Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

hướng dẫn sử dụng AVR

Chia sẻ: Phạm Đức Tuấn Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

596
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chân thành cảm ơn các bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Hướng dẫn sử dụng phần mềm nạp AVR. 1. Mạch nạp - Sử dụng điện áp 5V một chiều được cấp từ mạch chủ, vì vậy không cần nguồn riêng cho mạch nạp, không phải tháo chip khỏi mạch chủ. - Tín hiệu sử dụng db25. Kết nối máy tính bằng cổng LPT ( chú ý loại cáp sử dụng 2 đầu đều là cổng com đực). - Mạch giao tiếp với AVR bằng cáp 6 sợi. + Sợi dây 1 (gần chip chủ) là VCC, nối vào VCC của AVR. +...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hướng dẫn sử dụng AVR

  1. TBD GROUP Ch©n thành cảm ơn c¸c bạn đ∙ sử dụng sản phẩm của  chóng t«i. Hướng dẫn sử dụng phần mềm nạp AVR. 1.Mạch nạp ­ Sử dụng điện ¸p 5V một chiều được cấp từ mạch  chủ, v×  vậy kh«ng cần nguồn riªng cho mạch nạp,  kh«ng phải th¸o chip khỏi mạch chủ. ­ TÝn hiệu sử  dụng db25. Kết nối m¸y tÝnh bằng  cổng LPT ( chó ý loại c¸p sử  dụng 2  đầu  đều là  cổng com đực). ­ Mạch giao tiếp với AVR bằng c¸p 6 sợi.  + Sợi d©y 1 (gần chip chủ) là VCC, nối vào VCC  của AVR. + Sợi d©y 2 là d©y Reset nèi vµo ch©n Reset cña  AVR. + Sîi d©y 3 lµ d©y SCK ( clock) nèi vµo ch©n  SCK cña AVR. + Sîi d©y 4 lµ d©y MOSI nèi vµo ch©n MOSI cña  AVR. + Sîi d©y 5 lµ d©y MISO nèi vµo ch©n MISO cña  AVR. + D©y 6 lµ GND nèi vµo GND cña AVR.
  2. Chó ý khi thiÕt kÕ m¹ch chÝp chñ AVR ph¶i nèi AVCC  vµ GND cña ADC  t¬ng øng vµo VCC vµ GND cña chÝp  chñ. 2. Cµi ®Æt phÇn mÒm  lËp tr×nh cho AVR. ­ PhÇn mÒm sö dông :  P.Infotech.CodeVisionAVR.v1.24.6.Pro.Cracked­F4CG §©y lµ phÇn mÒm hiÖn nay ®ang ®îc sö dông phæ biÕn  do tÝnh n¨ng hç trî lËp tr×nh cña nã u viÖt. ­ Sau khi cµi xong b¹n kÝch vµo sortcut cña phÇn  mÒm th× nã yªu cÇu b¹n crack. B¹n kich OK, sau ®ã  nã sÏ hiÖn lªn mét cöa sæ, b¹n chän ®êng dÉn vµo  License råi chän Professional, Open vµ OK lµ xong,  b¹n co thÓ ch¹y ch¬ng tr×nh nµy mµ kh«ng cÇn ph¶i  lo g×. 3. PhÇn mÒm n¹p. ­ Mçi lo¹i chip AVR cã mét tÇn sè lµm viÖc kh¸c  nhau, v× vËy khi lËp tr×nh b¹n cÇn khai b¸o tÇn sè  th¹ch anh dang sö dông trong ch¬ng tr×nh. ­ Chó ý khi lËp tr×nh cho lo¹i chÝp nµo th× ph¶i  khai b¸o sö dông th viÖn cña lo¹i chip ®ã. (vÝ  dô: #defined ) ­ Sö   dông   ngay   phÇn   mÒm   lËp   tr×nh   ®Ó   n¹p   cho  chÝp. ­ Sau  khi b¹n ®∙ lËp tr×nh xong, kÝchvµo     manu  Project          Compile ( hoÆc Ên F9) ®Ó dÞch  ch¬ng tr×nh sang file.hex.
  3. ­ Vµo   Tools          Chip   Programer               Read  Chip   Signalture   ®Ó   xem   m¹ch   n¹p   ®∙   nhËn   chip  cha. NÕu nh m¹ch n¹p nhËn chip th× tªn chip b¹n  ®ang sö dông sÏ hiÖn lªn t¹i « : Chip, tÊn sè  clock cña chip còng ®îc hiÖn t¹i «: chip clock. ­ DÓ   n¹p   ch¬ng  tr×nh   b¹n   kÝch   vµo   Program   All,  hoÆc b¹n cã thÓ vµo Project             Make ( hoÆc  Ên tæ hîp phÝm t¾t Shift F9). Chúc bạn thành công Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có những thắc mắc. Hoặc bạn có yêu cầu về bất cứ một công việc liên quan đến lĩnh vực điện – điện tử, vi xử lý và nhiều vấn đề khác chúng tôi có thể đáp ứng cho các bạn. Hãy đến với chúng tôi. TBD_GROUP Điện thoại bán hàng: 047668999 Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 04 9107909
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2