Hướng dẫn số 1797/SXD-QLKT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
7
download

Hướng dẫn số 1797/SXD-QLKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 1797/SXD-QLKT về nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 1797/SXD-QLKT

  1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S XÂY D NG c l p - T do - H nh phúc ------ -------- S : 1797/SXD-QLKT Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2008 HƯ NG D N N I DUNG, TRÌNH T , TH T C C P CH NG CH K SƯ NNH GIÁ XÂY D NG Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 01/2008/Q -BXD ngày 01/02/2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành chương trình khung ào t o nghi p v b i dư ng nh giá xây d ng. Căn c Quy t nh s 06/2008/Q -BXD ngày 18/4/2008 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy ch c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng ; Căn c Quy t nh s 905/2008/Q -BXD ngày 14/7/2008 B trư ng B Xây d ng v vi c ính chính Quy t nh s 01/2008/Q -BXD ngày 01/02/2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành chương trình khung ào t o nghi p v b i dư ng nh giá xây d ng và Quy t nh s 06/2008/Q - BXD ngày 18/4/2008 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy ch c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng ; S Xây d ng Hà N i hư ng d n n i dung, trình t , th t c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng như sau : 1. i tư ng ư c c p ch ng ch : Ch ng ch k sư nh giá xây d ng c p cho cá nhân là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài có i u ki n nêu t i m c (4) c a văn b n này. Cá nhân là công ch c ang làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c thì không ư c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng. 2. N i dung công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình : Tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình bao g m các công vi c sau : 2.1. L p, thNm tra t ng m c u tư c a d án u tư xây d ng công trình ; 2.2. ánh giá hi u qu c a d án u tư xây d ng công trình ; 2.3. Xác nh nh m c, ơn giá xây d ng công trình, ch s giá xây d ng ; 2.4. o bóc kh i lư ng công trình ; 2.5. L p, thNm tra d toán công trình ; 2.6. L a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng ; 2.7. Xác nh giá gói th u, giá h p ng trong ho t ng xây d ng ; 2.8. Ki m soát chi phí xây d ng công trình ; 2.9. L p h sơ thanh toán, quy t toán h p ng ;
  2. 2.10. Thanh toán, quy t toán v n u tư c a d án u tư xây d ng công trình ; 2.11. Các công vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình khác. 3. Ph m vi ho t ng c a cá nhân ho t ng tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình : a) Cá nhân có ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 1 ư c th c hi n m t ho c m t s công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình quy nh t i m c 2 c a văn b n này i v i các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A, B; ư c th c hi n t t c các công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình i v i các d án nhóm C, d án ch yêu c u l p báo cáo kinh t - k thu t; b) Cá nhân có ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 2 ư c th c hi n các công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình như cá nhân có ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 1, tr các công vi c nêu t i m c (2.1); (2.2); (2.5); (2.6) và (2.8) quy nh t i m c (2) c a văn b n này i v i các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A, B; ư c th c hi n t t c các công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình i v i các d án nhóm C và các d án ch yêu c u l p báo cáo kinh t - k thu t. 4. i u ki n ư c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng: 4.1 K sư nh giá xây d ng h ng 2 : Ngư i ư c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 2 ph i có các i u ki n sau: a) Có y năng l c hành vi dân s , không b c m hành ngh theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, không ang trong tình tr ng b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù; b) Có b ng t t nghi p t cao ng tr lên thu c chuyên ngành kinh t , kinh t -k thu t, k thu t do t ch c h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p và ang th c hi n các công vi c có liên quan n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; c) Có gi y ch ng nh n ã qua ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng theo qui nh c a B Xây d ng; d) Có h sơ ngh c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng theo quy nh t i m c (5) c a văn b n này và ã n p l phí cho cơ quan c p ch ng ch theo quy nh; ) Có 5 năm tham gia ho t ng xây d ng trư c th i i m xin c p ch ng ch ; e) ã tr c ti p th c hi n ít nh t 5 công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình quy nh t i m c 2 c a văn b n này. 4.2. K sư nh giá xây d ng h ng 1 : Ngư i ư c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 1 ngoài vi c áp ng các i u ki n c a k sư nh giá xây d ng h ng 2 còn ph i áp ng các i u ki n sau: a) Có ít nh t 5 năm liên t c tham gia ho t ng tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình k t th i i m ư c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 2; b) ã tr c ti p th c hi n ít nh t 5 công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình trong s các công vi c (2.1); (2.2); (2.5); (2.6) ; (2.7) và (2.8) quy nh t i m c (2) c a văn b n này c a d án quan tr ng qu c gia ho c d án nhóm A; c) ã tham gia khoá b i dư ng, c p nh t ki n th c v cơ ch chính sách u tư xây d ng công trình và nghi p v tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo quy nh c a B Xây d ng;
