Hướng dẫn số 1916/HD-TLĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
4
download

Hướng dẫn số 1916/HD-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 1916/HD-TLĐ về việc hướng dẫn quy định các chức danh tương đương do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 1916/HD-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1916/HD-TL Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2007 HƯ NG D N QUY NNH CÁC CH C DANH TƯƠNG ƯƠNG Kính g i: - Các Liên oàn Lao ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Công oàn ngành TW, Công oàn TCty tr c thu c TL ; - Các Ban, ơn v tr c thu c T ng Liên oàn. Căn c Ngh nh 121/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành m t s i u c a lu t Thi ua, Khen thư ng và lu t s a i, b sung m t s i u c a lu t thi ua, khen thư ng. Căn c Công văn s 1820/ BT KT-VI ngày 21 tháng 09 năm 2007 c a Ban Thi ua- Khen thư ng Trung ương v vi c hư ng d n quy nh các ch c danh tương ương làm căn c xét t ng thư ng (ho c truy t ng) Huân chương i v i cán b lãnh o, qu n lý có quá trình c ng hi n, có thành tích xu t s c óng góp vào s nghi p cách m ng c a ng và c a dân t c. Căn c Hư ng d n s 1913/HD-TL ngày 27 tháng 09 năm 2005 c a T ng Liên oàn v vi c th c hi n ch ti n lương và ph c p ch c v lãnh o (b u c , b nhi m) trong h th ng Công oàn. oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n th c hi n quy nh các ch c danh tương ương V trư ng, Phó V trư ng trong h th ng công oàn làm căn c xét khen thư ng như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: Các ch c danh theo quy nh và qu n lý c a B Chính tr , Ban T ch c Trung ương th c hi n theo quy nh hi n hành. Các trư ng h p ư c x p ch c danh tương ương là nh ng ngư i ư c oàn Ch t ch t ng Liên oàn quy t nh b nhi m gi các ch c v ho c công nh n gi các ch c v b u c làm công tác lãnh o và qu n lý trong h th ng Công oàn, ư c x p hư ng lương ch c v theo b ng lương ch c v ho c ư c hư ng ph c p ch c v lãnh o (bao g m c ch c v b u c ) b ng v i m c lương ho c ph c p c a ch c v xét tương ương. II. CÁC CH C DANH TƯƠNG ƯƠNG QUY NNH NHƯ SAU: 1- Ch c danh trong h th ng công oàn tương ương V trư ng. Các ch c danh lãnh o, qu n lý ư c oàn Ch t ch T ng Liên oàn b nhi m, hư ng ph c p ch c v lãnh o t 0,9 n dư i 1,25 theo quy nh hi n hành ho c
  2. m c ph c p ch c v lãnh o 0,8 theo Ngh nh s 25/ CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và các ch c danh lãnh o, qu n lý có m c lương 533 ng, 576 ng và 621 ng/ tháng theo Ngh nh s 235/ H BT ngày 18 tháng 9 năm 1985 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). 1.1 Ch c danh b u c : - U viên oàn Ch t ch T ng Liên oàn (trư c ây là U viên Ban thư ký T ng Liên oàn), Ch nhi m U ban ki m tra T ng Liên oàn, Phó Bí thư thư ng tr c ng U cơ quan T ng Liên oàn, Ch t ch Công oàn cơ quan T ng Liên oàn, Ch t ch Công oàn ngành Trung ương, Ch t ch các Liên oàn Lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch Công oàn chuyên trách T ng Công ty tr c thu c T ng Liên oàn. 1.2 Ch c danh b nhi m: - Trư ng ban T ng Liên oàn, Trư ng ban cán s Công oàn Vi t Nam t i nư c ngoài, Vi n Trư ng Vi n công nhân và Công oàn, Vi n Trư ng Vi n nghiên c u khoa h c k thu t b o h lao ng, Hi u trư ng trư ng i h c Công oàn, T ng biên t p Báo Lao ng, T ng biên t p Báo Ngư i lao ng, T ng Biên t p T p chí Lao ng và Công oàn, T ng Biên t p T p chí B o h Lao ng. Giám c Nhà xu t b n lao ng. 2- Ch c danh trong h th ng công oàn tương ương Phó V Trư ng: Các ch c danh lãnh o, qu n lý ư c oàn Ch t ch T ng Liên oàn b nhi m, hư ng ph c p ch c v lãnh o 0,8 theo quy nh hi n hành ho c m c ph c p ch c v lãnh o 0,6 theo Ngh nh s 25/ CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và các ch c danh lãnh o, qu n lý có m c lương 474 ng, 513 ng và 555 ng/ tháng theo Ngh nh s 235/ H BT ngày 18 tháng 9 năm 1985 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). 2.1 Ch c danh b u c : - Phó Ch nhi m U ban Ki m tra T ng Liên oàn, Phó Ch t ch Công oàn ngành Trung ương, Phó Ch t ch Liên oàn Lao ng thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, Phó Ch t ch Công oàn chuyên trách T ng Công ty tr c thu c T ng Liên oàn, Ch t ch Công oàn chuyên trách T ng c c, C c h ng I thu c b . 2.2 Ch c danh b nhi m: - Phó trư ng ban T ng Liên oàn, Phó Vi n Trư ng Vi n Công nhân và Công oàn, Phó Vi n Trư ng Vi n nghiên c u khoa h c k thu t b o h lao ng, Phó Hi u trư ng trư ng i h c Công oàn, Phó T ng biên t p Báo Lao ng, Phó T ng Biên t p T p chí Lao ng và Công oàn, Phó T ng Biên t p T p chí B o h Lao ng, T ng Biên t p Báo Lao ng Th ô, Giám c Trung tâm gi i thi u vi c làm T ng Liên oàn; Giám c Nhà khách T ng Liên oàn, Phó Giám c Nhà xu t b n Lao ng.
  3. Trên ây là các ch c danh lãnh o, qu n lý trong h th ng Công oàn tương ương v i các ch c danh quy nh c a Nhà nư c làm căn c xét khen thư ng cho cán b có quá trình c ng hi n, có thành tích trong các giai o n cách m ng c a ng và c a dân t c. ngh Liên oàn Lao ng các t nh, thành ph ; Công oàn ngành Trung ương và các ơn v tr c thu c t ch c tri n khai, th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, báo cáo v T ng Liên oàn k p th i xem xét gi i quy t./. TM. OÀN CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như trên; - Ch T ch và các Phó Ch t ch TL ; - Các /c UV oàn Ch t ch TL ; - Ban T ch c TL ( ph i h p th c hi n); - Ban Thi ua - Khen thư ng TW ( bi t); - Lưu VT. Mai c Chính
Đồng bộ tài khoản