intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
265
lượt xem
103
download

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu chương trình Nova - TDN 2005 Chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên nền AutoCAD2004va AutoCAD2005 với ngôn ngữ lập trình Visual C++. Nova TDN 2005 là sản phẩm liên kết giữa Công ty Hài Hoà và Hãng ViaNova của Nauy. Với Nova - TDN 2005 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova - TDN 2005 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế đường bộ Các chức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 1

  1. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung I.1. Giíi thiÖu ch-¬ng tr×nh Nova -TDN 2005 Ch-¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®-êng bé ®-îc thùc hiÖn trªn nÒn AutoCAD2004va AutoCAD2005 víi ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual C++. Nova - TDN 2005 lµ s¶n phÈm liªn kÕt gi÷a C«ng ty Hµi Hoµ vµ H·ng ViaNova cña Nauy. Víi Nova -TDN 2005 cã thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ tõ dù ¸n tiÒn kh¶ thi tíi thiÕt kÕ kü thuËt. Sö dông Nova -TDN 2005 ®¬n gi¶n vµ cho kÕt qu¶ chi tiÕt hoµn toµn phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ thiÕt kÕ ®-êng bé C¸c chøc n¨ng chÝnh cña ch-¬ng tr×nh: • NhËp sè liÖu kh¶o s¸t. • VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn. • ThiÕt kÕ tr¾c däc,tr¾c ngang. • TÝnh to¸n vµ lËp b¶ng khèi l-îng ®µo ®¾p. • VÏ ®-êng b×nh ®å, dùng phèi c¶nh mÆt ®-êng cïng c¶nh quan ®Þa h×nh vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D. So víi c¸c phiªn b¶n tr-íc ( Nova3.5; Nova4.0; Nova4.01; Nova 2K…) th× ngoµi viÖc n©ng cÊp m«i tr-êng AutoCAD lªn 2004 vµ AutoCAD 2005, phiªn b¶n Nova 2005 ®· ®-îc tèi -u ho¸ rÊt nhiÒu vÒ mÆt thuËt to¸n, Gióp n©ng cao h¬n nhiÒu vÒ tÝnh æn ®Þnh, kh¶ n¨ng thiÕt kÕ vµ tèc ®é tÝnh to¸n cho dù ¸n cña b¹n. I.1.1. NhËp sè liÖu thiÕt kÕ NhËp sè liÖu thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých x©y dùng M« h×nh ®Þa h×nh dïng cho c¸c b-íc thiÕt kÕ tiÕp theo. M« h×nh ®Þa h×nh cã thÓ ®-îc x©y dùng tõ: • C¸c ®ưêng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®· ®-îc sè ho¸ thµnh b¶n vÏ AutoCAD. • Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang.(*.TDN) • Tõ File to¹ ®é d¹ng (*.txt). Trªn c¬ së c¸c ®iÓm ®o víi Nova-TDN, NSD sÏ x©y dùng ®-îc m« h×nh l-íi bÒ mÆt tù nhiªn vµ vÏ ®-êng ®ång møc. §©y lµ m« h×nh ®Þa h×nh sè 3D cho phÐp néi suy to¹ ®é (x, y, h) cña bÊt kú ®iÓm nµo n»m trong m« h×nh l-íi. I.1.2. VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn Tõ sè liÖu ®o cã thÓ thÓ hiÖn ®-îc mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cña khu vùc. Trªn c¬ së m« h×nh ®Þa h×nh ®· nhËp cã thÓ tiÕn hµnh v¹ch c¸c ®-êng tim tuyÕn kh¸c nhau cña con ®-êng cÇn thiÕt kÕ nh»m chän ®-îc c¸c ph-¬ng ¸n tèi -u hoÆc lµ thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn cïng mét lóc- nhÊt lµ trong thiÕt kÕ tiÒn kh¶ thi. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 1
  2. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Nova-TDN tù ®éng ph¸t sinh hoÆc chÌn c¸c cäc vµ c¸c ®iÓm mia theo yªu cÇu. C¸c sè liÖu ®-îc tù ®éng cËp nhËt, cho phÐp hiÖu chØnh mét c¸ch dÔ dµng hoÆc bæ sung thªm cho phï hîp víi sè liÖu ®Þa h×nh thùc tÕ. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ c¸c ®-êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®-êng cong trßn cã siªu cao hoÆc kh«ng cã siªu cao. NÕu cã siªu cao th× trong ®o¹n ®é dèc 1 m¸i tim quay lµ t©m cäc hoÆc mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y hoÆc mÐp lÒ phÇn bông khi ch-a më réng. §ång thêi ®Ó thuËn tiÖn cho NSD, Nova_TDN cho phÐp nhËp míi vµ tra c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng cong vµ siªu cao. KÕt xuÊt c¸c kÕt qu¶ phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh tuyÕn ngoµi hiÖn tr-êng. I.1.3. ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang Trong tr-êng hîp tuyÕn dµi nhiÒu c©y sè Nova -TDN cho phÐp t¸ch tr¾c däc ra nhiÒu ®o¹n kh¸c nhau trong cïng 1 b¶n vÏ. MÉu biÓu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ tuú ý thay ®æi cho phï hîp víi b¶ng biÓu cña c¬ quan hoÆc theo yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ. Tr¾c ngang cã thÓ s¾p xÕp cho võa khæ giÊy cÇn xuÊt ra vµ cã thÓ chän chøc n¨ng in nhiÒu trang c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn mµ khai b¸o cho tuyÕn. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ 3 ph-¬ng ¸n ®-êng ®á nh»m chän ra ph-¬ng ¸n tèi -u theo khèi l-îng ®µo ®¾p, ®-îc tÝnh to¸n s¬ bé theo mÉu c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn khi khai b¸o c¸c th«ng sè thiÕt kÕ tuyÕn. §èi víi ®-êng trong néi thÞ Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ c¸c giÕng thu n-íc, cao ®é ®¸y cèng ngÇm. Trªn tr¾c däc Nova -TDN cho phÐp nhËp bÒ dÇy cña c¸c líp ®Þa chÊt dùa vµo chóng cã thÓ tÝnh to¸n khèi l-îng ®µo cña tõng líp. Trªn tr¾c ngang mÆt c¾t thiÕt kÕ sÏ ®-îc tù ®éng x¸c ®Þnh theo ®é dèc siªu cao vµ më réng lÒ nÕu c¾t ngang n»m trong ®o¹n cã bè trÝ siªu cao vµ cã më réng. C¸c cao ®é c¾t ngang sÏ b¸m theo c¸c cao ®é thiÕt kÕ cña tõng ph-¬ng ¸n. ViÖc thay ®æi ph-¬ng ¸n ®-êng ®á c¸c mÆt c¾t thiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ tù ®éng thay ®æi theo phï hîp víi cao ®é cña ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh. Trong mét sè tr-êng hîp ®Æc biÖt nh-: ta luy cã dËt cÊp, lÒ hoÆc mÆt ®-êng kh«ng khai b¸o ®-îc theo tiªu chuÈn Nova_TDN cho phÐp thiÕt kÕ mÆt ®-êng, lÒ, luy b»ng c¸c ®-êng Polyline cña AutoCAD sau ®ã ®Þnh nghÜa thµnh c¸c ®èi t-îng t-¬ng øng cña Nova_TDN råi copy cho c¸c mÆt c¾t ngang kh¸c. I.1.4. TÝnh to¸n vµ lËp khèi l-îng ®µo ®¾p NÕu thiÕt kÕ theo TCVN Nova -TDN sÏ x¸c ®Þnh cho gÇn 70 lo¹i diÖn tÝch. Trªn c¬ së c¸c lo¹i diÖn tÝch nµy ng-êi sö dông cã thÓ tæ hîp l¹i b»ng c¸ch x©y dùng c¸c c«ng thøc tÝnh sao cho phï hîp víi yªu cÇu diÖn tÝch cÇn kÕt xuÊt, ghi chóng lªn tõng tr¾c ngang. Sau khi ®iÒn c¸c lo¹i diÖn tÝch trªn c¸c tr¾c ngang vµ qua qu¸ tr×nh vi chØnh Nova_TDN cho phÐp tù ®éng lËp b¶ng tæng hîp khèi l-îng ®µo ®¾p. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 2
  3. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 I.1.5. VÏ ®-êng b×nh ®å vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D Nova -TDN cho phÐp thÓ thÓ hiÖn ®-êng ®ång møc cña m« h×nh thiÕt kÕ ®iÓm. Dùng phèi c¶nh mÆt ®-êng thiÕt kÕ vµ bÒ mÆt tù nhiªn cïng c¶nh quan hiÖn tr¹ng, t¹o ho¹t c¶nh. M« dun nµy th-êng dïng khi thiÕt kÕ vµ tr×nh duyÖt dù ¸n tiÒn kh¶ thi. I.2. c¸c c©u lÖnh trong NOVA_TDN2005 Danh môc Tªn lÖnh 1. Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu NS Menu Khai b¸o KBNDH ®Þa h×nh HÖ To¹ ®é Gi¶ §Þnh ... §iÒn ký hiÖu h-íng b¾c HB T¹o l-íi khèng chÕ mÆt b»ng LUOI ChuyÓn sang HÖ to¹ ®é Gi¶ §Þnh TDDL §Þnh nghÜa tr¹m m¸y NM D÷ liÖu ®iÓm ®o ... T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu CDTEP T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh NT T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o NDD T¹o ®Þa h×nh nhµ NHA ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö HYURVEYT XuÊt cao ®é theo TEXT CDTEXT NhËp ®-êng ®ång møc NDM §Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc hoÆc DNDM ®-êng mÐp §Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc DNCDM Sè liÖu tuyÕn NhËp sè liÖu tuyÕn RTDN ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TDN CVERT ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TKD PMNV ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu CCIC QHNV ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TEDI TDCD ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu CNVSY DHGTVT X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt LTG VÏ ®-êng ®ång møc DM Tra cøu cao ®é tù nhiªn CDTN C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 3
  4. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 HiÖu chØnh ... HiÖu chØnh cao tr×nh HCCT BËt/T¾t ®iÓm cao tr×nh trong c¬ BTCD së d÷ liÖu §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh CDT BËt c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ BCD T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ TCD XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp XCD Th- viÖn vËt ®Þa h×nh- Nova- TVDH TDN 2. Tuú chän TCH Menu Khai b¸o ... tuyÕn Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang BB Khai b¸o vÐt bïn + h÷u c¬ KBVB Khai b¸o c¸c líp ¸o ®-êng theo KBK TCVN Khai b¸o tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng ST TuyÕn ®-êng.... Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ CS VÏ tuyÕn theo TCVN T Khai b¸o gèc tuyÕn GT §Þnh nghÜa c¸c ®-êng mÆt b»ng tuyÕn DMB Bè trÝ ®-êng cong vµ siªu cao CN Chªnh lý tr×nh cò vµ míi OLDS Khai b¸o b¸n kÝnh ®iÒn BKD T¹o ®iÓn cao tr×nh theo sè liÖu tr¾c ngang Thay ®æi vÞ trÝ tuyÕn DT X©y dùng l¹i d÷ liÖu tuyÕn tõ b¶n vÏ Cäc trªn tuyÕn ... Ph¸t sinh cäc PSC ChÌn cäc míi CC X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn KD X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia PSL Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc XOA HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia SSLT LÊy sè liÖu vØa hÌ SLVH CËp nhËt l¹i sè liÖu tù nhiªn tõ tr¾c ngang TNTT VÏ l¹i sè liÖu ®iÓm TIN theo DCD tuyÕn C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 4
  5. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Söa tªn cäc STC Tra cøu sè liÖu cäc TCC VÏ mÆt b»ng tuyÕn ... MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ BTC tr¾c ngang chuÈn MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang BT §iÒn yÕu tè cong YTC §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn DTC §iÒn cao ®é cäc DCDC §iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn DCDT XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong SLC §iÒn ký hiÖu lý tr×nh DLT Tra lý tr×nh TLT Tr¾c däc tù nhiªn ... Tr¾c däc tù nhiªn TD Líp ®Þa chÊt LDC §iÒn møc so s¸nh DSSTD Thay ®æi møc so s¸nh TSSTD HiÖu chØnh tr¾c däc EDTD HÖ to¹ ®é tr¾c däc GTD ThiÕt kÕ tr¾c däc ... Ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh PADD ThiÕt kÕ tr¾c däc DD §-êng cong ®øng CD §iÒn thiÕt kÕ DTK §iÒn lý tr×nh DLTTD Cèng trßn CONG CÇu CAU T¹o giÕng thu n-íc TGT NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ NCD §Þnh nghÜa ®-êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt DNDD Huû cao ®é thiÕt kÕ HCDTK Nèi cao ®é ®-êng ®á mÆt VDD Tr¾c ngang tù nhiªn ... VÏ tr¾c ngang tù nhiªn TN §-êng cò VDC NhËp líp ®Þa chÊt tr¾c ngang NDCTN VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang DCTN C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 5
  6. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 ThiÕt kÕ tr¾c ngang... ThiÕt kÕ tr¾c ngang TKTN §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang DNTKTN T¹o ®a tuyÕn dèc t¹i tr¾c ngang DTD T¹o luy TL T¹o èp taluy ®¾p TOPTL T¹o c¸c líp ¸o ®-êng theo TCVN APK §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang DTKTN VÐt bïn vµ h÷u c¬ VB Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ VBTD §¸nh cÊp DC Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp DCTD TÝnh diÖn tÝch ... NhËp chiÒu dµi chiÕm dông NLCD TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p DTSB TÝnh diÖn tÝch TDT §iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch DDT B¶ng biÓu XuÊt b¶ng c¾m cong BCC B¶ng yÕu tè cong BYTC XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc TDC LËp b¶ng Khèi l-îng LBDT LËp b¶ng khèi l-îng tõ gi¸ trÞ ®iÒn LBGT HiÖu chØnh tr¾c ngang... Copy c¸c ®èi t-îng tr¾c ngang CTK Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang XTK DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang DTN HÖ to¹ ®é tr¾c ngang GTN HiÖu chØnh tr¾c ngang EDTN HiÖn tr¾c ngang theo tªn HTN Cèng... Tr¾c ngang cèng trßn TNCT Cèng trßn CTCT Cèng b¶n CBCT CÊu t¹o mãng cèng MONGC Phèi c¶nh tuyÕn…. Phèi c¶nh tuyÕn ®-êng thiÕt kÕ PC VÏ l-íi bÒ mÆt tù nhiªn CED C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 6
  7. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 T¹o v¹ch s¬n VVS T¹o ho¹t c¶nh 3D SD Ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh OB Phô trî… Lo¹i ®èi t-îng khái Nova -TDN LDT Tra cøu c¸c ®èi t-îng cña Nova -TDN TRA Nova -TDN Help About Nova -TDN AboutTDN Pline h-íng tuyÕn PLT Pline PLTD Pline theo ®é dèc PLDD R¶i luy RTL KÝch th-íc KT Xo¸ ®èi t-îng theo líp XL HiÖu chØnh líp ELAY C¨n chØnh c¸c côm kÝch th-íc EMD Söa Text ET §æi co ch÷ DCCHU HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Text EMT HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Attribute EMA Lµm tr¬n c¸c ®-êng ®a tuyÕn b»ng LT 3. lÖnh PEDIT Phô trî Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n LTP Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline LTS Mòi tªn liªn tôc MT Ký hiÖu c¾t ®øt CDUT HiÖu chØnh b¶ng T¹o vµ hiÖu chØnh b¶ng THB HiÖu chØnh b¶ng HCB T¸ch b¶ng CHB TrÝch b¶ng TRICHB Thªm bít hµng cét b¶ng HHCB Copy c«ng thøc, d÷ liÖu b¶ng CPB In nhiÒu trang U-PL Th- viÖn ng-êi dïng TV C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2