Hưỡng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính

Chia sẻ: Le Thanh Hoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

1
609
lượt xem
267
download

Hưỡng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hưỡng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính

 1. ! "# $% & '
 2. " !" # $ %&' ( ) ! " # $ %& '( ) *+ , - *+ , - " # $ %&' ( . !/ 0 1, 23 4 5 -/ * 67" " # 89 4: 5 -/ * ; < 4: = -/ * $ . / 0 1 2 3 / 2 24 2 "4 5 6/ 2 - 71 5 6 2 >? 5) * 89 * : ; 2 ?9 @ + 5 6 A 2 2 BC: < A 2 " D+ &+ " E JK MN O " P 3, Q+ . > E F! = G 5 -/ . -0-
 3. ! A 0 1, 23 4 H< -I -5! D J ; < 4: H< -I J RS # $ %& A ?9 @ F + F A $ . '( ) E 23 . '( ) E " Q : ; P - JK MT 9 2F > Q /9 & 2F 6 @" 1A 4 * H I: '( ) 2 G ! '( ) 2 * K7/ /"/4/ * 2 3U . L V D+ W X Y ZB H [ 2 2 D+ W X Y Z 4 [ 22 2 2 R 9
 4. P JK '( ) / 9
 5. ! "# 7h? M %i D %f a+ : j b kg j b , T: '( K ) *+ , X 6 % l
 6. 2. 3 04 k / -#- 0( 1 ( " 23 2) "4 "5 ( 0 6 7 8k . : j b v < 8 : j b w ! < *+ , : f f I: '( ) ) # *+ , 1/ ( CD o :V Ch? %U V CD o d ( o '( ) *+ , g j b ( ; O + / K : S x . '( ) *+ , # $ %& '( ) *+ , /S T: # $ %& 8) # 7*+ , 9 . # $ %& b =( ) 8) # *+ , ! g j b h 6 d * a+ Z I 7! + FF2 , T: : j b 4 H FF> : j b : f f 4 !? I d ?b D %f ! V I: d ( o '. 8) # *+ , g j b h 6 d * a+ Z I 7! + FF2 a+ : j b MT + 1 ^ ! '( ) *+ , ! " #$ !% & &' ( &) 9 :% ; %" . d ( o 6 / . # * , 1 9 MT + b / < / 1 9 M < b 5 6 %& H MN %] 1 9 Ud ( o '. 5 6 %& a+ L . # ( V < j i 9
 7. ; f U # ( V /S d ( , C ; f ,
 8. • H` '( )V ?9 O . ? + Q+ . / 6 : M# : : ` +55 6V :
 9. 3 U ^ 3c C0V ? V x a+ '( ) *+ , MT ‡
 10. 67 " -2( 8 39 &' "( -2( 8 39 & "( • -2( 8 39 * : • -2( 8 39 ;% 3 :2 8 39 & "( "< = >?( 39 *+ , . / 0 1 "2 " $-( 3 ( 39 [ : M ;% 3 Y , -.) .:/ (? >?( 39 -@- ) *+ ,) *+ / ,* - . / 39 4( 5 , Z "( I / XP ' &' "( , B N < / H 3 5 P ' , -&2 N " P "( I / , $ % &' "( $ S (; "G H $ S (; EF , & 9& >9/ ,6&(TO9 - E39/ • - U • - U • $ • $ • @= • @= -L ( &' "( • ( # , M ' / • *= C ,> 5 = N O( O( / • ("P ,> 5 = N QR( ;? / • -2( EF "G K "# @$ 3A < &' "( @$ 3A "B CD EF "G • H 3 5 EF "G • $ % "B CD EF "G @ V ;% 3 + I E' & • 0 @ V ;% 3 Y • 0 >W (? >?( + ;2 OB -8- • 39 -&' "( • 39 *+ -@- 4= 8 39 I J
 11. ! " 67 " -2( 8 39 EF "G -2( 8 39 EF "G • -2( 8 39 * : • -2( 8 39 ;% 3 :2 8 39 EF "G M OB 3 X B Q "< = >?( • + `: . 39 + • ): . , + ` : ./ • ab ./ • *+ 39 • 39 EF "G Q 5 : M ;% 3 Y , ): ./ (? >?( c H "# 39 *@ , *N *+N / 5 " >?( :7 EF "G • F OB , \ - - .:/ 39 * : • F "] , + N \^) / , :-\+ + )X / • _9 (& = , \._\ / XP ' EF "G • . \ H 3 5 P ' ] O! ;% 3 -&' "( • , . . ). :-/ $ % EF "G • H 3 5 O$ • $ % "B CD EF "G -K "# O$ 3d , + a\ :/ -K "# 3d >? ( Ce ;c O$ % 3d 1 32 , + a / 4 < S -2( >c ( EF "G ,6 3; -( (3( 0/ -2( EF "G "' L Y EF "G -2( >c ( EF "G "' L ,6 3; -( (3( 0/ 4 < S -9-
 12. i Y < $ 5 $ $ S (; "G H $ S (; EF , & 9& >9/ ,6&(TO9 - E39/ -& ( "Z ;% 3 > -K "# " OB $ *a XG O] 4' L : M ;% 3 Y *a XG O] 4' L • a(2 "V I B > ] O! ;% 3 • -U O$ ;g XG O] "' L • 4' h • - e 2 O$ ;g • 0P ;% 3 O *a -2( G O] $ "V XG O] 4' L XG O] Qf M B EF "G • • -&L 3g B $ • • V0 M * L • • _ ;% 3 $ 3V0 Y • a(2 "V *a e -U O$ ;g • • • *a XG O] "' L _W EF "G • _W < $ • _W < S • : < Y &Ce ;% 3 -2( EF "G " Y &Ce OB 3 @ V ;% 3 + I E' & • 0 @ V ;% 3 Y • 0 >W (? >?( + ;2 OB • 39 *@ • 39 8( 4= 8 39 I J - 10 -
 13. # $ % & '! ( )*) " + ,- ,. ! " / 01234 5 ] O! ;% 3 &' "( S F 3A Q 4( ! ] O! ;% 3 &' "( QI B ] O! ;% 3 ! Q "( " = 2( Q "( & Q j P ' P ' &' "( P ' EF (;9 2( 5 F &' "( M OB 3 M ).+- k V 9k (& O$ % &' "( EF OB 3 &' "( k= &' "( V k$ 3A L ( ( # M ( # ' $ >W l El ? >W l % M & Q j - 11 -
 14. ] O! ;% 3 EF "G S F 3A EF "G QI B ] O! ;% 3 ! # EF "G 2( # EF "G P ' EF "G H 3 5 M OB 3 0P Y &' "( >?( EF "G (& 9k (& 2( ( (3( 0 K "# l N O$ 3d O$ 3d @= ( (3( 0 2( >c " QA O] E# S Y O$ O$ EF EF "G "' L 2( G O] Qf M $ 2( EF "G "' L 2( Q EF "G " OB $ K "# EF "G "' L k$ 3A EF "G 7 EF "G 2( EF "G " >W $ 3U QI X 4 0P O X 4 :XM) -Y X 4 + Q j - 12 -
 15. 01234 22. 565 7 6 58 9 : " 04 )' < 1 ? U +
 16. 01234 %] 9 'I ` : ; a+ 5 6
 17. 01234 5 ; 0 ? >' E . 0& 7h? . MT & X 6C [ 9 ; ( ; /Š 6 < V 9 S % Q CD 0' E . 0& 5 ; 0 - 15 -
 18. 01234 '( . • G * *
 19. 01234 5 ; 0 • Q /9 5 6 j I ˆ L D% ‰ • 7 c 5 6 j I: ˆS ‰ ! y ˆ P ‰ 9 Q . 5 6 0 1
 20. 01234 '( . • 4‡ c 5 6 K MT
Đồng bộ tài khoản