Hướng dẫn số 1866/TLĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Hướng dẫn số 1866/TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 1866/TLĐ về việc thực hiện nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 1866/TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LAO NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1866/TL Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2004 HƯ NG D N VI C TH C HI N NÂNG CAO HI U QU CU C V N NG “NGÀY VÌ NGƯ I NGHÈO” Xoá ói gi m nghèo là m t chính sách xã h i quan tr ng c a ng và Nhà nư c. Hư ng ng cu c v n ng “Ngày vì ngư i nghèo” do oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam phát ng n nay v a tròn 4 năm, oàn Ch t ch T ng Liên oàn L VN ã có Ch th cho các c p Công oàn hư ng ng tham gia cu c v n ng, óng góp l,Qu vì ngư i nghèo, trong ngày cao i m (ngày 17/10 hàng năm) và xây d ng th c hi n Chương trình hành ng giúp công nhân lao ng nghèo tìm, l o vi c làm, n nh i s ng v i nhi u n i dung và phương pháp ho t ng có hi u qu . i H i ngh sơ k t 3 năm cu c v n ng ngày vì ngư i nghèo'' do U ban Trttrlg ương M t tr n T qu c Vi t nam l ch c H i ngh ã bi u dương k t qu ho t ng và l ng B ng khen cho Tông Liên oàn L VN. Th tư ng Chính ph Phan Văn Kh i phát bi u ánh giá r t cao k t qu th c hi n Chương trình xoá ói gi m nghèo trong CNVC-L . phát huy k t qu ã t ư c c a cu c v n ng '' Ngày vì ngư i nghèo'' và Ny m nh các ho t ng xã h i c a Công oàn trong năm 2004, hư ng t i i h i thi ua toàn qu c l n th VII vào năm 2005, oàn Ch t ch T ng Liên oàn hư ng d n m t s n i dung ho t ng vì ngư i nghèo trong th i gian t i như sau: Ti p t c th c'hi n n i dung c a Chương trình hành ng xoá ói gi m nghèo trong CNVC-L giai o n 2002-2005 theo văn b n s 2112~ ngày 20/12/2002 c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Ny m nh và i m i n i dung, phương pháp luyên truy n trong CNVC-L , nâng cao nh n th c xoá ói gi m nghèo và cu c v n ng 'ngày vì ngư i nghèo'' là ch trương l n c a ng, Nhà nư c; tham gia xóa ói gi m nghèo là n i dung ho t ng xã h i quan tr ng c a t ch c Công oàn. Xoá ói gi m nghèo òi h i s quan tâm c a toàn xã h i và s nô l c vươn lên c a chính nh ng h nghèo. Công oàn tham gia v i chuyên môn, s p x p l i s n xu t, t ch c l i lao ng, gi i quy t vi c làm là nh ng bi n pháp ch y u, cơ b n n nh i s ng ngư i lao ng. V n là gi i pháp có tính then ch t, do v y c n ư c ưu tiên cho lao ng thi u vi c làm ư c vay v i hình th c Công oàn ng ra tín ch p, b o lãnh. Ho t ng Công oàn v i nhi u hình th c nh m giúp cho các h nghèo s d ng có hi u qu ngu n v n vay, c n coi tr ng và quan tâm úng m c vi c ph bi n kinh nghi m, cách làm vi c: ưa ti n b k thu t thay th t p quán l c h u. xây d ng nh ng mô hình làm ăn gi i, thoát nghèo d nhân i n hình t t.
  2. Công oàn tham gia xây d ng và th c hi n t t các chính sách i v i ngư i nghèo như khám ch a b nh, mi n gi m h c phí, h tr nhà , vay v n t o vi c làm ho c i xu t khNu lao ng. V n ng CNVC-L th c hi n t t chính sách dân s , k ho ch hoá gia ình, phòng ch ng các t n n xã h i và tham gia ho t ng xã h i khác nh m góp ph n chung th c hi n m c tiêu xoá ói gi m nghèo. Trư c m t, Công oàn ch ng ph i h p v i chính quy n t ch c t t cho CNVC-L hư ng ng tháng cao i m cu c v n ng “Ngày vì ngư i nghèo '' (t 17/10 n 18/11/2004) c a Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam phát ng; b ng hành ng c th . v n ng các t ch c kinh t , ơn v , cá nhân và CNVC-L ti t ki m chi tiêu, trích ngu n qu phúc l i, giành ti n lương ng h “Qu vì ngư i nghèo'' xây d ng ''Nhà i oàn k t'' xoá nhà d t nát cho ngư i nghèo. Trên ây là m t s n i dung ch y u, tuỳ theo tình hình c th các c p Công oàn t ch c các hình th c ho t ng phù h p nâng cao hi u qu cu c v n ng ''Ngày vì ngư i nghèo''. Trong quá trình th c hi n ngh các ơn v báo cáo k t qu v T ng Liên oàn t ng h p và ch o chung./. TM. ĐOÀN CH T CH T NG LIÊN ĐOÀN LĐVN PHÓ CH T CH ng Ng c Chi n
Đồng bộ tài khoản