intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHẦN 5

Chia sẻ: Ma Ma | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

215
lượt xem
118
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mới được đưa ra trong một vài năm gần đây, các hoạt động giám sát và đánh giá lợi ích của dự án được ngân hàng khuyến khích thực hiện. Công việc này liên quan đến xác định những lợi ích mong đợi từ dự án, giám sát các cơ hội thu được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHẦN 5

 1. VIII. ®¸nh gi¸ dù ¸n A. Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n 141. Míi ®­îc ®­a ra trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n ®­îc Ng©n hµng khuyÕn khÝch thùc hiÖn. C«ng viÖc nµy liªn quan ®Õn x¸c ®Þnh nh÷ng lîi Ých mong ®îi tõ dù ¸n, gi¸m s¸t c¸c c¬ héi thu ®­îc nh÷ng lîi Ých nµy trong giai ®o¹n thùc hiÖn, vµ ®¸nh gi¸ møc ®é vµ t¸c ®éng cña nh÷ng lîi Ých thu ®­îc khi hoµn thµnh vµ sö dông dù ¸n. Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n gióp c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn vµ Ng©n hµng b¶o ®¶m ®¹t ®­îc lîi Ých ®· ®Þnh th«ng qua ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp t¹i mét sè giai ®o¹n cña chu tr×nh dù ¸n. VÝ dô, trong giai ®o¹n chuÈn bÞ vµ thÈm ®Þnh dù ¸n, cÇn thu thËp th«ng tin c¬ b¶n vÒ nh÷ng ng­êi h­ëng lîi vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Ó gióp lËp c¸c dù ¸n trªn c¬ së cã nh÷ng gi¶ ®Þnh s¸t thùc vÒ ph¶n øng cña ng­êi h­ëng lîi ®èi víi dù ¸n. C¸c lîi Ých cña dù ¸n ®­îc gi¸m s¸t sÏ b¶o ®¶m r»ng nh÷ng ng­êi h­ëng lîi ®­îc nhËn vµ sö dông hµng ho¸ vµ dÞch vô cña dù ¸n ®óng theo mong ®îi ban ®Çu. Cã thÓ tiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu ®¸nh gi¸ t¸c ®éng t¹m thêi nh»m x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt tiÕp theo sau khi hoµn thµnh phÇn thùc hiÖn vÒ vËt chÊt ®Ó ®¶m b¶o ®¹t ®­îc lîi Ých, hç trî cho c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®ang tiÕn hµnh vµ h­íng dÉn cho chuÈn bÞ c¸c dù ¸n míi. 142. Ngay tõ ®Çu chu tr×nh dù ¸n, bªn vay th­êng chØ ®Þnh mét ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n trong suèt thêi gian dù ¸n vµ c¶ sau khi hoµn thµnh dù ¸n nÕu vÉn cßn cÇn thiÕt. §¬n vÞ nµy ph¶i tù chuÈn bÞ thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cho dù ¸n. Vµo ®Çu giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n, bªn vay ph¶i cËp nhËt cho ®¬n vÞ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ lîi Ých c¸c th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi theo khu vùc ¶nh h­ëng ®Õn dù ¸n. Khi ®ã ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶i tËp hîp th«ng tin vÒ nh÷ng ng­êi h­ëng lîi ®Ó nhËn biÕt toµn diÖn vÒ nh÷ng ng­êi h­ëng lîi vµ së thÝch cña ng­êi sö dông, nÕu cÇn; ¶nh h­ëng cña dù ¸n ®Õn phóc lîi kinh tÕ vµ x· héi; c¸ch tæ chøc nh÷ng ng­êi h­ëng lîi; mèi quan t©m cña nh÷ng ng­êi h­ëng lîi tíi dù ¸n; rñi ro vµ nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó ng­êi h­ëng lîi nhËn ®­îc hµng ho¸ vµ dÞch vô cña dù ¸n. 143. Ngay c¶ víi ®Çy ®ñ hiÓu biÕt vÒ nh÷ng ng­êi h­ëng lîi, ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n ph¶i chuÈn bÞ ®èi mÆt víi c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi viÖc nhËn lîi Ých ph¸t sinh trong giai ®o¹n thùc hiÖn. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy th­êng n¶y sinh bëi kh«ng cã sù chó ý ®Çy ®ñ ®Õn viÖc b¶o ®¶m giao hµng ho¸ vµ dÞch vô cña dù ¸n vµ c¸ch sö dông hµng ho¸ vµ dÞch vô cña nh÷ng ng­êi h­ëng lîi. Do vËy, ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n ph¶i thiÕt lËp mét hÖ thèng x¸c minh viÖc nhËn hµng hãa vµ sö dông hµng hãa cña nh÷ng ng­êi h­ëng lîi, ®o l­êng t¸c ®éng, ®Ò xuÊt hµnh ®éng cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o thu ®­îc lîi Ých. 144. §¬n vÞ thùc hiÖn cÇn lËp lÞch tr×nh cho c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n b¾t ®Çu ngay khi hµng ho¸ hay dÞch vô cña dù ¸n b¾t ®Çu chuyÓn ®Õn ng­êi h­ëng lîi. CÇn b¾t ®Çu tõ c¸c phÇn viÖc giao sím (vÝ dô ch­¬ng tr×nh ph©n 41
 2. phèi ph©n bãn) bëi nh÷ng ho¹t ®éng nµy vµ lîi Ých ph¸t sinh th­êng b¾t ®Çu rÊt l©u tr­íc khi hoµn thµnh toµn bé dù ¸n. C¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cÇn cã sù thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng nh÷ng ng­êi h­ëng lîi ®· nhËn vµ sö dông hµng ho¸ vµ dÞch vô cña dù ¸n vµ cã lîi Ých tõ viÖc sö dông ®ã. C¸c b¸o c¸o gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cÇn ng¾n gän nh­ng ®ñ chi tiÕt ®Ó nhËn ra sù kh¸c nhau gi÷a t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ vµ dù tÝnh ë c¸c m¶ng quan träng, gióp cho viÖc ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a. 145. Gi¸m ®èc dù ¸n lu«n ®­îc mong ®îi sÏ ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho c¸c nç lùc gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ lîi Ých cho dù ¸n. Gi¸m ®èc dù ¸n cã thÓ hç trî b»ng c¸ch cho phÐp tiÕp cËn dÔ dµng c¸c tµi liÖu cña dù ¸n vµ cung cÊp sè liÖu vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®· giao vµ sè liÖu vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ nh÷ng ng­êi h­ëng lîi ®· sö dông. Trong tr­êng hîp sù ph¸t triÓn cña dù ¸n cho thÊy cÇn cã thay ®æi ®Ó ®¹t ®­îc c¸c lîi Ých nh­ mong muèn, Gi¸m ®èc dù ¸n ph¶i lµ mét trong sè nh÷ng ng­êi tham gia thiÕt kÕ, thùc hiÖn nh÷ng thay ®æi nµy. B. B¸o c¸o hoµn thµnh dù ¸n 146. Trong vßng ba th¸ng sau khi hoµn thµnh dù ¸n, ®¬n vÞ thùc hiÖn ph¶i chuÈn bÞ b¸o c¸o hoµn thµnh dù ¸n. Môc ®Ých cña b¸o c¸o lµ cung cÊp giíi thiÖu ng¾n gän vÒ dù ¸n tõ khi b¾t ®Çu ®Õn lóc hoµn thµnh, ®¸nh gi¸ sù hoµn thµnh vµ ®Çy ®ñ cña qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thÈm ®Þnh víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn, xem xÐt l¹i kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n vµ rót ra c¸c bµi häc cã thÓ ¸p dông cho c¸c dù ¸n t­¬ng lai. Phô lôc 15 tr×nh bµy mét sè néi dung cho b¸o c¸o hoµn thµnh dù ¸n. B¸o c¸o hoµn thµnh dù ¸n ph¶i ®­îc lËp d­íi sù h­íng dÉn cña Gi¸m ®èc dù ¸n- Gi¸m ®èc dù ¸n ph¶i quan t©m ®Ó cung cÊp mét b¸o c¸o thùc tÕ vµ kh¸ch quan vÒ c¸ch ®Þnh h×nh, chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n. VÒ phÝa m×nh, trong vßng 6 th¸ng kÓ tõ ngµy hoµn thµnh dù ¸n, Ng©n hµng sÏ lËp b¸o c¸o hoµn thµnh dù ¸n cña riªng Ng©n hµng. 42
 3. Phô lôc
 4. Phô lôc Phô lôc Trang 1. Danh môc c¸c c«ng viÖc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ......................................... 47 2. Danh môc c¸c vÊn ®Ò th­êng gÆp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ......... 51 3. LËp lÞch tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ kÕ ho¹ch sö dông nguån lùc ................. 55 4. LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t dùa trªn C¬ cÊu ph©n chia c«ng viÖc ............. 79 5. Chøc n¨ng cña c¸n bé v¨n phßng dù ¸n (PMO) ............................................ 91 6. HÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n chi phÝ dù ¸n ................................................ 95 7. Hå s¬ vµ c¸c file d÷ liÖu vÒ dù ¸n ................................................................... 99 8. Gîi ý ®Ò c­¬ng cho Tµi liÖu h­íng dÉn c¸c thñ tôc cña dù ¸n ................ 103 9. Thñ tôc lùa chän t­ vÊn .................................................................................. 107 10. Thñ tôc mua hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh d©n dông ....................................... 113 11. MÉu yªu cÇu thay ®æi ®¬n ®Æt hµng ........................................................... 119 12. Nh÷ng c«ng cô vµ kü thuËt ®Ó dù to¸n vµ kiÓm tra tiÕn ®é .................... 123 13. C¸c ®oµn c«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n cña ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ ..... 133 14. h­íng dÉn chuyÓn tiÕp tõ giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n sang vËn hµnh dù ¸n ...................................................................................................... 139 15. Mét sè néi dung gîi ý cho b¸o c¸o kÕt thóc dù ¸n .................................. 143
 5. Phô lôc 1 c¸c c«ng viÖc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n 45
 6. 46
 7. Phô lôc 1 c¸c c«ng viÖc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n Qu¶n lý dù ¸n - LËp kÕ ho¹ch vµ lËp lÞch tr×nh c¸c ho¹t ®éng dù ¸n; - Tæ chøc v¨n phßng dù ¸n; - TuyÓn dông, ph©n c«ng c«ng viÖc vµ gi¸m s¸t c¸n bé dù ¸n; - Gi¸m s¸t vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng dù ¸n; - Phèi hîp víi Ng©n hµng vµ c¸c nhµ tµi trî kh¸c; - Xem xÐt l¹i c¸c b¸o c¸o cña c¸c nhµ t­ vÊn dù ¸n, c¸c nhµ cung cÊp vµ nhµ thÇu; - ChuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o do Ng©n hµng yªu cÇu. Qu¶n lý tµi chÝnh - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh chi tiÕt, theo giai ®o¹n, bao gåm c¶ ng©n s¸ch dù ¸n; - X©y dùng vµ duy tr× hÖ thèng kÕ to¸n dù ¸n; - ThiÕt lËp víi Ng©n hµng c¸c thñ tôc thÝch hîp vÒ gi¶i ng©n kho¶n vay; - Chøng nhËn ho¸ ®¬n thanh to¸n; - Thµnh lËp thñ tôc kiÓm to¸n dù ¸n; - ChuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Qu¶n lý mua s¾m vµ hîp ®ång 1. §èi víi c¸c nhµ t­ vÊn: - ChuÈn bÞ danh s¸ch ng¾n c¸c nhµ t­ vÊn; - ChuÈn bÞ vµ ph¸t hµnh th­ mêi nép ®Ò xuÊt tíi c¸c nhµ t­ vÊn; - §¸nh gi¸ ®Ò xuÊt cña c¸c nhµ t­ vÊn vµ ®µm ph¸n hîp ®ång; - Gi¸m s¸t c«ng viÖc cña nhµ t­ vÊn. 47
 8. Phô lôc 1 TiÕp theo 2. §èi víi hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh d©n sù: - ChuÈn bÞ danh s¸ch hµng ho¸ vµ gãi hîp ®ång; - ChuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu vµ ph¸t hµnh th­ mêi thÇu; - ChÊm hå s¬ thÇu vµ ®µm ph¸n hîp ®ång; - KiÓm tra hµng ho¸ vµ gi¸m s¸t c«ng viÖc x©y dùng. 48
 9. Phô lôc 3 TiÕp theo Phô lôc 3 LËp lÞch tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ kÕ ho¹ch sö dông nguån lùc 53
 10. Phô lôc 3 TiÕp theo 54
 11. Phô lôc 3 TiÕp theo LËp lÞch tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ kÕ ho¹ch sö dông nguån lùc Phô lôc nµy tr×nh bµy mét sè kü thuËt lËp lÞch tr×nh cho mét dù ¸n vµ c¸ch sö dông chóng cïng víi c¸c thñ tôc ®Ó b¶o ®¶m sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña dù ¸n. A. C¸c kü thuËt lËp lÞch tr×nh 1. B¶ng liÖt kª c¸c ho¹t ®éng §©y lµ c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó lËp lÞch tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng. Ph­¬ng ph¸p nµy (vÝ dô trong h×nh 1) th­êng chØ sö dông cho c¸c dù ¸n ®¬n gi¶n víi kh«ng nhiÒu ho¹t ®éng do mét vµi c¸n bé chuyªn tr¸ch ®¶m nhiÖm. H×nh 1 C¸c ho¹t ®éng STT M« t¶ ho¹t ®éng Thêi gian thùc hiÖn 1 "NhiÖm vô X" 15/2 - 15/6/1985 2 "NhiÖm vô Y" 1/5 - 1/9/1985 3 "Ho¹t ®éng 4" 1/6/1985 4 "NhiÖm vô Z" 1/8 -15/11/1985 2. BiÓu ®å d¹ng thanh (BiÓu ®å Grant)§©y lµ mét d¹ng biÓu ®å thÓ hiÖn c¸c c«ng viÖc cÇn lµm vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n. H×nh 2 giíi thiÖu mét biÓu ®å kiÓu thanh ngang. Víi trôc thêi gian n»m phÝa d­íi ®Ó giãng lªn, ®å thÞ sÏ chØ ra kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó hoµn thiÖn mét dù ¸n. Mçi vßng trßn (mèc ho¹t ®éng) thÓ hiÖn sù hoµn thµnh mét giai ®o¹n trong toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ mçi thanh h×nh ch÷ nhËt biÓu diÔn mét c«ng viÖc. 3 h×nh ch÷ nhËt trong h×nh vÏ thÓ hiÖn cho toµn bé dù ¸n. H×nh 2. BiÓu ®å d¹ng thanh 11 2 2 NhiÖm vô X 3 3 4 5 5 NhiÖm vô Y 7 NhiÖm vô Z 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 55
 12. Phô lôc 3 TiÕp theo BiÓu ®å d¹ng thanh cho thÊy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mèc ho¹t ®éng quan träng trong cïng mét nhiÖm vô. Nh­ trong h×nh 2, ho¹t ®éng 2 ch­a thÓ b¾t ®Çu khi ho¹t ®éng 1 ch­a kÕt thóc vµ ho¹t ®éng 4 còng ch­a thÓ b¾t ®Çu khi ho¹t ®éng 3 ch­a kÕt thóc; tuy nhiªn mèi quan hÖ gi÷a nhiÖm vô X vµ nhiÖm vô Y hoÆc gi÷a nhiÖm vô Y vµ Z l¹i kh«ng ®­îc thÓ hiÖn ë ®©y. BiÓu ®å kiÓu nµy kh«ng chØ ra ®­îc liÖu r»ng ho¹t ®éng 6 cã thÓ ®­îc b¾t ®Çu tr­íc khi ho¹t ®éng 2 kÕt thóc hay kh«ng hoÆc ho¹t ®éng 6 vµ 7 cã ph¶i hoµn toµn phô thuéc vµo c¸c ho¹t ®éng trong c«ng viÖc X hay kh«ng ? §©y lµ mét h¹n chÕ lín. Nh­ vËy tõ biÓu ®å d¹ng thanh ng­êi ta cã thÓ nªu ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mèc ho¹t ®éng cña cïng mét c«ng viÖc nh­ng kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mèc ho¹t ®éng trong nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau. BiÓu ®å d¹ng thanh lµ mét c«ng cô dïng ®Ó lËp lÞch tr×nh thùc hiÖn rÊt h÷u hiÖu ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®¬n gi¶n ®ßi hái rÊt Ýt yªu cÇu phèi hîp c¸c c«ng viÖc cña dù ¸n nh­ng nã hÇu nh­ sÏ kh«ng cã t¸c dông nÕu ®­îc dïng lµm c«ng cô ®Ó lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t hoÆc khi m« t¶ v« sè mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét dù ¸n phøc t¹p. 3. S¬ ®å VÏ s¬ ®å ®­îc sö dông nh­ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó x©y dùng lÞch tr×nh thùc hiÖn dù ¸n víi môc ®Ých nªu bËt ®­îc c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c mèc ho¹t ®éng quan träng vµ c¸c c«ng viÖc trong toµn bé dù ¸n. §Ó minh häa cho t¸c dông ®ã, phÇn d­íi ®©y sÏ nªu c¸ch nh÷ng nhµ khëi x­íng ra ph­¬ng ph¸p lËp lÞch tr×nh thùc hiÖn theo kiÓu s¬ ®å ®· ph¸t triÓn biÓu ®å d¹ng thanh sang d¹ng s¬ ®å. Qu¸ tr×nh nµy sÏ ®­îc tiÕn hµnh qua ba b­íc. a. H×nh 3 thÓ hiÖn b­íc ®Çu tiªn: qu¸ tr×nh chuyÓn tõ biÓu ®å d¹ng thanh sang s¬ ®å. Xo¸ c¸c h×nh ch÷ nhËt vÏ bao bªn ngoµi thÓ hiÖn cho c¸c c«ng viÖc vµ biÓu H×nh 3. Sau b­íc 1- chuyÓn tõ biÓu ®å d¹ng thanh sang s¬ ®å 1 2 NhiÖm vô X 1 2 3 3 4 4 5 5 NhiÖm vô Y 6 7 NhiÖm vô Z 6 7 56
 13. Phô lôc 3 TiÕp theo diÔn mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng mèc ho¹t ®éng quan träng trong mét c«ng viÖc b»ng c¸ch dïng c¸c mòi tªn nèi c¸c mèc. MÆc dï sau b­íc nµy ta ®· cã mét biÓu ®å râ h¬n nh­ng ch­a gi¶i quyÕt ®­îc khã kh¨n x¸c ®Þnh mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mèc ho¹t ®éng kh«ng n»m trong cïng mét c«ng viÖc. VÝ dô, vÉn ch­a râ lµ liÖu cã ph¶i hoµn thµnh mèc 4 tr­íc khi b¾t ®Çu mèc 7 hay kh«ng vµ ng­êi ta còng kh«ng thÓ nãi r»ng liÖu c¸c mèc ho¹t ®éng 3 vµ 4 trong nhiÖm vô Y ph¶i cïng ®­îc hoµn thµnh tr­íc khi mèc ho¹t ®éng 2 cã thÓ b¾t ®Çu, hay chØ ®­îc thùc hiÖn mèc ho¹t ®éng 3. b. B­íc thay ®æi thø 2 lµ bæ sung nh÷ng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mèc ho¹t ®éng quan träng cña c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau nh­ trong H×nh 4. ViÖc vÏ thªm c¸c mòi tªn biÓu diÔn nh÷ng tr×nh tù quan träng trong dù ¸n sÏ thÓ hiÖn ®­îc mèc ho¹t ®éng nµo ph¶i ®i sau mèc ho¹t ®éng nµo vµ kh«ng liªn quan tíi mèc nµo. VÝ dô Mèc ho¹t ®éng 4 kh«ng thÓ b¾t ®Çu tr­íc khi Mèc 3 hoµn thµnh vµ v× Mèc 3 phô thuéc vµo Mèc 1 nªn Mèc 4 còng phô thuéc vµo Mèc 1. Nãi tãm l¹i, mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mèc ho¹t ®éng trong mét dù ¸n tæng thÓ (kh«ng phô thuéc nã n»m trong c«ng viÖc) sÏ ®­îc biÓu diÔn lªn biÓu ®å th«ng qua nh÷ng mòi tªn vÏ thªm. Râ rµng Mèc 1 sÏ lµ ®iÓm b¾t ®Çu vµ Mèc 7 lµ ®iÓm kÕt thóc cña toµn bé dù ¸n. H×nh 4. Sau b­íc 2 - chuyÓn tõ biÓu ®å sang s¬ ®å 1 2 NhiÖm vô X 1 2 5 NhiÖm vô Y 3 3 4 4 5 6 NhiÖm vô Z 7 6 7 c. Sau khi ®· cã ®­îc h×nh 4 víi toµn bé c¸c mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mèc b»ng nh÷ng mòi tªn, b­íc thø 3 lµ g¹ch bá hoµn toµn tõ “c«ng viÖc” ®Ó cã ®­îc h×nh 5. Ngoµi ra trôc ngang chØ thêi gian còng ®­îc xãa bá vµ thay vµo ®ã thêi gian sÏ ®­îc biÓu diÔn ngay trªn chÝnh c¸c ®­êng mòi tªn. Do tÊt c¶ c¸c kho¶ng thêi gian ®· ®­îc nªu ra nªn kh«ng cßn cÇn tíi trôc ®o thêi gian n÷a. KÕt qu¶ cña ba b­íc ®iÒu chØnh ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 5 víi c¸c con sè thêi gian tÝnh b»ng tuÇn vµ ®­îc viÕt trªn c¸c mòi tªn. 57
 14. Phô lôc 3 TiÕp theo H×nh 5. Toµn bé biÓu ®å d¹ng thanh ®· ®­îc chuyÓn thµnh s¬ ®å 1 1 2 2 1.5 2.5 2.5 1.0 3.0 3 3 4 4 5 5 3.0 1.5 1.5 3.5 6 6 7 7 Nh­ vËy biÓu ®å d¹ng thanh víi c¸c mèc ho¹t ®éng hoÆc kÕt qu¶ cña c¸c c«ng viÖc cã liªn hÖ víi nhau cña mét dù ¸n hoµn chØnh cho phÐp chuyÓn ®­îc thµnh d¹ng s¬ ®å. ¦u ®iÓm chÝnh cña s¬ ®å so víi biÓu ®å d¹ng thanh lµ: - ChØ ra tÊt c¶ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng; - Gi¶m bít viÖc ph¶i chia thµnh c¸c c«ng viÖc cô thÓ v× dù ¸n ®­îc xem nh­ mét tæng thÓ hîp nhÊt chø kh«ng ph¶i lµ mét tËp hîp c¸c c«ng viÖc; - Thay thÕ thang chia thêi gian ®ång nhÊt tr­íc ®©y b»ng c¸c ®¬n vÞ thêi gian riªng cho mçi mét nh¸nh trong s¬ ®å; - Cã thÓ sö dông cho nh÷ng dù ¸n kh¸ phøc t¹p. B. VÏ s¬ ®å 1. C¸c ®Þnh nghÜa: tr­íc khi ®i s©u vµo c¸c chi tiÕt cña s¬ ®å nªn n¾m ®­îc mét sè ®Þnh nghÜa vµ ký hiÖu c¬ b¶n sau: a. Mét sù kiÖn (hoÆc Mèc ho¹t ®éng) biÓu diÔn b»ng mét h×nh trßn: biÓu thÞ sù b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc cña mét ho¹t ®éng b. Mçi ho¹t ®éng ®­îc biÓu diÔn b»ng mét mòi tªn vµ cÇn thêi gian ®Ó kÕt thóc: vÝ dô chê ®«ng bª t«ng hoÆc chê ®Ó nhËp vËt t­, vËt liÖu. Mçi mét ho¹t ®éng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc b»ng mét vßng trßn: ho¹t ®éng A ®­îc biÓu diÔn nh­ sau: A c. S¬ ®å lµ mét c¸ch biÓu diÔn b»ng h×nh vÏ vÒ trËt tù logic cña c¸c ho¹t ®éng vµ quan hÖ gi÷a chóng. Do ®ã ®Ó thÓ hiÖn c¸c tr×nh tù ta dïng s¬ ®å. 58
 15. Phô lôc 3 TiÕp theo Tr×nh tù logic: BiÓu diÔn b»ng s¬ ®å - C«ng viÖc B kh«ng thÓ b¾t ®Çu A B tr­íc khi A kÕt thóc hoÆc B phô thuéc vµo viÖc hoµn F H thµnh A. G - ViÖc H chØ cã thÓ b¾t ®Çu sau D khi hoµn thµnh c¶ F vµ G C E - C«ng viÖc C ph¶i kÕt thóc th× D vµ E míi cã thÓ b¾t ®Çu. J L - C¶ hai viÖc J vµ K ph¶i hoµn M K thµnh ®Ó L vµ M cã thÓ b¾t ®Çu. d. Ho¹t ®éng gi¶ t­ëng lµ mét ho¹t ®éng chØ mang tÝnh h×nh thøc ®­îc biÓu diÔn trong s¬ ®å b»ng ®­êng mòi tªn nÐt ®øt ®Ó thÓ hiÖn mét ho¹t mét ho¹t ®éng sau mòi tªn nÐt døt sÏ kh«ng thÓ ®­îc b¾t ®Çu cho tíi khi ho¹t ®éng ë phÝa tr­íc ho¹t ®éng gi¶ t­ëng kÕt thóc. Ho¹t ®éng nµy kh«ng cÇn tíi thêi gian còng nh­ chi phÝ ®Ó thùc hiÖn vµ chØ ®­îc ®­a vµo ®Ó ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n vÒ mÆt logÝc. VÝ dô: Tr×nh tù logic: BiÓu diÔn b»ng s¬ ®å C«ng viÖc N vµ P ph¶i ®­îc hoµn N Q thµnh tr­íc khi Q cã thÓ b¾t ®Çu; ViÖc R chØ phô thuéc vµo sù hoµn thµnh c«ng viÖc P; X lµ mét ho¹t X ®éng gi¶ dïng ®Ó thÓ hiÖn sù phô P R thuéc cña Q vµo P. Mét vÝ dô chung thÓ hiÖn tr×nh tù logÝc trªn s¬ ®å lµ viÖc chuÈn bÞ vµ nÊu c¬m, chuÈn bÞ vµ nÊu thÞt vµ cuèi cïng lµ ¨n c¶ hai thø. ChuÈn bÞ g¹o NÊu c¬m ¡n NÊu thÞt ChÕ biÕn thÞt VÏ lªn mét s¬ ®å lµ qu¸ tr×nh thö vµ söa. Ba c©u hái hç trî cho viÖc vÏ s¬ ®å vµ lµ c¬ së ®Ó kiÓm chøng mäi ho¹t ®éng: 59
 16. Phô lôc 3 TiÕp theo - Ho¹t ®éng nµo cã thÓ ®­îc lµm ®ång thêi víi ho¹t ®éng nµy? - Ho¹t ®éng nµo ph¶i ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi ho¹t ®éng nµy b¾t ®Çu? - Ho¹t ®éng nµo kh«ng thÓ b¾t ®Çu ®­îc khi ho¹t ®éng nµy ch­a ®­îc hoµn thµnh? 2. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n Cho ®Õn phÇn nµy, s¬ ®å míi chØ thÓ hiÖn ®­îc mèi liªn hÖ logic cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau; khi ®­a thªm yÕu tè “thêi gian”, s¬ ®å sÏ cã nhiÒu t¸c dông h¬n. C¬ së ®Ó bæ sung lµ kho¶ng thêi gian cña mçi ho¹t ®éng - chÝnh lµ ­íc tÝnh s¬ l­îc ®­îc coi lµ chÝnh x¸c nhÊt vÒ kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn xong ho¹t ®éng. Tïy theo lo¹i dù ¸n mµ thêi gian cho c¸c ho¹t ®éng cã thÓ tÝnh b»ng ngµy, tuÇn hoÆc th¸ng víi ®iÒu kiÖn ®¬n vÞ tÝnh ph¶i ®­îc thèng nhÊt cho c¶ dù ¸n. Khi kho¶ng thêi gian cña mçi ho¹t ®éng ®· ®­îc x¸c ®Þnh sÏ tÝnh ®­îc thêi ®iÓm cña c¸c ho¹t ®éng . Mçi ho¹t ®éng cã 2 mèc thêi gian : a. “B¾t ®Çu sím- Early start” lµ thêi ®iÓm sím nhÊt mµ mét ho¹t ®éng cã thÓ b¾t ®Çu ®­îc thùc hiÖn khi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng dÉn tíi ho¹t ®éng nµy ®Òu ®· ®­îc hoµn thµnh. NÕu cã nhiÒu h¬n mét d·y ho¹t ®éng nèi tíi ho¹t ®éng nµy th× ®iÓm b¾t ®Çu sím sÏ ®­îc tÝnh theo d·y ®­êng nèi dµi nhÊt hoÆc b»ng tæng lín nhÊt cña c¸c kho¶ng thêi gian. §Ó tiÖn theo dâi, biÓu thÞ thêi gian b¾t ®Çu sím b»ng mét con sè ®­îc g¹ch ch©n vµ viÕt d­íi vßng trßn (biÓu diÔn ho¹t ®éng) b. “B¾t ®Çu muén- Late start” lµ thêi h¹n muén nhÊt ®Ó b¾t ®Çu tiÕn hµnh ho¹t ®éng mµ kh«ng lµm tr× ho·n thêi gian hoµn thµnh dù ¸n. §Ó tÝnh to¸n thêi ®iÓm b¾t ®Çu muén, tÝnh ng­îc tõ ho¹t ®éng cuèi cïng ®Õn thêi ®iÓm b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Trong tr­êng hîp cã trªn hai d·y ho¹t ®éng nèi tõ ho¹t ®éng cÇn tÝnh, thêi gian b¾t ®Çu muén nhÊt sÏ ®­îc x¸c ®Þnh theo thêi ®iÓm sím nhÊt tÝnh to¸n ®­îc. Thêi ®iÓm b¾t ®Çu muén ®­îc thÓ hiÖn b»ng mét con sè cã g¹ch phÝa trªn vµ ®­îc ®Æt phÝa trªn vßng trßn. 3. C¸c tuyÕn ho¹t ®éng chñ yÕu- Critical Path. §a sè c¸c dù ¸n víi møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau bao gåm c¶ hai lo¹i ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thø yÕu vµ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù thÝch hîp. Mét sè ho¹t ®éng cã thÓ cïng ®­îc thùc hiÖn nh­ng mét sè kh¸c th× l¹i ch­a thÓ b¾t ®Çu khi nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ch­a hoµn thµnh. ViÖc vÏ s¬ ®å ho¹t ®éng cña dù ¸n theo kü thuËt giíi thiÖu ë trªn thùc ra chØ lµ miªu t¶ dù ¸n nh­ mét tËp hîp cña nh÷ng tuyÕn ho¹t ®éng song song tõ ®iÓm b¾t ®Çu ®Õn kÕt thóc dù ¸n. Víi s¬ ®å ta thÊy cã mét sè tuyÕn ho¹t ®éng ®Ó hoµn thµnh dù ¸n. TuyÕn ho¹t ®éng chñ yÕu thÓ hiÖn nhãm c¸c ho¹t ®éng ®ßi hái thêi gian thùc hiÖn l©u nhÊt. Tæng thêi gian cña mét tuyÕn ho¹t ®éng chñ yÕu ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n tæng thêi gian cña c¸c tuyÕn kh¸c. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n chÝnh b»ng kho¶ng thêi gian theo tuyÕn ho¹t ®éng chñ yÕu. Trong tr­êng hîp tuyÕn ho¹t ®éng chñ yÕu cã tæng thêi gian thùc hiÖn b»ng mét tuyÕn kh¸c th× thêi gian cña 60
 17. Phô lôc 3 TiÕp theo dù ¸n còng sÏ b»ng c¶ hai tuyÕn ®ã. Mét c¸ch x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu lµ tÝnh to¸n thêi ®iÓm sím nhÊt vµ muén nhÊt mµ mçi ho¹t ®éng cã thÓ x¶y ra råi sau ®ã kiÓm tra nhanh xem ho¹t ®éng cã n»m trªn tuyÕn ho¹t ®éng chñ chèt kh«ng. §Ó minh häa, xem xÐt mét dù ¸n ®¬n gi¶n víi nh÷ng ho¹t ®éng vµ tr×nh tù thùc hiÖn nh­ sau: Ho¹t ®éng Kho¶ng thêi gian thùc hiÖn b×nh th­êng A 3 ngµy B 5 ngµy C 1 ngµy D 2 ngµy E 2 ngµy F 4 ngµy G 3 ngµy H 1 ngµy C¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n víi thêi gian thùc hiÖn ®­îc biÓu diÔn trong h×nh vÏ d­íi ®©y 6 3 B E 5 C 2 F H 1 A 2 4 7 8 3 1 4 1 D G 2 3 5 X¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n vµ nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu. (L­u ý: nªn xem l¹i s¬ ®å mét lÇn n÷a ®Ó ®¶m b¶o ng­êi ®äc hiÓu ®­îc tr×nh tù logic sö dông trong s¬ ®å, c¸c ho¹t ®éng sÏ ®­îc ®¸nh sè). B­íc 1 : X¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu sím nhÊt cña mçi ho¹t ®éng. Nh­ trªn ®· nªu, thêi ®iÓm b¾t ®Çu sím (Early start- ES) sÏ ®­îc biÓu thÞ b»ng mét sè cã g¹ch ch©n vµ viÕt d­íi vßng trßn. G¸n gi¸ trÞ “0” cho ES cña ho¹t ®éng 1 vµ céng thªm kho¶ng thêi gian thùc hiÖn ho¹t ®éng vµo gi¸ trÞ ES. §èi víi ho¹t ®éng mµ cã tíi 2 mòi tªn dÉn tíi nh­ ho¹t ®éng 4 vµ 7 th× sÏ tÝnh ®­îc mét vµi gi¸ trÞ cña thêi ®iÓm b¾t ®Çu sím. Trong tr­êng hîp nh­ vËy ph¶i lÊy thêi ®iÓm nµo cã gi¸ trÞ lín nhÊt lµ thêi ®iÓm b¾t ®Çu sím cña “ho¹t ®éng gép” nµy. VÝ 61
 18. Phô lôc 3 TiÕp theo dô, trong ho¹t ®éng 4, theo tuyÕn A-B cÇn 3+5=8 ngµy trong khi theo tuyÕn A-C chØ cÇn 1+3=4 ngµy → ES ph¶i b»ng 8 ngµy. T­¬ng tù “thêi ®iÓm b¾t ®Çu sím” cña ho¹t ®éng sè 7 sÏ lµ 12 ngµy. 6 3 B E 10 5 8 2 A C F H 1 3 2 1 4 4 7 1 8 0 3 D 8 12 13 G 2 3 5 B­íc 2: X¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu muén nhÊt cña mçi ho¹t ®éng. 8 12 3 6 B E 10 0 3 5 8 8 2 12 13 A C F H 1 3 2 1 4 4 7 1 8 0 3 D 8 12 12 2 G 9 3 5 B-8 5 Nh­ trªn ®· nªu, thêi ®iÓm b¾t ®Çu muén cña mçi ho¹t ®éng (LS) ®­îc thÓ hiÖn b»ng mét con sè cã g¹ch trªn vµ viÕt bªn trªn vßng trßn chØ ho¹t ®éng. G¸n gi¸ trÞ cña ®iÓm b¾t ®Çu sím x¸c ®Þnh ®­îc cho ho¹t ®éng cuèi cïng lµm thêi ®iÓm b¾t ®Çu muén cña chÝnh nã (trong vÝ dô nµy lµ sè 13 vµ viÕt lªn trªn vßng trßn). B¾t ®Çu lÊy LS trõ lïi ®i kho¶ng thêi gian thùc hiÖn ho¹t ®éng tr­íc ®ã ®Ó ®­îc thêi ®iÓm b¾t ®Çu muén cña ho¹t ®éng nµy. Khi gÆp mét ho¹t ®éng cã hai hoÆc nhiÒu mòi tªn xuÊt ph¸t th× ph¶i ghi l¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm b¾t ®Çu muén vµ chØ cÇn chän ®iÓm b¾t ®Çu muén nhÊt. Quay trë l¹i vÝ dô tr­êng hîp ho¹t ®éng 4- n¬i xuÊt ph¸t cña hai ho¹t ®éng E vµ F. §­êng dÉn ng­îc H-E cho kÕt qu¶ lµ 13-1-2=10 ngµy trong khi ®­êng dÉn ng­îc H-F cho kÕt qu¶ lµ 13-1-4=8 ngµy →8 ngµy sÏ lµ ®iÓm b¾t ®Çu muén cña ho¹t ®éng 4. B­íc 3 : Ghi tæng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. CÇn ph¶i kiÓm tra ®Ó tÝnh to¸n cho ho¹t ®éng ®Çu tiªn (ho¹t ®éng 1 trong vÝ dô) cho kÕt qu¶ cuèi cïng víi thêi ®iÓm b¾t ®Çu sím vµ b¾t ®Çu muén ®Òu b»ng 0 (ES=0 vµ LS=0). NÕu kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy th× ch¾c ch¾n ®· cã sai sãt trong qu¸ tr×nh céng trõ hoÆc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt. NÕu ®iÓm b¾t ®Çu muén (LS) b»ng kh«ng, ta cã thÓ kÕt luËn r»ng tæng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n sÏ b»ng thêi 62
 19. Phô lôc 3 TiÕp theo h¹n b¾t ®Çu sím (ES) hay b¾t ®Çu muén (LS) cña ho¹t ®éng cuèi cïng. Trong vÝ dô nµy, tæng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n lµ 13 ngµy. B­íc 4: X¸c ®Þnh ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu (Critical Path- CP) Nèi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cã con sè phÝa trªn vµ phÝa d­íi vßng trßn b»ng nhau (ES=LS). §©y sÏ lµ ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu. Trong vÝ dô, ®­êng CP sÏ lµ ABFH (chó ý: C vµ E kh«ng n»m trªn ®­êng tíi h¹n v× ®iÒu kiÖn ES=LS chØ cã ®­îc khi tÝnh to¸n theo tuyÕn ®­êng kh¸c). 4. ý nghÜa cña ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu CP §­êng ho¹t ®éng chñ yÕu lµ mét chuçi c¸c ho¹t ®éng gióp x¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. Cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu. NÕu thêi gian hoµn thµnh mét ho¹t ®éng theo ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu bÞ kÐo dµi hoÆc rót ng¾n th× tæng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n còng sÏ t­¬ng øng t¨ng hoÆc gi¶m. Gi¸m ®èc dù ¸n EA sÏ cã thÓ muèn dµnh mäi nç lùc vµ chó ý cho nh÷ng ho¹t ®éng n»m trªn ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu - ®©y lµ nh÷ng ho¹t ®éng cÇn ­u tiªn. Còng nªn l­u ý r»ng theo qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu cã thÓ thay ®æi sang mét ®­êng kh¸c tuú thuéc t×nh h×nh. B. S¬ ®å theo giai ®o¹n thêi gian (Time-phased Diagram- TDP) PhÇn vÒ s¬ ®å ®· ®Ò cËp tíi 3 yÕu tè: tr×nh tù theo logÝc, tæng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n vµ ®­êng chñ yÕu. §Ó ph©n tÝch kü h¬n chóng ta sÏ x©y dùng s¬ ®å theo giai ®o¹n thêi gian dùa vµo s¬ ®å ho¹t ®éng ë trªn. Trong nh÷ng s¬ ®å tr­íc, chiÒu dµi cña c¸c mòi tªn kh«ng tû lÖ víi kho¶ng thêi gian thùc hiÖn ho¹t ®éng; trong s¬ ®å theo giai ®o¹n thêi gian (TPD), chóng tû lÖ víi nhau. VÒ c¬ b¶n s¬ ®å theo giai ®o¹n thêi gian (TPD) còng gièng nh­ s¬ ®å ho¹t ®éng, ngo¹i trõ TPD ®­îc vÏ cã tÝnh ®Õn tû lÖ vÒ thêi gian. VÝ dô s¬ ®å thêi gian theo giai ®o¹n ®­îc vÏ d­íi ®©y. H×nh 6. S¬ ®å theo giai ®o¹n thêi gian C E H A B F D G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 63
 20. Phô lôc 3 TiÕp theo Khi vÏ s¬ ®å thêi gian theo giai ®o¹n tr­íc hÕt nªn vÏ ®­êng chñ yÕu CP theo trôc n»m ngang (nh­ ®­êng ABFH). TiÕp theo vÏ nh÷ng ®­êng vµ ho¹t ®éng kh¸c. Nh÷ng ®­êng nÐt ®øt ®­îc vÏ thªm ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng phô trî sÏ kÕt thóc ë ho¹t ®éng tiÕp theo nµo. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng trªn ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu CP kh«ng cã ®o¹n nÐt ®øt trong khi ®ã nh÷ng ®­êng kh¸c l¹i cã: ho¹t ®éng trªn nh÷ng ®­êng chñ yÕu lµ kh«ng thÓ tr× ho·n, ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c th× cã thÓ kÐo dµi theo chñ ý hoÆc v« t×nh. Bµi tËp: VÏ s¬ ®å ho¹t ®éng vµ x¸c ®Þnh ®­êng ho¹t ®éng chñ yÕu CP Mét dù ¸n cã 7 ho¹t ®éng ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng. LogÝc tr×nh tù thùc hiÖn chóng nh­ sau: (i) A, B vµ C lµ nh÷ng ho¹t ®éng b¾t ®Çu vµ cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh sau khi b¾t ®Çu. (ii) D vµ F ph¶i chê sau khi hoµn thµnh A. (iii) E tiÕp theo C (iv) G tiÕp theo B, D vµ E (v) F vµ G lµ nh÷ng ho¹t ®éng hoµn thiÖn dù ¸n. Yªu cÇu - VÏ s¬ ®å c¸c ho¹t ®éng - Gi¶ sö thêi h¹n thùc hiÖn b×nh th­êng nh­ sau: Ho¹t ®éng Thêi gian A 3 tuÇn B 6 tuÇn C 2 tuÇn D 5 tuÇn E 2 tuÇn F 7 tuÇn G 4 tuÇn - TÝnh to¸n tæng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n vµ t×m ra ®­êng chñ yÕu CP - LËp s¬ ®å thêi gian theo giai ®o¹n 3 Lêi gi¶i: 3 F A D 0 3 5 8 7 1 B G C 6 4 0 2 6 E 8 1 2 §­êng tíi h¹n lµ ADG Tæng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n =12 tuÇn 2 64
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2