ Ùngghen trònh baây trong "Tuyïn ngön cuãa Àaãng cöång saãn" http://ebooks.vdcmedia.com
 14. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 13 - vùn kiïån coá tñnh chêët cûúng lônh àêìu tiïn cuãa phong traâo cöång saãn vaâ cöng nhên quöëc tïë. b) Nhûäng giai àoaån phaát triïín chuã yïëu cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. Chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc phaát triïín qua ba giai àoaån chuã yïëu sau àêy: - Giai àoaån Maác - Ùngghen (tûâ giûäa nhûäng nùm 40 àïën 1894): + Hai öng àaä àùåt nïìn moáng vaâ phaát triïín nhûäng nguyïn lyá cú baãn cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc: lyá luêån vïì sûá mïånh lõch sûã cuãa giai cêëp vö saãn, vïì vïì caách maång xaä höåi chuã nghôa, vïì chuyïn chñnh vö saãn, vïì caác giai àoaån cuãa hònh thaái kinh tïë - xaä höåi cöång saãn chuã nghôa, vïì vêën àïì dên töåc, tön giaáo...Nhúâ cöng lao cuãa hai öng, chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc àaä xêm nhêåp vaâo phong traâo cöng nhên, àûa àïën sûå ra àúâi cuãa Quöëc tïë I (1864 - 1876), Quöëc tïë II (1889 - 1914), caác àaãng cöång saãn vaâ cöng nhên úã caác nûúác tû baãn chuã nghôa - haåt nhên laänh àaåo phong traâo caách maång úã caác nûúác vaâ phong traâo caách maång quöëc tïë. - Giai àoaån Lïnin (1894 - 1924): Thúâi kyâ naây, chuã nghôa tû baãn àaä phaát triïín sang giai àoaån àïë quöëc chuã nghôa. + Lïnin, möåt mùåt, àêëu tranh khöng khoan nhûúång chöëng laåi moåi chuã nghôa cú höåi vaâ xeát laåi, mùåt khaác, phaát triïín nhiïìu luêån àiïím cuãa Maác trong àiïìu kiïån lõch sûã múái. Àoá laâ lyá luêån vïì caách maång xaä höåi chuã nghôa trong thúâi àaåi àïë quöëc chuã nghôa, vïì caách maång khöng ngûâng, nhûäng vêën àïì vïì chiïën lûúåc, saách lûúåc caách maång cuãa phong traâo cöång saãn vaâ cöng nhên quöëc tïë. + Sau Caách maång Thaáng Mûúâi, Lïnin phaát triïín lyá luêån vïì thúâi kyâ quaá àöå, nhûäng nguyïn lyá vïì caãi taåo vaâ xêy dûång chuã nghôa xaä höåi, hoåc thuyïët vïì xêy dûång àaãng kiïíu múái, lyá luêån vïì nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa vaâ dên chuã xaä höåi chuã nghôa. Cöëng hiïën cuãa Lïnin trong viïåc phaát triïín lyá luêån cuäng nhû biïën http://ebooks.vdcmedia.com
 15. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 14 noá thaânh hiïån thûåc àûúåc thûâa nhêån nhû möåt bûúác phaát triïín múái cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. - Giai àoaån tûâ sau khi Lïnin mêët cho àïën nay: + Trong giai àoaån naây, caác àaãng cöång saãn vaâ cöng nhên, phong traâo caách maång cuãa giai cêëp cöng nhên úã caác nûúác tû baãn chuã nghôa vaâ phong traâo giaãi phoáng dên töåc àaä phaát triïín röång raäi, chuã nghôa xaä höåi àaä vûúåt ra khoãi phaåm vi möåt nûúác vaâ trúã thaânh hiïån thûåc úã chêu Êu, AÁ, Phi vaâ Myä Latinh. Lyá luêån chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc tiïëp tuåc àûúåc böí sung, phaát triïín vaâ vêån duång vaâo àiïìu kiïån cuå thïí tûâng nûúác trong quaá trònh àêëu tranh caách maång vaâ xêy dûång chuã nghôa xaä höåi. + Nhûng, do bïånh chuã quan duy yá chñ, khöng biïët kïë thûâa nhûäng thaânh tûåu tiïën böå maâ nhên loaåi àaä taåo ra trong thúâi àaåi tû baãn khöng tön troång quy luêåt khaách quan, muöën àöët chaáy giai àoaån phaát triïín, nïn viïåc cuå thïí hoaá vaâ àûa lyá luêån cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc vaâo cuöåc söëng khöng phaãn aánh àuáng nhûäng tû tûúãng cuãa Maác, Ùngghen vaâ Lïnin. Vò vêåy àaä taåo nïn nhûäng mö hònh chuã nghôa xaä höåi hiïån thûåc mang nùång tñnh quan liïu, bao cêëp, têåp trung cûáng nhùæc keáo daâi nhiïìu nùm. Àöìng thúâi lyá luêån chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc cuäng khöng àûúåc phaát triïín kõp vúái sûå thay àöíi nhanh choáng vaâ ngaây caâng phûác taåp cuãa tònh hònh thïë giúái vaâ sûå phaát triïën cuãa thúâi àaåi. Àoá chñnh laâ nguyïn nhên sêu xa dêîn àïën sûå khuãng hoaãng, keáo daâi àïí cuöëi cuâng dêîn àïën sûå suåp àöí úã möåt söë nûúác xaä höåi chuã nghôa nhû Liïn Xö nhûäng nûúác xaä höåi chuã nghôa úã Àöng ÊU trong nhûäng nùm 80 thïë kyã XX. Ngaây nay trong giai àoaån caách maång thïë giúái taåm thúâi úã thúâi kyâ thoaái traâo, chuã nghôa xaä höåi àang àûáng trûúác nhûäng khoá khùn, thûã thaách gay gùæt, tònh hònh àoá àoâi hoãi caác àaãng cöång saãn vaâ giai cêëp cöng nhên möîi nûúác phaãi tûå àöíi múái, khöng ngûâng nêng cao trònh àöå lyá luêån, nùæm vûäng phûúng phaáp luêån vaâ vêån duång saáng taåo http://ebooks.vdcmedia.com
 16. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 15 nhûäng luêån àiïím cú baãn cuãa chuã nghôa Maác-lïnin vaâo thûåc tiïîn àïí giaãi quyïët nhûäng nhiïåm vuå àang àùåt ra cuãa caách maång nûúác mònh. 4. Àêu laâ àöëi tûúång vaâ phûúng phaáp nghiïn cûáu cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc? a) Chuã nghôa Maác-lïnin bao göìm ba böå phêån húåp thaânh: triïët hoåc Maác - Lïnin, kinh tïë chñnh trõ Maác-Lïnin vaâ chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. Triïët hoåc vaâ kinh tïë chñnh trõ hoåc laâ cú súã lyá luêån cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc, coân chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc laâ sûå phaát triïín têët yïëu, húåp lögñc cuãa hai böå phêån trïn. + Àiïím chuã yïëu nhêët cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc laâ laâm saáng roä vai troâ lõch sûã cuãa giai cêëp cöng nhên. + Vïì tñnh thöëng nhêët cuãa ba böå phêån cêëu thaânh cuãa chuã nghôa Maác-Lïnin: tñnh thöëng nhêët thïí hiïån úã haåt nhên cuãa chuã nghôa Maác- Lïnin laâ pheáp biïån chûáng duy vêåt, úã tñnh thöëng nhêët vïì muåc àñch àïìu nhùçm luêån chûáng toaân diïån cho vai troâ lõch sûã cuãa giai cêëp cöng nhên. + Caác böå phêån coá tñnh àöåc lêåp tûúng àöëi, möîi böå phêån coá àöëi tûúång nghiïn cûáu, phûúng phaáp nghiïn cûáu caác phaåm truâ, quy luêåt riïng cuãa mònh. b) Àöëi tûúång nghiïn cûáu cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. - Phên biïåt àöëi tûúång nghiïn cûáu cuãa mön chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc vúái nhûäng mön khoa hoåc khaác. + Chuã nghôa duy vêåt lõch sûã nghiïn cûáu nhûäng quy luêåt chung cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi vaâ nhûäng biïíu hiïån cuãa chuáng úã nhûäng hònh thaái kinh tïë - xaä höåi khaác nhau. Coân chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc chó têåp trung nghiïn cûáu nhûäng quy luêåt chñnh trõ - xaä höåi cuãa riïng hònh thaái - kinh tïë cöång saãn chuã nghôa. + Kinh tïë chñnh trõ hoåc Maác - Lïnin vaâ chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc àïìu nghiïn cûáu quaá trònh phaát sinh, hònh thaânh vaâ phaát triïín cuãa hònh thaái kinh tïë - xaä höåi cöång saãn chuã nghôa, nhûng kinh tïë chñnh trõ hoåc nghiïn cûáu nhûäng quy luêåt kinh tïë, coân chuã nghôa xaä höåi http://ebooks.vdcmedia.com
 17. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 16 khoa hoåc nghiïn cûáu nhûäng quy luêåt chñnh trõ - xaä höåi. + Caác khoa hoåc chuyïn ngaânh khaác nghiïn cûáu nhûäng mùåt riïng leã cuãa hònh thaái kinh tïë - xaä höåi cöång saãn chuã nghôa, coân chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc nghiïn cûáu nhûäng quy luêåt chñnh trõ - xaä höåi mang tñnh töíng quaát, do vêåy noá laâ cú súã phûúng phaáp luêån cho caác khoa hoåc chuyïn ngaânh. - Àöëi tûúång nghiïn cûáu cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc laâ nhûäng quy luêåt vaâ tñnh quy luêåt cuãa cuöåc àêëu tranh giai cêëp cuãa giai cêëp cöng nhên nhùçm giaânh chñnh quyïìn vaâ xêy dûång chuã nghôa xaä höåi, laâ nhûäng quy luêåt chñnh trõ - xaä höåi cuãa quaá trònh phaát sinh, hònh thaânh vaâ phaát triïín cuãa hònh thaái kinh tïë - xaä höåi cöång saãn chuã nghôa. c) Phûúng phaáp nghiïn cûáu cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. + Triïët hoåc Maác - Lïnin laâ cú súã phûúng phaáp luêån cuãa chuã nghôa xaä höåi khoa hoåc. + Phûúng phaáp töíng húåp: sûå luêån chûáng toaân diïån vïì triïët hoåc, kinh tïë hoåc vaâ chñnh trõ hoåc nhùçm laâm saáng toã vai troâ lõch sûã cuãa cêëp cöng nhên; tûâ nhûäng hiïån tûúång, quaá trònh... àûúåc töíng húåp laåi vaâ khaái quaát thaânh lyá luêån. + Kïët húåp lögñc vaâ lõch sûã, sûã duång röång raäi caác phûúng phaáp xaä höåi hoåc. 5. Àêu laâ cú súã khaách quan quy àõnh sûá mïånh lõch sûã cuãa giai cêëp cöng nhên? Liïn hïå vúái giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam? a) Giai cêëp cöng nhên trong chuã nghôa tû baãn laâ giai cêëp cú baãn àöëi lêåp vúái giai cêëp tû saãn; hoå khöng coá tû liïåu saãn xuêët, phaãi baán sûác lao àöång cho nhaâ tû baãn àïí kiïëm söëng; hoå àaåi diïån cho lûåc lûúång saãn xuêët tiïn tiïën cuãa xaä höåi. - Khi nghiïn cûáu xaä höåi tû baãn C.Maác vaâ Ph.Ùngghen àaä vaåch roä mêu thuêîn cú baãn cuãa xaä höåi tû baãn gùæn liïìn vúái phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa. Mêu thuêîn têët yïëu dêîn àïën caách maång xaä höåi http://ebooks.vdcmedia.com
 18. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 17 chuã nghôa, thiïët lêåp phûúng thûác saãn xuêët cöång saãn chuã nghôa. ÚÃ àêy giai cêëp cöng nhên laâ ngûúâi thûåc hiïån sûá mïånh lõch sûã êëy. Sûá mïånh àoá laâ lêåt àöí giai cêëp tû saãn, thuã tiïu chïë àöå tû baãn chuã nghôa, xoaá boã chïë àöå ngûúâi boác löåt ngûúâi, xêy dûång xaä höåi cöång saãn chuã nghôa trïn phaåm vi möåt nûúác cuäng nhû trïn phaåm vi toaân thïë giúái. - Àïí hoaân thaânh sûá mïånh lõch sûã êëy, giai cêëp cöng nhên phaãi tiïën haânh caách maång thöng qua caác giai àoaån sau: + Giai cêëp cöng nhên phaãi tûå töí chûác ra chñnh àaãng cuãa mònh, lêåt àöí sûå thöëng trõ cuãa giai cêëp tû saãn, giaânh lêëy chñnh quyïìn, thiïët lêåp chuyïn chñnh vö saãn. + Tiïën haânh cöng cuöåc caãi taåo xaä höåi cuä vaâ xêy dûång xaä höåi múái theo nhûäng nguyïn tùæc cuãa chuã nghôa xaä höåi vaâ chuã nghôa cöång saãn. b) Vò sao giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi coá thïí thûåc hiïån sûá mïånh lõch sûã êëy? - Giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi coá thïí thûåc hiïån thùæng lúåi sûá mïånh lõch sûã êëy cuãa mònh laâ do àõa võ kinh tïë - xaä höåi cuãa noá quy àõnh. + Sûå phaát triïín cuãa phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa laâm xuêët hiïån àöåi nguä giai cêëp cöng nhên, hoå àaåi diïån cho lûåc lûúång saãn xuêët tiïn tiïën cuãa xaä höåi vaâ laâ nhên töë quyïët àõnh trong viïåc thuã tiïu quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa. + Trong xaä höåi tû baãn chuã nghôa, giai cêëp cöng nhên khöng coá tû liïåu saãn xuêët, hoå phaãi baán sûác lao àöång, bõ boác löåt nùång nïì, nhûng hoå laâ lûåc lûúång xaä höåi ngaây caâng lúán maånh vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång. Hoå laâ àiïìu kiïån töìn taåi cuãa giai cêëp tû saãn vaâ xaä höåi tû baãn. + Giai cêëp cöng nhên coá lúåi ñch cú baãn nhêët trñ vúái lúåi ñch cuãa toaân thïí nhên dên lao àöång nïn coá thïí thu huát àûúåc àöng àaão quêìn chuáng nhên dên trong quaá trònh thûåc hiïån sûá mïånh lõch sûã cuãa mònh. - Àõa võ kinh tïë - xaä höåi cuãa giai cêëp cöng nhên quy àõnh möåt caách khaách quan nhûäng àùåc àiïím nöíi bêåt cuãa giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 18 Nhûäng àùåc àiïím àoá laâ: + Giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi laâ giai cêëp tiïn tiïën nhêët + Laâ giai cêëp coá tinh thêìn triïåt àïí caách maång + Laâ giai cêëp coá tñnh töí chûác vaâ kyã luêåt cao + Laâ giai cêëp coá baãn chêët quöëc tïë. c) Liïn hïå vúái giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam - Giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam tuy múái ra àúâi, coân non treã, nhûng àaä súám trúã thaânh lûåc lûúång chñnh trõ - xaä höåi àöåc lêåp, thöëng nhêët vïì tû tûúãng vaâ töí chûác, do àoá, súám giaânh àûúåc võ trñ laänh àaåo trong phong traâo àêëu tranh caách maång cuãa toaân dên töåc. Giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam coá àûúåc vai troâ nhû vêåy laâ do hoå àaä coá nhûäng àùåc àiïím cuãa giai cêëp cöng nhên quöëc tïë, ngoaâi ra, hoå coân mang nhûäng àùåc àiïím riïng nhû giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam kïë thûâa àûúåc truyïìn thöëng yïu nûúác; súám töí chûác ra chñnh àaãng cuãa mònh; gùæn boá mêåt thiïët vúái giai cêëp nöng dên vaâ têìng lúáp trñ thûác, hònh thaânh khöëi liïn minh vûäng chùæc giûäa giai cêëp cöng nhên vúái giai cêëp nöng dên vaâ têìng lúáp trñ thûác: giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam gùæn boá mêåt thiïët vúái cuöåc àêëu tranh cuãa giai cêëp cöng nhên quöëc tïë vaâ àaä nhêån àûúåc sûå giuáp àúä moåi mùåt cuãa giai cêëp cöng nhên quöëc tïë. Qua khaão nghiïåm têët caã caác phong traâo yïu nûúác àaä diïîn ra vaâo cuöëi thïë kyã 19 vaâ àêìu thïë kyã 20 úã Viïåt Nam, chuáng ta coá thïí ruát ra kïët luêån; chó coá àûúâng löëi cûáu nûúác theo lêåp trûúâng cuãa giai cêëp cöng nhên dûúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng cöång saãn Viïåt Nam múái àûa cuöåc àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc khoãi aách aáp bûác boác löåt thuöåc àõa cuãa thûåc dên Phaáp àïën thaânh cöng. - Giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam tûâ khi ra àúâi, nhêët laâ tûâ khi coá chñnh àaãng cuãa mònh àaä trúã thaânh lûåc lûúång chñnh trõ tiïn phong ài àêìu trong cuöåc àêëu tranh giaânh àöåc lêåp dên töåc vaâ xêy dûång chuã nghôa xaä höåi. Trong giai àoaån caách maång hiïån nay, giai cêëp cöng nhên àaä vaâ àang vûún lïn àïí àaáp ûáng nhûäng yïu cêìu cuãa sûå nghiïåp http://ebooks.vdcmedia.com
 20. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 19 àöíi múái theo con àûúâng xaä höåi chuã nghôa, trûúác hïët, phaãi tûâng bûúác phaát triïín caã söë lûúång vaâ chêët lûúång, khùæc phuåc nhûäng haån chïë do àiïìu kiïån vaâ hoaân caãnh lõch sûã àïí laåi nhû keám phaát triïín vïì kinh tïë, trònh àöå chûa cao vïì vùn hoaá, khoa hoåc, kyä thuêåt; taác phong, têåp quaán, thoái quen, têm lyá coân chõu aãnh hûúãng khaá nùång cuãa ngûúâi saãn xuêët nhoã. 6. Vò sao noái Àaãng cöång saãn laâ nhên töë baão àaãm cho giai cêëp cöng nhên thûåc hiïån thùæng lúåi sûá mïånh lõch sûã cuãa mònh? a) Quy luêåt ra àúâi cuãa Àaãng cöång saãn? - Àaãng cöång saãn laâ saãn phêím cuãa sûå kïët húåp chuã nghôa Maác vúái phong traâo cöng nhên. + Tûâ khi hònh thaânh, giai cêëp cöng nhên àaä tiïën haânh cuöåc àêëu tranh quyïët liïåt chöëng laåi giai cêëp tû saãn, nhûng luác àêìu cuöåc àêëu tranh êëy cuäng traãi qua nhûäng töín thêët hoùåc chûa àaåt àûúåc muåc àñch àïì ra cuãa giai cêëp cöng nhên. Möåt trong nhûäng nguyïn nhên cuãa nhûäng thêët baåi àoá laâ khöng coá möåt hoåc thuyïët caách maång dêîn àûúâng. + Chuã nghôa Maác ra àúâi àaä àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu vaâ nguyïån voång cuãa cuöåc àêëu tranh êëy, vò vêåy noá àûúåc giai cêëp cöng nhên tiïëp thu vaâ nhanh choáng trúã thaânh hïå tû tûúãng vaâ vuä khñ lyá luêån cuãa giai cêëp cöng nhên, àaãm baão cho cuöåc àêëu tranh cuãa giai cêëp cöng nhên phaát triïín nhaãy voåt vïì chêët. Sûå kïët húåp chuã nghôa Maác vúái phong traâo cöng nhên dêîn àïën sûå ra àúâi cuãa àaãng cöång saãn - chñnh àaãng caách maång cuãa giai cêëp cöng nhên. - ÚÃ nûúác ta, sûå ra àúâi cuãa Àaãng cöång saãn laâ saãn phêím cuãa sûå kïët húåp giûäa chuã nghôa Maác - Lïnin vúái phong traâo cöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác Viïåt Nam. b) Àaãng Cöång saãn - nhên töë àaãm baão cho giai cêëp cöng nhên thûåc hiïån thùæng lúåi sûá mïånh lõch sûã cuãa mònh. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2