Hướng dẫn số 4020/HD-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
116
lượt xem
18
download

Hướng dẫn số 4020/HD-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 4020/HD-BVHTTDL về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 4020/HD-BVHTTDL

 1. B VĂN HOÁ, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ DU L CH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 4020/HD-BVHTTDL Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2008 HƯ NG D N B NHI M, B NHI M L I, ĐI U Đ NG, LUÂN CHUY N, T CH C, MI N NHI M CÁN B , CÔNG CH C LÃNH Đ O Th c hi n Quy t đ nh s 67-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a B Chính tr ban hành Quy đ nh phân c p qu n lý cán b và Quy t đ nh s 68-QĐ.TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a B Chính tr ban hành Quy ch b nhi m cán b và gi i thi u cán b ng c ; căn c Quy t đ nh s 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh đ o, qu n lý (sau đây g i t t là cán b ) đ i v i cơ quan hành chính, đơn v s nghi p và doanh nghi p 100% v n Nhà nư c (sau đây g i là doanh nghi p) thu c B như sau: A. QUY Đ NH CHUNG I. Đ I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG 1. Cán b gi ch c v t c p phó trư ng phòng và tương đưng tr lên các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p và doanh nghi p (sau đây g i chung đơn v ). 2. Vi c b nhi m, b nhi m l i, t ch c, mi n nhi m hi u trư ng trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh tr c thu c B đư c th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 59/2008/QĐ- BLĐTBXH ngày 18 tháng 07 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i và Hư ng d n này. II. NGUYÊN T C 1. Công tác cán b do Ban Cán s Đ ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch (g i t t là Ban Cán s Đ ng), các c p u đ ng đơn v th ng nh t lãnh đ o, qu n lý theo quy đ nh c a Đ ng và phân c p qu n lý cán b c a B . 2. T p trung dân ch , phát huy trách nhi m c a ngư i đ ng đ u đơn v (sau đây g i là Th trư ng). 3. Xu t phát t yêu c u, nhi m v c a đơn v và đi u ki n, tiêu chu n, năng l c và s trư ng c a cán b . 4. B o đ m s n đ nh, k th a và phát tri n c a đ i ngũ cán b , nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t đ ng c a đơn v . 5. C p có th m quy n quy t đ nh b nhi m thì cũng có th m quy n quy t đ nh b nhi m l i, đi u đ ng, luân chuy n, mi n nhi m ho c ch p nh n đơn t ch c c a cán b . III. GI I THÍCH M T S T NG Trong Hư ng d n này, m t s t ng đư c hi u như sau: 1. T p th lãnh đ o, bao g m: Chi u ho c ban ch p hành đ ng b (v i đơn v có đ ng b ); c p trư ng, phó đơn v ; ch t ch công đoàn đơn v . 2. "Cán b ch ch t" 2.1. Đ i v i các t ng c c, Ban Qu n lý làng Văn hoá – Du l ch các dân t c Vi t Nam (dư i đây g i chung là T ng c c), bao g m: T p th lãnh đào T ng c c; cán b c p v , ban và tương đương; bí thư đoàn thanh niên T ng c c; c p trư ng, c p phó, c p u , ch t ch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên (n u có) c a các t ch c tr c thu c T ng c c. 2.2. Đ i v i các c c, bao g m: T p th lãnh đ o c c; cán b c p phòng và tương đương; bí thư đoàn thanh niên c c; c p trư ng, c p phó, c p u , ch t ch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên (n u có) c a các t ch c tr c thu c c c.
 2. 2.3. Đ i v i các v , Văn phòng, Thanh tra, Cơ quan đ i di n c a B t i thành ph H Chí Minh và b ph n Tham mưu chuyên trách giúp vi c v c i cách hành chính (dư i đây g i chung là v ), bao g m: T p th lãnh đ o v ; cán b c p phòng và tương đương. 2.4. Đ i v i các đơn v s nghi p, doanh nghi p là: T p th lãnh đ o; cán b c p phòng và tương đương; bí thư đoàn thanh niên; c p trư ng, c p phó, c p u , ch t ch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên (n u có) c a các t ch c tr c thu c đơn v s nghi p, doanh nghi p. B. B NHI M, B NHI M L I, LUÂN CHUY N, ĐI U Đ NG, BI T PHÁI, T CH C, MI N NHI M CÁN B I. B NHI M CÁN B 1. Th i h n gi ch c v 1.1. Th i h n gi ch c v lãnh đ o, qu n lý là 5 năm (m t nhi m kỳ) đ i v i các ch c v t phó trư ng phòng tr lên. 1.2. Đ i v i c p trư ng các trư ng đ i h c, cao đ ng, cao đ ng ngh , trung h c chuyên nghi p, trung h c ngh và k toán trư ng các đơn v không gi ch c v quá hai nhi m kỳ. 2. Đi u ki n b nhi m 2.1. Đ m b o tiêu chu n chung c a cán b và tiêu chu n c th c a t ng ch c danh cán b theo quy đ nh c a Đ ng, Nhà nư c và c a B ; 2.2. Có đ y đ h sơ cá nhân đư c cơ quan ch c năng có th m quy n xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài s n, thu nh p theo quy đ nh. 2.3. Tu i b nhi m: 2.3.1. Cán b đư c b nhi m l n đ u không quá 55 tu i đ i v i nam và không quá 50 tu i đ i v i n ; 2.3.2. Trư ng h p cán b đã thôi gi ch c v lãnh đ o, qu n lý, sau m t th i gian công tác n u đư c xem xét đ b nhi m gi ch c v lãnh đ o, qu n lý thì đi u ki n v tu i th c hi n như quy đ nh khi b nhi m l n đ u. 2.4. Có đ s c kho đ hoàn thành nhi m v đư c giao; 2.5. Không trong th i gian b thi hành k lu t t hình th c khi n trách tr lên. 3. Trình t b nhi m 3.1. Phê duy t ch trương Th trư ng ch trì cùng T p th lãnh đ o đơn v h p, trao đ i và trình c p có th m quy n phê duy t ch trương, s lư ng và d ki n phân công công tác đ i v i ngư i gi ch c v s đư c b nhi m (kèm biên b n cu c h p). 3.2. Đ xu t nhân s Sau khi đư c cơ quan có th m quy n đ ng ý, Th trư ng đơn v đ xu t nhân s c th theo các bư c sau: 3.2.1. Đ i v i nhân s t i ch a) Trên cơ s ngu n cán b trong quy ho ch, tiêu chu n cán b và nh n xét, đánh giá cán b hàng năm, Th trư ng cùng T p th lãnh đ o đơn v và cơ quan tham mưu v công tác cán b th o lu n, l a ch n, đ xu t phương án nhân s ; thông qua nh n xét, đánh giá đ i v i nhân s đư c l a ch n (b nhi m m t ch c v có th gi i thi u t 01 đ n 03 ngư i). G i phương án nhân s v B (qua V T ch c cán b ) kèm trích ngang, nh n xét, đánh giá bư c đ u đ i v i ngư i đư c l a ch n và danh sách cán b ch ch t c a đơn v (đ i v i ch c v do B trư ng b nhi m). b) Thông qua nh n xét, đánh giá bư c đ u (c a T p th lãnh đ o) đ i v i ngư i đư c gi i thi u; hư ng d n ngư i đư c gi i thi u làm b n t nh n xét, đánh giá công tác trong th i gian 5 năm tr l i (theo M u 1A), sơ y u lý l ch (theo M u 2a), chu n b ý ki n trình bày v th c hi n nhi m v n u đư c b nhi m; l y ý ki n c a chi u nơi cư trú c a b n thân và gia đình cán b .
 3. c) T ch c l y ý ki n Cơ quan t ch c cán b có th m quy n ch trì, trao đ i, th o lu n v yêu c u, tiêu chu n b nhi m cán b ; thông báo danh sách cán b đư c T p th lãnh đ o gi i thi u; tóm t t lý l ch, quá trình h c t p, công tác; nh n xét, đánh giá ưu khuy t đi m, m t m nh, m t y u, tri n v ng phát tri n; d ki n phân công công tác gi i thi u b sung (n u có); ngư i đư c gi i thi u trình bày ý ki n có giá tr tham kh o quan tr ng, là m t trong nh ng căn c đ xem xét, nhưng không ph i là căn c duy nh t và ch y u đ quy t đ nh. - Thành ph n tham gia l y ý ki n + Đ i v i ch c v c p T ng c c: Cán b ch ch t c a T ng c c; + Đ i v i ch c v c p c c, v , phòng và tương đương: Toàn th cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao đ ng h p đ ng không xác đ nh th i h n (n u có); (Đ i v i c c trư ng các c c chuyên ngành, có th m i thêm ngư i đ ng đ u và c p phó c a ngư i đ ng đ u các đơn v cơ s chuyên ngành thu c B ). + Đ i v i ch c v lãnh đ o đơn v s nghi p, doanh nghi p: Cán b ch ch t c a đơn v s nghi p, doanh nghi p. (Đ i v i c p trư ng các đơn v s nghi p, doanh nghi p có dư i 100 viên ch c và lao đ ng, có th m i thêm viên ch c trong biên ch và ngư i lao đ ng ký h p đ ng không xác đ nh th i h nh (n u có)). d) Th trư ng cùng T p th lãnh đ o đơn v : - Phân tích k t qu t ng h p phi u l y ý ki n; - T ch c xác minh, k t lu n nh ng v n đ m i n y sinh (n u có); - Th o lu n, nh n xét, đánh giá (theo M u 4A) và bi u quy t b ng phi u kín (có biên b n). Ngư i đư c đ ngh b nhi m ph i đư c đa s các thành viên trong T p th lãnh đ o đơn v tán thành. - L y ý ki n b ng văn b n c a chi u ho c thư ng v đ ng u (nơi có đ ng b ) có th m quy n v nhân s đư c đ ngh b nhi m. 3.2.2. Đ i v i nhân s t nơi khác a) Th trư ng đơn v đ xu t nhân s ho c c p có th m quy n gi i thi u; b) T p th lãnh đ o đơn v th o lu n, th ng nh t v ch trương và ch đ o ti n hành m t s công vi c sau: - Đ i di n lãnh đ o g p ngư i đư c đ ngh b nhi m trao đ i v yêu c u nhi m v công tác; - Đ i di n lãnh đ o trao đ i ý ki n v i T p th lãnh đ o và c p u cơ quan nơi cán b đang công tác v nhu c u b nhi m cán b ; l y nh n xét, đánh giá c a T p th lãnh đ o và c p u ; tìm hi u và xác minh lý l ch c a cán b ; - Đ i di n lãnh đ o trao đ i k t qu làm vi c v i cơ quan nơi có nhu c u b nhi m cán b ; - Th o lu n, nh n xét, đánh giá (theo M u 4A), bi u quy t b ng phi u kín (có biên b n). 3.2.3. Đ i v i ch c v k toán trư ng V T ch c cán b có văn b n l y ý ki n c a V K ho ch, Tài chính trư c khi trình Ban Cán s Đ ng xem xét, b nhi m k toán trư ng các cơ quan, đơn v s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c và doanh nghi p Nhà nư c theo quy đ nh c a Lu t K toán. 3.3. Trình c p th m quy n ra quy t đ nh b nhi m Trư ng h p T p th lãnh đ o gi i thi u 02 ngư i có s phi u ngang b ng nhau thì ch n nhân s do Th trư ng gi i thi u đ trình, đ ng th i báo cáo đ y đ các ý ki n khác nhau đ c p có th m quy n xem xét, quy t đ nh. 3.3.1. Đ i v i cán b không thu c th m quy n qu n lý tr c ti p c a Ban Cán s Đ ng, cơ quan t ch c cán b theo phân c p làm t trình Th trư ng đơn v xem xét, ra quy t đ nh (theo M u 5A). 3.3.2. Đ i v i cán b thu c th m quy n qu n lý tr c ti p c a Ban Cán s Đ ng
 4. a) Th trư ng đơn v làm t trình B trư ng (theo M u 5A). b) Đ i v i cán b là đ ng viên sinh ho t Đ ng b B , V T ch c cán b xin ý ki n (b ng văn b n) c a Thư ng v Đ ng u B trư c khi trình Ban Cán s Đ ng (theo M u 6A). c) Sau khi Ban Cán s Đ ng th ng nh t b nhi m cán b , V T ch c cán b trình B trư ng (theo M u 7). 4. H sơ b nhi m cán b 4.1. T trình đ ngh c p th m quy n b nhi m cán b (theo M u 5A ho c M u 6A); 4.2. Biên b n h i ngh T p th lãnh đ o đ ngh b nhi m cán b ; 4.3. Văn b n tham gia c a c p u có th m quy n v b nhi m cán b ; 4.4. B n Nh n xét, đánh giá cán b c a T p th lãnh đ o đ i v i cán b đư c đ ngh b nhi m (theo M u 4A). 4.5. B n T nh n xét, đánh giá c a cá nhân (theo M u 1A); 4.6. Sơ y u lý l ch cá nhân t khai (theo M u 2a), kèm b n ch p các văn b ng, ch ng ch có xác nh n c a cơ quan t ch c cán b có th m quy n; 4.7. B n kê khai tài s n, thu nh p l n đ u (theo M u 1a), ho c b sung (theo M u 1b); 4.8. Nh n xét c a c p u đ a phương nơi cán b đư c đ ngh b nhi m đang cư trú (theo M u 3); 4.9. Văn b n c a V trư ng V K ho ch, Tài chính (trư ng h p b nhi m K toán trư ng). II. B NHI M L I CÁN B 1. Nguyên t c b nhi m l i 1.1. Cán b khi h t th i h n gi ch c v b nhi m ph i đư c xem xét đ b nhi m l i ho c không b nhi m l i. 1.2. Cán b đư c b nhi m trư c khi Quy t đ nh 27 có hi u l c thi hành, n u đã có th i gian gi ch c v t đ 5 năm tr lên (tính t khi có quy t đ nh b nhi m) đ u ph i ti n hành xem xét b nhi m l i ho c không b nhi m l i. 1.3. Đ i v i cán b còn t đ 02 năm đ n dư i 95 năm công tác trư c khi đ n tu i ngh hưu, n u đư c b nhi m l i thì th i h n b nhi m đư c tính đ n th i đi m đ tu i ngh hưu theo quy đ nh. 1.4. Đ i v i cán b còn dư i 02 năm công tác trư c khi đ n tu i ngh hưu, c p có th m quy n xem xét quy t đ nh kéo dài th i gian gi ch c v lãnh đ o đ n th i đi m đ tu i ngh hưu theo quy đ nh. 2. Đi u ki n b nhi m l i 2.1. Hoàn thành nhi m v trong th i gian gi ch c v . 2.2. Đ t tiêu chu n cán b lãnh đ o theo quy đ nh t i th i đi m xem xét b nhi m l i, đáp ng đư c yêu c u công tác trong th i gian t i. 2.3. Cơ quan, đơn v , doanh nghi p có nhu c u. 2.4. Đ s c kho đ ti p t c đ m nhi m ch c v đang gi . 3. Trình t b nhi m l i 3.1. Cá nhân làm báo cáo t nh n xét, đánh giá vi c th c hi n ch c trách, nhi m v trong th i gian gi ch c v (theo M u 1B). 3.2. L y ý ki n cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao đ ng nơi cán b đang công tác (c p có th m quy n b nhi m ch trì l y ý ki n). 3.2.1. Thành ph n tham gia l y ý ki n th c hi n như thành ph n l y ý ki n b nhi m cán b (quy đ nh t i đi m 3, kho n I, m c B Hư ng d n này). 3.2.2. N i dung, trao đ i, tham gia ý ki n (căn c vào nh n xét, đánh giá cán b hàng năm đ tham gia ý ki n nh n xét, đánh giá m c đ hoàn thành nhi m v trong th i gian gi ch c v ; ưu, khuy t đi m, m t m nh, m t y u; tiêu chu n, đi u ki n b nhi m l i cán b ) và b phi u kín (theo M u 2B). G i biên b n và k t qu phi u tín nhi m đ n Th trư ng đơn v .
 5. 3.3. Th trư ng tr c ti p s d ng cán b đ xu t đánh giá và đ xu t có b nhi m l i hay không b nhi m l i. 3.4. L y ý ki n c a chi u ho c thư ng v đ ng u có th m quy n v vi c b nhi m l i hay không b nhi m l i cán b . 3.5. T p th lãnh đ o đơn nơi cán b đang v trao đ i, nh n xét, đánh giá, bi u quy t (b ng phi u kín) ý ki n b nhi m l i hay không b nhi m l i cán b (theo M u 4B). Ngư i đư c đ nghi b nhi m l i ph i đư c đa s các thành viên trong T p th lãnh đ o đơn v tán thành (có biên b n). 3.6. Trình c p th m quy n ra quy t đ nh b nhi m l i ho c b trí công tác khác cho cán b . 3.6.1. Cơ quan t ch c cán b theo phân c p làm t trình (theo M u 5B) Th trư ng đơn v xem xét, ra quy t đ nh b nhi m l i đ i v i cán b đư c B trư ng phân c p. 3.6.2. Đ i v i cán b thu c th m quy n b nhi m l i c a B trư ng: a) Th trư ng đơn v làm t trình B trư ng (theo M u 5B) qua V T ch c cán b ; b) V T ch c cán b trình Ban Cán s Đ ng (theo M u 6B). c) Sau khi Ban Cán s Đ ng th ng nh t b nhi m l i cán b , V T ch c cán b trình B trư ng (theo M u 7). Trư ng h p cán b không đư c b nhi m l i, Th trư ng đơn v có th m quy n b nhi m và b nhi m l i cán b ra quy t đ nh b trí công tác cho cán b . 4. H sơ b nhi m l i cán b 4.1. T trình đ ngh b nhi m l i cán b (theo M u 5B ho c M u 6B); 4.2. Biên b n h i ngh T p th lãnh đ o, ho c cán b ch ch t v b nhi m l i cán b ; 4.3. Văn b n tham gia c a c p u có th m quy n v b nhi m l i cán b ; 4.4. B n Nh n xét, đánh giá cán b c a T p th lãnh đ o đ i v i cán b đư c đ ngh b nhi m l i (theo M u 4B) 4.5. B n T nh n xét, đánh giá c a cá nhân (theo M u 1B); 4.6. Sơ y u lý l ch cá nhân t khai (theo M u 2a); 4.7. B n kê khai tài s n, thu nh p l n đ u (theo M u 1a), ho c b sung (theo M u 1b); 4.8. Nh n xét c a c p u đ a phương nơi cán b , đư c đ ngh b nhi m l i đang cư trú (theo M u 3); 4.9. Văn b n V trư ng V K ho ch, Tài chính (trư ng h p b nhi m l i K toán trư ng). III. ĐI U Đ NG LUÂN CHUY N CÁN B 1. M c đích, yêu c u, th i h n đi u đ ng và luân chuy n cán b 1.1. Vi c đi u đ ng và luân chuy n cán b gi m t ch c v m i theo quy ho ch, k ho ch nh m đào t o, b i dư ng, s d ng có hi u qu đ i ngũ cán b ph i căn c vào yêu c u công tác và phù h p v i trình đ năng l c c a cán b . 1.2. Cán b , công ch c ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t đ nh đi u đ ng và luân chuy n cán b c a c p có th m quy n. Các c p có th m quy n quy t đ nh luân chuy n cán b ph i ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình. 1.3. Th i h n luân chuy n cán b nói chung t 03 năm tr lên. Trư ng h p th c s c n thi t, do nhu c u đ c bi t c a vi c s p x p, b trí cán b thì m i đi u đ ng s m hơn th i h n trên. 2. Đ i tư ng, ph m vi, th m quy n quy t đ nh đi u đ ng và luân chuy n cán b 2.1. Đ i tư ng: 2.1.1. Cán b , công ch c, viên ch c trong biên ch c a các đơn v thu c B đ tiêu chu n ng ch công ch c, viên ch c phù h p v i v trí công vi c m i. 2.1.2. Cán b đã gi ch c v 2 nhi m kỳ liên ti p m t đơn v .
 6. 2.1.3. Cán b đư c đi u đ ng do yêu c u công tác theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. 2.2. Ph m vi: Đi u đ ng và luân chuy n cán b , công ch c, viên ch c th c hi n theo quy đ nh v phân c p qu n lý cán b c a B . Khi c n thi t, B trư ng, xem xét, đi u đ ng, luân chuy n cán b , công ch c, viên ch c t nơi khác v đ m nh n các ch c v thu c di n Ban Cán s Đ ng tr c ti p qu n lý. 3. K ho ch và trình t đi u đ ng và luân chuy n cán b 3.1. Trên cơ s quy ho ch cán b đư c c p có th m quy n phê duy t, Th trư ng đơn v căn c vào nhu c u công tác, s trư ng, năng l c, tiêu chu n cán b đ t ch c xây d ng k ho ch đi u đ ng và luân chuy n cán b thu c ph m vi qu n lý. 3.2. T p th lãnh đ o đơn v th o lu n, phê duy t k ho ch đi u đ ng và luân chuy n cán b hàng năm. 3.3. Cơ quan t ch c cán b theo phân c p chu n b các đi u ki n sinh ho t c a cán b đ n nh n công tác m i. 3.4. Th trư ng đơn v có th m quy n g p cán b trao đ i, nói rõ m c đích, s c n thi t c a vi c đi u đ ng và luân chuy n; nghe cán b trình bày nguy n v ng, đ xu t ý ki n trư c khi ra quy t đ nh c th t ng trư ng h p luân chuy n thu c th m quy n qu n lý c a mình. IV. T CH C, MI N NHI M CÁN B 1. T ch c 1.1. Cán b t th y mình không đ s c kho ti p t c gi ch c v , ho c không đ năng l c hoàn thành nhi m v đư c giao, ho c có nguy n v ng t ch c vì các lý do khác, thì làm đơn nêu rõ lý do xin t ch c g i Th trư ng và Đ ng u theo phân c p qu n lý cán b . 1.2. Ngư i có nguy n v ng t ch c làm b n t nh n xét, đánh giá trong th i gian gi ch c v g i Th trư ng tr c ti p. 1.3. Th trư ng cùng T p th lãnh đ o đơn v trao đ i v i lãnh đ o tr c ti p s d ng cán b xem xét, quy t đ nh theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n xem xét, quy t đ nh. 1.4. Trong th i h n 01 tháng, k t khi nh n đư c đơn t ch c, Th trư ng đơn v tr c ti p qu n lý cán b ph i xem xét đ quy t đ nh theo th m quy n ho c báo cáo c p có th m quy n quy t đ nh. 1.5. Khi chưa có quy t đ nh thôi gi ch c c a c p có th m quy n, ngư i có đơn xin t ch c v n ph i ti p t c th c hi n nhi m v , ch c trách đư c giao. 1.6. Cán b ngay sai khi t ch c đư c Th trư ng đơn v có th m quy n b trí công tác khác. 2. Mi n nhi m 2.1. Cán b đư c c p có th m quy n xem xét cho mi n nhi m và b trí công tác khác không ch h t th i h n b nhi m trong các trư ng h p sau: 2.1.1. Do nhu c u công tác; 2.1.2. Không b o đ m đ s c kho ti p t c gi ch c v ; 2.1.3. Không đ m đương đư c ch c trách, nhi m v ; 2.1.4. Vi ph m k lu t nhưng chưa đ n m c b thi hành k lu t b ng hình th c cách ch c. 2.2. Cơ quan có th m quy n qu n lý cán b có trách nhi m k p th i phát hi n và đ xu t các trư ng h p c n mi n nhi m cán b , g i văn b n đ n Th trư ng và Đ ng u theo phân c p qu n lý cán b . 2.3. C p có th m quy n hư ng d n cán b làm b n t nh n xét, đánh giá, ki m đi m. 2.4. T p th lãnh đ o đơn v có th m quy n trao đ i, nh n xét, đánh giá, nêu rõ lý do đ ngh mi n nhi m đ i v i cán b (bi u quy t b ng phi u kín). 2.5. Cơ quan t ch c cán b t ng h p, l p h sơ trình c p có th m quy n xem xét, ra quy t đ nh mi n nhi m cán b . C. T CH C TH C HI N
 7. 1. Th trư ng các đơn v ch đ o, t ch c th c hi n vi c b nhi m, b nhi m l i, đi u đ ng, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c và Hư ng d n này. 2. V T ch c cán b c a B có trách nhi m: 2.1. Th c hi n quy trình v công tác cán b đ i v i cán b thu c th m quy n qu n lý tr c ti p c a Ban cán s Đ ng và theo phân c p c a B trư ng. 2.2. Hư ng d n, ki m tra các đơn v trong vi c th c hi n b nhi m, b nhi m l i, đi u đ ng, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b theo quy đ nh c a Nhà nư c và Hư ng d n này. Hư ng d n này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các đơn v trao đ i v i V T ch c cán b đ có hư ng d n. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các cơ quan, đơn v thu c B ; - B trư ng, các Th trư ng; - Bí thư Đ ng u B ; - Ch t ch Công đoàn B ; - Lưu VT, V TCCB, BVĐ (170). Hoàng Tu n Anh M U 1A (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) TÊN CƠ QUAN C P TRÊN TR C TI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN.......................... Đ c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- .......ngày tháng năm 200....... B NT NH N XÉT, ĐÁNH GIÁ (Đ b nhi m cán b ) H và tên:.......................................................................................................................... Đơn v công tác:................................................................................................................ Ch c v (n u có):.............................................................................................................. Th i gian b nhi m:.......................................................................................................... 1. Ch p hành ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c ........................................................................................................................................... 2. K t qu công tác (kh i lư ng, ch t lư ng, hi u qu công vi c trong lĩnh v c đư c giao trong 5 năm tr l i): ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. Tinh th n k lu t:.......................................................................................................... ........................................................................................................................................... 4. Tinh th n ph i h p trong công tác:............................................................................... ........................................................................................................................................... 5. Tính trung th c trong công tác:.....................................................................................
