Hướng dẫn sử dụng Google

Chia sẻ: Văn Ngô Viết Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
175
lượt xem
79
download

Hướng dẫn sử dụng Google

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài ra ta có the gi ới hạn viec tìm kiêm bang cách chọn mc Preferences “Tùy ch!n” de gi i hạn viec tìm kiêm, chang hạn ch tìm những liên kêt có cùng mot ngôn ngữ hay kích hoạt bo l!c SafeSearch de loại b" những tài lieu có noi dung xâu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Google

 1. Th thu t Google HƯ NG D N S D NG TÌM KI M THÔNG TIN B NG GOOGLE Tài li u này bao g m 2 ph n: A- Hư ng d n s d ng B- M t s m o tìm ki m A- HƯ NG D N S D NG GOOGLE ơn gi n nh t là gõ vào nh ng t b n mu n tìm. Gõ ít thì k t qu nhi u, và ngư c 1- Cơ b n v Google: l i. Hãy gi i h n ph m vi tìm ki m b ng cách k t h p thêm nh ng t ng khác. Ví d : B n tìm 2D fast fourier transform. Hình 1.1 Tìm 2D fast fourier transform. K t qu có 201.000 liên k t (Hình 1.1). N u b n mu n tìm m t c m t , hãy nó trong c p ngo c kép ‘"’. Ví d : B n tìm “2D fast fourier transform” (Hình 1.2) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 1
 2. Th thu t Google Hình 1.2: Tìm “2D fast fourier transform”. K t qu ch còn 1.590 liên k t. Trong quá trình tìm ki m, các bi n th c a t (vd: diet, dietary,…) cũng ư c ưa vào quá trình tìm ki m. Vì v y b n không c n ph i lo l ng v vi c này. Lưu ý: Google không phân bi t hoa thư ng khi tìm ki m. Ngoài ra ta có th gi i h n vi c tìm ki m b ng cách ch n m c Preferences “Tùy ch n” gi i h n vi c tìm ki m, ch ng h n ch tìm nh ng liên k t có cùng m t ngôn ng hay kích ho t b l c SafeSearch lo i b nh ng tài li u có n i dung x u. Bài th c hành dư i ây s hư ng d n b n cách thi t l p các thông s : Bư c 1: Nh p www.google.com vào thanh a ch c a trình duy t và nh n Enter. Bư c 2: Nh p Preferences (Hình 1.3) Bư c 3: Nh p vào ô Interface Language (Hình 1.4) và ch n ngôn ng giao ti p c a Google v i b n. Bư c 4: Ch n tùy ch n Prefer pages written in these language(s) (Hình 1.4) l c b nh ng ngôn ng khác trong k t qu tìm ki m. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 2
 3. Th thu t Google Hình 1.3: M trang ch c a Google. Hình 1.4: Xác nh các ngôn ng kèm theo trong k t qu tìm ki m. Bư c 5: Cu n xu ng trang dư i. Bư c 6: Trong ph n SafeSearch Filtering (Hình 1.5), ch n tùy ch n b l c mà b n mu n s d ng. Bư c 7: Nh p vào h p Display .... results per page và ch n s k t qu mu n Google hi n th trong m t trang. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 3
 4. Th thu t Google Bư c 8: Ch n tùy ch n Open search results in a new browser window hi n th k t qu tìm ki m trong m t c a s riêng. Hình 1.5: Thi t l p b l c, s liên k t hi n th . Bư c 9: Ch n tùy ch n Provide query suggestions in the search box cung c p câu tìm ki m ngh trong h p tìm ki m. Bư c 10: Nh p nút Save Preferences. Google s thông báo là nó ã lưu l i các thi t l p c a b n. 2- Tìm ki m nâng cao: Dùng d u ‘+’ M t s t thông d ng trong ti ng Anh có th b b qua khi tìm ki m (vd: I, to, do, a, go, the,…). Nhưng n u t ó có nh hư ng áng k n k t qu tìm ki m c a b n, b n có th thêm vào d u ‘+’ phía trư c. Code: Star Wars Episode +I NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 4
 5. Th thu t Google Hình 1.6: Thi t l p c a s th hi n, g i ý tìm ki m và lưu các tùy ch n. Hình 1.7: Google thông báo ã lưu các thi t l p. K t qu có 6.690.000 liên k t Nhưng t t hơn v n là dùng c p ngo c kép Code: “Star Wars Episode I” K t qu ch còn 703.000 liên k t NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 5
 6. Th thu t Google Hình 2.1: Tìm Star Wars Episode +I Hình 2.2: Tìm “Star Wars Episode I” Dùng d u ‘-’ NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 6
 7. Th thu t Google Ngư c l i, n u b n mu n lo i b m t t nào ó b n không mu n tìm, b n có th t d u ‘-’ phía trư c t ó. Ví d “bass” là m t loài cá, và cũng có liên quan t i âm nh c; b n mu n tìm nh ng websites có t “bass” mà l i không có t “music”: Code: bass –music Tìm ng nghĩa B n mu n tìm m t t và c nh ng ng nghĩa c a t ó? Thêm vào d u ‘~’ phía trư c t ó yêu c u Google tìm t t c nh ng t ng nghĩa c a nó. Toán t OR B n ch c n tìm ư c website có m t trong nhi u t nào ó? OR là toán t b n c n. Ví d b n tìm m t nơi ngh mát và b n mu n tìm ho c “london” ho c “paris”. Code: vacation london OR paris Lưu ý là OR ph i vi t in hoa. Tìm m t con s trong m t kho ng xác nh Google cho phép b n tìm ki m m t con s trong m t kho ng xác nh. B n có th tìm m i lo i s li u, t ngày tháng, giá ti n cho n tr ng lư ng, kích thư c. B n ch vi c nh p vào 2 con s xác nh kho ng gi i h n và gi a là hai d u ch m. Nh là ph i có ơn v i kèm ho c m t t gì ó cho bi t ý nghĩa con s n u không mu n k t qu dư th a. Code: DVD player $250..350 3..5 megapixel digital camera Willie Mays 1950..1960 5000..10000 kg truck NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 7
 8. Th thu t Google Hình 2.3: M trang ch Google và ch n liên k t Advanced Search. Ngoài ra, khi b n click vào m c “Tìm ki m nâng cao” (Advanced Search), b n s có thêm nhi u l a ch n khác như ngày tháng, ph m vi tìm ki m… Bi u m u Advanced Search c a Google là m t cách th c thân thi n th c hi n các tìm ki m nâng cao mà không ph i nh p vào các t khóa và toán t . ti t ki m th i gian, b n có th nh p tr c ti p các t khóa và toán t vào màn hình tìm ki m c a Google. Bài th c hành dư i ây s ch cho b n cách s d ng nhi u tùy ch n h u d ng c a trang Advanced Search thu h p ph m vi tìm ki m. B n cũng có th thu ư c nh ng g i ý làm cho tìm ki m c a mình ư c t p trung hơn. Bư c 1: Nh p www.google.com vào thanh a ch c a trình duy t và nh n Enter. Bư c 2: Nh p liên k t Advanced Search (Hình 2.3). Bư c 3: Nh p vào t ho c các t tìm ki m trong m t ho c nhi u h p Find web pages that have (Hình 2.4). Bư c 4: Nh p vào h p Language và ch n ngôn ng b n mu n. Bư c 5: Nh p vào h p File Type ch n lo i t p tin ch a t c n tìm. Google h tr 10 lo i t p tin khác nhau. Bư c 6: Nh p vào h p Search within a site or domain gi i h n ph m vi tìm ki m trong m t site hay m t domain. Bư c 7: Nh p vào m c Date, usage rights, numeric range, and more (Hình 2.5). Bư c 8: Nh p vào h p Date và ch n ph m vi ngày c p nh t c a trang. Bư c 9: Nh p vào h p Region gi i h n ph m vi tìm ki m trong m t qu c gia nào ó. Bư c 10: Nh p nút Advanced Search b n ư c k t qu tìm ki m (Hình 2.6) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 8
 9. Th thu t Google Hình 2.4: Xác nh t tìm ki m và các tùy ch n gi i h n ph m vi tìm ki m. h tr cho vi c tìm ki m nhanh chóng hơn và chính xác hơn, Google ưa ra m t 3- Các t khóa nâng cao s nh ng t khóa nh m m c ích gi i h n vi c tìm ki m vào trong nh ng i u ki n xác nh. T khóa luôn kèm theo d u hai ch m ‘:’ và nh ng t sau ó có th vi t dính li n ho c cách ra b i kho ng tr ng. Dư i ây là m t s t khóa mà Google h tr . filetype: T khóa này nh m gi i h n d ng th c tài li u mà b n mu n tìm ki m. Google hi n h tr tìm ki m t i 10 nh d ng tài li u khác nhau (PDF, MS Office, PostScript,...). Th m chí n u máy b n không cài s n chương trình xem d ng th c file ó, b n có th click vào “View as HTML” xem n i dung file ã ư c Google chuy n sang d ng webpage. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 9
 10. Th thu t Google Hình 2.5: Xác nh ph m vi ngày tháng và vùng mi n. Hình 2.6: K t qu tìm ki m. VD: Code Visual Basic filetype:pdf (Hình 2.7) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 10
 11. Th thu t Google Hình 2.7: Ch n t c n tìm và lo i t p tin trong Advanced Search. K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.8. site: T khóa này cho phép b n gi i h n ph m vi tìm ki m vào m t domain nào ó. VD: Code web site:www.google.com (Hình 2.9) s tìm t “web” trong site c a Google (Hình 2.10). VD: Code web site:.com (Hình 2.11) s tìm t “web” trong m i site có uôi “.com” (Hình 2.12). NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 11
 12. Th thu t Google Hình 2.8: K t qu tìm ki m Visual Basic filetype:pdf. Hình 2.9: Ch n t c n tìm và site trong Advanced Search. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 12
 13. Th thu t Google Hình 2.10: K t qu tìm ki m t web trong site:www.google.com. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advanced Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Search within a site or domain. allintitle: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này [allintitle:...], Google s ch tìm nh ng t b n ch nh trong tiêu c a trang web. Code: allintitle: Visual Basic (Hình 2.13) Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up. K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.14. intitle: Phía sau intitle: không có kho ng tr ng. B n t t khóa này trư c t nào thì Google s ch tìm t ó trong tiêu . VD: Code: web intitle:google search intitle:help NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 13
 14. Th thu t Google Hình 2.11: Ch n t c n tìm và domain trong Advanced Search. Hình 2.12: K t qu tìm ki m t web trong domain .com. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 14
 15. Th thu t Google Hình 2.13: Ch n t c n tìm Visual Basic và allintitle (in the title of the page) Hình 2.14: K t qu tìm ki m dùng t khóa allintitle: Visual Basic. s cho b n nh ng trang web có t “google” và “help” trong tiêu và n i dung trang web có ch a t “web” và “search”. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 15
 16. Th thu t Google allintext: B n t t khóa này trư c t nào thì Google s ch tìm t ó trong ph n văn b n. VD: Code: allintext: Visual Basic Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up (Hình 2.15). K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.16. Hình 2.15: Ch n t c n tìm Visual Basic và allintext (in the text of the page) allinurl: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này, Google s tìm m i trang web có a ch (URL) có ch a nh ng t b n ch nh. Lưu ý là m i d u câu u b lo i tr . VD: Code: allinurl: Visual Basic s tìm nh ng trang web có a ch (URL) ch a t Visual Basic. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up (Hình 2.17) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.18. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 16
 17. Th thu t Google Hình 2.16: K t qu tìm ki m dùng t khóa allintext: Visual Basic. Hình 2.17: Ch n t c n tìm Visual Basic và allinurl (in the URL of the page) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 17
 18. Th thu t Google Hình 2.18: K t qu tìm ki m dùng t khóa allinurl: Visual Basic. inurl: Cũng như [intitle:] và [allintitle:], t khóa này có cùng tính năng v i [allinurl:] nhưng ch áp d ng v i t ngay sau nó mà thôi. allinanchor: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này, Google s tìm m i trang web có liên k t ch a nh ng t b n ch nh. Lưu ý là m i d u câu u b lo i tr . VD: Code: allinanchor: Visual Basic s tìm nh ng trang web có liên k t ch a t Visual Basic. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up - in link to the page (Hình 2.19) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.20. define: Phía sau define: không có kho ng tr ng B n mu n tìm nh nghĩa c a m t t nào ó? (b ng m i th ti ng, thông thư ng là ti ng Anh) B n có th t [define:] u chu i tìm ki m r i sau ó là t mà b n mu n tìm. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 18
 19. Th thu t Google Hình 2.19: Ch n t c n tìm Visual Basic và allinanchor (in links to the page). Hình 2.20: K t qu tìm ki m dùng t khóa allanchor: Visual Basic. VD: Code define:computer science NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 19
 20. Th thu t Google K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.21. Hình 2.21: K t qu tìm ki m dùng t khóa define:computer science. link: T khóa này cho bi t t t nh ng trang web có ch a link t i URL b n ch nh. VD: Code link:www.google.com s tìm nh ng trang web ch a ư ng link t i trang www.google.com. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Find pages that link to the page (Hình 2.22) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.23. related: T khóa này cho b n nh ng trang web “có v gi ng” v i trang web ta ch ra. B n có th dùng tính năng này i chi u thông tin t nhi u ngu n khác nhau m t cách d dàng. VD: Code related:www.google.com NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 20
Đồng bộ tài khoản