Hướng dẫn số 707/HD-SXD-QLCLXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
79
lượt xem
8
download

Hướng dẫn số 707/HD-SXD-QLCLXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 707/HD-SXD-QLCLXD về việc các chủ đầu tư khi triển khai đầu tư xây dựng công trình (không phải là nhà ở riêng lẻ) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 707/HD-SXD-QLCLXD

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S XÂY D NG c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 707/HD-SXD-QLCLXD TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2009 HƯ NG D N CÁC CH U TƯ KHI TRI N KHAI U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH (KHÔNG PH I LÀ NHÀ RIÊNG L ) TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Nh m nâng cao hơn n a ý th c trách nhi m c a các ch u tư (C T) trong vi c t giác ch p hành các quy nh v qu n lý tr t t trong xây d ng t i ô th , b o m ch t lư ng công trình xây d ng, m b o an toàn tuy t i v m i m t, cho c con ngư i l n các tài s n liên quan trong quá trình thi công xây d ng công trình, ng th i m b o quy n l i chính áng c a ch u tư, các bên tham gia xây d ng công trình và c ng ng dân cư xung quanh trong quá trình xây d ng, c bi t là i v i nh ng công trình xây chen trong khu dân cư hi n h u. S Xây d ng hư ng d n nh ng n i dung chi ti t n các C T vi c tuân th quy trình qu n lý ch t lư ng, an toàn lao ng trong quá trình tri n khai xây d ng các công trình trên a bàn thành ph H Chí Minh ư c th c hi n hoàn ch nh ngay t các khâu kh o sát, thi t k , giám sát, thi công, n khi k t thúc u tư. I. PH N CHUNG 1. Các văn b n pháp quy c n n m rõ: th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t trong quá trình u tư xây d ng công trình, tùy theo tính ch t và quy mô công trình, C T c n n m rõ các văn b n pháp quy có liên quan, g m: Lu t Xây d ng (có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2004); Lu t Nhà (hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2006); Lu t Kinh doanh b o hi m (có hi u l c k t ngày 01 tháng 4 năm 2001); Lu t Kinh doanh b t ng s n (có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2007); B Lu t Lao ng (ngày 23 tháng 6 năm 1994) và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng (có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2003); Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s
 2. 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; Thông tư s 08/2006/TT-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n công tác b o trì công trình xây d ng; Thông tư s 06/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n kh o sát a k thu t ph c v l a ch n a i m và thi t k xây d ng công trình; Thông tư s 02/2006/TT-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n lưu tr h sơ thi t k , b n v hoàn công công trình xây d ng; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a B Xây d ng v hư ng d n m t s n i dung v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng; Quy t nh s 10/2008/Q -BXD ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a B Xây d ng ban hành “Quy nh i u ki n năng l c c a nhà th u thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình có yêu c u c bi t”; Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B Xây d ng ban hành “Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng”; Ch th s 10/2008/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng th c hi n công tác b o h lao ng, an toàn lao ng; Ch th s 02/2008/CT-BXD ngày 27 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng v vi c ch n ch nh và tăng cư ng các bi n pháp m b o an toàn lao ng, v sinh lao ng trong các ơn v thu c ngành xây d ng; Ch th s 07/2007/CT-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2007 c a B Xây d ng v tăng cư ng công tác qu n lý xây d ng i v i các công trình xây d ng nhà cao t ng; Ch th s 09/2007/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v m b o an toàn công trình lân c n, v sinh môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng công trình trên a bàn thành ph ;
 3. Thông tư s 37/2005/TT-BL TBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n công tác hu n luy n an toàn lao ng, v sinh lao ng; Thông tư s 04/2008/TT-BL TBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th t c ăng ký và ki m nh các lo i máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng. 2. i tư ng c a Hư ng d n này là C T khi xây d ng m i, s a ch a, c i t o các công trình (sau ây g i t t là “xây d ng”), ch y u là các công trình dân d ng, công nghi p, không ph i là nhà riêng l . - Trong m i trư ng h p, C T ph i thông báo ngày kh i công b ng văn b n, cho y ban nhân dân phư ng, xã nơi xây d ng công trình trong th i h n 7 ngày làm vi c, trư c khi kh i công xây d ng. - Treo bi n báo t i công trư ng thi công. N i dung bi n báo bao g m: s và ngày c p Gi y phép xây d ng (GPXD) ho c s và ngày c a K t qu thNm nh thi t k cơ s ( i v i các công trình không ph i xin GPXD); Quy t nh duy t d án u tư (n u có); quy mô công trình (di n tích, s t ng, s t ng h m…); tên ch u tư, ngày kh i công, ngày d ki n hoàn thành; tên ơn v thi t k , tên ch nhi m thi t k ; tên ơn v giám sát thi công; tên ơn v thi công, tên ngư i ch huy trư ng công trình; ghi rõ h tên (k c a ch liên l c, s i n tho i). - Ph i b n sao c a GPXD (hay TKCS ư c thNm nh, d án ư c duy t) và b n v kèm theo t i công trình thu n l i cho vi c ki m tra. - Ph i th c hi n y , úng các n i dung ã ư c quy nh t i GPXD, TKCS ư c thNm nh hay d án ư c duy t, c bi t các quy nh v qu n lý ch t lư ng, an toàn cho ngư i và môi trư ng xung quanh trong su t quá trình thi công. 3. V vi c qu n lý ch t lư ng trong u tư xây d ng công trình: - công trình m b o ch t lư ng, vi c ch n ư c các ơn v phù h p th c hi n các khâu c a quá trình u tư xây d ng là r t quan tr ng. C T c n chú ý: - Ph i c và hi u rõ các quy nh v năng l c c a các ơn v , cá nhân tham gia, các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình u hay ch n th u, là các nhà tư v n, nhà th u năng l c, kinh nghi m theo quy nh, c bi t là i v i d án ph c t p; - i v i nh ng công vi c mà theo quy nh ph i có ch ng ch hành ngh (kh o sát, thi t k , quy ho ch, giám sát), ngư i ch nhi m, ch trì công vi c ph i có ch ng ch hành ngh còn hi u l c; các cá nhân th c hi n giám sát thi công xây d ng ph i có ch ng ch hành ngh giám sát thi công phù h p v i công vi c, lo i, c p công trình; - Nh ng công vi c mà C T không năng l c quy t nh ( ánh giá, xem xét h sơ thi t k , h sơ d th u, phương án thi công…), C T ph i thuê tư v n năng l c thNm tra trư c khi phê duy t;
 4. - Nhà th u nư c ngoài n u không có Gi y phép u tư hay Gi y ch ng nh n u tư (l p doanh nghi p Vi t Nam), ph i xin Gi y phép th u xây d ng, Gi y phép th u tư v n xây d ng (tùy theo công vi c), khi ã ư c ch n th c hi n công vi c; - Vi c ch n các ơn v tư v n, th u xây d ng ph i qua công tác u th u theo quy nh, n u d án có s d ng v n nhà nư c t 30% tr lên; - Nhà nư c khuy n khích vi c t ch c th c hi n d án theo hình th c t ng th u EPC, chìa khóa trao tay. II. CÁC CÔNG VI C C TH 1. Khi th c hi n kh o sát xây d ng (bao g m kh o sát a hình, a ch t, th y văn): 1.1. Ch n nhà th u kh o sát xây d ng: - Nhà th u và cá nhân ch trì kh o sát xây d ng ph i có i u ki n năng l c, kinh nghi m, có ăng ký kinh doanh, có ch ng ch hành ngh ho t ng kh o sát xây d ng phù h p theo quy nh t i i u 57, 58 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . - Phòng thí nghi m dùng trong kh o sát ph i có quy t nh c a B Xây d ng công nh n phòng thí nghi m h p chuNn (LAS); các máy móc thi t b s d ng ph i ư c hi u chuNn, còn trong th i h n s d ng. 1.2. Th c hi n kh o sát xây d ng: - ơn v kh o sát (ho c ơn v thi t k ) ph i l p nhi m v kh o sát phù h p v i nhi m v thi t k , ư c ch u tư phê duy t và là cơ s l p phương án k thu t kh o sát. N i dung c a nhi m v kh o sát theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 209/2004/N - CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và t i M c 2 Ph n II Thông tư s 06/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng. - Căn c trên nhi m v kh o sát, nhà th u kh o sát có trách nhi m l p phương án k thu t kh o sát phù h p v i nhi m v kh o sát ư c duy t, phù h p v i các tiêu chuNn ư c áp d ng và ph i tính n quy mô, tính ch t công vi c, m c ph c t p c a i u ki n t nhiên t i vùng, a i m kh o sát. Thành ph n công tác kh o sát ph c v các bư c thi t k theo quy nh t i M c 2 Ph n II Thông tư s 06/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng. Phương án k thu t kh o sát ph i ư c trình ch u tư phê duy t trư c khi th c hi n. - C T ph i c ngư i có chuyên môn phù h p th c hi n giám sát công tác kh o sát c ngoài hi n trư ng và trong phòng thí nghi m, theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 209/2004/N -CP c a Chính ph và M c 4 Ph n III Thông tư s 06/2006/TT- BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng - Báo cáo k t qu kh o sát ph i ư c C T nghi m thu và l p thành biên b n theo i u 12 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và kho n 2 i u 1 Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph .
 5. 2. Khi th c hi n thi t k công trình: 2.1. Ch n nhà th u thi t k công trình: - Vi c thi t k ph i do t ch c thi t k có ăng ký kinh doanh, có năng l c ho t ng thi t k xây d ng tương ng v i c p công trình m nh n thi t k , theo quy nh t i i u 61 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . T ch c và cá nhân thi t k ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng thi t k , s phù h p c a thi t k k thu t, thi t k b n v thi công so v i Gi y phép xây d ng hay d án ư c duy t. - Cá nhân m nhi m vai trò ch nhi m án, ch trì thi t k ph i có ch ng ch hành ngh và ph i có năng l c phù h p v i c p công trình ư c thi t k , theo quy nh t i i u 59, 60 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . 2.2. Th c hi n thi t k công trình: - Tùy theo tính ch t, quy mô c a t ng lo i công trình, thi t k xây d ng công trình có th ư c l p m t bư c, hai bư c ho c ba bư c như sau: + Thi t k m t bư c là thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình quy nh ch ph i l p báo cáo kinh t - k thu t; + Thi t k hai bư c bao g m bư c thi t k cơ s và bư c thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án u tư xây d ng công trình; + Thi t k ba bư c bao g m bư c thi t k cơ s , bư c thi t k k thu t và bư c thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án u tư xây d ng và có quy mô l n, ph c t p. - Các bư c thi t k k thu t, thi t k b n v thi công ph i theo úng GPXD, d án ư c duy t và trên cơ s báo cáo k t qu kh o sát ã ư c C T nghi m thu theo quy nh. - Trư ng h p C T ký h p ng v i m t ho c nhi u t ch c th c hi n thi t k , C T ch u trách nhi m t ch c ki m soát và kh p n i toàn b thi t k . C T có th giao cho t ng th u thi t k th c hi n nh m m b o s ng b , th ng nh t, x lý k p th i các phát sinh, m b o hi u qu c a d án. - C T t t ch c vi c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán trư c khi tri n khai u, ch n th u th c hi n thi công. Trư ng h p C T không i u ki n năng l c thNm nh thì ph i thuê các t ch c tư v n có i u ki n năng l c thNm tra thi t k , d toán công trình, làm cơ s cho vi c thNm nh, phê duy t c a mình. - T ch c tư v n thNm tra thi t k ph i có i u ki n năng l c thi t k i v i lo i và c p v i công trình nh n thNm tra. Ngư i ch trì thNm tra thi t k ph i có i u ki n năng l c t i thi u như năng l c c a ngư i ch trì thi t k công trình c n thNm tra.
 6. - C T ph i xác l p tính pháp lý c a s n phNm thi t k trư c khi ưa ra thi công thông qua vi c xác nh n b ng ch ký và d u xác nh n ã phê duy t c a C T. - C T ph i yêu c u tư v n thi t k l p quy trình b o trì công trình. Quy trình b o trì ph i ư c C T phê duy t cùng h sơ thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công. Không có quy trình b o trì phù h p, s n phNm thi t k không ư c nghi m thu. - Nhà th u thi t k ph i th c hi n lưu tr h sơ thi t k theo quy nh. 3. Khi t ch c thi công xây d ng công trình: 3.1. Vi c ch n nhà th u thi công: - Ch n nhà th u có ăng ký kinh doanh, i u ki n năng l c ho t ng phù h p v i c p công trình m nh n thi công, theo quy nh t i i u 64 Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph . Ch huy trư ng công trình ph i có i u ki n năng l c phù h p theo quy nh t i i u 63 - Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph . - Riêng trư ng h p thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình có yêu c u c bi t, C T ph i căn c Quy t nh s 10/2008/Q -BXD ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a B Xây d ng ban hành “Quy nh i u ki n năng l c c a nhà th u thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình có yêu c u c bi t” ch n nhà th u năng l c. 3.2. Vi c tri n khai thi công: - C T ph i yêu c u tư v n thi t k th c hi n vi c giám sát tác gi theo quy nh t i i u 22 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph , ngay khi ký h p ng thi t k . - i v i nhà cao t ng có t ng h m, C T ph i thuê tư v n c l p thNm tra, ch p thu n thi t k bi n pháp thi công móng, t ng h m c a nhà th u, trư c khi thông qua tri n khai thi công. - Các công trình xây d ng theo Hư ng d n này u ph i th c hi n ch giám sát thi công. C T có th t t ch c giám sát ch t lư ng thi công xây d ng công trình theo quy nh t i i u 21 Ngh nh s 209/2004/N -CP khi có i u ki n năng l c theo quy nh t i i u 62 Ngh nh s 16/2005/N -CP. - Trư ng h p C T không i u ki n năng l c giám sát thi công xây d ng theo quy nh thì C T ph i ch n t ch c tư v n có i u ki n năng l c quy nh t i i u 62 Ngh nh s 16/2005/N -CP th c hi n. - C T ph i yêu c u nhà th u thi công l p h th ng quan tr c bi n d ng công trình và công trình lân c n trong su t quá trình thi công xây d ng, có giám sát theo dõi xác nh n, c bi t i v i các công trình có t ng h m. - Ch o các ơn v giám sát, thi công khi phát hi n có d u hi u gây nh hư ng n các công trình lân c n, ph i báo cáo ngay n C T ti n hành kh o sát, ưa ra các bi n pháp x lý kh c ph c. N u nh hư ng m c nguy hi m thì ph i d ng thi
 7. công, thông báo và ph i h p v i chính quy n a phương ưa ra các gi i pháp khNn c p sơ tán ngư i, x lý s c và ph i ch u trách nhi m b i thư ng m i thi t h i do mình gây ra. - C T t ch c nghi m thu công vi c xây d ng, b ph n công trình xây d ng, giai o n thi công xây d ng, các h ng m c công trình và toàn b công trình xây d ng trư c khi ưa vào s d ng theo quy nh t i các i u 23, i u 24, i u 25 và i u 26 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP, kho n 5, 6, 7 i u 1 Ngh nh s 49/2008/N - CP c a Chính ph . - Nhà th u thi công ph i l p b n v hoàn công b ph n, h ng m c công trình và công trình xây d ng theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph . B n v hoàn công ph i ư c ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà th u thi công ký tên, óng d u, ư c ngư i giám sát thi công c a C T ký tên xác nh n. - C T, nhà th u thi công ph i th c hi n lưu tr h sơ hoàn công theo quy nh t i Thông tư s 02/2006/TT-BXD c a B Xây d ng. - Ch u tư có trách nhi m l p Báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm v tình hình ch t lư ng công trình g i v S Xây d ng. 4. Các C T, t ch c tư v n xây d ng, doanh nghi p xây d ng ph i ch u s giám sát, ki m tra v ch t lư ng công trình c a cơ quan qu n lý nhà nư c ư c phân c p, theo Quy t nh s 15/2008/Q -UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph . Khi C T có nhu c u i u ch nh, thay i thi t k ư c duy t khác so v i GPXD, d án ư c duy t, ph i ti n hành th t c i u ch nh Gi y phép xây d ng, d án. Vi c i u ch nh này ph i ư c cơ quan có thNm quy n ch p thu n m i ư c phép tri n khai thi công. III. CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH Các công trình, h ng m c công trình quy nh t i kho n 3 M c I Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng, b t bu c ph i th c hi n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c trư c khi ưa vào s d ng. Các công trình, h ng m c công trình không phân bi t lo i và c p ph i ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương ho c theo ngh c a C T trên cơ s yêu c u c a t ch c b o hi m công trình, c a t ch c và cá nhân mua, qu n lý ho c s d ng công trình. Khuy n khích áp d ng hình th c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. Trư ng h p công trình, h ng m c công trình ã ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng, trong ó có n i dung ch ng nh n v an toàn ch u l c áp ng các quy nh v
 8. ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c thì không ph i th c hi n vi c ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c n a. Các công trình ư c H i ng Nghi m thu Nhà nư c t ch c ki m tra hay nghi m thu theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph thì không ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c. 1. Công trình ph i có ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c: 1.1.L a ch n t ch c th c hi n ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c: C T l a ch n t ch c th c hi n ki m tra, xác nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c (g i là t ch c ki m tra). T ch c ki m tra ư c ch n là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k , giám sát ho c ki m nh ch t lư ng công trình. Yêu c u v i u ki n năng l c và tính c l p khách quan c a t ch c ki m tra ư c quy nh t i i m a, b kho n 1 M c II Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng. Trư ng h p không l a ch n ư c t ch c ki m tra áp ng các i u ki n theo quy nh thì C T ph i báo cáo cho S Xây d ng ư c gi i thi u t ch c tư v n th c hi n công vi c này và hư ng d n nh ng gi i pháp x lý c n thi t, n u có. 1.2. Trình t , n i dung ki m tra và c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c: Trình t , n i dung ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c ư c quy nh trong kho n 2, 3 M c II Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng. Vi c ki m tra, xác nh n có th ti n hành t khi b t u thi công xây d ng. i tư ng ki m tra t p trung vào b ph n công trình, k t c u ch u l c khi b phá ho i có th gây th m h a. C T có trách nhi m g i 01 gi y ch ng nh n kèm theo báo cáo k t qu ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c và biên b n nghi m thu hoàn thành công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n cho S Xây d ng ki m tra và qu n lý. Gi y ch ng nh n này là căn c C T ưa công trình vào s d ng. Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì t ch c ki m tra thông báo b ng văn b n cho C T và C T có trách nhi m báo cáo vi c này cho S Xây d ng bi t ki m tra và hư ng d n x lý. 2. Công trình c n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng: 2.1. L a ch n t ch c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình: Bên có yêu c u ch ng nh n th a thu n v i C T ho c ch s h u v vi c l a ch n và ký h p ng v i t ch c th c hi n ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình (g i là t ch c ch ng nh n). Riêng trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng do S Xây d ng yêu c u thì C T có trách nhi m l a ch n, ký h p ng v i t ch c ch ng nh n.
 9. T ch c ch ng nh n ư c ch n là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k , giám sát, ki m nh ch t lư ng công trình ho c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng. Yêu c u v i u ki n năng l c và tính c l p khách quan c a t ch c ch ng nh n ư c quy nh t i i m a, b kho n 2 M c III Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng. 2.2. Trình t , n i dung ki m tra và c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng: Bên có yêu c u ch ng nh n ph i ưa ra ph m vi và n i dung ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng. i v i trư ng h p vi c ch ng nh n ư c S Xây d ng yêu c u thì ph m vi và n i dung ch ng nh n là b t bu c ph i th c hi n. i v i trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i các t ch c, cá nhân khác thì ph m vi và n i dung ch ng nh n do C T ho c ch s h u và bên có yêu c u ch ng nh n th a thu n. Trình t , n i dung ki m tra ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c quy nh trong kho n 3, 4, 5 M c III Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng. Vi c ki m tra có th ti n hành t khi b t u thi công xây d ng. IV. B O HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Trách nhi m c a các bên v b o hành công trình xây d ng: ư c quy nh t i i u 30 Ngh nh s 209/2004/N -CP c a Chính ph . Công trình ph i ư c b o hành sau khi hoàn thành xây d ng và ư c các bên nghi m thu, tr trư ng h p b hư h ng do thiên tai, d ch h a ho c do ngư i s d ng gây ra. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m b o hành công trình xây l p, nhà th u cung ng các thi t b có trách nhi m b o hành thi t b do mình cung c p. N i dung b o hành bao g m kh c ph c, s a ch a, thay th b ph n, k t c u, thi t b hư h ng, khi m khuy t trong hoàn thi n ho c khi v n hành, s d ng không bình thư ng mà không ph i do l i c a ngư i s d ng nhà gây ra. 2. Th i h n b o hành: Th i h n b o hành ư c tính t ngày C T ký biên b n nghi m thu cho t ng h ng m c, công trình xây d ng hoàn thành và ư c quy nh như sau: - Không ít hơn 24 tháng i v i m i lo i công trình c p c bi t, c p I; - Không ít hơn 12 tháng i v i các công trình còn l i. - Riêng i v i công trình nhà , th i gian b o hành quy nh theo i u 74 Lu t Nhà , c th như sau: - Không ít hơn 60 tháng i v i nhà chung cư t chín t ng tr lên và các lo i nhà khác ư c u tư xây d ng b ng ngân sách nhà nư c;
 10. - Không ít hơn 36 tháng i v i nhà chung cư t b n n tám t ng; - Không ít hơn 24 tháng i v i nhà không thu c di n quy nh t i hai m c trên. V. B O TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY D NG Ch u tư, ch qu n lý s d ng công trình ph i t ch c th c hi n công tác b o trì công trình xây d ng c a mình b o m ch t lư ng công trình, duy trì nh ng c trưng ki n trúc, công năng công trình, m b o công trình v n hành và khai thác phù h p v i yêu c u c a thi t k trong su t quá trình khai thác s d ng. C T ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ch t lư ng công trình xây d ng b xu ng c p do không th c hi n quy trình b o trì công trình xây d ng theo quy nh 1. L p quy trình b o trì Nhà th u thi t k ph i l p quy trình b o trì công trình cho ch u tư ngay khi nghi m thu và bàn giao s n phNm thi t k ; hư ng d n ch u tư, ch qu n lý s d ng hay ch s h u công trình xây d ng phương pháp v n hành, khai thác và s d ng công trình theo quy nh t i i u 33 Ngh nh s 209/2004/N -CP. Không có quy trình b o trì phù h p, không nghi m thu s n phNm thi t k . Nhà th u cung c p thi t b ph i cung c p y các h sơ, tài li u ph c v công tác b o trì các thi t b l p t trong công trình xây d ng và hư ng d n ch s h u hay ch qu n lý s d ng công trình qu n lý v n hành khai thác theo úng năng l c thi t b. 2. Ki m tra, ánh giá ch t lư ng và th c hi n b o trì công trình Ch u tư, ch qu n lý s d ng ngoài vi c ph i tuân th vi c b o trì công trình c a mình theo các quy nh c a pháp lu t, c n ph i th c hi n các vi c sau: 2.1. Trong quá trình khai thác, s d ng, ngư i qu n lý s d ng công trình xây d ng có trách nhi m t ch c th c hi n b o trì công trình xây d ng theo quy trình b o trì công trình xây d ng do nhà th u thi t k và nhà th u cung c p thi t b l p. 2.2. Ch ng ki m tra thư ng xuyên nh m phát hi n các hư h ng s a ch a k p th i, thông báo k p th i nh ng hư h ng l n làm nh hư ng n an toàn công trình cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng t i a phương (S Xây d ng, S qu n lý xây d ng chuyên ngành, y ban nhân dân qu n - huy n) ư c hư ng d n v nghi p v gi i quy t. 2.3. Thuê các t ch c và chuyên gia chuyên ngành có i u ki n năng l c phù h p v i lo i, c p công trình th c hi n ki m tra nh kỳ công trình. Th i gian ki m tra nh kỳ cho t ng i tư ng công trình ư c quy nh như sau: - Không quá 03 năm/1 l n i v i các i tư ng: nhà hát, r p chi u bóng, r p xi c, trư ng h c, b nh vi n, sân v n ng, nhà thi u, siêu th và các công trình xây d ng có ch c năng tương t , các công trình ch u tác ng môi trư ng cao.
 11. - Không quá 05 năm/1 l n i v i các i tư ng: các công trình dân d ng khác (nhà chung cư cao t ng, khách s n, công s , nhà làm vi c), công trình công nghi p v t li u xây d ng, công trình h t ng k thu t ô th . Sau khi có k t qu ki m tra nh kỳ, tùy theo th c tr ng ch t lư ng công trình mà ch s h u ho c ch qu n lý s d ng quy t nh ch n c p b o trì cho phù h p. Các c p b o trì công trình ư c quy nh t i Ph n 5 Thông tư s 08/2006/TT-BXD c a B Xây d ng. 2.4. Thuê các chuyên gia và các t ch c có i u ki n năng l c th c hi n ki m tra t xu t, công tác ki m tra này ư c ti n hành sau khi có s c b t thư ng (bão, h a ho n, ng t, va ch m l n...), s a ch a, nghi ng v kh năng khai thác sau khi ã ki m tra chi ti t mà không xác nh rõ nguyên nhân ho c khi c n khai thác v i t i tr ng l n hơn. 2.5. Ph i t ch c giám sát thi công và nghi m thu công tác b o trì công trình theo quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t Nhà , các Ngh nh c a Chính ph hư ng d n thi hành và n i dung h p ng ký k t v i nhà th u th c hi n b o trì công trình. Trong trư ng h p không i u ki n năng l c, ch qu n lý s d ng công trình ph i thuê t ch c tư v n có i u ki n năng l c th c hi n giám sát thi công và nghi m thu công tác b o trì công trình. Th i gian b o hành c a công tác b o trì ư c tính t ngày ch s h u, ch qu n lý s d ng ký biên b n nghi m thu công tác b o trì ưa vào s d ng và ư c quy nh th i gian như sau: - Không ít hơn 06 tháng i v i m i lo i công trình ư c th c hi n b o trì c p duy tu, b o dư ng và s a ch a nh ; - Không ít hơn 24 tháng i v i m i lo i công trình ư c th c hi n b o trì c p s a ch a v a, s a ch a l n. - Khi th c hi n b o trì ph i m b o an toàn PCCC, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng. VI. B O HI M TRONG XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1. Các s n phNm b o hi m b t bu c ph i mua trong u tư và xây d ng bao g m: - B o hi m trách nhi m ngh nghi p tư v n u tư và xây d ng. - B o hi m công trình xây d ng. - B o hi m cho v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công. - B o hi m tai n n i v i ngư i lao ng. - B o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba. 2. Trách nhi m mua b o hi m:
 12. - i v i b o hi m trách nhi m ngh nghi p tư v n: Bên mua b o hi m là các t ch c (ho c cá nhân) tư v n. - i v i b o hi m công trình xây d ng: Bên mua b o hi m là C T (ho c ban qu n lý d án). Trư ng h p phí b o hi m ã ư c tính vào giá trúng th u thì nhà th u th c hi n vi c mua b o hi m. - i v i b o hi m v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công; b o hi m tai n n i v i ngư i lao ng; b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba: Bên mua b o hi m là các doanh nghi p xây d ng. B o hi m v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công; b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba ph i ư c mua cho t ng công trình. VII. PHÁ D CÔNG TRÌNH XÂY D NG Phá d công trình ư c ti n hành v i nh ng công trình cũ c n tháo d , phá d c i t o, xây d ng m i hay công trình m t an toàn, công trình b s c mà không th th c hi n s a ch a, gia c . Vi c phá d công trình ch ư c th c hi n theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ho c y ban nhân dân qu n - huy n theo quy nh t i Thông tư s 12/2005/TT- BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a B Xây d ng. Trong m i trư ng h p, ch s h u (hay C T) ph i ký h p ng v i nh ng ơn v thi công chuyên ngành th c hi n thi t k ph n tháo d , có ràng bu c trách nhi m các bên rõ ràng. Khi có h li n k (ho c không li n k nhưng vi c phá d có th nh hư ng n công trình), trư c khi thi công, C T c n thuê tư v n th c hi n vi c kh o sát, o v hi n tr ng các công trình lân c n. K t qu o v ph i ư c th hi n b ng b n v , biên b n hi n trư ng có ch ký xác nh n c a các h li n k , ch công trình lân c n. Phương án phá d ph i có s ng thu n c a các ch h li n k và ch các công trình lân c n; n u các ch h li n k và ch các công trình lân c n không h p tác ho c c tình gây khó khăn thì c n báo cáo cho chính quy n a phương có s can thi p. Các ơn v tư v n thi t k phương án phá d (n u có) hay ơn v thi công nh n th u phá d công trình ph i tuân th nh ng n i dung sau ây: - Ph i ti n hành kh o sát ánh giá tình tr ng c a toàn b h ch u l c và l p thành văn b n làm căn c xây d ng phương án k thu t tháo d ho c phá d . - Phương án k thu t và bi n pháp thi công phá d ph i th hi n y , rõ ràng các bi n pháp k thu t an toàn cho ngư i lao ng, b n thân công trình ư c tháo d và nh ng công trình lân c n, li n k . Th hi n rõ quy trình phá d và các bi n pháp t n d ng, thu h i v t tư; ư c th ng nh t gi a các bên (thi t k - thi công - C T hay qu n lý s d ng công trình) làm căn c theo dõi, giám sát; tuân th các quy nh v k thu t an toàn trong xây d ng.
 13. Nh ng công trình có nguy cơ s p b t ng ph i có bi n pháp ch ng an toàn, t rào ngăn, bi n c m ngư i qua l i vùng nguy hi m (ban êm ph i có bi n báo, èn chi u sáng). Ph i có bi n pháp phòng nh ng b ph n còn l i b s p, phòng tránh các b ph n k t c u b tách r i, s p văng vào ngư i ho c công trình lân c n. VIII. AN TOÀN LAO NG Vi c m b o an toàn lao ng (ATL ) trên công trư ng là trách nhi m c a t t c các bên tham gia trong quá trình u tư xây d ng, không ph i ch riêng nhà th u hay ngư i lao ng tr c ti p. Ph i tuân th các quy nh v ATL , th c hi n ngay các yêu c u trong Ch th s 10/2008/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 02/2008/CT-BXD ngày 27 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng. Khi l a ch n nhà th u, C T nên xem thành tích v ATL c a nhà th u là m t trong các tiêu chí xét th u. Sau khi ch n ư c nhà th u, ch u tư không nên thúc ép v ti n lên nhà th u công trình hoàn thành s m hơn ti n trong h p ng, vì có th làm nhà th u lơ là công tác m b o an toàn trên công trư ng. Ph i yêu c u nhà th u t ch c hi u qu công tác hu n luy n ATL cho công nhân theo úng quy nh. i v i công nhân s d ng thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn ph i ư c hu n luy n và c p th an toàn theo quy nh t i Thông tư s 37/2005/TT-BL TBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. T t c các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v ATL ph i ư c ki m nh trư c khi ưa vào s d ng theo quy nh t i Thông tư s 04/2008/TT- BL TBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, ng th i ph i xây d ng n i quy v n hành an toàn niêm y t t i v trí máy, thi t b . Ph i yêu c u nhà th u trang b y phương ti n b o h lao ng cá nhân m b o ch t lư ng, phù h p v i công vi c c a t ng ngư i, ng th i b t bu c ngư i lao ng ph i s d ng trong khi làm vi c. Nơi làm vi c c a ngư i lao ng ph i m b o v sinh, phòng v sinh nư c s ch. i v i các công trình có nhi u nhà th u ph cùng thi công, ph i thành l p Ban ch huy th ng nh t và xây d ng quy ch ph i h p trong công tác an toàn - v sinh lao ng; ng th i th c hi n ch t ki m tra, báo cáo tình hình m b o ATL t i công trình hàng ngày cho Ban ch huy th ng nh t. M i công trư ng c n có cán b theo dõi ATL ư c ào t o nghi p v , có năng l c t ch c các ho t ng v ATL trên công trư ng. L p y và qu n lý có hi u qu h sơ theo dõi ATL c a công trư ng. C T ph i yêu c u tư v n giám sát quan tâm n vi c m b o an toàn trên công trư ng, có ý ki n nhà th u kh c ph c các thi u sót ho c báo cáo v i C T có bi n pháp ch n ch nh. T i nh ng v trí nguy hi m như: xung quanh khu v c ang thi công trên cao, khu v c c n tr c ang ho t ng, h m, hào, h , kho bãi ch a v t li u có y u t c h i,
 14. v t li u d cháy, n , các l tr ng trên sàn, chu vi mép sàn, mái ph i có bi n báo ch d n và lan can rào ch n, ban êm ph i có i n chi u sáng. Khi thi công kh i m t t, ph i có lư i b o v xung quanh công trình. • i v i công trình có s d ng c n tr c tháp trong thi công, do c n tr c tháp là thi t b l n, t m nh hư ng r ng, n u x y ra s c s d n n h u qu r t n ng n , nên òi h i yêu c u nghiêm ng t trong k thu t l p d ng, v n hành m b o an toàn. Lưu ý các yêu c u v th t c s d ng c n tr c tháp: - Ph i có gi y ăng ký do S Lao ng - Thương binh và Xã h i c p; - Sau khi l p d ng, ph i ư c ki m nh và ư c c p Phi u k t qu ki m nh còn hi u l c. Khi chuy n ch làm vi c m i ho c thay i cơ c u nâng (nâng, h c n tr c), ph i ư c ki m nh l i. - Ph i mua b o hi m máy móc thi t b cho c n tr c. - Ph i có phương án k thu t c a nhà cung c p cho vi c l p d ng, v n hành, nâng, h và tháo d c n tr c. Phương án ph i lưu t i công trư ng. - Ph i có s theo dõi v n hành thi t b lưu t i công trư ng. - Công nhân v n hành c n tr c ph i ư c ào t o (có b ng ho c gi y ch ng nh n), hu n luy n k thu t an toàn, ư c c p th an toàn và có quy t nh c b trí v n hành c n tr c. - Công nhân tham gia tháo l p, nâng - h c n tr c ph i ư c hu n luy n, th o vi c. Trư c khi ti n hành b t kỳ công tác l p d ng, nâng, h , tháo d c n tr c, c n t ch c cu c h p gi a t t c các thành ph n tham gia công tác như: t ng th u, công nhân v n hành c n tr c, công nhân v n hành kích th y l c, nhóm công nhân thao tác nâng - h c n tr c, cán b giám sát an toàn, cán b ch huy công tác... Ph i phân công c th công vi c cho các b ph n; vi c ph i h p l n nhau, ki m tra l i t t c các thi t b , d ng c s s d ng cho thao tác; chú ý n i u ki n th i ti t t i th i i m ti n hành công tác. Khi có tai n n lao ng x y ra, ph i nhanh chóng t ch c c u n n, gi nguyên hi n trư ng (n u có th ), có bi n pháp phòng ng a tai n n ti p di n và báo cáo ngay cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i và chính quy n a phương gi i quy t. IX. M B O V SINH MÔI TRƯ NG VÀ M QUAN Ô THN KHI XÂY D NG CÔNG TRÌNH C T ph i có bi n pháp gi v sinh khu v c xung quanh công trư ng thi công, không t, cát và các lo i rác th i khác rơi vãi trên m t ư ng, v a hè. Ph i có bi n pháp che ch n, ki m soát b i, ti ng n thoát ra trong quá trình thi công. C T ph i b o v ngu n nư c s ch c a thành ph . Khi u n i v i h th ng nư c c a thành ph , ho c khoan gi ng l y nư c ng m, ph i xin phép cơ quan có thNm quy n.
 15. Trong su t quá trình thi công, ph i có bi n pháp m b o tiêu, thoát nư c, không ư c gây ng p úng, ô nhi m môi trư ng t i m t b ng thi công và khu v c. Trư ng h p thi công c c khoan nh i, ph i có bi n pháp l c s ch bentonite và t bùn trư c khi x nư c th i vào h th ng c ng chung. Hàng rào, lư i bao che công trình ph i o b o tính thNm m , nh t là các khu v c ư ng ph chính, trung tâm thành ph . Khu v sinh t m th i ph c v thi công: nhà th u ph i có trách nhi m b trí khu v sinh t m th i trong su t quá trình thi công công trình. Khu v sinh ph i t v trí phù h p, không làm m t m quan, không nh hư ng môi trư ng xung quanh. Nư c, ch t th i t khu v sinh t m ph i ư c thu gom và x lý b o m tiêu chuNn nư c th i ra h th ng c ng chung. Ch m nh t 10 ngày sau khi k t thúc xây d ng, ch u tư ph i chuy n h t v t li u th a, ph th i; s a ch a xong nh ng ch hư h ng c a hè, ư ng, c ng rãnh do quá trình xây d ng gây ra. X. GI I QUY T S C CÔNG TRÌNH 1. N i dung gi i quy t s c công trình ư c quy nh t i i u 35 Ngh nh s 209/2004/N -CP c a Chính ph . 2. Trư ng h p x y ra s c công trình, C T c n th c hi n theo trình t sau: - T ch c c p c u ngư i b n n, cô l p hi n trư ng, có bi n pháp ngăn ng a s c ti p di n. Ghi nh n l i hi n trư ng s c , quay phim, ch p nh. - Ngưng ngay m i ho t ng thi công trên công trư ng. - Báo ngay cho y ban nhân dân phư ng - xã, y ban nhân dân qu n - huy n, S Xây d ng nơi x y ra s c ư c giúp . Trư ng h p công trình lân c n b nh hư ng do s c , C T cùng ch s h u, ch qu n lý s d ng công trình lân c n ti n hành ki m tra công trình b nh hư ng, ánh giá hư h i. • Trư ng h p qua xem xét, các hư h i m c nh , công trình không b m t an toàn, hai bên có th t thương lư ng th ng nh t vi c n bù, s a ch a kh c ph c. • Trư ng h p qua xem xét, nh n th y công trình m t an toàn ho c hai bên không nh t trí v i nhau v ánh giá tình tr ng hư h ng c a công trình do s c gây ra, hai bên th ng nh t thuê m t ơn v ki m nh i u ki n năng l c, kinh nghi m ki m nh, xác nh hư h ng, thi t h i và ánh giá ch t lư ng công trình. ơn v ki m nh ph i l p cương ki m nh, ư c hai bên xem xét, th ng nh t ti n hành ki m nh. Trong quá trình ki m nh, ph i có i di n hai bên cùng tham gia giám sát, xác nh n công tác o c, ghi nh n hi n tr ng.
 16. Căn c k t qu ki m nh, các bên cùng th ng nh t phương án n bù, s a ch a, b i thư ng thi t h i. - Sau khi th a thu n xong vi c kh c ph c thi t h i cho công trình b nh hư ng, C T ph i trình phương án thi công m i, ư c tư v n c l p thNm tra y ban nhân dân qu n, huy n hay S Xây d ng (nơi c p phép xây d ng) xem xét, có ý ki n ch p thu n trư c khi ư c phép ti p t c thi công. Lưu ý: trong m i trư ng h p, dù ch qua ghi nh n tr c quan (chưa ki m nh), nhưng nh n th y công trình b nh hư ng có tình tr ng m t an toàn hay nguy hi m, Ch u tư c n liên h v i y ban nhân dân qu n - huy n nơi có công trình ư c h tr trong vi c di d i ngay ngư i cư ng và tài s n ra kh i công trình. Vi c kh c ph c, thương lư ng n bù s gi i quy t sau. XI. T CH C TH C HI N Văn b n Hư ng d n này s ư c S Xây d ng hay y ban nhân dân các qu n - huy n g i n t ng C T khi ư c c p GPXD, ư c phê duy t d án, C T hi u và áp d ng. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c có th liên h các Phòng Qu n lý ô th qu n, huy n ho c S Xây d ng thành ph (Phòng Qu n lý Ch t lư ng Công trình xây d ng) ư c hư ng d n thêm./. GIÁM C Nguy n T n B n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản