Hướng dẫn số 212/HD-TT-DPB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
198
lượt xem
9
download

Hướng dẫn số 212/HD-TT-DPB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 212/HD-TT-DPB về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp do Cục trồng trọt ban hành để thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 212/HD-TT-DPB

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM C C TR NG TR T c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 212/HD-TT- PB Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2007 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 03/2007/Q -BNN NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN “QUY NNH V CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG S N PH M HÀNG HÓA C THÙ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHI P” Th c hi n Quy t nh s 03/2007/Q -BNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành “Quy nh v công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm hàng hóa c thù chuyên ngành nông nghi p”, C c Tr ng tr t hư ng d n vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hóa thu c lĩnh v c gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn như sau: 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng a) Ph m vi i u ch nh - Văn b n này hư ng d n v công b tiêu chuNn ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hóa là gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng t i Vi t Nam. - i v i s n phNm, hàng hóa gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn ư c s n xu t, ch bi n th công, nguyên li u, v t li u, bán thành phNm ch s d ng trong n i b doanh nghi p không b t bu c ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng, nhưng ư c khuy n khích công b tiêu chuNn ch t lư ng. b) i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân (dư i ây ư c g i là doanh nghi p) s n xu t, kinh doanh s n phNm, hàng hoá thu c lĩnh v c gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn trên lãnh th Vi t Nam quy nh t i i m a M c 1. 2. Tiêu chu n ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ư c công b a) i v i s n phNm, hàng hoá gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn n u ã có tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN), tiêu chuNn ngành (TCN) ( ã ban hành trư c ngày 31/12/2006), qui nh k thu t (Q KT) do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b thì doanh nghi p công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá không ư c trái v i TCVN, TCN ( ã ban hành trư c ngày 31/12/2006) ho c Q KT ã qui nh.
 2. b) i v i s n phNm, hàng hoá gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn chưa có TCVN, TCN ho c Q KT thì doanh nghi p công b theo tiêu chuNn cơ s (TCCS) do doanh nghi p t xây d ng ho c tiêu chuNn qu c t (AOAC), tiêu chuNn khu v c, tiêu chuNn nư c ngoài áp d ng t i Vi t Nam ư c doanh nghi p ch p nh n áp d ng i v i s n phNm hàng hoá c a mình. c) i v i s n phNm, hàng hoá không b t bu c ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng, khuy n khích doanh nghi p t nguy n công b theo TCVN, TCN, Q KT ho c TCCS, tiêu chuNn qu c t (AOAC), tiêu chuNn khu v c, tiêu chuNn nư c ngoài áp d ng t i Vi t Nam ư c doanh nghi p ch p nh n áp d ng. d) N i dung c a tiêu chuNn công b không ư c trái v i các quy nh do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành áp d ng trong c nư c. 3. Th t c công b tiêu chu n ch t lư ng a) H sơ công b tiêu chuNn g m: - B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép u tư do cơ quan có thNm quy n c p cho doanh nghi p (ch trình l n u). - B n công b cho m i m t hàng ho c m t nhóm m t hàng cùng lo i (Ph l c 1) kèm theo tiêu chuNn c a cơ s . N u doanh nghi p công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo tiêu chuNn qu c t , tiêu chuNn khu v c ho c tiêu chuNn nư c ngoài ph i có b n d ch ra ti ng Vi t kèm theo trong h sơ. N u Doanh nghi p áp d ng TCVN, TCN (ban hành trư c ngày 31/12/2006) thì g i kèm b n sao trong h sơ. - Ch tiêu k thu t và m c ch t lư ng công b tiêu chuNn ch t lư ng phân bón ư c quy nh t i Ph l c 2a, 2b, 2c, 2d, 2 , 2e, 2g. - Ch tiêu k thu t và m c ch t lư ng công b tiêu chuNn ch t lư ng gi ng cây tr ng ư c quy nh t i Ph l c 2h, 2i, 2k, 2l, 2m. - Ch tiêu k thu t và m c ch t lư ng công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm cây tr ng an toàn ư c quy nh t i Ph l c 2n, 20. b) Doanh nghi p l p h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng và g i n S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi doanh nghi p t tr s chính ki m tra tính phù h p và c p phi u ti p nh n. c) Khi doanh nghi p thay i các ch tiêu ch t lư ng s n phNm, hàng hóa và các s n phNm, hàng hoá công b tiêu chuNn ch t lư ng trư c ngày 28 tháng 02 năm 2007 thì ph i làm th t c công b l i theo i m a và b c a M c này. d) Doanh nghi p không ph i n p l phí cho vi c công b tiêu chuNn. 4. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n a) C c Tr ng tr t
 3. - Ch trì ph i h p v i V Khoa h c công ngh t ch c, ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n công b tiêu chuNn ch t lư ng gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn trong ph m vi c nư c. - Ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ: không quá 01 l n/năm i v i các doanh nghi p có ch ng ch ISO, HACCP, GMP ho c h th ng qu n lý ch t lư ng s n phNm tương ương; không quá 02 l n/năm i v i các doanh nghi p còn l i. b) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Hư ng d n các doanh nghi p có tr s óng trên a bàn v th t c công b tiêu chuNn ch t lư ng gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn. - Ti p nh n B n công b tiêu chuNn. - Ki m tra tính phù h p c a tiêu chuNn công b i v i các quy nh c a Nhà nư c. - Sau 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ công b , n u h sơ phù h p v i quy nh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p B n ti p nh n công b theo m u quy nh t i Ph l c 3. Trư ng h p h sơ không phù h p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s thông báo i m không phù h p b ng văn b n trong th i gian 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ doanh nghi p ti n hành s a i và th c hi n công b l i. - L p h sơ qu n lý vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng c a doanh nghi p theo phân c p. - Hàng năm báo cáo k t qu th c hi n vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng v gi ng cây tr ng, phân bón và s n phNm cây tr ng an toàn v C c Tr ng tr t và V Khoa h c công ngh vào tháng 12 hàng năm theo Ph l c 4. 5. Trách nhi m c a Doanh nghi p a) m b o ch t lư ng s n phNm, hàng hóa s n xu t kinh doanh úng v i b n tiêu chuNn ã công b . b) Ph i m b o i u ki n s n xu t, kinh doanh ch t lư ng s n phNm, hàng hóa phù h p v i tiêu chuNn ã công b . c) T ki m tra ch t lư ng và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa do mình s n xu t, kinh doanh theo tiêu chuNn ch t lư ng ã công b . d) Lưu gi và qu n lý h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, trình cơ quan có thNm quy n khi có yêu c u và g i b n sao công b n các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có các i lý phân ph i s n phNm. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c, phát sinh c n ph n ánh v C c Tr ng tr t k p th i gi i quy t./.
 4. C C TRƯ NG Nơi nh n: - S NN&PTNT các t nh, Tp tr c thu c TW; - V KHCN, V Pháp ch ; - Lưu VT, PB, PCTTr. Nguy n Trí Ng c PH L C 1 M U B N CÔNG B TIÊU CHU N (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ S : ………………….. Tên Doanh nghi p: ……………………………………..…………………………………………………. a ch :……………………………………………………………..……………………… ………………… i n tho i: .…………………………………………………………………..…………………… ……… Fax: .………………………………………………………………………………..……… ………………. E-mail: .………………………………………………………………………………..……… …………… CÔNG B Tiêu chuNn (s hi u và tên tiêu chuNn): …………………………………...…………………………………………………… …………………….. Áp d ng cho s n phNm, hàng hóa (Tên, ki u, lo i, mã s hàng hoá) ………………………………………………………………………………………… ……………………..
 5. Doanh nghi p cam k t s n xu t, kinh doanh s n phNm, hàng hoá theo úng tiêu chuNn công b nêu trên./. ………., ngày……..tháng……..năm ……. I DI N DOANH NGHI P (tên, ch ký, óng d u) VD: Tiêu chu n (s hi u và tên tiêu chu n): TCVN 6166-2002: phân bón vi sinh v tc nh nitơ. Áp d ng cho hàng hoá (tên, ki u, lo i, mã s hàng hoá): Phân VSVC N cho lúa-s d ng bón g c chuyên dùng cho lúa - 3101-00-11 PH L C 1A QUY Ư C KHI VI T S TIÊU CHU N CƠ S (kèm theo Ph l c 1 c a Hư ng d n s : /HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) 1. Hai ch cái u tiên là vi t t t tên doanh nghi p 2. Hai ch cái ti p theo là vi t t t tên t nh (thành ph ) nơi doanh nghi p t tr s chính - Ph l c 1a 3. Hai ch s u là s th t tiêu chuNn cơ s công b trong năm 4. Hai ch s ti p theo là năm công b (ghi 2 s cu i) VD: Công ty TNHH Khánh Sinh, tr s chính t t i TP. Hà N i, công b m t hàng th 6 trong năm 2007. S TCCS ư c vi t như sau: KS.HN 06/07 PH L C 1B MÃ HÀNG C A CÁC LO I HÀNG HOÁ PHÂN BÓN (kèm theo Ph l c 1 c a Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) Mã hàng Mô t hàng hoá 3101 Phân bón g c th c v t ho c ng v t, ã ho c chưa pha tr n v i nhau ho c qua x lý hoá h c; phân bón s n xu t b ng cách pha tr n ho c x lý hoá h c các s n ph m ng v t ho c th c v t - Ngu n g c ch t th c v t:
 6. 3101 00 11 -- Phân bón b sung d ng l ng, chưa x lý hoá h c 3101 00 19 -- Lo i khác - Lo i khác 3101 00 91 -- Phân bón b sung d ng l ng, chưa x lý hoá h c 3101 00 99 -- Lo i khác 3102 Phân khoáng ho c phân hoá h c, có ch a nitơ 3102 10 00 - Phân Urê, có ho c không d ng dung d ch nư c - Amionium sulfate; mu i kép và h n h p c a amonium sulfate và amonium nitrate 3102 21 00 -- Amonium sulfate (SA) 3102 29 00 -- Lo i khác 3102 30 00 - Amonium nitrate, có ho c không d ng dung d ch nư c 3102 40 00 - H n h p c a amonium nitrate v i canxi carbonat ho c các ch t vô có không có tính ch t làm m u m cho t khác 3102 50 00 - Natri nitrate 3102 60 00 - Mu i kép và h n h p c a canxi nitrate và amonium nitrate 3102 70 00 - Canxi xyanamit (calcium cyanamide) 3102 80 00 - H n h p ure và amonium nitrate d ng dung d ch nư c ho c dung d ch amoniac 3102 90 00 - Lo i khác, k c h n h p chưa ư c chi ti t trong các phân nhóm trư c 3103 Phân khoáng ho c phân hoá h c, có ch a phosphat 3103 10 00 - Superphosphat 3103 20 00 - X bazơ 3103 90 - Lo i khác: 3103 90 10 -- Phân Phosphat ã nung 3103 90 90 -- Lo i khác 3104 Phân khoáng ho c phân hoá h c, có ch a Kali 3104 10 00 - Carnallite,sylvite và các mu i kali t nhiên khác d ng thô 3104 20 00 - Kali clorua 3104 30 00 - Kali sulfate
 7. 3104 90 00 - Lo i khác 3105 Phân khoáng ho c phân hoá h c, có ch a hai ho c ba nguyên t c u thành phân bón là nitơ, phospho và kali; phân bón khác; các m t hàng c a chương này d ng viên ho c các d ng tương t ho c óng trong bao bì tr ng lư ng c bì không quá 10kg 3105 10 00 - Các m t hàng c a chương này d ng viên ho c các d ng tương t ho c óng trong bao bì, tr ng lư ng c bì kh ng quá 10kg 3105 20 00 - Phân khoáng ho c phân hoá h c có ch a ba nguyên t nitơ, phospho và kali 3105 30 00 - Diamonium hydrogenorthophosphate (diamonium phosphate) 3105 40 00 - Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) và h n h p c a nó v i diamonium hydrogenorthophosphate (diamonium phosphate) - Phân khoáng ho c phân hoá h c khác có ch a hai nguyên t là nitơ và phospho: 3105 51 00 -- Ch a nitrate và phosphate 3105 59 00 -- Lo i khác 3105 60 00 - Phân khoáng ho c phân hoá h c có ch a hai nguyên t là phospho và kali 3105 90 00 - Lo i khác Ghi chú: Mã HS là mã thu PH L C 1C QUY Ư C VI T T T TÊN CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (kèm theo Ph l c 1 c a Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) STT Tên t nh, thành ph Ký hi u STT Tên t nh, thành ph Ký hi u 1 An giang AG 33 Khánh Hoà KH 2 B cC n BC 34 Kon Tum KT 3 Bình Dương BD 35 Long An LA 4 Bình nh B 36 Lai Châu LC 5 B c Giang BG 37 Lào Cai LCa 6 B c Liêu BL 38 Lâm ng L
 8. 7 B c Ninh BN 39 L ng Sơn LS 8 Bình Phư c BP 40 Ngh An NA 9 B n Tre BT 41 Ninh Bình NB 10 Bình Thu n BTh 42 Nam nh N 11 Bà R a Vũng Tàu BV 43 Ninh Thu n NT 12 Cao B ng CB 44 Phú Th PT 13 Cà mau CM 45 Phú Yên PY 14 C n Thơ CT 46 Qu ng Bình QB 15 kL k L 47 Qu ng Ninh QN 16 k Nông N 48 Qu ng Nam QNa 17 à N ng Na 49 Qu ng Ngãi QNg 18 i n Biên B 50 Qu ng Tr QT 19 ng Nai N 51 TP. H Chí Minh HCM 20 ng Tháp T 52 Sơn La SL 21 Gia Lai GL 53 Sóc Trăng ST 22 Hoà Bình HB 54 Thái Bình TB 23 H i Dương HD 55 Ti n Giang TG 24 Hà Giang HG 56 Thanh Hoá TH 25 Hà N i HN 57 Thái Nguyên TNg 26 Hà Nam HNa 58 Tây Ninh TN 27 H i phòng HP 59 Tuyên Quang TQ 28 Hà Tĩnh HT 60 Th a Thiên Hu TTH 29 Hà Tây HTa 61 Trà Vinh TV 30 H u Giang HG 62 Vĩnh Long VL 31 Hưng Yên HY 63 Vĩnh Phúc VP 32 Kiên Giang KG 64 Yên Bái YB PH L C 2A I V I PHÂN KHOÁNG ƠN VÀ PHÂN A Y U T (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S
 9. S :……………….. Tên Doanh nghi p: ……………………………………………………………………….……………… a ch :……………………………………………………………………………………… ……………… i n tho i: .…………………………………………………………………………………….…… …… Fax: .………………………………………………………………………………………… ……………. E-mail: .………………………………………………………………………………………… …………. CH TIÊU K THU T VÀ M C CH T LƯ NG STT Ch tiêu VT M c Phương pháp th 1 Nm % 2 Kích thư c h t mm 3 N % 4 P2O5hh % 5 K2O % 6 Ca % 7 Mg % 8 S % SiO2 9 B % (ppm) 10 Cl % (ppm) 11 Co % (ppm) 12 Cu % (ppm) 13 Fe % (ppm) 14 Mn % (ppm) 15 Mo % (ppm) 16 Zn % (ppm) 17 Hàm lư ng các ch t %
 10. c h i: - Biurét trong urê - Axít t do trong supelân - Các kim lo i n ng trong phân lân nung ch y Các ch tiêu khác D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh) * Ghi chú: - i v i phân khoáng ơn doanh nghi p công b 1 trong các y u t dinh dư ng a lư ng ho c trung lư ng ho c vi lư ng. - i v i phân a y u t doanh nghi p công b t 2 y u t dinh dư ng tr lên. PH L C 2B I V I PHÂN H U CƠ KHOÁNG (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: ……………………………………..…………………………………………………… a ch :……………………………………………………………………………………… ………………… i n tho i:….………………………………………………………………………………… ………………
 11. Fax: .………………………………………………………………………………………… ……………… E-mail: .………………………………………………………………………………………… …………… CH TIÊU K THU T VÀ M C CH T LƯ NG STT Ch tiêu VT M c Phương pháp th 1 Nm % 2 Kích thư c h t mm 3 H u cơ % 4 N % 5 P2O5hh % 6 K2O % 7 Các ch tiêu khác D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh) PH L C 2C I V I PHÂN H U CƠ SINH H C (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: ………………………………………………………………………………………… …. a ch :……………………………………………………………………………………… ……………………
 12. i n tho i: .………………………………………………………………………………………… ………… Fax: .………………………………………………………………………………………… ………………… E-mail: .………………………………………………………………………………………… ……………… CH TIÊU K THU T VÀ M C CH T LƯ NG STT Ch tiêu VT M c Phương pháp th 1 Nm % 2 Kích thư c h t mm 3 H u cơ % 4 Ho t ch t sinh h c (ghi % (ppm) rõ tên và m c ch t lư ng) 5 pHKCl 6 Các ch tiêu khác D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh) PH L C 2D I V I PHÂN H U CƠ VI SINH (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………
 13. a ch :……………………………………………………………………………………… ………… i n tho i: .…………………………………………………………………………………………. Fax: .………………………………………………………………………………………… ………… E-mail: .………………………………………………………………………………………… ……… CH TIÊU K THU T VÀ M C CH T LƯ NG Phương pháp STT Ch tiêu VT M c th 1 chín (hoai) c n thi t 2 Kích thư c h t mm 3 Nm % 4 pH % 5 Vi sinh v t có ích (ghi rõ ch ng và cfu/g m t ) 6 H u cơ % 7 N % 8 P2O5hh % 9 K2O % 10 Salmonella trong 25g m u cfu không có 11 Pb (kh i lư ng khô), không l n hơn mg/g 200 12 Cd (kh i lư ng khô), không l n hơn mg/g 2,5 13 Cr (kh i lư ng khô), không l n hơn mg/g 200 14 Ni (kh i lư ng khô), không l n hơn mg/g 100 15 Hg (kh i lư ng khô), không l n hơn mg/g 2 16 Ch tiêu khác D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh)
 14. PH LUC 2 I V I PHÂN BÓN VI SINH V T (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: ……………………………………………………………………….……………….. a ch :………………………………………………………………………….................... ............…….. i n tho i: .……………………………………………………………………..………………… ……… Fax: .………………………………………………………………………………………… ………..……. E-mail: .………………………………………………………………………………………… …………… CH TIÊU K THU T VÀ M C CH T LƯ NG Phương pháp STT Ch tiêu VT M c th 1 Vi sinh v t có ích (ghi rõ ch ng và cfu/g m t ) 2 Vi sinh v t t p, không l n hơn cfu/g 1,0x105 3 Nm % 4 Ch tiêu khác D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh)
 15. PH L C 2E I V I PHÂN BÓN CÓ B SUNG CH T I U HOÀ SINH TRƯ NG (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: …………………………………………………………….…………………………… a ch :……………………………………………………………………………………… ……………..… i n tho i: .………………………………………………………………………………………… ……… Fax: .………………………………………………………………………………………… ……………… E-mail: .………………………………………………………………………………………… ………….… CH TIÊU K THU T VÀ M C CH T LƯ NG Phương pháp STT Ch tiêu VT M c th 1 Nm % 2 Các y u t dinh dư ng c a n n phân cơ b n (tên và m c ch t lư ng c th ) 3 Ch t i u hoà sinh trư ng ư c phép s d ng (tên và m c ch t lư ng c th ) D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh) PH L C 2G
 16. I V I PHÂN BÓN LÁ (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: ………………………………………………………………………………………… a ch :……………………………………………………………………………………… ………………… i n tho i: .………………………………………………………………………………………… ………… Fax: .………………………………………………………………………………………… ………………… E-mail: .……………………………………………………………………………..………… ……………… CH TIÊU K THU T VÀ M C CH T LƯ NG Phương pháp STT Ch tiêu VT M c th 1 Ch t mang 2 Các y u t a lư ng (ghi rõ thành ph n và % m c ch t lư ng n u có) 3 Các y u t trung lư ng (ghi rõ thành ph n % (ppm) và m c ch t lư ng n u có) 4 Các y u t vi lư ng (ghi rõ thành ph n và % (ppm) m c ch t lư ng n u có) 5 H u cơ (n u có) % 6 Ch t i u hoà sinh trư ng (ghi rõ tên và % (ppm) m c ch t lư ng n u có) 7 Các lo i vitamin, axit amin (ghi rõ tên và % (ppm) m c ch t lư ng n u có 8 Ch tiêu khác
 17. D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh) PH L C 2H I V I H T GI NG CÂY TR NG (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: ………………………………………………………………………………………… a ch :……………………………………………………………………………………… ………………… i n tho i: .………………………………………………………………………………………… ……… Fax: .………………………………………………………………………………………… ………………. E-mail: .………………………………………………………………………………………… …………… CH TIÊU K THU T VÀ M C CH T LƯ NG Phương pháp STT Ch tiêu VT M c th 1 s ch, không nh hơn % 2 H t khác gi ng có th phân bi t ư c h t/kg 3 H tc d i h t/kg 4 T l n y m m, không nh hơn % Nm, không l n hơn 5 - Trong bao thư ng % - Trong bao không th m nư c
 18. 6 Ch tiêu khác D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh) PH L C 2I I V I CÂY GI NG GHÉP CÂY CÔNG NGHI P VÀ CÂY ĂN QU (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: ………………………………………………………………………………………… … a ch :……………………………………………………………………………………… …………………. i n tho i: .………………………………………………………………………………………… ………… Fax: .………………………………………………………………………………………… ………………… E-mail: .………………………………………………………………………………………… …………….. CH TIÊU K THU T VÀ NNH M C K THU T ÁP D NG Phương pháp STT Ch tiêu VT nh m c k thu t áp d ng xác nh Tính úng gi ng úng gi ng như ghi nhãn, gi ng 1 ã n m trong Danh m c ư c phép s n xu t, kinh doanh 2 ng u v hình thái % Sai khác không vư t quá 5% 3 Tu i xu t vư n Tháng
 19. Chi u cao cây tính t 4 cm m tb u 5 ư ng kính g c o cách cm m tb u 6 M c sâu b nh h i 7 Quy cách b u ươm - Chi u cao túi b u cm - ư ng kính túi b u cm 8 Ch tiêu khác D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh) PH LUC 2K I V I CH I GI NG (Ban hành kèm theo Hư ng d n s / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: …………………………………………………………………………………………. a ch :……………………………………………………………………………………… ………………… i n tho i: .………………………………………………………………………………………… ……… Fax: .…………………………………………………………………………………..…… ………………... E-mail: .………………………………………………………………………………………… ……………
 20. CH TIÊU K THU T VÀ NNH M C K THU T ÁP D NG Phương STT Ch tiêu VT nh m c k thu t áp d ng pháp xác nh Tính úng gi ng úng gi ng như ghi nhãn, gi ng ã n m trong Danh 1 m c ư c phép s n xu t, kinh doanh ng u v hình Sai khác không vư t quá 5% 2 % thái Th i gian b o qu n, Không vư t quá……….ngày 3 v n chuy n k t khi Ngày tách ch i 4 Kh i lư ng ch i gr 5 Chi u cao ch i cm 6 M c sâu b nh h i 7 Ch tiêu khác D U C A DOANH NGHI P (H tên và ch c danh) PH L C 2L I V I HOM GI NG, CÀNH M T GHÉP CÂY CÔNG NGHI P VÀ CÂY ĂN QU (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : / HD-TT- PB ngày tháng năm 2007 c a C c trư ng C c Tr ng tr t) TIÊU CHU N CƠ S S :……………….. Tên Doanh nghi p: ………………………………………………………………………………….………. a ch :……………………………………………………………………………………… …………………. i n tho i: .………………………………………………………………………………………… …………
Đồng bộ tài khoản