intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng OrCard

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
421
lượt xem
244
download

Hướng dẫn sử dụng OrCard

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đã từng thiết kế mạch, bạn muốn kiểm tra, phân tích sản phẩm của mình có đúng với ý tưởng của mình không ? Bạn mong muốn sản phẩm của mình nhanh chóng được ứng dụng vào thực tế. Những công đoạn như vậy hãy để orcard chia sẻ cùng bạn. Phiên bản OrCAD10.5 sẽ là"người" trợ lí đắc lực của bạn trong việc vẽ sơ đồ nguyên lí, chạy mô phỏng và đặc biệt là vẽ mạch in. Chính khả năng ứng dụng và sức mạnh của nó đã khẳng định và chứng minh bằng thực tế trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng OrCard

 1. ------ TÀI LIỆU Hướng dẫn sử dụng OrCard
 2. I NÓI U B n ã t ng thi t k m ch , b n mu n ki m tra, phân tích s n ph m c a mình có úng v i ý t ng c a mình không ? B n mong mu n s n ph m c a mình nhanh chóng c ng d ng vào th c t . Nh ng công n nh v y hãy OrCAD chia s cùng b n . Phiên n OrCAD 10.5 s là “ng i” tr lý c l c c a b n trong vi c v nguyên lý, ch y mô ph ng và c bi t là v m ch in . Chính kh n ng ng d ng và s c m nh c a nó ã c kh ng nh và ch ng minh b ng th c t trong nghành n t c a chúng ta . Nh ng ngày qua, tôi là ng i nh n nhi m v tìm hi u , nghiên u và s là ng i gi i thi u tr c ti p ph n m m OrCAD n v i các b n, Chúng tôi ã t ng k t k t qu lao ng c a mình trong t giáo trình sau ây .Chúng tôi hy v ng r ng , v i cu n giao trình này s cung c p cho các b n m t cách t ng quát nh t các công c và l nh các b n khai thác có hi u qu nh t, giúp ích cho công vi c thi t k c a b n. S c m nh c a OrCAD ã c kh ng nh và chúng ta không ph i bàn v nó n a, cái mà ta quan tâm bây gi chính là “làm th nào khai thác và s d ng nó trong công vi c c a mình”. Hy v ng các b n có nh ng ng d ng hi u qu v i ph n m m OrCAD 10.5 Trong quá trình biên so n không tránh nh ng sai sót, kính mong các b n b sung, góp ý giáo trình c a chúng tôi hoàn ch nh h n. Nhóm 7 -l p 03 T1 Khoa TVT - H Bách khoa N
 3. cl c Ch ng 1: v s nguyên lý 1.1:Kh i ng CAPTURE CIS 1.2: Gi i thi u các thanh công c 1.3 :Cách l y linh ki n 1.4: Cách s p x p linh ki n 1.5 N i dây 1.6 Thay i giá tr linh ki n. 1.7 L u và ki m tra s nguyên lý. 1.8 Th c hành v s nguyên lý. Ch ng 2: m ch in 2.1:Kh i ng Layout Plus 2.2 Ch n chân linh ki n: 2.2.1Các th vi n chân thông d ng trong ORCAD 2.2.2 T o chân linh ki n m i: 2.3 Xoá các ký t không c n thi t trên s chân 2.4 Di chuy n linh ki n : 2.5 Ch n l p m ch in: 2.6 Ch n kích th c ng m ch in 2.7 Xác nh chân âm c a ngu n. 2.8 V khung m ch in 2.9 V m ch in. 3.9.1 V t ng 3.9.2V m ch in b ng tay 2.10 ng: 2.11.T o text cho m ch in Ch ng 3: Mô ph ng trong ORCAD 10.5 3.1 V s m ch mô ph ng3.1.1 Th vi n trong m ch mô ph ng 3.1.2 Các ngu n c s d ng trong mô ph ng 3.2. Các thanh công c trên c u s orcad capture h tr cho vi c mô ph ng c a b n: 3.3.Các lo i mô ph ng trong ORCAD 10.5 3.4. Các b c ti n hành mô ph ng 3.4.1 Mô ph ng t ng t : 3. 4.1.1 Mô ph ng transient: 3.4.1.2 .Quét DC 3.4.1.2.1 : Quét DC s c p (DC sweep priman 3.4.1.2.2 Quét DC th c p:(secondary sweep) 3.4.1.3 Quét AC: 3.4.1.4.Phân tích nhi u : 3.4.2 Mô ph ng s :
 4. Ch ng 1 : S NGUYÊN LÝ 1.1 Kh i ng CAPTURE v s nguyên lý ta dung giao di n màn hình Capture Cis. Ch n Start > Program > OrCAD Release 10.5 > Capture Cis Sau ó bi u t ng c a ch ng trình OrCAD Capture xu t hi n trên màn hình Trong c a s này chon File > New > Project. t o s nguyên lý m i h p tho I New Project xu t hi n t i m c Name nh p vào tên s m i.
 5. Tai muc Create a New Project Using nh p ch n Shematic t i m c Location tên ng d n ch a t p tin m I sau dó nh p chu t vào nút OK C a s OrCAD Capture dung v s nguyên lý xu t hi n.Trong c a s y ta th y các thanh công c dung v s nguyên lý n m d c góc ph i màn hình làm vi c.
 6. 1.2 Gi i thi u v thanh công c Các bi u t ng thanh công c th ng dung. Select : Hoàn t t m t thao tác. Place part : Vào c a s ch n linh ki n. Place wire : N I dây . Place net alias : t tên cho ng dây n i. Place bus :V ng Bus. Place junction : T o giao m gi a các ng n i. Place power : Ngu n n. Place ground : N I mass. Place port : Ch n c ng. Place text : T o ch . Design rules check : Ki m tra m ch. Create netlist : T o t p tin có uôi .mnl thi t k m ch in. 1.3 Cách l y linh ki n. Có 2 cách : Trong c a s OrCAD Capture hãy nh p ch n Place >Part. Ho c nh p vào bi u t ng Place Part trên thanh công c . H p tho I Place Part xu t hi n .
 7. Vì trong th m c Libraries ch a có các m c ch a các linh ki n ta c n nên hãy nh p chu t vào nút Add Library ch n các th vi n ch a linh ki n ta c n. Sau ó kích vào nút Open.
 8. Ho c n u ta bi t c tên th vi n và linh ki n ta c n thi hãy ánh tên th vi n vào c Libraries ,và tên linh ki n vào m c Part trong c a s Place Part. Ch n xong ta kích chu t vaò nút OK ch n linh ki n. T i màn hình làm vi c lúc này t I u con tr chu t xu t hi n hình d ng linh ki n ta ch n.Sau ó nh p chu t vào các v trí trên màn hình va sau do nh p vào bi u t ng Select trên thanh công c k t thúc vi c l y linh ki n. 1.4 Cách s p x p linh ki n. s p x p linh ki n, nh p chu t vào bi u t ng linh ki n, lúc này linh ki n i màu sau ó gi và di chuy n linh ki n n v trí thích h p, nh p chu t t linh ki n. Trong quá trình s p x p linh ki n co th quay linh ki n m t góc 90 ho c có th l t linh ki n i x ng theo tr c X hay Y b ng cách nh p ch n linh ki n , linh ki n i màu sau ó nh p ph i chu t va chon l nh Rotate ho c Mirror Horizontally hay Mirror Vertically t trên xu ng. Ho c ta có th nh n phím R trên bàn phím quay linh ki n theo góc 90 ô. Trong ó: Mirror Horizontally: i x ng theo tr c hoành. Mirror Vertically : i x ng theo tr c tung. Rotate : xoay góc 90 ng c chi u kim ng h . Có th c t, copy, xoá, phóng to( Zoom In), thu nh ( Zoom Out) ho c chuy n n trí khác trên b n v ( Go To…). Edit Properties.(ho c có th double-click vào linh ki n) : hi u ch nh thông s linh ki n, s xu t hi n box: (Hình 1.8). 1.5 N i dây . n i dây chon Place > Wire ho c nh p vào bi u t ng Place Wire trên thanh công . Kích chu t trái b t u n i dây, rê chu t n i t chân linh ki n này n chân linh ki n khác. K t thúc n i dâyb ng c ách ch n nút l nh Select.
 9. N u mu n v các ng BUS ,ch nbi u t ng Place Bus trên thanh công c v . Mu n t tên cho ng dây trên m ch n ,ch n bi u t ng Place net Alias trên thanh công va ánh tên ng dây. 1.6 Thay i giá tr linh ki n. Mu n thay I giá tr linh ki n theo úng s nguyên lý, nh p úp chu t vào giá tr linh ki n . Khi ó h p tho i Edit Part xu t hi n, tai m c Value nh p giá tr c n thay i , sau ó nh p chu t vào nút OK ch p nh n thi t t m i này. Ho c kích úp chu t vào linh ki n , h p tho i edit properties và sau ó hi u ch nh nh ng thông s c n thi t .
 10. 1.7 L u và ki m tra s nguyên lý. Khi hoàn thanh xong s nguyên lý, l u lai s vào bi u t ng Save document trên thanh công c l ul is v a v .H p tho i OrCAD Capture xu t hi n h i b n có mu n l u t t c s nguyên lý không . Nh p OK ch p nh n. Nh p vào nút Restore trên thanh công c thu nh màn hình làm vi c Kích ho t c a s qu n lý Project nh p ch n trang s v a thi t k , sau ó nh p vào bi u t ng Design rules check trên thanh công c ki m tra s .
 11. H p tho i Design Rules Check xu t hi n , nh p OK ti n hành ki m tra. Nh p ch n bi u t ng Create netlist trên thanh công c t o t p tin netlist co uôi m r ng .MNL.
 12. H p tho i OrCAD Capture xu t hi n thong báo cho b n bi t thi t k b n v a t o s c l u trong danh sách m ng.Nh p OK ch p nh n. Nh p ph i chu t vào bi u t ng c a ch ng trình sau ó ch n l nh Close t menu xu ng óng ch ng trình v m ch nguyên lý.
 13. Chuy n sang t o m ch in t s nguyên lý v a thi t k b ng cách dung ch ng trình Layout. 1.8 Th c hành v s nguyên lý. Ví d v m ch u khi n t c ng c nh hình v sau. S nguyên lý trên g m các linh ki n: 3 n tr R, 1 bi n tr , 1 t có c c tính, 1 diode th ng, 1 SCR, 2 Port hai chân c m. v s ch n Start > Programs > OrCAD Release 10.5 > Capture Cis. Khi c a s OrCAD Capture xu t hi n , trong c a s này ch n File > New > Project t os nguyên lý m i. H p tho i New Project xu t hi n, t i m c Name nh p vào tên U KHI N T C NG C .Tai muc Create a New Project Using nh p ch n Shematic nh p vào nút Browse ho c nh p vào m c Location tên ng d n ch a t p tin m i sau dó nh p chu t vào nút OK. C a s OrCAD Capture dung v s nguyên lý xu t hi n.
 14. Trong c a s OrCAD Capture hãy nh p ch n Place >Part. Ho c nh p vào bi u t ng Place Part trên thanh công c . H p tho i Place Part xu t hi n . Vì trong th m c Libraries ch a có các m c ch a các linh ki n ta c n nên hãy nh p chu t vào nút Add Library ch n các th vi n ch a linh ki n ta c n. Sau ó kích vào nút Open. H p tho i Browse File xu t hi n nh p chu t vào th vi n Connector r i nh n phím Ctrl trên bàn phím và nh p chu t vào m c Dicrete. . Sau ó kích vào nút Open.
 15. Khi ó h p tho i Place Part xu t hi n , trong h p tho i này t i m c Libraries chon th vi n DICRETE ,tai m c Part nh p vào kí t R ho c nh p chu t vào thanh tr t kéo lên xu ng ch n R.Ch n xong nh p chu t vào nút OK.
 16. T i màn hình làm vi c lúc này t i u con tr chu t xu t hi n hình d ng n tr R.Nh p chu t vào 3 v trí khác nhau trên màn hình làm vi c ch n 3 linh ki n n tr R sau ó nh p vào bi u t ng Select trên thanh công c k t thúc viêc l y n tr . ch n bi n tr , b ng cách nh p ch n vào bi u t ng Place Part .H p tho i Place Part xu t hi n này t i m c Libraries chon th vi n DICRETE ,tai m c Part ch n RESISTOR VAR.Ch n xong nh p chu t vào nút OK. Tr l i h p tho I Place Part , ch n t phân c c trong th vi n DISCRETE b ng cách ch n CAPACITOR POL trong m c Part c a th vi n này. Nh p OK ch n linh ki n. C ng trong th vi n DISCRETE ch n DIODE trong m c Part. Sau ó nh p OK ch n linh ki n. Trong th vi n DISCRETE ch n SCR ng cách ch n EC103M/T t I m c Part .Sau ó nh p OK ch n.
 17. Ch n Port hai chân c m trong th vi n CONNECTOR b ng cách t I m c Libraries ch n th vi n CONNECTOR, sau ó t I m c Part chon CON2. Nh p OK ch n linh ki n.
 18. Sau khi k t thúc vi c l y linh ki n , trên màn hình thi t k các linh ki n s p x p nh sau.
 19. S p x p linh ki n . s p x p linh ki n, nh p chu t vào bi u t ng linh ki n,lúc này linh ki n i màu sau ó gi và di chuy n linh ki n n v trí thích h p, nh p chu t t linh ki n Trong quá trình s p x p linh ki n co th quay linh ki n m t góc 90 ho c có th t linh ki n i x ng theo tr c X hay Y b ng cách nh p ch n linh ki n , linh ki n i màu sau ó nh p ph i chu t va chon l nh Rotate ho c Mirror Horizontally hay Mirror Vertically t trên xu ng. Ho c ta có th nh n phím R trên bàn phím quay linh ki n.
 20. Sau khi s p x p linh ki n xong ta ti n hành n I dây b ng cách ch n Place > Wire ho c nh p vào bi u t ng Place Wire trên thanh công c . Khi s p x p linh ki n và n i dây xong , ta có cs nguyên lý sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản