intTypePromotion=1
ADSENSE

Hưỡng dẫn sử dụng phần mềm I/RAS C

Chia sẻ: Le Thanh Hoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

447
lượt xem
106
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và Hưỡng dẫn sử dụng phần mềm I/RAS C

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn sử dụng phần mềm I/RAS C

 1. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C Môc lôc ch−¬ng i Giíi thiÖu chung vÒ phÇn mÒm IRASC I.1. I/RASC lµ g×? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 5 I.2. I/RASC lµm ®−îc g×? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 5 I.2.1. HiÓn thÞ h×nh ¶nh raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.2.2. §iÒu khiÓn hiÓn thÞ h×nh ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.2.3. Thao t¸c c¸c h×nh ¶nh raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.2.4. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vµ tïy chän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.2.5. Thùc hiÖn ®iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.2.6. Thay ®æi tr¹ng th¸i h×nh häc cña ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.2.7. Thùc hiÖn t¨ng c−êng kh«ng gian ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.3. Cµi ®Æt phÇn mÒm I/RASC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.3.1. Yªu cÇu vÒ cÊu h×nh phÇn cøng cña m¸y tÝnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I.3.2. Yªu cÇu vÒ phÇn mÒm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 7 . ch−¬ng II Tr×nh Tù lµm viÖc víi I/RASC II.1. Sö dông I/RASC theo tr×nh tù xö lý ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 II.1.1. Khëi ®éng I/RASC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 II.1.2. HiÓn thÞ h×nh ¶nh raster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 II.1.3. §iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n cña ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 II.1.4. §¨ng ký täa ®é cho mét file ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 II.1.5. Thùc hiÖn c©n b»ng ®é t−¬ng ph¶n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 II.1.6. GhÐp c¸c file ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 II.1.7. Läc ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 II.1.7. a. Läc theo côm ®iÓm ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 9 II.1.7. b. Läc theo hµng ®iÓm ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Trang 9 II.1.8. In ¶nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Trang 9 II.1.9. Tho¸t khái I/RAS C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 9 II.2. Tr×nh tù lµm viÖc víi I/RASC trong m«i tr−êng øng dông GIS. . . . . . . . . . Trang 9 II.2.1. GIS lµ g×? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 9 II.2.2. MGE lµ g×? . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . Trang 10 II.2.3. I/RASC ®−îc sö dông trong MGE nh− thÕ nµo? . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . Trang 10 ch−¬ng III T¶i vµ HiÓn thÞ ¶nh III.1. C¸c thuËt ng÷ liªn quan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 11 III.1.1. ThuËt ng÷ c¸c files trong I/RASC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 11 III.1.2. ThuËt ng÷ c¸c b¨ng . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . Trang 11 III.1.3. ThuËt ng÷ c¸c ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . Trang 11 III.2. T¶i mét file raster tõ æ ®Üa . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . Trang 11 III.3. ChuyÓn ®æi mét file . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . Trang 11 III.3.1. C¸c chøc n¨ng chuyÓn ®æi file raster cña I/RASC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 11 III.3.2. ChuyÓn ®æi mét file raster th« sang khu«n d¹ng Intergraph . . . . . . . . . . . . . . Trang 12 III.4. T¹o c¸c líp ¶nh cã ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . Trang 13 III.4.1. Kh¸i qu¸t vÒ overview . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . Trang 13 III.4.2. Khi nµo nªn sö dông (thªm) mét overview? . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Trang 13 III.4.3. T¹o mét overview cho mét file raster khu«n d¹ng Intergraph. . . . . . . . . . . Trang 14 III.5. Xem header cña file raster . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . Trang 14 --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 1
 2. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C III.5.1. Header cña file raster lµ g×? . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . Trang 14 III.5.2. Ma trËn chuyÓn ®æi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . Trang 14 III.5.3. Ho¹t ®éng cña ma trËn chuyÓn ®æi trong I/RASC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 14 III.5.4. C¸c gãi tin øng dông . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . Trang 15 III.5.5. HiÓn thÞ header file raster . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . Trang 16 III.6. Më mét file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 16 III.6.1. LÖnh më ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . Trang 16 III.6.1.1. Më mét file ¶nh ®¬n . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . Trang 17 III.6.1.2. S¾p ®Æt mét file ¶nh theo ma trËn chuyÓn ®æi cña file . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 18 III.6.1.3. S¾p ®Æt mét file ¶nh mét c¸ch t−¬ng ®èi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 18 III.6.1.4. S¾p ®Æt mét file ¶nh sö dông tÝnh võa trän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 18 III.6.1.5. S¾p ®Æt mét file ¶nh sö dông ®iÓm gèc míi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 18 III.6.2. Më mét file ¶nh tæ hîp mµu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 18 III.6.3. Më nhiÒu file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 19 ch−¬ng iv thao t¸c quan s¸t ¶nh IV.1. Lµm viÖc víi cöa sæ cña MicroStation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 20 IV.1.1. Më mét cöa sæ míi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 20 IV.1.2. S¾p xÕp c¸c cöa sæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 20 IV.2. HiÓn thÞ ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 20 IV.2.1. HiÓn thÞ file ¶nh lµm viÖc n»m trän trong ph¹m vi mét cöa sæ . . . . . . . . . . . . Trang 20 IV.2.2. HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c file ¶nh trong ph¹m vi mét cöa sæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 20 IV.2.3. T¾t hoÆc bËt sù hiÓn thÞ ®−êng viÒn file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 20 IV.2.4. §Æt cöa sæ theo dâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 20 IV.2.5. Néi suy hiÓn thÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 21 IV.3. §iÒu chØnh c¸c th«ng sè Ên ®Þnh cho c¸c file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 21 IV.3.1. Lµm viÖc víi c«ng cô ®iÒu khiÓn hiÓn