intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho doanh nghiệp sản xuất

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

24
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài chia sẻ này chúng ta sẽ đề cập đến cách phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế. Cụ thể sẽ đi trả lời cho các câu hỏi: phân bổ thuế GTGT cho mặt hàng đầu vào dùng chung như thế nào? Nếu doanh nghiệp sản xuất đồng thời cả 2 mặt hàng như trên thì phân bổ như thế nào? Hãy cùng tìm đáp án trả lời ngay sau đây!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho doanh nghiệp sản xuất

HƯỚNG DẪN PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯỢC <br /> KHẤU TRỪ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT<br /> Trong bài chia sẻ này chúng ta sẽ đề cập đến cách phân bổ  thuế GTGT đầu vào được khấu <br /> trừ cho doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế  và không chịu thuế. Cụ  thể  sẽ  đi trả  lời <br /> cho các câu hỏi: phân bổ  thuế  GTGT cho mặt hàng đầu vào dùng chung như  thế  nào? Nếu  <br /> doanh nghiệp sản xuất đồng thời cả 2 mặt hàng như trên thì phân bổ như thế nào? Hãy cùng <br /> tìm đáp án trả lời ngay sau đây!<br /> <br /> 1. Căn cứ pháp lý<br />  Thông tư  219/2013/TT­BTC tại Điều 14, Khoản 2 quy định về  nguyên tắc khấu trừ <br /> <br /> thuế GTGT đầu vào<br />  Thông tư  26/2015/TT­BTC tại Điều 1, Khoản 9, Điểm a sửa đổi khoản 2 Điều 14  <br /> <br /> Thông tư 219/2013/TT­BTC<br /> “2. Thuế  GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ  (kể  cả  tài sản cố  định) sử  dụng đồng thời  <br /> cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được  <br /> khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng  <br /> hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.<br /> <br />  Cơ  sở  kinh doanh phải hạch toán riêng thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ  và không  <br /> <br /> được khấu trừ;<br />  Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế  đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ  <br /> <br /> lệ  (%) giữa doanh thu chịu thuế  GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế  <br /> GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không  <br /> phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.<br />  Cơ   sở   kinh   doanh   hàng   hóa,   dịch   vụ   chịu   thuế   và   không   chịu   thuế   GTGT   hàng  <br /> <br /> tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào  <br /> được khấu trừ  trong tháng/quý, cuối năm cơ  sở  kinh doanh thực hiện tính phân bổ  số  <br /> thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào  <br /> đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2. Cách phân bổ thuế GTGT<br /> ­ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho SX­KD hàng hoá, dịch <br /> vụ  chịu thuế  và không chịu thuế  GTGT thì chỉ  được khấu trừ  số  thuế  GTGT đầu vào của  <br /> hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ  chịu thuế  GTGT. Cơ sở <br /> kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; <br /> trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế  đầu vào được khấu trừ  tính theo tỷ  lệ  (%) <br /> giữa doanh thu chịu thuế  GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ  bán ra không  <br /> hạch toán riêng được.<br /> <br /> ­ Thuế  GTGT đầu vào của HH­DV sử  dụng đồng thời cho SX­KD hàng hóa, dịch vụ  chịu <br /> thuế  và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, <br /> dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh  <br /> phải hạch toán riêng thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ  và không được khấu trừ; trường  <br /> hợp không hạch toán riêng được thì thuế  đầu vào được khấu trừ  tính theo tỷ  lệ  (%) giữa  <br /> doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT SO VỚI tổng  <br /> doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp <br /> thuế không hạch toán riêng được.<br /> <br /> 3. Đối với doanh nghiệp sản xuất cả hai loại mặt hàng<br /> ­ Nếu cơ sở kinh doanh hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh  <br /> doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế  GTGT thì được khấu trừ  thuế  GTGT  <br /> đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế  GTGT. Còn thuế  GTGTđầu vào  <br /> mà dùng riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế  thì sẽ  không được khấu <br /> trừ mà hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá hoặc giá gốc hàng tồn kho<br /> <br /> ­ Nếu cơ  sở  kinh doanh không hạch toán riêng được số  thuế  GTGT đầu vào dùng cho sản <br /> xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế thì:<br /> <br /> Hàng tháng, quý tạm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:<br /> <br />  Số  thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ  = (Doanh thu hàng hóa chịu thuế  GTGT + <br /> <br /> Doanh thu hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế  GTGT) / (Tổng doanh thu chịu  <br /> thuế  và không chịu thuế  bao gồm cả  doanh thu hàng hóa không phải kê khai tính nộp <br /> thuế GTGT) x Thuế GTGT đầu vào dùng chung trong kỳ<br />  Cuối năm, doanh nghiệp phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai <br /> <br /> điều chỉnh thuế  GTGT đầu vào đã tạm phân bổ, khấu trừ  theo tháng, quý vào tháng <br /> hoặc quý cuối năm.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2