Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế đường - ANDDesign

Chia sẻ: An Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:129

2
1.265
lượt xem
348
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế đường - ANDDesign

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AndDesign là bộ phần mềm thiết kế các công trình hạ tầng dạng tuyến của Công ty Công nghệ AND. AndDesign trợ giúp cho các kỹ sư trắc địa xây dựng bản đồ địa hình số, trợ giúp cho các kỹ sư thiết kế đường, kỹ sư thuỷ lợi sử dụng để thiết kế đường đô thị, đường cao tốc, đường sắt, kênh mương và đê kè ... AndDesign do chính các tác giả của NovaTDN phát triển, vì vậy rất phù hợp với các nhà thiết kế đã từng sử dụng phần mềm Topo, NovaTDN, TKK Pro....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế đường - ANDDesign

 1. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 HƯ NG D N S D NG ANDDESIGN Hà n i 2010 1
 2. ANDDesign-Hư ng d n s d ng GI I THI U CHUNG Các tính năng chính ANDDesign là b ph n m m thi t k các công trình h t ng d ng tuy n như tuy n ư ng b , ư ng s t, tuy n kênh... c a Công ty Công ngh AND. V i ANDDesign có th th c hi n thi t k ư ng ô th , ư ng cao t c, ư ng s t, kênh mương, ê kè... m t cách chuyên nghi p nh t. Trong ANDDesign ã tích h p y mô un kh o sát và xây d ng a hình tuy n; mô un kh o sát và xây d ng h sơ a ch t c a công trình. ANDDesign v i các tính năng linh ho t, thông minh cho phép ngư i dùng có th t do th hi n trình thi t k k thu t c a mình mà b bó h p trong khuôn kh c a chương trình. Các tính năng chính c a ANDDesign g m: • Hoàn thi n h sơ kh o sát a hình, a ch t c a công trình tuy n c n thi t k , xây d ng mô hình a hình hi n tr ng. • Thi t k các công trình tuy n như ư ng ô th , ư ng cao t c, ư ng s t, kênh mương, ê i u... v i các m u m t c t i n hình do ngư i dùng t nh nghĩa. c bi t có th thi t k ư c nhi u tim tuy n. • K t xu t s li u tính toán kh i lư ng ào p và các thông s thi t k c a công trình m t cách linh ho t. • Các ch c năng ph tr thi t k khác giúp ngư i dùng có th hoàn thi n h sơ thi t k nhanh nh t và chính xác nh t. Môi trư ng ANDDesign là s n ph m ư c phát tri n b ng trình ng d ng l p trình API ObjectARX c a Hãng Autodesk cho nên ANDDesign là ph n m m nhúng trong môi trư ng AutoCAD. ANDDesign có các phiên b n khác nhau ph thu c vào phiên b n AutoCAD c a Hãng Autodesk. 2
 3. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 ANDDesign hoàn toàn tương thích v i các h i u hành Windows XP, Windows Vista, Win7 và giao di n c a ANDDesign s d ng các phông UNICODE. Khi cài t ANDDesign n u chương trình cài t không t xác nh ư c thư m c cài t AutoCAD, ta c n t o Shortcut cho chương trình như Hình 0-1 v i i m cơ b n ó là ch úng thư m c Start in là nơi v a cài t ANDDesign. Hình 0-1. T o Shortcut cho ANDDesign. ANDDesign s d ng khóa c ng ANDLock, cho nên trư c khi s d ng c n ph i cài t ANDLock driver có kèm theo trong ĩa ANDDesign Setup. Sau khi kh i ng chương trình, n u menu ANDDesign không xu t hi n c n s d ng l nh “_.menuload” t i dòng nh c command: c a AutoCAD t i menu Terrian.cui và ANDDesign.cui vào l n u. 3
 4. ANDDesign-Hư ng d n s d ng Các thành ph n c a s n ph m ANDDesign Khi mua s n ph m ANDDesign khách hàng s ư c cung c p: • ĩa CD lưu b cài t ph n m m ANDDesign. • Khoá c ng ANDLock. • Tài li u hư ng d n s d ng. • Phi u b n quy n s d ng ph n m m. a ch liên h M i liên h và góp ý cho chương trình xin g i t i: 1. Công ty Công ty Công ngh AND a ch : P.203 Nhà B Vinaconex, D ch V ng, C u Gi y, Hà N i. T: 0462691089 Fax: 0462691098 Website: www.andt.vn ho c www.andt.com.vn 2. Ho c tác gi : H Vi t H i – B môn Ch t o máy - H c vi n K thu t quân s T: 0986829755 Email: hoviethai@gmail.com 4
 5. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 Chương 1. M U M T C T CÔNG TRÌNH 1.1. nh nghĩa m u m t c t Khi thi t k các công trình tuy n nh t thi t ph i có tr c ngang i n hình. N u áp tr c ngang i n hình ó cho toàn tuy n có k n các y u t a hình t i v trí c th trên tuy n ta s ư c công trình tuy n c n thi t k . Như v y, vi c nh nghĩa m u m t c t trong ANDDesign c bi t quan tr ng và nó là y u t cơ b n quy t nh ch t lư ng thi t k c a công trình. Hình 1-1. Giao di n nh nghĩa m u m t c t Trên tuy n, công trình tuy n thi t k ư c th hi n b ng các ư ng t gãy như tim tuy n, mép xe ch y, mép l .... Liên k t các ư ng t gãy ó v i nhau ta s có tuy n c n thi t k . N u ta c t công trình tuy n b ng m t m t c t vuông góc v i tim tuy n ta s ư c c t ngang c a tuy n t i v trí c t. Lúc này các ư ng t gãy ch còn là các i m trên tr c ngang và b m t h n ch gi a hai ư ng t gãy s là m t ư ng trên tr c ngang. Ngư c l i, n u ta nh nghĩa các i m trên m u m t c t (tr c ngang) th c ch t là ta ang nh nghĩa 5
 6. ANDDesign-Hư ng d n s d ng các ư ng t gãy trên tuy n và vi c n i ư ng gi a hai i m v i nhau ng nghĩa v i vi c ta mu n t o m t b m t ư c h n ch b i hai ư ng trên tuy n. Như v y nh nghĩa m t c t thi t k i n hình trong ANDDesign th c ch t là làm công vi c ngư c l i ó. Ngoài ra v i ch c năng khai báo m t c t i n hình ANDDesign còn cho phép khai báo s li u thi t k khác cũng như m u bi u h sơ c n k t xu t. N i dung c a ph n nh nghĩa m t c t g m 2 n i dung chính: • Khai báo chung cho toàn tuy n. • nh nghĩa các m u m t c t. Trên m t công trình tuy n thi t k v nguyên t c có th có các m u tr c ngang i n hình khác nhau cho t ng o n c th c a tuy n. Ph n Các m u m t c t cho phép ta nh nghĩa các m u m t c t c th ó trên tuy n. Tuy nhiên trên toàn b tuy n thì vi c th hi n m t b ng tuy n, tr c d c... và các d li u chung khác ph i th ng nh t cho toàn tuy n. Khai báo các thông s chung ó ư c ti n hành t i ph n Khai báo chung. Cách th c hi n l nh: L nh: IAT↵ ↵ Menu: Tuy n/M u m t c t 1.2. M t s khái ni m chung 1.2.1. T l i nt T l i n t có giá tr b ng giá tr ngh ch o c a t l mà ta có ngoài gi y. Ví d , t l ngoài gi y là 1/200 thì TL T có giá tr là 200 n u ơn v o dài c a v t là mm. Tuy nhiên, trong các b n v cơ s h t ng ơn v dài là m nên khi ta nói t l 1:200 thì TL T=200/1000=0.2. Cho nên, khi in b n 6
 7. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 v thì t i dòng nh c t l in Plotted MM = drawing units s là 1=0.2 ho c 5=1. 1.2.2. i m và ư ng Vi c xác nh m u m t c t ư c th c hi n theo nguyên t c: các i m ho c ư ng nh nghĩa trư c s ư c tính toán xác nh trư c và ngư c l i các i m ho c ư ng nh nghĩa sau s ư c tính toán xác nh sau, cho nên, có th s d ng các i m ho c ư ng ã ư c nh nghĩa trư c nh nghĩa các i m ho c ư ng ti p theo. ng v i m t i m trên tr c ngang s là m t ư ng trên tuy n cho nên t a i m ó trên tr c ngang có th b quy t nh b it a ư ng tương ng trên tuy n n u th c t trên tuy n có ư ng ó. P4 P2 P5 P3 P7 P1 P6 Hình 1-2. nh nghĩa ư ng t các i m Ví d : t m t s các i m ã ư c nh nghĩa ta n i thành ư ng t tên là A. Lúc này A là ư ng ư c hình thành trên danh sách c ng các i m P1+P2+P3+P5+P7. Như v y phép “+” i m ư c dùng nh nghĩa ư ng t các i m. N u ta có i m ã ư c khai báo P1 thì các bi n X_P1 và Y_P1 s ư c hi u là t a X và Y c a i m P1. ư ng còn có th ư c hình thành t m t ư ng khác ho c t h p t m t s ư ng khác. Nh ng ư ng như v y ta g i là ư ng t h p. ư ng t h p ư c hình thành b ng cách s d ng các phép toán ‘+’,’-‘,’*’ và ‘/’ các ư ng. Trên Hình 1-3 mô t nh nghĩa các phép toán trên ư ng: 7
 8. ANDDesign-Hư ng d n s d ng • Phép ‘+’ hai ư ng cho ta t h p ph n trên c a c hai ư ng. • Phép ‘–‘ hai ư ng cho ta t h p ph n du i c a c hai ư ng. • Phép ‘*’ hai ư ng cho ta ph n giao theo X phía trên c a hai ư ng. • Phép ‘/’ hai ư ng cho ta ph n giao theo X phía dư i c a hai ư ng. Các ư ng trong phép toán cũng có th là các ư ng t h p v a ư c hình thành trư c ó. A A*B B A-B A+B A/B Hình 1-3. nh nghĩa các phép toán trên ư ng Khi khai báo tên i m và ư ng ch ư c phép s d ng các ký t t A n Z, các ký t s và ký t ‘_’. Tên i m và ư ng không ư c trùng nhau trên cùng m t m u m t c t. 1.2.3. Các bi u th c toán h c Ph n m m có s d ng b phân tích công th c, trong ó có cài t các phép toán cũng như các hàm toán h c thông d ng. K t qu tr v luôn là m t s th c, k c i v i các phép toán lôgíc. K t qu tr v c a hàm cũng như các phép toán ư c mô t như b ng 1-1. 8
 9. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 B ng 1-1. Các phép toán s d ng khi nh nghĩa m u m t c t. Giá tr Ví d bi u TT Tên phép toán, hàm Ký hi u K t qu tr v th c Phép c ng, tr , nhân và +, -, * và 1 S th c 2+3 5.0 chia / 2 Phép mũ ^ S th c 9^0.5 3.0 3 Phép so nh hơn < 1 ho c 0 3 1 ho c 0 3>1 1.0 5 Phép so b ng == 1 ho c 0 4=4 1.0 6 Phép so khác != 1 ho c 0 4!=4 0.0 7 Phép so nh hơn ho c b ng =3 1.0 and ho c 9 Phép VÀ 1 ho c 0 (16) 0.0 && 10 Phép HO C or ho c || 1 ho c 0 (16) 1.0 11 Hàm giá tr tuy t i abs S dương abs(-3.0) 3.0 12 Hàm căn b c 2 sqrt S dương sqrt(9) 3.0 13 Hàm bình phương sqr S dương sqr(3) 9.0 14 Hàm ch t c t int S th c int(4.78) 4.0 15 Hàm làm tròn s rint S th c rint(4.78) 5.0 16 Hàm l y giá tr min min S th c min(2,-5) -5.0 17 Hàm l y giá tr max max S th c max(2,-5) 2.0 18 Hàm tính t ng sum S th c sum(2,-5,7) 4.0 19 Hàm tính trung bình c ng avg S th c avg(4,-5,7) 2.0 20 Hàm i u ki n if S th c if(4
 10. ANDDesign-Hư ng d n s d ng • Khai báo các ư ng thi t k d c tuy n. • Ký hi u lý trình và các thông s khác. • i u ki n th ng kê d c. • Khai báo m u b ng tr c d c. 1.3.1. Khai báo các nhóm thu c tính Hình 1-4. Khai báo các nhóm thu c tính. N u mu n th hi n i tư ng thi t k trên b n v *.DWG c n ph i khai báo nó thu c nhóm thu c tính nào. Ví d : Khi ta khai báo m t nhóm thu c tính có tên là MauDo thì các i tư ng thu c nhóm này ư c v trong l p MauDo, có ki u ư ng nét theo l p (BYLAYER), các ký t thu c nhóm này s ư c th hi n theo ki u ch MauDo v i phông ch là Times New Roman và chi u cao ch là 2mm khi xu t ra gi y (cho nên, trong b n v i n t chi u cao c a ch b ng chi u cao ngoài gi y nhân v i TL T). Khi ch n ch c năng cho phép ta s t o các l p, ki u ch có tên trùng v i tên nhóm thu c tính trong b n v hi n th i. 10
 11. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 Lưu ý: N u m t i tư ng thi t k không thu c vào m t nhóm thu c tính nào c thì s không ư c th hi n trên b n v . 1.3.2. Các l p a ch t Vi c khai báo các l p a ch t ư c ti n hành thông qua vi c nh nghĩa các ư ng t nhiên (l p a ch t ). Các ư ng ó là giao tuy n c a m t cong th ng ng theo tim tuy n (ho c m t ph ng c t ngang tuy n) v i các b m t gi i h n c a các l p a ch t. Như trên giao di n Hình 1-5 ta khai báo 06 ư ng t nhiên, như v y là ta ã khai báo 06 l p a ch t ư c s p x p theo chi u sâu t trên xu ng. Nhóm tr c d c và Nhóm tr c ngang là nhóm thu c tính mà ta mu n th hi n các ư ng trên trên tr c d c và trên tr c ngang. Trong trư ng h p c n ào taluy thì giá tr Taluy ào là d c taluy t m t c a l p dư i t i ư ng t nhiên ó. Ví d taluy 1:1.5 t i ư ng EX_LINE là d c taluy ào c a l p a ch t 1 (LopDC1). Như v y, v i các l p a ch t khác nhau ta có th ào chúng v i các d c taluy khác nhau. D y gi nh là kho ng chi u d y gi a các l p a ch t mà ta gi nh nh m giúp cho vi c quan sát tr c quan hơn trong quá trình nh nghĩa m u m t c t, ch không có ý nghĩa trong quá trình thi t k . Sau này, s li u c a các l p a ch t s ư c l y t mô hình a hình c a các l p a ch t ho c ta có th nh p các giá tr c a nó trên tr c d c, chương trình s n i suy trên các tr c ngang (ho c nh p l i theo tr c ngang) trong quá trình thi t k . 11
 12. ANDDesign-Hư ng d n s d ng Hình 1-5. nh nghĩa các l p a ch t. 1.3.3. Khai báo các ư ng a hình d c tuy n ư ng a hình d c tuy n ( ư ng mã hi u) là các ư ng gãy khúc trên b m tc a a hình t nhiên, ó có th là các mép ư ng cũ, mép kênh r ch... Tên các ư ng mã hi u ph i trùng v i các ký hi u nh p t i c t Mô t khi ta nh p các giá tr i m mia c a tr c ngang (trong ph n Nh p s li u tuy n theo TDN), n u không s không có s li u c a các ư ng a hình d c tuy n mà ta ã khai báo. Hình 1-6. nh nghĩa các ư ng mã hi u. Khi c t tuy n b ng m t m t c t ngang ư ng mã hi u s là m t i m n m trên ư ng tr c ngang t nhiên và cách tim c c m t kho ng b ng giá tr T a gi nh X trong giao di n khai báo M u m t c t, trong th c t , nó s là t a c a i m mia có mô t trùng v i tên ư ng mã hi u. Như v y trên m t c t ư ng mã hi u là m t i m và ta có th s d ng nó như là m t i m bình thư ng nh nghĩa m u m t c t thi t k . 12
 13. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 1.3.4. Các ư ng thi t k d c tuy n T i ây, ta có th khai báo các ư ng có trên m t b ng tuy n như tim tuy n, mép trái, mép ph i xe ch y, áy kênh bê tông.... N u trong khai báo M u m t c t cũng có i m trùng tên và ư ng thi t k thu c trong m t nhóm thu c tính nào ó thì ư ng thi t k khai báo ó s ư c th hi n trên m t b ng tuy n. N u khai báo Nhóm tr c d c tk cho ư ng thi t k thì i u ó có nghĩa là ta c n nh p cao thi t k Z ( ư ng thi t k ) cho nó. ư ng thi t k trên tr c d c s có thêm ti p u “RED_” trư c tên c a ư ng thi t k d c tuy n. Trư ng h p n u có khai báo nhóm tr c d c t nhiên cho ư ng thi t k , ng nghĩa v i vi c ta có th th hi n ư ng t nhiên theo ư ng thi t k ó trên tr c d c n u có s li u. Tên c a ư ng tr c d c t nhiên theo ư ng thi t k d c tuy n s có thêm ti p u “EXI_” trư c tên c a ư ng thi t k d c tuy n. Khi chúng ta thay i tên c a m t ư ng ã ư c khai báo thì tên các ư ng, i m, bi n sinh ra ho c ã ư c khai báo t i ph n Khai báo chung cũng như t i ph n Các m u m t c t cũng s ư c i sang tên tương ng. Hình 1-7. nh nghĩa các ư ng thi t k . 13
 14. ANDDesign-Hư ng d n s d ng Tim tuy n (tim c c) luôn là ư ng u tiên trong danh sách các ư ng thi t k d c tuy n mà ta khai báo. M c nh, lý trình c c, kho ng cách l gi a các c c s ư c xác nh theo ư ng Tim tuy n, tuy nhiên t i dòng nh c ta cũng có th ch n tính theo ư ng thi t k khác. Vi c khai báo d c 2 mái theo ư ng tuy n khi ch n ch c năng Khai báo d c 2 mái cho phép ta sau này có th b trí siêu cao theo các ư ng này. Như v y, trên m t tuy n ta có th khai báo nhi u ư ng có b trí siêu cao. Trong h p ComboBox c a c t Tên ư ng ch xu t hi n tên các ư ng ã ư c khai báo t i m c Các ư ng thi t k d c tuy n. Các giá tr t i c t D c m t trái %, D c l trái %... là các giá tr d c chu n 2 mái và tr s c a chúng ư c qui nh nh hơn 0. ng v i tên ư ng “TIM_TUYEN” d c m t trái tương ng s là “LSGR_CEN_LINE”, hay nói cách khác, ký hi u bi n d c m t trái chương trình s thêm ti p u “LSGR_” trư c tên ư ng. Tương t ta có: - "LEGR_" ti p u c a bi n d c l trái. - "RSGR_" ti p u c a bi n d c m t ph i. - "REGR_" ti p u c a bi n d c l ph i. - "LDGR_" ti p u c a bi n chênh l ch d c m t trái so v i d c hai mái trong o n có b trí siêu cao. - "RDGR_" ti p u c a bi n chênh l ch d c m t ph i so v i d c hai mái trong o n có b trí siêu cao. - "LEXT _" ti p u c a bi n kho ng m r ng m t bên trái. - "REXT _" ti p u c a bi n kho ng m r ng m t bên ph i. 14
 15. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 - "SIDIN_" ti p u bi n qui nh hư ng chuy n c a ư ng cong thi t k . Trong o n cong nó có giá tr b ng –1 khi hư ng b ng bên trái, b ng +1 khi hư ng b ng bên ph i. - "RAD _" ti p u c a bi n giá tr bán kính cong t i o n cong. Hình 1-8. Giao di n khai báo d c hai mái theo ư ng tuy n. Khi thi t k tuy n kênh c n khai báo các ư ng m c nư c, áy kênh, b kênh và áy bê tông i v i kênh bê tông (Hình 1-9), sau ó ch n ch c năng Khai báo kênh khai báo các tuy n kênh như trên Hình 1-10. Hình 1-9. nh nghĩa các ư ng thi t k kênh. 15
 16. ANDDesign-Hư ng d n s d ng Hình 1-10. Khai báo các tuy n kênh. 1.3.5. Ký hi u lý trình và các thông s khác Hình 1-11. Khai báo ký hi u lý trình Ta có th khai báo các ki u ký hi u lý trình khác nhau trên tuy n. Trong N i dung c a i n ký hi u lý trình n u có ký t “;” nghĩa là n i dung s ư c tách ra thành các hàng khác nhau và ư c i n các bên khác nhau c a mũi tên ký hi u lý trình. Như KH_LTINH1 s i n lý trình Km: m t bên và Cao TN: m t bên. Trư ng h p, n u d c d c l n hơn giá tr ư c khai báo t i trên b ng tr c d c s ghi là Rãnh xây t i m c D c d c trong b ng tr c d c. 16
 17. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 Ngoài ra, t i ây ta có th khai báo kích c , d ng ký hi u c c trên tuy n, nhóm thu c tính v ký hi u c c, i n y u t cong tuy n, tên c c và cao c c... 1.3.6. i u ki n th ng kê d c Hình 1-12. Khai báo i u ki n th ng kê d c. Trong qua trình th ng kê dài d c d c b ng l nh TKRI khi ch n ư ng cong ng n u thêm i u ki n th ng kê d c d c, ví d như i u ki n nh n bi t có rãnh trái, thì ta có th th ng kê ư c dài c a rãnh trái n m trong m t kho ng d c nào ó trên toàn b tuy n có các m u m t c t khác nhau. T i c t i u ki n giá tr các bi n h th ng SYSVAR s ư c nh nghĩa c th t i m c Gán giá tr bi n h th ng khi nh nghĩa c th t ng m u m t c t. 1.3.7. B ng tr c d c Trong ph n này cho phép khai báo các thông s chung (b ng khai báo gi a) cũng như t ng hàng c a b ng (02 b ng phía bên ph i c a giao di n). Các giá tr kho ng cách trong ph n khai báo b ng ư c tính b ng mm th hi n trên gi y. 17
 18. ANDDesign-Hư ng d n s d ng Kho¶ng lïi Kho¶ng hµng phÝa trªn Dßng ch÷ phô Kho¶ng thªm bªn tr¸i Hình 1-13. Ví d m u b ng tr c d c c n khai báo. Ph n khai báo các thông s chung c a b ng bao g m: • Kho ng thêm bên trái và kho ng thêm bên ph i ó là các kho ng cách dôi sang hai bên c a b ng s li u tr c d c so v i gi i h n c a ph n s li u tr c d c mà ta mu n th hi n trên gi y. • Nhóm ư ng và nhóm ch là các nhóm thu c tính c a các ư ng k b ng và c a các ch i n ph n u c a b ng s li u tr c d c. • i n taluy n u i(%)>, n u d c gi a 2 nh c a ư ng a tuy n l n hơn giá tr khai báo thì d cs ư c th hi n dư i d ng d c taluy. • Dòng ch ph là dòng ch chung cho m t s hàng và kho ng lùi c a t ng hàng s li u chính là b r ng c a ô i n dòng ch ph ó. N u có nhi u ô như v y trên u b ng thì n i dung c a chúng ph i ư c phân bi t b ng m t d u ch m ph y (ký t ‘;’). • CácTi p u m c SS, M c nư c max và M c nư c min là các ti p u i n phía trư c giá tr m c so sánh khi v b ng tr c d c cũng như các giá tr m c nư c cao nh t và th p nh t c a các c ng ngang, c u th hi n trên tr c d c. • R ng ký hi u l khoan là b r ng m t c t l khoan ư c th hi n trên tr c d c n u Nhóm l khoan có khai báo nhóm thu c tính. 18
 19. Công ty TNHH H p tác và Phát tri n Công ngh - AND P.203 nhà B Vinaconex D ch V ng, C u Gi y, Hà N i - T: 0462691089 • Kho ng hàng phía trên là kho ng cách k ngang c a các hàng th hi n giá tr cao u nhau phía trên c a m u b ng tr c d c. Các hàng k ngang ch xu t hi n khi có khai báo Nhóm hàng phía trên. • M c nư c max và M c nư c min là các ti p u khi i n các cao m c nư c trên t i các c u, c ng.. trên tr c d c. • Nhóm chung là nhóm thu c tính th hi n các thông s khác trên b ng tr c d c mà chúng không ư c khai báo nhóm thu c tính c th . Hình 1-14. Giao di n khai báo m u b ng tr c d c Ph n khai báo các hàng c a b ng g m: • Tít hàng là n i dung c a ph n ghi chú t i u b ng c a hàng. • Ki u là ki u th hi n s li u c a ư ng th hi n t i hàng ó. i v i b ng tr c d c Ki u th hi n bao g m: Không n i dung t i hàng này tr ng, ngư i dùng ph i t th hi n n i dung c a nó. ư ng th hi n trong trư ng h p này tr ng. 19
 20. ANDDesign-Hư ng d n s d ng V ư ng dóng là lúc ta mu n k ư ng dóng t nh c a ư ng th hi n n g c b ng n u tùy ch n Theo c c là t t ho c t i các v trí c a c c n u Theo c c là b t. Thư ng lúc này Cao hàng b ng 0 và Tít hàng tr ng. cao, Kho ng cách l và Kho ng d n là các giá tr tương ng mà ta mu n th hi n theo s li u c a ư ng th hi n t i nh c a nó ho c t i các v trí c c ph thu c vào tr ng thái c a Theo c c như ã nói trên. Chênh cao do c n th hi n chênh l ch cao gi a hai ư ng cho nên t i ư ng th hi n c n nh p 02 ư ng và chúng c n ư c ngăn cách b ng d u ch m ph y. Ví d , khi c n th hi n chênh cao gi a ư ng thi t k và ư ng t nhiên: “TIM_TUYEN;EX_LINE”. d cc a ư ng th hi n s ư c th hi n t i hàng c a b ng n u Cao hàng l n hơn 0, và ngư c l i, giá tr d c ư c th hi n theo ư ng th hi n v i i u ki n d c , còn n u không s i n d c taluy trên ư ng th hi n. Trong trư ng h p c n th hi n d c rãnh trái ho c rãnh ph i, t i c t ư ng th hi n c n nh p vào 2 thành ph n ngăn cách b ng d u ch m ph y: thành ph n th 1 là ư ng xác nh d c, thành ph n th 2 là i u ki n t n t i rãnh hình thang (thông qua giá tr các bi n SYSVAR ã ư c xác nh t i các v trí trên tuy n). th hi n d c c a rãnh hình tam giác c n nh p thêm thành ph n th 3 t i c t ư ng th hi n ó là i u ki n xác nh rãnh hình tam giác. o n th ng o n cong, i n y u t cong, Bình du i th ng, i n c c H, L khoan và Lý trình c c là các ki u 20
Đồng bộ tài khoản