thÞ c¸c file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 21 IV.3.2. §Æt file ¶nh lµm viÖc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 23 IV.3.3. Ghi l¹i th«ng sè cña mét phiªn lµm viÖc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 23 IV.3.4. T¶i ra th«ng sè cña mét phiªn lµm viÖc tr−íc ®ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 23 ch−¬ng v §iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n ¶nh V.1. §é t−¬ng ph¶n ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 24 V.1.1. T¨ng c−êng chÊt l−îng h×nh ¶nh sö dông histogram vµ ®é t−¬ng ph¶n. . . . . Trang 24 V.1.2. D÷ liÖu histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 25 V.1.3. Thu thËp mét histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 26 V.1.4. HiÓn thÞ mét Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 27 V.1.5. Ghi l¹i mét histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 27 V.2. Thùc hiÖn lÖnh Linear Clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 27 V.3. Thùc hiÖn lÖnh Linear Percent Clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 29 V.4. Thùc hiÖn viÖc dµn ®Òu histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 30 V.5. Khíp ®é t−¬ng ph¶n theo ®é lÖch trung b×nh vµ ®é lÖch chuÈn . . . . . . . . . . Trang 31 V.6. Ghi l¹i file ¶nh sau khi t¨ng c−êng chÊt l−îng h×nh ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 31 ch−¬ng VI Thùc hiÖn xö lý chuçi c¸c lÖnh VI.1. Xö lý chuçi lÖnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 33 VI.2. BËt qu¸ tr×nh ghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 33 VI.3. T¾t qu¸ tr×nh ghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 34 --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 2
 3. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C VI.4. Thùc hiÖn viÖc ch¹y l¹i c¸c chuçi lÖnh xö lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 34 VI.5. Ch¹y l¹i mét qu¸ tr×nh xö lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 34 VI.6. DuyÖt mét chuçi c¸c qu¸ tr×nh xö lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 34 ch−¬ng vii Läc ¶nh VII.1. TÇn suÊt kh«ng gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 36 VII.2. C¸c ph−¬ng ph¸p läc kh«ng gian lµ g×? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 36 VII.2.1. C¸c ph−¬ng ph¸p läc convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 36 VII.2.1.1. PhÐp läc Laplacian Trang 36 VII.2.1.2. PhÐp läc Lowpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 37 VII.2.1.3. PhÐp läc Highpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 37 VII.2.1.4. PhÐp läc Generic Convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 37 VII.2.2. PhÐp läc Edge Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 38 VII.2.2.1. PhÐp läc Sobel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 38 VII.2.2.2. PhÐp läc Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 38 VII.2.2.3. PhÐp läc Gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 38 VII.2.2.4. PhÐp läc Generic Edge Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 39 ch−¬ng VIII Thay ®æi tr¹ng th¸i h×nh häc cña ¶nh VIII.1. C¸c kh¸i niÖm chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 40 VIII.1.1. N¾n ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 40 VIII.1.2. LÊy mÉu l¹i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 40 VIII.1.3. C¸c m« h×nh chuyÓn ®æi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 40 VIII.1.4. §¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 42 VIII.2. C¸c thao t¸c ®èi víi tr¹ng th¸i h×nh häc cña ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 42 VIII.2.1. N¾n mét file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 43 VIII.2.2. N¾n file ¶nh víi b¶n ®å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 43 VIII.2.3. N¾n ¶nh víi ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 46 VIII.2.3.1. Qu¸ tr×nh ®èi chiÕu t−¬ng quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 46 VIII.2.3.2. Thùc hiÖn n¾n ¶nh víi ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 46 VIII.3. GhÐp ¶nh sè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 47 VIII.3.1. GhÐp ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 47 VIII.3.2. GhÐp c¸c file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 49 VIII.3.3. D¸n c¸c file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 50 VIII.3.4. D¸n-v¸ ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 51 VIII.4. Di chuyÓn mét file ¶nh trong ph¹m vi file design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 52 VIII.4.1. Thùc hiÖn mét phÐp chuyÓn ®æi affine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 52 VIII.4.2. Xoay ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 53 VIII.4.3. ChuyÓn vÞ ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 53 VIII.4.4. ChiÕu ¶nh theo trôc ®øng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 54 VIII.4.5. ChiÕu ¶nh theo trôc ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 54 VIII.4.6. Di chuyÓn ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 54 VIII.5. §Æt mét file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 55 VIII.5.1. §Æt mét file ¶nh sö dông tÝnh t−¬ng t¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Trang 55 VIII.5.2. §Æt mét file ¶nh sö dông tÝnh lµm võa trän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 55 VIII.5.3. §Æt mét file ¶nh sö dông ®iÓm gèc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 55 VIII.5.4. §Æt mét file ¶nh theo ma trËn chuyÓn ®æi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 55 VIII.6. Copy tr¹ng th¸i h×nh häc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 56 VIII.7. Ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i h×nh häc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 56 --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 3
 4. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C ch−¬ng IX C¸c thao t¸c sè liÖu raster IX.1. Thao t¸c to¸n häc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 57 IX.2. Ph©n lo¹i RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 58 IX.3. §Æt l¹i c¸c gi¸ trÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 58 ch−¬ng X C¾t c¸c file ¶nh X.1. C¾t c¸c phÇn nhá cña file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 60 X.1.1. C¾t ¶nh b»ng c¸ch gâ vµo täa ®é ®−êng biªn vïng c¾t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 60 X.1.2. C¾t ¶nh theo mét h×nh ch÷ nhËt cè ®Þnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 60 X.1.3. C¾t ¶nh theo mét h×nh ch÷ nhËt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 61 X.1.4. C¾t ¶nh theo mét h×nh ®a gi¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 61 X.1.5. C¾t ¶nh theo mét h×nh ®a gi¸c cã s½n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 61 X.2. C¾t c¸c phÇn nhá trªn nhiÒu file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 62 X.2.1. C¾t ¶nh b»ng c¸ch gâ vµo täa ®é ®−êng biªn vïng c¾t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 62 X.2.2. C¾t ¶nh theo mét h×nh ch÷ nhËt cè ®Þnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 63 X.2.3. C¾t ¶nh theo mét h×nh ch÷ nhËt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 63 X.2.4. C¾t ¶nh theo mét h×nh ®a gi¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 63 X.2.5. C¾t ¶nh theo mét h×nh ®a gi¸c cã s½n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 64 ch−¬ng XI ChuyÓn ®æi raster sang vector ®å häa Sö dông lÖnh chuyÓn ®æi raster sang vector ®å häa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 65 ch−¬ng XII In ¶nh XII.1. ChuÈn bÞ in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 67 XII.2. In mét file ¶nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 67 ch−¬ng XIII sö dông I/RASC trong viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnhtõ ¶nh hµng kh«ng XIII.1. Kh¶ n¨ng, ®Æc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p n¾n ¶nh sè sö dông I/RASC Trang 69 XIII.2. H−íng dÉn thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së tû lÖ 1: 2000 vµ 1: 5000 b»ng phÇn mÒm I/RASC Trang 71 --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 4
 5. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C ch−¬ng i Giíi thiÖu chung vÒ phÇn mÒm IRASC I.1. I/RASC lµ g×? I/RASC lµ mét phÇn cña hÖ thèng phÇn mÒm I/RAS, phôc vô thao t¸c, xö lý ¶nh raster. I/RASC cho phÐp hiÓn thÞ, xö lý, n©ng cao chÊt l−îng h×nh ¶nh vµ xuÊt ra c¸c d÷ liÖu raster phôc vô cho c¸c øng dông kh¸c nhau. PhÇn mÒm cho phÐp xö lý ¶nh hµng kh«ng, ¶nh vÖ tinh hoÆc bÊt kú lo¹i d÷ liÖu d¹ng raster ®· ®−îc quÐt vµ ghi l¹i thµnh file trong c¸c æ ®Üa, CD, hoÆc b¨ng tõ. C¸c ®iÓm ¶nh trong c¸c file nµy ®−îc hiÓn thÞ víi ph¹m vi mµu réng vµ ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau. Cã thÓ hiÓn thÞ ¶nh ®¬n s¾c (®en, tr¾ng), ¶nh ®a phæ mµu, hoÆc ¶nh tæ hîp mµu (hiÓn thÞ víi tõng b¨ng mµu thµnh phÇn: ®á, lôc vµ lam). Cã thÓ ch¹y I/RASC nh− mét phÇn mÒm ®éc lËp, hoÆc nh− mét m«-dul thµnh phÇn cña hÖ thèng phÇn mÒm Modular GIS Environment. I.2. I/RASC lµm ®−îc g×? I/RASC ®i cïng víi MicroStation cung cÊp c¸c c«ng cô t¨ng c−êng ¶nh, thao t¸c, hiÓn thÞ vµ xö lý c¸c d÷ liÖu raster vµ vector. H×nh 1: H×nh ¶nh tæng qu¸t cña cöa sæ lµm viÖc cña phÇn mÒm I/RASC. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 5
 6. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C C¸c chøc n¨ng chÝnh cña phÇn mÒm I/RASC nh− sau: I.2.1. HiÓn thÞ h×nh ¶nh raster: Sö dông c¸c lÖnh trong menu File ®Ó: më, hiÓn thÞ vµ ghi c¸c h×nh ¶nh raster, ®iÒu khiÓn hiÓn thÞ c¸c líp h×nh ¶nh vµ c¸c th«ng sè hiÓn thÞ, in c¸c d÷ liÖu raster vµ vector; vµ tho¸t khái phÇn mÒm. I.2.2. §iÒu khiÓn hiÓn thÞ h×nh ¶nh: Sö dông c¸c lÖnh trong menu View ®Ó ®−a h×nh ¶nh n»m trän trong tr−êng nh×n, chuyÓn ®Æt c¸c h×nh ¶nh hiÓn thÞ (on /off), chän c¸c kiÓu quan s¸t, vµ thùc hiÖn ®−îc nhiÒu chøc n¨ng kh¸c. I.2.3. Thao t¸c c¸c h×nh ¶nh raster: Sö dông c¸c lÖnh trong menu Tools dÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c hçn hîp ®èi víi mét file ¶nh, vÝ dô nh− t¹o mét overview (mét líp ¶nh cã ®é ph©n gi¶i kh¸c), xem c¸c chuÈn khu«n d¹ng cña file (file header), hoÆc ghÐp c¸c file ¶nh l¹i. Còng cã thÓ thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi khu«n d¹ng file, hiÓn thÞ c¸c gi¸ trÞ cña ®iÓm ¶nh (pixel readout), c¾t mét phÇn file ¶nh, ®Æt l¹i c¸c gi¸ trÞ cña ®iÓm ¶nh (replace pixel values), thùc hiÖn c¸c phÐp biÕn ®æi to¸n häc ®èi víi file ¶nh, vµ thùc hiÖn viÖc ph©n líp ®¬n gi¶n ®èi víi ¶nh mµu. I.2.4. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vµ tïy chän: Sö dông c¸c lÖnh trong menu Options ®Ó chän c¸c tïy chän mÆc ®Þnh hiÓn thÞ, xö lý vµ n¾n ¶nh. I.2.5. Thùc hiÖn ®iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n: Sö dông c¸c lÖnh trong menu Contrast ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc t¨ng c−êng ®é t−¬ng ph¶n ®èi víi mét file ¶nh. Víi c¸c c«ng cô trong lÖnh nµy cã thÓ thu thËp vµ hiÓn thÞ histogram, thùc hiÖn ®iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n cña file ¶nh tuyÕn tÝnh, dµn ®Òu, hoÆc phi tuyÕn tÝnh, thùc hiÖn viÖc chän ng−ìng chuyÓn ®æi file ¶nh sang d¹ng s¾p xÕp nhÞ ph©n vµ ®¶o ng−îc l¹i. cã thÓ ghi l¹i, n¹p l¹i, ®Æt l¹i, hoÆc chÊp nhËn cè ®Þnh c¸c biÕn ®æi ®é t−¬ng ph¶n cña file ¶nh. I.2.6. Thay ®æi tr¹ng th¸i h×nh häc cña ¶nh: Sö dông c¸c lÖnh trong menu Geometry ®Ó thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký täa ®é cho c¸c file ¶nh vµ thu thËp ®iÓm. C¸c c«ng cô cña lÖnh nµy cho phÐp n¾n, dÞch chuyÓn, vµ thao t¸c ®èi víi vÞ trÝ ®Þnh h−íng h×nh häc cña file ¶nh hiÓn thÞ. Cã thÓ ghi l¹i tr¹ng th¸i vÞ trÝ h×nh häc cña mét file ¶nh còng nh− copy tr¹ng th¸i vÞ trÝ h×nh häc cña file ¶nh nµy sang cho file ¶nh kh¸c. I.2.7. Thùc hiÖn t¨ng c−êng kh«ng gian ¶nh: Sö dông c¸c lÖnh trong menu Spatial ®Ó chÊp nhËn c¸c thao t¸c läc ¶nh theo tõng côm ®iÓm ¶nh hay theo tõng hµng ®iÓm ¶nh (theo ®−êng biªn ®èi t−îng). I.3. Cµi ®Æt phÇn mÒm I/RASC: I.3.1. Yªu cÇu vÒ cÊu h×nh phÇn cøng cña m¸y tÝnh: I/RASC ®ang ®−îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay cã phiªn b¶n tõ 6.0 trë lªn cã thÓ lµm viÖc trong hÖ ®iÒu hµnh Windows 9x, hoÆc Windows NT, hoÆc Windows 2000, hoÆc Windows Me. §Ó cµi ®Æt vµ ch¹y ®−îc phÇn mÒm I/RASC cã hiÖu qu¶, cÇn cã m¸y tÝnh víi cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau: - Lo¹i PC 80486 trë lªn. - æ ®Üa cøng cßn trèng kho¶ng 500 MB trë lªn. - Cã bé nhí RAM tõ 16 MB trë lªn. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 6
 7. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C - Monitor Card cã bé nhí 2MB trë lªn, cã thÓ hç trî chÕ ®é hiÓn thÞ mµu thËt (True Colour). - Cã æ ®Üa CD-ROM. - Mµn h×nh cã thÓ ®Æt ®é ph©n gi¶i tíi 1024 x 768 ®iÓm ¶nh. I.3.2. Yªu cÇu vÒ phÇn mÒm: Tr¹m m¸y tÝnh ph¶i cã c¸c phÇn mÒm sau: - VÒ hÖ ®iÒu hµnh: Windows 9x, hoÆc Windows NT, hoÆc Windows 2000, hoÆc Windows Me. - §−îc cµi ®Æt tr−íc phÇn mÒm MicroStation 95 hoÆc MicroStation SE cã b¶n quyÒn. - Cµi ®Æt phÇn mÒm I/RASC cã serial number hîp lÖ. ***** --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 7
 8. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C ch−¬ng II Tr×nh Tù lµm viÖc víi I/RASC Tr×nh tù lµm viÖc víi I/RASC mét c¸ch tæng qu¸t trong chÕ ®é ch¹y ®éc lËp hoÆc ch¹y trong m«i tr−êng GIS. II.1. Sö dông I/RASC theo tr×nh tù xö lý ¶nh: I/RASC ®−îc coi lµ ch¹y ®éc lËp khi ®−îc khëi ®éng ngoµi c¸c øng dông m«i tr−êng nh− GIS hay Scanning. Trong c¶ tr−êng hîp ch¹y ®éc lËp hay ch¹y cïng c¸c m«i tr−êng trªn ®Òu cã thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c nhiÖm vô, chøc n¨ng cña I/RASC. Khi ch¹y I/RASC ®éc lËp, cã thÓ tãm t¾t c¸c b−íc nh− sau: II.1.1. Khëi ®éng I/RASC: Khi kÝch ho¹t I/RASC (tõ biÓu t−îng (shortcut) cña I/RASC; hoÆc chän Start > Programs > I_RASC), phÇn mÒm chØ ho¹t ®éng khi cã mét file design ®· ®−îc chän. II.1.2. HiÓn thÞ h×nh ¶nh raster: Tr−íc khi lµm viÖc víi I/RASC, yªu cÇu ph¶i cã c¸c file ¶nh raster. NÕu lµm viÖc víi ¶nh hµng kh«ng, file ¶nh ph¶i ®−îc quÐt; ®èi víi ¶nh vÖ tinh th× ph¶i ®äc sè liÖu tõ ®Üa CD-ROM hoÆc tõ b¨ng tõ. NÕu m¸y tÝnh lµm viÖc trong mét hÖ thèng m¹ng th× cã thÓ lÊy sè liÖu th«ng qua liªn kÕt m¹ng. Cã thÓ më mét hay nhiÒu file ¶nh mét lÇn. II.1.3. §iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n cña ¶nh: Sau khi ®· më c¸c file ¶nh, cã thÓ ®iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n hoÆc ®é s¸ng cña ¶nh ®Ó cã thÓ nhËn ®−îc h×nh ¶nh trong s¸ng h¬n. Cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ®iÒu nµy bëi mét sè lÖnh. Nãi chung lÖnh Linear Clip, Linear Percent Clip trong menu Contrast th−êng hay ®−îc dïng h¬n. II.1.4. N¾n mét file ¶nh: §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®−îc mét sè lÖnh cao cÊp cña I/RASC, tr−íc hÕt ph¶i ®¨ng ký hoÆc g¸n täa ®é cho file ¶nh trong hÖ täa ®é cña file design, hoÆc lµ g¸n täa ®é cña mét file ¶nh nµy theo täa ®é cña mét file ¶nh kh¸c. §Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy, sö dông c¸c lÖnh sau trong menu Geometry: - §¨ng ký täa ®é file ¶nh trong hÖ täa ®é cña b¶n ®å (Image to Map). - §¨ng ký täa ®é file ¶nh theo täa ®é cña mét file ¶nh kh¸c (Image to Image) II.1.5. Thùc hiÖn c©n b»ng ®é t−¬ng ph¶n: Khi lµm viÖc víi nhiÒu file ¶nh, cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n cña file ¶nh nµy cho hµi hoµ, phï hîp víi ®é t−¬ng ph¶n cña file ¶nh kia. C«ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn mét sè thao t¸c h×nh häc, ®−îc thùc hiÖn qua viÖc sö dông mét sè lÖnh sau: - Thu thËp Histogram (Histogram Collect). - Chän file ¶nh lµm viÖc (Set Active Layer). - Khíp tÇn sè tÝch lòy (Match Cumulative Frequency). II.1.6. GhÐp c¸c file ¶nh: Sau khi më c¸c file ¶nh (cã ®é phñ víi nhau), ®¨ng ký täa ®é cho chóng, lµm hµi hoµ ®é t−¬ng ph¶n, cã thÓ t¹o ra ®−îc mét file ¶nh lín h¬n b»ng c¸ch ghÐp chóng l¹i víi nhau víi viÖc sö dông lÖnh Tools/ Mosaic Images hoÆc Mosaic Files. II.1.7. Läc ¶nh: Cã thÓ t¨ng c−êng møc ®é trong s¸ng cña h×nh ¶nh, hoÆc lµm cho file ¶nh cã ®é t−¬ng ph¶n, ®é râ nÐt hµi hoµ b»ng c¸ch lo¹i bá c¸c nhiÔu t¹o ra do c¸c thiÕt bÞ c¶m thô ®iÖn tö. Còng cã --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 8
 9. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C thÓ lµm t¨ng ®é s¾c nÐt cña c¸c ®èi t−îng, hoÆc lµm næi bËt c¸c c¹nh, gê cña c¸c ®Æc tr−ng. Cã thÓ sö dông c¸c lÖnh trong menu Spatial ®Ó thùc hiÖn c¸c môc ®Ých ®ã: II.1.7. a. Läc theo côm ®iÓm ¶nh (Convolution): 1. Ph−¬ng ph¸p Laplacian. 2. Ph−¬ng ph¸p Median 3. Ph−¬ng ph¸p Lowpass 4. Ph−¬ng ph¸p Weighted Lowpass 5. Ph−¬ng ph¸p Highpass 6. Ph−¬ng ph¸p Weighted Highpass 7. Ph−¬ng ph¸p Mode 8. Ph−¬ng ph¸p Generic II.1.7. b. Läc theo hµng ®iÓm ¶nh (Edge Detectors): 1. Ph−¬ng ph¸p Gradient 2. Ph−¬ng ph¸p Roberts 3. Ph−¬ng ph¸p Sobel 4. Ph−¬ng ph¸p Prewitt 5. Ph−¬ng ph¸p Wallis 6. Ph−¬ng ph¸p Central Difference 7. Ph−¬ng ph¸p Kirsh 8. Ph−¬ng ph¸p Compass 9. Ph−¬ng ph¸p Generic II.1.8. In ¶nh: Sau khi hiÓn thÞ vµ xö lý ¶nh, cã thÓ sö dông file ¶nh lµm nÒn ®Ó sè hãa, ghi ¶nh vµo æ ®Üa, vµ cã thÓ in ¶nh ra giÊy. Cã thÓ sö dông c¸c lÖnh sau: 1. Ghi (Save) 2. In (Plot) Sö dông cïng víi MicroStation ®Ó sè hãa c¸c yÕu tè ®Æc tr−ng. II.1.9. Tho¸t khái I/RAS C: Sau khi ®· ghi l¹i tÊt c¶ c¸c thay ®æi ®· lµm, hoÆc ®· in xong, cã thÓ tho¸t khái I/RASC. 1. C¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ bÊm vµo phÝm h×nh vu«ng nhá_ cã dÊu X ë gãc trªn cïng, bªn ph¶i mµn h×nh: nÕu bÊm vµo phÝm ®ã-cña thanh menu lÖnh I/RASC th× chØ cã I/RASC ®−îc tho¸t khái, cßn MicroStation vÉn cßn ho¹t ®éng; nÕu vµo phÝm vu«ng ®ã-cña thanh menu lÖnh MicroStation th× c¶ ch−¬ng tr×nh MicroStation vµ I/RASC ®Òu ®−îc tho¸t khái. 2. C¸ch thø hai, hoµn toµn t−¬ng tù c¸ch thø nhÊt, nh−ng thay v× bÊm phÝm h×nh vu«ng nhá_ cã dÊu X ®ã, cã thÓ vµo menu File > Exit t−¬ng øng cña I/RASC hoÆc cña MicroStation. II.2. Tr×nh tù lµm viÖc víi I/RASC trong m«i tr−êng øng dông GIS: II.2.1. GIS lµ g×? Mét hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý GIS lµ mét c«ng nghÖ ®−îc x©y dùng ®Ó tËn dông tèi ®a tèc ®é vµ ®é chÝnh x¸c cña m¸y tÝnh ®Ó xö lý mét khèi l−îng lín c¸c th«ng tin ®Þa lý. Th«ng tin ®Þa lý lµ d÷ liÖu cã c¶ kÝch cì vµ vÞ trÝ kh«ng gian víi tæ hîp c¸c th«ng tin thuéc tÝnh. KÝch cì bao hµm c¸c kÝch th−íc tù nhiªn (chiÒu cao, ®é réng, ®é s©u) vµ diÖn tÝch. VÞ trÝ kh«ng gian cã nghÜa lµ ®èi t−îng chiÕm mét vÞ trÝ cã thÓ ®o, tÝnh ®−îc trong kh«ng gian liªn quan ®Õn bÒ mÆt Tr¸i ®Êt. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 9
 10. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C II.2.2. MGE lµ g×? M«i tr−êng GIS ®a m«-dul (MGE) lµ mét bé phÇn mÒm GIS cña h·ng Intergraph cho phÐp t¹o, biªn dÞch, thao t¸c vµ thùc hiÖn tÝnh to¸n trªn khèi l−îng lín c¸c th«ng tin ®Þa lý. Cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nµy trªn m¸y tÝnh (PC hoÆc Workstation) víi phÇn mÒm lµm b¶n ®å, hÖ thèng qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu quan hÖ, vµ ®«i khi liªn kÕt qua m¹ng m¸y tÝnh. II.2.3. I/RASC ®−îc sö dông trong MGE nh− thÕ nµo? Tham kh¶o thªm th«ng tin ph©n tÝch raster GIS trong tµi liÖu " MGE Grid Analyst (MGGA)". Mét C«ng viÖc, mét C«ng tr×nh, mét Dù ¸n lµm b¶n ®å tiªu chuÈn (Mapping Project) th−êng bao gåm c¸c b¶n ®å ®−îc chia nhãm theo chuyªn ®Ò, hoÆc c¸c lo¹i ®èi t−îng quan hÖ ®Þa lý trong mét c¬ së d÷ liÖu. C¸c lo¹i ®èi t−îng nµy ®−îc l−u tr÷ ë c¸c líp kh¸c nhau trong mét file môc lôc. Mét yÕu tè ®Þa lý ®−îc tr×nh bµy trªn b¶n ®å nh− mét ®Æc tr−ng. C¸c ®Æc tr−ng ®−îc ph©n nhãm theo nhãm, lo¹i ®èi t−îng nh− chóng xuÊt hiÖn trªn c¸c b¶n ®å, vµ ®−îc l−u tr÷ ë nhiÒu líp kh¸c nhau trong ph¹m vi c¸c nhãm, lo¹i ®èi t−îng. Mçi mét ®Æc tr−ng trªn mét tê b¶n ®å cã thÓ cã mét nhËn d¹ng duy nhÊt bëi cã thÓ x¸c ®Þnh râ c¸c thuéc tÝnh cho ®Æc tr−ng. Trong MGE, I/RASC ®−îc sö dông ®Ó cung cÊp mét ¶nh raster ®−îc ®¨ng ký täa ®é ®Þa lý lµm nÒn cho viÖc ph©n tÝch, t¸ch c¸c ®Æc tr−ng. Nh− ®−îc minh häa sau ®©y, I/RASC hiÓn thÞ nÒn ¶nh, trong khi MGE cung cÊp líp c¸c nhãm,lo¹i vµ c¸c ®Æc tr−ng trong viÖc thu thËp c¸c ®Æc tr−ng. Sau khi c¸c ®Æc tr−ng b¶n ®å, thuéc tÝnh, vµ c¸c th«ng tin ®Þa lý kh¸c ®· ®−îc ®−a vµo vµ ®−îc l−u trong c¬ së d÷ liÖu cña C«ng viÖc, vµ cã thÓ xuÊt ra ë mét vµi h×nh thøc. Mét tr×nh tù lµm viÖc víi I/RASC trong m«i tr−êng MGE nãi chung nh− sau: KÝch ho¹t MGE. Cµi ®Æt c¸c sè liÖu C«ng viÖc vµ nhËp c¸c file design liªn quan. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu cho file design cña b¶n ®å. Lùa chän hÖ täa ®é. HiÓn thÞ file ¶nh raster. Biªn tËp b¶n ®å (vector vµ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu). In b¶n ®å. Khëi ®éng I/RASC trong MGE víi hÖ ®iÒu hµnh WinNT nh− sau: - Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu t−îng MGE. Cöa sæ MGE sÏ ®−îc xuÊt hiÖn. - Chän File > Open > Project ®Ó më mét C«ng viÖc. - Chän File > Project Properties ®Ó x¸c ®Þnh I/RASC sÏ ®−îc bao hµm trong danh s¸ch cña c¸c c«ng viÖc øng dông. - Chän Map > Open ®Ó chän mét file design cña C«ng viÖc. MicroStation sÏ ho¹t ®éng vµ cöa sæ lÖnh cña MicroStation sÏ xuÊt hiÖn. - Chän Applications > I/RASC. ***** --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 10
 11. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C ch−¬ng III T¶i vµ HiÓn thÞ ¶nh III.1. C¸c thuËt ng÷ liªn quan: III.1.1. ThuËt ng÷ c¸c files trong I/RASC: ThuËt ng÷ file m« t¶ c¸c d÷ liÖu raster ®−îc l−u tr÷ trong c¸c æ ®Üa, b¨ng tõ, CD-ROM, hoÆc trong c¸c thiÕt bÞ l−u tr÷ kh¸c. C¸c file cã thÓ lµ mét b¨ng phæ ®¬n (vÝ dô nh− mét b¶n ®å mµu ®−îc quÐt 8-bit), hoÆc lµ mét file 24-bit RGB (vÝ dô, mét file ¶nh hµng kh«ng mµu ®−îc quÐt, hoÆc mét b¨ng Landsat TM hçn hîp 321 mµu), hoÆc lµ c¸c kiÓu d÷ liÖu cã khu«n d¹ng h÷u hiÖu kh¸c (16-bit, 32-bit, 64-bit, v..v..) III.1.2. ThuËt ng÷ c¸c b¨ng (bands): ThuËt ng÷ b¨ng m« t¶ c¸c d÷ liÖu raster ®−îc t¶i tõ ®Üa vµo trong hÖ thèng qu¶n lý kiÓu l−u tr÷ d¹ng m¶ng ®iÓm ¶nh raster cña I/RASC (I/RASC Tile Management System). C¸c b¨ng lu«n lµ nh÷ng b¨ng sè liÖu raster ®¬n. V× vËy, khi file 24-bit RGB ®−îc t¶i tõ ®Üa, nã sÏ ®−îc l−u tr÷ trong bé nhí RAM cña m¸y tÝnh nh− lµ 3 b¨ng 8-bit: R, G, B t¸ch rêi. III.1.3. ThuËt ng÷ c¸c ¶nh (images): ThuËt ng÷ ¶nh m« t¶ c¸c d÷ liÖu raster ®−îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh m¸y tÝnh. C¸c ¶nh ®−îc bao gåm cã thÓ lµ mét b¨ng (theo thang ®é x¸m hoÆc theo tæ hîp mµu) hoÆc ba b¨ng (hçn hîp RGB) ®−îc hiÓn thÞ trong ph¹m vi cña file design. NhiÒu khi cã thÓ dïng vµ hiÓu thuËt ng÷ líp thay cho thuËt ng÷ ¶nh. III.2. T¶i mét file raster tõ æ ®Üa: Xem thªm th«ng tin vÒ viÖc t¶i file raster tõ æ CD hoÆc b¨ng tõ trong tµi liÖu Image Translator's User's Guide. §Ó hiÓn thÞ mét file ¶nh raster trong I/RASC, tr−íc hÕt ph¶i t¶i file ¶nh ®ã vµo æ ®Üa: ®Üa mÒm, b¨ng tõ, CD-ROM, thiÕt bÞ ngo¹i vi, hoÆc t¶i qua m¹ng m¸y tÝnh. L−u ý r»ng I/RASC ®−îc thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn tèt nhÊt víi c¸c file ¶nh ®−îc l−u tr÷ theo d¹ng m¶ng ®iÓm ¶nh (tiled) vµ cã tõ mét hoÆc nhiÒu líp ¶nh víi ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau (overviews). NÕu file ¶nh ®−îc l−u tr÷ ë d¹ng kh«ng theo m¶ng ®iÓm ¶nh (untiled), hoÆc kh«ng cã mét overview nµo c¶, th× rÊt nªn chuyÓn ®æi file ¶nh ®ã sang khu«n d¹ng ®· nãi trªn. III.3. ChuyÓn ®æi mét file: III.3.1. C¸c chøc n¨ng chuyÓn ®æi file raster cña I/RASC: Sö dông lÖnh ChuyÓn ®æi file (File Converter) trong menu Tools ®Ó chuyÓn ®æi c¸c file cã khu«n d¹ng kh¸c vÒ c¸c file raster cã khu«n d¹ng cña Intergraph. Cã thÓ thùc hiÖn ®−îc nh÷ng chøc n¨ng cô thÓ nh− sau: - ChuyÓn ®æi file raster th« (kh«ng cã header file) 8-bit, 16-bit, hoÆc 32-bit sang c¸c file khu«n d¹ng Intergraph 8-bit, 16-bit, hoÆc 32-bit. - ChuyÓn ®æi c¸c file khu«n d¹ng Intergraph 8-bit, 16-bit, hoÆc 32-bit, hoÆc 24-bit TIFF sang c¸c file raster th« 8-bit, 16-bit, 32-bit. - ChuyÓn ®æi c¸c file raster th« d¹ng BIL, BIP, hoÆc BSQ sang c¸c file khu«n d¹ng Intergraph hoÆc TIFF. - ChuyÓn ®æi c¸c file khu«n d¹ng Intergraph 24-bit, hoÆc TIFF sang c¸c file raster th« d¹ng BIL, BIP, hoÆc BSQ. - Ghi ®é ph©n gi¶i quÐt (ppi) vµo header cña file xuÊt ra khu«n d¹ng Intergraph. - §Æt tû lÖ cho ®iÓm ¶nh trong file xuÊt ra. - ChuyÓn ®æi mét file 24-bit sang mét file 8-bit tæ hîp mµu hoÆc file raster ®é x¸m. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 11
 12. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C - T¸ch mét file 8-bit thµnh phÇn tõ mét file 24-bit mµu. - ChuyÓn ®æi file raster khu«n d¹ng Intergraph hoÆc TIFF nhÞ ph©n kiÓu 1, 9, vµ 24 (1 bit/pixel) vµ kiÓu 3 (2 byte/pixel) vµ kiÓu 4 (4 byte/pixel) sang c¸c file cã khu«n d¹ng 8-bit, 16-bit, hoÆc 32-bit. - ChuyÓn ®æi ba file raster 8-bit sang mét file raster khu«n d¹ng Intergraph hoÆc TIFF 24-bit; vµcã thÓ lµm ng−îc l¹i. - ChuyÓn ®æi file raster cã khu«n d¹ng l−u tr÷ theo m¶ng ®iÓm ¶nh (tiled) sang file raster cã khu«n d¹ng kh«ng l−u tr÷ theo d¹ng m¶ng ®iÓm ¶nh (untiled); vµ ng−îc l¹i. - §èi víi c¸c d÷ liÖu (raster) l−u tr÷ theo d¹ng m¶ng ®iÓm ¶nh cã thÓ chuyÓn ®æi kÝch th−íc m¶ng ®iÓm ¶nh kh¸c nhau. - ChuyÓn ®æi nh÷ng file chøa c¸c byte ®−îc l−u tr÷ s¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn theo tÇm quan träng cña byte sang nh÷ng file chøa nh÷ng byte ®−îc l−u tr÷ s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn theo tÇm quan träng cña byte; vµ chuyÓn ®æi ng−îc l¹i. - ChuyÓn ®æi mét file nÐn sang mét file kh«ng nÐn; hoÆc chuyÓn ®æi ng−îc l¹i. - T¹o mét ¶nh chØ cã mét líp ¶nh víi mét ®é ph©n gi¶i (mét overview) mét c¸ch tù ®éng. - ChuyÓn ®æi c¸c file TIFF sang khu«n d¹ng Intergraph, hoÆc chuyÓn ®æi ng−îc l¹i. III.3.2. ChuyÓn ®æi mét file raster th« (kh«ng cã header file) sang khu«n d¹ng Intergraph: 1. Chän menu Tools > File Converter. Hép tho¹i chuyÓn ®æi c¸c file raster th« xuÊt hiÖn. H×nh 2 Hép tho¹i ChuyÓn ®æi file raster. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 12
 13. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C 2. Gâ ®−êng dÉn cïng tªn file raster th« cÇn chuyÓn ®æi ë hép Tªn file trong phÇn Chän tªn file nguån (Input File Selection). HoÆc lµ: BÊm vµo phÝm Browse bªn ph¶i hép Tªn file cña phÇn Chän tªn file nguån ®Ó chän ®−êng dÉn, æ ®Üa, tªn file raster cÇn chuyÓn ®æi. 3. Khi ®· chän ®−îc tªn file, bÊm OK ®Ó kÕt thóc tr×nh duyÖt chän tªn file; hoÆc lµ bÊm ®óp chuét vµo tªn file chän ®Ó chuyÓn ®æi. 4. BÊm phÝm Add ®Ó nhËn tªn file vµo trong hép Danh s¸ch tªn file ®−îc chän (Selected Files). 5. Gâ ®−êng dÉn, tªn file xuÊt ra sau chuyÓn ®æi trong hép Tªn file cña phÇn Chän tªn file xuÊt ra (Output File Selection). HoÆc lµ: BÊm vµo phÝm Browse bªn ph¶i hép Tªn file cña phÇn Chän tªn file xuÊt ra ®Ó chän ®−êng dÉn, æ ®Üa, råi gâ tªn file raster t¹o ra sau khi chuyÓn ®æi. 6. BÊm OK ®Ó kÕt thóc viÖc chän tªn file xuÊt ra. 7. BÊm Add ®Ó x¸c nhËn tªn file ra trong hép Danh s¸ch tªn file xuÊt ra (Selected Files). 8. Trong phÇn Chän th«ng tin cho file nguån (Input File Information): BÊm vµo hép Raw Options nÕu file chän vµo lµ file raster th«. XuÊt hiÖn hép tho¹i C¸c th«ng sè cña file raster th« chän vµo (Raw Input File Paramaters). Chän c¸c th«ng sè cho file nguån, sau ®ã bÊm OK. 9. Chän khu«n d¹ng cho file xuÊt ra trong phÇn C¸c nhãm file xuÊt ra tiªu chuÈn (Output File Standard). §Æt c¸c th«ng sè thÝch hîp cho file xuÊt ra trong phÇn Th«ng tin vÒ file xuÊt ra (Output File Information). 10. BÊm OK, viÖc chuyÓn ®æi file sÏ ®−îc thùc hiÖn. III.4. T¹o c¸c líp ¶nh cã ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau (Creating Overviews): III.4.1. Kh¸i qu¸t vÒ overview: Mét Overview lµ mét phÇn biÓu diÔn ë ®é ph©n gi¶i thÊp h¬n cña mét h×nh ¶nh lín phãng to h¬n. Sö dông overview lµm gi¶m yªu cÇu vÒ bé nhí vµ thêi gian hiÓn thÞ b»ng c¸ch cho phÐp hiÓn thÞ h×nh ¶nh võa trän trong cöa sæ lµm viÖc (ë ®é ph©n gi¶i thÊp), vµ sau ®ã cã thÓ chän mét phÇn nhá cña file ¶nh ®ã ®Ó hiÓn thÞ trong mét cöa sæ kh¸c (víi ®é ph©n gi¶i cao h¬n). Cã thÓ t¹o mét overview ®¬n gi¶n b»ng c¸ch lÊy mÉu con tõ file ¶nh gèc. Trong vÝ dô sau, sö dông mét ph−¬ng ¸n lÊy mÉu víi b−íc t¨ng lµ 2. PhÇn mÒm lÊy tõng pixel c¸ch nhau tõ tõng hµng c¸ch nhau (c¸c pixel 1, 3, 5, 7 ...) vµ gi¶m chiÒu dµi cña hµng ®i 2 lÇn. NÕu sö dông ph−¬ng ¸n lÊy mÉu víi b−íc t¨ng lµ 4, phÇn mÒm sö dông c¸c pixel 1, 5, 9, 13 ..., vµ bá qua c¸c hµng 2, 3, 4, 6, 7, 8, ... vµ v× vËy chiÒu dµi cña hµng ®−îc gi¶m ®i 4 lÇn. C¸c overview chÊt l−îng cao cã thÓ ®−îc t¹o nªn bëi viÖc lÊy trung b×nh h×nh ¶nh gèc. B−íc t¨ng lÊy mÉu, hoÆc b−íc t¨ng thËp ph©n lµ c¸c kÝch th−íc hµng (hoÆc cét) cña ¶nh gèc ®−îc chia theo kÝch cì cña hµng (hoÆc cét) cña overview. Cã thÓ sö dông lÖnh §Æt c¸c tïy chän xö lý (Set Processing Options) trong menu Options ®Ó chän tù ®éng t¹o mét overview c¬ b¶n mçi lÇn më, hoÆc t¹o míi mét file raster míi. Còng cã thÓ sö dông lÖnh CËp nhËt overview c¬ b¶n (Update primary overview) trong menu Tools ®Ó cËp nhËt overview c¬ b¶n sau mçi lÇn thùc hiÖn c¸c thao t¸c chØnh, söa trªn file ¶nh ®Ó lu«n gi÷ toµn bé ®é ph©n gi¶i ¶nh vµ overview c¬ b¶n lu«n ®ång bé víi nhau. III.4.2. Khi nµo nªn sö dông (thªm) mét overview? Tïy thuéc vµo dung l−îng cña file raster cÇn hiÓn thÞ vµ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cÇn thao t¸c ®èi víi file raster ®ã. Nãi chung, cã thÓ sö dông mét overview cho mét file raster. Khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c kh¸c nhau ®èi víi file ¶nh, rÊt nhiÒu khi cÇn hiÓn thÞ toµn bé file ¶nh trong mét cöa sæ lµm viÖc nhá, vµ chän mét phÇn file ¶nh ®Ó hiÓn thÞ trong mét cöa sæ lµm viÖc kh¸c lín h¬n. Tr−êng hîp nµy nÕu cã (thªm) mét overview gÇn víi kÝch th−íc cña cöa sæ nhá sÏ lµm --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 13
 14. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C gi¶m c¸c yªu cÇu vÒ bé nhí v× chØ cÇn sö dông mét sè m¶ng vu«ng ®iÓm ¶nh (tiles) tõ file ¶nh víi toµn bé ®é ph©n gi¶i. III.4.3. T¹o mét overview cho mét file raster khu«n d¹ng Intergraph hoÆc TIFF: Tr×nh tù tiÕn hµnh nh− sau: 1. Chän Tools > Make Overviews. Hép tho¹i Overview Utility (TiÖn Ých Overview) sÏ xuÊt hiÖn. 2. Gâ tªn file raster theo ®−êng dÉn (®· biÕt). HoÆc lµ: BÊm phÝm Browse ®Ó më file raster theo tr×nh duyÖt. 3. §¸nh dÊu vµo hép Create trong phÇn Output File information (Th«ng tin cña file xuÊt ra), gâ tªn file míi cïng ®−êng dÉn ®Ó t¹o ra mét file míi; NÕu kh«ng, overview míi sÏ ®−îc ghÐp thªm vµo chÝnh file ®· chän. 4. §¸nh dÊu chän Full Set, Full Set Without 1/2, Single, hoÆc lµ User Specified (Ng−êi dïng tù x¸c ®Þnh): Full Set: phÇn mÒm sÏ t¹o ra c¸c overview nhÞ ph©n (2, 4, 8, 16, 32 . . .). Full Set Without 1/2: phÇn mÒm sÏ t¹o ra c¸c overview nhÞ ph©n kh«ng cã overview cÊp 2 (4, 8, 16, 32 . . .). Single: phÇn mÒm t¹o ra mét overview ®¬n. User Specified: cho phÐp ng−êi dïng x¸c ®Þnh b−íc t¨ng chän mÉu t¹o overview. Gâ gi¸ trÞ b−íc t¨ng, bÊm Add ®Ó nhËn gi¸ trÞ nµy vµo trong hép Overviews to Create (Danh s¸ch c¸c overview sÏ t¹o). 5. §¸nh dÊu chän ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu t¹o overview: Averaged hoÆc Subsampled. 6. §¸nh dÊu chän Make OVs from OV (T¹o overview tÝnh tõ overview ®· cã), nÕu cã thÓ. 7. §¸nh dÊu chän overview ®Ó xo¸ ®i, nÕu cÇn thiÕt. 8. BÊm Add ®Ó x¸c nhËn c«ng viÖc vµo phÇn Output Jobs (C¸c c«ng viÖc xuÊt ra). 9. LÆp l¹i tõ b−íc 2. ®Õn b−íc 8. cho tõng file ¶nh kh¸c còng cÇn t¹o overview (nÕu cã). 10. BÊm Submit Now ®Ó cho ch−¬ng tr×nh xö lý ngay, hoÆc bÊm Sumit Later vµ gâ vµo thêi ®iÓm x¸c ®Þnh nµo ®ã míi cho phÐp ch−¬ng tr×nh b¾t ®Çu xö lý. 11. Sau ®ã bÊm OK. Hép tho¹i biÕn mÊt, viÖc t¹o overview cho c¸c file raster sÏ ®−îc thùc hiÖn theo c¸c th«ng sè vµ thêi ®iÓm ®· chän. III.5. Xem header cña file raster: III.5.1. Header cña file raster lµ g×? Bªn c¹nh c¸c d÷ liÖu ¶nh raster, c¸c file raster còng cßn chøa mét sè c¸c khèi header cña c¸c th«ng tin øng dông ®Æc tr−ng. C¸c khèi header chøa c¸c th«ng tin vÒ kiÓu d÷ liÖu raster, kÝch cì cña ¶nh, tr¹ng th¸i ®Þnh h−íng cña ¶nh, c¸c d÷ liÖu øng dông ®Æc tr−ng, vµ khu«n d¹ng l−u tr÷. Mét sè th«ng tin tïy chän, cã thÓ kh«ng cÇn l−u ý ®Õn. C¸c th«ng tin kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i m·, hiÓn thÞ, vµ thao t¸c ®èi víi d÷ liÖu raster. III.5.2. Ma trËn chuyÓn ®æi: Mét ma trËn chuyÓn ®æi (transformation matrix) lµ mét ma trËn 4 x 4 n»m trong phÇn header file. Ma trËn nµy x¸c ®Þnh quan hÖ gi÷a c¸c ®iÓm ¶nh (pixel) cña file raster víi täa ®é file design. Ma trËn chuyÓn ®æi bao gåm c¸c yÕu tè chuyÓn dÞch, ®iÓm gèc, tû lÖ, vµ c¸c th«ng tin vÒ gãc nghiªng. III.5.3. Ho¹t ®éng cña ma trËn chuyÓn ®æi trong I/RASC: Khi thao t¸c h×nh häc ®èi víi mét file ¶nh, c¸c tr¹ng th¸i ®Þnh h−íng cña file ¶nh liªn quan ®Õn täa ®é file design. C¸c yÕu tè ®Þnh h−íng míi ®−îc ghi vµo ma trËn hiÓn thÞ cña file ¶nh. Cßn ma trËn chuyÓn ®æi trong header file chØ bÞ thay ®æi sau khi sö dông lÖnh Save Image hoÆc Save Geometry. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 14
 15. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C III.5.4. C¸c gãi tin øng dông (Application packets): C¸c gãi tin øng dông lµ c¸c vïng cña header file, ë ®ã l−u gi÷ c¸c th«ng tin øng dông ®Æc tr−ng. C¸c file Intergraph cho phÐp header file cã kÝch cì linh ho¹t, cho phÐp cã thÓ l−u tr÷ mét sè l−îng giíi h¹n c¸c th«ng tin bæ sung kh¸c. §èi víi c¸c file TIFF, header thùc sù lµ bé thu thËp c¸c nh·n, thÎ, mét trong sè ®ã ®−îc Ên ®Þnh cho file cã khu«n d¹ng Intergraph. Nh·n nµy chØ ra mét vïng cña file ¶nh cã chøa c¸c th«ng tin øng dông ®Æc tr−ng. C¸c gãi tin øng dông ®−îc I/RASC sö dông ®Ó l−u tr÷ mét sè kiÓu th«ng tin vÒ file. Nh÷ng th«ng tin nµy bao gåm c¸c b¶ng mµu mËt ®é (DSLs), LUTs (Look Up Table), histogram, thèng kª, vµ c¸c gãi tin vÞ trÝ ®å häa (geo_tie pack). C¸c gãi tin øng dông yªu cÇu mét dung l−îng nhÊt ®Þnh, phô thuéc vµo kiÓu gãi tin vµ kiÓu file. KÝch th−íc gãi tin tÝnh theo byte (xÊp xØ): §¬n s¾c (8-bit) RGB (24-bit) 9 ®Õn 12-bit vµ lín h¬n 12-bit geo_tie150 150 150 LUT 300 900 300 - 8 000 Histogram 1 000 3 000 1 000 - 16 000 DSL 1 000 Kh«ng ¸p dông 1 000 Statistic 256 256 256 TÊt c¶ c¸c gãi tin ®−îc l−u trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lÖnh Save vµ ®−îc ®äc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lÖnh Open. C¸c gãi tin LUTs ®−îc ghi l¹i b»ng lÖnh Save LUT, vµ ®−îc t¶i vµo b»ng lÖnh Load LUT. C¸c gãi tin Histogram ®−îc ghi l¹i vµ ®−îc t¶i vµo b»ng lÖnh Save Histogram vµ Load Histogram t−¬ng øng. LÖnh Save Geometry ghi ma trËn chuyÓn ®æi vµo header file. Ngoµi ra, nÕu phÇn mÒm MGE Basic Nucleus cã ho¹t ®éng vµ hÖ täa ®é ®−îc g¾n vµo hÖ WGS84 nh− lµ hÖ täa ®é phô, vµ c¸c th«ng sè tÝnh chuyÓn gi÷a hÖ täa ®é chÝnh ®èi víi hÖ täa ®é phô ®−îc x¸c ®Þnh th× gãi tin geo_tie sÏ ®−îc ghi l¹i. TiÖn Ých xo¸ c¸c gãi tin cã thÓ truy cËp tõ cöa sæ lÖnh MS-DOS, cã thÓ gäi ra danh s¸ch cña tÊt c¶ c¸c gãi tin hçn hîp trong mét file vµ cã thÓ cho phÐp xo¸ ®i mét gãi tin bÊt kú hoÆc tÊt c¶ c¸c gãi tin ra khái file. TiÖn Ých xo¸ c¸c gãi tin th«ng b¸o mét sè ®i cïng víi m« t¶ cho mçi gãi tin. Ch÷ sè ®Æc biÖt nµy ®−îc sö dông ®Ó ph©n biÖt tõng gãi tin øng dông riªng biÖt. Khi mét file ¶nh khu«n d¹ng Intergraph ®−îc ghi víi c¸c gãi tin øng dông vµ sau ®ã ®−îc t¶i l¹i vµ ghi l¹i víi c¸c th«ng tin cña gãi tin kh¸c, c¸c gãi tin gèc sÏ bÞ ghi ®Ì. §èi víi file TIFF, kÝch th−íc cña file cã thÓ t¨ng lªn khi c¸c gãi tin ®−îc ghi vµo file. §iÒu nµy phô thuéc c¸c gãi tin øng dông cã khíp l¹i víi kh«ng gian gèc cña chóng kh«ng, hoÆc chóng cã bÞ ghi nèi vµo cuèi file hay kh«ng. I/RASC còng gi÷ c¸c gãi tin øng dông MGE Modeler. NÕu mét file ¶nh ®−a vµo sö dông cã chøa c¸c gãi tin cña MGE Modeler, th× tÊt c¶ c¸c file ¶nh ®−îc xuÊt ra tõ file ¶nh ®ã sÏ cã c¸c b¶n sao y hÖt cña gãi tin MGE Modeler. C¸c gãi tin MGE Modeler ®−îc ghi vµo ®Üa cïng víi c¸c gãi tin I/RASC kh¸c. Víi c¸c tïy chän ®ßi hái sè l−îng c¸c file ¶nh ®−a vµo lín h¬n 2, th× c¸c gãi tin MGE Modeler lu«n ®−îc lÊy ra tõ file ¶nh ®· chän ®Çu tiªn. I/RASC sÏ kh«ng t¹o ra mét gãi tin MGE Modeler cho bÊt kú file ¶nh nµo mµ b¶n th©n nã ®· kh«ng chøa c¸c gãi tin nµy tõ ®Çu. Chó ý r»ng c¸c gãi tin MGE Modeler ®−îc copy bëi I/RASC cã thÓ lµm kÕt qu¶ bÞ sai lÖch nÕu file design cã sù thay ®æi vÒ gèc täa ®é. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 15
 16. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C III.5.5. HiÓn thÞ header file raster: Sö dông lÖnh Display Header ®Ó hiÓn thÞ vµ xem xÐt c¸c th«ng tin cña file raster. 1. Chän lÖnh Tools > Display Header. H×nh 3: Minh häa vÒ header cña mét file ¶nh. XuÊt hiÖn hép tho¹i Display Header. 2. Gâ ®−êng dÉn, tªn file raster, HoÆc bÊm vµo phÝm Browse ®Ó dïng tr×nh duyÖt chän ®−êng dÉn, tªn file raster. 3. Th«ng tin header file xuÊt hiÖn trong b¶ng File Information. 4. Sau khi xem xÐt c¸c th«ng tin vÒ file raster, tho¸t khái hép tho¹i b»ng c¸ch sö dông menu File > Exit cña b¶ng tho¹i nµy. III.6. Më mét file ¶nh: III.6.1. LÖnh më ¶nh: Më mét file ¶nh cã nghÜa lµ ®äc file ¶nh, ®Æt nã vµo mét vÞ trÝ nµo ®ã cña file design vµ hiÓn thÞ nã trong mét cöa sæ. I/RASC cung cÊp 3 lÖnh kh¸c nhau cho viÖc më c¸c file ¶nh: Open, Open Composite, vµ Open Multi. Trong ®ã: - lÖnh Open ®Ó më mét c¸c file ¶nh cã mét file ®¬n. - lÖnh Open Composite ®Ó më c¸c file ¶nh hçn hîp mµu (®á, lôc, lam). - lÖnh Open Multi ®Ó më nhiÒu file ¶nh mét c¸ch nhanh chãng. Khi mét file ¶nh ®−îc më, nã tù ®éng ®−îc coi lµ file ¶nh lµm viÖc (active layer), file ¶nh chÞu t¸c ®éng cña phÇn lín c¸c tïy chän, c¸c thao t¸c. NÕu nhiÒu file ¶nh ®−îc më, th× file ¶nh ®−îc më cuèi cïng sÏ ®−îc coi lµ file ¶nh lµm viÖc, vµ th−êng ®−îc hiÓn thÞ ë trªn cïng. T¹i mét thêi ®iÓm lu«n lu«n chØ cã mét file ¶nh lµm viÖc, tuy nhiªn, cã thÓ thay ®æi file ¶nh lµm viÖc b»ng c¸ch sö dông lÖnh Set Active Layer trong menu File hoÆc File > Layer Control. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 16
 17. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C III.6.1.1. Më mét file ¶nh ®¬n: Sö dông lÖnh Open ®Ó më c¸c file ¶nh quÐt theo thang ®é x¸m, RGB, hoÆc lµ mét file ¶nh tæ hîp mµu. 1. Trªn thanh menu cña I/RASC, chän File > Open. 2. Chän file ¶nh cÇn më trong b¶ng Open Image xuÊt hiÖn tiÕp theo. H×nh 4: Hép tho¹i më mét file ¶nh. 3. Chän mét nguån b¶ng mµu nÕu cÇn thiÕt (Clor Table Information). PhÇn lín c¸c nguån b¶ng mµu thÝch hîp ®−îc chän tù ®éng. NÕu file ¶nh lµ file ¶nh mµu RGB, tïy chän None sÏ ®−îc chän, cßn c¸c tïy chän Internal vµ External sÏ kh«ng cã t¸c dông. NÕu file ¶nh cã b¶ng mµu trong, tïy chän Internal sÏ ®−îc chän (Tuy nhiªn, còng cã thÓ chän ®−îc tïy chän None ®Ó xem c¸c d÷ liÖu raster th«, hoÆc chän External ®Ó xem b¶ng mµu ngoµi). NÕu mét file b¶ng mµu hîp lÖ víi tiÒn tè (tªn file) gièng nh− tiÒn tè cña file ¶nh, vµ hËu tè (phÇn më réng) lµ .clk hoÆc .tbl ë trong cïng mét th− môc th× tïy chän External sÏ ®−îc chän tù ®éng. Cã thÓ ®æi sang tïy chän None ®Ó xem d÷ liÖu raster th«, trong khi ®ã tïy chän Internal sÏ kh«ng cã t¸c dông. 4. §Ó hiÓn thÞ c¸c th«ng tin chung vÒ file ¶nh ®· chän, bÊm vµo phÝm File Infor. trong hép tho¹i Open Image. B¶ng File Infor sÏ xuÊt hiÖn. Cã thÓ gi÷ nguyªn b¶ng nµy trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Th«ng tin vÒ file ¶nh sÏ ®−îc thay ®æi tïy theo vµ t−¬ng øng víi mçi file ¶nh ®−îc chän kh¸c nhau. Cã thÓ bÊm phÝm Options ®Ó ®¸nh dÊu chän Xem/ Kh«ng xem ¶nh hiÓn thÞ trong nh÷ng cöa sæ nµo, vµ BËt/ T¾t c¸c chøc n¨ng kh¸c nh− Same Layer Warning, Auto Next Layer, Auto Erase Active Image. 5. Chän ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh trong file design (Chi tiÕt xem phÇn III.6.1.2, III.6.1.3, III.6.1.4, III.6.1.5). 6. Sau ®ã bÊm OK hoÆc Apply. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 17
 18. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C III.6.1.2. S¾p ®Æt mét file ¶nh theo ma trËn chuyÓn ®æi cña file (File Matrix): Chän ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh (Place Method) lµ File Matrix. File ¶nh sÏ ®−îc hiÓn thÞ tù ®éng sau khi bÊm OK hoÆc Apply. L−u ý: ViÖc s¾p ®Æt ¶nh ®−îc x¸c ®Þnh bëi tû lÖ, viÖc chuyÓn ®æi, gãc xoay, mèi quan hÖ cña ma trËn chuyÓn ®æi cña file. V× vËy tïy thuéc vµo vÞ trÝ, ph¹m vi hiÖn t¹i cña file design trong ph¹m vi nh×n thÊy cña cöa sæ lµm viÖc mµ file ¶nh cã thÓ ®−îc nh×n thÊy, hoÆc kh«ng ®−îc nh×n thÊy mét c¸ch tøc thêi. Sö dông lÖnh View > Fit Active ®Ó hiÓn thÞ l¹i file ¶nh trong ph¹m vi nh×n thÊy cña cöa sæ lµm viÖc nÕu cÇn thiÕt. III.6.1.3. S¾p ®Æt mét file ¶nh mét c¸ch t−¬ng ®èi (Interactive): Chän ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh lµ Interactive. Tu©n theo c¸c th«ng b¸o trªn cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®Ó hoµn tÊt c¸c thñ tôc vÏ mét h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch x¸c ®Þnh 2 ®iÓm trªn ®−êng chÐo. File ¶nh sÏ ®−îc hiÓn thÞ trong h×nh ch÷ nhËt nµy. L−u ý: Ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh mét c¸ch t−¬ng ®èi cho phÐp x¸c nhËn ®iÓm gèc vµ tû lÖ XY kh«ng ®æi cña file ¶nh s¾p ®−îc hiÓn thÞ. Ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng xÐt ®Õn ma trËn chuyÓn ®æi cña file ¶nh. III.6.1.4. S¾p ®Æt mét file ¶nh sö dông tÝnh võa trän (Fitted): Chän ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh lµ Fitted. Tu©n theo c¸c lêi th«ng b¸o trªn cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®Ó vÏ mét h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch x¸c ®Þnh 2 ®iÓm trªn ®−êng chÐo. File ¶nh sÏ ®−îc hiÓn thÞ n»m võa khÝt trong h×nh ch÷ nhËt nµy. Ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh Fitted cho phÐp x¸c ®Þnh ®iÓm gèc vµ tû lÖ kh¸c nhau theo chiÒu X vµ Y cña file ¶nh cÇn hiÓn thÞ. Ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng xÐt ®Õn ma trËn chuyÓn ®æi cña file ¶nh. III.6.1.5. S¾p ®Æt mét file ¶nh sö dông ®iÓm gèc míi (New Origin): Chän ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh lµ New Origin. Mét h×nh ch÷ nhËt víi tû lÖ, gãc xoay, vµ quan hÖ chuyÓn ®æi ®−îc x¸c ®Þnh bëi ma trËn chuyÓn ®æi cña file ¶nh sÏ hiÖn ra. BÊm phÝm Data cña chuét ®Ó chän vÞ trÝ ®iÓm gèc ®Æt h×nh ch÷ nhËt. File ¶nh sÏ xuÊt hiÖn trong khu«n khæ h×nh ch÷ nhËt trªn. III.6.2. Më mét file ¶nh tæ hîp mµu (Open Composite): Sö dông lÖnh Open Composite ®Ó më mét file ¶nh tæ hîp bëi ba b¨ng ¶nh mµu ®á (red), lôc (green), lam (blue) tõ ba file kh¸c nhau t−¬ng øng. Tèt h¬n lµ nªn ®−a c¸c file ¶nh thµnh phÇn vÒ l−u tr÷ ë trong cïng mét th− môc. C¸c b−íc tiÕn hµnh nh− sau: 1. Chän File > Open Composite. XuÊt hiÖn hép tho¹i Open Composite Image (h×nh 4). 2. Chän ®−êng dÉn, th− môc cña c¸c file ¶nh thµnh phÇn. 3. Chän file b¨ng ¶nh mµu ®á, bÊm ®óp chuét vµo tªn file. Tªn file b¨ng ¶nh mµu ®á sÏ xuÊt hiÖn cïng ®−êng dÉn cña nã trong dßng Red File cña hép Composite Information. 4. Chän tiÕp file b¨ng ¶nh mµu lôc vµ mµu lam theo c¸ch hoµn toµn t−¬ng tù nh− trªn. 5. §Ó hiÓn thÞ th«ng tin chung vÒ file ¶nh ®· chän, bÊm File Info. (T−¬ng tù b−íc 4 trong phÇn Më mét file ¶nh ®¬n). 6. Chän ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh. 7. BÊm OK, hoÆc Apply. File ¶nh sÏ ®−îc hiÓn thÞ. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 18
 19. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C H×nh 5: Hép tho¹i më file ¶nh tæ hîp mµu RGB. III.6.3. Më nhiÒu file ¶nh (Opening Multiple Images): Sö dông lÖnh Opening Multiple Images ®Ó më mét sè file ¶nh. Cã thÓ ®Æt c¸c file ¶nh ®· më nh− mong muèn. Tuy nhiªn, ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh Interactive cã thÓ dïng nÕu c¸c file ¶nh ®−îc chän cã cïng mét kÝch th−íc vµ c¸c gãc ®Þnh h−íng khi chóng ®−îc quÐt. Khi t¶i nhiÒu file ¶nh, kh«ng sö dông ®−îc mét b¶ng mµu ngoµi; nh−ng nÕu cã mét b¶ng mµu trong, nã sÏ ®−îc sö dông mét c¸ch tù ®éng. 1. Chän File > Open Multi... Hép tho¹i Opening Multiple Images sÏ xuÊt hiÖn. 2. Chän mét file hoÆc nhiÒu file tõ danh s¸ch file (File list). Cã thÓ thay ®æi c¸c th− môc vµ liÖt kª tÊt c¶ c¸c file hoÆc chØ riªng c¸c file raster trong mét th− môc. 3. Cø sau mçi mét file ®−îc chän, bÊm Add. Tªn file, tªn líp (layer name), sè thø tù cña líp (layer number) ®−îc g¸n còng sÏ xuÊt hiÖn trong b¶ng danh s¸ch tªn file ®−îc chän. 4. §¸nh dÊu ®Ó Chän / Kh«ng chän viÖc Kh«ng cho thu thËp Histogram (Suppress Histogram Collection) hoÆc Kh«ng cho t¹o Overview (Suppress Overview Creation) trong phÇn Output Settings. 5. §Ó hiÓn thÞ nhiÒu file ¶nh mét c¸ch nhanh chãng, nªn t¹m thêi chän Kh«ng cho thu thËp Histogram (Suppress Histogram Collection) vµ Kh«ng cho t¹o Overview (Suppress Overview Creation). C¸c file ¶nh kh«ng cã c¸c b¶ng LUT riªng sÏ ®−îc hiÓn thÞ kh«ng theo viÖc ®iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n, ®é chiÕu s¸ng mÆc ®Þnh. 6. Chän ph−¬ng ph¸p s¾p ®Æt ¶nh. 7. BÊm OK hoÆc Apply. C¸c file ¶nh sÏ ®−îc hiÓn thÞ. ***** --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 19
 20. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm I/RAS C ch−¬ng iv thao t¸c quan s¸t ¶nh IV.1. Lµm viÖc víi cöa sæ cña MicroStation: MicroStation cung cÊp 8 cöa sæ quan s¸t, nhê ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh mét file ¶nh xuÊt hiÖn nh− thÕ nµo trªn mµn h×nh. TÊt c¶ c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn tr−êng quan s¸t cña MicroStation cã thÓ sö dông t−¬ng t¸c víi I/RASC. IV.1.1. Më mét cöa sæ míi: Th«ng th−êng cöa sæ View 1 lu«n ®−îc më. Tuy nhiªn cã thÓ më thªm bÊt kú cöa sæ nµo trong sè 8 cöa sæ cña MicroStation b»ng c¸ch: 1. Trong menu cña MicroStation, chän Window > Open/Close > Dialog. 2. §¸nh dÊu ®Ó chän mét cöa sæ nµo ®ã cßn l¹i theo sè tõ 2 ®Õn 8. Khi ®ã mét cöa sæ míi cã sè thø tù t−¬ng øng sÏ ®−îc më. IV.1.2. S¾p xÕp c¸c cöa sæ: NÕu ph¶i lµm viÖc víi nhiÒu cöa sæ mét lóc, cã thÓ s¾p xÕp c¸c cöa sæ theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh trong khu«n khæ mµn h×nh. Chän Window > Tile. Khi ®ã c¸c cöa sæ ®· ®−îc chän, më sÏ ®−îc s¾p xÕp trªn mµn h×nh. IV.2. HiÓn thÞ ¶nh: IV.2.1. HiÓn thÞ file ¶nh lµm viÖc n»m trän trong ph¹m vi mét cöa sæ (Fit Active Layer): 1. Chän lÖnh I/RASC/ View > Fit Active. 2. BÊm phÝm Data cña chuét vµo cöa sæ ®Þnh hiÓn thÞ file ¶nh lµm viÖc. File ¶nh sÏ hiÓn thÞ võa trän trong ph¹m vi cöa sæ ®ã. C¸c sè liÖu vector trong khu«n khæ file ¶nh còng ®−îc hiÓn thÞ. Quan hÖ kh«ng gian gi÷a d÷ liÖu vector vµ raster vÉn ®−îc gi÷ nguyªn. ViÖc sö dông lÖnh Fit hoÆc Fit All cña MicroStation còng cã thÓ sö dông ®Ó hiÓn thÞ toµn bé file design ®ang lµm viÖc hoÆc c¶ c¸c file design më kÌm theo ®Ó tham kh¶o n»m trän trong khu«n khæ, ph¹m vi cña mét cöa sæ. IV.2.2. HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c file ¶nh trong ph¹m vi mét cöa sæ: Còng gièng nh− lÖnh Fit Active, lÖnh Fit All cña I/RASC chØ t¸c ®éng ®èi víi c¸c file raster ®ang ®−îc më. Quan hÖ kh«ng gian gi÷a d÷ liÖu vector vµ raster vÉn ®−îc gi÷ nguyªn. 1. Chän lÖnh I/RASC/ View > Fit All. 2. BÊm phÝm Data cña chuét vµo cöa sæ ®Þnh hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c file ¶nh trong ®ã. c¸c file ¶nh sÏ ®−îc hiÓn thÞ n»m trän trong cöa sæ ®· chän. IV.2.3. T¾t hoÆc bËt sù hiÓn thÞ ®−êng viÒn file ¶nh: 1. Chän I/RASC / View > Borders. NÕu chän On: mét h×nh ch÷ nhËt mµu tr¾ng xung quanh c¸c c¹nh cña file ¶nh sÏ hiÖn lªn. NÕu chän Off: h×nh ch÷ nhËt mµu tr¾ng xung quanh c¸c c¹nh cña file ¶nh sÏ mÊt ®i. IV.2.4. §Æt cöa sæ theo dâi (Activating View Tracking): Khi lµm viÖc víi nhiÒu cöa sæ mét lóc, nÕu cÇn thiÕt xem vÞ trÝ vµ ph¹m vi cña mét cöa sæ ®Æc biÖt trong mét cöa sæ kh¸c, ph¶i sö dông chøc n¨ng dß t×m, theo dâi (tracking). Sö dông chøc n¨ng Tracking ®Ó chØ ®Þnh cöa sæ nµo lµ cöa sæ theo dâi, vµ cöa sæ nµo trong sè 7 cöa sæ cßn l¹i sÏ lµ cöa sæ bÞ theo dâi. 1. Chän View > Tracking > Define Tracking. XuÊt hiÖn hép tho¹i Define View Tracking. --------------------------------------------------------A p r oduct of Trieucx-------------------------------------- 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2