  3. 4.3.Trư ng h p ngư i ngh c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 1 chưa có ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 2, n u t i th i i m ngh c p ch ng ch ã có 10 năm liên t c tham gia l p, qu n lý chi phí xây d ng và ã tr c ti p th c hi n ít nh t 5 công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình trong s các công vi c ( 2.1); (2.2); (2.5); (2.6) ; (2.7) và (2.8) quy nh t i m c (2) c a văn b n này c a d án quan tr ng qu c gia ho c d án nhóm A thì ư c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 1. 5. H sơ ngh c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng: 5.1. H sơ ngh c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 2: a) ơn ngh c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng theo m u ( M u 01 KS GXD ) c a văn b n này, có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã (xã, phư ng, th tr n) nơi cư trú ho c c a cơ quan, t ch c nơi làm vi c; b) 02 nh m u c 3x4 ch p trong vòng 6 tháng tính n ngày ngh c p ch ng ch ; c) B n sao có ch ng th c các văn b ng, gi y ch ng nh n ã qua ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng, b n sao có ch ng th c ch ng minh nhân nhân dân ho c h chi u c a ngư i ngh c p ch ng ch , n u do nư c ngoài c p ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và có công ch ng; d) B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn liên quan n ho t ng tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo m u ( M u 03 KS GXD ) c a văn b n này, có xác nh n c a cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ho c c a ch u tư. 5.2. H sơ ngh c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 1 trong trư ng h p chưa có ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 2 : a) ơn ngh c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 1 theo m u ( M u 01 KS GXD) c a văn b n này; b) 02 nh m u c 3x4 ch p trong vòng 6 tháng tính n ngày ngh c p ch ng ch ; c) B n sao có ch ng th c các văn b ng, gi y ch ng nh n ã qua ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng, b n sao có ch ng th c ch ng minh nhân nhân dân ho c h chi u c a ngư i ngh c p ch ng ch , n u do nư c ngoài c p ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và có công ch ng; d) B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn liên quan n ho t ng tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo m u ( M u 03 KS GXD ) c a văn b n này có xác nh n c a cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ho c c a ch u tư. 5.3. H sơ ngh nâng h ng ch ng ch k sư nh giá xây d ng : a) ơn ngh nâng h ng k sư nh giá xây d ng theo m u ( M u 02 KS GXD) c a văn b n này; b) 02 nh m u c 3x4 ch p trong vòng 6 tháng tính n ngày ngh nâng h ng; c) B n sao có ch ng th c ch ng ch k sư nh giá xây d ng h ng 2 ( tr trư ng h p quy nh t i m c 4.3 c a văn b n này); d) B n sao có ch ng th c gi y ch ng nh n tham gia khoá b i dư ng c p nh t ki n th c v cơ ch chính sách u tư xây d ng công trình và nghi p v tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; ) B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn liên quan n ho t ng tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo m u ( M u 03 KS GXD) c a văn b n này có xác nh n c a cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ho c c a ch u tư.
  4. 6. C p l i ch ng ch k sư nh giá xây d ng : 6.1.Ch ng ch k sư nh giá xây d ng ư c c p l i trong các trư ng h p ch ng ch b rách, nát ho c b m t. 6.2. i u ki n ư c c p l i ch ng ch k sư nh giá xây d ng: a) Có ơn ngh c p l i ch ng ch k sư nh giá xây d ng; b) Có ch ng ch cũ i v i trư ng h p b rách, nát. Có gi y xác minh c a cơ quan công an ho c chính quy n a phương i v i trư ng h p b m t ch ng ch ; c) Có b n kê khai k t qu ho t ng tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo ch ng ch ã ư c c p, có xác nh n c a cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ho c c a ch u tư. 6.3. Th t c c p l i ch ng ch : a) Ngư i xin c p l i ch ng ch n p h sơ theo các i u ki n quy nh t i m c (6.2) c a văn b n này. Cơ quan c p ch ng ch xem xét, c p l i ch ng ch k sư nh giá xây d ng cho các cá nhân th t c theo quy nh. Th i gian c p l i trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l ; b) N i dung c a ch ng ch m i ư c ghi úng như ch ng ch cũ. 7. Trình t , th t c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng : 7.1.N p h sơ : Ngư i ngh c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng n p 01 b h sơ theo quy nh t i m c (5) c a văn b n này t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính thu c phòng Hành chính qu n tr S Xây d ng Hà N i (52 Lê i Hành – qu n Hai Bà Trưng – Hà N i); 7.2. Ti p nh n và ki m tra h sơ : - Công ch c ti p nh n h sơ: Công ch c ti p nh n h sơ thu c B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính ki m tra tính pháp lý và n i dung h sơ. N u trư ng h p h sơ ã y , h p l thì công ch c ti p nh n h sơ vi t phi u nh n và h n tr k t qu cho ngư i n p h sơ. Trư ng h p h sơ thi u ho c không h p l thì công ch c ti p nh n h sơ hư ng d n ngư i n n p h sơ hoàn ch nh h sơ theo quy nh. - Th i gian ti p nh n h sơ : T 14 gi n 16 gi 00’ chi u th ba và chi u th sáu hàng tu n ( tr ngày l ). 7.3.Th i gian gi i quy t h sơ : Trong th i gian 10 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l . 7.4. Trao tr ch ng ch k sư nh giá xây d ng : - Th i gian trao tr ch ng ch : T 14 gi n 16 gi 00’ chi u th ba và chi u th sáu hàng tu n ( tr ngày l ) - Trình t tr ch ng ch : + Công ch c ti p nh n h sơ vi t phi u n p l phí. Ngư i nh n ch ng ch em phi u n n p ti n t i b ph n Tài v thu c phòng Hành chính qu n tr S Xây d ng.
  5. + Công ch c ti p nh n h sơ ki m tra ch ng t n p l phí và yêu c u ngư i n nh n ch ng ch ký nh n ch ng ch , trao ch ng ch cho ngư i n nh n ch ng ch ./. KT.GIÁM C PHÓ GIÁM C Nơi nh n: - UBND Thành ph ( báo cáo); - B Xây d ng ( báo cáo); - /c Nguy n Văn Khôi- PCT UBND TP ( báo cáo); - Giám c S ( báo cáo); - Các ng chí phó giám c S ; Bùi Văn Chi u - Phòng TCL , QLKT;KHTH ; QLKT và G CL;HCQT; - Lưu VT- QLKT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản