intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng Hacao Linux

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

1.401
lượt xem
334
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm linux phiên bản Hacao đã được việt hóa. Unicode là một cách dùng chữ Việt theo tiêu chuẩn quốc tế cho tin học. Đặc điểm chính của nó là người ta dùng 2 bytes (16 bits) cho mỗi mẫu tự như ô, ơ, ă. Cho đến nay có nhiều bộ chữ Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Hacao Linux

 1. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 1/44 Hư ng d n s d ng hacao linux ___________________________ www.360.Yahoo.com/DuongTHanhHTD 04/08/2006 © DuongTHanh85 Tài li u g m 44 trang.
 2. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 2/44 ðôi nét v hacao linux và tài li u: - Hacao linux là m t h ñi u hành linux ti ng vi t, ñư c phát tri n d a trên linux puppy và các ph n m m mã ngu n m khác; V i m c tiêu nh g n, ti n d ng và thích h p v i ngư i dùng vi t nam. - b n có th t i các phiên b n m i hơn, c p nh t các gói ph n m m, nh n s tr giúp và tham gia th o lu n hay phát tri n hacao t i ñ a ch : www.hacao.com - b n hoàn toàn có th copy, chia s hay s a ñ i b t c ph n nào trong hacao linux, ñi u này hoàn toàn h p pháp. - hacao có th ch y live CD( ch y hoàn toàn trên CD và Ram mà không làm nh hư ng ñ n máy tính c a b n) và cũng có th cài vào c ng. - hacao.office ñã cài s n cho b n b openoffice, chương trình nghe nh c Gxine v i b code ñ có th nghe các ñ nh d ng ph bi n như: mp3, wma. Wmv, ogg.... chương trình ñ c pdf, chương trình ch y flash, các ph n m m ñ h a, b gõ ti ng vi t... th t ti n d ng n u b n chưa bi t nhi u v linux. - tài li u này ñư c biên so n ñ giúp các b n không nhi u kinh nghi m trong s d ng máy tính có th dùng hacao.office, n u b n không mu n dùng hacao.office thì tài li u này cũng giúp ñư c b n trong vi c làm quen máy o và cách dùng partition magic ñ phân vùng c ng. + n u b n hoàn toàn không thích dùng hacao, b n có th h c cách dùng máy o Vm Workstation5 t i chương 1 và partition magic chương 2 . + n u b n ch y tr c ti p trên máy tính c a b n b ng live CD , xin tham kh o t chương 3 và b qua các ph n nói v thi t l p cho máy o. + n u b n mu n cài lên c ng c a máy tính b n hay USB xin tham kh o t chương 2, và b qua các ph n thi t l p cho máy o. + n u b n mu n dùng hacao.office, mu n cài ñ t vào c ng nhưng l i ng i nh hư ng ñ n máy tính c a b n; thì xin m i b n ñ c toàn b tài li u. Tôi gi i thi u v i b n 1 phương pháp là dùng máy o. Tài li u này mi n phí, phát hành v i mong mu n nó có ích; tác gi không ch u trách nhi m v h u qu khi b n s d ng nó.
 3. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 3/44 M c L c: + ñ u tiên b n hãy t i v file ISO hacao.office.2.0.1; và ph n m m Vmware Workstation 5. - hacao.office.2.0.1 t i v t www.hacao.com ho c www.vnoss.org - VmwareWorkstation5 b n tìm down t www.9down.com ho c www.updatesofts.com I> Hư ng d n s d ng máy o: (trang 04) - Sơ lư c v máy o, ñ a ch download. - T o 1 máy o và thi t l p c u hình máy o. II> Phân vùng c ng v i partition magic: ( trang 10) - Phân vùng c ng v i partition magic. - Hư ng d n t o phân vùng linux: swap và ext2. III> Ch y hacao linux Live CD: ( trang 15) - Hư ng d n thi t l p ñ ch y t file ISO trong máy o. - ch y hacao live CD . IV> Các ti n ích trong hacao: ( trang 19) - nghe nh c, so n th o, v hình, t ñi n .. - gõ ti ng vi t, chơi game trong hacao linugx, .... V> Cài ñ t Hacao vào c ng: ( trang 28) - Hư ng d n cài vào c ng trong máy o. - Menu boot khi GRUB khi kh i ñ ng máy. VI> Cài ñ t Hacao vào USB: ( trang 34) - Hư ng d n cài vào USB. VII> Hư ng d n cài ñ t Picasa và Readplayer: ( trang 37) - Cài ñ t công c h tr file rpm và deb. - Cài ñ t picasa. - Cài ñ t Realplayer GOLD. Ph n ph l c: (trang 40) - 1 vài l nh thư ng dùng v i linux. - C u trúc thư m c c a linux. - Các di n ñàn v linux ti ng vi t. - Tài li u tham kh o khi vi t hư ng d n này.
 4. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 4/44 I>hư ng d n s d ng máy o( Vitual Machine-VM): Nhanh g n nh t là b n hi u r ng s cài ñ t 1 chương trình t o nên 1 máy tính o trong máy c a b n, ñ b n có th ngh ch, th c t p, th các ph n m m, các h ñi u hành ... và s không nh hư ng ñ n máy tính th t c a b n. Máy tính o này( g i t t là máy o- vitual machine hay VM) b n có th làm vi c như 1 c a s trong windows nhưng c a s ñó có ñ y ñ ch c năng như 1 máy tính th t, cũng kh i ñ ng, cũng ph i phân vùng c ng, cũng ph i cài h ñi u hành,... Máy b n nên có t 256MB RAM tr lên, ch y Windows XP sp2. T i b n Vmware Workstation 5 v t trang 9down.com, updatesofts.com ... Cài ñ t bình thư ng như các ph n m m khác. Kh i ñ ng l i máy tính c a b n .Ch y chương trình, b n s có giao di n như sau: ð b t ñ u t o 1 máy o, nh n vào bi u tư ng: New Vitual Machine.
 5. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 5/44 Ti p theo “ NEXT”. ch n “ Typical“ trong ph n thi t l p k ti p:
 6. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 6/44 ghi chú thêm v 3 l a ch n Typical:T o VM v i nh ng l a ch n c u hình và thi t b thông thư ng nh t. Custom: T o máy o v i nh ng l a ch n c u hình c th . Vmware Guest OS Kit: T o máy o ch y HðH c a Microsoft v i nh ng tính năng h tr ñ c bi t ñư c cài ñ t trư c. ti p ñó ch n “ Linux” ph n “ guest operating system”; Version b n ch n “ other linux”. ghi chú: n u b n ñ nh cài phiên b n linux khác như ubuntu hãy ch n ubuntu trong version. N u ñ nh cài WinXP, ch n Microsofts Windows và ch n phiên b n XP.
 7. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 7/44 Ti p ñ n là ñ t tên cho máy o trong ô Vitual machine name( b n có th t o nhi u máy o). ñ t tên là Hacao Linux ch ng h n. Và nh n NEXT > Ti p theo là c u hình m ng cho máy o:( nh n Next cho nhanh, ph n này có th thi t l p sau).
 8. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 8/44 ghi chú: - Use Bridged Networking: cho phép HðH máy khách truy nh p tr c ti p vào m ng Ethernet. - Use network Address Translation: cho phép HðH máy khách truy nh p vào m ng cũng như nh ng máy khác trong m ng truy nh p vào máy khách, thông qua máy ch (dùng ñ a ch IP c a máy ch ). - Use host-only networking : không cho phép làm nh ng vi c mà Use network Address Translation cho phép. Máy o ñư c n i v i máy ch thông qua m t m ng riêng o. - Do not use a network: cho phép tách bi t VM hoàn toàn kh i máy ch và m ng . Có th thi t l p sau- n u c n, do ñó nh n next cho nhanh. Ti p theo là thi t l p dung lư ng c ng c a máy o vào Disk size(GB), gõ vào dung lư ng b n mu n. V i hacao ch n 3GB là dư. Nh n Finish.
 9. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 9/44 Nh n ñúp vào “Memory” (xem hình, chú ý ngay chính gi a y). Hacao b n nên ch n >128 MB. Còn bao nhiêu là tùy b n, khi làm minh h a này tôi ch n 128MB và ch y khá t t. Ghi chú: Hacao yêu c u 128MB RAM là bé nh t. Nh n vào CD-Rom , ch n Use a Physical Disk và ch n CD b n mu n dùng, sau ñó nh n OK. Hình minh h a tôi ch n CD là H. Ghi chú:b n có th dùng o, ho c dùng file iso (xem ph n dư i: ch y Hacao live CD v i file ISO).
 10. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 10/44 II>Phân vùng c ng v i partition magic: ñây tôi dùng ñĩa boot ph bi n nh t t i VN: LHT# Cho ñĩa vào CD, nh n “start this vitual machine” ho c nh n phím b m play màu xanh phía trên. Nh n ok t t c thông báo. Chú ý: - n u b n ch n nhi u Ram quá( như máy b n 256MB ram, mà b n ch n 200MB cho ram o thì s có thông báo không ch y ñư c, b n hãy thi t l p l i RAM; v i máy 256MB ram ñ ngh ch n 128MB).
 11. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 11/44 Nh n chu t vào khung làm vi c c a c a s máy o ñ chuy n qua ñi u khi n máy o. - khi kh i ñ ng máy o b n hãy nh n vào c a s làm vi c c a máy o ñ chuy n qua ñi u khi n máy o, sau ñó nh n ESC ñ vào Boot Menu. ch n CDROM drive và nh n Enter. ñ c bi t lưu ý: - nh n vào c a s máy o ñ chuy n qua ñi u khi n máy o. - chuy n l i ñi u khi n máy th t nh n ñ ng th i : ALT và CTRL - s d ng t h p ALT, CTRL và ENTER ñ chuy n sang ch ñ Full screen. Khi ñó b n s có c m giác như ñang ng i trư c máy tính th t v y. - Nh n ñ ng th i ALT và CTRL ñ thoát ch ñ Full screen. Ti p ñó Ch n “start boot CD”. Và nh n Enter.
 12. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 12/44 Ch n “1. Disk Partition Tools...” ti p ñó ch n”Partition Magic Pro” Ch 1 lúc, chương trình partition magic s có giao di n như sau: nh n chu t ph i * ( vào dòng xanh * Unallocated như trên hình), ch n create partition.
 13. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 13/44 - t o các phân vùng, ví d hình dư i tôi t o phân vùng Linux Swap: partition type ch n linux swap. ô size gõ vào dung lư ng, v i hacao nên ñ > 256MB cho phân vùng swap. 1 cách tương t (nh n vào * unallocated – ph n dung lư ng c ng chưa phân vùng) b n hãy t o thêm 1 phân vùng v i partition type( ñ nh d ng c a phân vùng) là linux Ext2 v i ph n dung lư ng còn l i.
 14. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 14/44 Ta s có: nh n “Apply” ch 1 chút cho chương trình làm vi c, nh n OK thông báo cu i và nh n Exit ñ kh i ñ ng l i máy o. Ghi chú: ñây là cách dùng chương trình phân vùng c ng partition magic, v i windows b n ch n FAT,FAT32 ho c NTFS.
 15. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 15/44 III> Ch y linux hacao Live CD t file ISO: -T i b n hacao.office.2.01 v t trang Hacao.com, vnoss.org ... Nh n stop (hình vuông màu ñ y, ñ stop máy o l i n u b n ñang s d ng trên máy o). thi t l p CD-rom cho máy o ñ boot t file ISO : (N u b n ch y v i CD thì không c n thi t l p l i) ch n “CD-ROM” và ch n “use ISO image”; nh n Browse..” ch n file ISO c a Hacao mà b n t i v . Nh n OK. V i máy th t, b n c n ch nh bios ñ có th boot t CD. V i máy o, khi kh i ñ ng b n chuy n qua ñi u khi n máy o và nhân ESC ñ vào menu boot.
 16. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 16/44 b n ch vi c nh n ENTER ñ b t ñ u Boot t CD ho c file ISO. Ch chút, c ñ nó ch y vô tư. Khi hi n lên thông báo có dòng màu ñ : If X failed to start, type “xorgwizard” to setup X ”. b n hãy gõ “xorgwizard” và nh n Enter.
 17. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 17/44 Nh n Xvesa và gõ vào Startx . (hình minh h a). chú ý : Nh n Xvesa, n u màn hình tr nên ñen thui, chia bu n, kh i ñ ng l i máy o và ch n Xorg. Còn n u không ñen thui, b n ti p t c bư c ti p.
 18. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 18/44 Thu n l i, b n s th y có khá nhi u l a ch n cho ñ phân gi i màn hình, hãy ch n cái nào b n thích, ñ n khi th y ñư c thì nh n OK.
 19. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 19/44 IV> Các ti n ích trong hacao: Khi vi t nh ng dòng b sung cho tài li u này tôi ñang so n th o b ng openoffice trên hacao linux ch y live CD trên máy tính th t. Máy tôi 256 MB ram và ch y live CD khá ngon lành, ñ ch y hacao b n c n ít nh t 128 MB ram. các hình ti p theo ñư c ch p b ng trình ch p màn hình trong hacao linux, và ch y live CD máy th t. + Mount các phân vùng c ng và nghe nh c khi ch y live CD : B n click vào “ ñĩa” có bi u tư ng cái usb trên desktop, nh n “Mount” ñĩa hay phân vùng c ng b n mu n s d ng ( n u b n không quen v i cách g i tên phân vùng c ng trong linux hãy d a vào dung lư ng ñ bi t tương ng v i phân vùng nào c a win). Hãy dùng Gxine v i bi u tư ng “phim nh” trên màn hình ñ nghe. Bên c nh phím b m stop c a gxine như hình là” playlist”. Như trên hình tôi ñang “ Mount” hai phân vùng c ng là sda5 và sda7.(và s có ñ a ch /mnt/sda5 b n ph i v c p thư m c cao nh t, vào thư m c mnt và vào sda5) Và ðang nghe nh c v i file nh c t i F c a win hay sda7.
 20. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 20/44 Hacao linux h tr h u h t các ñ nh d ng nh c ph bi n: mp3, dat, wmv.... tuy v y, v i wmv không xem ñư c hình, ch nghe nh c ñư c. Khi ñang vi t dòng này tôi ñang nghe”A better day-JTL” v i ñ nh d ng wma,th nh tho ng có 1 vài file không nghe ñư c. - hacao linux có s n chương trình nghe nh c t CD, copy nh c, ghi ñĩa t file iso hay ghi các ñĩa data... + nén và gi i nén Xarchive: ph n m m này h tr các ñ nh d ng nén c a win như .rar và .zip; ngoài ra còn h tr các ñ nh d ng nén c a linux. B t lên, ch n open là ok.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2