Hướng dẫn số 01/2000/TVĐX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
66
lượt xem
3
download

Hướng dẫn số 01/2000/TVĐX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 01/2000/TVĐX về đặc xá năm 2000 do Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương ban hành, để thi hành Quyết định số 35/QĐ-CTN ngày 23/2/2000 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 01/2000/TVĐX

 1. H I NG TƯ V N C XÁ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUNG ƯƠNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2000/TV X Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 2000 HƯ NG D N C AH I NG TƯ V N C XÁ TRUNG ƯƠNG S 01/TV X NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2000 V VI C THI HÀNH QUY T NNH S 35/Q -CTN NGÀY 23/02/2000 C A CH TNCH NƯ C V C XÁ NĂM 2000 Căn c i u 4 Quy t nh s 35 Q -CTN ngày 23 tháng 02 năm 2000 c a Ch t ch nư c v c xã năm 2000, H i ng tư v n c xã Trung ương (H TV XTW) hư ng d n vi c t ch c th c hi n Quy t nh c xá năm 2000 như sau: 1. i tư ng c xá: i tư ng c xá: có 3 lo i. - Tha tù trư c th i h n cho nh ng ph m nhân ang ch p hành án ph t tù t i các Tr i giam thu c B Công an và B Qu c phòng qu n lý (k c ph m nhân ang ch p hành án ph t tù phân tr i qu n lý ph m nhân trong Tr i t m giam). - Mi n ch p hành án ph t tù còn l i cho nh ng ph m nhân ư c t m ình ch thi hành án ph t tù. - Mi n ch p hành án ph t tù cho nh ng ngư i b k t án tù ư c hoãn thi hành án ph t tù. 2. i u ki n, tiêu chuNn ph m nhân ư c hư ng c xá. i v i ph m nhân ư c xét c xá tha tù trư c th i h n ph i có các i u ki n, tiêu chuNn sau: a) Ph i là nh ng ph m nhân ch p hành t t quy ch , n i quy Tr i giam tích c c h c t p, lao ng, c i t o trong quá trình ch p hành án, khi ư c tha tù trư c th i h n không làm phương h i n an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i và ph n u tr thành công dân lương thi n. - i v i ph m nhân b ph t tù chung thân ít nh t có 3 năm (1997, 1998, 1999) và nh ng tháng u năm 2000 ư c ánh giá x p lo i c i t o t lo i khá tr lên. - i v i ph m nhân b hình ph t tù t 10 năm n 20 năm ít nh t có 2 năm (1998, 1999) và nh ng tháng u năm 2000 ư c ánh giá x p lo i c i t o t lo i khá tr lên.
 2. - i v i ph m nhân b hình ph t tù t trên 5 năm n dư i 10 năm có ít nh t 1 năm 6 tháng (6 tháng cu i năm 1998; năm 1999) và nh ng tháng u năm 2000 ư c ánh giá x p lo i c i t o t khá tr lên. - i v i ph m nhân b hình ph t tù t 5 năm tr xu ng: + Nh ng ph m nhân i u ki n x p lo i c i t o thì năm 1999 và nh ng tháng u năm 2000 ư c ánh giá x p lo i c i t o t lo i khá tr lên. + Nh ng ph m nhân chưa th i gian x p lo i c i t o thì trong quá trình ch p hành án ã ch p hành t t Quy ch , N i quy Tr i giam, tích c c h c t p, lao ng. (Theo quy nh c a B trư ng B Công an vi c ánh giá x p lo i c i t o cho ph m nhân hàng năm theo 4 lo i: T t, khá, trung bình, kém và 6 tháng x p lo i c i t o m t l n). b) V th i giam ch p hành hình ph t tù: ã ch p hành hình ph t tù ít nh t là 1/3 (m t ph n ba) th i h n i v i hinh ph t tù có th i h n; 10 (mư i) năm i v i tù chung thân (k c hình ph t tù chung thân ã ư c gi m xu ng 20 năm). Th i gian ư c tính ã thi hành hình ph t tù, t I ư c tính n ngày 30 tháng 4 năm 2000; t II ư c tính n ngày 02 tháng 9 năm 2000. c) i v i nh ng ph m nhân quy nh t i kho n 2, 3, 4, 5 i u 3 Quy t nh s 35/Q -CTN ngày 23 tháng 02 năm 2000 c a Ch t ch nư c v c xá năm 2000 thì th i gian ã ch p hành hình ph t tù ít nh t 1/4 (m t ph n tư) th i h n i v i hình ph t tù có th i h n; 8 (tám) năm i v i hình ph t tù chung thân, ư c hi u như sau: - Ngư i l p công l n trong quá trình ch p hành án ph t tù là ngư i ã t cáo giúp Tr i giam (k c phân tr i qu n lý ph m nhân trong Tr i t m giam) ho c cơ quan i u tra phát hi n t i ph m; ã phát hi n ho c b t ư c ph m nhân tr n kh i nơi giam; ã c u ư c tính m ng ngư i khác trong tình th hi m nghèo; ã c u ư c tài s n c a Nhà nư c, c a t p th ho c c a công dân trong thiên tai, ho ho n. - Trư c khi ph m t i là: + Thương binh, b nh binh. + Cán b , công ch c, s quan, h s quan, chi n s trong l c lư ng vũ trang, nh ng ngư i có nhi u thành tích trong chi n u, công tác ư c thư ng Huân chương các lo i, Huy chương kháng chi n. + Ngư i có công v i cách m ng ư c Nhà nư c t ng Huân chương các lo i, Huy chương kháng chi n. - Là con , con nuôi h p pháp c a "Bà m Vi t Nam anh hùng". - Là con c a gia ình có công v i Nư c ư c Nhà nư c t ng "B ng có công v i Nư c".
 3. - Có b , m , v ho c ch ng, con , anh, ch em ru t, b , m nuôi và con nuôi h p pháp là li t s . - Ngư i quá già y u là ngư i 70 tu i tr lên ho c nh ng ngư i 60 tu i tr lên có b nh t t n ng ph i n m b nh vi n, b nh xã thư ng xuyên. - Ngư i ang m c m t trong các b nh hi m nghèo nguy hi m n tính m ng là ngư i b m c m t trong các b nh: ung thư; b i li t; lao n ng giai o n cu i; xơ gan c trư ng; nhi m HIV ã chuy n sang giai o n AIDS; suy tim, suy th n n ng 4 có k t lu n giám nh y khoa c a H i ng giám nh Y khoa c p t nh ho c có k t lu n giám nh b nh t t c a b nh vi n c p t nh tr lên. - Ngư i có hoàn c nh gia ình c bi t khó khăn là ngư i có con nh dư i 3 tu i (k c nam và n ) không có ai nuôi dư ng; b n thân là lao ng duy nh t trong gia ình mà hi n nay gia ình ang trong c nh túng thi u dư i m c h nghèo ph i tr c p thư ng xuyên ho c b thiên tai, ho ho n không còn tài s n gì áng k ; có b , m , v ho c ch ng, con m au n ng kéo dài không t ph c v sinh ho t bình thư ng cho b n thân, không có ngư i chăm sóc. - Khi ph m t i là ngư i chưa thành niên (là nh ng ph m nhân lúc th c hi n hành vi ph m t i chưa 18 tu i). - Nh ng ph m nhân ph m các t i kinh t ã ch p hành xong hình ph t b sung là hình ph t ti n. - Nh ng ph m nhân ph m các t i kinh t chưa th c hi n xong hình ph t b sung là hình ph t ti n mà b n thân và gia ddình cam k t th c hi n sau khi ư c c xá tha tù thì tuỳ theo tính ch t c a t i ph m và hoàn c nh gia ình có th ư c xem xét c xá. - Nh ng ph m nhân ph m các t i mà khung hình ph t quy nh trong B lu t hình s năm 1999 có gi m nh so v i khung hình ph t c a B lu t hình s s a i năm 1997 và có i u ki n, tiêu chuNn t i ph n 2, i m a b n Hư ng d n này thì ư c xét c xá (có ph l c kèm theo). d) V vi c mi n ch p hành hình ph t tù còn l i i v i ph m nhân ư c t m ình ch thi hành án ph t tù ư c hư ng c xá là: - Ph m nhân ang m c m t trong các b nh hi m nghèo như: ung thư; xơ gan c trư ng; lao n ng giai o n cu i; b i li t; nhi m HIV ã chuy n sang giai o n AIDS; suy tim, suy th n 4 ho c m au kéo dài ph i n m b nh vi n, b nh xá, không lao ng ư c, không t sinh ho t bình thư ng cho b n thân, không còn kh năng gây nguy hi m cho xã h i, có k t lu n giám nh Y khoa ho c H i ng giám nh y khoa c p t nh ho c có k t lu n giám nh b nh t t c a b nh vi n c p t nh tr lên. Nh ng ngư i vùng sâu, vùng xa không th giám nh ư c thì ph i có xác nh n tình tr ng s c kho c a Trung tâm y t c p huy n. - Trong th i gian ư c t m ình ch thi hành án ph t tù t i nơi cư trú có thái ăn năn h i l i, ch p hành t t chính sách pháp lu t c a Nhà nư c, ư c a phương (xã, phư ng, th tr n) xác nh n.
 4. ) V vi c mi n ch p hành hình ph t tù cho ngư i ư c hoãn thi hành án ph t tù ư c hư ng c xá là: - Ngư i ang m c m t trong các b nh hi m nghèo như: ung thư; lao n ng; b i li t; xơ gan c trư ng; nhi m HIV chuy n giai o n AIDS; suy tim, suy th n 4 ho c m au n ng kéo dài ph i n m b nh vi n, b nh xá, không lao ng ư c, không t sinh ho t bình thư ng cho b n thân, không còn kh năng gây nguy hi m cho xã h i, có k t lu n giám nh Y khoa c a H i ng giám nh Y khoa c p t nh ho c có k t lu n giám nh b nh t t c a b nh vi n c p t nh tr lên... Nh ng ngư i vùng sâu, vùng xa không th giám nh ư c thì ph i có xác nh n tình tr ng s c kho c a Trung tâm y t c p huy n. - Trong th i gian ư c hoãn thi hành án ph t tù t i nơi cư trú có thái ăn năn h i l i; làm ăn lương thi n, ch p hành nghiêm ch nh chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c ư c chính quy n a phương (xã, phư ng, th tr n) xác nh n. e) Riêng nh ng trư ng h p c bi t khác H i ng tư v n c xá c p t nh và H i ng xét ngh c xá các Tr i giam l p h sơ ngh c xá H i ng tư v n c xá Trung ương xét duy t t ng trư ng h p và trình Ch t ch nư c quy t nh. Nh ng ph m nhân ư c c xá năm 2000 n u có các hình ph t b sung khác như: c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh; c m cư trú; qu n ch ; tư c m t s quy n công dân; t ch thu tài s n; ph t ti n, khi không áp d ng là hình ph t chính, sau khi ư c c xá v n ph i ch p hành y theo quy nh c a pháp lu t. 3. H sơ, th t c và quy trình xét c xá. a) H sơ c a ngư i ư c xét c xá bao g m: - Phi u xét c xá năm 2000 c a ph m nhân do Tr i giam, Tr i t m giam l p h sơ tóm t t (theo m u). Nh ng ph m nhân ph m t i c bi t nguy hi m xâm ph m an ninh qu c gia và ph m nhân có qu c t ch nư c ngoài ph i sao nguyên b n án ho c b n cáo tr ng kèm theo. - Phi u xét c xá cho ph m nhân ư c t m ình ch thi hành án ph t tù, ngư i ư c hoãn thi hành án ph t tù do Toà án nhân dân c p t nh l p. - Danh sách ph m nhân ngh c xá tha tù trư c th i h n; mi n ch p hành hình ph t tù còn l i; mi n hình ph t cho ngư i ư c hoãn thi hành án ph t tù (có m u kèm theo). - Th ng kê phân tích s ngư i ư c ngh c xá (theo m u). - Các lo i gi y ch ng nh n: + K t lu n c a giám nh y khoa ho c k t lu n giám nh b nh t t c a B nh vi n c p t nh tr lên. i v i i tư ng ư c t m ình ch thi hành án ph t tù, ư c hoãn thi hành án ph t tù n u vùng sâu, vùng xa thì ph i có xác nh n c a Trung tâm Y t c p huy n.
 5. + B n sao quy t nh khen thư ng ho c b n sao Huân chương, Huy chương kháng chi n, B ng có công v i Nư c (có công ch ng Nhà nư c). + Quy t nh khen thư ng c a Giám th Tr i giam, Tr i t m giam ( i v i ph m nhân l p công trong quá trình thi hành án ph t tù). + Nh n xét, x p lo i c i t o c a Giám th Tr i giam, Tr i t m giam (ghi rõ k t qu vào phi u ngh c xá). + i v i nh ng ph m nhân: gia ình có hoàn c nh c bi t khó khăn ph i có ơn c a gia ình ư c xác nh n c a chính quy n và U ban M t tr n T qu c cơ s (xã, phư ng, th tr n nơi ph m nhân cư trú) nh n qu n lý giúp õ. + Ch ng nh n l p công c a cơ quan i u tra, chính quy n a phương i v i ph m nhân t m ình ch thi hành án ph t tù và ngư i ư c hoãn thi hành án ph t tù. + M t s gi y t c n thi t khác theo yêu c u c a H TV XTW. - Các lo i gi y ch ng nh n n u là b n sao ph i có công ch ng Nhà nư c. - H sơ và danh sách ngh c xá các ph m nhân các Tr i giam, Tr i t m giam thu c B Công an, B Qu c phòng làm thành 12 (mư i hai) b ; H sơ, danh sách các i tư ng (ph m nhân, t m ình ch thi hành án ph t tù còn l i, ngư i hoãn ch p hành hình ph t tù) sau khi ư c H i ng tư v n c xá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét duy t làm thành 12 b trình H TV XTW. b) Trình t và th t c xét c xá: - Ban ch o c xá B Công an, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o, thành l p H i ng xét ngh c xá c a các Tr i giam, Tr i t m giam. Ban ch o c xá B Qu c phòng ch o, thành l p H i ng xét ngh c xá c a các Tr i giam, Tr i t m giam do B Qu c phòng qu n lý. - i v i các trư ng h p ư c t m ình ch thi hành án ph t tù và ư c hoãn thi hành án ph t tù, Toà án c p nào ra quy t nh t m ình ch và hoán thi hành án ph t tù thì Toà án c p ó làm th t c, l p h sơ ngh c xá. Chính quy n a phương (xã, phư ng, th tr n) nơi có ph m nhân ư c t m ình ch thi hành án ph t tù, có ngư i ư c hoán thi hành án ph t tù cư trú có trách nhi m cung c p tài li u và nh n xét theo yêu c u c a Toà án nhân dân. - Ban ch o c xá B Công an ch o Giám c công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n Công an các c p ph i h p v i Toà án nhân dân a phương trong vi c xét ngh c xá cho s ph m nhân ang ư c t m ình ch thi hành án ph t tù và ngư i ư c hoãn thi hành án ph t tù hi n cư trú t i a phương. Vi c xét c xá ư c ti n hành theo trình t : + H i ng xét ngh c xá c a các Tr i giam; Tr i t m giam (phân tr i qu n lý ph m nhân trong tr i t m giam) ngh c xá cho ph m nhân trên cơ s h sơ và
 6. danh sách ư c qu n giáo ph trách i ph m nhân và t p th i ph m nhân l a ch n gi i thi u. + H i ng tư v n c xá c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét duy t ngh c xá cho ph m nhân c a phân tr i qu n lý ph m nhân trong Tr i t m giam do Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý và ph m nh n ang ư c t m ình ch thi hành án và ngư i ư c hoãn thi hành hình ph t tù ư c ngh xét c xá do Toà án nhân dân cùng c p ngh . + H TV XTW c các t chuyên viên liên ngành g m cán b c a B Công an, Toá án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tr c ti p n các a phương, Tr i giam, Tr i t m giam ki m tra và th m nh toàn b h sơ nghi xét c xá c a Tr i giam, Tr i t m giam do B Công an và B Qu c phòng qu n lý và h sơ do Toà án nhân dân các c p ngh c xá. H TV XTW xét duy t, t ng h p danh sách ph m nhân ư c c xá trình Ch t ch nư c duy t quy t nh. 4. T ch c th c hi n. a) c xá năm 2000 ư c xét duy t và công b tha tù làm 2 t: + t 1: xét duy t xong vào ngày 15/4/2000; công b Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c vào d p 30 tháng 4 năm 2000. + t 2: xét duy t xong vào ngày 15 tháng 8; công b Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c vào d p Qu c khánh 2 tháng 9 năm 2000. Nh ng ngư i ư c c xá ư c công b công khai. b) B Công an là cơ quan thư ng tr c H TV XTW có nhi m v : - L p Ban ch o công tác c xã c a B Công an giúp B ch o, ôn c, ki m tra các a phương, các Tr i giam, Tr i t m giam tri n khai th c hi n Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c và hư ng d n v c xá năm 2000 c a H TV XTW. - Quy t nh thành l p và ch o t chuyên viên liên ngành giúp cơ quan thư ng tr c nghiên c u, ki m tra, th m nh, t ng h p h sơ, danh sách các i tư ng ư c xét ngh c xá trình H TV XTW. - B trí chương trình và th i gian làm vi c c a H TV XTW; l p d toán kinh phí ph c v c xá trình Ch t ch H i ng quy t nh. - xu t v i Ch t ch H TV XTW gi i quy t nh ng v n n y sinh trong quá trình th c hi n. - Khi Ch t ch H TV XTW v ng m t t xu t thì u quy n cho Thư ng tr c ư c phép tri u t p cu c h p các thành viên H TV XTW l y ý ki n v nh ng v n khNn c p ho c làm văn b n các thành viên cho ý ki n tr l i và ư c ch o gi i quy t nh ng v n c th khác n y sinh trong quá trình th c hi n c xá theo Quy t nh c xá năm 2000 c a Ch t ch nư c.
 7. - ChuNn b chương trình n i dung, tài li u h sơ cho các kỳ h p c a H TV XTW. - T ch c t p hu n v c xá cho các ơn v , a phương và chuyên viên các B , ngành là thành viên H TV XTW. - Quy nh các bi u m u: phi u c xá, danh sách ph m nhân ư c c xá, th ng kê phân tích s ngư i ư c c xá t i i m a, kho n 3 hư ng d n này. - Hoàn ch nh h sơ, danh sách c xá báo cáo Ch t ch H TV XTW trình Ch t ch nư c. - Làm các công vi c khác có liên quan n c xá do Ch t ch H TV XTW giao. c) B Qu c phòng có nhi m v l p Ban ch o công tác c xá c a B ch o các Tr i giam do B Qu c phòng qu n lý; căn c vào Quy t nh c a Ch t ch nư c và Hư ng d n c a H TV XTW l p ti u ban ch o c xá các Quân khu. Hư ng d n Toà án quân s và Vi n ki m sát quân s c p ã ra quy t nh cho ph m nhân ư c t m ình ch thi hành án ph t tù và hoãn thi hành án ph t tù l p h sơ ngh c xá cho hai lo i i tư ng trên Ban ch o c xá B Qu c phòng xét duy t ngh c xá năm 2000, sau ó th ng nh t v i B Công an cơ quan thư ng tr c t ng h p trình H TV XTW xét duy t. d) Toà án nhân dân t i cao có trách nhi m hư ng d n Toà án các c p căn c vào Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c và hư ng d n c a H TV XTW l p h sơ, t ng h p danh sách ph m nhân ư c t m ình ch thi hành án ph t tù và ngư i b k t án tù ư c hoãn thi hành án ph t tù có i u ki n, tiêu chuNn ư c c xá, trình H i ng tư v n c xá a phương xét duy t và th ng nh t v i B Công an cơ quan thư ng tr c, t ng h p, trình H TV XTW xét duy t. Hư ng d n Toà án nhân dân các c p làm th t c, c p "Gi y ch ng nh n ư c c xá" mi n ch p hành hình ph t tù còn l i cho ph m nhân ư c t m ình ch thi hành án ph t tù và ngư i ư c hoãn thi hành án ph t tù khi có Quy t nh c a Ch t ch nư c. Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao thông báo k p th i cho các Tr i giam, Tr i t m giam bi t nh ng ph m nhân b n án ang có kháng ngh , kháng cáo. ) Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p H i ng tư v n c xá c a t nh, thành ph thành ph n g m: M t Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph làm Ch t ch H i ng và các thành viên g m lãnh o các Ban, Ngành: Toà án nhân dân t nh, Vi n Ki m sát nhân dân t nh; S Tư pháp và U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là cơ quan thư ng tr c. H i ng c p t nh có nhi m v hư ng d n, ch o chính quy n a phương, Tr i t m giam, các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c và hư ng d n v c xá năm 2000 c a H TV XTW, xét duy t h sơ, danh sách nh ng ngư i thu c di n ngh c xá c a a phương trình H TV XTW xét duy t. e) U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, các cơ quan, t ch c có liên quan trong ph m vi ch c năng c a mình cao trách nhi m cung c p y , k p th i các ch ng
 8. nh n, k t lu n có liên quan n ph m nhân và ngư i ư c ngh c xá. ng th i có trách nhi m t ch c ti p nh n, t o i u ki n và giúp nh ng ngư i ư c hư ng c xá tr v hoà nh p v i gia ình và c ng ng, nh t là tìm công vi c làm n nh i s ng. g) B Tài chính có trách nhi m c p kinh phí b o m cho ho t ng này theo d toán chi ã ư c Ch t ch H TV XTW duy t. h) Thư ng tr c H TV XTW (B Công an), Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao, B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i Ban Tư tư ng văn hoá Trung ương t ch c h p báo gi i thi u các n i dung Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c, hư ng d n c a H TV XTW và nh ng n i dung c n tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng. i) Th i gian t ch c th c hi n: - t 1: Trong tháng 02 năm 2000 các a phương và các ngành, các c p ph i hoàn thành vi c chuNn b ; ngày 15 tháng 3 năm 2000 l p xong danh sách n ngày 30 tháng 3 năm 2000 H TV XTW xét duy t trình Ch t ch nư c. - t 2: Trong tháng 6 năm 2000 các a phương và các ngành, các c p ph i hoàn thành vi c chuNn b , ngày 30 tháng 6 năm 2000 l p xong danh sách n ngày 10 tháng 8 năm 2000 H TV XTW xét duy t trình Ch t ch nư c. - Sơ k t và xem xét s t n ng vào cu i tháng 9 năm 2000 t ng k t c xá vào cu i tháng 10 năm 2000. - c xá ph i ư c ti n hành t ng k t k p th i và khen thư ng cho nh ng t p th , cá nhân có thành tích theo quy nh khen thư ng hi n hành. k) Không l p h sơ xét ngh c xá cho nh ng ph m nhân mà b n án i v i h chưa có hi u l c pháp lu t ho c ang b kháng ngh giám c thNm có tình ti t tăng n ng. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có v n gì vư ng m c, k p th i báo cáo b ng văn b n v H TV XTW (qua cơ quan thư ng tr c) có hư ng d n và ch o k p th i. PH L C M TS I U, KHO N C A B LU T HÌNH S S A I NĂM 1999 CÓ KHUNG HÌNH PH T TH P HƠN QUY NNH T I B LU T HÌNH S S A I NĂM 1997 STT B lu t hình s s a i năm 1997 B lu t hình s s a i năm 1999 1. i u 75: T i xâm ph m an ninh lãnh i u 81: T i xâm ph m an ninh lãnh th : th : Kho n 1: 12 năm - 20 năm, chung Kho n 1: 12 năm - 20 năm, chung
 9. thân, t hình thân 2. i u 84: T i phá tr i giam: i u 90: T i phá tr i giam: Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm 3. i u 101: T i gi t ngư i: i u 93: T i gi t ngư i: Kho n 2: 5 năm - 20 năm Kho n 2: 7 năm - 15 năm 4. i u 106: T i xúi gi c ho c giúp i u 101: T i xúi gi c ho c giúp ngư i khác t sát: ngư i khác t sát: Kho n 1: 6 tháng - 5 năm Kho n 1: 6 tháng - 3 năm 5. i u 114: T i giao c u v i tr em: i u 115: T i giao c u v i tr em: Kho n 2: 5 năm - 10 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 3: 10 năm - 15 năm Kho n 3: 7 năm - 15 năm 6 i u 122: T i xâm ph m quy n b u i u 126; T i xâm ph m quy n b u c c a công dân: c , ng c c a công dân: Kho n 1: c nh cáo, c i t o không Kho n 1: C nh cáo c i t o không giam gi 1 năm, ph t tù t 3 tháng - 2 giam gi , ph t tù 3 tháng - 1 năm năm. 7 i u 129: T i cư p tài s n XHCN: i u 133: T i cư p tài s n: Kho n 1: 5 năm - 15 năm Kho n 1: 3 năm - 10 năm Kho n 2: 12 năm - 20 năm, chung Kho n 2: 7 năm - 15 năm. thân, t hình Kho n 3: 12 năm - 20 năm i u 151: T i cư p tài s n công dân: Kho n 3: 12 năm, 20 năm, chung thân, t hình 8. i u 130: T i cư ng o t tài s n i u 135: T i cư ng o t tài s n: XHCN: Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 3: 7 năm - 15 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm i u 153: T i cư ng o t tài s n CD: Kho n 2: 2 năm - 10 năm 9. i u 152: T i b t cóc nh m chi m i u 143: T i b t cóc nh m chi m
 10. o t tài s n công dân: o t tài s n: Kho n 1: 2 năm - 10 năm Kho n 1: 2 năm - 7 năm Kho n 2: 7 năm - 20 năm Kho n 2: 5 năm - 12 năm 10. i u 131: T i cư p gi t ho c công i u 136: T i cư p gi t tài s n: nhiên chi m o t tài s n XHCN: Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm kho n 3: 7 năm - 15 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm i u 137: T i công nhiên chi m o t i u 154: T i cư p gi t ho c công TS: nhiên chi m o t TSCD: Kho n 2: 2 năm - 7 năm Kho n 2: 2 năm - 10 năm 11. i u 132: T i tr m c p tài s n i u 138: T i tr m c p tài s n: XHCN: Kho n 1: 6 tháng - 3 năm Kho n 1: 6 tháng - 5 năm Kho n 2: 2 năm - 7 năm kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 3: 7 năm - 15 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm, chung thân, t hình i u 155: T i tr m c p tài s n công dân: Kho n 2: 2 năm - 10 năm Kho n 3: 7 năm - 20 năm 12. i u 134: T i l a o chi m o t tài i u 139: T i l a o chi m o t tài s n XHCN: s n: Kho n 1: 6 tháng - 5 năm Kho n 1: 6 tháng - 3 năm Kho n 2: 5 năm - 12 năm Kho n 2: 2 năm - 7 năm Kho n 3: 12 năm - 18 năm Kho n 3: 7 năm - 15 năm. Kho n 4: 18 năm - 20 năm, chung Kho n 4: 12 năm - 20 năm, chung thân, t hình. thân, t hình. i u 157: T i l a o chi m o t tài s n công dân:
 11. Kho n 1: 3 tháng - 5 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm, chung thân, t hình 13. i u 135: T i l i d ng tín nhi m i u 140: T i l m d ng tín nhi m chi m o t tài s n XHCN: chi m o t tài s n: Kho n 1: 6 tháng - 5 năm Kho n 1: 3 tháng - 3 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 2: 2 năm n 7 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm, chung Kho n 3: 7 năm - 15 năm thân i u 158: T i l m d ng chi m o t tài s n công dân: Kho n 2: 2 năm - 12 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm 14. i u 138: T i hu ho i ho c c ý làm i u 143: T i hu ho i ho c c ý làm hư h ng tài s n XHCN: hư h ng tài s n: Kho n 1: 1 năm - 7 năm Kho n 1: 6 tháng - 3 năm Kho n 2: 5 năm - 10 năm Kho n 2: 2 năm - 7 năm Kho n 3: 12 năm - 20 năm. chung Kho n 3: 7 năm - 15 năm thân, t hình i u 160: T i hu ho i ho c c ý làm hư h ng tài s n công dân: Kho n 1: 6 tháng - 5 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm 15 i u 139: T i thi u trách nhi m gây i u 144: T i thi u trách nhi m gây thi t h i nghiêm tr ng n tài s n thi t h i ngghiêm tr ng n tài s n XHCN: Nhà nư c: Kho n 1: 1 năm - 7 năm Kho n 1: C i t o không giam gi 3 năm ho c ph t tù 6 tháng - 3 năm. Kho n 2: 5 năm - 15 năm
 12. Kho n 2: 2 năm - 10 năm 16. i u 140: T i vô ý gây thi t h i i u 145: Tôi vô ý gây thi t h i nghiêm tr ng n tài s n XHCN: nghiêm tr ng n tài s n: ph t tù 3 tháng - 3 năm Kho n 1: C i t o không giam gi n 2 năm ho c ph t tù 3 tháng - 2 năm 17. i u 166: T i buôn bán hàng c m: i u 155: T i s n xu t, tàng tr , v n chuy n buôn bán hàng c m: Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 3: 12 năm - 20 năm Kho n 3: 8 năm - 15 năm 18. i u 97: T i buôn l u ho c v n i u 153: T i buôn l u: chuy n trái phép hàng hoá ti n t qua biên gi i: Kho n 1: 6 tháng - 3 năm Kho n 1: 2 năm - 7 năm Kho n 2: 3 năm - 7 năm Kho n 2: 5 năm - 12 năm Kho n 3: 7 năm - 15 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm, chung i u 154: T i v n chuy n trái phép thân, t hình hàng hoá ti n t qua biên gi i: Kho n 1: 3 tháng - 2 năm Kho n 2: 2 năm - 5 năm kho n 3: 5 năm - 10 năm 19. i u 167: T i làm hàng gi , buôn bán i u 156: T i s n xu t, buôn bán hàng gi : hàng gi : Kho n 1: 1 năm - 7 năm Kho n 1: 6 tháng - 5 năm Kho n 2: 5 năm - 15 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 3: 12 năm - 20 năm, chung Kho n 3: 7 năm - 15 năm thân, t hình 20. i u 168: T i kinh doanh trái phép: i u 159: T i kinh doanh trái phép: Kho n 1: 3 tháng - 2 năm Kho n 1: Ph t ti n t 5 tri u n 50 tri u ho c c i t o không giam gi n Kho n 2: 1 năm - 7 năm 2 năm Kho n 2: 3 tháng - 2 năm 21. i u 165: T i u cơ: i u 160: T i u cơ:
 13. Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 3:10 năm - 20 năm, chung thân Kho n 3: 8 năm - 15 năm 22. i u 169: T i tr n thu : i u 161: T i tr n thu : Kho n 1: 6 tháng - 5 năm Kho n 1: Ph t ti n ho c c i t o không giam gi 2 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 2: 6 tháng - 3 năm 23. i u 171: T i cho vay n ng lãi: i u 163: T i cho vay n ng lãi: Kho n 1: 3 tháng - 2 năm Kho n 1: c i t o không giam gi n 1 năm Kho n 2: 1 năm - 5 năm Kho n 2: 6 tháng - 3 năm 24. i u 173: T i làm vé gi , buôn bán vé i u 164: T i làm tem gi , vé gi . T i gi buôn bán tem gi , vé gi Kho n 1: 6 tháng - 5 năm Kho n 1: 6 tháng - 3 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 2: 2 năm - 7 năm 25. i u 174: T i c ý làm trái các quy i u 165: T i c ý làm trái các quy nh c a NN v QLKT gây HQNT: nh c a NN v QLKT gây HQNT: Kho n 1: 1 năm - 7 năm Kho n 1: 1 năm - 5 năm Kho n 2: 5 năm - 15 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm 26. i u 175: T i l p qu trái phép: i u 166: T i l p qu trái phép: Kho n 2: 5 năm - 10 năm Kho n 2: 3 năm - 7 năm Kho n 3: 10 năm - 15 năm Kho n 3: 6 năm - 10 năm Kho n 4: 15 năm - 20 năm Kho n 4: 8 năm - 15 năm 27. i u 185 b: T i s n xu t trái phép i u 196: T i s n xu t, tàng tr , v n ch t ma tuý: chuy n, mua bán các phương ti n d ng c dùng vào vi c s n xu t ho c Kho n 1: 3 năm - 10 năm s d ng trái phép ch t ma tuý: Kho n 2: 10 năm - 15 năm Kho n 1: 1 năm - 5 năm Kho n 3: 15 năm - 20 năm Kho n 2: 5 năm - 10 năm i u 185 c: T i tàng tr trái phép ch t Kho n 3: ph t ti n t 5 tri u - 50 ma tuý. tri u.
 14. Kho n 1: 2 năm - 7 năm Kho n 2: 7 năm - 15 năm Kho n 3: 15 năm - 20 năm i u 185 d: T i v n chuy n trái phép ch t ma tuý. Kho n 1: 2 năm - 7 năm Khon 2: 7 năm - 15 năm Kho n 3: 15 năm - 20 năm i u 185 : T i mua bán trái phép ch t ma tuý. Kho n 1: 3- 10 năm kho n 2: 10 năm - 15 năm Kho n 3: 15 năm - 20 năm i u 185 g: T i tàng tr , v n chuy n mua bán ho c chi m ti n ch t dùng vào vi c s n xu t ch t ma tuý. Kho n 1: 1 năm - 6 năm Kho n 2: 6 năm - 13 năm Kho n 3: 13 năm - 20 năm 28. i u 185 m: T i cư ng b c lôi kéo i u 200: T i cư ng b c lôi kéo ngư i khác s d ng trái phép ch t ma ngư i khác s d ng trái phép ch t ma tuý: tuý: Kho n 3: 15 năm - 20 năm kho n 3: 7 năm - 15 năm Kho n 4: chung thân, t hình Kho n 4: 20 năm - chung thân 29. i u 185 n: T i vi ph m các quy nh i u 201: T i vi ph m các quy nh v qu n lý, s d ng thu c gây nghi n v qu n lý, s d ng thu c gây nghi m ho c các ch t ma tuý khác: ho c các ch t ma tuý khác: Kho n 1: 2 năm - 7 năm Kho n 1: 1 năm - 5 năm Kho n 2: 7 năm - 15 năm Kho n 2: 5 năm - 12 năm
 15. Kho n 3: 15 năm - 20 năm Kho n 3: 12 năm - 20 năm 30. i u 186: T i vi ph m các quy nh i u 202: T i vi ph m quy nh v v an toàn giao thông v n t i: i u khi n phương ti n giao thông ư ng b : Kho n 3: 7 năm - 20 năm Kho n 3: 7 năm - 15 năm Kho n 4: 3 tháng - 3 năm Kho n 4: 3 tháng - 2 năm 31. i u 188: T i ưa vào s d ng i u 204: T i ưa vào s d ng phương ti n GTVT không m b o phương ti n GTVT ư ng b không AT ho c i u ng ngư i không m b o an toàn: i u ki n i u khi n các PTGTVT gây HQNT: Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 2: 3 năm - 12 năm i u 205: T i i u ng ho c giao cho ngư i không i u ki n i u khi n các PTGT ư ng b : Kho n 2: 2 năm - 7 năm 32. i u 189: T i d ng xe l a ho c làm i u 209: T i c n tr giao thông d ng xe l a trái phép: ư ng s t: Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 3: 10 năm - 20 năm, chung Kho n 3: 7 năm - 15 năm thân 33. i u 190: T i vi ph m các quy nh i u 227: T i vi ph m các quy nh v an toàn lao ng b o h lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng và an toàn nơi ông ngư i: và an toàn nơi ông ngư i: Kho n 2: 3 năm - 12 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm 34. i u 191: T i vi ph m các quy nh i u 229: T i vi ph m các quy nh v xây d ng gây h u qu nghiêm v xây d ng gây h u qu nghiêm tr ng: tr ng: Kho n 2: 3 năm - 15 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm 35. i u 192: T i vi ph m các quy nh i u 234: T i vi ph m v QL VK v t v QLVK phương ti n KT, ch t n , li u, công c h tr : ch t cháy, ch t c, ch t phóng x : Kho n 1: 1 năm - 5 năm Kho n 1: 1 năm - 7 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm Kho n 2: 5 năm - 15 năm i u 237: T i vi ph m QL ch t phóng x :
 16. Kho n 1: 6 tháng - 3 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm i u 239: T i vi ph m v QL ch t cháy, ch t c: Kho n 1: 1 năm - 5 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm 36. i u 194: T i vi ph m các quy nh i u 240: T i vi ph m các quy nh v phòng cháy ch a cháy: v phòng cháy ch a cháy: Kho n 2: 2 năm - 10 năm Kho n 2: 2 năm - 8 năm 37. i u 196: T i vi ph m các quy nh i u 242: T i vi ph m các quy nh v ch a b nh ch thu c, bán thu c v khám b nh, ch a b nh, s n xu t gây h u qu nghiêm tr ng: pha ch thu c, c p phát thu c, bán thu c ho c d ch v y t khác: Kho n 1: 1 năm - 7 năm Kho n 1: 1 năm - 5 năm Kho n 2: 5 năm - 15 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm 38. i u 197: T i vi ph m các quy nh i u 244: T i vi ph m các quy nh v v sinh th c phNm gây h u qu v v sinh an toàn th c phNm gây h u nghiêm tr ng: qu nghiêm tr ng: Kho n 1: 1 năm - 7 năm Kho n 1: 1 năm - 5 năm Kho n 2: 5 năm - 15 năm Kho n 2: 3 năm - 10 năm 39. i u 201: T i ch a ch p, tiêu th TS i u 250: T i ch a ch p ho c tiêu th do NKPTMC: TS do NKPTMC: Kho n 3: 5 năm - 15 năm Kho n 3: 5 năm - 10 năm 40. i u 202: T i ch a mãi dâm và môi i u 254: T i ch a mãi dâm: gi i mãi dâm: Kho n 2: 5 năm - 15 năm Kho n 2: 7 năm - 15 năm Kho n 3: 12 năm - 20 năm Kho n 3: 15 năm - 20 năm i u 255: T i môi gi i mãi dâm: Kho n 2: 3 năm - 15 năm Kho n 3: 7 năm - 15 năm 41. i u 202 a: T i mua dâm ngư i chưa i u 256: T i mua dâm ngư i chưa
 17. thành niên: thành niên: Kho n 2: 5 năm - 10 năm Kho n 2: 3 năm - 8 năm Kho n 3: 10 năm - 15 năm Kho n 3: 7 năm - 15 năm 42. i u 205: T i ch ng ngư i thi hành i u 257: T i ch ng ngư i thi hành công v : công v : Kho n 2: 2 năm - 10 năm Kho n 2: 2 năm - 7 năm 43. i u 207: T i làm trái ho c c n tr i u 261: T i làm trái quy nh v vi c th c hi n nghĩa v quân s : th c hi n nghĩa v quân s : Kho n 2: 2 năm - 10 năm Kho n 2: 2 năm - 7 năm 44. i u 211: T i gi m o gi y ch ng i u 266: T i s a gi y ch ng nh n và nh n c a cơ quan Nhà nư c và t các tài li u c a cơ quan và t ch c XH: ch c: Kho n 2: 2 năm - 7 năm Kho n 2: 2 năm - 5 năm Ghi chú: Có 55 i u c a B lu t hình s s a i năm 1997 liên quan n 50 i u gi m nh khung hình ph t c a B lu t hình s s a i năm 1999. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản