Hướng dẫn số 2539/NHCS-TD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
75
lượt xem
9
download

Hướng dẫn số 2539/NHCS-TD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 2539/NHCS-TD về việc quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 2539/NHCS-TD

  1. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 2539/NHCS-TD Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2008 HƯ NG D N QUY TRÌNH TH T C CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM C A QU QU C GIA V VI C LÀM Căn c Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg; Căn c Thông tư hư ng d n s 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT (sau đây g i t t là Thông tư s 14) ngày 29/7/2008 c a Liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư hư ng d n m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm và Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg. T ng giám đ c Ngân hàng Chính sách xã h i (NHCSXH) hư ng d n quy trình th t c cho vay gi i quy t vi c làm c a Qu Qu c gia v vi c làm như sau: I. M T S N I DUNG ĐƯ C HI U VÀ TH C HI N TH NG NH T TRONG VĂN B N HƯ NG D N 1. Đ i tư ng đư c vay v n gi i quy t vi c làm bao g m: 1.1. H kinh doanh cá th ; t h p s n xu t, h p tác xã ho t đ ng theo Lu t H p tác xã; cơ s s n xu t kinh doanh c a ngư i tàn t t; doanh nghi p nh và v a ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p; ch trang tr i; Trung tâm Giáo d c Lao đ ng - Xã h i (sau đây g i chung là cơ s s n xu t kinh doanh). 1.2. H gia đình. 2. Đi u ki n vay v n: 2.1. Đ i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh - Ph i có d án vay v n kh thi, phù h p v i ngành ngh s n xu t kinh doanh, t o vi c làm m i, thu hút thêm lao đ ng vào làm vi c n đ nh; - D án ph i có xác nh n c a y ban nhân dân (UBND) c p xã ho c cơ quan th c hi n chương trình đ a phương nơi th c hi n d án xác nh n; - Đ i v i d án có m c vay trên 30 tri u đ ng ph i có tài s n th ch p, c m c theo quy đ nh hi n hành ho c b o đ m ti n vay theo văn b n hư ng d n c a NHCSXH. 2.2. Đ i v i h gia đình - Ph i đ m b o t o thêm t i thi u 01 ch làm vi c m i; - Ph i có d án vay v n đư c UBND c p xã ho c cơ quan th c hi n chương trình đ a phương nơi th c hi n d án; - Cư trú h p pháp t i đ a phương nơi th c hi n d án. 3. M c cho vay: M c cho vay đ i v i t ng cơ s s n xu t kinh doanh, t ng h gia đình đư c xác đ nh căn c vào nhu c u vay, v n t có và kh năng hoàn tr n c a t ng cơ s s n xu t kinh doanh, h gia đình nhưng không quá m c cho vay t i đa theo quy đ nh sau: - Đ i v i các cơ s s n xu t kinh doanh: m c cho vay t i đa không quá 500 tri u đ ng/d án và không quá 20 tri u đ ng/1 lao đ ng đư c thu hút m i; - Đ i v i h gia đình: m c cho vay t i đa không quá 20 tri u đ ng/h gia đình. 4. Th i h n cho vay: 4.1. Th i h n cho vay t i đa 12 tháng áp d ng đ i v i: - Chăn nuôi gia súc, gia c m; - Tr ng cây lương th c, hoa màu có th i gian sinh trư ng dư i 12 tháng;
  2. - D ch v , kinh doanh nh . 4.2. Th i h n cho vay t trên 12 tháng đ n 24 tháng áp d ng đ i v i: - Tr ng cây công nghi p ng n ngày, cây hoa màu có th i gian sinh trư ng trên 12 tháng; - Nuôi thu , h i s n, con đ c s n; - Chăn nuôi gia súc sinh s n, đ i gia súc l y th t; - S n xu t ti u th công nghi p, ch bi n (nông, lâm, th , h i s n). 4.3. Th i h n cho vay t trên 24 tháng đ n 36 tháng áp d ng đ i v i: - Chăn nuôi đ i gia súc sinh s n, l y s a, l y lông, l y s ng; - Đ u tư mua thi t b máy móc ph c v s n xu t, phương ti n v n t i thu b lo i v a và nh , ngư c nuôi tr ng, đánh b t thu , h i s n; - Chăm sóc c i t o vư n cây ăn trái, cây công nghi p. 4.4. Th i h n cho vay t trên 36 tháng đ n 60 tháng áp d ng đ i v i: Tr ng m i cây ăn qu , cây nguyên li u, cây công nghi p dài ngày. 5. Phương th c cho vay: 5.1. Đ i v i h gia đình: 5.1.1. Đ i v i các d án vay v n thu c ngu n v n do UBND c p t nh và ngu n v n do các t ch c chính tr - xã h i và t ch c xã h i qu n lý (tr ngu n v n do H i ngư i mù qu n lý): Áp d ng phương th c cho vay y thác t ng ph n qua các t ch c chính tr - xã h i (H i Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh, Đoàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh) trên cơ s thi t l p các T ti t ki m và vay v n thôn, b n như cơ ch cho vay đ i v i h nghèo và các đ i tư ng chính sách khác. - Đ i v i nh ng nơi đã có T ti t ki m và vay v n (TK&VV) đang ho t đ ng thì T trư ng T TK&VV t ch c k t n p ngư i vay vào T đ h th c hi n các th t c vay v n Ngân hàng. - Đ i v i nh ng nơi chưa có T TK&VV thì Ngân hàng nơi cho vay ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i đ a phương đ ch đ o thành l p T TK&VV đ ngư i vay th c hi n các th t c vay v n Ngân hàng. 5.1.2. Đ i v i các d án thu c ngu n v n do H i ngư i mù qu n lý: NHCSXH th c hi n cho vay tr c ti p thông qua các d án, có th là d án nhóm h ho c d án do ngư i vay v n tr c ti p làm ch d án. 5.2. Đ i v i cơ s s n xu t kinh doanh: NHCSXH th c hi n cho vay tr c ti p t i H i s Ngân hàng c p t nh, c p huy n. 6. Xây d ng d án: Các đ i tư ng khách hàng khi có nhu c u vay v n ph i xây d ng d án trình bày rõ m c tiêu, n i dung, hi u qu kinh t c a d án và cam k t s d ng v n đúng m c đích, thu hút s lao đ ng vào làm vi c, c th : 6.1. Đ i v i các cơ s s n xu t kinh doanh: ch cơ s s n xu t kinh doanh là ch d án ph i xây d ng d án vay v n theo m u s 1a ban hành kèm theo Thông tư s 14. 6.2. Đ i v i h gia đình: ch h làm ch d án ph i xây d ng d án theo m u s 1b ban hành kèm theo Thông tư s 14, c th : - Đ i v i các h gia đình cùng tham gia m t d án (d án nhóm h gia đình): ngư i vay v n ph i làm đơn tham gia d án theo m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư 14 g i ch d án (là ngư i đ i di n nhóm h gia đình ho c đ i di n chính quy n ho c đ i di n cơ quan th c hi n chương trình); - Đ i v i h gia đình t xây d ng dù án thì ngư i vay v n làm ch d án. 7. Th m đ nh d án và phê duy t d án: 7.1. Th m quy n th m đ nh d án NHCSXH đ a phương ch u trách nhi m t ch c th m đ nh ho c y thác cho t ch c chính tr - xã h i nh n y thác c p xã t ch c th m đ nh, b o đ m các ch tiêu t o vi c làm m i và b o toàn v n trình cơ quan có th m quy n phê duy t d án theo quy đ nh: a. Đ i v i các d án vay v n c a h gia đình thu c ngu n v n do UBND c p t nh, ngu n v n do các t ch c chính tr - xã h i và t ch c xã h i qu n lý (tr ngu n v n do H i ngư i mù qu n lý): NHCSXH y
  3. thác cho t ch c chính tr - xã h i c p xã (đơn v đang nh n y thác cho NHCSXH) t ch c vi c th m đ nh d án vay v n. b. Đ i v i các d án vay v n c a h gia đình thu c ngu n v n do H i ngư i mù qu n lý: NHCSXH tr c ti p t ch c th m đ nh d án vay v n. c. Đ i v i các d án vay v n c a các cơ s s n xu t kinh doanh: NHCSXH tr c ti p t ch c th m đ nh d án vay v n. 7.2. Th m quy n phê duy t d án a. Đ i v i các d án có m c v n vay đ n 100 tri u đ ng: NHCSXH đ a phương trình Ch t ch UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh phê duy t (đ i v i các d án thu c ngu n v n do đ a phương qu n lý), trình Th trư ng cơ quan th c hi n Chương trình t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t (đ i v i các d án thu c ngu n v n do t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i qu n lý). b. Đ i v i các d án có m c vay trên 100 tri u đ ng đ n 500 tri u đ ng: NHCSXH đ a phương trình Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t (đ i v i các d án thu c ngu n v n do đ a phương qu n lý), trình Th trư ng cơ quan Trung ương th c hi n Chương trình phê duy t (đ i v i d án thu c ngu n v n do t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i qu n lý). Tùy theo tình hình th c t đ a phương và c a các cơ quan th c hi n Chương trình, Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan Trung ương th c hi n Chương trình có th phân c p cho c p dư i phê duy t d án đ i v i m c vay trên 100 tri u đ ng đ n 500 tri u đ ng. c. Đ i v i các d án vay v n do B Qu c phòng qu n lý, tùy theo tình hình c th do B trư ng B Qu c phòng hư ng d n vi c phân c p cho c p dư i phê duy t d án. 7.3. Th i h n th m đ nh và phê duy t cho vay - Trong th i h n 15 ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ theo quy đ nh, cơ quan th c hi n chương trình ho c NHCSXH có trách nhi m th m đ nh h sơ cho vay trình c p có th m quy n phê duy t cho vay. - Trong th i h n 15 ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ trình duy t, cơ quan có th m quy n ph i phê duy t d án, n u không ra Quy t đ nh phê duy t d án thì cơ quan có th m quy n có trách nhi m tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do đ NHCSXH thông báo cho ngư i vay. II. TH T C VÀ QUY TRÌNH NGHI P V CHO VAY 1. Th t c và quy trình cho vay: Ngư i vay l p 03 b h sơ, 01 b ngư i vay gi , 01 b t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i gi , 01 b NHCSXH nơi cho vay gi . 1.1. Đ i v i các d án vay v n c a h gia đình thu c ngu n v n do UBND c p t nh và ngu n v n do các t ch c chính tr - xã h i và t ch c xã h i qu n lý (tr ngu n v n do H i ngư i mù qu n lý): - Ngư i vay l p d án vay v n (m u s 1b) g i T TK&VV. - T TK&VV nh n h sơ c a ngư i vay, ti n hành h p T đ bình xét cho vay, ki m tra các y u t trên d án, đ i chi u v i đ i tư ng xin vay đúng v i chính sách vay v n c a Chính ph . Trư ng h p ngư i vay chưa là thành viên c a T TK&VV thì T TK&VV t i thôn, b n đang ho t đ ng hi n nay t ch c k t n p thành viên b sung ho c thành l p T m i n u đ đi u ki n. - Sau đó, T TK&VV trình t ch c chính tr - xã h i c p xã đư c NHCSXH nh n y thác đ ti n hành th m đ nh d án, vi c th m đ nh theo m u s 3b ban hành kèm theo Thông tư s 14. - Sau khi có k t qu th m đ nh, T TK&VV l p Danh sách h gia đình đ ngh vay v n NHCSXH (m u s 03/TD) kèm theo d án vay v n (m u s 01b) trình UBND c p xã xác nh n trên d án v đ a ch cư trú h p pháp c a h gia đình và xác nh n trên danh sách m u s 03/TD v đ a ch cư trú h p pháp t i xã, thu c các h có nhu c u vay v n đ gi i quy t vi c làm. - Sau khi có xác nh n c a UBND c p xã, T trư ng T TK&VV g i b h sơ xin vay cho NHCSXH. Khi nh n h sơ do T TK&VV g i lên NHCSXH vi t Gi y biên nh n theo m u s 18/TD sau đó trình UBND c p có th m quy n phê duy t cho vay. - Sau khi có Quy t đ nh phê duy t cho vay c a c p có th m quy n, cán b NHCSXH đư c Giám đ c phân công th c hi n vi c ki m tra đ i chi u tính h p pháp, h p l c a b h sơ xin vay v n sau đó hư ng d n h vay l p Kh ư c nh n n (m u s 01/TD) trình Giám đ c Phòng giao d ch NHCSXH c p huy n phê duy t gi i ngân. - NHCSXH nơi cho vay l p Thông báo k t qu phê duy t cho vay (m u s 04/TD) g i UBND c p xã.
  4. - UBND c p xã thông báo cho t ch c chính tr - xã h i c p xã (đơn v nh n u thác) đ T TK&VV thông báo cho ngư i vay đ n đi m giao d ch t i xã ho c tr s NHCSXH nơi cho vay đ làm th t c nh n ti n vay. 1.2. Đ i v i các d án vay v n c a h gia đình thu c ngu n v n do H i ngư i mù qu n lý: - Xây d ng d án: + Trư ng h p các h gia đình cùng tham gia m t d án (d án nhóm h gia đình): ngư i vay v n ph i làm đơn tham gia d án theo m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư 14 g i ch d án, ch d án ki m tra các y u t trên đơn, đ i chi u v i đ i tư ng xin vay đúng v i chính sách vay v n c a Chính ph , n u chưa đúng thì hư ng d n ngư i vay làm l i th t c ho c b sung ph n còn thi u, sau đó t ng h p xây d ng thành d án nhóm h theo m u s 1b và l p bi u t ng h p danh sách h gia đình tham gia d án vay v n gi i quy t vi c làm ban hành kèm theo Thông tư s 14. + Đ i v i h gia đình: ch h làm ch d án xây d ng d án theo m u s 1b ban hành kèm theo Thông tư s 14. - Ch d án trình UBND c p xã nơi th c hi n d án xác nh n trên đơn tham gia d án v vi c cư trú h p pháp c a ngư i vay và xác nh n trên d án v đ a ch ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v c a đ i tư ng hi n đang ho t đ ng trên đ a bàn. - Ch d án g i h sơ cho NHCSXH nơi cho vay, h sơ bao g m: đơn tham gia d án và d án vay v n. NHCSXH nơi cho vay ki m tra các y u t trên d án vay v n, đ i chi u v i đ i tư ng xin vay đúng v i chính sách vay v n c a Chính ph , n u chưa đúng thì hư ng d n ngư i vay làm l i th t c ho c b sung ph n còn thi u, sau đó ghi gi y biên nh n h sơ cho Ch d án theo m u s 18/TD. - Cán b NHCSXH đư c phân công ti n hành th m đ nh theo m u s 3b, sau đó trình T trư ng (Trư ng phòng) xem xét ho c th m đ nh l i (n u th y c n thi t) sau đó trình Giám đ c đ trình b h sơ xin vay lên c p có th m quy n phê duy t cho vay ho c l p Thông báo k t qu phê duy t cho vay theo m u s 04/TD (đ i v i trư ng h p không đ đi u ki n cho vay) g i ngư i vay. - Sau khi có Quy t đ nh phê duy t cho vay c a c p có th m quy n, cán b NHCSXH đư c Giám đ c phân công th c hi n vi c ki m tra đ i chi u tính h p pháp, h p l c a b h sơ xin vay v n sau đó hư ng d n h vay l p H p đ ng tín d ng theo m u s 5b/GQVL ban hành kèm theo văn b n này, trình Giám đ c phê duy t gi i ngân. - NHCSXH nơi cho vay l p Thông báo k t qu phê duy t cho vay (m u s 04/TD) g i ch d án (đ ng th i g i cơ quan th c hi n chương trình c p cơ s đ thông báo cho ngư i vay đ n đi m giao d ch t i xã ho c tr s NHCSXH nơi cho vay làm th t c nh n ti n vay. 1.3. Đ i v i cơ s s n xu t kinh doanh: - Ngư i vay v n l p d án vay v n theo m u s 01a ban hành kèm theo Thông tư 14 có xác nh n c a UBND c p xã nơi th c hi n d án v đ a đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v c a đ i tư ng hi n đang ho t đ ng trên đ a bàn. - Đ i v i các đ i tư ng có m c vay trên 30 tri u đ ng, ngư i vay ph i có tài s n bao g m ti n vay theo quy đ nh. - Ngoài ra, tùy theo t ng trư ng h p c th ngư i vay c n có m t trong các gi y t sau: + B n sao H p đ ng h p tác s n xu t, kinh doanh có ch ng nh n c a UBND c p xã (đ i v i T h p tác); + B n sao Gi y t ch ng minh có đ tiêu chí xác đ nh trang tr i theo quy đ nh t i m c III Thông tư liên t ch s 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - T ng c c Th ng kê “Hư ng d n tiêu chí đ xác đ nh kinh t trang tr i” (đ i v i Ch trang tr i); + B n sao Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép hành ngh (đ i v i H kinh doanh cá th ; H p tác xã; Doanh nghi p nh và v a ho t đ ng theo Lu t doanh nghi p; Cơ s s n xu t kinh doanh c a ngư i tàn t t); + B n sao Quy t đ nh thành l p (đ i v i Trung tâm giáo d c lao đ ng - xã h i); - Ngư i vay v n g i h sơ xin vay t i NHCSXH, cán b NHCSXH đư c Giám đ c phân công th c hi n vi c ki m tra đ i chi u tính h p pháp, h p l c a b h sơ xin vay v n, sau đó vi t Gi y biên nh n theo m u s 18/TD. - Cán b NHCSXH đư c phân công ti n hành th m đ nh theo m u s 3a ban hành kèm theo Thông tư s 14 trình Trư ng phòng (T trư ng) Tín d ng t ng h p ho c t ch c th m đ nh l i (n u th y c n thi t) sau đó trình Giám đ c NHCSXH ký duy t đ trình c p có th m quy n ra Quy t đ nh phê duy t cho vay (đ i
  5. v i trư ng h p đ đi u ki n cho vay) ho c l p Thông báo k t qu phê duy t cho vay theo m u s 04/TD trình Giám đ c NHCSXH g i đ n ngư i vay (đ i v i trư ng h p không đ đi u ki n vay v n). - Sau khi có Quy t đ nh phê duy t cho vay c a c p có th m quy n, cán b NHCSXH đư c Giám đ c phân công yêu c u ngư i vay l p H p đ ng b o đ m ti n vay theo quy đ nh c a pháp lu t (trư ng h p ph i th c hi n b o đ m ti n vay) và cùng khách hàng l p H p đ ng tín d ng theo m u s 5a/GQVL ban hành kèm theo văn b n này, trình Giám đ c NHCSXH nơi cho vay phê duy t gi i ngân. 2. T ch c gi i ngân: - Đ i v i h gia đình: Vi c t ch c gi i ngân đư c th c hi n như cho vay đ i v i h nghèo, ngư i vay tr c ti p đ n nh n ti n vay t i nơi quy đ nh. Trư ng h p ngư i vay không tr c ti p đ n nh n ti n vay, đư c u quy n cho thành viên trong h lĩnh ti n vay nhưng ph i có gi y u quy n có xác nh n c a UBND c p xã. - Đ i v i cơ s s n xu t kinh doanh: NHCSXH có th gi i ngân b ng ti n m t ho c chuy n kho n t i tr s NHCSXH c p t nh ho c c p huy n. 3. Thu n , thu lãi: 3.1. Thu n : NHCSXH ti n hành thu n tr c ti p t ngư i vay theo đ nh kỳ khi đ n h n do ngư i vay và Ngân hàng tho thu n trên H p đ ng tín d ng (kh ư c nh n n ). Ngư i vay có th tr n trư c h n. 3.2. Thu lãi: Vi c thu lãi đư c th c hi n theo đ nh kỳ hàng tháng. - Đ i v i các h gia đình vay v n thông qua các T TK&VV và y thác qua các t ch c chính tr - xã h i thì NHCSXH có th y nhi m cho T TK&VV thu lãi theo quy đ nh hi n hành. - Đ i v i d án nhóm h : Tuỳ tình hình th c t , NHCSXH th c hi n vi c thu lãi tr c ti p c a t ng h ho c u nhi m cho ch d án tr c ti p thu lãi c a t ng h trong nhóm d án n u ch d án có tín nhi m và đư c các thành viên c a d án nh t trí. Trư ng h p này, ch d án cùng NHCSXH ký H p đ ng u nhi m theo m u s 11/TD và đư c NHCSXH chi tr hoa h ng theo m c chi tr đ i v i T trư ng t TK&VV, m c chi tr hoa h ng hi n nay là 0,085%/tháng tính trên s dư n có thu đư c lãi. M i l n thu lãi, ch d án ph i ghi đ y đ các y u t theo quy đ nh và ký nh n vào Ph l c h p đ ng tín d ng (Kh ư c nh n n ) c a h vay gi ; đ ng th i l p 02 liên “B ng kê các kho n thu” (m u s 12/TD). Khi n p ti n cho NHCSXH, ch d án ph i mang theo 02 liên B ng kê các kho n thu (m u s 12/TD) đ làm căn c thu lãi (ch d án lưu 01 liên, NHCSXH lưu 01 liên). Trư ng h p không đư c u nhi m thu lãi, thì ch d án đư c NHCSXH u nhi m th c hi n m t s công vi c trong qui trình cho vay như: ki m tra s d ng v n vay, đôn đ c các h trong d án tr n , tr lãi ti n vay tr c ti p cho NHCSXH theo đ nh kỳ đã tho thu n…NHCSXH cùng ch d án l p H p đ ng u nhi m quy đ nh rõ n i dung u nhi m, quy n l i, trách nhi m c a m i bên (theo m u s 11/TD). Trư ng h p này, ch d án đư c Ngân hàng chi tr hoa h ng v i m c chi là 0,075%/tháng tính trên s dư n có thu đư c lãi. Đ th c hi n H p đ ng u nhi m nêu trên, các ch d án ph i m s theo dõi cho vay, thu n , thu lãi, dư n c a t ng thành viên trong d án. S này ph i đư c c p nh t hàng tháng ho c quý phù h p v i th c t phát sinh c a các thành viên trong nhóm (s d ng theo m u s 13/TD). Vi c chi tr hoa h ng cho ch d án đư c th c hi n theo tháng, quý… ho c theo đ nh kỳ tho thu n gi a Ngân hàng và ch d án. - Đ i v i cơ s s n xu t kinh doanh và các trư ng h p h vay tr c ti p: NHCSXH t ch c thu n , thu lãi theo đ nh kỳ đã th a thu n trên H p đ ng tín d ng tr c ti p t i Đi m giao d ch ho c t i tr s NHCSXH nơi cho vay. 4. X lý n đ n h n: 4.1. Đ n h n tr n : ngư i vay có trách nhi m tr n g c, lãi đ y đ cho NHCSXH. 4.2. Gia h n n : trư c 05 ngày c a kỳ h n tr n cu i cùng c a th i h n vay, ngư i vay không tr đư c n do các nguyên nhân khách quan g p khó khăn v tài chính d n đ n ngư i vay chưa có kh năng tr n và có nhu c u gia h n ph i có Gi y đ ngh gia h n n (m u s 09/TD) g i NHCSXH nơi cho vay xem xét gi i quy t. Căn c vào Gi y đ ngh gia h n n , NHCSXH nơi cho vay ki m tra, xem xét, gi i quy t gia h n n . Sau khi gia h n n , NHCSXH nơi cho vay có trách nhi m báo cáo v i cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và cơ quan th c hi n chương trình cùng c p đ t ng h p báo cáo liên B . Th i gian gia h n n : đ i v i cho vay ng n h n t i đa b ng th i h n đã cho vay, đ i v i cho vay trung h n t i đa b ng 1/2 th i h n cho vay đã th a thu n trong H p đ ng tín d ng. 5. Chuy n n quá h n:
  6. 5.1. Các trư ng h p chuy n n quá h n: - H vay s d ng v n vay sai m c đích. - Đ n kỳ h n tr n cu i cùng (đ i v i h gia đình), ho c đ n kỳ h n tr n theo th a thu n ghi trên H p đ ng tín d ng (đ i v i cơ s s n xu t kinh doanh) ngư i vay không tr đư c n , không đư c ngân hàng xem xét cho gia h n n thì NHCSXH chuy n s dư đó sang n quá h n. 5.2. M i trư ng h p chuy n n quá h n, NHCSXH g i thông báo chuy n n quá h n cho t ng khách hàng (m u s 14/TD) và báo cáo cơ quan có th m quy n phê duy t d án đ có bi n pháp thu h i n tích c c ho c chuy n h sơ sang cơ quan pháp lu t đ x lý thu h i theo quy đ nh c a pháp lu t. 5.3. Sau 03 tháng k t ngày chuy n sang n quá h n, n u đã đư c đôn đ c tr n nhưng v n c tình dây dưa thì NHCSXH xem xét, có th chuy n h sơ cho vay đ n cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ ngh phát m i tài s n th ch p theo quy đ nh hi n hành đ thu h i v n ho c đ ngh x lý theo pháp lu t; trư ng h p nghiêm tr ng, đ ngh truy c u trách nhi m hình s . 6. Ki m tra, giám sát và x lý v n vay: 6.1. Ki m tra, giám sát: a. Đ i v i các d án NHCSXH tr c ti p th m đ nh và cho vay: NHCSXH tr c ti p th c hi n ki m tra, giám sát vi c s d ng v n vay: - Ch m nh t sau 15 ngày k t ngày phát ti n vay, NHCSXH nơi cho vay ti n hành ki m tra vi c s d ng v n vay. Đ i v i d án nhóm h , NHCSXH có th tr c ti p ki m tra ho c u nhi m cho ch d án ki m tra vi c s d ng ti n vay c a t ng h . K t qu ki m tra ph i đư c ghi vào Biên b n ki m tra (m u s 06/TD) đ theo dõi và lưu h sơ cho vay. - Đ nh kỳ ho c đ t xu t, NHCSXH có trách nhi m ki m tra ho c ph i h p v i cơ quan th c hi n chương trình ki m tra quá trình s d ng v n vay và tr n c a khách hàng, tình hình thu hút thêm lao đ ng ho c t o vi c làm cho ngư i lao đ ng, ki m tra hi n tr ng tài s n b o đ m ti n vay (n u cho vay có b o đ m b ng tài s n) nh m đôn đ c khách hàng th c hi n đúng và đ y đ nh ng cam k t đã th a thu n trong H p đ ng tín d ng. - Đ nh kỳ m t năm ho c đ t xu t, NHCSXH đ i chi u s dư n g c, s ti n lãi thu đư c gi a h sơ lưu t i Ngân hàng và ngư i vay đ m b o kh p đúng. b. Đ i v i các d án cho vay thông qua T TK&VV và y thác t ng ph n qua các t ch c chính tr - xã h i: T ch c chính tr - xã h i nh n y thác t ng ph n cho NHCSXH th c hi n vi c ki m tra, giám sát vi c s d ng v n vay theo quy trình hi n hành như đ i v i chương trình h nghèo và các đ i tư ng chính sách khác. 6.2. X lý sau khi ki m tra: Giám đ c NHCSXH nơi cho vay căn c vào k t qu ki m tra tùy theo m c đ vi ph m c a ngư i vay quy t đ nh x lý như sau: a. T m ng ng cho vay trong các trư ng h p: ngư i vay s d ng v n vay sai m c đích, cung c p thông tin sai s th t. b. Ch m d t cho vay trong các trư ng h p ngư i vay s d ng v n vay sai m c đích và báo cáo cơ quan có th m quy n phê duy t d án vay v n ra quy t đ nh thu h i n trư c h n. c. Kh i ki n trư c pháp lu t trong các trư ng h p sau: - Ngư i vay vi ph m các qui đ nh trong H p đ ng tín d ng đã đư c NHCSXH thông báo b ng văn b n nhưng không kh c ph c; - Ngư i vay có n quá h n do nguyên nhân ch quan nhưng không có bi n pháp kh thi đ tr n ngân hàng; - Ngư i vay có năng l c tài chính đ tr n nhưng c tình tr n tránh tr n Ngân hàng; - Ngư i vay có hành vi l a đ o, gian l n; - Các vi ph m khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. X lý n b r i ro do nguyên nhân khách quan: Đ i v i các d án b r i ro do nguyên nhân b t kh kháng đư c th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 và văn b n hư ng d n c a NHCSXH.
  7. 8. Lưu tr h sơ vay v n: Toàn b h sơ cho vay đư c lưu gi t i b ph n k toán NHCSXH nơi cho vay. III. T CH C TH C HI N 1. Ch đ báo cáo th ng kê: 1.1. Ngày 7 hàng tháng, chi nhánh NHCSXH c p t nh g i báo cáo k t qu cho vay Gi i quy t vi c làm theo m u bi u s 02.2/BCTD đính kèm văn b n s 942/NHCS-TD ngày 31/5/2007 “V/v b sung, s a đ i ch đ thông tin báo cáo tín d ng” và theo văn b n hư ng d n c p nh t chương trình thông tin báo cáo tín d ng hi n hành. 1.2. M u bi u s 05A “Báo cáo phân lo i dư n cho vay theo đơn v y thác b sung thêm ch tiêu “cho vay gi i quy t vi c làm”: C t (23, 24), trong đó c t 23 “S ti n” và c t 24 “Trong đó n quá h n”. Đ đ m b o tính chính xác c a các báo cáo t đ ng trên máy, yêu c u ngân hàng nơi cho vay th c hi n đi n đ nh ng thông tin: Mã T trư ng và mã Đơn v nh n y thác đ i v i nh ng món vay m i. Nh ng Kh ư c (ho c H p đ ng tín d ng) hi n đang dư n , sau khi hoàn t t th t c gia nh p T TK&VV cũng c n b sung nh ng thông tin trên. Trung tâm Công ngh Thông tin có trách nhi m b sung, s a đ i chương trình thông tin báo cáo cho phù h p. 2. Đ i v i s dư n cũ theo nh ng H p đ ng tín d ng đã ký gi a h gia đình v i NHCSXH trư c đây thu c ngu n v n do đ a phương và các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i qu n lý (tr dư n do H i ngư i mù qu n lý) th c hi n theo phương th c cho vay và qu n lý tr c ti p đ n ngư i vay, nay cũng đư c chuy n giao theo phương th c cho vay thông qua T TK&VV và y thác t ng ph n cho các t ch c chính tr - xã h i qu n lý, đôn đ c thu h i n theo quy đ nh hi n hành. Giám đ c NHCSXH nơi cho vay sao kê dư n cho vay gi i quy t vi c làm theo thôn (xóm), b n, buôn, p thông báo cho các H i đoàn th c p xã đ làm cơ s ti n hành sát nh p ngư i vay vào T TK&VV nơi h đang sinh s ng. Các t ch c chính tr - xã h i c p xã v n đ ng ngư i vay gia nh p T TK&VV đang ho t đ ng t i nơi sinh s ng và th c thi quy ư c ho t đ ng c a T đã đ ra. T TK&VV k t n p b sung thành viên đang có dư n thu c Chương trình cho vay gi i quy t vi c làm (T không l p danh sách 03/TD đ i v i các trư ng h p này). 3. Chương trình cho vay gi i quy t vi c làm đư c cho vay thông qua T TK&VV và y thác t ng ph n cho các t ch c chính tr - xã h i tương t như y thác cho vay đ i v i h nghèo và các đ i tư ng chính sách khác. Vi c tr phí y thác và hoa h ng th c hi n theo văn b n hư ng d n c a T ng giám đ c NHCSXH. 4. Đ tri n khai chương trình cho vay này đư c t t, chi nhánh NHCSXH các t nh, thành ph t ch c t p hu n v quy ch nghi p v cho vay gi i quy t vi c làm và phương pháp th m đ nh d án cho các t ch c chính tr - xã h i c p cơ s và Ban qu n lý T TK&VV. 5. Văn b n này có hi u l c t ngày ký và thay th văn b n s 321/NHCS-TD ngày 15/02/2006 c a T ng giám đ c NHCSXH v hư ng d n nghi p v cho vay v n gi i quy t vi c làm c a Qu Qu c gia v vi c làm. Nh ng đi m không hư ng d n t i văn b n này, NHCSXH th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph , Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 14 ngày 29/7/2008 c a Liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài cính, B K ho ch và Đ u tư hư ng d n m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu qu c gia v vi c làm và Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg Quá trình th c hi n có vư ng m c, báo cáo v H i s chính NHCSXH xem xét, gi i quy t. KT. T NG GIÁM Đ C Nơi nh n: PHÓ T NG GIÁM Đ C - B Lao đ ng Thương binh và Xã h i; - Các cơ quan th c hi n chương trình TW; - T ng giám đ c, các Phó T ng giám đ c; - Các phòng, Ban t i H i s chính; - TT Đào t o, TT CNTT (đ truy n Fastnet); - Đ i di n Văn phòng khu v c mi n Nam; Nguy n Văn Lý - S Giao d ch, NHCSXH các t nh, TP; - Website NHCSXH; - Lưu VP, phòng NVTD.
  8. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danh muc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản