Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình

Chia sẻ: Mai Van Bo Anh Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:136

0
372
lượt xem
176
download

Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thư mục gốc của Proteus, bạn chú ý file setup.exe và patchNoKey.exe. Đề cài chương trình, ta nhấp đôi file Setup.exe

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình

 1. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Trong thö muïc goác cuûa Proteus, baïn chuù yù file setup.exe vaø patchNoKey.exe. Ñeå caøi chöông trình, ta nhaáp ñoâi file Setup.exe Trình caøi ñaët seõ ñöôïc kích hoaït: Choïn Next ñeå tieáp tuïc sau lôøi chaøo möøng cuûa chöông trình : SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 6 -
 2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Baïn haõy ñoïc baûn thoaû thuaän baûn quyeàn saûn phaåm vaø choïn Yes ôû cöûa soå License Agreement. Tieáp theo choïn Next ôû khung Product Licence Key. Ñaây laø trang hieån thò thoâng tin ñaêng kyù saûn phaåm nhöng do ñaây laø baûn Crack neân nhöõng thoâng tin naøy ñöôïc boû troáng. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 7 -
 3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Phaàn choïn thö muïc caøi ñaët hieän ra, baám Browse ñeå thay ñoåi thö muïc ñích cho quaù trình caøi ñaët. Neáu khoâng muoán thay ñoåi thì ta baám Next ñeå tieáp tuïc. Khi ñoù thö muïc caøi ñaët maëc ñònh seõ laø C:\ProgramFiles\LabcenterElectronic\Proteus 6 Professional: Trong cöûa soå Panel Select Components ñaùnh daáu vaøo 3 oâ choïn vaø baám Next. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 8 -
 4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Baûng Select Program Folder xuaát hieän, baïn ñaët teân thö muïc ISIS seõ xuaát hieän ôû Start Menu. Sau ñoù choïn Next ñeå tieáp tuïc. Chöông trình seõ thöïc hieän quaù trình caøi ñaët: SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 9 -
 5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Cuoái cuøng, ta baám vaøo Finish ñeå keát thuùc quaù trình caøi ñaët. Caùc Shortcut kích hoaït chöông trình seõ coù treân Desktop vaø trong Start Menu\ Programs vôùi teân maø baïn ñaõ ñaët ôû treân. Ñeå thuaän tieän söû duïngchöông trình, baïn neân xem qua file Readme cuûa Proteus. Trong ñoù giôùi thieäu toång quaùt veà caùc tính naêng môùi nhaát cuûa phieân baûn 6.1 so vôùi caùc baûn tröôùc. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 10 -
 6. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Ñeå coù theå söû duïng ñöôïc chöông trình , ta caàn lieân heä vôùi Coâng ty Labcenter ñeå mua baûn quyeàn saûn phaåm qua Website www.labcenter.co.uk . Neáu khoâng baïn coù theå söû duïng file patchNoKey.exe coù trong boä saûn phaåm ñeå Crack chöông trình.(Chæ caàn chaïy file naøy vaø choïn Installer ôû baûng hieän ra). Tuy nhieân caàn chuù yù neáu baïn söû duïng phöông phaùp naøy thì baïn seõ khoâng theå caäp nhaät caùc linh kieän môùi cho ISIS töø Lapcenter ! SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 11 -
 7. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX /LØßMÕSÈRKGLÚØRKXVÐRL 7XEVX"%PP4VSKVEQW"4VSXIYW4VSJIWWMSREP"-7-74VSJIWWMSREP 'LÚØRK XVÐRL ÕÚØÓG OLØßM ÕSÈRK ZØÝM KMES HMIÈR RLÚ WEY 8LERL 8EÝG :YÓ 8LERL 8VÐRL µØR :YÜRK LMIÉR XLÖ 8LERL 'SÆRK 'YÓ :YÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL :YÜRK GLSÓR PÚÓE 'EÝG RYÝX QSÆ TLSßRK < 8SEÓ ÕSÈ GSR XV = 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
 8. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX +MESHMIÈRGLÚØRKXVÐRL E8LERLXVÐRLÕØR &ES KSÄQ GEÝG 1IRY UYIR XLYSÈG RLÚ *MPI :MI[ )HMX 8EGSÝ XLIÉ XLÚÓG LMIÈR LEÄYLIÅXGEÝGPIÈRLGYßE-7-7XEÓMÕEÆ]
 9. XVÚÜGEÝGPIÈRLGYßEXLERLGSÆRKGYÓ F8LERLXEÝGZYÓ 'LÚÝEQSÈXWSÅPIÈRLGYßEXLERLXVÐRLÕØRØßHEÓRK7LSVXGYXRLÚ2I[7EZI3TIR ZEÜGEÝGRYÝXWEY 0EÜQXÚØM QEÜRLÐRLZEÜGEÝGGLÊRLWÚßE &EÈX8EÍXPÚØÝMGLSFEßRZIÙ 'LSÓR KSÅG XSEÓ ÕSÈ 'EÝG GSÆRK GYÓ TLSÝRK XS XLY RLSß XSEÜR QEÓGL 9RHS6IHS 'EÍX WES GLIÝT HEÝR 'EÝG PIÈRL XEÝG ÕSÈRK PIÆR ÕSÅM XÚØÓRK ÕEÙ ÕÚØÓG GLSÓR XVÚØÝG 'EÝGGSÆRKGYÓGLÊRLWÚßEXEÓSXLÚZMIÈRPMRLOMIÈR &EÈX 8EÍX GLIÅ ÕSÈ QSÆ TLSßRK XVIÆR RIÄR XLØÜM KMER XLÚÓG &EÈX 8EÍX GLIÅ ÕSÈ XÚÓ ÕM HEÆ] XVSRK WØ ÕSÄ RKY]IÆR P]Ý 8ÐQ OMIÅQ PMRL OMIÈR 'LÊRL WÚßE XLYSÈG XÑRL GLYRK 'EÝG GSÆRK GYÓ UYEßR P]Ý XVERK PEÜQ ZMIÈG
 10. )6' 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
 11. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 0MIÆRXLSÆRK%6)7ÕIÉZIÙQEÓGLMR G8LERLGSÆRKGYÓ 'SQTSRIRX8LIÆQPMRLOMIÈRZEÜSFEßRZIÙ .YRGXMSR(SX8LIÆQÕMIÉQRSÅMRØMKMESRLEYGYßEÕÚØÜRKHEÆ] ;MVI0EFIP+EÝRXIÆRGLSÕÚØÜRKHEÆ] 8I\X 7GVMTX 8LIÆQ 8I\X ZEÜS FEßR ZIÙ &YW :IÙ ÕÚØÜRK &YW 7YF 'MVGYMX 1EÓGL TLYÓ -RWXERX )HMX 1SHI 'LÊRL WÚßE RLERL XLYSÈG XÑRL OMRL OMIÈR -RXIVWLIIX 8IVQMREP 2SÅM ÕEÄY GÚÓG (IZMGI 4MR :IÙ GLEÆR PMRL OMIÈR 7MQYPEXMSR +VETL :IÙ ÕSÄ XLÖ QSÆ TLSßRK 8ETI6IGSVHIV&EÎRKKLM +IRIVEXSV'EÝGQEÝ]TLEÝXXÑRLMIÈY 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
 12. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX :SPXEKI4VSFIµEÄYHSÜÕMIÈREÝT 'YVVIRX4VSFIµEÄYHSÜHSÜRKÕMIÈR :MVXYEP-RWXVYQIRXW'EÝGXLMIÅXFÖEßS 'EÝGGSÆRKGYÓZIÙ( H 'EÝG RYÝX QSÆ TLSßRK 1SÆ TLSßRK PMIÆR XYÓG 1SÆ TLSßRK XÚÜRK FÚØÝG (ÚÜRK QSÆ 8EÓQ HÚÜRK TLSßRK I:YÜRK LMIÉR XLÖ ,MIÉR XLÖ OLEÝM UYEÝX ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG LMIÈR LEÜRL OLYRK QEÜY \ERL HÚØRK FMIÉY LMIÈR GLS XSEÜR FEßR ZIÙ OLYRK \ERL PEÝ FMIÉY LMIÈR GLS TLEÄR FEßR ZIÙ ÕERK LMIÉR XLÖ XVIÆR ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL /LM XE GLSÓR QSÈX PMRL OMIÈR O]Ý LMIÈY RKY]IÆR P]Ý GYßE RSÝ GYÙRK ÕÚØÓG LMIÉR XLÖ PIÆR ZYÜRK REÜ] J :YÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL µEÆ] PEÜ RØM XLÚÓG LMIÈR XSEÜR FSÈ GEÝG XLES XEÝG ÕIÉ LSEÜR XLEÜRL FEßR ZIÙ  'EÝG XLES XEÝG GØ FEßR XVSRK ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL 'LSÓR ÕSÅM XÚØÓRK 2LEÅT GLYSÈX TLEßM PIÆR ÕSÅM XÚØÓRK &Sß GLSÓR 2LEÅT GLYSÈX TLEßM PIÆR ZYÜRK XVSÅRK
 13. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX (YÜRKFEÜRTLÑQ *TLSÝRKXS *XLYRLSß *\IQXSEÜRQEÓGL µIÉ TLSÝRKXSQSÈXTLEÄRQEÓGLÕIÜ 7LMJXZEÜ OIÝSGLSÓRZYÜRKGEÄRXLESXEÝG
 14. 7LMJX >SSQ µIÜ 7LMJXZEÜ VIÆ GLYSÈXÕIÅRPIÄ GYßEZYÜRKPEÜQZMIÈGÕIÉ HMGLY]IÉRÕIÅRZÖXVÑOLEÝG
 15. 7LMJX4ER LE]ÕØRKMEßRLØRLEÙ]GPMGOPIÆRTLEÄRÕSÝXVIÆRZYÜRKLMIÉRXLÖ 7ÚßHYÓRKXLÚZMIÈR-7-7 µIÉ QØß XLÚ ZMIÈR -7-7 XE GLSÓR RYÝX 'SQTSRIRX RLEÅT XVEÝM PIÆR RYÝX 4
 16. 4MGO (IZMGIW  8LÚZMIÈR -7-7 ÕÚØÓG QØß 'EÝG XLÚ ZMIÈR PMRL OMIÈR 0SEÓM PMRL OMIÈR 1SÆ LÐRL RKY]IÆR P]Ý 1SÆ LÐRL 'EÝG PMRL OMIÈR QEÓGLMR &EÓR GSÝ XLIÉ XÐQ RLERL ÕIÅR QSÈX XLÚ ZMIÈR FEÌRK GEÝGL RLEÅT ZEÜS ZYÜRK XLÚ ZMIÈR ÕSÝ KSß O]Ý XÚÓ ÕEÄY XMIÆR GYßE XIÆR XLÚ ZMIÈR ÕSÝ
 17. RIÅY GSÝ LØR XLÚ ZMIÈR GYÜRK O]Ý WEY XÚÓ ÕEÄY XLÐ FEÓR GEÄR RLEÅR ÕIÅR OLM KEÏT ÕYÝRK XLÚ ZMIÈR GEÄR 8ÚØRK XÚÓ XLIÅ GLS ZYÜRK GEÝG PMRL OMIÈR 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
 18. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8VSRKXLÚZMIÈRGYßEQÐRL-7-7GLMEXLEÜRLPSEÓMPMRLOMIÈR 0MRLOMIÈRGLÊHYÜRKÕIÉQSÆTLSßRK
 19. 2S4'&4EGOEKI 0MRLOMIÈROLSÆRKHYÜRKÕIÉQSÆTLSßRK
 20. 2S7MQYPEXSV1SHIP 0MRLOMIÈRGSÝÕYßGEÝGGLÚÝGREÎRK 0MRLOMIÈRGLÊÕIÉZIÙWØÕSÄRKY]IÆRP]Ý (SÕSÝOLMXLÚÓGLMIÈRQSÆTLSßRKXEGEÄRGLYÝ]ÝPEÅ]ÕYÝRKPSEÓMGYßEPMRLOMIÈR 8EPEÄRPÚØÓXRLEÅTÕSÆMZEÜSGEÝGPMRLOMIÈRGEÄRHYÜRKGEÝGPMRLOMIÈRREÜ]WIÙ\YEÅXLMIÈRØß ZYÜRKPEÅ]XLMIÅXFÖ/LMPEÅ]ÕYßPMRLOMIÈRFEÅQ'PSWIÕIÉÕSÝRKXLÚZMIÈR 8VIÆRZYÜRKGLSÓRPÚÓERLEÅTXVEÝMÕIÉ GLSÓRPMRLOMIÈRWEYÕSÝ RLEÅTXVEÝMPIÆRZYÜRKPEÜQ ZMIÈGÕIÉÕEÏXPIÆRQEÓGL  2LEÅT GLSÓR PMRL OMIÈR RLEÅT PIÆR QEÓGL ZEÜ OIÝS VIÆ ÕIÉ ÕEÏX PMRL OMIÈRÕYÝRKZÖXVÑQSRK QYSÅR  8VSRKOLMÕERKGLSÓRPMRLOMIÈRXEGSÝ XLIÉ WÚß HYÓRKGEÝGRYÝX ÕIÉ \SE] GEÝG KSÝG •S ZEÜ GEÝG RYÝX ÕIÉ PEÅ] ÕSÅM \ÚÝRK RKERK HSÓG GLS PMRL OMIÈR 2KSEÜMVE-7-7GSÜRLSÉXVØÓGSÆRK GYÓ XÐQ OMIÅQ PMRL OMIÈR OLEÝ RLERL 8VSRK PYÝG ÕERK ZIÙ QEÓGL FEÓR FEÅQ TLÑQ 4 ÕIÉ \YEÅX LMIÈR GÚßE WSÉ 4MGO6ITPEGI 0MFVEV] 4EVX   7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
Đồng bộ tài khoản