 8. ........................................................................................................................................... 6. L i s ng đ o đ c:.......................................................................................................... ........................................................................................................................................... 7. Tinh th n h c t p nâng cao trình đ :............................................................................. ........................................................................................................................................... 8. Tinh th n và thái đ ph c v nhân dân:........................................................................ T đánh giá m c đ hoàn thành nhi m v (Xu t s c, t t, hoàn thành, chưa hoàn thành): .............................................................................................................................. ..........ngày...........tháng.........năm 200... NGƯ I T NH N XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký và ghi rõ h , tên) M U 2A (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) TÊN CƠ QUAN C P TRÊN TR C TI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐƠN V CH TRÌ.......................... Đ c l p - T do - H nh phúc -------- --------- ............Ngày tháng năm 200.... PHI U L Y Ý KI N Gi i thi u nhân s đ b nhi m Ch c v ....................................................................... Căn c nhu c u công tác, ph m ch t, đ o đ c và năng l c cán b , T p th lãnh đ o......................................... d ki n gi i thi u (m t trong s các) đ ng chí có tên dư i đây đ b nhi m ch c v .................................................................. Không Đ ng ý Năm Ch c v , đơn v Ch c v d ki n b đ ng ý STT H và tên gi i sinh công tác hi n t i nhi m gi i thi u thi u 1 2 3 Ghi chú: Đ ng chí đ ng ý gi i thi u ai ho c không đ ng ý gi i thi u ai (không đ ng ý) thì đánh d u X vào ô tương ng. Ý ki n tham gia vào vi c ki n toàn nhân s lãnh đ o đơn v .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (Không ph i ký tên)
 9. M U3 (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) CƠ QUAN C P TRÊN C A C P U Đ NG C NG S N VI T NAM TÊN C P U .......................... ------------- ------ ............Ngày tháng năm 200.... NH N XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN B (*) (C a chi u nơi cư trú c a b n thân và gia đình cán b ) - H và tên cán b :.................................................................................................. - Ch c v hi n t i:.................................................................................................. - Tên cơ quan, đơn v công tác:.............................................................................. ................................................................................................................................ 1- Vi c ch p hành ch trương, chính sách c a Đ ng và pháp lu t c a Nhà nư c t i nơi cư trú: 2- V ph m ch t, đ o đ c, l i s ng: 3- M i quan h v i nhân dân nơi cư trú: 4- Nh n xét khác: B n nh n xét này đư c làm thành 02 b n, 01 b n g i Cơ quan, 01 b n lưu t i Chi u nơi cư trú. .........ngày..........tháng.........năm 20........ XÁC NH N C A Đ NG U XÃ, PHƯ NG T/M CHI U (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) (Ký, ghi rõ h tên ) M U 4A (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) TÊN CƠ QUAN C P TRÊN TR C TI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN.......................... Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- .......ngày tháng năm 200...... NH N XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN B C a T p th lãnh đ o ......................................... I - sơ lư c v l ch s cán b : 1- H và tên cán b :............................................................................................... 2- Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................
 10. 3- Trình đ : - Chuyên môn:........................................................................................................ - Lý lu n chính tr :.................................................................................................. - Ngo i ng :............................................................................................................ 4- Quá trình công tác: Nh ng công vi c, ch c v đ ng, chính quy n, đoàn th đã kinh qua và ch c v hi n nay. II- Nh n xét, đánh giá 1- Ph m ch t chính tr , đ o đ c, phong cách, l i s ng. - Quan đi m chính tr , ý th c ch p hành Cương lĩnh, Đi u l , đư ng l i, ch trương c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c. - Đ o đ c l i s ng; thái đ và hành đ ng ch ng quan liêu, lãng phí, tham nhũng và nh ng bi u hi n tiêu c c khác. - Ý th c t ch c k lu t, tinh th n trách nhi m và tác phong công tác, quan h v i cán b , nhân dân. - Tín nhi m trong Đ ng, trong qu n chúng cơ quan; v n đ đoàn k t, quy t cán b . 2- Năng l c công tác. - Vi c nghiên c u v n d ng, t ch c th c hi n ngh quy t, ch th c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c. - Kh i lư ng, ch t lư ng, hi u qu công tác theo ch c trách, nhi m v đư c giao (ch y u là trong 5 năm tr l i đây, căn c vào đánh giá, phân lo i cán b hàng năm và phân tích ch t lư ng đ ng viên). 3- Tóm t t ưu đi m, khuy t đi m, m t m nh, m t y u n i tr i. - M t m nh. - M t y u. III. K t lu n chung V đ m b o tiêu chu n cán b . Kh năng hoàn thành nhi m v . Tri n v ng và chi u hư ng phát tri n K t qu phi u l y ý ki n + T p th cán b , công ch c, viên ch c ho c cán b ch ch t: ............./.............đ ng chí tán thành = ...............%. (Không áp d ng đ i v i nhân s t nơi khác) + T p th lãnh đ o: ............./..............đ ng chí tán thành = ...............%. Kính trình (c p th m quy n) xem xét, quy t đ nh./. TH TRƯ NG CƠ QUAN (Ký tên, đóng d u) M U 5A (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) TÊN CƠ QUAN C P TRÊN TR C TI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN.......................... Đ c l p - T do - H nh phúc
 11. ------ ------------- ......(3)......, ngày tháng năm 2008 T TRÌNH V vi c đ ngh b nhi m cán b Kính g i:.................(4).......................... I- Nêu nhu c u b nhi m cán b - Lãnh đ o cơ quan, đơn v hi n có..........đ ng chí. - Tình hình và phân công nhi m v .................................................................................. ........................................................................................................................................... - Nhu c u s p t i (lý do c n b nhi m):............................................................................ ........................................................................................................................................... - Tóm t t vi c th c hi n quy trình b nhi m:.................................................................... ........................................................................................................................................... II- Căn c vào tiêu chu n cán b , quy ho ch cán b c a.......(1).......... và k t qu th c hi n quy trình, ......(1).....kính đ ngh ......(4).........xem xét, b nhi m đ ng chí: H và tên:.......................................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................... - Quê quán:........................................................................................................................ - Dân t c:........................................................................................................................... - Ch c v (n u có):............................................................................................................ - Đơn v công tác hi n t i:................................................................................................. - Trình đ :.......................................................................................................................... + Chuyên môn:.................................................................................................................. + Lý lu n chính tr :........................................................................................................... + Ngo i ng :..................................................................................................................... - Tóm t t quá trình công tác: Nh ng công vi c, ch c v đ ng, chính quy n, đoàn th đã kinh qua và ch c v hi n nay:...................................................................................... ........................................................................................................................................... - Tóm t t nh n xét, ưu khuy t đi m, m t m nh, m t y u:................................................. - K t qu phi u l y ý ki n: + T p th cán b , công ch c, viên ch c ho c cán b ch ch t: .............../................đ ng chí tán thành = ..............%. (Không áp d ng đ i v i nhân s t nơi khác) + T p th lãnh đ o: .........../..........đ ng chí tán thành =...........%. - D ki n phân công ph trách.......................................................................................... (Xin g i kèm H sơ b nhi m cán b ) III. Đ xu t V đ m b o tiêu chu n cán b Kh năng hoàn thành nhi m v
 12. Tri n v ng và chi u hư ng phát tri n Kính đ ngh ..............(4)..................xem xét, quy t đ nh./. TH TRƯ NG CƠ QUAN (5) (Ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Đơn v TCCB có th m quy n; - Lưu: VT, HSNS, TCCB GHI CHÚ: 01. Cơ quan, đơn v , doanh nghi p đ ngh b nhi m cán b 02. Vi t t t tên cơ quan, đơn v , doanh nghi p có th m quy n b nhi m cán b 03. Đ a danh 04. Th trư ng cơ quan, đơn v , doanh nghi p có th m quy n b nhi m cán b B trư ng (đ i v i cán b di n Ban Cán s Đ ng quy t đ nh) 05. Cơ quan t ch c cán b trình Th trư ng cơ quan, đơn v có th m quy n. Th trư ng cơ quan, đơn v , doanh nghi p trình B trư ng (qua V T ch c cán b ) M U 6A (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU L CH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V T CH C CÁN B Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S :............................/TTr-TCCB Hà N i, ngày tháng năm 200.... T TRÌNH V vi c đ ngh b nhi m cán b Kính g i: Ban Cán s Đ ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch I- Nêu nhu c u b nhi m cán b - Lãnh đ o cơ quan, đơn v hi n có..........đ ng chí. - Tình hình và phân công nhi m v .................................................................................. ........................................................................................................................................... - Nhu c u s p t i (lý do c n b nhi m):............................................................................ ........................................................................................................................................... - Tóm t t vi c th c hi n quy trình b nhi m:.................................................................... ........................................................................................................................................... II- Căn c vào tiêu chu n cán b , quy ho ch cán b c a cơ quan, đơn v ....................................và k t qu th c hi n quy trình b nhi m đ ng chí: - H và tên:........................................................................................................................ - Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................... - Quê quán:........................................................................................................................
 13. - Dân t c:........................................................................................................................... - Ch c v (n u có):............................................................................................................ - Đơn v công tác hi n t i:................................................................................................. - Trình đ :.......................................................................................................................... + Chuyên môn:.................................................................................................................. + Lý lu n chính tr :........................................................................................................... + Ngo i ng :..................................................................................................................... - Tóm t t quá trình công tác: Nh ng công vi c, ch c v đ ng, chính quy n, đoàn th đã kinh qua và ch c v hi n nay:...................................................................................... ........................................................................................................................................... - Tóm t t nh n xét, ưu khuy t đi m, m t m nh, m t y u:................................................. - K t qu phi u l y ý ki n: + T p th cán b , công ch c, viên ch c ho c cán b ch ch t: .............../................đ ng chí tán thành = ..............%. (Không áp d ng đ i v i nhân s t nơi khác) + T p th lãnh đ o: .........../..........đ ng chí tán thành =...........%. - D ki n phân công ph trách.......................................................................................... (Có h sơ kèm theo) III. Đ xu t V đ m b o tiêu chu n cán b V đi u ki n b nhi m V T ch c cán b đ xu t b nhi m đ ng chí ..................................................... gi ch c v .............................................................................................................. Kính đ ngh Ban Cán s Đ ng xem xét, quy t đ nh./. V TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Lưu: VT, HSNS, TCCB M U7 (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU L CH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V T CH C CÁN B Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S :............................/TTr-TCCB Hà N i, ngày tháng năm 200.... T TRÌNH V vi c đ ngh b nhi m cán b Kính g i: Ban Cán s Đ ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch
 14. Ngày tháng năm 200....., Ban cán s Đ ng đã h p (Ngh quy t s ................/NQ- BCSĐ), th ng nh t b nhi m (b nhi m l i) ông (bà):.......................... ........................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................... Ch c v hi n t i:............................................................................................................... Đơn v công tác hi n t i:................................................................................................... Gi ch c v :...................................................................................................................... - K t qu b phi u kín:............../....................đ ng chí tán thành = ...............%. (Có h sơ b nhi m (b nhi m l i) kèm theo) Kính trình B trư ng xem xét, quy t đ nh./. V TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Lưu: VT, HSNS, TCCB M U 2a (Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU L CH TÊN CƠ QUAN........................... ------ S hi u cán b , công ch c................... Đơn v s d ng CBCC:..................................................................................................... SƠ Y U LÝ L CH CÁN B , CÔNG CH C 1. H và tên khai sinh (vi t ch in hoa):....................................................... 2. Tên g i khác:............................................................................................ 3. Sinh ngày.........tháng.......năm......, Gi i tính (nam, n ):.......................... nh màu 4. Nơi sinh: Xã.................., Huy n.................., T nh................................... (4 x 6cm) 5. Quê quán: Xã................., Huy n..................., T nh.................................. 6. Dân t c:.............................................., 7. Tôn giáo:...................................................... 8. Nơi đăng ký h kh u thư ng trú:.................................................................................. (S nhà, đư ng ph , thành ph , xóm, thôn, xã, huy n, t nh) 9. Nơi hi n nay:.............................................................................................................. (S nhà, đư ng ph , thành ph , xóm, thôn, xã, huy n, t nh) 10. Ngh nghi p khi đư c tuy n d ng:............................................................................. 11. Ngày tuy n d ng:......../......../.............., Cơ quan tuy n d ng:.................................... 12. Ch c v (ch c danh) hi n t i:..................................................................................... (V chính quy n ho c Đ ng, đoàn th , k c ch c v kiêm nhi m) 13. Công vi c chính đư c giao:.........................................................................................
 15. 14. Ng ch công ch c (viên ch c):..........................., Mã ng ch:....................................... B c lương:...., H s ....., Ngày hư ng...../....../....., Ph c p ch c v :......, Ph c p khác: 15.1. Trình đ giáo d c ph thông (đã t t nghi p l n m y/thu c h nào):....................... 15.2. Trình đ chuyên môn cáo nh t:................................................................................ (TSKH, TS, THs, c nhân, k sư, cao đ ng, trung c p, sơ c p; chuyên ngành) 15.3. Lý lu n chính tr :............................., 15.4. Qu n lý nhà nư c:................................ (Cao c p, trung c p, sơ c p và tương (Chuyên viên cao c p, chuyên viên đương) chính, chuyên viên cán s ...) 15.5. Ngo i ng :......................................, 15.6. Tin h c:................................................. (Tên ngo i ng + Trình đ A, B, C, D, ..) (Trình đ A, B, C,..........) 16. Ngày vào Đ ng c ng s n Vi t Nam......../......./........., Ngày chính th c:...../...../........ 17. Ngày tham gia t ch c chính tr - xã h i:.................................................................... (Ngày tham gia t ch c: Đoàn, H i,..... Và làm vi c gì trong t ch c đó) 18. Ngày nh p ngũ:......./........./.........., Ngày xu t ngũ:........./........./........., Quân hàm cao nh t: 19. Danh hi u đư c phong t ng cao nh t:......................................................................... (Anh hùng lao đ ng, anh hùng l c lư ng vũ trang; nhà giáo, th y thu c, ngh sĩ nhân dân, ưu tú,....) 20. S trư ng công tác:..................................................................................................... 21. Khen thư ng:..................................., 22. K lu t:....................................................... (Hình th c cao nh t, năm nào) (V đ ng, chính quy n, đoàn th hình th c cao nh t, năm nào) 23. Tình tr ng s c kho :....................., Chi u cao:........Cân n ng:.........kg, Nhóm máu: 24. Là thương binh h ng:......./......., Là con gia đình chính sách ():................................. (Con thương binh, con li t sĩ, ngư i nhi m ch t đ c da cam Dioxin) 25. S ch ng minh nhân dân:.................... Ngày c p:......../....../...................................... 26. S BHXH:................................................................................................................... 27. Đào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , lý lu n chính tr , ngo i ng , tin h c Tên trư ng Chuyên ngành đào t o, b i T tháng, năm Hình th c Văn b ng ch ng dư ng đào t o ch , trình đ gì Đ n tháng, năm ....................... .......................................... ....../...... - ......./.... ................ ........................... ....................... .......................................... ...../....... - ......./.... ................ ........................... ....................... .......................................... ...../....... - ......./.... ................ ........................... ....................... .......................................... ...../....... - ......./.... ................ ........................... ....................... .......................................... ...../....... - ......./.... ................ ........................... ....................... .......................................... ...../....... - ......./.... ................ ........................... ....................... .......................................... ...../....... - ......./.... ................ ........................... ....................... .......................................... ...../....... - ......./.... ................ ........................... Ghi chú: Hình th c đào t o: chính quy, t i ch c, chuyên tu, b i dư ng............./ Văn b ng: TSKH, TS, Ths, C nhân, K sư............................................................................. 28. Tóm t t quá trình công tác
 16. 29. Đ c đi m l ch s b n thân - Khai rõ: b b t, b tù (t ngày tháng năm nào đ n ngày tháng năm nào, đâu), đã khai báo cho ai, nh ng v n đ gì? B n thân có làm vi c trong ch đ cũ (cơ quan, đơn v nào, đ a đi m, ch c danh, ch c v , th i gian làm vi c....) ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... - Th i gian ho c có quan h v i các t ch c chính tr , kinh t , xã h i nào nư c ngoài (làm gì, t ch c nào, đ t tr s đâu....?):........ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... - Có thân nhân (Cha, M , V , Ch ng, con, anh ch em ru t) nư c ngoài (làm gì, đ a ch ....)? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 30. Quan h gia đình a. V b n thân: Cha, M , V (ho c ch ng), các con, anh ch em ru t M i Quê quán, ngh nghi p, ch c danh, ch c v , quan H và tên Năm sinh đơn v công tác, h c t p, nơi (trong, ngoài h nư c); thành viên các t ch c chính tr - xã
 17. h i....? b. V bên v (ho c ch ng): Cha, M , anh ch em ru t Quê quán, ngh nghi p, ch c danh, ch c v , M i đơn v công tác, h c t p, nơi (trong, ngoài quan H và tên Năm sinh nư c); thành viên các t ch c chính tr - xã h h i....? 31. Nh n xét, đánh giá c a cơ quan, đơn v , qu n lý và s d ng cán b
 18. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Ngư i khai ......, Ngày.........tháng........năm 20.... Tôi xin cam đoan nh ng l i khai trên đây là TH TRƯ NG CƠ QUAN đúng s th t. (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, ghi rõ h tên) M U 1a Ban hành kèm theo Hư ng d n s : /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2008 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch) CƠ QUAN C P TRÊN TR C TI P TÊN CƠ QUAN, ĐƠN V …………………………. B N KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P 1. Ngư i kê khai tài s n, thu nh p: - H và tên: ………………………………………………………………….. - Ch c v /v trí công tác:…………………………………………………….. - H kh u thư ng trú:………………………………………………………… - Ch hi n t i:………………………………………………………………. 2. V ho c ch ng c a ngư i kê khai tài s n, thu nh p: - H và tên: ………………………………………………………………….. - Ch c v /v trí công tác:…………………………………………………….. - H kh u thư ng trú:………………………………………………………… - Ch hi n t i:………………………………………………………………. 3. Con chưa thành niên c a ngư i kê khai tài s n, thu nh p: 3.1. Con th nh t: - H và tên: ………………………………………………………………….. - Tu i: ……………………………………………………………………….. - Ch c v /v trí công tác:…………………………………………………….. - H kh u thư ng trú:………………………………………………………… - Ch hi n t i:……………………………………………………………… 3.2. Con th hai: TT Lo i tài Thông tin mô t v tài s n Thông tin v bi n đ ng tài s n
 19. s n Bi n đ ng gi m Bi n đ ng tăng I Tài s n, thu nh p c a b n thân (bao g m tài s n riêng, thu nh p c a b n thân và tài s n, thu nh p chung v i v /ch ng) 1 Nhà, công 1.1. Nhà/công trình xây d ng th nh t: (- Đ i v i bi n (- Đ i v i bi n trình xây đ ng gi m đi v s đ ng tăng v s - Đ a ch : d ng khác lư ng, kh i lư ng lư ng, kh i lư ng - Di n tích đ t, di n tích đ t xây d ng, di n tài s n, c n ghi rõ tài s n, c n ghi rõ tích đ t s d ng: tài s n nào b gi m thông tin v tài s n đi, s lư ng bao tăng lên như t i - S t ng (t ng): nhiêu. ph n Thông tin mô - Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , công - Đ i v i bi n t v tài s n trình xây d ng: đ ng gi m đi v - Đ i v i bi n đ ng +S : giá tr tài s n c n tăng lên v giá tr ghi rõ lo i tài s n tài s n, c n ghi rõ + Cơ quan c p: b gi m đi, giá tr lo i tài s n tăng + Ngày c p: c a ph n b gi m lên, giá tr c a đi). ph n tăng lên). (N u chưa đư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u thì b tr ng ph n này ghi rõ bên dư i là chưa đư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u. N u gi y ch ng nh n quy n s h u đ ng tên ngư i khác thì v n đi n đ y đ thông tinvào ph n này, ghi rõ là Gi y ch ng nh n quy n s h u đ ng tên ngư i khác và b sung các thông tin v ngư i đ ng tên Gi y ch ng nh n quy n s h u như sau: + H và tên: + CMND: s , nơi c p, c p ngày. + H kh u thư ng trú:) 1.2. Nhà/công trình xây d ng th 2: …. 2 Quy n s 2.1. Th a đ t th nh t d ng đ t - Đ a ch : - Th a đ t s : T b nđ s : - Di n tích: - Hi n tr ng s d ng: - Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t: +S : + Cơ quan c p: + Ngày c p: (N u chưa đư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng thì b tr ng ph n này và ghi rõ bên dư i là chưa đư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng. N u Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ ng tên ngư i khác thì v n đi n đ y đ thông tin vào ph n này, ghi rõ là Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ ng tên ngư i khác và b sung các thông tin v ngư i đ ng tên Gi y ch ng nh n quy n s d ng như sau:
 20. + H và tên: + CMND: s , nơi câp, ngày c p. + H kh u thư ng trú: ) 2.2. Th a đ t th 2 3 Tài s n 3.1. Đ ng s n nư c 3.1.1. Đ ng s n th nh t: ngoài - S lư ng: - Mô t : 3.1.2. Đ ng s n th hai: … 3.2. B t đ ng s n 3.2.1. B t đ ng s n th nh t - Nư c có b t đ ng s n: - Lo i hình có b t đ ng s n: - Hình th c chuy n quy n s h u (mua, trao đ i tài s n, thanh toán nghĩa v tài chính, th a k , t ng, cho…): - Th i đi m nh n quy n s h u: - Giá tr b t đ ng tài s n t i th i đi m nh n quy n s h u (n u là b t đ ng s n có đư c thông qua hình th c mua, trao đ i tài s n, thanh toán nghĩa v tài chính): 3.2.2. B t đ ng s n 2 … 4 Tài kho n 4.1. Tài kho n th nh t: nư c - Ngân hàng m tài kho n: ngoài - S tài kho n: - S dư tài kho n vào th i đi m kê khai: 4.2. Tài kho n th 2: … 5 Thu nh p T ng thu nh p trong kỳ kê khai tài s n (n u t t m c thu m c ch u thu thu nh p cá nhân tr lên): nh p ch u thu tr lên 6 Mô tô, ô 6.1. Mô tô (n u t ng giá tr s mô tô t 50 tô, tàu tri u đ ng tr lên): thuy n có 6.1.1. Mô tô th nh t giá tr t 50 tri u - Ch ng lo i, nhãn hi u: đ ng tr lên - Bi n s đăng ký: - Ngư i đ ng tên đăng ký (trong trư ng h p ngư i đ ng tên khác v i ngư i kê khai tài s n):

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản